HOTARÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 23 august 2006
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din
Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Descarca PDF cu hg1048

CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime referitoare la echipamentul individual de
protectie utilizat de lucratori la locul de munca.
ART. 2
Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 se aplica în totalitate
domeniului mentionat la art. 1, fara a aduce atingere dispozitiilor mai restrictive si/sau
specifice cuprinse în prezenta hotarâre.
ART. 3
(1) În sensul prezentei hotarâri, prin echipament individual de protectie se întelege orice
echipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori
mai multor riscuri care ar putea sa îi puna în pericol securitatea si sanatatea la locul de munca,
precum si orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.
(2) Sunt excluse din definitia cuprinsa la alin. (1):
a) îmbracamintea de lucru si uniformele obisnuite care nu sunt proiectate în mod special
pentru a proteja securitatea si sanatatea lucratorului;
b) echipamentul folosit de serviciile de urgenta si salvare;
c) echipamentul individual de protectie purtat sau folosit de armata, politie ori de alte
institutii de ordine publica;
d) echipamentul individual de protectie pentru mijloace de transport rutier;
e) echipamentul sportiv;
f) echipamentul de autoaparare sau de descurajare;
g) dispozitivele purtabile pentru detectarea si semnalizarea riscurilor si factorilor nocivi.
ART. 4
Echipamentul individual de protectie trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate
sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protectie colectiva ori prin masurile, metodele
sau procedurile de organizare a muncii.
CAP. II
Obligatiile angajatorilor
SECTIUNEA 1
Prevederi generale
ART. 5
(1) Echipamentul individual de protectie trebuie sa respecte prevederile Hotarârii
Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu
modificarile ulterioare.
(2) Orice echipament individual de protectie trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara sa conduca el însusi la un risc marit;
b) sa corespunda conditiilor existente la locul de munca;
c) sa ia în considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului;
d) sa se potriveasca în mod corect persoanei care îl poarta, dupa toate ajustarile necesare.
ART. 6
În cazul în care prezenta unor riscuri multiple impune purtarea simultana a mai multor
echipamente individuale de protectie, aceste echipamente trebuie sa fie compatibile si sa isi
pastreze eficacitatea în raport cu riscul/riscurile respectiv/respective.
ART. 7
Conditiile de utilizare a echipamentului individual de protectie, în special durata purtarii,
sunt determinate în functie de gravitatea riscului, frecventa expunerii la risc, caracteristicile
postului de lucru al fiecarui lucrator si de performanta echipamentului individual de protectie.
ART. 8
(1) Echipamentul individual de protectie este, în principiu, destinat purtarii de catre o
singura persoana.
(2) Daca împrejurarile impun purtarea echipamentului individual de protectie de catre mai
multe persoane, se iau masuri corespunzatoare pentru a se asigura ca aceasta utilizare nu
creeaza diferitilor utilizatori nicio problema de sanatate sau de igiena.
ART. 9
În cadrul întreprinderii si/sau unitatii trebuie sa se furnizeze si sa fie disponibile informatii
adecvate privind fiecare echipament individual de protectie impus în conformitate cu art. 5 si
6.
ART. 10
(1) Echipamentul individual de protectie se distribuie gratuit de angajator, care asigura
buna sa functionare si o stare de igiena satisfacatoare prin intermediul întretinerii, repararii si
inlocuirilor necesare.
(2) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei poate stabili dispozitii pe baza carora
sa se impuna ca lucratorul sa contribuie la costul unui anumit echipament individual de
protectie, în situatiile în care utilizarea echipamentului nu este exclusiv pentru locul de
munca.
ART. 11
Angajatorul informeaza mai întâi lucratorul despre riscurile impotriva carora îl protejeaza
purtarea echipamentului individual de protectie.
ART. 12
Angajatorul asigura instruirea lucratorului si, daca este cazul, organizeaza antrenamente
pentru modul de purtare a echipamentului individual de protectie.
ART. 13
(1) Echipamentul individual de protectie poate fi utilizat numai în scopurile specificate si în
conformitate cu fisa de instructiuni, cu exceptia împrejurarilor specifice si exceptionale.
(2) Instructiunile trebuie sa fie pe întelesul lucratorilor.
