HOTARÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 11 septembrie 2006
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Descarcati pdf cu HOTARÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006

CAP. I
Dispozitii generale
SECTIUNEA 1
Obiectivul si domeniul de aplicare
ART. 1
Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pentru protectia lucratorilor impotriva
riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor, generate sau care pot fi generate de
expunerea la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, în timpul lucrului.
ART. 2
(1) Prezenta hotarâre se refera la riscurile pentru sanatatea si securitatea lucratorilor
datorate efectelor recunoscute ca nocive pe termen scurt asupra corpului uman, provocate
de circulatia curentilor indusi si de absorbtia de energie, precum si de curentii de contact.
(2) Prezenta hotarâre nu vizeaza posibilele efecte pe termen lung.
(3) Prezenta hotarâre nu vizeaza riscurile care decurg din contactul cu conductori sub
tensiune.
ART. 3
Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 se aplica în totalitate
întregului domeniu prevazut la art. 1, fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive
si/sau mai specifice din prezenta hotarâre.
ART. 4
În întelesul prezentei hotarâri, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum
urmeaza:
a) câmpuri electromagnetice – câmpuri magnetice statice si câmpuri electrice,
magnetice si electromagnetice care variaza în timp cu frecvente pana la 300 GHz;
b) valori limita de expunere – limitele de expunere la câmpuri electromagnetice care se
bazeaza direct pe efectele cunoscute asupra sanatatii si pe consideratii biologice;
respectarea acestor limite asigura protectia lucratorilor expusi la câmpuri
electromagnetice impotriva oricarui efect nociv cunoscut asupra sanatatii;
c) valori de declansare a actiunii – nivelul parametrilor direct masurabili, exprimati în
termeni de intensitate a câmpului electric (E), de intensitate a câmpului magnetic (H), de
inductie magnetica (B) si de densitate a puterii (S), începând de la care trebuie sa fie luate
una sau mai multe masuri prevazute în prezenta hotarâre; respectarea valorilor de
declansare a actiunii asigura respectarea valorilor limita de expunere relevante.
SECTIUNEA a 2-a
Valorile limita de expunere si valorile de declansare a actiunii
ART. 5
Valorile limita de expunere si valorile de declansare a actiunii pentru campurile
electromagnetice sunt prevazute în tabelele nr. 1 si 2 din anexa care face parte integranta
din prezenta hotarâre.
ART. 6
(1) Pentru evaluarea, masurarea si/sau calculul expunerii lucratorilor la câmpuri
electromagnetice se poate recurge la standardele nationale în domeniu.
(2) Se poate recurge la standardele prevazute la alin. (1) pana la data publicarii
standardelor nationale adaptate standardelor europene armonizate care acopera intreaga
serie de evaluari, masurari si calcule, stabilite de Comitetul European pentru
Standardizare în Electrotehnica (CENELEC).
CAP. II
Obligatiile angajatorului
SECTIUNEA 1
Determinarea expunerii si evaluarea riscurilor
ART. 7
(1) În îndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 7 alin. (4) si la art. 12 alin. (1) din
Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa evalueze si, daca este necesar, sa masoare
si/sau sa calculeze nivelurile campurilor electromagnetice la care sunt expusi lucratorii.
(2) Evaluarea, masurarea si calcularea nivelurilor campurilor electromagnetice la care
sunt expusi lucratorii se pot efectua în conformitate cu standardele prevazute la art. 6 alin.
(1) si, dupa caz, luându-se în considerare nivelurile de emisie indicate de producatorii
