EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 17 mai 2007

Descarca PDF cu Hotarare nr. 355-2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor fata de riscurile pentru securitate şi sănătate, pentru prevenirea imbolnavirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenţi nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum şi a suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de munca.
ART. 2
În sensul prezentei hotărâri, supravegherea sănătăţii lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigura prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de munca a lucrătorilor.
ART. 3
Potrivit prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, Ministerul Sănătăţii Publice este autoritatea competenta în domeniul medicinii muncii şi al supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor.
ART. 4
Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurata de către medicii specialişti de medicina muncii.
CAP. II
Obligaţiile angajatorilor
ART. 5
(1) Angajatorul trebuie sa se afle în posesia unei evaluări a riscului asupra sănătăţii lucrătorilor.
(2) Evaluarea riscului asupra sănătăţii se actualizează dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depăşită sau atunci când rezultatele supravegherii sănătăţii o impun.
ART. 6
Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cat şi din sectorul privat, sunt obligaţi sa respecte reglementările în vigoare privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
ART. 7
Angajatorii sunt obligaţi sa asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.
CAP. III
Servicii medicale profilactice
ART. 8
(1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în munca, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, promovarea sănătăţii la locul de munca.
(2) Serviciile medicale profilactice prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor anexei nr. 1, precum şi ale actelor normative specifice.
(3) În cazuri argumentate medical, ştiinţific, statistic, examenele medicale profilactice se vor adapta periodic, specific noilor riscuri profesionale.
(4) Testarea psihologică a aptitudinilor în munca se face potrivit prevederilor anexei nr. 1.
ART. 9
(1) În sensul prezentei hotărâri, aptitudinea în munca reprezintă capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfasura activitatea la locul de munca în profesia/funcţia pentru care se solicita examenul medical.
(2) Pentru stabilirea aptitudinii în munca, medicul specialist de medicina muncii poate solicita şi alte investigaţii şi examene medicale de specialitate, suplimentare celor prevăzute la art. 8.
ART. 10
În condiţiile în care medicul de medicina muncii face recomandări de tip medical, aptitudinea este condiţionată de respectarea acestora, iar în fişa de aptitudine anexa nr. 5, avizul medical va fi „apt condiţionat”.
ART. 11
(1) Inaptitudinea temporară în munca, în sensul prezentei hotărâri, reprezintă incapacitatea medicală a lucrătorului de a desfasura activitatea la locul de munca în profesia/funcţia pentru care se solicita examenul medical privind aptitudinea în munca, pana la reevaluarea sănătăţii de către medicul de medicina muncii.
(2) În situaţia în care lucrătorul se afla temporar, din cauza unei boli, în situaţia de incapacitate medicală privind desfăşurarea activităţii la locul de munca în profesia/funcţia pentru care se solicita examenul medical de medicina muncii, medicul de medicina muncii stabileşte inaptitudinea temporară pana la disparitia cauzei medicale, iar în fişa de aptitudine – anexa nr. 5, avizul medical va fi „inapt temporar”.
ART. 12
(1) Inaptitudinea permanenta în munca, în sensul prezentei hotărâri, reprezintă incapacitatea medicală permanenta a lucrătorului de a desfasura activitatea la locul de munca în profesia/funcţia pentru care se solicita examenul medical privind aptitudinea în munca.
(2) Toate cazurile de inaptitudine medicală permanenta vor fi rezolvate de către medicii de medicina muncii în colaborare cu medicii de expertiza capacităţii de munca, care se vor informa reciproc asupra rezolvarii situaţiei de fapt.
ART. 13
Examenul medical al lucrătorilor la angajarea în munca stabileşte aptitudinea/aptitudinea condiţionată/ inaptitudinea permanenta sau temporară în munca pentru profesia/funcţia şi locul de munca în care angajatorul îi va desemna sa lucreze privind:
a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afecţiuni prezente în momentul examinării şi viitorul loc de munca;
b) existenta/inexistenta unei afecţiuni ce pune în pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi lucrători de la acelaşi loc de munca;
c) existenta/inexistenta unei afecţiuni ce pune în pericol securitatea unităţii şi/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;
d) existenta/inexistenta unui risc pentru sănătatea populaţiei căreia îi asigura servicii.
