HOTARÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 6 septembrie 2006
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din
Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Descarcati pdf cu HOTARÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006

CAP. I
Dispozitii generale
SECTIUNEA 1
Obiectul de reglementare
ART. 1
(1) Prevederile prezentei hotarâri au ca obiect de reglementare protectia lucratorilor
impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor, inclusiv prevenirea unor astfel de
riscuri, care apar sau este posibil sa apara prin expunerea la agenti cancerigeni sau
mutageni la locul de munca.
(2) Prevederile prezentei hotarâri constituie cerinte minime în acest domeniu.
(3) Valorile limita stabilite de prezenta hotarâre reprezinta valorile maxime admise
pana la care lucratorii pot fi expusi în munca.
ART. 2
Prezenta hotarâre nu se aplica lucratorilor expusi numai la radiatii ionizante
reglementate de Comisia Nationala de Control al Activitatilor Nucleare.
ART. 3
Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 se aplica în totalitate întregului
domeniu prevazut la art. 1 alin. (1), fiind completata cu dispozitiile prezentei hotarâri.
ART. 4
În situatia în care se foloseste în munca azbestul, situatie care face obiectul Hotarârii
Guvernului nr. 1.875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de
riscurile datorate expunerii la azbest, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 64 din 24 ianuarie 2006, dispozitiile prezentei hotarâri se aplica întotdeauna atunci
când sunt mai favorabile sanatatii si securitatii în munca.
SECTIUNEA a 2-a
Definitii. Domeniul de aplicare-determinarea si evaluarea riscurilor
ART. 5
Pentru aplicarea prezentei hotarâri termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele
semnificatii:
1. agent cancerigen:
a) o substanta care corespunde criteriilor de clasificare în categoria 1 sau 2 de agenti
cancerigeni, astfel cum sunt prevazute la anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare
a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotarârea
Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) un preparat compus din una sau mai multe substante prevazute la lit. a), atunci când
concentratia uneia sau a mai multor astfel de substante corespunde cerintelor impuse în
materie de limite de concentratie pentru clasificarea unui preparat în categoria 1 sau 2 de
agenti cancerigeni, astfel cum sunt prevazute fie în anexa nr. 2 la Normele metodologice
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin
Hotarârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, fie în
anexa nr. 1 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 92/2003, atunci
când substanta sau substantele nu figureaza în anexa nr. 2 la Normele metodologice de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si reparatelor chimice periculoase, aprobate prin
Hotarârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu au
prevazute în aceasta limite de concentratie;
c) o substanta, un preparat sau un procedeu, prevazute în anexa nr. 1, precum si o
substanta sau un preparat care este degajat printr-un procedeu prevazut în aceasta anexa;
2. agent mutagen:
a) o substanta care corespunde criteriior de clasificare în categoria 1 sau 2 de agenti
mutageni, astfel cum sunt prevazute la anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotarârea
Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) un preparat compus din una sau mai multe substante prevazute la lit. a), atunci când
concentratia uneia sau a mai multor astfel de substante corespunde cerintelor impuse în
materie de limite de concentratie pentru clasificarea unui preparat în categoria 1 sau 2 de
agenti mutageni, astfel cum sunt prevazute fie în anexa nr. 2 la Normele metodologice de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin
Hotarârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, fie în
anexa nr. 1 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 92/2003, atunci
când substanta sau substantele nu figureaza în anexa nr. 2 la Normele metodologice de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si reparatelor chimice periculoase, aprobate prin
Hotarârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu au
prevazute în aceasta limite de concentratie;
3. valoare limita – cu exceptia cazului în care se prevede altfel, limita mediei ponderate
în timp a concentratiei agentului cancerigen sau mutagen în aer în zona de respiratie a
