HOTARAREA 1218 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

HOTARAREA 1218  privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca  pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate  de prezenta agentilor chimici

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 19 ianuarie 2012

M.Of. nr. 845 din 13 octombrie 2006

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 19 ianuarie 2012

M.Of. nr. 845 din 13 octombrie 2006

  NOTA ETO: In tot cuprinsul hotararii, sintagmele „autoritate de sanatate publica“, „Ministerul Sanatatii Publice“ si „Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei“ se inlocuiesc cu sintagmele „directie de sanatate publica“, „Ministerul Sanatatii“ si, respectiv, „Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale“.

   Modificat de art.I pct.28 din HG 1/2012

HOTARARE nr. 1218

privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca

pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate

de prezenta agentilor chimici

 

 

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

   CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

   SECTIUNEA 1
Obiectul de reglementare si domeniul de aplicare

 

Art. 1. – Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru securitatea si sanatatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agentilor chimici prezenti la locul de munca ori ca rezultat al oricarei activitati profesionale care implica agenti chimici.

Art. 2. – Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 se aplica in totalitate intregului domeniu prevazut la art. 1.

   Art. 3. – In cazul prezentei substantelor cancerigene si mutagene la locul de munca, prevederile prezentei hotarari se aplica cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.

  Art. 3. – Pentru substantele cancerigene si mutagene prezente la locul de munca, prevederile prezentei hotarari se aplica fara a prejudicia prevederile mai favorabile securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca si/sau specifice din Hotararea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.

   Modificat de art.I pct.1 din HG 1/2012

Art. 4. – (1) Cerintele minime de securitate si sanatate in munca prevazute de prezenta hotarare se aplica in cazul in care agentii chimici periculosi sunt prezenti sau pot fi prezenti la locul de munca, cu respectarea prevederilor privind masurile de protectie impotriva radiatiilor ionizante aplicabile agentilor chimici, conform legislatiei nationale elaborate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, si armonizate cu directivele adoptate in conformitate cu Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice.

(2) La transportul agentilor chimici periculosi, prevederile prezentei hotarari se aplica cu respectarea dispozitiilor mai favorabile protectiei sanatatii si securitatii lucratorilor in munca din legislatia nationala armonizata cu:

 1. a) Directiva 96/49/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la transportul feroviar de marfuri periculoase, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 235/1996; din Ordonanta Guvernului 49/1999 privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 788/2001; Hotararea Guvernului nr. 323/2000 privind stabilirea componentei, atributiilor si regulamentului de organizare si functionare ale Comitetului interministerial pentru transportul marfurilor periculoase pe calea ferata; Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata; Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.224/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata; Ordonanta Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe caile ferate din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 110/2006; si Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata;
 2. b) Directiva 2002/59 privind crearea unui sistem comunitar de urmarire si de informarea traficului navelor si de abrogare a Directivei Consiliului 93/75/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 208/2002; din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului 389/2006 pentru aprobarea sistemului de inspectii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum si la navele de pasageri de mare viteza care opereaza in serviciu regulat;
 3. c) Directiva 94/55/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la transportul rutier al marfurilor periculoase, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 319/1994; din Ordonanta de urgenta a Guvernului 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006; Ordonanta Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 122/2002 si prin Hotararea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. d) codul IMDG – codul maritim international al marfurilor periculoase in vigoare, Codul IBC – lista internationala a Organizatiei Maritime Internationale, denumita in continuare OMI, cu reglementarile referitoare la constructia si echipamentul navelor care transporta produse chimice periculoase in vrac si Codul IGC – lista internationala a OMI, cu reglementarile referitoare la constructia si echipamentul navelor care transporta gaze lichefiate in vrac;
 5. e) Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare si Regulamentul privind transportul intern al substantelor periculoase pe Rin, astfel cum sunt incluse in dreptul comunitar;
 6. f) instructiunile tehnice pentru transportul marfurilor periculoase in conditii de siguranta, emise de Organizatia Internationala a Aviatiei Civile.

 

SECTIUNEA a 2-a
Definitii

 

Art. 5. – In intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. agent chimic – orice element sau compus chimic, singur ori in amestec, in stare naturala sau fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub forma de deseuri, prin orice activitate profesionala, fie ca este produs intentionat sau nu, fie ca este introdus pe piata ori nu;
 2. agent chimic periculos:
 3. a) orice agent chimic care intruneste criteriile de clasificare ca substanta periculoasa in conformitate cu anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, fie ca acea substanta este clasificata in temeiul hotararii mentionate sau nu, cu exceptia substantelor care intrunesc numai criteriile de clasificare ca substante periculoase pentru mediu;
 4. a) orice agent chimic care intruneste criteriile de clasificare ca substanta periculoasa in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Hotararea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase, indiferent ca acea substanta este clasificata in temeiul actelor normative mentionate sau nu, cu exceptia substantelor care intrunesc numai criteriile de clasificare ca substante periculoase pentru mediu;
  Modificat de art.I pct.2 din HG 1/2012
 5. b) orice agent chimic care intruneste criteriile de clasificare ca preparat periculos in sensul Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului 92/2003, fie ca acel preparat este clasificat in temeiul hotararii mentionate sau nu, cu exceptia acelor preparate care intrunesc numai criteriile de clasificare ca preparate periculoase pentru mediu;
 6. b) orice agent chimic care intruneste criteriile de clasificare ca amestec sau ca preparat periculos in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu prevederile Hotararii Guvernului 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase, indiferent ca acel amestec sau preparat este clasificat in temeiul actelor normative mentionate sau nu, cu exceptia acelora care intrunesc numai criteriile de clasificare ca amestecuri sau preparate periculoase pentru mediu;

    Modificat de art.I pct.2 din HG 1/2012

 1. c) orice agent chimic care, desi nu intruneste criteriile de clasificare ca fiind periculos in conformitate cu prevederile mentionate la lit. a) si b), poate prezenta un risc pentru securitatea si sanatatea lucratorilor datorita proprietatilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice si a modului in care este utilizat sau este prezent la locul de munca, inclusiv orice agent chimic caruia i s-a atribuit o valoare limita de expunere profesionala potrivit prevederilor art. 6-10;
 2. activitate care implica agenti chimici – orice proces de munca in care sunt utilizati sau se intentioneaza sa se utilizeze agenti chimici, in orice proces, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul ori eliminarea si tratarea, sau orice asemenea proces de munca din care rezulta agenti chimici;
 3. valoare limita de expunere profesionala – daca nu se specifica altfel, limita mediei ponderate in functie de timp a concentratiei unui agent chimic in aerul zonei in care respira un lucrator, pentru o perioada de referinta specificata, pentru 8 ore sau pentru un termen scurt de maximum 15 minute;
 4. valoare limita biologica – limita concentratiei, in mediul sau biologic de referinta, a unui agent chimic relevant, a metabolitului sau ori a unui indicator al efectului;
 5. supraveghere a sanatatii – evaluarea medicala a unui lucrator pentru a se determina starea sanatatii acelui individ, in relatie cu expunerea la agenti chimici specifici in munca;
 6. pericol – proprietatea intrinseca, cu potential de a dauna, a unui agent chimic;
 7. risc – probabilitatea ca potentialul de a dauna sa produca efecte in conditiile utilizarii si/sau expunerii.
 8. zona de respiratie a lucratorului – zona de forma emisferica, situata la nivelul fetei lucratorului, avand raza de 0,3 m, masurati de la mijlocul unei linii imaginare ce uneste urechile;

  Completat de art.I pct.3 din HG 1/2012
10. fractie inhalabila = fractiunea inhalabila – fractiunea masica din totalul de particule in suspensie din aer care este inhalata pe nas si pe gura, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 100 mm;

  Completat de art.I pct.3 din HG 1/2012
11. fractie respirabila = fractiune respirabila – fractiunea masica a particulelor inhalate care patrunde pana la caile neciliate – alveole, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 15 mm.

   Completat de art.I pct.3 din HG 1/2012

Art. 6. – Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei informeaza organizatiile lucratorilor si ale angajatorilor cu privire la valorile limita de referinta privind expunerea profesionala, care sunt stabilite la nivelul Comisiei Europene.

 

SECTIUNEA a 3-a
Valori limita de expunere profesionala si valori limita biologice

 

Art. 7. – (1) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilita la nivelul Uniunii Europene o valoare limita de referinta privind expunerea profesionala, se stabileste o valoare limita obligatorie nationala de expunere profesionala, tinand cont de valoarea limita existenta la nivel comunitar.

(2) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilita la nivel comunitar o valoare limita obligatorie de expunere profesionala, se stabileste o valoare limita obligatorie nationala de expunere profesionala corespondenta, tinand cont, in acest sens, de valoarea limita comunitara, fara a o depasi.

   (3) Valorile limita obligatorii nationale de expunere profesionala ale agentilor chimici, prevazute la alin. (1) si (2), reflecta factorii de utilitate pentru a asigura sanatatea lucratorilor la locul de munca si sunt prevazute in anexa nr. 1. Aceste valori limita se stabilesc potrivit art. 44 si, impreuna cu datele stiintifice si tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

  (3) Valorile-limita obligatorii nationale de expunere profesionala ale agentilor chimici, prevazute la alin. (1) si (2), reflecta factorii de utilitate pentru a asigura sanatatea lucratorilor la locul de munca si sunt prevazute in anexa nr. 1 sau 4, dupa caz. Valorile-limita stabilite potrivit art. 44 si datele stiintifice si tehnice relevante sunt comunicate Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

  Modificat de art.I pct.4 din HG 1/2012

Art. 8. – (1) Pentru orice agent chimic pentru care se stabileste o valoare limita biologica obligatorie la nivel comunitar, se stabileste o valoare limita biologica obligatorie nationala, bazata pe valoarea limita a Uniunii Europene, fara sa o depaseasca.

(2) Valorile limita biologice obligatorii nationale, prevazute la alin. (1), se stabilesc pe baza unei evaluari stiintifice si a tehnicilor de masurare disponibile, reflecta factorii de utilitate pentru a asigura sanatatea lucratorilor la locul de munca si sunt prevazute in anexa nr. 2. Aceste valori limita se stabilesc potrivit art. 44 si, impreuna cu datele stiintifice si tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Art. 9. – In cazul in care sunt revizuite sau introduse, dupa caz, valorile limita nationale pentru un agent chimic prevazute la art. 7 si 8, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei informeaza Comisia Europeana si statele membre despre acest lucru si despre datele stiintifice si tehnice relevante.

Art. 10. – Metode standardizate de masurare si evaluare a concentratiilor din aer la locul de munca in legatura cu valorile limita de expunere profesionala se stabilesc in conformitate cu recomandarile practice elaborate de Comisia Europeana.

 

CAPITOLUL II
Obligatiile angajatorilor

 

   SECTIUNEA 1
Determinarea si evaluarea riscului implicat de
agentii chimici periculosi

 

Art. 11. – (1) In indeplinirea obligatiei sale de a asigura sanatatea si securitatea lucratorilor in cadrul oricarei activitati care implica agenti chimici periculosi, angajatorul ia masurile preventive necesare, prevazute la art. 7 alin. (1)-(3) din Legea nr. 319/2006, si include masurile prevazute in prezenta hotarare.

   (2) Angajatorul trebuie sa se asigure ca riscul pentru securitatea si sanatatea lucratorilor in procesul de munca, indus de un agent chimic periculos, este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor limita de expunere profesionala la agenti chimici in mediul de munca, prevazute in anexa nr. 1, si valorile limita biologice tolerabile de lucratori, prevazute in anexa nr. 2, cu mentinerea concentratiilor agentilor chimici la cel mai scazut nivel posibil.

  (2) Angajatorul trebuie sa se asigure ca riscul pentru securitatea si sanatatea lucratorilor in procesul de munca indus de un agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor-limita de expunere profesionala la agenti chimici in mediul de munca, prevazute in anexele nr. 1 si 4, dupa caz, respectiv a valorilor-limita biologice tolerabile de lucratori, prevazute in anexa nr. 2, cu mentinerea concentratiilor agentilor chimici la cel mai scazut nivel posibil.
Modificat de art.I pct.5 din HG 1/2012

   (3) Valorile limita prevazute la alin. (1) reprezinta valori maxime admise.

     (3) Valorile-limita prevazute la alin. (2) reprezinta valori maxime admise.

   Modificat de art.I pct.5 din HG 1/2012

Art. 12. – (1) Angajatorul, in indeplinirea obligatiilor stabilite in art. 7 alin. (4) si in art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, trebuie sa determine existenta oricarui agent chimic periculos la locul de munca.

  (11) Angajatorul trebuie sa mentina un inventar/registru al agentilor chimici periculosi manipulati in unitate, care sa contina referinte la fisele cu date de securitate aferente substantelor si amestecurilor periculoase respective.

   Completat de art.I pct.6 din HG 1/2012

   (2) In cazul in care se constata prezenta agentilor economici periculosi la locul de munca, angajatorul trebuie sa evalueze orice risc referitor la securitatea si sanatatea lucratorilor, care decurge din prezenta acestor agenti chimici, luand in considerare:

  (2) In cazul in care se constata prezenta agentilor chimici periculosi la locul de munca, angajatorul trebuie sa evalueze orice risc referitor la securitatea si sanatatea lucratorilor care decurge din prezenta respectivilor agenti chimici, luand in considerare:

Modificat de art.I pct.7 din HG 1/2012

 1. a) proprietatile lor periculoase;
 2. b) informatiile puse la dispozitie de furnizor referitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor, cum ar fi fisele tehnice de securitate, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. b) informatiile puse la dispozitie de furnizor referitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor, cum ar fi fisele cu date de securitate, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Modificat de art.I pct.8 din HG 1/2012
 4. c) nivelul, tipul si durata expunerii;
 5. c) nivelul, tipul si durata expunerii, luand in considerare toate rutele posibile de expunere;

  Modificat de art.I pct.8 din HG 1/2012

 1. d) conditiile in care se desfasoara lucrul in prezenta unor astfel de agenti, inclusiv cantitatile acestora;
 2. e) valorile limita de expunere profesionala sau valorile limita biologice nationale;
 3. f) efectul masurilor preventive luate sau care urmeaza sa fie luate;
 4. g) concluziile care rezulta in urma supravegherii starii de sanatate deja efectuate, atunci cand sunt disponibile.

(3) Angajatorul trebuie sa obtina informatii suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la furnizorul agentilor chimici periculosi sau din alte surse disponibile. Daca este cazul, aceste informatii trebuie sa contina evaluarea specifica privind riscul pentru utilizatori, stabilit pe baza prevederilor legislatiei nationale aplicabile, armonizata cu legislatia comunitara cu privire la agentii chimici.

   Art. 13. – Angajatorul trebuie sa se afle in posesia unei evaluari a riscului, in conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, si sa identifice ce masuri trebuie luate potrivit art. 12-24.

  Art. 13. Angajatorul trebuie sa se afle in posesia unei evaluari a riscului, in conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, si sa identifice ce masuri trebuie luate potrivit art. 11 si 17-24 din prezenta hotarare.

Modificat de art.I pct.9 din HG 1/2012

Art. 14. – (1) Evaluarea riscului trebuie insotita de documente prezentate intr-o forma adecvata, in conformitate cu legislatia si practica nationala, si poate include o justificare a angajatorului referitoare la faptul ca natura si amploarea riscurilor datorate agentilor chimici nu necesita o alta evaluare detaliata a riscului.

(2) Evaluarea riscului se actualizeaza, in special, daca s-au produs schimbari semnificative din cauza carora evaluarea ar fi depasita sau atunci cand rezultatele supravegherii starii de sanatate fac necesar acest lucru.

(3) In evaluarea riscului trebuie incluse si anumite activitati in cadrul intreprinderii sau al unitatii, cum ar fi intretinerea, in timpul carora este previzibila aparitia unui risc de expunere semnificativ sau care, din alte cauze, pot avea efecte vatamatoare pentru securitate si sanatate, chiar dupa ce au fost luate toate masurile tehnice.

(4) In cazul activitatilor care implica expunerea la mai multi agenti chimici periculosi, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de toti acesti agenti chimici in combinatie.

Art. 15. – In cazul unei activitati noi care implica agenti chimici periculosi, procesul de munca trebuie sa inceapa numai dupa ce a fost realizata o evaluare a riscului acelei activitati si dupa luarea masurilor de prevenire identificate ca necesare.

Art. 16. – Ghidurile practice care detaliaza prevederile referitoare la evaluarea riscurilor si la aplicarea masurilor de prevenire pentru diminuarea acestora vor fi elaborate in conformitate cu recomandarile practice ale Comisiei Europene.