echipamentelor, atunci când acestea sunt reglementate de legislatia nationala, pana la data
publicarii standardelor nationale adaptate standardelor europene armonizate ale
CENELEC care acopera intreaga serie de evaluari, masurari si calcule.
ART. 8
Pe baza evaluarii nivelurilor campurilor electromagnetice, efectuata în conformitate cu
art. 7, atunci când sunt depasite valorile de declansare a actiunii prevazute la art. 5,
angajatorul evalueaza si, daca este necesar, calculeaza daca sunt depasite valorile limita
de expunere.
ART. 9
Evaluarea, masurarea si/sau calculele prevazute la art. 7 si 8 nu este absolut necesar sa
fie efectuate în locuri de munca cu acces public, cu conditia ca o evaluare sa fi fost deja
efectuata în conformitate cu prevederile Normelor de reglementare a nivelurilor de
referinta admisibile de expunere a populatiei generale la câmpuri electromagnetice cu
frecventele de la 0 Hz la 300 GHz, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei
nr. 1.007/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18
decembrie 2002, si ca restrictiile mentionate în aceste norme sa fie respectate în cazul
lucratorilor si riscurile pentru securitate sa fie excluse.
ART. 10
Evaluarea, masurarea si/sau calculele prevazute la art. 7 si 8 trebuie sa fie programate
si efectuate de catre servicii sau persoane competente, la intervale adecvate, luându-se în
considerare, în special, prevederile art. 8, 9 si 18 din Legea nr. 319/2006.
ART. 11
Datele rezultate din evaluarea, masurarea si/sau calculul nivelului de expunere trebuie
sa se pastreze într-o forma care sa permita consultarea lor ulterioara.
ART. 12
În conformitate cu art. 7 alin. (4) din Legea nr. 319/2006, la evaluarea riscurilor
angajatorul trebuie sa acorde o atentie deosebita urmatoarelor elemente:
a) nivelului, spectrului de frecventa, duratei si tipului expunerii;
b) valorilor limita de expunere si valorilor de declansare a actiunii, prevazute la art. 5;
c) efectelor asupra starii de sanatate si securitatii lucratorilor care apartin unor grupuri
sensibile la riscuri specifice;
d) efectelor indirecte, cum ar fi: interferentele cu echipamente si dispozitive medicale
electronice, inclusiv stimulatoare cardiace si alte dispozitive implantate, riscul de
proiectare a obiectelor feromagnetice în câmpuri magnetice statice având o inductie
magnetica mai mare de 3 mT, amorsarea dispozitivelor electroexplozive detonatoare,
incendiile si exploziile rezultate în urma aprinderii materialelor inflamabile datorita
scanteilor provocate de câmpuri induse, curenti de contact sau descarcari de scantei;
e) existentei unor echipamente de munca alternative proiectate pentru a reduce
nivelurile de expunere la câmpuri electromagnetice;
f) informatiilor adecvate obtinute în urma supravegherii starii de sanatate, inclusiv
informatiilor publicate, atunci când este posibil;
g) surselor de expunere multiple;
h) expunerii simultane la câmpuri de frecvente multiple.
ART. 13
(1) Angajatorul trebuie sa detina o evaluare a riscurilor, în conformitate cu art. 12 alin.
(1) lit. a) din Legea nr. 319/2006, si trebuie sa stabileasca masurile care trebuie luate
pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, în conformitate cu art. 14-20.
(2) Evaluarea riscurilor trebuie sa fie înregistrata pe un suport adecvat care sa asigure
pastrarea datelor.
(3) Atunci când natura si amploarea riscurilor legate de campurile electromagnetice nu
justifica o evaluare mai detaliata a riscurilor, evaluarea riscurilor trebuie sa contina
argumente prezentate de angajator pentru a justifica acest fapt.
(4) Evaluarea riscurilor trebuie sa fie actualizata periodic si ori de câte ori s-au produs