lucratorului, pe o perioada de referinta specificata în prezenta hotarâre.
4. substanta – termenul definit potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr.
451/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. preparat – termenul definit potrivit prevederilor art. 6 lit. b) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare.
6. zona de respiratie a lucratorului – zona de forma emisferica, situata la nivelul fetei
lucratorului, având raza de 0,3 m, masurati de la mijlocul unei linii imaginare ce uneste
urechile.
ART. 6
(1) Prevederile prezentei hotarâri se aplica oricarei activitati în care lucratorii sunt sau
pot fi expusi, ca urmare a muncii lor, la agenti cancerigeni sau mutageni.
(2) În cazul oricarei activitati susceptibile sa prezinte pentru lucratori un risc de
expunere la agenti cancerigeni sau mutageni, angajatorul este obligat sa determine natura,
gradul si durata de expunere a lucratorilor, pentru a face posibila evaluarea oricarui risc
pentru sanatatea si securitatea lor, precum si stabilirea masurilor care trebuie luate.
(3) Angajatorul este obligat sa reînnoiasca periodic evaluarea riscurilor si în mod
obligatoriu la orice modificare a conditiilor de munca prin care poate fi influentata
expunerea lucratorilor la agenti cancerigeni sau mutageni.
(4) Angajatorul este obligat sa furnizeze inspectoratului teritorial de munca si/sau
autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, la cererea acestora,
elementele care au servit la evaluarea prevazuta la alin. (2).
ART. 7
La evaluarea riscului trebuie luate în considerare toate caile de patrundere în organism
a agentului cancerigen sau mutagen, cum ar fi absorbtia transcutanata si/sau percutanata.
ART. 8
În situatia în care se efectueaza evaluarea prevazuta la art. 6 alin. (2), angajatorii
trebuie sa acorde o atentie deosebita tuturor eventualelor efecte asupra securitatii si
sanatatii lucratorilor cu sensibilitate speciala si trebuie sa ia în considerare, printre altele,
faptul ca este preferabil sa nu angajeze/repartizeze astfel de lucratori în zonele în care pot
intra în contact cu agenti cancerigeni sau mutageni.
CAP. II
Obligatiile angajatorilor
SECTIUNEA 1
Reducerea utilizarii si înlocuirea agentilor cancerigeni sau mutageni la locul de munca
ART. 9
Angajatorul trebuie sa reduca utilizarea unui agent cancerigen sau mutagen la locul de
munca, daca este posibil din punct de vedere tehnic, în special prin înlocuirea sa cu o
substanta, preparat sau procedeu, care, în conditii de utilizare, nu este periculos ori este
mai putin periculos pentru sanatatea sau securitatea lucratorilor, dupa caz.
ART. 10
La cererea inspectoratului teritorial de munca si/sau a autoritatii de sanatate publica
judetene sau a municipiului Bucuresti, angajatorul comunica acestora rezultatul actiunilor
sale.
SECTIUNEA a 2-a
Prevenirea si reducerea expunerii la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
ART. 11
Expunerea nu trebuie sa se realizeze în situatia în care s-a depasit valoarea limita a
agentului cancerigen sau mutagen prevazuta de prezenta hotarâre ori de actele normative
prevazute la art. 5 pct. 1 sau 2, dupa caz.
ART. 12
(1) Expunerea lucratorilor trebuie evitata daca rezultatele evaluarii prevazute la art. 6
evidentiaza un risc pentru sanatatea sau securitatea lucratorilor.
(2) Daca din punct de vedere tehnic nu este posibila înlocuirea agentului cancerigen
sau mutagen printr-o substanta, preparat sau procedeu, care, în conditii de utilizare, nu
este periculos sau este mai putin periculos pentru sanatate si securitate, angajatorul
trebuie sa ia masuri ca agentul cancerigen sau mutagen sa fie, atât cat este posibil din
punct de vedere tehnic, produs ori utilizat într-un sistem închis.
(3) Daca aplicarea unui sistem închis nu este posibila, angajatorul trebuie sa asigure
conditii pentru ca expunerea lucratorilor sa fie redusa la nivelul cel mai scazut posibil din
punct de vedere tehnic.
(4) În toate cazurile în care se utilizeaza un agent cancerigen sau mutagen, angajatorul
este obligat sa ia urmatoarele masuri:
a) limitarea cantitatilor agentului cancerigen sau mutagen la locul de munca;
b) limitarea numarului de lucratori expusi sau susceptibil a fi expusi, la nivelul cel mai
scazut posibil;
c) proiectarea unui proces de munca si a unor masuri tehnice de control prin care sa se
evite sau sa se reduca la minimum degajarea de agenti cancerigeni sau mutageni la locul
de munca;