 

   SECTIUNEA a 2-a
Principii generale pentru prevenirea riscurilor asociate
cu agentii chimici periculosi si pentru aplicarea
prezentei hotarari potrivit evaluarii de risc

 

Sectiunea a 2-a
Principii pentru prevenirea riscurilor asociate

 cu agentii chimici periculosi si pentru aplicarea prezentei

 hotarari potrivit evaluarii de risc

Modificat de art.I pct.10 din HG 1/2012

 

 

Art. 17. – Angajatorul este obligat sa ia masuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor in procesele de munca in care sunt implicati agenti chimici periculosi, in special prin:

 1. a) proiectarea si organizarea sistemelor de lucru la locul de munca;
 2. b) dotarea cu echipament corespunzator pentru lucrul cu agentii chimici, elaborarea si implementarea procedurilor de intretinere, care sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor in procesul de munca;
 3. c) reducerea la minimum a numarului de lucratori expusi sau care pot fi expusi;
 4. d) reducerea la minimum a duratei si intensitatii de expunere;
 5. e) masuri corespunzatoare de igiena;
 6. f) reducerea cantitatii de agenti chimici prezenti la locul de munca la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectiva;
 7. g) proceduri adecvate de lucru care includ in special reglementari tehnice privind manipularea, depozitarea si transportul in conditii de siguranta la locul de munca ale agentilor chimici periculosi si ale deseurilor care contin asemenea agenti chimici.

Art. 18. – (1) Daca rezultatele evaluarii riscurilor prevazute la art. 12 indica prezenta unui risc pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, se aplica masurile specifice de protectie, prevenire si supraveghere prevazute la art. 19-29 si la art. 38-42 din prezenta hotarare.

(2) Daca rezultatele evaluarii riscurilor, conform art. 12, arata ca datorita cantitatii de agent chimic periculos prezent la locul de munca exista doar un risc redus pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, iar masurile luate in conformitate cu art. 11 alin. (1), art. 17 si art. 20 alin. (4) sunt suficiente pentru a diminua acel risc, atunci prevederile art. 19-29 si 38-42 nu se aplica.

 

   SECTIUNEA a 3-a
Masuri specifice de protectie si prevenire

 

Art. 19. – Angajatorul va asigura ca riscul pentru securitatea si sanatatea lucratorilor cauzat de prezenta la locul de munca a unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.

   Art. 20. – (1) In aplicarea art. 9 se recurge de preferinta la substituire, prin care angajatorul evita utilizarea unui agent chimic periculos, inlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, in conditiile utilizarii, nu este periculos sau este mai putin periculos pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, dupa caz.

  Art. 20. (1) In aplicarea art. 19 se recurge, de regula, la substituire, prin care angajatorul evita utilizarea unui agent chimic periculos, inlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, in conditiile utilizarii, nu este periculos sau este mai putin periculos pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, dupa caz.

Modificat de art.I pct.11 din HG 1/2012

(2) Atunci cand tipul activitatii nu permite eliminarea riscului prin substituire, tinand cont de activitatea si evaluarea riscului prevazute la art. 12-16, angajatorul asigura reducerea la minimum a riscului prin aplicarea masurilor de protectie si prevenire.

(3) In ordinea prioritatii, masurile prevazute la alin. (2) includ:

 1. a) proiectarea unor procese de munca si control tehnic adecvate si utilizarea echipamentelor si materialelor potrivite, astfel incat sa se evite sau sa se reduca la minimum emiterea de agenti chimici periculosi care pot prezenta un risc pentru siguranta si sanatatea lucratorilor la locul de munca;
 2. b) aplicarea unor masuri de protectie colectiva la sursa riscului, cum ar fi ventilatia adecvata si masurile potrivite de organizare;
 3. c) aplicarea unor masuri de protectie individuala, inclusiv asigurarea echipamentului individual de protectie, daca expunerea nu poate fi prevenita prin alte mijloace.

(4) Ghidurile practice pentru aplicarea masurilor de protectie si prevenire in vederea reducerii riscului sunt elaborate potrivit art. 43.

Art. 21. – Masurile prevazute la art. 20 sunt completate cu cele de supraveghere a starii de sanatate, conform art. 38-42, daca natura riscului o cere.

Art. 22. – Daca nu demonstreaza clar prin alte mijloace de evaluare ca, in conformitate cu art. 20, au fost luate masuri adecvate de prevenire si protectie, angajatorul efectueaza masurarile necesare ale agentilor chimici care pot prezenta un risc pentru sanatatea lucratorului la locul de munca, in mod regulat si ori de cate ori se produce vreo schimbare a conditiilor care pot afecta expunerea lucratorilor la agenti chimici, in special cu privire la valorile limita de expunere profesionala.

Art. 23. – (1) In indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 12-16 sau care decurg, pe cale de consecinta, din acestea, angajatorul tine seama de rezultatele procedurilor prevazute la art. 22.

(2) In situatia in care o valoare limita de expunere profesionala stabilita efectiv la nivel national a fost depasita, angajatorul ia masuri imediat, tinand cont de natura acelei limite, pentru a remedia situatia prin aplicarea masurilor preventive si de protectie.

Art. 24. – (1) Pe baza evaluarii globale si a principiilor generale pentru prevenirea riscurilor prevazute la art. 11 alin. (1), art. 12-18 si la art. 20 alin. (4) angajatorul ia masuri tehnice si/sau organizatorice potrivite cu natura operatiunii, inclusiv depozitarea, manipularea si separarea agentilor chimici incompatibili, asigurand protectia lucratorilor impotriva riscurilor care decurg din proprietatile fizico-chimice ale agentilor chimici.

(2) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt luate, in ordinea prioritatii, in special, pentru:

  (2) Masurile prevazute la alin. (1) sunt luate, in ordinea prioritatii, in special, pentru:

Modificat de art.I pct.12 din HG 1/2012

 1. a) a preveni prezenta la locul de munca a concentratiilor periculoase ale substantelor inflamabile sau a cantitatilor periculoase de substante chimice instabile, in cazul in care natura muncii permite acest lucru;
 2. b) a evita prezenta surselor de aprindere care pot da nastere unor incendii si explozii sau a conditiilor nefavorabile care pot determina ca substantele chimice instabile ori amestecurile de substante sa genereze efecte fizice daunatoare; si
 3. c) a diminua efectele negative pentru sanatatea si securitatea lucratorilor in caz de incendiu sau explozie, din cauza aprinderii substantelor inflamabile, ori efectele fizice daunatoare care decurg din prezenta substantelor chimice instabile sau a amestecurilor de substante.

(3) Echipamentul de lucru si sistemele protectoare asigurate de angajator pentru protectia lucratorilor trebuie sa fie conforme cu prevederile legislatiei aplicabile cu privire la proiectare, productie si livrare, avandu-se in vedere asigurarea sanatatii si securitatii.

(4) Masurile tehnice si/sau organizatorice luate de angajator trebuie sa ia in considerare si sa fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente in categorii prevazuta in anexa nr. I la Hotararea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, cu modificarile ulterioare.

(5) Angajatorul ia masuri pentru a asigura un control adecvat al instalatiilor, echipamentelor si masinilor sau pentru a pune la dispozitie echipamentul de eliminare a exploziilor ori de reducere a presiunii care ar putea genera o explozie.

 

   SECTIUNEA a 4-a
Masuri aplicabile in cazul producerii de accidente,
incidente sau urgente

 

Art. 25. – In vederea protejarii securitatii si sanatatii lucratorilor impotriva accidentelor, incidentelor si urgentelor legate de prezenta unor agenti chimici periculosi la locul de munca, cu respectarea obligatiilor prevazute la art. 10 si 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul stabileste masuri sau planuri de actiune care pot fi aplicate atunci cand se produce un asemenea eveniment, astfel incat sa fie luate masurile adecvate. Aceste masuri sau planuri de actiune trebuie sa includa orice exercitii de protectie adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum si asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor.

Art. 26. – (1) In cazul in care are loc unul dintre evenimentele prevazute la art. 25, angajatorul ia imediat masuri pentru a reduce efectele evenimentului si a informa lucratorii interesati.

(2) Pentru a readuce situatia la normal, angajatorul trebuie:

 1. a) sa aplice masurile necesare pentru remedierea situatiei cat mai rapid posibil;
 2. b) sa permita sa lucreze in zona afectata numai lucratorilor care sunt indispensabili pentru efectuarea reparatiilor si a altor operatiuni necesare.

Art. 27. – (1) Lucratorilor carora li se permite sa lucreze in zona afectata li se asigura imbracaminte de protectie potrivita, echipament individual de protectie, echipament special de securitate si instalatiile pe care trebuie sa le utilizeze, atat timp cat situatia se mentine.

(2) Situatia prevazuta la art. 25 nu trebuie sa devina permanenta.

(3) Persoanelor neprotejate nu li se permite sa ramana in zona afectata.

Art. 28. – Cu respectarea prevederilor art. 10 si 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul ia masurile necesare pentru a asigura sistemul de avertizare si alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala existenta unui risc crescut pentru securitate si sanatate, pentru a permite o reactie adecvata si pentru a intreprinde imediat actiuni de remediere, precum si operatiuni de asistenta, evacuare si salvare, daca este nevoie.

Art. 29. – (1) Angajatorul asigura disponibilitatea informatiilor cu privire la masurile aplicabile in caz de urgenta, care implica agenti chimici periculosi.

(2) Serviciile interne si externe competente in caz de accident si urgenta au acces la informatiile prevazute la alin. (1).

(3) Informatiile prevazute la alin. (1) includ:

 1. a) notificarea prealabila a pericolelor legate de activitatea profesionala;
 2. b) masurile de identificare a pericolelor;
 3. c) masurile de precautie si procedurile pertinente, astfel incat serviciile de urgenta sa isi poata pregati propriile proceduri de interventie si masuri de precautie; si
 4. d) toate informatiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot aparea atunci cand se produce un accident ori o situatie de urgenta;
 5. e) informatii despre masurile de aplicare a acestui articol.

 

SECTIUNEA a 5-a
Informarea si instruirea lucratorilor

 

Art. 30. – (1) Cu respectarea prevederilor art. 18, 22 si 23 din Legea nr. 319/2006, angajatorul se asigura ca lucratorilor sau reprezentantilor acestora li se furnizeaza:

 1. a) datele obtinute in baza prevederilor art. 12-16 si informatii suplimentare ori de cate ori schimbari majore la locul de munca determina o modificare a acestor date;
 2. b) informatii despre agentii chimici periculosi prezenti la locul de munca, cum ar fi denumirea acestor agenti, riscurile pentru securitate si sanatate, valorile limita de expunere profesionala, si prevederi legale;
 3. c) instruire si informare privind precautiile necesare si actiunile ce trebuie intreprinse pentru a se proteja pe ei insisi si pe alti lucratori la locul de munca;
 4. d) acces la orice fisa tehnica de securitate, asigurat de catre furnizor in conformitate cu cap. VIII din Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului 92/2003.
 5. d) acces la orice fisa cu date de securitate, asigurata de catre furnizor, in conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modificat de art.I pct.13 din HG 1/2012

(2) Angajatorul se asigura ca informatia transmisa lucratorilor sau reprezentantilor acestora este:

 1. a) furnizata intr-un mod potrivit cu rezultatul evaluarii de risc prevazute la art. 12-16. Acesta poate merge de la comunicare orala pana la instruirea si pregatirea individuala sustinute cu informatii scrise, in functie de natura si gradul de risc indicate de evaluarea ceruta de dispozitiile alin. (1);
 2. b) actualizata astfel incat sa tina cont de modificarea conditiilor.

   Art. 31. – In cazul in care containerele si conductele pentru agenti chimici periculosi folositi la locul de munca nu sunt marcate in conformitate cu legislatia nationala privind etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase si semnalizarea de securitate la locul de munca lipseste sau este necorespunzatoare, angajatorul, cu respectarea derogarilor prevazute in legislatia mentionata, ia masuri astfel incat continutul containerelor si conductelor, precum si natura acestui continut sa poata fi identificate clar.

  Art. 31. In cazul in care containerele si conductele contin agenti chimici periculosi pentru care legislatia nationala si europeana aplicabila privind etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase si cea privind semnalizarea de securitate la locul de munca nu impun etichetarea si semnalizarea, angajatorul, cu respectarea derogarilor prevazute de legislatia mentionata, trebuie sa se asigure ca se pot identifica usor continutul, natura si riscurile asociate continutului containerelor si conductelor.

   Modificat de art.I pct.14 din HG 1/2012

Art. 32. – Angajatorii pot obtine, la cerere, de la producator, furnizor sau de la oricare alta persoana care detine legal, toate informatiile despre agentii chimici periculosi, necesare pentru aplicarea art. 12, in masura in care Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, nu prevad obligatia de a asigura informatii.

  Art. 32. Angajatorii pot obtine, la cerere, de la producator, furnizor sau de la oricare alta persoana care le detine legal toate informatiile despre agentii chimici periculosi necesare pentru aplicarea prevederilor art. 12, in masura in care Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, sau legislatia nationala aplicabila referitoare la substante si amestecuri ori preparate nu prevede deja obligatia de a asigura informatii.

Modificat de art.I pct.15 din HG 1/2012

Art. 33. – Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora privind problemele reglementate de prezenta hotarare au loc potrivit art. 18-20 din Legea nr. 319/2006.

 

   CAPITOLUL III
Interdictii. Supravegherea starii de sanatate

 

   SECTIUNEA I
Interdictii

 

Art. 34. – Este interzisa producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de munca a agentilor chimici prevazuti in anexa nr. 3, in conditiile prevazute in aceasta anexa pentru a preveni expunerea lucratorilor la riscurile pentru sanatate pe care le pot prezenta anumiti agenti chimici si/sau anumite activitati care implica agenti chimici.

Art. 35. – (1) Se pot permite exceptari de la cerintele art. 34 in urmatoarele situatii:

 1. a) pentru scopul exclusiv al cercetarii stiintifice si testarii, inclusiv al analizarii;
 2. b) pentru activitatile menite sa elimine agentii chimici care sunt prezenti sub forma de produse secundare sau deseuri;
 3. c) pentru producerea agentilor chimici prevazuti la art. 34 pentru a fi folositi ca produse intermediare si pentru utilizarea lor in acest mod.

   (2) Expunerea lucratorilor la agentii chimici prevazuti in art. 34 trebuie sa fie prevenita, in special prin masuri care prevad ca producerea si cea mai rapida utilizare a acestor agenti chimici ca produse intermediare trebuie sa aiba loc intr-un sistem inchis unic, din care agentii chimici respectivi pot fi scosi numai in masura in care acest lucru este necesar pentru monitorizarea procesului sau intretinerea sistemului.

  Abrogat de art.I pct.16 din HG 1/2012

Art. 36. – Cand se permit derogari in temeiul art. 34, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cere angajatorului sa prezinte urmatoarele date:

 1. a) motivul pentru care se solicita derogarea;
 2. b) cantitatea de agent chimic ce va fi folosita anual;
 3. c) activitatile si/sau reactiile sau procesele implicate;
 4. d) numarul lucratorilor care pot fi implicati;
 5. e) masurile de persecutie prevazute pentru a se proteja securitatea si sanatatea lucratorilor implicati;
 6. f) masurile tehnice si organizatorice luate pentru a preveni expunerea lucratorilor.

  Abrogat de art.I pct.16 din HG 1/2012

Art. 37. – Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei impreuna cu Ministerul Sanatatii Publice pot fi initiatori ai hotararii care urmeaza sa modifice lista interdictiilor prevazute la art. 34, pentru a include si alti agenti chimici sau alte activitati, pe baza modificarilor aduse listei de interdictii sabilite de Consiliul Uniunii Europene.

 

   SECTIUNEA a 2-a
Supravegherea starii de sanatate

 

Art. 38. – (1) Cu respectarea prevederilor art. 26 si 27 din Legea nr. 319/2006, Ministerul Sanatatii Publice introduce masurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a starii de sanatate a lucrarilor pentru care rezultatele evaluarii, prevazute la art. 12-16, indica un risc pentru sanatate. Aceste masuri, inclusiv cerintele specificate pentru dosarele de sanatate si expuneri, precum si disponibilitatea acestora, sunt introduse in conformitate cu prevederile legislatiei si practicii nationale.

(2) Supravegherea starii de sanatate, de ale carei rezultate se va tine seama la aplicarea masurilor de prevenire la respectivul loc de munca, se efectueaza acolo unde se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

 1. a) expunerea lucratorului la agentul chimic periculos este de asa natura incat se poate stabili o legatura intre o boala identificabila sau un efect negativ al expunerii asupra sanatatii;
 2. a) expunerea lucratorului la agentul chimic periculos este de asa natura incat se poate stabili o legatura intre o boala identificabila sau un efect negativ al expunerii asupra sanatatii si respectiva expunere;

Modificat de art.I pct.17 din HG 1/2012

 1. b) exista posibilitatea ca boala sau efectul sa apara in conditiile specifice de la locul de munca al lucratorului;
 2. c) tehnica de investigare prezinta un risc scazut pentru lucratori.

(3) Suplimentar fata de prevederile alin. (1) si (2), pentru supravegherea starii de sanatate trebuie aplicate tehnici adecvate de detectare a semnelor bolii sau a efectului negativ al expunerii lucratorului la agentul chimic periculos.

(4) In situatia in care este stabilita o valoare limita biologica tolerabila obligatorie, astfel cum se prevede in anexa nr. 2, supravegherea starii de sanatate este o cerinta obligatorie in cazul desfasurarii unei activitati cu respectivul agent chimic periculos, potrivit metodelor din anexa respectiva.