SECTIUNEA a 2-a
Evaluarea echipamentului individual de protectie
ART. 14
(1) Înainte de a alege echipamentul individual de protectie, angajatorul trebuie sa evalueze
daca echipamentul individual de protectie pe care intentioneaza sa îl foloseasca îndeplineste
cerintele prevazute la art. 5 si 6.
(2) Aceasta evaluare cuprinde:
a) analiza si evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;
b) definirea caracteristicilor pe care trebuie sa le posede echipamentul individual de
protectie pentru a fi eficace impotriva riscurilor prevazute la lit. a), luându-se în considerare
orice riscuri pe care le poate crea echipamentul în sine;
c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protectie disponibil cu
caracteristicile prevazute la lit. b).
ART. 15
Evaluarea prevazuta la art. 14 este revizuita în functie de modificarile aduse oricarui
element al echipamentului individual de protectie.
SECTIUNEA a 3-a
Reguli de utilizare
ART. 16
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 4-15, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si
Familiei stabileste reguli generale pentru utilizarea echipamentului individual de protectie
si/sau reguli care reglementeaza cazurile si situatiile în care angajatorul trebuie sa furnizeze
echipamentul individual de protectie, luând în considerare reglementarile tehnice romane care
transpun legislatia comunitara privind libera circulatie a acestui echipament.
(2) Aceste reguli indica, în special, împrejurarile sau situatiile de risc în care este necesara
utilizarea echipamentului individual de protectie, fara a aduce atingere prioritatii care trebuie
sa se acorde mijloacelor de protectie colectiva.
(3) Anexele nr. 1-3 au un caracter orientativ, contin informatii utile pentru stabilirea acestor
reguli si fac parte integranta din prezenta hotarâre.
ART. 17
Atunci când Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei adapteaza regulile
prevazute la art. 16, acesta ia în considerare orice modificari semnificative ale riscului,
mijloacelor de protectie colectiva si echipamentelor individuale de protectie, determinate de
evolutiile tehnologice.
ART. 18
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei consulta organizatiile angajatorilor si
lucratorilor cu privire la regulile prevazute la art. 16 si 17.
SECTIUNEA a 4-a
Informarea, consultarea si participarea lucratorilor
ART. 19
Fara a aduce atingere prevederilor art. 16 din Legea securitatii si sanatatii în munca nr.
319/2006, lucratorii si/sau reprezentantii acestora sunt informati cu privire la toate masurile ce
trebuie luate în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, atunci când acestia utilizeaza
echipamente individuale de protectie la locul de munca.
ART. 20
Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora cu privire la
problemele la care se face referire în prezenta hotarâre, inclusiv în anexele la aceasta, se
desfasoara în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.
CAP. III
Dispozitii finale
ART. 21
Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor nr. 1-3 se efectueaza de Ministerul Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei, în functie de:
a) adoptarea reglementarilor de armonizare tehnica si de standardizare cu privire la
echipamentele individuale de protectie; si/sau
b) progresele tehnice, evolutia reglementarilor sau specificatiilor internationale ori a
cunostintelor din domeniul echipamentelor individuale de protectie.
ART. 22
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei raporteaza Comisiei Europene la fiecare
5 ani cu privire la aplicarea prevederilor prezentei hotarâri, indicând punctele de vedere ale
partenerilor sociali.
ART. 23
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
Prezenta hotarâre transpune Directiva 89/656/CEE privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie la locul de
munca [a 3-a directiva specifica în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE],
publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L393/1989.