d) evacuarea agentilor cancerigeni sau mutageni la sursa, prin ventilatie adecvata,
locala (exhaustare) sau generala, si compatibila cu necesitatea de a proteja sanatatea
umana si mediul înconjurator;
e) utilizarea metodelor de masurare adecvate existente pentru agentii cancerigeni sau
mutageni, în special pentru detectarea din timp a expunerilor anormale rezultate dintr-un
eveniment neprevazut sau dintr-un accident;
f) aplicarea unor proceduri si metode de munca adecvate;
g) asigurarea masurilor de protectie colectiva si/sau, în cazul în care expunerea nu
poate fi evitata prin alte mijloace, a masurilor de protectie individuala;
h) aplicarea unor masuri de igiena, în special curatarea cu regularitate a pardoselilor,
peretilor si a altor suprafete;
i) informarea lucratorilor;
j) delimitarea zonelor de risc si utilizarea unor indicatoare de securitate adecvate,
inclusiv a indicatorului „Fumatul interzis”, în zonele în care lucratorii sunt sau pot fi
expusi la agenti cancerigeni sau mutageni;
k) elaborarea unor planuri de masuri pentru situatiile de urgenta în care ar putea sa se
produca expuneri anormal de ridicate;
l) asigurarea unor mijloace care sa permita depozitarea, manipularea si transportul fara
risc al agentilor cancerigeni sau mutageni, în special prin utilizarea de recipiente ermetice
si etichetate clar si vizibil;
m) asigurarea unor mijloace care sa permita colectarea, depozitarea si evacuarea în
siguranta a deseurilor de catre lucratori, inclusiv utilizarea recipientelor ermetice si
etichetate clar si vizibil.
SECTIUNEA a 3-a
Informarea autoritatilor competente
ART. 13
Daca rezultatele evaluarii prevazute la art. 6 evidentiaza existenta unui risc pentru
sanatatea si securitatea lucratorilor, angajatorul trebuie sa puna la dispozitie
inspectoratului teritorial de munca si/sau autoritatii de sanatate publica judetene sau a
municipiului Bucuresti, la cererea acestora, informatii corespunzatoare.
ART. 14
Informatiile prevazute la art. 13 se refera la:
a) activitatile desfasurate si/sau procedeele industriale folosite, inclusiv motivele
pentru care se utilizeaza agenti cancerigeni sau mutageni;
b) cantitatile fabricate sau utilizate de substante ori preparate care contin agenti
cancerigeni sau mutageni;
c) numarul lucratorilor expusi;
d) masurile de prevenire luate;
e) tipul echipamentului de protectie utilizat;
f) natura si gradul expunerii;
g) cazurile de înlocuire a agentilor cancerigeni sau mutageni.
SECTIUNEA a 4-a
Expunerea imprevizibila si expunerea previzibila. Accesul în zonele de risc
ART. 15
(1) În cazul producerii unor evenimente imprevizibile sau a accidentelor care ar putea
antrena o expunere anormala a lucratorilor, angajatorul trebuie sa îi informeze pe acestia.
(2) Pana la normalizarea situatiei si eliminarea cauzelor expunerii anormale,
angajatorul trebuie sa ia urmatoarele masuri:
a) sa dispuna ca în zona afectata sa lucreze numai lucratorii care sunt indispensabili
pentru executarea reparatiilor sau a altor lucrari necesare;
b) sa doteze lucratorii implicati cu echipament individual de protectie, inclusiv cu
echipament pentru protectia respiratorie; expunerea nu trebuie sa fie permanenta si
trebuie limitata la strictul necesar pentru fiecare lucrator;
c) sa nu permita ca lucratori neprotejati sa lucreze în zona afectata.
(3) Lucratorii implicati trebuie sa poarte echipamentul individual de protectie si de
lucru cu care au fost dotati.
ART. 16
(1) Pentru anumite activitati, cum este întretinerea, pentru care este previzibila
posibilitatea unei cresteri semnificative a expunerii si în privinta carora au fost deja
epuizate toate posibilitatile de a lua alte masuri tehnice de prevenire în scopul limitarii
acestei expuneri a lucratorilor, angajatorul trebuie sa stabileasca, dupa consultarea
lucratorilor si/sau a reprezentantilor lor din întreprindere ori unitate, fara a afecta
reponsabilitatea angajatorului, masurile necesare pentru a reduce durata expunerii
lucratorilor la minimum posibil si pentru a asigura protectia lor în timpul acestor
activitati.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) angajatorul trebuie sa puna la dispozitie
lucratorilor implicati echipament individual de protectie, inclusiv echipament pentru
protectia respiratorie. Lucratorii implicati trebuie sa poarte echipamentul individual de
protectie pe toata durata în care persista expunerea anormala.
(3) Pentru activitatile prevazute la alin. (1) expunerea lucratorilor nu trebuie sa fie