(5) Lucratorii trebuie sa fie informati in legatura cu cerinta prevazuta la alin. (4) inainte de a li se atribui sarcina care implica riscul de expunere la agentul chimic periculos indicat.

Art. 39. – (1) Intrebuintarea carbonatului bazic de plumb – ceruza, a sulfatului de plumb si a tuturor produselor continand acesti pigmenti este interzisa in orice lucrare de vopsitorie, cu exceptia vopsirii vagoanelor de cale ferata, a podurilor de cale ferata, a fundului dublu al vapoarelor, a picturii decorative. In aceste cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb si produsele care contin acesti pigmenti vor fi utilizate sub forma de pasta sau de vopsea gata preparata.

(2) Este interzisa vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb.

(3) Este interzisa munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrarile de vopsit care comporta utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb si a tuturor produselor care contin acesti pigmenti.

Art. 40. – Ministerul Sanatatii Publice stabileste masurile necesare pentru a se tine permanent evidenta actualizata a fiecarui lucrator a carui stare de sanatate este supravegheata potrivit cerintelor art. 38.

   Art. 41. – (1) Dosarele medicale cu privire la starea de sanatate si expunere trebuie sa contina un rezumat al rezultatelor supravegherii starii de sanatate si al tuturor datelor reprezentative obtinute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos.

  Art. 41. – (1) Dosarele medicale cu privire la starea de sanatate si expunere trebuie sa contina concluziile examenului clinic si de specialitate al supravegherii starii de sanatate si al tuturor datelor reprezentative obtinute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos.

Modificat de art.I pct.18 din HG 1/2012

(2) Monitorizarea biologica si cerintele conexe pot face parte din supravegherea starii de sanatate.

   (3) Dosarele medicale cu privire la starea de sanatate si expunere trebuie tinute intr-o forma corespunzatoare care sa permita consultarea lor ulterioara, respectandu-se cerinta confidentialitatii.

  (3) Dosarele medicale cu privire la starea de sanatate si expunere se pastreaza la structura de medicina a muncii pe durata derularii contractului cu angajatorul, intr-o forma corespunzatoare care sa permita consultarea lor ulterioara, respectandu-se cerinta confidentialitatii.

      Modificat de art.I pct.18 din HG 1/2012

(4) Copii ale dosarelor medicale sunt furnizate, la cerere, autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

(5) Lucratorul are acces, la cerere, la dosarele medicale de sanatate si expunere care il privesc personal.

   (6) In cazul in care o intreprindere isi inceteaza activitatea, dosarele medicale de sanatate si expunere sunt puse la dispozitia autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

  (6) Angajatorii in procedura de faliment vor informa structura de medicina a muncii cu care au avut contract in vederea supravegherii starii de sanatate a lucratorilor.

      Modificat de art.I pct.18 din HG 1/2012

  (7) La schimbarea locului de munca in alta unitate, lucratorului i se vor inmana, la solicitare, copii ale dosarului sau medical si ale fisei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate la structura de medicina a muncii a unitatii respective.

Completat de art.I pct.19 din HG 1/2012

Art. 42. – (1) Lucratorul este informat de medic sau de alta persoana cu calificarea necesara in legatura cu rezultatul care il priveste personal, furnizandu-i-se si informatii si recomandari cu privire la orice actiune de supraveghere a starii de sanatate care trebuie sa i se aplice dupa incetarea expunerii daca in urma supravegherii starii de sanatate se constata ca:

 1. a) un lucrator sufera de o boala identificabila sau de pe urma unui efect negativ asupra sanatatii, pe care un medic sau un specialist in medicina muncii il considera rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de munca; sau
 2. a) un lucrator sufera de o boala identificabila sau de pe urma unui efect negativ asupra sanatatii, pe care un medic specialist in medicina muncii o/il considera rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de munca; sau

  Modificat de art.I pct.20 din HG 1/2012

 1. b) a fost depasita o valoare limita biologica obligatorie.

(2) In cazurile prevazute la lit. a) si b) ale alin. (1), angajatorul realizeaza, simultan, urmatoarele:

 1. a) revizuieste evaluarea riscului efectuata in baza art. 12;
 2. b) revizuieste masurile luate pentru eliminarea sau reducerea riscului conform art. 11 alin. (1) si art. 17-24;
 3. c) tine seama de sfaturile specialistului in medicina muncii, ale altei persoane cu calificarea necesara sau ale autoritatii de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, autoritate competenta in aplicarea tuturor masurilor necesare pentru a elimina sau reduce riscul conform art. 19-24, inclusiv de posibilitatea de a repartiza lucratorul respectiv la un post de munca in care nu exista riscul expunerii in continuare;
 4. d) continua supravegherea starii de sanatate si revizuirea starii de sanatate a oricarui alt lucrator care a fost expus in acelasi mod. In astfel de cazuri, medicul competent sau specialistul in medicina muncii ori autoritatea teritoriala de sanatate publica implicata poate propune ca persoanele expuse sa fie supuse unui examen medical.
 5. d) continua supravegherea starii de sanatate si revizuirea starii de sanatate a oricarui alt lucrator care a fost expus in acelasi mod. In astfel de cazuri, medicul specialist in medicina muncii ori directia de sanatate publica implicata poate propune ca persoanele expuse sa fie supuse unui examen medical.

  Modificat de art.I pct.21 din HG 1/2012

Art. 43. – Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Sanatatii Publice elaboreaza recomandari practice, cu referire la subiectele reglementate la art. 7-24 si la pct. 1 din anexa nr. 2, in conformitate cu recomandarile practice elaborate de Comisia Europeana.

 

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

 

Art. 44. – (1) Pe baza informatiilor disponibile privind agentii chimici, inclusiv a datelor stiintifice si tehnice care exista, precum si a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, valorile limita si ghidurile necesare in utilizare se stabilesc si, respectiv, se elaboreaza de catre o comisie formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice si ai Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, precum si din alti specialisti desemnati de catre acestea, dupa caz.

(2) Comisia prevazuta la alin. (1) isi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice.

(3) Comisia prevazuta la alin. (1), cand considera necesar si in mod fundamentat, poate propune institutiilor implicate si adoptarea altor dispozitii direct conexe.

Art. 45. – Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei impreuna cu Ministerul Sanatatii Publice asigura elaborarea reglementarilor si dispozitiilor administrative necesare pentru respectarea prezentei hotarari.

Art. 46. – (1) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei transmite Comisiei Europene textele dispozitiilor de drept intern deja adoptate sau in curs de adoptare in domeniul reglementat de prezenta hotarare.

(2) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei informeaza Comisia Europeana la fiecare 5 ani in legatura cu implementarea prezentei hotarari, indicand punctele de vedere ale angajatorilor si ale lucratorilor.

  (2) Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor nr. 1-4 se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii.

      Modificat de art.I pct.22 din HG 1/2012

Art. 47. – Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

    *

 

Prezenta hotarare transpune urmatoarele directive:

 1. a) Directiva 98/24/CE privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenti chimici in munca (a paisprezecea directiva specifica in sensul articolului 16 paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 131 din 5 mai 1998;
 2. b) Directiva 91/322/CEE privind stabilirea valorilor limita cu caracter orientativ pentru aplicarea Directivei Consiliului 80/1107/CEE privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici, fizici si biologici in timpul lucrului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 177 din 5 iulie 1991;
 3. c) Directiva 2000/39/CE de stabilire a primei liste de valori limita orientative ale expunerii profesionale in aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici la locul de munca, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 142 din 16 iunie 2000;
 4. d) Directiva 2006/15/CE pentru stabilirea celei de a doua liste de valori limita orientative de expunere profesionala in aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE si pentru modificarea directivelor 91/322/CEE si 2000/39/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L nr. 38 din 9 februarie 2006.

 

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

 

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul integrarii europene,
Anca Daniela Boagiu

 

 

   ANEXA Nr. 1

 

    VALORI LIMITA OBLIGATORII NATIONALE
de expunere profesionala ale agentilor chimici

 

┌────┬──────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│    │          │         │                                                    │ Valoare limita maxima  │
│    │          │         │                                                    ├───────────┬────────────┤
│Nr. │   CAS    │ EINECS  │                      Denumire                      │   8 ore   │Termen scurt│
│crt.│          │         │                                                    │           │(15 minute) │
│    │          │         │                                                    ├─────┬─────┼──────┬─────┤
│    │          │         │                                                    │mg/m3│ ppm │mg/m3 │ ppm │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  1.│ 75-07-0  │200-836-8│Acetaldehida                                        │ 90  │ 50  │ 180  │ 100 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  2.│ 628-63-7 │211-047-3│Acetat de amil                                      │ 300 │ 56  │ 500  │ 94  │
│    │ 626-38-0 │210-946-8│Acetat de izoamil                                   │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  3.│ 140-11-4 │205-399-7│Acetat de benzil                                    │ 50  │  8  │  80  │ 13  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  4.│ 112-07-2 │203-933-3│Acetat de 2-butoxietil                             P│ 133 │ 20  │ 333  │ 50  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  5.│ 123-86-4 │204-658-1│Acetat de butil                                     │ 715 │ 150 │ 950  │ 200 │
│    │ 110-19-0 │203-745-1│Acetat de izobutil                                  │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  6.│ 111-15-9 │203-839-2│Acetat de celosolv (2 etoxietil-acetat)            P│ 30  │ 5,6 │  50  │ 9,3 │

„6. 111-15-9   Acetat de celosolv (2 etoxietil-acetat) P 11(1) 2(1)

Modificat de art.I pct.23 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  7.│ 141-78-6 │205-500-4│Acetat de etil                                      │ 400 │ 111 │ 500  │ 139 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  8.│ 108-84-9 │203-621-7│Acetat de hexil secundar                            │ 150 │ 25  │ 250  │ 42  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  9.│ 123-92-2 │204-662-3│Acetat de izopentil                                 │ 270 │ 50  │ 540  │ 100 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 10.│ 79-20-9  │201-185-2│Acetat de metil                                     │ 200 │ 63  │ 600  │ 188 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 11.│ 110-49-6 │203-772-9│Acetat de metil celosolv (2-metoxietil acetat)     P│ 25  │  5  │  50  │ 10  │

 

11. 110-49-6  

Acetat de metil celosolv (2 etoxietil-acetat) P

4,8(1) 1(1)

Modificat de art.I pct.23 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 12.│ 108-65-6 │203-603-9│Acetat de 2-metoxi-1 metiletil                     P│ 275 │ 50  │ 550  │ 100 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 13.│ 626-38-0 │210-946-8│Acetat de 1-metilbutil                              │ 270 │ 50  │ 540  │ 100 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 14.│ 628-63-7 │211-047-3│Acetat de pentil                                    │ 270 │ 50  │ 540  │ 100 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 15.│ 620-11-1 │    –    │Acetat de 3-pentil                                  │ 270 │ 50  │ 540  │ 100 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 16.│ 109-60-4 │203-686-1│Acetat de propil si izopropil                       │ 400 │ 96  │ 600  │ 144 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 17.│ 625-16-1 │    –    │Acetat de tert-amil                                 │ 270 │ 50  │ 540  │ 100 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
18.│ 108-05-4 │203-545-4│Acetat de vinil                                     │ 20  │  6  │  50  │ 14  │

 

18. 108-05-4   Acetat de vinil 17,6(1) 5(1) 35,2(2) 10(2)

Modificat de art.I pct.23 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 19.│    –     │    –    │Acetil acetat de etil                               │ 100 │ 19  │ 200  │ 38  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 20.│ 67-64-1  │200-662-2│Acetona                                             │1210 │ 500 │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 21.│ 75-86-5  │200-909-4│Acetoncianhidrina                                  P│  2  │ 0,6 │  10  │ 2,9 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  22│ 75-05-8  │200-835-2│Acetonitril                                        P│ 70  │ 40  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 23.│ 64-19-7  │200-580-7│Acid acetic                                         │ 25  │ 10  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 24.│ 79-10-7  │201-177-9│Acid acrilic                                        │  5  │ 1,7 │  10  │ 3,4 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 25.│10035-10-6│233-113-0│Acid bromhidric                                     │  –  │  –  │ 6,7  │  2  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 26.│ 107-92-6 │203-532-3│Acid butiric                                        │ 15  │  4  │  30  │  8  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 27.│ 74-90-8  │200-821-6│Acid cianhidric                                    P│0,30 │ 0,3 │  1   │  1  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 28.│7647-01-0 │231-595-7│Acid clorhidric                                     │  8  │  5  │  15  │ 10  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 29.│ 598-78-7 │209-952-3│Acid 2-clorpropionic                                │  1  │ 0,2 │  2   │ 0,4 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 30.│ 75-99-0  │200-923-0│Acid 2,2-diclorpropionic                            │  2  │ 0,3 │  10  │ 1,7 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 31.│    –     │    –    │Acid diclorpropionic, sare de amoniu                │ 150 │  –  │ 200  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 32.│    –     │    –    │Acid diclorpropionic, sare de izopropilamina        │ 20  │  –  │  50  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 33.│    –     │    –    │Acid dimetilditiofosforic                           │ 10  │  –  │  15  │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 34.│7664-39-3 │231-634-8│Acid fluorhidric                                    │ 1,5 │ 1,8 │ 2,5  │  3  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 35.│ 64-18-6  │200-579-1│Acid formic                                         │  9  │  5  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 36.│7782-79-8 │231-965-8│Acid hidrazoic                                      │  1  │  –  │  2   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 37.│ 79-41-4  │201-204-4│Acid metacrilic                                     │ 30  │ 8,5 │  45  │ 13  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 38.│ 79-11-8  │201-178-4│Acid monocloracetic                                 │  –  │  –  │  1   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 39.│7697-37-2 │231-714-2│Acid nitric                                         │  –  │  –  │ 2,6  │  1  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 40.│7664-38-2 │231-633-2│Acid ortofosforic                                   │  1  │  –  │  2   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 41.│ 144-62-7 │205-634-3│Acid oxalic                                         │  1  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 42.│ 88-89-1  │201-865-9│Acid picric                                         │ 0,1 │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 43.│ 79-09-4  │201-176-3│Acid propionic                                      │ 31  │ 10  │  62  │ 20  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
44.│7664-93-9 │231-639-5│Acid sulfuric si anhidrida sulfuroasa               │0,50 │  –  │  1   │     │

 

44. 7664-93-9   Acid sulfuric si anhidrida sulfuroasa (4) (5) 0,05(1)

Modificat de art.I pct.23 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 45.│ 79-06-1  │201-173-7│Acrilamida                                   pC    P│0,03 │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 46.│ 141-32-2 │205-480-7│Acrilat de n-butil                                  │ 11  │  2  │  53  │ 10  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
47.│ 140-88-5 │205-438-8│Acrilat de etil                                    P│ 30  │  7  │  80  │ 20  │

 

47. 140-88-5   Acrilat de etil P 21(1) 5(1) 42(2) 10(2)

Modificat de art.I pct.23 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 48.│ 96-33-3  │202-500-6│Acrilat de metil                                   P│ 20  │  6  │  30  │  9  │

 

48. 96-33-3  

Acrilat de metil P

18(1) 5(1) 36(2) 10(2)