ART. 14
În funcţie de rezultatul examenului medical la angajarea în munca, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru:
a) adaptarea postului de munca la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice şi la starea de sănătate a lucrătorului, în situaţia prevăzută la art. 15 lit. b);
b) îndrumarea persoanei care urmează a fi angajata către alte locuri de munca;
c) includerea în circuitul informaţional şi operational din sistemul sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere medicală deosebita.
ART. 15
Examenul medical la angajarea în munca se efectuează pentru:
a) lucrătorii care urmează a fi angajaţi cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminată;
b) lucrătorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati în alte locuri de munca ori alte activităţi;
c) lucrătorii care isi schimba meseria sau profesia.
ART. 16
(1) Examenul medical la angajarea în munca se face la solicitarea angajatorului, care va completa fişa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(2) În situaţia schimbării locului de munca, lucrătorul este obligat sa prezinte copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii de la locul sau de munca anterior.
(3) Examenul medical la angajarea în munca consta în:
a) anamneza medicală profesională şi neprofesionala şi examenul clinic general, conform modelului dosarului medical prevăzut în anexa nr. 4;
b) examenele medicale clinice şi paraclinice, conform modelului de fişa prevăzut în anexa nr. 1.
(4) La indicaţia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilităţilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical la angajarea în munca pentru locurile de munca şi activităţile cu expunere la factori de risc profesional cuprinde şi examene medicale suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1.
(5) Rezultatele examenului clinic şi ale celorlalte examene medicale se înregistrează în dosarul medical.
(6) Medicul specialist de medicina muncii, în baza fisei de solicitare a examenului medical la angajare, fisei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical şi a examenelor medicale efectuate, completează fişa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt condiţionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv.
(7) Numai medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical prevăzut la alin. (3).
ART. 17
Fişa de aptitudine care finalizează examenul medical la angajarea în munca se completează numai de către medicul de medicina muncii, în doua exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru lucrator.
ART. 18
Examenul medical de adaptare în munca se efectuează la indicaţia medicului specialist de medicina muncii în prima luna de la angajare şi are următoarele scopuri:
a) completează examenul medical la angajarea în munca, în condiţiile concrete noilor locuri de munca (organizarea fiziologica a muncii, a mediului de munca, relaţiile om-masina, relaţiile psihosociale în cadrul colectivului de munca);
b) ajuta organismul celor angajaţi sa se adapteze noilor condiţii;
c) determina depistarea unor cauze medicale ale neadaptarii la noul loc de munca şi recomanda măsuri de inlaturare a acestora.
ART. 19
Efectuarea examenului medical periodic are următoarele scopuri:
a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în munca pentru profesia/funcţia şi locul de munca pentru care s-a făcut angajarea şi s-a eliberat fişa de aptitudine;
b) depistarea apariţiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activităţile şi locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional;
c) diagnosticarea bolilor profesionale;
d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;
e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viata şi sănătatea celorlalţi lucrători la acelaşi loc de munca;
f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unităţii, pentru calitatea produselor sau pentru populaţia cu care lucrătorul vine în contact prin natura activităţii sale.
ART. 20
Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor lucrătorilor.
ART. 21
Frecventa examenului medical periodic este stabilită prin fişele întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi poate fi modificată numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.
ART. 22
Examenul medical periodic cuprinde următoarele:
a) înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul medical în vederea angajării sau de la ultimul examen medical periodic pana în momentul examenului medical respectiv;
b) examenul clinic general, conform dosarului medical prevăzut în anexa nr. 4;
c) examenele clinice şi paraclinice, conform modelului de fişa prevăzut în anexa nr. 1 şi examenului indicat de către medicul specialist de medicina muncii;
d) înregistrarea rezultatelor în dosarul medical prevăzut în anexa nr. 4;
e) finalizarea concluziei prin completarea fisei de aptitudine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, de către medicul specialist de medicina muncii, în doua exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru lucrator.
ART. 23
Examenul medical la reluarea activităţii se efectuează după o întrerupere a activităţii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii, cu respectarea dispoziţiilor art. 22.