permanenta si trebuie limitata strict la minimum necesar pentru fiecare lucrator.
ART. 17
Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare adecvate pentru delimitarea clara si
semnalizarea zonelor în care se desfasoara activitatile prevazute la art. 16 alin. (1) sau
pentru a preintampina prin alte mijloace accesul persoanelor neautorizate în astfel de
zone.
ART. 18
Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca accesul în zone în care se
desfasoara activitati pentru care rezultatele evaluarii prevazute la art. 6 evidentiaza un
risc pentru securitatea sau sanatatea lucratorilor sa fie permis numai lucratorilor care, prin
natura muncii sau a functiei lor, e necesar sa fie prezenti în interiorul zonei.
SECTIUNEA a 5-a
Masuri de igiena si de protectie individuala
ART. 19
Angajatorul este obligat ca, pentru orice activitate în care exista risc de contaminare cu
agenti cancerigeni sau mutageni, sa ia masuri adecvate pentru a se asigura ca:
a) lucratorii nu mananca, nu beau si nu fumeaza în zonele de lucru în care exista riscul
contaminarii cu agenti cancerigeni sau mutageni;
b) lucratorii sunt dotati cu echipament individual de protectie adecvat sau alt
echipament special adecvat;
c) sunt prevazute locuri special amenajate pentru depozitarea separata a
echipamentului individual de protectie sau a echipamentului special, pe de o parte, de
îmbracamintea de strada, pe de alta parte;
d) lucratorii au la dispozitie grupuri sanitare si dusuri, suficiente si adecvate;
e) echipamentul individual de protectie este depozitat corect în locuri bine stabilite si
este verificat si curatat daca este posibil înainte si obligatoriu dupa fiecare utilizare;
f) echipamentul individual de protectie cu deficiente este reparat sau înlocuit înainte de
urmatoarea utilizare.
ART. 20
Lucratorii nu trebuie sa suporte costul masurilor prevazute la art. 19.
SECTIUNEA a 6-a
Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor
ART. 21
(1) Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru ca lucratorii si/sau
reprezentantii lucratorilor din întreprindere sau unitate sa primeasca o instruire suficienta
si adecvata, bazata pe toate cunostintele disponibile, în special sub forma de informatii si
instructiuni, referitoare la:
a) riscurile potentiale pentru sanatate, inclusiv riscurile suplimentare cauzate de
consumul de tutun;
b) masurile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii;
c) cerintele de igiena;
d) purtarea si utilizarea echipamentului individual de protectie;
e) masurile pe care trebuie sa le ia lucratorii, în special personalul de interventie, în
cazul producerii unor incidente si pentru prevenirea incidentelor.
(2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie:
a) adaptata la evolutia riscurilor si la aparitia unor riscuri noi;
b) repetata periodic, daca este necesar.
ART. 22
Angajatorul trebuie sa informeze lucratorii cu privire la instalatiile si recipientele lor
auxiliare care contin agenti cancerigeni sau mutageni, sa vegheze ca toate aceste
recipiente, ambalaje si instalatii sa fie etichetate clar si lizibil si sa expuna semnele de
avertizare în mod cat mai vizibil.
ART. 23
(1) Pentru informarea lucratorilor, angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare
pentru ca:
a) lucratorii si/sau reprezentantii lor din întreprindere sau unitate sa poata controla daca
prevederile prezentei hotarâri se aplica ori sa se poata implica în aplicarea lor;
b) lucratorii si/sau reprezentantii lor din întreprindere ori unitate sa fie informati cat
mai repede posibil asupra unei expuneri anormale, inclusiv expunerile prevazute la art.
16, asupra cauzelor acestora si asupra masurilor luate sau care trebuie luate pentru
remedierea situatiei;
c) sa pastreze o lista nominala actualizata a lucratorilor implicati în activitatile pentru
care rezultatele evaluarii prevazute la art. 6 evidentiaza un risc pentru sanatatea sau
securitatea lor, cu precizarea expunerii la care ei au fost supusi, daca aceasta informatie
este disponibila;
d) medicul de medicina muncii si/sau medicul de medicina generala/medicina de
familie, cu competenta în medicina de întreprindere, conform legii, inspectoratul teritorial
de munca si/sau autoritatea de sanatate publica judeteana ori a municipiului Bucuresti,
precum si orice alta persoana responsabila cu securitatea si sanatatea în munca sa aiba
acces la lista prevazuta la lit. c);
e) fiecare lucrator sa aiba acces la informatiile continute în lista care îl privesc
