HOTĂRÂRE nr. 1 din 4 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Descarca PDF cu Hotarare 1 din 04 01 2012 modif HG1218_2006 cerinte minime SSM modif 1093_2006 si HG 355_2007

Art. I

Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3

Pentru substanţele cancerigene şi mutagene prezente la locul de muncă, prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a prejudicia prevederile mai favorabile securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă şi/sau specifice din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.”

2.La articolul 5 punctul 2, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca substanţă periculoasă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, indiferent că acea substanţă este clasificată în temeiul actelor normative menţionate sau nu, cu excepţia substanţelor care întrunesc numai criteriile de clasificare ca substanţe periculoase pentru mediu;

  1. b) orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca amestec sau ca preparat periculos în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 272/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase, indiferent că acel amestec sau preparat este clasificat în temeiul actelor normative menţionate sau nu, cu excepţia acelora care întrunesc numai criteriile de clasificare ca amestecuri sau preparate periculoase pentru mediu;”

3.La articolul 5, după punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 9-11, cu următorul cuprins:

„9. zonă de respiraţie a lucrătorului – zonă de formă emisferică, situată la nivelul feţei lucrătorului, având raza de 0,3 m, măsuraţi de la mijlocul unei linii imaginare ce uneşte urechile;

  1. fracţie inhalabilă = fracţiunea inhalabilă – fracţiunea masică din totalul de particule în suspensie din aer care este inhalată pe nas şi pe gură, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 100 m;
  2. fracţie respirabilă = fracţiune respirabilă – fracţiunea masică a particulelor inhalate care pătrunde până la căile neciliate – alveole, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 15 m.”

4.La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Valorile-limită obligatorii naţionale de expunere profesională ale agenţilor chimici, prevăzute la alin. (1) şi (2), reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă şi sunt prevăzute în anexa nr. 1 sau 4, după caz. Valorile-limită stabilite potrivit art. 44 şi datele ştiinţifice şi tehnice relevante sunt comunicate Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.”

5.La articolul 11, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Angajatorul trebuie să se asigure că riscul pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă indus de un agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor-limită de expunere profesională la agenţi chimici în mediul de muncă, prevăzute în anexele nr. 1 şi 4, după caz, respectiv a valorilor – limită biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr. 2, cu menţinerea concentraţiilor agenţilor chimici la cel mai scăzut nivel posibil.

(3) Valorile-limită prevăzute la alin. (2) reprezintă valori maxime admise.”

6.La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Angajatorul trebuie să menţină un inventar/registru al agenţilor chimici periculoşi manipulaţi în unitate, care să conţină referinţe la fişele cu date de securitate aferente substanţelor şi amestecurilor periculoase respective.”

7.La articolul 12 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care se constată prezenţa agenţilor chimici periculoşi la locul de muncă, angajatorul trebuie să evalueze orice risc referitor la securitatea şi sănătatea lucrătorilor care decurge din prezenţa respectivilor agenţi chimici, luând în considerare:”

8.La articolul 12 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) informaţiile puse la dispoziţie de furnizor referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, cum ar fi fişele cu date de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare;

  1. c) nivelul, tipul şi durata expunerii, luând în considerare toate rutele posibile de expunere;”

9.Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13

Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, şi să identifice ce măsuri trebuie luate potrivit art. 11 şi 17-24 din prezenta hotărâre”

10.La capitolul II „Obligaţiile angajatorilor”, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- SECŢIUNEA 2: Principii pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenţii chimici periculoşi şi pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de risc”

11.La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20

(1) În aplicarea art. 19 se recurge, de regulă, la substituire, prin care angajatorul evită utilizarea unui agent chimic periculos, înlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, în condiţiile utilizării, nu este periculos sau este mai puţin periculos pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, după caz.”

12.La articolul 24 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) sunt luate, în ordinea priorităţii, în special, pentru:”

13.La articolul 30 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) acces la orice fişă cu date de securitate, asigurată de către furnizor, în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

14.Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31

În cazul în care containerele şi conductele conţin agenţi chimici periculoşi pentru care legislaţia naţională şi europeană aplicabilă privind etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi cea privind semnalizarea de securitate la locul de muncă nu impun etichetarea şi semnalizarea, angajatorul, cu respectarea derogărilor prevăzute de legislaţia menţionată, trebuie să se asigure că se pot identifica uşor conţinutul, natura şi riscurile asociate conţinutului containerelor şi conductelor.”

15.Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32

Angajatorii pot obţine, la cerere, de la producător, furnizor sau de la oricare altă persoană care le deţine legal toate informaţiile despre agenţii chimici periculoşi necesare pentru aplicarea prevederilor art. 12, în măsura în care Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau legislaţia naţională aplicabilă referitoare la substanţe şi amestecuri ori preparate nu prevede deja obligaţia de a asigura informaţii.”

16.Articolele 35 şi 36 se abrogă.