Modificat de art.I pct.23 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 49.│ 107-13-1 │203-466-5│Acrilonitril                                 pC    P│  5  │ 2,3 │  10  │ 4,6 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 50.│ 107-02-8 │203-453-4│Acroleina                                           │0,30 │ 0,1 │ 0,50 │ 0,2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 51.│    –     │    –    │Agefor (etil-izobutil-ditiofosfat de amoniu)        │  2  │  –  │  6   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 52.│    –     │    –    │Alaclor (metaclor) [2-cloro-2,6 dietil-N-           │ 20  │  –  │  30  │  –  │
│    │          │         │metoximetil)-acetanilida]                           │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 53.│1596-84-5 │216-485-9│Alar (hidrazida acidului succinic, tepacen)         │  1  │  –  │  3   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 54.│    –     │    –    │Alchil si aril clorsilani                           │  2  │  –  │  3   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 55.│ 107-18-6 │203-470-7│Alcool alilic                                      P│ 4,8 │  2  │ 12,1 │  5  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 56.│ 123-51-3 │204-633-5│Alcool amilic si izoamilic                          │ 100 │  –  │ 200  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 57.│ 71-36-3  │200-751-6│Alcool butilic                                      │ 100 │ 33  │ 200  │ 66  │
│    │ 78-03-1  │    –    │Alcool izobutilic                                   │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 58.│ 112-30-1 │203-956-9│Alcool decilic                                      │ 100 │ 15  │ 200  │ 30  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 59.│    –     │    –    │Alcooli dioxianici                                  │ 100 │  –  │ 150  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 60.│ 64-17-5  │200-578-6│Alcool etilic                                       │1900 │1000 │ 9500 │5000 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 61.│ 98-00-0  │202-626-1│Alcool furfurilic                                   │ 50  │12,5 │ 100  │ 25  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 62.│ 111-70-6 │203-897-9│Alcool heptilic (1-heptanol)                        │ 150 │31,5 │ 250  │ 53  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  63│ 111-27-3 │208-852-3│Alcool hexilic                                      │ 150 │ 36  │ 250  │ 60  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 64.│ 108-11-2 │203-551-7│Alcool metil-amilic (metil-izobutil-carbinol;       │ 60  │  –  │ 100  │  –  │
│    │          │         │4 metil-2 pentanol)                                P│     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 65.│ 67-56-1  │200-659-6│Alcool metilic                                     P│ 260 │ 200 │  –   │  5  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 66.│ 143-08-8 │205-583-7│Alcool nonilic                                      │ 150 │ 25  │ 250  │ 42  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 67.│ 111-87-5 │203-917-6│Alcool octilic                                      │ 150 │ 28  │ 250  │ 47  │
│    │ 123-96-6 │204-667-0│Alcool izooctilic                                  P│     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 68.│ 71-23-8  │200-746-9│Alcool propilic                                     │ 200 │ 81  │ 500  │ 203 │
│    │ 67-63-0  │200-661-7│Alcool izopropilic                                  │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 69.│ 123-73-9 │204-647-1│Aldehida n-butirica si izobutirica                  │  –  │  –  │  25  │  9  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 70.│ 107-20-0 │203-472-8│Aldehida cloracetica                                │  –  │  –  │  3   │5000 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 71.│ 309-00-2 │206-215-8│Aldrin sau izodrin (1,2,3,4,10,10-hexaclor          │0,20 │  –  │ 0,25 │  –  │
│    │          │         │1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4,5,8-                    │     │     │      │     │
│    │          │         │diendodimetilen-nafalina)                          P│     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 72.│7429-90-5 │231-072-3│Aluminiu si oxizi (pulberi)                         │  3  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 73.│7429-90-5 │231-072-3│Aluminiu si oxizi (fumuri)                          │  1  │  –  │  3   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 74.│7664-41-7 │231-635-3│Amoniac                                             │ 14  │ 20  │  36  │ 50  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 75.│ 108-24-7 │203-564-8│Anhidrida acetica                                   │ 15  │ 3,6 │  25  │  6  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 76.│1303-86-2 │215-125-8│Anhidrida borica                                    │ 10  │  –  │  15  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 77.│    –     │    –    │Anhidrida butirica                                  │  1  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 78.│1314-56-3 │215-236-1│Anhidrida fosforica                                 │0,50 │  –  │ 1,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 79.│ 85-44-9  │201-607-5│Anhidrida ftalica (vapori si aerosoli de condensare)│  2  │ 0,3 │  5   │ 0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 80.│ 108-31-6 │203-571-6│Anhidrida maleica                                   │  1  │0,25 │  3   │0,75 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 81.│ 62-53-3  │200-539-3│Anilina                                            P│  3  │0,80 │  5   │1,30 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 82.│    –     │    –    │Anisidina (aminoanisoli o,m,p)                     P│0,30 │0,06 │ 0,50 │ 0,1 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 83.│    –     │    –    │Antimolia (3,4,6,2′,3′,5′ hexaclor-dibenzen-        │ 150 │  –  │ 250  │  –  │
│    │          │         │sulfonamida)                                        │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 84.│7440-36-0 │231-146-5│Antimoniu (stibiu)                                  │0,20 │  –  │ 0,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 85.│ 86-88-4  │201-706-3│ANTU (alfa-naftil-tiouree)                          │0,20 │  –  │ 0,60 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 86.│7440-22-4 │231-131-3│Argint-metal                                        │ 0,1 │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 87.│7440-22-4 │231-131-3│Argint (compusi solubili exprimati ca Ag)           │0,01 │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 88.│7440-38-2 │231-148-6│Arsen si compusi anorganici                   C     │0,01 │  –  │0,100 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 89.│1912-24-9 │217-617-8│Atrazina                                            │  1  │  –  │  2   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 90.│8052-42-4 │232-490-9│Asfalt (fumuri)                                     │  5  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  91│26628-22-8│247-852-1│Azida de sodiu                                     P│ 0,1 │  –  │ 0,3  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 92.│    –     │    –    │Azonaftol AS-SW                                     │ 500 │  –  │ 1000 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 93.│7440-39-3 │231-149-1│Bariu (compusi solubili exprimati ca Ba)            │ 0,5 │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 94.│ 50-32-8  │200-028-5│3-4 benzpiren (benz(a)piren)           Fp    pC     │  –  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 95.│ 71-43-2  │200-753-7│Benzen                                        C    P│3,25 │  1  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 96.│ 92-87-5  │202-199-1│Benzidina                              Fp     C    P│  –  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 97.│    –     │    –    │Benzine (carburanti)                                │ 300 │  –  │ 500  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 98.│ 93-89-0  │202-284-3│Benzoat de etil                                     │ 200 │ 33  │ 300  │ 49  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 99.│    –     │    –    │Benzoxalona                                         │ 20  │  –  │  50  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│100.│7440-41-7 │231-150-7│Beriliu si compusi (exprimati in Be)         pC     │0,002│  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│101.│    –     │    –    │Biocid ETA-3 (hexahidro-1,3,5-trietanol-S-triazina) │  –  │  –  │  3   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│102.│    –     │    –    │Biocid PR (hexahidro-1,3,5-tripropil-S-triazina)    │  –  │  –  │  1   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│103.│    –     │    –    │Biocid TH (hexahidro-1,3,5-trietil-S-triazina)      │  –  │  –  │ 0,40 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│104.│ 124-38-9 │204-696-9│Bioxid de carbon                                    │9000 │5000 │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│105.│7446-09-5 │231-195-2│Bioxid de sulf (anhidrida sulfuroasa)               │  5  │  2  │  10  │  4  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│106.│10049-04-4│233-162-8│Bioxid de clor                                      │0,10 │0,04 │ 0,30 │0,11 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│107.│ 542-88-1 │208-832-8│Bis-cloro-metil-eter                    C    Fp     │  –  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│108.│2179-59-1 │218-550-7│Bisulfura de alil-propil                            │ 10  │ 1,7 │  20  │ 3,4 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│109.│    –     │    –    │Borazon (bentazon; basagran; 3-izopropil-(1H)-      │  5  │  –  │  10  │  –  │
│    │          │         │benzo-2,1,3, triadiazin-4-on-2,2 bioxid)            │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│110.│    –     │    –    │Borazon sare de sodiu                               │  1  │  –  │  2   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│111.│7726-95-6 │231-778-1│Brom                                                │ 0,7 │ 0,1 │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│112.│ 74-96-4  │200-825-8│Bromura de etil                                     │ 400 │ 90  │ 500  │ 112 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│113.│ 74-83-9  │200-813-2│Bromura de metil                                   P│ 20  │  5  │  30  │ 7,5 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│114.│ 74-95-3  │200-824-2│Bromura de metilen                                  │ 10  │ 1,4 │  50  │  7  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│115.│ 593-60-2 │209-800-2│Bromura de vinil                             pC     │ 22  │  5  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│116.│ 106-99-0 │203-450-8│Butadiena (1,3 divinil)                      pC     │ 22  │ 10  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│117.│ 78-93-3  │201-159-0│Butanona                                            │ 600 │ 200 │ 900  │ 300 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│118.│ 109-73-9 │203-699-2│Butilamina                                         P│  –  │  –  │  15  │  5  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│119.│ 111-76-2 │203-905-0│Butil celosolv (butil-glicol; butoxi-2-etanol)     P│ 150 │ 30  │ 250  │ 50  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│120.│    –     │    –    │Butilfosfati (di si tri)                            │  2  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│121.│2426-08-6 │219-376-4│N-butil-glicidil-eter (BGE)                         │ 100 │ 19  │ 200  │ 38  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│122.│    –     │    –    │Butil-eter-3 propilen-glicol (flotarom DF)          │  –  │  –  │  22  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
123.│ 111-76-2 │203-905-0│2-Butoxietanol                                     P│ 98  │ 20  │ 246  │ 50  │

    Abrogat de art.I pct.24 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│124.│ 98-51-1  │202-675-9│Butil-toluen-tertiar                                │ 45  │ 7,5 │  60  │ 10  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│125.│7440-43-9 │231-152-8│Cadmiu si compusi (exprimati in Cd)          pC     │0,05 │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│126.│ 76-22-2  │200-945-0│Camfor                                              │  1  │  6  │  3   │ 18  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│127.│    –     │    –    │Caragrad (terbumeton)                               │0,50 │  –  │  1   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│128.│ 105-58-8 │203-311-1│Carbonat de dietil                                  │ 700 │ 145 │ 1000 │ 207 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│129.│ 497-19-8 │207-838-8│Carbonat de sodiu                                   │  1  │  –  │  3   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│130.│    –     │    –    │Carbonetoxi-izocianat                               │  –  │  –  │  50  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│131.│ 105-60-2 │203-313-2│epsilon-caprolactama (pulbere, vapori)              │ 10  │  –  │  40  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
132.│ 110-80-5 │203-804-1│Celosolv (etil-glicol; etoxi-2-etanol)             P│ 20  │  5  │  40  │ 10  │

 

132. 110-80-5   Celosolv (etil-glicol; etoxi-2-etanol) P 8(1) 2(1)