ANEXA 1
TABEL
pentru evaluarea riscurilor în vederea
selectionarii echipamentelor individuale de protectie
*T*
*Font 9*

RISCURI 

FIZICE CHIMICE BIOLOGICE 
 

RISCURI
FIZICE CHIMICE BIOLOGICE
MECANICE TERMICE E L E C T R I C E RADIAŢII Z G O M O T AEROSOLI LICHIDE V G A A P Z O E R I Bac- terii pato- gene Vi- ruşi pa- to- geni Ciu- perci gene- ra- toare de mi- coze Anti- geni bio- lo- gici nemi- cro- bieni
Căderi de la înăl- ţime Lovi- turi, tăie- turi, impact, stri- vire Înţe- pături, tăie- turi, zgârie- turi Vi- bra- ţii Alune- care, cădere la ace- laşi nivel Căl- dură, foc Frig Ne- io- ni- za- te Io- ni- za- te Pul- beri, fibre Fum Ceaţă Imersii Îm- proş- care, stro- pire
P Ă R Ţ I L E C O R P U L U I CAP Craniu
Urechi
Ochi
Căi respi- ratorii
Faţă
Întregul cap
MEMBRE SUPE- RIOARE Mâini
Brate (părţi)
MEMBRE INFE- RIOARE Picior
Gambe (părţi)
ALTELE Piele
Trunchi abdomen
Căi paren- terale
Întregul corp

       
            
Legenda:
a) Caderi de la înaltime
b) Lovituri, taieturi, impact, strivire
c) Intepaturi, taieturi, zgarieturi
d) Vibratii
e) Alunecare, cadere la acelasi nivel
f) Caldura, foc
g) Frig
h) Neionizante
i) Ionizante
j) Pulberi, fibre
k) Fum
l) Ceata
m) Imersii
n) Improscare, stropire
o) Bacterii patogene
p) Virusi patogeni
r) Ciuperci generatoare de micoze
s) Antigeni biologici nemicrobieni
*ST*
ANEXA 2
LISTA
orientativa si neexhaustiva a echipamentelor individuale de protectie
Protectia capului:
– casti de protectie pentru utilizare în industrie (mine, santiere de lucrari publice, alte ramuri
industriale);
– acoperamant usor pentru protectia scalpului (caschete, bonete, plase de par, cu sau fara
cozoroc);
– acoperamant pentru cap (bonete, caschete, palarii etc. din material textil, material textil tratat
etc.).
Protectia impotriva zgomotului:
– antifoane interne si alte dispozitive similare;
– casti antifonice (care acopera tot capul);
– antifoane externe care pot fi montate pe casti de protectie industriale;
– antifoane externe cu receptor de joasa frecventa incorporat;
– antifoane cu comunicare audio.
Protectia ochilor si a fetei:
– ochelari cu brate;
– ochelari-masca;
– ochelari-masca impotriva radiatiilor X, ochelari-masca impotriva radiatiilor laser, ochelarimasca
impotriva radiatiilor ultraviolete, infrarosii, vizibile;
– ecrane faciale (viziere);
– masti si casti pentru sudura cu arc (masti de mana, masti cu fixare pe cap sau masti care pot fi
montate pe casti de protectie).
Protectia respiratorie:
– aparate filtrante impotriva pulberilor, gazelor si pulberilor radioactive;
– aparate de protectie respiratorie izolante cu aductie de aer;
– aparate de protectie respiratorie cu masca de sudura detasabila;
– aparate si dispozitive pentru scufundare;
– costume pentru scufundare.
Protectia mainii si bratului:
– manusi care asigura protectie:
* impotriva agresiunilor mecanice (intepaturi, taieturi, vibratii etc.);
* impotriva substantelor chimice;
* pentru electricieni si impotriva caldurii;
– manusi cu un deget;
– degetare;
– manecute;
– manseta de protectie a incheieturii mainii pentru munci grele;
– mitene (manusi fara degete);
– manusi de protectie.
Protectia picioarelor si a gambelor:
– pantofi, bocanci, cizme semiinalte si cizme de securitate;
– incaltaminte la care se pot scoate rapid sireturile sau carligele;
– incaltaminte cu bombeu suplimentar de protectie;
– incaltaminte si supraincaltari cu talpi rezistente de caldura;
– incaltaminte, cizme si supraincaltari rezistente la caldura;
– incaltaminte, cizme si supraincaltari termoizolante;
– incaltaminte, cizme si supraincaltari impotriva vibratiilor;
– incaltaminte, cizme si supraincaltari antistatice;
– incaltaminte, cizme si supraincaltari electroizolante;
– cizme pentru lucratorii cu ferastraie cu lant;
– saboti;
– genunchiere;
– glezniere detasabile;
– ghetre;
– talpi detasabile (rezistente la caldura, perforare sau transpiratie);
– crampoane detasabile pentru gheata, zapada sau podele alunecoase.
Protectia pielii:
– creme de protectie/unguente.