personal;
f) lucratorii si/sau reprezentantii lor din întreprindere ori unitate sa aiba acces la
informatii colective care nu contin nominalizari de persoane.
(2) În situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) lucratorii si/sau reprezentantii lor din unitate
trebuie sa poata controla ori sa se poata implica în aplicarea prevederilor prezentei
hotarâri, în special cu privire la:
a) consecintele pentru securitatea si sanatatea lucratorilor legate de alegerea, purtarea si
utilizarea imbracamintei sau a echipamentului individual de protectie, fara a afecta
responsabilitatea angajatorului pentru stabilirea eficacitatii imbracamintei ori a
echipamentului de protectie;
b) masurile stabilite de angajator si la care se face referire în art. 16 alin. (1), fara a
afecta responsabilitatea angajatorului de a stabili astfel de masuri.
ART. 24
Angajatorul trebuie sa asigure consultarea si participarea lucratorilor si/sau
reprezentantilor acestora la procesul de stabilire a masurilor privind protectia lucratorilor
impotriva riscurilor legate de expunerea acestora la actiunea agentilor cancerigeni ori
mutageni în timpul activitatii desfasurate la locul de munca, în conformitate cu
prevederile sectiunii a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006.
CAP. III
Dispozitii referitoare la supravegherea starii de sanatate a lucratorilor
SECTIUNEA 1
Supravegherea medicala
ART. 25
(1) Masurile pentru supravegherea medicala a lucratorilor pentru care rezultatul
evaluarii prevazute la art. 6 evidentiaza riscuri pentru sanatatea sau securitatea lor se
stabilesc în concordanta cu reglementarile Ministerului Sanatatii Publice.
(2) Masurile pentru supravegherea medicala a lucratorilor, stabilite în conformitate cu
prevederile alin. (1), se asigura de catre angajator astfel încât fiecare lucrator care
desfasoara activitati cu risc pentru securitatea si/sau sanatatea sa la locul de munca sa fie
supus unei supravegheri medicale, atât:
a) înainte de expunerea sa la actiunea agentilor cancerigeni si/sau mutageni, cat si:
b) la intervale de timp regulate, dupa expunerea sa la actiunea agentilor cancerigeni
si/sau mutageni.
(3) Toate aceste masuri de supraveghere medicala a lucratorilor sunt concepute astfel
încât sa fie posibila aplicarea directa a masurilor specifice de igiena individuala si de
medicina muncii.
(4) Daca se constata ca un lucrator prezinta manifestari clinice susceptibile a fi
rezultatul expunerii la agenti cancerigeni sau mutageni, medicul de medicina muncii
si/sau medicul cu competenta în medicina de întreprindere poate solicita ca si alti
lucratori care au suferit o expunere similara sa faca obiectul unei supravegheri medicale.
(5) În situatia prevazuta la alin. (4) angajatorul trebuie sa realizeze o noua evaluare a
riscului de expunere, în conformitate cu prevederile art. 6.
ART. 26
(1) Pentru fiecare lucrator pentru care se asigura supraveghere medicala, medicul de
medicina muncii si/sau cu competenta în medicina de întreprindere trebuie sa
întocmeasca un dosar medical individual.
(2) Medicul de medicina muncii si/sau medicul cu competenta în medicina de
întreprindere, responsabil cu supravegherea medicala, va propune masurile de protectie
individuala sau masurile de prevenire care trebuie luate pentru fiecare lucrator.
ART. 27
Lucratorii trebuie sa primeasca informatii si recomandari privind supravegherea
medicala de care pot beneficia dupa încetarea expunerii.
ART. 28
Lucratorii trebuie sa aiba acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc
personal.
ART. 29
(1) Lucratorii vizati sau angajatorul pot/poate sa solicite reexaminarea rezultatelor
supravegherii medicale.
(2) Costul reexaminarilor rezultatelor prevazute la alin. (1) se suporta de catre
solicitant.
ART. 30
Recomandarile pentru supravegherea medicala a lucratorilor sunt prevazute în anexa
nr. 2 la prezenta hotarâre, precum si în reglementarile Ministerului Sanatatii Publice.
SECTIUNEA a 2-a
Pastrarea dosarelor medicale
ART. 31
Toate cazurile de cancer identificate ca rezultat al expunerii în munca la un agent
cancerigen sau mutagen trebuie raportate autoritatii teritoriale de sanatate publica.
ART. 32
(1) Lista prevazuta la art. 23 alin. (1) lit. c) si dosarul medical prevazut la art. 26 alin.
(1) trebuie pastrate cel putin 40 de ani de la încetarea expunerii.
(2) În cazul în care întreprinderea isi înceteaza activitatea, angajatorul trebuie sa predea
autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti documentele