17.La articolul 38 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de aşa natură încât se poate stabili o legătură între o boală identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătăţii şi respectiva expunere;”

18.La articolul 41, alineatele (1), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 41

(1) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere trebuie să conţină concluziile examenului clinic şi de specialitate al supravegherii stării de sănătate şi al tuturor datelor reprezentative obţinute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos.

……………………………………………………..

(3) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere se păstrează la structura de medicină a muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul, într-o formă corespunzătoare care să permită consultarea lor ulterioară, respectându-se cerinţa confidenţialităţii.

……………………………………………………..

(6) Angajatorii în procedură de faliment vor informa structura de medicină a muncii cu care au avut contract în vederea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor.”

19.La articolul 41, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical şi ale fişei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate la structura de medicină a muncii a unităţii respective.”

20.La articolul 42 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) un lucrător suferă de o boală identificabilă sau de pe urma unui efect negativ asupra sănătăţii, pe care un medic specialist în medicina muncii o/îl consideră rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de muncă; sau”

21.La articolul 42 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) continuă supravegherea stării de sănătate şi revizuirea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a fost expus în acelaşi mod. În astfel de cazuri, medicul specialist în medicina muncii ori direcţia de sănătate publică implicată poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical.”

22.La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor nr. 1-4 se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii.”

23.La anexa nr. 1, poziţiile 6, 11, 18, 44, 47, 48, 132, 263, 279, 318, 359, 367, 378, 381, 390 şi 523 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

6. 111-15-9 Acetat de celosolv (2 etoxietil-acetat) P 11(1) 2(1)

……………………………………………………..

11. 110-49-6 Acetat de metil celosolv (2 etoxietil – acetat) P 4,8(1) 1(1)

……………………………………………………..

18. 108-05-4 Acetat de vinil 17,6(1) 5(1) 35,2(1) 10(2)

……………………………………………………..

44. 7664-93-9 Acid sulfuric şi anhidridă sulfuroasă (4) (5) 0,05(1)

……………………………………………………..

47. 140-88-5 Acrilat de etil P 21(1) 5(1) 42(2) 10(2)

……………………………………………………..

48. 96-33-3 Acrilat de metil P 18(1) 5(1) 36(2) 10(2)

……………………………………………………..

132. 110-80-5 Celosolv (etil-glicol; etoxi-2-etanol) P 8(1) 2(1)

……………………………………………………..

263. 68-12-2 Dimetil-formamidă P 15(1) 5(1) 30(2) 10(2)

……………………………………………………..

279. 123-91-1 Dioxan (bioxid de dietilenă) P 73(1) 20(1)

……………………………………………………..

318. 108-95-2 Fenol P 8(1) 2(1) 16(2) 4(2)

……………………………………………………..

359. 7783-06-4 Hidrogen sulfurat 7(1) 5(1) 14(2) 10(2)

……………………………………………………..

367. 624-83-9 Izocianat de metil P 0,02(1) 0,008(1) 0,05(2) 0,02(2)

……………………………………………………..

378. 7439-97-6 Mercur(3) P 0,02(1)

……………………………………………………..

381. 80-62-6 Metacrilat de metil 205(1) 50(1) 410(2) 100(2)

……………………………………………………..

390. 109-86-4 Metil-celosolv (metoxi-2-etanol) P 3,2(1) 1(1)

……………………………………………………..

523. 75-15-0 Sulfură de carbon P 15(1) 5(1)

24.La anexa nr. 1, poziţiile 123 şi 400 se abrogă.

25.La anexa nr. 1, după poziţia 594 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 595-597, şi notele (1)-(5), cu următorul cuprins:

„595. 80-05-7 Bisfenol A (pulbere inhalabilă) 10(1)
596. 872-50 n-metil-2 pirolidonă 40(1) 10(1) 80(2) 20(2)
597. 1634-04-4 Terţ-butil metil eter 183,5(1) 50(1) 367(2) 100(2)

(1)Măsurat sau calculat în raport cu o perioadă de referinţă de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).

(2)Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere şi care se raportează la o perioadă de 15 minute, cu excepţia cazului în care se prevede altfel.

(3)În timpul monitorizării expunerii pentru mercur şi compuşii săi anorganici bivalenţi, trebuie să se ţină cont de tehnicile relevante de monitorizare biologică, care completează valorile-limită de expunere la mediul profesional.

(4)Atunci când se alege o metodă adecvată de monitorizare a expunerii, trebuie să se ţină cont de limitările şi interferenţele potenţiale care pot apărea în prezenţa altor compuşi ai sulfului.

(5)Particulele lichide pulverizate se definesc ca fracţiunea toracică.”

26.Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

27.După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

28.În tot cuprinsul hotărârii, sintagmele „autoritate de sănătate publică”, „Ministerul Sănătăţii Publice” şi „Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se înlocuiesc cu sintagmele „direcţie de sănătate publică”, „Ministerul Sănătăţii” şi, respectiv, „Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale”.