modificari semnificative în urma carora aceasta poate deveni caduca sau atunci când
rezultatele supravegherii medicale demonstreaza ca este necesar.
SECTIUNEA a 2-a
Evitarea sau reducerea riscurilor generate de campurile electromagnetice
ART. 14
Riscurile generate de expunerea la câmpuri electromagnetice trebuie sa fie eliminate
sau reduse la minimum, tinându-se seama de progresul tehnic si de existenta masurilor de
control al riscului la sursa.
ART. 15
Reducerea riscurilor rezultate din expunerea la câmpuri electromagnetice se bazeaza pe
principiile generale de prevenire prevazute de Legea nr. 319/2006.
ART. 16
Pe baza evaluarii riscurilor, efectuata în conformitate cu art. 7-13, atunci când sunt
depasite valorile de declansare a actiunii prevazute la art. 5, cu exceptia cazului în care
evaluarea efectuata în conformitate cu art. 8 demonstreaza ca expunerea nu depaseste
valorile limita si ca este exclus orice risc legat de securitate, angajatorul trebuie sa
stabileasca si sa puna în aplicare un program de masuri tehnice si/sau organizatorice care
urmaresc ca expunerea sa nu depaseasca valorile limita de expunere, tinându-se seama, în
special, de urmatoarele elemente:
a) alte metode de lucru care sa conduca la o expunere mai redusa la câmpuri
electromagnetice;
b) alegerea unor echipamente care emit mai putine câmpuri electromagnetice, luând în
considerare activitatea care se efectueaza;
c) masuri tehnice prin care se urmareste reducerea emisiei campurilor
electromagnetice, inclusiv, daca este necesar, recurgerea la mecanisme de blocare,
ecranare sau mecanisme similare de protectie a starii de sanatate;
d) programe adecvate de întretinere a echipamentelor de munca, a locului de munca si
a posturilor de lucru;
e) proiectarea si amenajarea locurilor de munca si a posturilor de lucru;
f) limitarea duratei si a intensitatii expunerii;
g) disponibilitatea unui echipament adecvat de protectie individuala.
ART. 17
(1) Pe baza evaluarii riscurilor, prevazuta la art. 7-13, locurile de munca la care
lucratorii pot fi expusi la câmpuri electromagnetice care depasesc valorile de declansare a
actiunii trebuie sa fie semnalizate corespunzator, în conformitate cu prevederile Hotarârii
Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau sanatate la locul de munca, cu exceptia cazului în care evaluarea efectuata în
conformitate cu art. 8 demonstreaza ca expunerea nu depaseste valorile limita si ca este
exclus orice risc legat de securitate.
(2) Locurile de munca prevazute la alin. (1) trebuie sa fie identificate si accesul la
acestea sa fie limitat, unde este posibil tehnic si exista riscul depasirii valorilor limita de
expunere.
ART. 18
(1) În nicio situatie lucratorii nu trebuie sa fie expusi la valori ale câmpului
electromagnetic care depasesc valorile limita de expunere.
(2) Daca expunerea depaseste valorile limita, în pofida masurilor luate de angajator
pentru aplicarea prezentei hotarâri, acesta trebuie sa ia imediat masuri de reducere a
expunerii la un nivel inferior valorilor limita, sa determine cauzele depasirii valorilor
limita de expunere si sa modifice în consecinta masurile de protectie si prevenire, pentru
a evita orice alta depasire.
ART. 19
Angajatorul trebuie sa adapteze masurile prevazute în prezenta sectiune la nevoile
lucratorilor care apartin grupurilor sensibile la riscuri specifice, în conformitate cu art. 35
din Legea nr. 319/2006.
SECTIUNEA a 3-a
Informarea si formarea lucratorilor
ART. 20
Fara a aduce atingere art. 16, 17, 20 si 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie
sa asigure informarea si formarea lucratorilor expusi la locul de munca la riscuri generate
de câmpuri electromagnetice si/sau a reprezentantilor acestor lucratori în raport cu