prevazute la alin. (1).
CAP. IV
Dispozitii finale
ART. 33
(1) Pe baza informatiilor disponibile privind agentii cancerigeni sau mutageni, inclusiv
a datelor stiintifice si tehnice care exista, precum si a deciziilor Consiliului Uniunii
Europene, valorile limita, ghidurile necesare în utilizare sau adaptarile prevazute la art.
35 alin. (2) se stabilesc/elaboreaza de o comisie formata din reprezentanti ai Ministerului
Sanatatii Publice si ai Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, precum si din
alti specialisti desemnati de acestea, dupa caz.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) isi elaboreaza propriul regulament de organizare si
functionare, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si
familiei si al ministrului sanatatii publice.
(3) Comisia prevazuta la alin. (1), când considera necesar si în mod fundamentat, poate
propune institutiilor implicate si adoptarea altor dispozitii direct conexe.
ART. 34
Valorile limita prevazute la art. 1 alin. (3) si la art. 11, celelalte dispozitii direct
conexe, precum si perioada specificata la art. 5 pct. 3 sunt prevazute în anexa nr. 3.
ART. 35
(1) Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
(2) Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor nr. 1-3 se aproba prin ordin comun
al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice.
ART. 36
Utilizarile pe care diferitele institutii implicate le dau informatiilor prevazute la art. 31
se tin la dispozitia Comisiei Europene.
ART. 37
Studiile efectuate în domeniu, cu implicarea informatiilor prevazute la art. 31, precum
si utilizarile prevazute la art. 36 vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale
si Familiei, pentru a fi puse la dispozitia Comisiei Europene, la solicitarea acesteia.
ART. 38
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei aduce la cunostinta Comisiei
Europene textul dispozitiilor de drept intern adoptate în domeniul reglementat de
prezenta hotarâre.
ART. 39
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
*
Prezenta hotarâre transpune prevederile Directivei 2004/37/CE privind protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la
locul de munca (a sasea directiva specifica în sensul art. 16 paragraful 1 din Directiva
89/391/CEE), publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 158
din 30 aprilie 2004.
ANEXA 1
TIPURI DE AGENTI
cu actiune cancerigena sau mutagena
A. Lista substantelor, preparatelor si procedeelor care pot duce la aparitia cancerului
[prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) din hotarâre]
1. Fabricarea auraminei
2. Lucrari care implica expunerea la hidrocarburi policiclice aromate prezente în
funingine, gudron de carbune sau smoala de huila
3. Lucrari care implica expunerea la pulberi, fumuri sau aerosoli rezultati la prajirea si
electrorafinarea matelor de nichel
4. Procedeul de fabricare cu acid concentrat a alcoolului izopropilic
5. Lucrari care implica expunerea la pulberi de lemn de esenta tare. O lista a tipurilor
de lemn de esenta tare exista în volumul 62 al monografiilor referitoare la evaluarea
riscurilor de carcinogenitate la om, intitulate „Wood Dust and Formaldehyde” – „Pulbere
de lemn si formaldehida”, publicate de Centrul International de Cercetari asupra
Cancerului, Lyon, 1995.
B. Alte tipuri de actiune cancerigena
Agenti fizici:
a) radiatia solara în exces;
b) radiatii ionizante.
ANEXA 2
RECOMANDARI PRACTICE
cu privire la supravegherea medicala a lucratorilor
1. Medicul de medicina muncii si/sau medicul cu competenta în medicina de
întreprindere, responsabil cu supravegherea medicala a lucratorilor expusi la agenti
cancerigeni sau mutageni, trebuie sa cunoasca bine conditiile sau împrejurarile expunerii
fiecarui lucrator.
2. Supravegherea medicala a lucratorilor trebuie asigurata în conformitate cu
principiile si practicile medicinei muncii; aceasta trebuie sa cuprinda cel putin
urmatoarele masuri:
a) înregistrarea antecedentelor medicale si profesionale ale fiecarui lucrator;
b) anamneza;
c) daca este cazul, supravegherea biologica, precum si depistarea efectelor precoce si
reversibile.
Se pot decide si alte examene pentru fiecare lucrator care face obiectul unei
supravegheri medicale, avându-se în vedere cele mai recente progrese în medicina
muncii.
ANEXA 3
VALORI LIMITA NATIONALE
de expunere profesionala pentru agenti cancerigeni
(prevazute la art. 34 din hotarâre)
A. VALORI LIMITA ADMISIBILE DE EXPUNERE PROFESIONALA