Modificat de art.I pct.23 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│133.│ 463-51-4 │207-336-9│Cetena                                              │0,50 │  –  │ 1,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│134.│ 106-51-4 │203-405-2│Chinona                                             │0,30 │  –  │ 0,40 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│135.│    –     │    –    │Chinoxalin-2,6-diclor                               │ 50  │  –  │ 100  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│136.│ 420-04-2 │206-992-3│Cianamida                                          P│  1  │0,58 │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│137.│    –     │    –    │Cianuri si cianogeni (exprimati in CN)             P│0,50 │  –  │  1   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│138.│ 110-82-7 │203-806-2│Ciclohexan                                          │ 700 │ 200 │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│139.│ 108-93-0 │203-630-6│Ciclohexanol                                       P│ 100 │ 25  │ 200  │ 50  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│140.│ 108-94-1 │203-631-1│Ciclohexanona                                      P│40,8 │ 10  │ 81,6 │ 20  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│141.│    –     │    –    │Ciclohexanon-izo-oxima (caprolactama)               │  5  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│142.│ 110-83-8 │203-807-8│Ciclohexena                                         │ 700 │ 208 │ 1200 │ 357 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│143.│ 106-87-6 │203-437-7│Ciclohexen-dioxid-vinil                      pC    P│ 57  │ 10  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│144.│ 108-91-8 │203-629-0│Ciclohexilamina                                     │ 20  │  5  │  40  │ 10  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│145.│ 542-92-7 │208-835-4│Ciclopentadiena                                     │ 100 │35,5 │ 200  │ 75  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│146.│12079-65-1│235-142-4│Ciclopentadienil tricarbonil-mangan                 │0,10 │  –  │ 0,30 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│147.│ 75-19-4  │200-847-8│Ciclopropan                                         │ 500 │ 290 │ 700  │ 407 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│148.│7782-50-5 │231-959-5│Clor                                                │  –  │  –  │ 1,5  │ 0,5 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│149.│ 532-27-4 │208-531-1│Clor acetofenona                                    │  –  │  –  │ 0,30 │0,05 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│150.│    –     │    –    │Cloral                                              │  2  │  –  │  3   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│151.│ 106-47-8 │203-401-0│Clor-anilina (p)                                   P│  2  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│152.│ 108-90-7 │203-628-5│Clor-benzen (mono)                                  │ 23  │  5  │  70  │ 15  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│153.│ 74-97-5  │200-826-3│Clor-brom metan                                     │ 700 │ 132 │ 1000 │ 189 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│154.│ 506-77-4 │208-052-8│Clor cian                                           │  –  │  –  │  1   │ 0,4 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│155.│ 57-74-9  │200-349-0│Clordan (1,2,4,5,6,7,8,8, octaclor-                 │0,30 │  –  │ 0,60 │  –  │
│    │          │         │3a,5,7,7a-tetrahidro-4,7 metanoindan)               │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│156.│ 75-45-6  │200-871-9│Clorodifluorometan                                  │1600 │1000 │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│157.│53469-21-9│    –    │Clordifenil (42% clor)                             P│  –  │  –  │  1   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│158.│11097-69-1│    –    │Clordifenil (54% clor)                             P│  –  │  –  │ 0,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│159.│    –     │    –    │alfa clor-izobutiraldehida                          │  –  │  –  │  20  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│160.│    –     │    –    │Clor-metil-6-clorbenzoxazolona                      │ 15  │  –  │  20  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│161.│    –     │    –    │Clor-naftalina (pana la 3 Cl)                      P│  –  │  –  │  2   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│162.│    –     │    –    │Clor-naftalina (peste 3 Cl)                        P│  –  │  –  │  1   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│163.│ 100-00-5 │202-809-6│Clor-nitrobenzen (p)                               P│  –  │  –  │  1   │0,16 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│164.│ 600-25-9 │209-990-0│Clor-(1)-nitropropan 1                              │ 50  │ 10  │  75  │ 15  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│165.│ 75-00-3  │200-830-5│Cloroetan                                           │ 268 │ 100 │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│166.│ 67-66-3  │200-663-8│Cloroform (triclormetan)                     pC    P│ 10  │  2  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│167.│    –     │    –    │Cloroformiat de metil si etil                       │  –  │  –  │  4   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│168.│ 76-06-2  │200-930-9│Cloropicrina                                        │0,50 │0,07 │ 0,70 │ 0,1 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│169.│ 126-99-8 │204-818-0│Cloropren (2-clor-butadiena 1,3)                   P│ 30  │  8  │  50  │ 14  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│170.│2039-87-4 │218-026-8│Clorstiren (mono)                                   │ 50  │  9  │ 100  │ 18  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│171.│ 95-49-8  │202-424-3│Clor toluen (o,p)                                   │ 150 │ 30  │ 250  │ 50  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│172.│ 75-36-5  │200-865-6│Clorura de acetil                                   │  2  │ 0,6 │  5   │ 1,6 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│173.│ 107-05-1 │203-457-6│Clorura de alil                                     │  3  │  1  │  6   │  2  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│174.│12125-02-9│235-186-4│Clorura de amoniu                                   │  5  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│175.│ 95-49-8  │202-424-3│Clorura de benzil                                   │  5  │  1  │  8   │ 1,5 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│176.│ 98-88-4  │202-710-8│Clorura de benzoil                                  │  5  │ 0,9 │  10  │ 1,8 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│177.│ 108-77-0 │203-614-9│Clorura de cianuril                                 │  –  │  –  │  1   │ 0,1 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│178.│ 79-04-9  │201-171-6│Clorura de cloracetil                               │ 10  │  2  │  20  │  4  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│179.│ 79-36-7  │201-199-9│Clorura de dicloracetil                             │  3  │ 0,5 │  5   │ 0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│180.│ 75-00-3  │200-830-5│Clorura de etil                                     │1000 │ 380 │ 2000 │ 760 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│181.│ 75-29-6  │200-858-8│Clorura de izopropil                                │ 400 │ 125 │ 500  │ 156 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│182.│ 563-52-0 │209-252-8│Clorura de metalil                                  │ 80  │ 22  │ 150  │ 41  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│183.│ 74-87-3  │200-817-4│Clorura de metil                                    │ 75  │ 36  │ 150  │ 72  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│184.│ 75-09-2  │200-838-9│Clorura de metilen                           pC     │ 174 │ 50  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│185.│    –     │    –    │Clorura de metil alchil-ciano-etil-benzil-amoniu    │  3  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│186.│10545-99-0│234-129-0│Clorura de sulf                                     │  2  │ 0,4 │  5   │ 0,9 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│187.│7791-25-5 │232-245-6│Clorura de sulfuril                                 │  2  │ 0,4 │  5   │ 0,9 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│188.│7719-09-7 │231-748-8│Clorura de tionil                                   │ 15  │  3  │  25  │  5  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│189.│    –     │    –    │Clorura de tiofosforil                              │  2  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│190.│ 75-01-4  │200-831-0│Clorura de vinil                              C     │7,77 │  3  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│191.│7440-48-4 │231-158-0│Cobalt (oxid de cobalt)                             │0,05 │  –  │ 0,10 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│192.│    –     │    –    │Colofoniu (produsi de descompunere la lipirea cu    │0,10 │  –  │  –   │  –  │
│    │          │         │fludor, exprimati in formaldehida)                  │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│193.│1319-77-3 │215-293-2│Cresoli (toti izomerii)                            P│ 22  │  5  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│194.│    –     │    –    │Crom hexavalent si metalurgia cromului        C     │0,05 │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│195.│7440-47-3 │231-157-5│Crom metalic, compusi anorganici ai cromului (II) si│  2  │  –  │  –   │  –  │
│    │          │         │compusi anorganici ai cromului (insolubili) (III)   │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│196.│    –     │    –    │Cromat de zinc                                C     │0,01 │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│197.│    –     │    –    │Crom trivalent                                      │0,50 │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│198.│7440-50-8 │231-159-6│Cupru (fumuri)                                      │  –  │  –  │ 0,20 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│199.│7440-50-8 │231-159-6│Cupru (pulberi)                                     │0,50 │  –  │ 1,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│200.│ 94-75-7  │202-361-1│2,4 D (acid 2,4-diclor-fenoxiacetic)                │  5  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│201.│    –     │    –    │Dazomet (tetrahidro-3,5-dimetil-2H-1,3,5-triadiazin-│  –  │  –  │  3   │  –  │
│    │          │         │2 tion)                                             │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│202.│ 50-29-3  │200-024-3│DDT (p,p’-diclorodifenil-tricloroetan)             P│0,50 │  –  │  1   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│203.│    –     │    –    │DDVP (o,o’-dimetil-2,2 diclordivinil-fosfat)       P│0,50 │  –  │ 1,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│204.│17702-41-9│241-711-8│Decaboran                                          P│0,10 │0,016│ 0,30 │0,05 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│205.│ 493-02-7 │207-771-4│Decalina (decahidro-naftalina)                      │ 100 │ 18  │ 200  │ 36  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│206.│8022-00-2 │    –    │Demeton-metil (metasistox)                         P│0,20 │  –  │ 0,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│207.│ 123-42-2 │204-626-7│Diaceton-alcool (4-hidroxi-4 metil 2 pentanona)     │ 150 │ 32  │ 250  │ 53  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│208.│ 124-02-7 │204-671-2│Dialilamina                                         │0,50 │ 0,1 │  2   │ 0,5 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│209.│ 999-21-3 │213-658-0│Dialil maleat                                       │  1  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│210.│    –     │    –    │N,N Dialil-diclor-acetamida                         │  7  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│211.│ 334-88-3 │206-382-7│Diazometan                                          │0,30 │ 0,2 │ 0,50 │ 0,3 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│212.│    –     │    –    │Dibenzil-diizocianat                                │  –  │  –  │ 0,20 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│213.│19287-45-7│242-940-6│Diboran                                             │0,10 │ 0,1 │  1   │  1  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│214.│ 106-93-4 │203-444-5│Dibrometan (1,2)                             pC    P│0,80 │ 0,1 │  2   │ 0,3 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│215.│ 111-92-2 │203-921-8│Dibutilamina                                        │  –  │  –  │  6   │ 1,1 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│216.│ 84-74-2  │201-557-4│Dibutilftalat                                       │  2  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│217.│    –     │    –    │Diclorohexil-amina                                  │ 100 │  –  │ 150  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│218.│ 95-50-1  │202-425-9│1,2 Diclorbenzen                                   P│ 122 │ 20  │ 306  │ 50  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│219.│ 106-46-7 │203-400-5│1,4 Diclorbenzen                                    │ 122 │ 20  │ 306  │ 50  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│220.│ 75-71-8  │200-893-9│Diclor-difluor-metan (freon 12)                     │2000 │ 494 │ 3000 │ 741 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│221.│ 75-34-3  │200-863-5│1,1 Dicloretan                                     P│ 412 │ 100 │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│222.│ 107-06-2 │203-458-1│1,2 Dicloretan                                      │ 30  │  7  │  70  │ 17  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│223.│ 75-35-4  │200-864-0│Dicloretilena (1,1) (clorura de viniliden)          │ 20  │  5  │  80  │ 20  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│224.│ 540-59-0 │208-750-2│Dicloretilena (1,2)                                 │ 200 │ 50  │ 300  │ 76  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│225.│ 96-23-1  │202-491-9│Diclorhidrina                                      P│  5  │0,95 │  10  │ 1,9 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│226.│    –     │    –    │2,4 Diclor-6 (1 metil-1 cian-etil amino-S-triazina) │ 20  │  –  │  30  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│227.│ 75-43-4  │200-869-8│Dicloromonofluor metan (Freon 21)                   │ 42  │ 10  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│228.│ 594-72-9 │209-854-0│Diclor 1,1-nitroetan 1                              │ 10  │ 1,7 │  40  │  7  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│229.│    –     │    –    │Diclorpinacolona                                    │  –  │  –  │  10  │  –  │
│    │          │         │(3,3,3-trimetil-1-diclor-2-butanona)                │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│230.│ 78-87-5  │201-152-2│Diclorpropan (1,2)                                  │ 100 │ 22  │ 200  │ 44  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│231.│6607-45-0 │    –    │Diclorstiren                                        │ 30  │  –  │  50  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│232.│ 76-14-2  │200-937-7│Diclor-tetrafluoro-etan (freon 114)                 │3000 │ 430 │ 5000 │ 715 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│233.│ 60-57-1  │200-484-5│Dieldrin (1,2,3,4,10, 10 hexaclor-6,7 epoxi-        │0,20 │  –  │ 0,25 │  –  │
│    │          │         │1,4,4a,5,6,7,8,8a, octahidro-1,4,5,8,               │     │     │      │     │
│    │          │         │dimetano-naftalina)                                P│     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│234.│ 109-89-7 │203-716-3│Dietilamina                                         │ 15  │  5  │  30  │ 10  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│235.│ 100-37-8 │202-845-2│Dietilaminoetanol                                  P│ 30  │  6  │  45  │  9  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│236.│ 91-66-7  │202-088-8│N,N dietilanilina                                   │ 10  │ 1,6 │  20  │ 3,2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│237.│    –     │    –    │N-Dietilciclohexilamina                             │ 15  │  –  │  30  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│238.│ 111-46-6 │203-872-2│Dietilenglicol                                      │ 500 │ 115 │ 800  │ 184 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│239.│ 137-30-4 │205-288-3│Dietilditiocarbamat de zinc                         │  3  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│240.│ 111-40-0 │203-865-4│Dietilentriamina                                   P│  2  │ 0,5 │  4   │  1  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│241.│ 122-39-4 │204-539-4│Difenilamina                                        │  4  │  –  │  6   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│242.│ 80-10-4  │201-251-0│Difenildiclorsilan                                  │  5  │ 0,5 │  7   │ 0,7 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│243.│25167-94-6│246-696-4│Difenilpropan                                       │ 10  │     │  15  │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│244.│    –     │    –    │Difil (dinil; dowtherm; amestec de difenil si oxid  │  2  │  –  │  4   │  –  │
│    │          │         │de difenil)                                         │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│245.│ 75-61-6  │200-885-5│Difluor-dibrom-metan                                │ 600 │ 70  │ 800  │ 93  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│246.│2238-07-5 │218-802-6│Diglicidil-eter (DGE)                               │0,50 │ 0,1 │  2   │ 0,4 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│247.│    –     │    –    │2,3 dihidro-2,2 dimetil-7-clorobenzofuran           │ 150 │  –  │ 250  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│248.│    –     │    –    │2,3 dihidro-2,2 dimetil-7-hidrobenzofuran           │ 80  │  –  │ 150  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│249.│ 108-83-8 │203-620-1│Diizobutil cetona                                   │ 150 │ 26  │ 250  │ 43  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│250.│    –     │    –    │Diizobutilena                                       │2000 │  –  │ 2500 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│251.│    –     │    –    │Diizobutilfosfat                                    │ 15  │  –  │  25  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│252.│    –     │    –    │Diizobutilfosfonat de metil-alchil-amoniu           │ 50  │  –  │ 100  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│253.│    –     │    –    │Diizopropil ditiofosfat de sodiu (RC-331)           │  –  │  –  │  20  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│254.│    –     │    –    │Dimerol (ulei dieteric)                             │  5  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│255.│ 127-19-5 │204-826-4│N,N-dimetilacetamida                               P│ 36  │ 10  │  72  │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│256.│ 124-40-3 │204-697-4│Dimetilamina                                        │ 3,8 │  2  │ 9,4  │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│257.│ 121-69-7 │204-493-5│N,N-dimetilanilina                                 P│ 25  │  5  │  49  │ 10  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│258.│ 103-83-3 │203-149-1│Dimetil-benzil-amina                                │  5  │ 0,9 │  10  │ 1,8 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│259.│          │         │Dimetil-diclor-fosfat                               │  –  │     │  4   │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│260.│ 75-78-5  │200-901-0│Dimetil-diclorsilan                                 │  3  │ 0,6 │  6   │ 1,2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│261.│    –     │    –    │Dimetilfosfit (distilat)                            │ 12  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│262.│1331-15-3 │    –    │Dimetil-dioxan                                      │ 50  │  –  │ 100  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
263.│ 68-12-2  │200-679-5│Dimetil-formamida                                  P│ 10  │ 3,3 │  30  │ 10  │

 

263. 68-12-2   Dimetil-formamida P 15(1) 5(1) 30(2) 10(2)

Modificat de art.I pct.23 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│264.│ 57-14-7  │200-316-0│1,1 dimetilhidrazina                         pC    P│0,70 │ 0,3 │ 1,50 │ 0,6 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│265.│ 77-78-1  │201-058-1│Dimetilsulfat                                pC    P│0,50 │ 0,1 │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│266.│ 120-61-6 │204-411-8│Dimetiltereftalat                                   │  2  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│267.│    –     │    –    │Dimetoat (regor; acid fosforoditioic)               │  7  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│268.│ 628-96-6 │211-063-0│Dinitrat de etilen glicol                          P│0,30 │0,05 │  1   │ 0,2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│269.│ 528-29-0 │208-431-8│Dinitrobenzen                                      P│  1  │0,15 │ 1,50 │ 0,2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│270.│    –     │    –    │Dinitrocaprilfenol                                  │ 15  │  –  │  25  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│271.│ 97-00-7  │202-551-4│Dinitroclorbenzen                                   │  –  │  –  │  1   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│272.│ 51-28-5  │200-087-7│Dinitrofenol                                       P│0,70 │  –  │  1   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│273.│    –     │    –    │Dinitro-fluor-crezol                                │  5  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│274.│ 534-52-1 │208-601-1│4,6 Dinitro-o-crezol                               P│0,05 │  –  │ 0,20 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│275.│25321-14-6│246-836-1│Dinitrotoluen                                      P│  1  │  –  │ 1,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│276.│2813-95-8 │220-560-1│Dinosebacetat                                       │0,70 │  –  │  1   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│277.│ 88-85-7  │201-861-7│Dinoseb (dibutox; 4,6 dinitro-2 sec-butilfenol)     │0,10 │  –  │ 0,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│278.│ 117-84-0 │204-214-7│Dioctilftalat sec. (dietil-hexil 2-ftalat)          │  2  │ 0,1 │  5   │ 0,3 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
279.│ 123-91-1 │204-661-8│Dioxan (bioxid de dietilena)                       P│ 30  │  8  │  50  │ 14  │

 

279. 123-91-1   Dioxan (bioxid de dietilena) P 73(1) 20(1)

Modificat de art.I pct.23 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│280.│ 142-84-7 │205-565-9│Dipropilamina                                       │1,70 │ 0,4 │  2   │ 0,5 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│281.│ 298-04-4 │206-054-3│Disulfoton (o, o-dietil-S-2-(etil-tio)              │0,10 │  –  │ 0,20 │  –  │
│    │          │         │etil-fosforoditionat)                               │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│282.│ 112-34-5 │203-961-6│Dowanol DB (eter monobutilic al dietilenglicolului) │ 150 │  –  │ 250  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│283.│ 72-20-8  │200-775-7│Endrin (endo-endo-hexaclor 1,2,3,4,10,10-           │0,03 │  –  │ 0,10 │  –  │
│    │          │         │epoxi-6,7, octahidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-             │     │     │      │     │
│    │          │         │dimetano-,4,5,8, naftalina)                        P│     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│284.│ 106-89-8 │203-439-8│Epiclorhidrina                               pC    P│  1  │ 0,2 │  4   │ 0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│285.│    –     │    –    │EPN (ester tionobenzen-fosforic de etil si         P│0,50 │  –  │  1   │  –  │
│    │          │         │p-nitrofenil)                                       │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│286.│ 141-43-5 │205-483-3│Etanolamina                                        P│ 2,5 │  1  │ 7,6  │  3  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│287.│ 142-96-1 │205-575-3│Eter butilic                                       P│ 30  │  6  │  50  │  9  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│288.│ 111-44-4 │203-870-1│Eter diclor-dietilic 2,2′[oxid de bis               │ 40  │ 6,8 │  60  │10,3 │
│    │          │         │(2-cloretil)]                                      P│     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│289.│    –     │    –    │Eter diclor-etil                                   P│  –  │  –  │  50  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│290.│    –     │    –    │Eter dimetilic al acidului tereftalic               │  5  │  –  │  30  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│291.│ 60-29-7  │200-467-2│Eter etilic                                         │ 300 │ 99  │ 800  │ 264 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│292.│ 563-12-2 │209-242-3│Eter metilic al dipropilen glicolului              P│ 300 │ 18  │ 500  │  3  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│293.│    –     │    –    │Eter propilic (izopropileter)                       │1000 │  –  │ 1500 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│294.│ 75-04-7  │200-834-7│Etilamina                                           │ 9,4 │  5  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│295.│ 100-41-4 │202-849-4│Etilbenzen                                         P│ 442 │ 100 │ 884  │ 200 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│296.│ 106-35-4 │203-388-1│Etil-butil-cetona (3-heptanona)                     │ 150 │32,17│ 250  │ 5,3 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│297.│5459-93-8 │226-733-8│N-etil-ciclohexil-amina                             │ 15  │ 2,9 │  30  │ 5,8 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│298.│    –     │    –    │Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu                  │ 20  │  –  │  25  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│299.│ 107-07-3 │203-459-7│Etilenclorhidrina                                  P│  3  │  1  │  10  │  3  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│300.│ 107-15-3 │203-468-6│Etilendiamina                                       │ 20  │  8  │  30  │ 12  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│301.│ 107-21-1 │203-473-3│Etilenglicol                                       P│ 52  │ 20  │ 104  │ 40  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│302.│    –     │    –    │Etilen-glicol-bis-semiformiat                       │0,50 │  –  │  1   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│303.│ 151-56-4 │205-793-9│Etilenimina                                        P│0,50 │ 0,3 │  1   │ 0,5 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│304.│    –     │    –    │Etilentiocloroformiat                               │  –  │  –  │ 0,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│305.│    –     │    –    │Etil-izobutil-ditiofosfat de sodiu                  │  –  │  –  │  20  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│306.│    –     │    –    │5-etilpiridin-2 carbinol acetat                     │  –  │  –  │  2   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│307.│ 622-96-8 │210-761-2│Etil toluen                                         │ 300 │ 61  │ 400  │ 81  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│308.│    –     │    –    │Etoxi-etil-metacrilat (beta)                        │ 100 │  –  │ 200  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│309.│ 101-84-8 │202-981-2│Fenileter (vapori)                                  │  5  │ 0,7 │  10  │ 1,4 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│310.│    –     │    –    │Fenil-glicidil-eter (PGE)                           │  6  │  1  │  10  │  2  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│311.│ 100-63-0 │202-873-5│Fenil hidrazina                              pC    P│ 15  │  3  │  25  │  6  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│312.│ 98-86-2  │202-708-7│Fenil-metil-cetona (acetofenona)                    │ 100 │ 20  │ 200  │ 41  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│313.│ 135-88-6 │205-223-9│N-Fenil-beta-naftilamina               Fp           │  –  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│314.│ 98-83-9  │202-705-0│2-Fenilpropena                                      │ 246 │ 50  │ 492  │ 100 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│315.│ 106-50-3 │203-404-7│Fenilendiamina (p)                                 P│0,07 │0,01 │ 0,10 │0,02 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│316.│ 95-54-5  │202-430-6│Fenilendiamina (o)                                  │  –  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│317.│    –     │    –    │Fenixol (ulei dielectric)                           │ 30  │  –  │  50  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
318.│ 108-95-2 │203-632-7│Fenol                                              P│ 7,8 │  2  │  –   │  –  │

 

318. 108-95-2   Fenol P 8(1) 2(1) 16(2) 4(2)