ART. 24
Efectuarea examenului medical la reluarea activităţii are următoarele scopuri:
a) confirmarea aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea profesiei/funcţiei avute anterior sau noii profesii/funcţii la locul de munca respectiv;
b) stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de munca şi a unor activităţi specifice profesiei sau funcţiei, dacă este cazul;
c) reorientarea spre un alt loc de munca, care sa asigure lucrătorului menţinerea sănătăţii şi a capacităţii sale de munca.
ART. 25
Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activităţii ori de câte ori îl considera necesar, în funcţie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucrătorul a absentat din producţie.
ART. 26
Promovarea sănătăţii la locul de munca reprezintă supravegherea activa a sănătăţii lucrătorilor în raport cu caracteristicile locului de munca şi, în mod particular, cu factorii de risc profesionali.
ART. 27
În vederea constientizarii nevoilor şi obiectivelor privind sănătatea şi securitatea în munca în rândul lucrătorilor, medicii specialişti cu pregătire în domeniu efectuează activităţi specifice de promovare a sănătăţii la locul de munca pentru realizarea bunastarii lucrătorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora.
ART. 28
Serviciile de medicina muncii participa la realizarea şi implementarea programelor de informare, educare şi formare profesională cu privire la sănătatea şi securitatea în munca pentru lucrătorii la care s-a efectuat supravegherea sănătăţii prin examene medicale profilactice.
ART. 29
Pentru promovarea măsurilor privind adaptarea la munca a lucrătorilor şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de munca şi de mediu, medicii de medicina muncii desfăşoară activitate de consiliere privind sănătatea şi igiena ocupationala a lucrătorului şi a reprezentanţilor acestora din întreprindere şi din comitetul de sănătate şi securitate în munca, după caz, şi colaborează cu organismele din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca.
ART. 30
Persoana examinata poate contesta rezultatul dat de către medicul specialist de medicina muncii privind aptitudinea în munca.
ART. 31
Contestaţia prevăzută la art. 30 se adresează autorităţii de sănătate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti, în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii fisei de aptitudine în munca.
ART. 32
Autoritatea de sănătate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti desemnează o comisie formată din 3 medici specialişti de medicina muncii şi convoacă părţile implicate în termen de 21 de zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.
ART. 33
Decizia comisiei este consemnată într-un proces-verbal şi este comunicată în scris persoanei examinate medical.
ART. 34
Concluzia procesului-verbal este consemnată în fişa de aptitudine, în care a fost precizat rezultatul examenului medical contestat.
CAP. IV
Dispoziţii finale
ART. 35
La aplicarea măsurilor preventive tehnico-organizatorice la locurile de munca, angajatorii vor tine seama de rezultatele supravegherii sănătăţii.
ART. 36
Lucrătorii trebuie sa fie informati în legatura cu rezultatele proprii ale supravegherii sănătăţii lor.
ART. 37
Dosarul medical şi fişa de expunere la riscuri profesionale se păstrează la structura de medicina muncii unde s-au efectuat examenele medicale de angajare şi examenul medical periodic.
ART. 38
Înregistrările medicale sunt păstrate o perioada de timp cel puţin egala cu durata medie de expunere – afectare a stării de sănătate, pentru fiecare categorie de risc profesional, astfel:
a) cabinetul de medicina muncii păstrează dosarele medicale, fişele de expunere la riscuri profesionale şi datele de morbiditate profesională;
b) angajatorul păstrează lista locurilor de munca cu riscuri profesionale şi concluzia examinării medicale (fişa de aptitudine);
c) în cazul schimbării structurii de medicina muncii cu care a fost realizată supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, înregistrările medicale se predau noului cabinet de medicina muncii agreat de angajator.
ART. 39
Lucrătorul este obligat sa se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătăţii la locul de munca, conform planificarii efectuate de către medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.
ART. 40
Orice lucrator are dreptul sa consulte medicul specialist de medicina muncii, pentru orice simptome pe care le atribuie condiţiilor de munca şi activităţii desfăşurate.
ART. 41
La schimbarea locului de munca în alta unitate, lucrătorului i se vor inmana, la solicitare, copii ale dosarului sau medical şi ale fisei de expunere la riscuri profesionale, pentru a fi predate la structura de medicina muncii a unităţii respective.
ART. 42
Angajatorii în procedura de faliment vor informa structura de medicina muncii, care va preda la rândul ei înregistrările medicale autorităţii de sănătate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz.