rezultatele evaluarii riscurilor, prevazuta la art. 7, în special în ceea ce priveste
urmatoarele:
a) masurile luate în aplicarea prezentei hotarâri;
b) valorile si conceptele referitoare la valorile limita de expunere si la valorile de
declansare a actiunii, precum si potentialele riscuri asociate;
c) rezultatele evaluarii, masurarii si/sau calculelor privind nivelurile de expunere la
câmpuri electromagnetice, efectuate în aplicarea art 7-13;
d) modul de detectare a efectelor nocive ale expunerii asupra starii de sanatate si modul
de semnalare a acestora;
e) conditiile în care lucratorii au dreptul la supravegherea starii de sanatate;
f) practicile profesionale sigure, în scopul reducerii la minimum a riscurilor datorate
expunerii.
SECTIUNEA a 4-a
Consultarea si participarea lucratorilor
ART. 21
Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora la aplicarea
prevederilor prezentei hotarâri trebuie sa se desfasoare în conformitate cu art. 18 din
Legea nr. 319/2006.
CAP. III
Supravegherea sanatatii
ART. 22
În scopul prevenirii si detectarii cat mai rapid posibil a oricarui efect nociv asupra starii
de sanatate care rezulta din expunerea la câmpuri electromagnetice, trebuie sa se asigure
o supraveghere adecvata a starii de sanatate a lucratorilor, în conformitate cu prevederile
art. 24 si 25 din Legea nr. 319/2006.
ART. 23
(1) În orice situatie, atunci când se depisteaza o expunere la câmpuri electromagnetice
care depaseste valorile limita, lucratorul în cauza trebuie sa fie supus unui examen
medical.
(2) Daca se depisteaza o deteriorare a starii de sanatate a lucratorului rezultata din
expunerea la câmpuri electromagnetice care depaseste valorile limita, angajatorul trebuie
sa efectueze o reevaluare a riscurilor, potrivit prevederilor art. 7-13.
ART. 24
Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru a asigura accesul medicului de
medicina muncii la rezultatele evaluarii riscurilor prevazute la art. 7-13.
ART. 25
Dosarele medicale cuprinzând rezultatele supravegherii medicale trebuie sa fie pastrate
într-o forma adecvata, astfel încât sa poata fi consultate ulterior, cu respectarea secretului
medical.
ART. 26
La cerere, lucratorii au drept de acces la dosarele medicale personale.
CAP. IV
Sanctiuni
ART. 27
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:
a) încalcarea dispozitiilor art. 13 alin. (1), art. 16 si 17, cu amenda de la 5.000 lei la
10.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 20, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei.
(2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 28
Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 27 alin. (1) se fac de
catre inspectorii de munca.
CAP. V
Dispozitii finale
ART. 29
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei raporteaza Comisiei Europene, la
fiecare 5 ani, cu privire la aplicarea dispozitiilor prezentei hotarâri, indicând punctele de
vedere ale partenerilor sociali.
ART. 30
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
*
Prezenta hotarâre transpune Directiva 2004/40/CE privind cerintele minime de
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de agenti
fizici (câmpuri electromagnetice), publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene
(JOCE) nr. L 159/2004.
ANEXA
VALORI LIMITA
de expunere si valori de declansare a actiunii pentru campurile electromagnetice
Se folosesc urmatoarele marimi fizice pentru a caracteriza expunerea la câmpuri
electromagnetice:
1. Curentul de contact (I(C)) între o persoana si un obiect este exprimat în amperi (A).
Un obiect conductor în camp electric poate fi încarcat de acest camp.