Modificat de art.I pct.23 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│319.│    –     │    –    │Ferovanadiu (praf)                                  │0,50 │  –  │ 1,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│320.│7782-41-4 │231-954-8│Fluor                                               │1,58 │  1  │ 3,16 │  2  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│321.│ 62-74-8  │200-548-2│Fluor-acetat de sodiu                              P│0,02 │0,004│ 0,05 │0,01 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│322.│7789-75-5 │232-188-7│Fluorura de calciu                                  │  1  │  –  │  2   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│323.│2699-79-8 │220-281-5│Fluorura de sulfuril                                │ 15  │  –  │  20  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│324.│    –     │    –    │Fluoruri anorganice                                 │ 2,5 │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│325.│ 50-00-0  │200-001-8│Formaldehida                                 pC     │1,20 │  1  │  3   │  2  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│326.│ 75-12-7  │200-842-0│Formamida                                           │ 20  │ 11  │  30  │ 16  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│327.│ 109-94-4 │203-721-0│Formiat de etil                                     │ 200 │ 66  │ 300  │ 99  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│328.│ 107-31-3 │203-481-7│Formiat de metil                                    │ 150 │ 61  │ 250  │ 102 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│329.│ 298-01-1 │206-051-7│Fosdrin (2-carbometoxi-1-metil-vinil-dimetil-fosfat)│0,05 │  –  │ 0,15 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│330.│    –     │    –    │N-Fosfo-metil-glicina                               │ 15  │  –  │  20  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│331.│7803-51-2 │232-260-8│Fosfina                                             │0,14 │ 0,1 │ 0,28 │ 0,2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│332.│7723-14-0 │231-768-7│Fosfor (galben)                                     │0,05 │  –  │ 0,15 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│333.│ 75-44-5  │200-870-3│Fosgen (clorura de carbonil)                        │0,08 │0,02 │ 0,4  │ 0,1 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│334.│ 98-01-1  │202-627-7│Furfurol                                            │ 10  │ 2,5 │  15  │  4  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│335.│    –     │    –    │Gaze lichefiate (continand in principal C3-C4)      │1200 │  –  │ 1500 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│336.│7440-56-4 │231-161-6│Germaniu                                            │  2  │  –  │  5   │  –  │
│    │20619-16-3│243-922-0│Oxid de germaniu                                    │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│337.│ 556-52-5 │209-128-3│Glicidol (2,3-epoxi-1-propanol)                     │ 50  │16,5 │ 100  │ 33  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│338.│7440-58-6 │231-166-4│Hafniu                                              │0,20 │  –  │ 0,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│339.│ 151-67-7 │205-796-5│Halotan                                             │ 400 │ 50  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│340.│ 110-43-0 │203-767-1│2-Heptanona                                        P│ 238 │ 50  │ 475  │ 100 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│341.│ 106-35-4 │203-388-1│Heptan-3-ona                                        │ 95  │ 20  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│342.│ 76-44-8  │200-962-3│Heptaclor (heptaclor-1,4,5,6,7,8,8-tetra-hidro      │0,30 │  –  │ 0,60 │  –  │
│    │          │         │3a,4,7,7a metano-4,7,inden)                         │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│343.│ 142-82-5 │205-563-8│Heptan (n)                                          │2085 │ 500 │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│344.│ 110-54-3 │203-777-6│Hexan (n)                                           │ 72  │ 20  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│345.│ 118-74-1 │204-273-9│Hexaclorbenzen                                      │0,50 │  –  │  1   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│346.│ 87-68-3  │201-765-5│Hexaclorbutadiena                            pC    P│  –  │     │ 0,20 │0,02 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│347.│ 58-89-9  │200-401-2│Hexaclorciclohexan (HCH, lindan)                   P│0,30 │  –  │ 0,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│348.│ 67-72-1  │200-666-4│Hexacloretan                                        │  5  │ 0,5 │  8   │ 0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│349.│ 124-09-4 │204-679-6│Hexametilen-diamina                                 │  1  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│350.│ 822-06-0 │212-485-8│Hexametilen-diizocianat                             │0,05 │0,007│  1   │0,14 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│351.│ 302-01-2 │206-114-9│Hidrazina                                    pC    P│0,10 │0,08 │  1   │ 0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│352.│    –     │    –    │Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent       │ 700 │  –  │ 1000 │  –  │
│    │          │         │nafta, ligroina, petrol lampant, motorina)          │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│353.│    –     │    –    │Hidrocarburi policiclice aromatice                 C│0,20 │  –  │  –   │  –  │
│    │          │         │(fractiunea extractibila in benzen)                 │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│354.│ 123-31-9 │204-617-8│Hidrochinona                                        │  1  │  –  │  2   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│355.│7784-42-1 │232-066-3│Hidrogen arseniat                                   │0,10 │0,03 │ 0,30 │0,09 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│356 │    –     │    –    │Hidrogen fosforat                                   │0,20 │  –  │ 0,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│357.│7783-07-5 │231-978-9│Hidrogen seleniat                                   │0,07 │0,02 │ 0,17 │0,05 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│358.│    –     │    –    │Hidrogen stibiat                                    │0,20 │  –  │ 0,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
359.│7783-06-4 │231-977-3│Hidrogen sulfurat                                   │ 10  │ 7,2 │  15  │10,8

 

359. 7783-06-4   Hidrogen sulfurat 7(1) 5(1) 14(2) 10(2)

Modificat de art.I pct.23 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│360.│1310-73-2 │215-185-5│Hidroxizi alcalini exprimati in hidroxid de sodiu   │  1  │  –  │  3   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│361.│1305-62-0 │215-137-3│Hidroxid de calciu                                  │  5  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│362.│ 118-29-6 │204-241-4│N-Hidroximetilftalimida                             │ 50  │  7  │  75  │ 10  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│363.│7580-67-8 │231-484-3│Hidrura de litiu                                    │0,025│  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│364.│    –     │    –    │Idefil (2 etilhexil-sulfo-succinat de sodiu)        │  –  │  –  │  20  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│365.│7553-56-2 │231-442-4│Iod                                                 │0,50 │0,09 │  1   │ 0,2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│366.│ 74-88-4  │200-819-5│Iodura de metil                              pC    P│ 15  │ 1,5 │  25  │  1  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│367.│ 624-83-9 │210-866-3│Izocianat de metil                                 P│0,02 │0,008│ 0,05 │0,02 │

 

367. 624-83-9   Izocianat de metil P 0,02(1) 0,008(1) 0,05(2) 0,02(2)

Modificat de art.I pct.23 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│368.│ 78-59-1  │201-126-0│Izoforona (izoacetofenona)                          │ 25  │4,42 │  50  │  8  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│369.│    –     │    –    │Izooctina                                           │ 500 │  –  │ 700  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│370.│ 78-78-4  │201-142-8│Izopentan                                           │3000 │1000 │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│371.│ 75-31-0  │200-860-9│Izopropilamina                                      │  7  │  3  │  10  │  4  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│372.│ 98-82-8  │202-704-5│Izopropil-benzen (cumen)                            │ 100 │ 20  │ 150  │ 30  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│373.│4016-14-2 │223-672-9│Izopropil-glicidil-eter (IGE)                       │ 50  │10,5 │ 100  │ 21  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│374.│    –     │    –    │Mancozeb (etilen-bis-ditiocarbamat                  │ 100 │  –  │ 200  │  –  │
│    │          │         │de zinc si mangan)                                  │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│375.│7439-96-5 │231-105-1│Mangan                                              │0,50 │  –  │  3   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│376.│ 121-75-5 │204-497-7│Malation (o,o-dimetil-ditiofosfat-                 P│  7  │  –  │  10  │  –  │
│    │          │         │dietil-mercapto-succinat)                           │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│377.│ 74-93-1  │200-822-1│Mercaptan (metil si etil)                           │  –  │  –  │  1   │  –  │
│    │ 75-08-1  │200-837-3│                                                    │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
378.│7439-97-6 │231-106-7│Mercur                                             P│0,05 │  –  │ 0,15 │  –  │

 

378. 7439-97-6   Mercur(3) P 0,02(1)

Modificat de art.I pct.23 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│379.│    –     │    –    │Mercur (compusi organici)                          P│  –  │  –  │ 0,01 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│380.│ 108-67-8 │203-604-4│Mesitilen                                           │ 100 │ 20  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
381.│ 80-62-6  │201-297-1│Metacrilat de metil                                 │ 150 │  –  │ 250  │  –  │
│    │ 97-63-2  │202-597-5│Metacrilat de etil                                  │     │     │      │     │

 

381. 80-62-6   Metacrilat de metil 205(1) 50(1) 410(2) 100(2)

Modificat de art.I pct.23 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│382.│ 97-88-1  │202-615-1│Metacrilat de N-butil                               │ 150 │ 25  │ 250  │ 43  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│383 │ 74-82-8  │200-812-7│Metan                                               │1200 │1834 │ 1500 │2292 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│384.│ 74-99-7  │200-828-4│Metil-acetilena (propina)                           │1300 │ 793 │ 1500 │ 915 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│385.│ 109-87-5 │203-714-2│Metilal (dimetoximetan)                             │1500 │ 531 │ 2500 │ 885 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│386 │ 74-89-5  │200-820-0│Metilamina                                          │ 10  │  8  │  15  │ 12  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│387.│ 100-61-8 │202-870-9│N-Metilanilina                                     P│  7  │ 16  │  10  │  2  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│388.│ 591-78-6 │209-731-1│Metil-n-butil-cetona (hexanona)                     │ 200 │ 49  │ 300  │ 80  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│389.│ 63-25-2  │200-555-0│Metil-n-carbamat naftil (carbaril)                  │  2  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
390.│ 109-86-4 │203-713-7│Metil-celosolv (metoxi-2-etanol)                   P│ 16  │5,75 │  30  │  7  │

 

390. 109-86-4  

Metil-celosolv (metoxi-2-etanol) P

3,2(1) 1(1)

Modificat de art.I pct.23 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│391.│ 108-87-2 │203-624-3│Metil-ciclohexan                                    │1200 │ 211 │ 1500 │ 375 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│392.│25639-42-3│247-152-6│Metil-ciclohexanol                                  │ 200 │ 42  │ 300  │ 64  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│393 │ 583-60-8 │209-513-6│Metil-ciclohexanona                                P│ 250 │54,5 │ 350  │ 76  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│394.│    –     │    –    │N-metil-cloro-acetamida                             │ 10  │  –  │  14  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│395 │    –     │    –    │Metil-clor-acrilat                                  │  2  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│396 │ 71-55-6  │200-756-3│Metil-cloroform (1,1,1-tricloretan)                 │1000 │ 183 │ 1500 │ 275 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│397.│ 101-14-4 │202-918-9│4,4′ metilen-bis-(2-clor-anilina)            pC    P│0,22 │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│398.│    –     │    –    │Metilen-bis fenilizocianat (difenil metan           │  –  │  –  │ 0,15 │  –  │
│    │          │         │4,4 diizocianat)                                    │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│399.│    –     │    –    │4,4 Metilen dianilina                        pC    P│0,80 │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
400.│ 78-93-3  │201-159-0│Metil-etil-cetona (2 butanona)                      │ 200 │ 63  │ 300  │ 101 │

Abrogat de art.I pct.24 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│401.│    –     │    –    │Metil-etil-parathion                               P│0,05 │  –  │ 0,10 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│402.│ 541-85-5 │208-793-7│5 Metilheptan-3-ona                                 │ 53  │ 10  │ 107  │ 20  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│403.│ 110-12-3 │203-737-8│5 Metilhexan-2-ona                                  │ 95  │ 20  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│404.│ 106-68-3 │203-423-0│Metil-hexil-cetona (octanona)                       │ 100 │ 19  │ 200  │ 38  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│405.│ 60-34-4  │200-471-4│Metil-hidrazina                              pC    P│0,37 │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│406.│ 108-10-1 │203-550-1│Metil-izobutil-cetona                               │ 200 │ 47  │ 300  │ 71  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│407.│    –     │    –    │Metil-izobutir-aldehida                             │ 200 │  –  │ 300  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│408.│    –     │    –    │Metil-izobutir-aldoxima                             │  –  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│409.│ 141-79-7 │205-502-5│Metil-izobutinil-cetona (oxid de mesitin)           │ 50  │ 12  │ 100  │ 24  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│410.│    –     │    –    │Metil H diclorsilan                                 │  3  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│411.│ 110-91-8 │203-815-1│N-metilmorfolina                                    │  –  │  –  │  70  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│412.│ 950-35-6 │    –    │Metil-parathion (tiofosfat de di-o-metil si        P│0,10 │  –  │ 0,30 │  –  │
│    │          │         │o,p-nitro-fenil)                                    │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│413.│ 108-10-1 │203-550-1│4-Metilpentan-2-ona                                 │ 83  │ 20  │ 208  │ 50  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│414.│ 107-87-9 │203-528-1│Metil-propil-cetona (pentanona)                     │ 250 │ 71  │ 300  │ 85  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│415.│ 100-80-1 │202-889-2│Metil-stiren                                        │ 250 │ 51  │ 350  │ 72  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│416.│    –     │    –    │Metil tiofonat (produs tehnic)                      │  –  │  –  │  15  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│417.│    –     │    –    │Metil tiofonat (conditionat cu 70% substanta activa)│  –  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│418.│    –     │    –    │Metil-triclorsilan                                  │  1  │  –  │  3   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│419.│    –     │    –    │Metil-vinil-diclorsilan                             │  3  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│420.│    –     │    –    │Metil-vinil-siloxan                                P│ 30  │  –  │  50  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│421.│    –     │    –    │Metoben [1,2-bis-(3 metoxicarbonil-2-tiouracil)     │  –  │  –  │  12  │  –  │
│    │          │         │benzen]                                             │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│422.│ 72-43-5  │200-779-9│Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2 di(p-metoxi-fenil)    │ 10  │  –  │  15  │  –  │
│    │          │         │etan]                                              P│     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│423.│ 107-98-2 │203-539-1│1-Metoxipropan 2-ol                                P│ 375 │ 100 │ 568  │ 150 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│424.│ 111-77-3 │203-906-6│2-(2-metoxietoxi)-etanol                           P│50,1 │ 10  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│425.│34590-94-8│252-104-2│(2-metoximetiletoxi)-propanol                      P│ 308 │ 50  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│426.│21087-64-9│244-209-7│Metribuzin                                          │  1  │  –  │  2   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│427.│7439-98-7 │231-107-2│Molibden (compusii insolubili)                      │  5  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│428.│7439-98-7 │231-107-2│Molibden (compusii solubili)                        │  2  │  –  │  65  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│429.│    –     │    –    │Molinat 8(bis etil-N,N-hexametilen-tio-carbamat)    │  –  │  –  │ 0,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│430.│ 107-11-9 │203-463-9│Monoalilamina                                       │0,10 │  –  │ 0,40 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│431.│    –     │    –    │Monoclor acetat de metil                            │  5  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│432.│ 96-24-2  │202-492-4│Monoclorhidrina                                     │  5  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│433.│    –     │    –    │Monoeter-rezorcina                                  │ 50  │  –  │ 100  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│434.│ 107-10-8 │203-462-3│Monopropilamina                                     │0,50 │ 0,2 │ 0,80 │ 0,3 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│435.│ 110-91-8 │203-815-1│Morfolina (oxid de dietilen imida; tetra-hidro      │ 36  │ 10  │  72  │ 20  │
│    │          │         │1,4-oxazina)                                        │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│436.│10102-43-9│233-271-0│Monoxid de azot                                     │ 30  │ 24  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│437.│ 91-20-3  │202-049-5│Naftalina                                           │ 50  │ 9,5 │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│438.│ 91-59-8  │202-080-4│beta-naftilamina                        C    Fp    P│  –  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│439.│ 90-15-3  │201-969-4│alfa-naftol                                        P│ 10  │  –  │  15  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│440.│7440-02-0 │231-111-4│Nichel si compusi                       C           │0,10 │  –  │ 0,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│441.│13463-39-3│236-669-2│Nichel carbonil                                     │0,05 │  –  │ 0,10 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│442.│ 54-11-5  │200-193-3│Nicotina                                           P│ 0,5 │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│443.│ 79-46-9  │201-209-1│Nitrat de izopropil                                 │ 20  │  5  │  25  │  7  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│444.│ 627-13-4 │210-985-0│Nitrat de n-propil                                  │ 75  │17,5 │ 100  │ 23  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│445.│ 100-01-6 │202-810-1│P-nitroanilina                                     P│  3  │ 0,5 │  5   │ 0,9 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│446.│ 100-17-4 │202-825-3│P-nitroanisol                                       │  5  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│447.│ 98-95-3  │202-716-0│Nitrobenzen                                        P│  1  │ 0,2 │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│448.│ 627-05-4 │210-980-3│Nitrobutan                                          │ 50  │  –  │  75  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│449.│ 92-93-3  │202-204-7│4-nitrodifenil                         pC    Fp    P│  –  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│450.│ 79-24-3  │201-188-9│Nitroetan                                           │ 100 │ 32  │ 150  │ 49  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│451.│ 100-12-9 │202-821-1│Nitroetilbenzen                                    P│ 15  │  2  │  20  │  3  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│452.│ 55-63-0  │200-240-8│Nitroglicerina (trinitroglicerina)                 P│0,05 │0,006│  2   │0,25 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│453.│ 75-52-5  │200-876-6│Nitrometan                                          │ 100 │ 40  │ 150  │ 60  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│454.│ 86-57-7  │201-684-5│alfa-nitronaftalina                                 │ 20  │  3  │  30  │  4  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│455.│ 79-46-9  │201-209-1│Nitropropan (2)                        pC           │  –  │  –  │  30  │  4  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│456.│    –     │    –    │Nitrotoluen (o,m,p)                                P│ 10  │  2  │  30  │  4  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│457.│ 62-75-9  │200-549-8│N-Nitrozodimetilamina                  pC    Fp    P│  –  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│458.│ 152-16-9 │205-801-0│Octametil-pirofosfor-amida (pestox 3, schradan)    P│0,30 │  –  │ 0,60 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│459.│    –     │    –    │Octaclor-dipropileter                               │ 10  │  –  │  15  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│460.│ 111-65-9 │203-892-1│Octan                                               │1500 │ 322 │ 2000 │ 283 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│461.│12122-67-7│235-180-1│Onedin (zineb, etilen-bis-ditiocarbamat de zinc)    │0,50 │  –  │  1   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│462.│    –     │    –    │Orafon (pirimifos-metil)                            │0,50 │  –  │  2   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│463.│ 50-35-1  │200-031-1│Ordatox (imidan, fosmet)                            │1,50 │  –  │  3   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│464.│ 95-57-8  │202-433-2│Ortoclorfenol                                       │  –  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│465.│    –     │    –    │Ortometalil-clorfenileter                           │ 200 │  –  │ 300  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│466.│    –     │    –    │Ortometalil-oxifenileter                            │ 150 │  –  │ 250  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│467.│10028-15-6│233-69-2 │Ozon                                                │0,10 │0,05 │ 0,20 │ 0,1 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│468.│    –     │    –    │Oxichinolat de cupru (fungicid S)                   │  5  │  –  │  9   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│469.│10025-87-3│233-046-7│Oxiclorura de fosfor                                │  1  │0,15 │  5   │ 0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│470.│1344-28-1 │215-691-6│Oxid de aluminiu (aerosoli)                         │  2  │ 0,5 │  5   │ 1,2 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│471.│1305-78-8 │215-138-9│Oxid de calciu                                      │  2  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│472.│ 630-08-0 │211-128-3│Oxid de carbon                                      │ 20  │17,5 │  30  │ 26  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│473.│ 60-29-7  │200-467-2│Oxid de dietil                                      │ 308 │ 100 │ 616  │ 200 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│474.│55720-99-5│    –    │Oxid de difenilclorat                              P│0,50 │  –  │ 1,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│475.│ 115-10-6 │204-065-8│Oxid de dimetil                                     │1920 │1000 │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│476.│ 75-21-8  │200-849-9│Oxid de etilena                        pC           │1,80 │  1  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│477.│1309-37-1 │215-168-3│Oxid feric (fumuri, pulberi)                        │  5  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│478.│1309-48-4 │215-171-9│Oxid de magneziu (fumuri)                           │  5  │  –  │  15  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│479.│ 75-56-9  │200-879-2│Oxid de propilena                      pC           │ 50  │ 21  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│480.│1314-13-2 │215-222-5│Oxid de zinc (fumuri)                               │  5  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│481.│    –     │    –    │N-Oxid metil piridina                               │  2  │  –  │  3   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│482.│10102-44-0│233-272-6│Oxizi de azot (exprimati in NO2)                    │  5  │  3  │  8   │  4  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│483.│1306-19-0 │215-146-2│Oxid de cadmiu (fumuri)                             │0,05 │  –  │ 0,10 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│484.│8002-74-2 │232-315-6│Parafina (fumuri)                                   │  2  │  –  │  6   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│485.│ 56-38-2  │200-271-7│Parathion (o,o-dietil-o-p-nitrofenil-tiofosfat)    P│0,05 │  –  │ 0,15 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│486.│19624-22-7│243-194-4│Pentaboran                                          │0,05 │0,01 │ 0,15 │0,05 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│487.│ 76-01-7  │200-925-1│Pentaclor-etan                                      │ 40  │  –  │  60  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│488.│ 87-86-5  │201-778-6│Pentaclor-fenol                                    P│0,50 │0,04 │  1   │0,09 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│489.│    –     │    –    │Pentaclor-tiofenat de zinc                          │  5  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│490.│10026-13-8│233-060-3│Pentaclorura de fosfor                              │  1  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│491.│1314-56-3 │215-236-1│Pentoxid de difosfor                                │  1  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│492.│1314-80-3 │215-242-4│Pentasulfura de fosfor                              │  1  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│493 │ 109-66-0 │203-692-4│Pentan                                              │3000 │1000 │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│494.│    –     │    –    │Pentafluorura de sulf                               │0,10 │  –  │ 0,30 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│495.│ 127-18-4 │204-825-9│Percloretilena (tetracloretilena)                   │ 50  │  7  │ 100  │ 14  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│496.│ 75-70-7  │    –    │Perclor-metil-mercapan                              │ 0,5 │  –  │ 1,5  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│497.│ 75-97-8  │200-920-4│Pinacolona (3,3-dimetil-2-butanona)                 │ 60  │ 15  │ 150  │ 37  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│498.│8003-34-7 │232-319-8│Piretru                                             │  1  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│499.│ 110-86-1 │203-809-9│Piridina                                            │ 15  │  5  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│500.│ 110-85-0 │203-808-3│Piperazina (pulbere, vapori)                        │ 0,1 │  –  │ 0,3  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│501.│ 120-80-9 │204-427-5│Pirocatechina (pirocatecol)                         │ 10  │  –  │  20  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│502.│7440-06-4 │231-116-1│Platina (saruri solubile exprimate in Pt)           │  1  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│503.│7439-92-1 │231-100-4│Plumb si compusi (in afara de PbS)                  │0,05 │  –  │ 0,10 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│504.│    –     │    –    │Polidimetil-siloxan                                 │ 60  │  –  │  80  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│505.│    –     │    –    │Propafen [2,4-(6-clor-2-chinoxalinoxi)-fenoxi-      │ 30  │  –  │  50  │  –  │
│    │          │         │propionat]                                          │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│506.│ 74-98-6  │200-827-9│Propan                                              │1400 │ 778 │ 1800 │1000 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│507.│    –     │    –    │Propilenimina                          pC          P│  3  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│508.│    –     │    –    │Propil-glicidil-eter                                │ 100 │  –  │ 200  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│509.│ 57-57-8  │200-340-1│Propiolactona beta                     pC           │1,50 │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│510.│ 107-12-0 │203-464-4│Propionitril (cianura de etil)                      │0,10 │0,04 │ 0,30 │0,13 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│511.│ 108-46-3 │203-585-2│Resorcinol                                         P│ 45  │ 10  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│512.│    –     │    –    │Rodamina de metil                                   │ 70  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│513.│7782-49-2 │231-957-4│Seleniu si compusi exprimati in Se                  │0,10 │  –  │ 0,20 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│514.│ 78-10-4  │201-083-8│Silicat de etil                                     │ 100 │  –  │ 200  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│515.│27137-41-3│248-253-8│Silvan (metil furan)                                │ 10  │  –  │  20  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│516.│    –     │    –    │Sistox (demeton; o,o-dietil-o,2 etil-mercapto-etil- │0,05 │  –  │ 0,15 │  –  │
│    │          │         │tionofosfat)                                       P│     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│517.│    –     │    –    │Solvent nafta (gudron de huila)                    P│ 100 │  –  │ 200  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│518.│7440-31-5 │231-141-8│Staniu (compusi anorganici exprimati ca Sn)         │  2  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│519.│7440-31-5 │231-141-8│Staniu (compusi organici)                           │0,05 │  –  │ 0,15 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│520.│ 100-42-5 │202-851-5│Stiren (monomer feniletilen)                        │ 50  │ 12  │ 150  │ 35  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│521.│7704-34-9 │231-722-6│Sulf (pulbere)                                      │  –  │  –  │  15  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│522.│7773-06-0 │231-871-7│Sulfamat de amoniu                                  │ 10  │  –  │  15  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
523.│ 75-15-0  │200-843-6│Sulfura de carbon                                  P│ 10  │  3  │  20  │  6  │