Protectia trunchiului si a abdomenului:
– veste, jachete si sorturi de protectie impotriva agresiunilor mecanice (intepare, taiere, stropi
de metal topit etc.);
– veste, jachete si sorturi de protectie impotriva substantelor chimice;
– veste cu sistem de încalzire;
– veste de salvare;
– sorturi de protectie impotriva radiatiilor X;
– centuri lomboabdominale.
Protectia întregului corp
Echipament proiectat pentru a preveni caderile:
– echipament de prevenire a caderilor (echipament complet cu toate accesoriile necesare);
– echipament de franare cu absorbire a energiei cinetice (echipament complet cu toate
accesoriile necesare);
– dispozitive de sustinere a corpului (centuri de securitate).
Îmbracaminte de protectie:
– îmbracaminte pentru lucru „de securitate” (doua piese si combinezoane);
– îmbracaminte de protectie impotriva agresiunilor mecanice (intepare, taiere etc.);
– îmbracaminte de protectie impotriva substantelor chimice;
– îmbracaminte de protectie impotriva proiectiilor de metal topit si a radiatiilor infrarosii;
– îmbracaminte de protectie rezistenta la caldura;
– îmbracaminte termoizolanta;
– îmbracaminte de protectie impotriva contaminarii radioactive;
– îmbracaminte de protectie impotriva pulberilor;
– îmbracaminte de protectie impotriva gazelor;
– îmbracaminte si accesorii (banderole, manusi etc.) de semnalizare fluorescente,
reflectorizante;
– paturi de protectie.
ANEXA 3
LISTA
orientativa si neexhaustiva a activitatilor si
sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea
de echipament individual de protectie
1. Protectia capului (protectia craniului)
Casti de protectie:
– lucrari de constructii, în special activitate pe, sub sau în apropierea schelelor si locurilor de
munca la înaltime, la operatii de montare si demontare a cofrajelor, de asamblare si instalare,
activitate desfasurata pe schele si de demolari;
– lucrari de poduri metalice, constructii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de
metal, furnale, otelarii si laminoare, containere mari, conducte mari, cazane si centrale electrice;
– lucrari în fose, santuri, puturi si galerii;
– terasamente si lucrari în piatra;
– lucrari în subteran, cariere, excavari la suprafata, halde;
– lucrari cu unelte de impuscat bolturi;
– lucrari cu explozivi;
– lucrari în vecinatatea lifturilor, dispozitivelor de ridicare, macaralelor si a transportoarelor;
– lucrari la furnale, instalatii de concasare fina, otelarii, laminoare, ateliere metalurgice, forjare,
matritare la cald si turnare;
– lucrari la cuptoare industriale, containere, masini, silozuri, buncare si conducte;
– lucrari de constructii navale;
– lucrari de manevra feroviare;
– lucrari în abatoare.
2. Protectia picioarelor
Incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie:
– lucrari de constructii, civile si rutiere;
– lucrari pe schele;
– lucrari de demolare;
– lucrari de constructii în beton si placi prefabricate, care presupun montarea si demontarea
cofrajelor;
– lucrari pe santiere si în spatii de depozitare;
– lucrari pe acoperisuri.
Incaltaminte de securitate fara talpa antiperforatie:
– lucrari pe poduri metalice, constructii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de
metal, furnale, otelarii si laminoare, containere mari, conducte mari, cazane si centrale electrice;
– constructia de cuptoare, instalatii de încalzire si ventilare si lucrari de asamblare de metale;
– lucrari de transformare si întretinere;
– lucrari cu furnale, instalatii de concasare fina, otelarii, laminoare, ateliere metalurgice,
forjare, matritare la cald, presari la cald si trefilare;
– lucrari în cariere si în exploatari de suprafata si halde;
– extractia si prelucrarea pietrei;
– productia, tratarea si prelucrarea produselor din sticla plata si a recipientelor din sticla;
– lucrari de manipulare a formelor în industria ceramicii;
– captusirea cuptoarelor din industria ceramicii;
– lucrari de turnare în industria produselor ceramice si a materialelor de constructii;
– transport si depozitare;
– lucrari cu blocuri de carne congelata si ambalaje metalice de conserve alimentare;
– lucrari de constructii navale;
– lucrari de manevra feroviare.