2. Densitatea de curent (J) se defineste ca fiind curentul care traverseaza o unitate de
suprafata, perpendiculara pe fluxul de curent, într-un volum conductor cum ar fi corpul
uman sau o parte a corpului. Aceasta se exprima în amperi pe mp (A/mp).
3. Intensitatea câmpului electric este o marime vectoriala (E) care corespunde fortei
exercitate asupra unei particule încarcate, independent de deplasarea ei în spatiu. Aceasta
se exprima în volti pe metru (V/m).
4. Intensitatea câmpului magnetic este o marime vectoriala (H) care, împreuna cu
inductia magnetica, defineste un camp magnetic în orice punct din spatiu. Aceasta se
exprima în amperi pe metru (A/m).
5. Inductia magnetica sau densitatea de flux magnetic este o marime vectoriala (B)
definita ca forta exercitata asupra sarcinilor mobile, exprimata în tesla (T). În spatiul liber
si în materiile biologice pot fi utilizate atât inductia magnetica, cat si intensitatea
câmpului magnetic, aplicând echivalenta 1A/m = 4 10^-7T.
6. Densitatea de putere (S) este marimea adecvata pentru utilizarea în cazul
frecventelor foarte înalte, atunci când profunzimea penetrarii corpului este redusa.
Reprezinta cantitatea de putere radianta, incidenta perpendicular pe o suprafata, împartita
la aria acestei suprafete. Aceasta se exprima în wati pe mp(W/mp).
7. Absorbtia specifica a energiei (SA) se defineste ca energia absorbita pe unitate de
masa de tesut biologic. Aceasta se exprima în jouli pe kilogram (J/kg). În prezenta
hotarâre se foloseste pentru a limita efectele nontermice ale radiatiilor de microunde în
impulsuri.
8. Rata de absorbtie specifica (SAR) a energiei medii pe întregul corp sau pe o anumita
parte a corpului se defineste ca debitul cu care este absorbita energia pe unitatea de masa
de tesut corporal. Aceasta se exprima în wati pe kilogram (W/kg).
SAR pe întregul corp este o marime larg acceptata pentru a stabili raportul între
efectele termice nocive si expunerea la câmpuri de radiofrecventa (RF).
SAR medie pe întregul corp si valorile de SAR locala sunt necesare pentru a evalua si
a limita depozitarea excesiva de energie pe parti mici ale corpului, datorata conditiilor
speciale de expunere, cum ar fi: expunerea unei persoane legate la pamânt la o frecventa
radio inferioara din domeniul de frecvente în MHz sau expunerea unei persoane în
câmpul apropiat unei antene.
Dintre aceste marimi, cele care pot fi masurate direct sunt: inductia magnetica, curentul
de contact, intensitatea câmpului electric, intensitatea câmpului magnetic si densitatea de
putere.
A. Valori limita de expunere
În functie de frecventa, pentru a defini valorile limita de expunere pentru campurile
electromagnetice se folosesc urmatoarele marimi fizice:
a) se prevad valori limita de expunere pentru densitatea de curent pentru campurile
variabile în timp de pana la 1 Hz, pentru a preveni efectele asupra sistemului
cardiovascular si a sistemului nervos central;
b) între 1 Hz si 10 MHz, se prevad valori limita de expunere pentru densitatea de
curent, cu scopul de a preveni efectele asupra functiilor sistemului nervos central;
c) între 100 kHz si 10 GHz, se prevad valori limita de expunere cu privire la SAR,
pentru a preveni stresul termic al întregului corp si o încalzire excesiva localizata a
tesuturilor. În domeniul de frecvente cuprinse între 100 kHz si 10 MHz, se prevad valori
limita de expunere referitoare atât la densitatea de curent, cat si la SAR;
d) între 10 GHz si 300 GHz, se prevad valori limita de expunere pentru densitatea de
putere, în scopul de a preveni o încalzire excesiva a tesuturilor la suprafata corpului sau
în apropierea acestei suprafete.
Tabelul 1
Valori limita de expunere – conditii care trebuie
îndeplinite
*T*