 

523. 75-15-0  

Sulfura de carbon P

15(1) 5(1) -“

Modificat de art.I pct.23 din HG 1/2012
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│524.│1314-87-0 │215-246-6│Sulfura de plumb                                    │0,50 │  –  │ 1,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│525.│ 93-76-5  │202-273-3│2,4,5T[acid(triclor-2,4,5 fenoxi-acetic)]           │  5  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│526.│7440-25-7 │231-135-5│Tantal si oxid de tantal                            │  5  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│527.│3689-24-5 │222-995-2│TEDP sau sulfotep (tetraetil-ditio-pirofosfat)     P│0,10 │  –  │ 0,30 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│528.│13494-80-9│236-813-4│Telur                                               │0,05 │  –  │ 0,15 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│529.│ 107-49-3 │203-495-3│TEPP (tetraetil-pirofosfat)                        P│0,05 │  –  │ 0,10 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│530.│8006-64-2 │232-350-7│Terebentina (esenta de)                            P│ 400 │  –  │ 500  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│531.│ 79-27-6  │201-191-5│Tetrabromura de acetilena                           │ 10  │  –  │  15  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│532.│ 76-11-9  │200-934-0│Tetraclor (1,1,2,2)(1,1,1,2)-difluor (1,2)(2,2)etan │3000 │ 303 │ 4000 │ 404 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│533.│ 79-34-5  │201-197-8│Tetraclor etan (1,1,2,2)(1,1,1,2)                  P│ 20  │  3  │  30  │  4  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│534.│ 56-23-5  │200-262-8│Tetraclorura de carbon                 pC          P│ 30  │  5  │  50  │  8  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│535.│7550-45-0 │231-441-9│Tetraclorura de titan                               │  1  │  –  │  3   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│536.│    –     │    –    │Tetraetil si trietil plumb                         P│0,01 │  –  │ 0,03 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│537.│ 109-99-9 │203-726-8│Tetrahidrofuran                                    P│ 150 │ 50  │ 300  │ 100 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│538 │ 119-64-2 │204-340-2│Tetralina (tetrahidronaftalina)                     │ 100 │  –  │ 200  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│539.│ 509-14-8 │208-094-7│Tetranitrometan                                     │  3  │ 0,4 │  6   │ 0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│540.│ 479-45-8 │207-531-9│Tetril (2,4,6 trinitro-fenil-metil-nitramina)      P│  1  │  –  │ 1,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│541.│20816-12-0│244-058-7│Tetraoxid de osmiu                                  │0,001│  –  │0,003 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│542.│7440-28-0 │231-138-1│Thaliu (compusi solubili)                          P│  –  │  –  │0,050 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│543.│ 137-26-8 │205-286-2│Thiram (disulfura de tetrametil tiuram)             │  2  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│544.│7440-29-1 │231-139-7│Thoriu                                              │0,020│  –  │0,050 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│545.│    –     │    –    │Tiopentanol                                         │  5  │  –  │  15  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│546.│7440-32-6 │231-142-3│Titan                                               │ 10  │  –  │  15  │  –  │
│    │13463-67-7│236-675-5│Oxid de titan                                       │     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│547.│    –     │    –    │Tiotriclorura de fosfor                             │  –  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│548.│ 108-88-3 │203-625-9│Toluen                                             P│ 192 │ 50  │ 384  │ 100 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│549.│ 119-93-7 │204-358-0│o-Tolidina                             pC    Fp    P│  –  │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│550.│ 95-53-4  │202-429-0│o-Toluidina                            pC          P│  3  │     │  5   │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│551.│ 106-49-0 │203-403-1│p-Toluidina                            pC          P│  3  │     │  5   │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│552.│ 95-80-7  │202-453-1│Toluilendiamina                                     │  5  │  1  │  10  │  2  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│553 │ 584-84-9 │209-544-5│Toluilen-di-izocianat (2,4)                         │0,07 │0,009│ 0,15 │0.02 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│554.│8001-35-2 │232-283-3│Toxafen (camfenclor 60% Cl)                        P│0,30 │  –  │ 0,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│555.│12654-97-6│235-754-1│Triadimefon (triazin)                               │  3  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│556.│ 102-70-5 │203-048-2│Trialil-amina                                      P│  1  │  –  │  4   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│557.│ 102-82-9 │203-058-7│Tributil-amina                                      │  –  │  –  │  20  │  3  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│558.│ 120-82-1 │204-428-0│1,2,4-triclorbenzen                                P│15,1 │  2  │ 37,8 │  5  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│559.│ 71-55-6  │200-756-3│1,1,1-Tricloretan                                   │ 555 │ 100 │ 1110 │ 200 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│560.│ 52-68-6  │200-149-3│Triclorfon                                          │  1  │  –  │  2   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│561.│ 79-01-6  │201-167-4│Tricloretilena                                      │ 100 │18,5 │ 150  │ 28  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│562.│    –     │    –    │Triclorfenolat de cupru                             │0,50 │  –  │ 1,50 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│563.│ 75-69-4  │200-892-3│Triclor-fluor-metan (freon 11)                      │4000 │ 625 │ 5000 │ 781 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│564.│25735-29-9│247-216-3│Triclor-propan                                     P│ 100 │16,5 │ 150  │ 25  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│565.│ 76-13-1  │200-936-1│Triclor (1,1,2) trifluor (1,2,2) etan (freon 113)   │5000 │  –  │ 7000 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│566.│12002-48-1│234-413-4│Triclorura de benzil (fenilcloroform)               │  2  │ 0,3 │  5   │ 0,7 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│567.│7719-12-2 │231-749-3│Triclorura de fosfor                                │  2  │  –  │  5   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│568.│    –     │    –    │Tricrezilfosfat (o)                                P│0,10 │  –  │  2   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│569.│ 121-44-8 │204-469-4│Trietilamina                                       P│ 8,4 │  2  │ 12,6 │  3  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│570.│ 112-27-6 │203-953-2│Trietilen-glicol                                    │ 700 │ 114 │ 1000 │ 163 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│571.│ 112-24-3 │203-950-6│Trietilen-tetramina                                 │ 10  │  1  │  20  │  3  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│572.│ 115-86-6 │204-112-2│Trifenilfosfat                                      │  2  │  –  │  4   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│573.│ 75-63-8  │200-887-6│Trifluoro-mono-brom-metan                           │5000 │     │ 7000 │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│574.│    –     │    –    │Trifluorura de azot                                 │ 20  │  –  │  30  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│575.│7637-07-2 │231-569-5│Trifluorura de bor                                  │  –  │  –  │  3   │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│576.│7790-91-2 │232-230-4│Trifluorura de clor                                 │  –  │  –  │ 0,40 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│577.│ 75-50-3  │200-875-0│Trimetil-amina                                      │  1  │     │  2   │  1  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│578.│ 526-73-8 │208-394-8│1,2,3-trimetilbenzen                                │ 100 │ 20  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│579.│ 95-63-6  │202-436-9│1,2,4-trimetilbenzen                                │ 100 │ 20  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│580.│    –     │    –    │Trimetil-clor-silan                                 │  3  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│581.│ 121-82-4 │204-500-1│Trimetilen-trinitramina (hexogen)                  P│  2  │  –  │  6   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│582.│ 118-96-7 │204-289-6│Trinitrotoluen (TNT)                                │0,50 │  –  │  1   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│583.│ 102-69-2 │203-047-7│Tripropilamina                                      │  3  │ 0,5 │  4   │ 0,7 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│584.│7440-33-7 │231-143-9│Tungsten; carbura de tungsten                       │  2  │  –  │  6   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│585.│    –     │    –    │Ulei polidimetil-siloxanic                         P│ 200 │  –  │ 300  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│586.│    –     │         │Uleiuri minerale                                    │  5  │  –  │  10  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│587.│7440-62-2 │231-171-1│Vanadiu (fumuri de V2O5)                            │0,05 │  –  │ 0,10 │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│588.│7440-62-2 │231-171-1│Vanadiu (praf de V2O5)                              │0,10 │  –  │  –   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│589.│25013-15-4│246-562-2│Vinil toluen                                        │ 300 │  –  │ 400  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│590.│ 81-81-2  │201-377-6│Warfarina sau Cumafen (3-(alfa-fenil)-beta-         │0,10 │  –  │ 0,30 │  –  │
│    │          │         │acetil-etil-4 hidroxicumarina)                     P│     │     │      │     │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│591.│1330-20-7 │215-535-7│Xilen (izomeri)                                    P│ 221 │ 50  │ 442  │ 100 │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│592.│1300-71-6 │215-089-3│2,6 Xilenol                                         │ 15  │  –  │  20  │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│593.│1300-73-8 │215-091-4│Xilidina                                           P│  1  │  –  │  2   │  –  │
├────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│594.│7440-67-7 │231-176-9│Zirconiu si compusi (exprimati in Zr)               │  5  │  –  │  10  │  –  │
└────┴──────────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┘

 

„595. 80-05-7   Bisfenol A (pulbere inhalabila) 10(1)
596. 872-50   n-metil-2 pirolidona 40(1) 10(1) 80(2) 20(2)
597. 1634-04-4   Tert-butil metil eter 183,5(1) 50(1) 367(2) 100(2)

 

   (1) Masurat sau calculat in raport cu o perioada de referinta de opt ore ca medie ponderata in timp (MPT).
(2) Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limita peste care nu trebuie sa existe o expunere si care se raporteaza la o perioada de 15 minute, cu exceptia cazului in care se prevede altfel.
(3) In timpul monitorizarii expunerii pentru mercur si compusii sai anorganici bivalenti, trebuie sa se tina cont de tehnicile relevante de monitorizare biologica, care completeaza valorile-limita de expunere la mediul profesional.
(4) Atunci cand se alege o metoda adecvata de monitorizare a expunerii, trebuie sa se tina cont de limitarile si interferentele potentiale care pot aparea in prezenta altor compusi ai sulfului.
(5) Particulele lichide pulverizate se definesc ca fractiunea toracica.“

Pozitiile 595-597, si notele (1)(5)completate de art.I pct.25 din HG 1/2012

 

NOTA:

Substantele cu indicativul pC sunt potential cancerigene si/sau mutagene, iar substantele cu indicativul C au actiune cancerigena si/sau mutagena. Pentru acestea, dar nu numai, trebuie verificata clasificarea ca substanta cancerigena si/sau mutagena, conform definitiei agentului cancerigen si, respectiv, agentului mutagen din Hotararea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca, in scopul aplicarii corecte a art. 3 din hotarare.