Incaltaminte de securitate cu toc sau talpa ortopedica si insertie antiperforatie:
– lucrari pe acoperisuri.
Incaltaminte de securitate cu talpi termoizolante:
– lucrari cu si pe materiale foarte fierbinti sau foarte reci.
Incaltaminte de securitate care se poate dezechipa usor:
– acolo unde exista riscul penetrarii de substante incandescente.
3. Protectia ochilor sau a fetei
Ochelari de protectie, viziere si ecrane faciale:
– lucrari de sudura, polizare si debitare;
– lucrari de gaurire si gravare;
– lucrari de taiere si prelucrare a pietrei;
– lucrari cu unelte de impuscat bolturi;
– utilizarea de masini a caror functionare se bazeaza pe îndepartarea spanului în cazul
prelucrarii de materiale care produc span;
– matritarea la cald;
– îndepartarea si maruntirea cioburilor;
– pulverizarea de substante abrazive;
– lucrari cu solutii acide si alcaline, dezinfectanti si produse de curatare corozive;
– utilizarea de dispozitive cu jet lichid;
– lucrari cu si în apropierea materialelor incandescente;
– lucrari cu caldura radianta;
– lucrari cu laser.
4. Protectia respiratorie
Semimasti/Aparate de protectie respiratorie:
– lucrari în containere, spatii inguste si cuptoare industriale alimentate cu gaz, în cazul în care
poate exista riscul intoxicarii cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficienta;
– lucrari la gura de încarcare a furnalelor;
– lucrari în apropierea convertizoarelor si a conductelor de gaz ale furnalelor;
– lucrari în apropierea oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja vapori de metale grele;
– lucrari pe captuseala furnalelor si a oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja pulberi;
– vopsirea prin pulverizare fara ventilatie corespunzatoare;
– lucrari în puturi, canale si alte spatii subterane ale sistemului de canalizare;
– lucrari în instalatii de racire în care exista riscul scurgerii agentului de refrigerare.
5. Protectia auzului
Antifoane:
– lucrari la prese de metale;
– lucrari cu dispozitive pneumatice;
– lucrari ale personalului de la sol în aeroporturi;
– lucrari de treierat;
– lucrari în industria lemnului si textila.
6. Protectia corpului, bratelor si mainilor
Îmbracaminte de protectie:
– lucrari cu acizi si solutii caustice, dezinfectanti si substante de curatare corozive;
– lucrari cu sau în apropierea materialelor fierbinti si acolo unde se simt efectele caldurii;
– lucrari cu produse din sticla plata;
– lucrari de sablare;
– lucrari în camere frigorifice.
Imbracamite de protectie greu inflamabila:
– lucrari de sudura în spatii inguste.
Sorturi rezistente la perforatie:
– lucrari de dezosare si transare;
– lucrari cu cutite de mana care implica îndreptarea cutitului spre corp.
Sorturi din piele:
– lucrari de sudura;
– lucrari de forjare;
– lucrari de turnare.
Protectia antebratului:
– lucrari de dezosare si transare.
Manusi:
– lucrari de sudura;
– manipularea de obiecte cu muchii ascutite, dar nu la utilizarea masinilor care prezinta riscul
ca manusa sa fie prinsa;
– lucrari neprotejate cu acizi si solutii caustice.
Manusi din impletitura metalica:
– lucrari de dezosare si transare;
– utilizarea obisnuita a cutitelor de mana în productie si abatoare;
– schimbarea cutitelor la masinile de taiat.
7. Îmbracaminte de protectie impotriva intemperiilor:
– lucrari în aer liber pe ploaie si vreme rece.
8. Îmbracaminte reflectorizanta:
– lucrari în locuri în care lucratorii trebuie sa poata fi observati la timp.
9. Centuri de securitate:
– lucrari pe schele;
– asamblarea de piese prefabricate;
– lucrari pe stâlpi.
10. Franghii de securitate:
– lucrari în cabine de macarale amplasate la mare înaltime;
– lucrari în cabine de stivuitoare si elevatoare amplasate la mare înaltime în depozite;
– lucrari în partea superioara a turnurilor de sonda;
– lucrari în puturi si canalizari.
11. Protectia pielii:
– prelucrarea materialelor de acoperire;
– lucrari de tabacarie.