Domeniul Densitatea SAR SAR SAR Densitatea
de de curent medie locali- loca- de putere
frecvente indus în pentru zata lizata
cap si în întregul (cap si (membre)
trunchi corp trunchi)
J (mA/mp) (rms) (W/kg) (W/kg) (W/kg) S (W/mp)

pana la 1 Hz 40 – – – –

1-4 Hz 40/f – – – –

4-1000 Hz 10 – – – –

1000 Hz-100 kHz f/100 – – – –

100 kHz-10 MHz f/100 0,4 10 20 –

10 MHz-10 GHz – 0,4 10 20 –

10-300 GHz – – – – 50

Note:
1. f este frecventa exprimata în hertzi.
2. Valorile limita de expunere pentru densitatea de curent trebuie sa protejeze
impotriva efectelor acute ale expunerii asupra tesuturilor sistemului nervos central la
nivelul capului si al trunchiului.
Valorile limita de expunere în domeniul de frecvente de la 1 Hz la 10 MHz se bazeaza
pe efectele nocive constatate asupra sistemului nervos central.
Astfel de efecte acute sunt prin definitie instantanee si, din punct de vedere stiintific,
nu exista nici un motiv pentru modificarea valorilor limita pentru expunerile de scurta
durata. Totusi, deoarece valorile limita de expunere se bazeaza pe efectele nocive asupra
sistemului nervos central, aceste valori limita pot permite densitati de curent mai mari în
alte tesuturi corporale decât sistemul nervos central, în aceleasi conditii de expunere.
3. Datorita eterogenitatii electrice a corpului uman, trebuie calculata media densitatilor
de curent pe o sectiune de 1 cmp, perpendiculara pe directia curentului.
4. Pentru frecventele de pana la 100 kHz, valorile de vârf ale densitatii de curent pot fi
obtinute prin înmultirea valorii rms cu (2)^1/2 .
5. Pentru frecvente de pana la 100 kHz si pentru campurile magnetice în impulsuri,
densitatea maxima de curent asociata impulsurilor poate fi calculata pornind de la timpul
de crestere/descrestere si de la viteza maxima a fluctuatiei inductiei magnetice.
Densitatea de curent indus poate fi comparata cu valoarea limita de expunere adecvata.
Pentru impulsuri de durata t(p), frecventa echivalenta care se aplica valorilor limita de
expunere se calculeaza dupa formula f = 1/(2t(p)).
6. Toate valorile medii SAR trebuie sa fie masurate într-un interval de timp de 6
minute.
7. Masa luata în calcul pentru evaluarea SAR medie localizata este de 10 g de tesut
adiacent.
SAR maxima astfel obtinuta reprezinta valoarea folosita la estimarea expunerii.
Aceste 10 g de tesut trebuie sa fie o masa de tesut adiacent cu proprietati electrice
aproape omogene. Prin precizarea ca trebuie luata în considerare o masa de tesut adiacent
se recunoaste faptul ca acest concept poate fi folosit în dozimetria informatica, dar poate
prezenta dificultati în cazul masurarilor fizice directe. Se poate folosi o masa simpla de
tesut de forma cubica, cu conditia ca marimile dozimetrice calculate sa aiba valori mai
scazute decât cele prezentate în recomandari.
8. Pentru expunerile la camp în impulsuri, în domeniul de frecvente cuprinse între 0,3
si 10 GHz, si pentru expunerea localizata a capului se recomanda o valoare limita de
expunere suplimentara, cu scopul de a limita si de a evita efectele auditive provocate de
expansiunea termoelastica.
În acest caz, SA nu trebuie sa depaseasca 10 mJ/kg în medie pentru 10 grame de tesut.
9. Densitatile de putere medii trebuie calculate pentru o suprafata expusa de 20 cmp si
un interval de timp de 68/f^1,05 minute (f exprimata în GHz), în scopul de a compensa
scaderea progresiva a adancimii de penetrare pe masura ce creste frecventa.
Valoarea medie a densitatii spatiale maxime de putere, calculata pentru 1 cmp, nu
trebuie sa depaseasca valoarea de 50 W/mp .
10. Pentru campurile electromagnetice în impulsuri ori tranzitorii sau, în general,
pentru expunerea simultana la câmpuri de frecvente multiple, trebuie sa se aplice metode
de evaluare, de masurare si/sau de calcul adecvate, care permit analizarea caracteristicilor
formei de unda si a naturii interactiunilor biologice, tinând seama de standardele
nationale în domeniu ce adopta standarde europene armonizate, stabilite de CENELEC.
B. Valori de declansare a actiunii
Valorile de declansare a actiunii, prevazute în tabelul nr. 2, sunt obtinute plecand de la
valori limita de expunere în conformitate cu principiile stabilite de Comisia internationala
pentru protectia impotriva radiatiilor neionizante (ICNIRP), în recomandarile sale vizând
limitarea expunerii la radiatii neionizante (ICNIRP 7/99).
Tabelul 2
Valori de declansare a actiunii (valori rms în camp neperturbat)
*T*