Substantele cu indicativul Fp sunt foarte periculoase, expunerea la aceste substante trebuie practic exclusa.

Substantele cu indicativul P (piele) pot patrunde in organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se refera la substantele care au numai o actiune locala de tip iritativ.

 

   ANEXA Nr. 2

 

    VALORI LIMITA BIOLOGICE

 

 1. Plumbul si compusii sai ionici

1.1. Monitorizarea biologica trebuie sa includa masurarea nivelului de plumb din sange (PdB) pe baza spectometriei de absorbtie sau a unei metode care duce la rezultate echivalente.

Valorile biologice limita cu caracter obligatoriu sunt indicate in partea B a acestei anexa, la pozitia 43:

Valoarea biologica de 70 µg Pb/100 ml sange este o valoare restrictiva.

1.2. Supravegherea medicala necesita masuri speciale daca:

– expunerea implica o concentratie de plumb in aer mai mare de 0,075 mg/m3, calculat ca medie ponderata in functie de timp pentru o perioada de 40 de ore pe saptamana, sau

– un nivel al plumbului in sange de peste 40 µg Pb/100 ml sange este constatat la lucratori.

1.3. Indicatiile practice pentru monitorizarea biologica si supravegherea medicala trebuie sa fie elaborate conform art. 43 si 44. Acestea trebuie sa includa recomandari cu privire la indicatorii biologici (de exemplu, ALAU, ZPP, ALAD) si strategii de monitorizare biologica.

 

 1. VALORI LIMITA BIOLOGICE OBLIGATORII (VLBO)

 

Nr.
crt.
Substanta Indicator
biologic
Material
biologic
Momentul
recoltarii
VLBO
1. Acetona Acetona urina sfarsit
schimb
50 mg/l
2. Alcool
izopropilic
Acetona urina sfarsit
schimb
50 mg/l
3. Alcool metilic Metanol urina sfarsit
schimb
6 mg/l
4. Aluminiu Aluminiu urina sfarsit
schimb
200 µg/l
5. Aldrin Aldrin sange sfarsit
schimb
10 µg/l
6. Anilina p-amino-fenol

methemo-globina

urina

sange

sfarsit
schimb
sfarsit
schimb
10 µg/l

1,5% Hb
totala

7. Antimoniu (Stibiu) Antimoniu urina sfarsit
schimb
1 mg/l
8. Arsen si AsH3 Arsen urina

par

sfarsit
saptamana
sfarsit
saptamana
50 µg/gC

0,5 mg/
100 g

9. Benzen Acid S-fenil-
mercapturic
Fenoli totali
urina

urina

sfarsit
schimb
sfarsit
schimb
25 µg/gC

50 mg/l

10. Benzidina Benzidina urina 0
11. Beriliu Beriliu urina sfarsit
schimb
2 µg/l
12. Bromura de metil Brom sange sfarsit
schimb
2 mg/100 ml
13. Cadmiu si compusi
anorganici
Cadmiu

Proteine

urina

sange

urina

sfarsit
schimb
sfarsit
schimb
sfarsit
schimb
5 µg/gC

5 µg/l

2 mg/l

14. Clorbenzen 4-clorocatechol
total
p-clorfenol
total
urina

urina

sfarsit
schimb
sfarsit
schimb
150 mg/gC

25 mg/gC

15. Clorura de metilen COHb

Clorura de
metilen

sange

sange

sfarsit
schimb
sfarsit
schimb
5% Hb
totala
1 mg/l
16. Compusii cian (acid
cianhidric, cianuri
si cianogen)
Tiocianati urina sfarsit
schimb
30 mg/l
17. Crom Crom urina

urina

in timpul
lucrului
sfarsit
saptamana
10 µg/gC

30 µg/gC

18. Cobalt Cobalt urina

sange

sfarsit
saptamana
sfarsit
saptamana
15 µg/l

1 µg/l

19. DDT DDT sange sfarsit
schimb
20 µg/
100 ml
20. Dieldrin Dieldrin sange sfarsit
schimb
10 µg/
100 ml
21. 1,4-diclor benzen 2,5 diclorfenol
total
urina sfarsit
schimb
150 µg/gC
22. N,N-dimetil acetamida N-metil
acetamida
urina sfarsit
saptamana
30 µg/gC
23. N.N-dimetil-formamida Metil –
formamida
urina sfarsit
schimb
15 mg/l
24. Etilbenzen Acid mandelic urina sfarsit
saptamana
1,5 g/gC
25. Fenol Fenol total urina sfarsit
schimb
50 mg/l
26. Fluor-compusi Fluor urina sfarsit
schimb
5 mg/gC
27. Halotan (2-brom-2-clor-
1,1,1 trifluoretan)
Acid trifluoro-
acetic
sange sfarsit
schimb
2,5 mg/l
28. Hexaclorbenzen Hexaclorbenzen ser sfarsit
schimb
150 µg/l
29. N-hexan 2,5 hexandiona urina sfarsit
schimb
5 mg/gC
30. Hidrazina Hidrazina urina sfarsit
schimb
200 µg/gC
31. Lindan gamma hexaclor
ciclohexan
sange sfarsit
schimb
20 µg/l
32. Mangan Mangan urina sfarsit
schimb
10 µg/l
33. Mercur si compusi Mercur sange

urina

sfarsit
schimb
inceputul
schimbului
urmator
10 µg/l

35 µg/gC

34. Metiletilcetona Metiletilcetona urina sfarsit
schimb
2 mg/l
35. Metilcloroform Tricloretanol
totalMetilcloroformAcid
tricloracetic
urina

sange

sange

urina

sfarsit
saptamana
sfarsit
saptamana
sfarsit
schimb
sfarsit
saptamana
30 mg/l

1 mg/l

550 µg/l

10 mg/l

36. Nichel Nichel urina sfarsit
schimb
15 µg/l
37. Nichel carbonil COHb

Nichel

sange

urina

sfarsit
schimb
sfarsit
schimb
5% Hb
totala
15 µg/l
38. Nitrobenzen p-Nitrofenol
total
Methemoglobina
urina

sange

sfarsit
schimb
sfarsit
schimb
5 mg/gC

1,5% Hb
totala

39. Oxid de carbon COHb sange sfarsit
schimb
5% Hb
40. Parathion p-Nitrofenol
total
Activitate
colinesterazica
urina

sange

sfarsit
schimb
inaintea
schimbului
500 µg/l

scadere >
30%

41. Pentaclorfenol Pentaclorfenol urina sfarsit
schimb
2 mg/gC
42. Pesticide organofosforice Activitate
colinesterazica
sange scadere >
30%
43. Plumb Plumb

ALA-u

CP-u

PEL

urina

sange

par

urina

urina

sange

sfarsit
schimb
sfarsit
schimb
sfarsit
schimb
sfarsit
schimb
sfarsit
schimb
sfarsit
schimb
150 µg/l

40 µg/
100 ml
3 µg/cm

10 mg/l

300 µg/l

100 µg/
100 ml
eritrocite

44. Stiren Acid mandelic

Acid
fenilglioxalic

Stiren

urina

urina

urina

urina

sange

sange

sfarsit
schimb
inceputul
schimbului
urmator
sfarsit
schimb
inceputul
schimbului
urmator
sfarsit
schimb
inceputul
schimbului
urmator
800 mg/gC

300 mg/gC

100 mg/gC

100 mg/gC

0,55 mg/l

0,02 mg/l

45. Sulfura de carbon Acid 2-tio-
tiazolidin 4
carboxilic
Testul iodazida
urina

urina

sfarsit
schimbsfarsit
schimb
4 mg/l

E = 6,5

46. Telur Telur urina sfarsit
schimb
20 µg/l
47. Tetracloretilena
Tricloretilena
Tricloretanol +
Acid
tricloracetic
urina sfarsit
saptamana
300 mg/gC
48. Tetraetil de plumb Plumb dietil

Plumb total

urina

urina

sfarsit
schimb
sfarsit
schimb
25 µg/l

50 µg/l

49. Toluen Acid hipuric
o-cresol
urina

urina

sfarsit
schimb
sfarsit
schimb
2 g/l

3 mg/l

50. Uraniu Uraniu urina sfarsit
schimb
10 µg/l
51. Vanadiu Vanadiu urina sfarsit
schimb
20 µg/l
52. Xilen Acid
metilhipuric
urina sfarsit
schimb
3 g/l

C     – creatinina
ALA-u – acid delta-amino levulinic urinar
CP-u  – coproporfirine urinare
PEL   – protoporfirine eritrocitare

 

 

ANEXA Nr. 3

 

    INTERDICTII

 

    Se interzic: producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de munca a agentilor chimici prezentati mai jos, precum si activitatile care ii implica. Interdictiile nu se aplica daca agentul chimic este prezent in alt agent chimic sau este deseu, daca valoarea concentratiei sale este mai mica decat valoarea limita de 0,1% masurata in procente de greutate.

    Agenti chimici:

   

            Denumire                                      Numar CAS
────────                                      ─────────
– benzen                                                   71-43-2
– 2 naftilamina si derivatii sai                           91-59-8
– 4 aminodifenil si derivatii sai                          92-67-1
– benzidina si derivatii sai                               92-87-5
– 4 nitrodifenil                                           92-93-3
– 3,4 benzpiren                                            50-32-8
– bis-cloro-metil-eter                                    542-88-1
– N-fenil-Beta naftilamina                                135-88-6
– N-nitrozodimetilamina                                    62-75-9
– o-tolidina                                              119-93-7

 
   INTERDICTII
Se interzic: producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de munca a agentilor chimici prezentati mai jos, precum si activitatile care ii implica. Interdictiile nu se aplica daca agentul chimic este prezent in alt agent chimic sau este deseu, daca valoarea concentratiei sale este mai mica decat valoarea-limita de 0,1% masurata in procente de greutate.

 

Denumirea agentului chimic Numar CAS(1) Numar EINECS(2)
2 naftilamina si derivatii sai 91-59-8 202-080-4
4 aminodifenil si derivatii sai 92-67-1 202-177-1
benzidina si derivatii sai 92-87-5 202-199-1
4 nitrodifenil 92-93-3 202-204-7

   (1) CAS: Chemical Abstracts Service.
(2) EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventarul european al substantelor chimice introduse pe piata).

 

Anexa nr.3 modificata de art.I pct.26 din HG 1/2012

 

ANEXA Nr. 4
VALORI-LIMITA PENTRU PULBERI

Nr.
crt.
Nr. CAS Denumirea Valoare-limita
(8 ore)
Observatii
1. Azbest (amestec de fibre) Potrivit HG
nr. 1.875/2005
2. Bumbac, in, canepa 1 mg/m3 fractie inhalabila
3. Caolin 2 mg/m3 fractie inhalabila
4. 409-21-2 Carbura de siliciu (carborund) 10 mg/m3 fractie inhalabila
5. Carbune, cocs, grafit (SiO2 sub 5%) 2 mg/m3 fractie respirabila
6. 9004-34-6 Celuloza 10 mg/m3 fractie inhalabila
7. Cereale 4 mg/m3 fractie inhalabila
8. Ciment Portland 10 mg/m3 fractie inhalabila
9. 14464-46-1 Cristobalit 0,05 mg/m3 fractie respirabila
10. 14808-60-7 Cuart 0,1 mg/m3 fractie respirabila
11. Faina de grau 0,5 mg/m3 fractie inhalabila
12. Fibre de p-amida 1 fibra/cm3 fractie respirabila
13. Fibre de sticla 1 fibra/cm3 fractie respirabila
14. Ipsos, gips 10 mg/m3 fractie inhalabila
15. Lana de furnal 1 fibra/cm3 fractie respirabila
16. Lana de roca 1 fibra/cm3 fractie respirabila

 

Nr.
crt.
Nr. CAS Denumirea Valoare-limita
(8 ore)
Observatii
17. Lana de sticla 1 fibra/cm3 fractie respirabila
18. Lemn de cedru 0,5 mg/m3 fractie inhalabila
19. Lemn de esenta moale 5 mg/m3 fractie inhalabila
20. Lemn de esenta tare 5 mg/m3 fractie inhalabila
21. Marmura, creta (carbonat de calciu) 10 mg/m3 fractie inhalabila
22. Mica 3 mg/m3 fractie inhalabila
23. Pulberi fara efect specific 10 mg/m3 fractie inhalabila
24. 557-05-1 Stearat de zinc 10 mg/m3 fractie inhalabila
25. Talc fara fibre de azbest 2 mg/m3 fractie inhalabila
26. 15468-32-3 Tridimit 0,05 mg/m3 fractie respirabila
27. Tutun 10 mg/m3 fractie inhalabila

 

NOTE:
– fibre/cm3: se refera la fibre respirabile care au diametrul sub 3 μm si lungimea fibrelor peste 5 μm, raportul lungime/diametru 3/1 si peste;
– mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20°C si 101,3 kPa (760 mm coloana de mercur);
– daca pulberile de lemn de esenta tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea-limita se aplica tuturor pulberilor de lemn prezente in amestec.

Anexa nr.4 completata de art.I pct.27 din HG 1/2012

 

 

 

 

  NOTA ETO: In tot cuprinsul hotararii, sintagmele „autoritate de sanatate publica“, „Ministerul Sanatatii Publice“ si „Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei“ se inlocuiesc cu sintagmele „directie de sanatate publica“, „Ministerul Sanatatii“ si, respectiv, „Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale“.

   Modificat de art.I pct.28 din HG 1/2012

 

 

HOTARARE nr. 1218

privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca

pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate

de prezenta agentilor chimici

 

 

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

   CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

   SECTIUNEA 1
Obiectul de reglementare si domeniul de aplicare

 

Art. 1. – Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru securitatea si sanatatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agentilor chimici prezenti la locul de munca ori ca rezultat al oricarei activitati profesionale care implica agenti chimici.

Art. 2. – Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 se aplica in totalitate intregului domeniu prevazut la art. 1.

   Art. 3. – In cazul prezentei substantelor cancerigene si mutagene la locul de munca, prevederile prezentei hotarari se aplica cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.

  Art. 3. – Pentru substantele cancerigene si mutagene prezente la locul de munca, prevederile prezentei hotarari se aplica fara a prejudicia prevederile mai favorabile securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca si/sau specifice din Hotararea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.

   Modificat de art.I pct.1 din HG 1/2012

Art. 4. – (1) Cerintele minime de securitate si sanatate in munca prevazute de prezenta hotarare se aplica in cazul in care agentii chimici periculosi sunt prezenti sau pot fi prezenti la locul de munca, cu respectarea prevederilor privind masurile de protectie impotriva radiatiilor ionizante aplicabile agentilor chimici, conform legislatiei nationale elaborate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, si armonizate cu directivele adoptate in conformitate cu Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice.

(2) La transportul agentilor chimici periculosi, prevederile prezentei hotarari se aplica cu respectarea dispozitiilor mai favorabile protectiei sanatatii si securitatii lucratorilor in munca din legislatia nationala armonizata cu:

 1. a) Directiva 96/49/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la transportul feroviar de marfuri periculoase, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 235/1996; din Ordonanta Guvernului 49/1999 privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 788/2001; Hotararea Guvernului nr. 323/2000 privind stabilirea componentei, atributiilor si regulamentului de organizare si functionare ale Comitetului interministerial pentru transportul marfurilor periculoase pe calea ferata; Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata; Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.224/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata; Ordonanta Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe caile ferate din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 110/2006; si Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata;
 2. b) Directiva 2002/59 privind crearea unui sistem comunitar de urmarire si de informarea traficului navelor si de abrogare a Directivei Consiliului 93/75/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 208/2002; din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului 389/2006 pentru aprobarea sistemului de inspectii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum si la navele de pasageri de mare viteza care opereaza in serviciu regulat;
 3. c) Directiva 94/55/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la transportul rutier al marfurilor periculoase, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 319/1994; din Ordonanta de urgenta a Guvernului 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006; Ordonanta Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 122/2002 si prin Hotararea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. d) codul IMDG – codul maritim international al marfurilor periculoase in vigoare, Codul IBC – lista internationala a Organizatiei Maritime Internationale, denumita in continuare OMI, cu reglementarile referitoare la constructia si echipamentul navelor care transporta produse chimice periculoase in vrac si Codul IGC – lista internationala a OMI, cu reglementarile referitoare la constructia si echipamentul navelor care transporta gaze lichefiate in vrac;
 5. e) Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare si Regulamentul privind transportul intern al substantelor periculoase pe Rin, astfel cum sunt incluse in dreptul comunitar;
 6. f) instructiunile tehnice pentru transportul marfurilor periculoase in conditii de siguranta, emise de Organizatia Internationala a Aviatiei Civile.