  Valori limita Masuri 
 Denumire EINECS*1)CAS*2) Obser- tranzi-
  (mg/mc)*3)(ppm)*4 vatii torii 
   
Benzen 200-753-771-43-2 3,25*5) 1*5) piele*6) – 
   
Clorura de vinil 200-831 75-01-4 7,77*5) 3*5) – – 
monomer    
   
Pulberi de lemn de    
 esenta tare – – 5,00*5,*7) – – – 

   
*ST*
B. ALTE VALORI LIMITA ADMISIBILE DE EXPUNERE PROFESIONALA PENTRU PULBERI
*T*

Nr. Denumirea substantei Valoare limita Observatii 
crt. 8 ore 
  
 1. Cuart (pulbere) 0,1 mg/mc Fractie respirabila*7)
  
 2. Cristobalit (pulbere) 0,05 mg/mc Fractie respirabila*7)
  
 3. Tridimit (pulbere) 0,05 mg/mc Fractie respirabila*7)
  
 4. Azbest (amestec de fibre, inclusiv0,1 fibra/cmc Fractie respirabila*7)
 cel care contine crisotil)  
 (pulbere)  
  
 5. Lana de sticla(pulbere) 1 fibra/cmc Fractie respirabila*7)
  
 6. Lana de roca (pulbere) 1 fibra/cmc Fractie respirabila*7)
  
 7. Lana de furnal (pulbere) 1 fibra/cmc Fractie respirabila*7)
  
 8. Fibre de sticla pentru scopuri 1 fibra/cmc Fractie respirabila*7)
 speciale  
  
 9. Lemn (esenta moale) 5 mg/mc Fractie totala 
  
10. Lemn de cedru (pulberi) 0,5 mg/mc Fractie totala 

  
*ST*
*1) EINECS: Inventarul european al produselor chimice existente (European Inventory of Existing Chemical Substances).
*2) CAS: numarul din Chemical Abstract Service
*3) mg/mc = miligrame pe metru cub de aer la 20°C si 101,3 kPa (760 mm coloana de mercur)
*4) ppm = parti volumetrice pe milion, în aer (ml/mc)
*5) Masurate sau calculate prin raportare la o perioada de referinta de 8 ore.
*6) Prin expunere este posibil ca la absorbtia în organism prin inhalare sa se adauge si o absorbtie cutanata.
*7) Fractie respirabila (inhalabila): daca pulberile de lemn de esenta tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea limita se
aplica tuturor pulberilor de lemn prezente în amestec.