Intensi- Intensita- Inductia Densi- Curent Curent
tatea tea campu- magnetica tatea de con- indus
Domeniul câmpului lui magne- B de pu- tact în exde
electric tic tere I(c) tremifrecventa
E H pentru tati
unda I(L)
plana
echivalenta
S(eq)
(V/m) (A/m) (μT) (W/mp) (mA) (mA)

0-1 Hz – 1,63 x 10^5 2×10^5 – 1,0 –

1-8 Hz 20.000 1,63 x 10^5/f^2 2×10^5/f^2 – 1,0 –

8-25 Hz 20.000 2 x 10^4/f 2,5×10^4/f – 1,0 –

0,025-0,82 kHz 500/f 20/f 25/f – 1,0 –

0,82-2,5 kHz 610 24,4 30,7 – 1,0 –

2,5-65 kHz 610 24,4 30,7 – 0,4f –

65-100 kHz 610 1.600/f 2.000/f – 0,4f –

0,1-1 MHz 610 1,6/f 2/f – 40 –

1-10 MHz 610/f 1,6/f 2/f – 40 –

10-110 MHz 61 0,16 0,2 10 40 100

110-400 MHz 61 0,16 0,2 10 – –

400-2.000 MHz 3f^1/2 0,008f^1/2 0,01f^1/2 f/40 – –

2-300 GHz 137 0,36 0,45 50 – –

*T*
Note:
1. f este frecventa în unitatile de masura indicate în coloana domeniului de frecventa.
2. Pentru frecventele cuprinse între 100 kHz si 10 GHz, mediile valorilor S(eq), E, H,
B si I(L) se masoara pe un interval de timp de 6 minute.
3. Pentru frecventele mai mari de 10 GHz, mediile valorilor S(eq), E, H si B se
masoara pe un interval de 68/f^1,05 minute (f este exprimata în GHz).
4. Pentru frecvente de pana la 100 kHz, valorile de vârf de declansare a actiunii pentru
intensitatile de camp se calculeaza inmultind valoarea rms cu (2)^1/2 . Pentru impulsuri
de durata t(p), frecventa echivalenta care trebuie aplicata pentru valorile de declansare a
actiunii trebuie calculata formula f = 1/(2t(p)).
Pentru frecventele cuprinse între 100 kHz si 10 MHz, valorile de vârf de declansare a
actiunii pentru intensitatile de camp se calculeaza inmultind valorile rms relevante cu
10^a, unde a = [0,665 log(f/10^5) + 0,176], f fiind exprimata în Hz.
Pentru frecventele cuprinse între 10 MHz si 300 GHz, valorile de vârf de declansare a
actiunii se calculeaza inmultind valorile rms corespunzatoare cu 32 pentru intensitatea
câmpului si cu 1.000 pentru densitatea de putere a undei plane echivalenta.
5. În ceea ce priveste campurile electromagnetice în impulsuri sau tranzitorii sau, în
general, în ceea ce priveste expunerea simultana la câmpuri de frecvente multiple, trebuie
sa se aplice metode de evaluare, de masura si/sau de calcul adecvate, care sa permita
analizarea caracteristicilor formelor de unda si a naturii interactiunilor biologice, tinânduse
seama de standardele nationale în domeniu ce adopta standarde europene armonizate,
stabilite de CENELEC.
6. Pentru valorile de vârf ale campurilor electromagnetice în impulsuri modulate, cu
frecvente purtatoare de peste 10 MHz, se recomanda ca valoarea medie S(eq) pe durata
impulsului sa nu depaseasca de 1.000 de ori valoarea S(eq) de declansare a actiunii sau ca
intensitatea câmpului sa nu depaseasca de 32 de ori valoarea de declansare a actiunii
pentru intensitatile de camp corespunzatoare frecventei purtatoare.