Art. II

Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, se modifică după cum urmează:

1.Articolul 34 va avea următorul cuprins:

„Art. 34

Valorile-limită prevăzute la art. 1 alin. (3) şi la art. 11, celelalte dispoziţii direct conexe, precum şi perioada specificată la art. 5 pct. 3 sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 4, după caz, din Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, cu modificările şi completările ulterioare.”

2.Articolul 35 va avea următorul cuprins:

„Art. 35

(1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor nr. 1 şi 2 se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii.”

3.Anexa nr. 3 se abrogă.

4.În tot cuprinsul hotărârii, sintagmele „autoritate de sănătate publică”, „Ministerul Sănătăţii Publice” şi „Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei” se înlocuiesc cu sintagmele „direcţie de sănătate publică”, „Ministerul Sănătăţii” şi, respectiv, „Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale”.

Art. III

Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– În tot cuprinsul hotărârii, sintagmele „autoritate de sănătate publică”, „Ministerul Sănătăţii Publice” şi „Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei” se înlocuiesc cu sintagmele „direcţie de sănătate publică”, „Ministerul Sănătăţii” şi, respectiv, „Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale”.

Art. IV

Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, şi Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-li-se textelor o nouă numerotare.

-****-

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 338 din 19 decembrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Marin Anton,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

ANEXA Nr. 1:

(- Anexa nr 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)

INTERDICŢII

Se interzic: producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenţilor chimici prezentaţi mai jos, precum şi activităţile care îi implică. Interdicţiile nu se aplică dacă agentul chimic este prezent în alt agent chimic sau este deşeu, dacă valoarea concentraţiei sale este mai mică decât valoarea-limită de 0,1% măsurată în procente de greutate.

Denumirea agentului chimic Număr CAS(1) Număr EINECS(2)
2 naftilamină şi derivaţii săi 91-59-8 202-080-4
4 aminodifenil şi derivaţii săi 92-67-1 202-177-1
benzidină şi derivaţii săi 92-87-5 202-199-1
4 nitrodifenil 92-93-3 202-204-7

(1)CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventarul european al substanţelor chimice introduse pe piaţă).

ANEXA Nr. 2:

(- Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)

VALORI-LIMITĂ PENTRU PULBERI

Nr. crt. Nr. CAS Denumirea Valoare-limită
(8 ore)
Observaţii
1. Azbest (amestec de fibre) Potrivit HG nr. 1.875/2005
2. Bumbac, in, cânepă 1 mg/m3 fracţie inhalabilă
3. Caolin 2 mg/m3 fracţie inhalabilă
4. 409-21-2 Carbură de siliciu (carborund) 10 mg/m3 fracţie inhalabilă
5. Cărbune, cocs, grafit (SiO2 sub 5%) 2 mg/m3 fracţie respirabilă
6. 9004-34-6 Celuloză 10 mg/m3 fracţie inhalabilă
7. Cereale 4 mg/m3 fracţie inhalabilă
8. Ciment Portland 10 mg/m3 fracţie inhalabilă
9. 14464-46-1 Cristobalit 0,05 mg/m3 fracţie respirabilă
10. 14808-60-7 Cuarţ 0,1 mg/m3 fracţie respirabilă
11. Făină de grâu 0,5 mg/m3 fracţie inhalabilă
12. Fibre de p-amidă 1 fibră/cm3 fracţie respirabilă
13. Fibre de sticlă 1 fibră/cm3 fracţie respirabilă
14. Ipsos, gips 10 mg/m3 fracţie inhalabilă
15. Lână de furnal 1 fibră/cm3 fracţie respirabilă
16. Lână de rocă 1 fibră/cm3 fracţie respirabilă
17. Lână de sticlă 1 fibră/cm3 fracţie respirabilă
18. Lemn de cedru 0,5 mg/m3 fracţie inhalabilă
19. Lemn de esenţă moale 5 mg/m3 fracţie inhalabilă
20. Lemn de esenţă tare 5 mg/m3 fracţie inhalabilă
21. Marmură, cretă (carbonat de calciu) 10 mg/m3 fracţie inhalabilă
22. Mică 3 mg/m3 fracţie inhalabilă
23. Pulberi fără efect specific 10 mg/m3 fracţie inhalabilă
24. 557-05-1 Stearat de zinc 10 mg/m3 fracţie inhalabilă
25. Talc fără fibre de azbest 2 mg/m3 fracţie inhalabilă
26. 15468-32-3 Tridimit 0,05 mg/m3 fracţie respirabilă
27. Tutun 10 mg/m3 fracţie inhalabilă

NOTE:

– fibre/cm3: se referă la fibre respirabile care au diametrul sub 3 m şi lungimea fibrelor peste 5 m, raportul lungime/diametru 3/1 şi peste;

– mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20°C şi 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur);

– dacă pulberile de lemn de esenţă tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea-limită se aplică tuturor pulberilor de lemn prezente în amestec.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 44 din data de 19 ianuarie 2012

Jurisprudenta