ART. 43
La întreruperea temporară sau definitiva a activităţii lucrătorului, structura de medicina muncii va preda dosarul medical al acestuia medicului sau de familie.
ART. 44
Medicul specialist de medicina muncii şi medicul de familie al lucrătorului se vor informa reciproc şi operativ referitor la apariţia unor modificări în starea de sănătate a lucrătorului.
ART. 45
Pentru protecţia sănătăţii comunitare, în cazul sectoarelor cu riscuri (alimentar, zootehnic, farmaceutic, aprovizionare cu apa potabilă, servicii către populaţie, cazare colectivă, piscine, salubritate etc.), examenele medicale la angajare, periodic, la reluarea muncii se pot completa cu examinarile specifice sectorului de activitate, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii.
ART. 46
Dosarului medical îi sunt aplicabile prevederile art. 21-25 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, referitoare la dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viata privată a pacientului.
ART. 47
Lucrătorii au acces, la cerere, la toate informaţiile referitoare la starea lor de sănătate.
ART. 48
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 49
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga art. 48-81 din titlul II cap. VI şi anexele nr. 4, 5, 6, 7 şi 8 din Normele generale de protecţie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 508/933/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemnează:
──────────────
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul muncii,
familiei şi egalităţii de sanse,
Paul Pacuraru
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 11 aprilie 2007.
Nr. 355.
ANEXA 1
FISE
privind serviciile medicale profilactice detaliate în funcţie de expunerea profesională
EXPLICAREA FIŞELOR
Examenul medical la angajare
a) La acest punct este menţionată obligativitatea efectuării examinării clinice conform datelor din Dosarul medical, pentru toţi lucrătorii.
b) La acest punct se includ pentru fiecare lucrator examinarile clinice, de laborator sau paraclinice în funcţie de agentul la care este expus, de situaţia specială de munca, profesie/ocupaţie/funcţie.
Examenul medical periodic:
La acest punct sunt menţionate: examenul clinic complet (cu atentie deosebita pe anumite aparate şi sisteme), examenele de laborator şi paraclinice de efectuat în funcţie de factorul nociv profesional la care este expus lucrătorul respectiv sau profesia/ocupaţia/funcţia detinuta.
Contraindicatii:
Contraindicatiile sunt relative; ele necesita evaluarea raportului dintre gravitatea bolii şi a factorilor constitutivi ai condiţiei de munca, evaluare efectuată de medicul specialist de medicina muncii.
Contraindicatiile menţionate sunt valabile atât pentru examenul medical la angajare, cat şi periodic.
Observaţii:
a) Bolile acute, pana la vindecarea lor, constituie contraindicatii absolute.
b) Medicul specialist de medicina muncii poate solicita, dacă considera necesar pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de alta specialitate.
c) Menţionarea în prezentele fise a terminologiei: examen oftalmologic, neurologic, ORL, psihiatric, psihologic presupune efectuarea examinării de către medicul specialist respectiv la indicaţia medicului de medicina muncii.
d) Examenul medical periodic (clinic, de laborator sau paraclinic) se poate efectua şi la intervale mai scurte decât cele prevăzute în fise, dacă acest lucru este prevăzut în contractul colectiv de munca sau alte dispoziţii în acest sens, cu acordul conducerii unităţii şi al reprezentanţilor lucrătorilor.
e) La încadrarea în munca, precum şi cu ocazia controlului medical periodic al lucrătorilor care concura la siguranta circulaţiei din sectorul transporturi feroviare, navale şi aeriene, al conducătorilor auto, precum şi al altor categorii de lucrători care desfăşoară activităţi specifice, se vor efectua şi examinarile stabilite prin reglementări speciale, în scopul constatării dacă starea sănătăţii le permite sa îndeplinească munca ce li se încredinţează.
f) În funcţie de situaţia epidemiologica locală, autorităţile de sănătate publica teritoriale vor stabili atât completarea examenelor medicale, cat şi modificarea periodicitatii acestora în cadrul controalelor medicale periodice, în fiecare an calendaristic. Aceste modificări trebuie transmise în scris structurilor care desfăşoară activitatea de supraveghere medicală de medicina muncii.
g) Pentru lucrătorii expusi la radiatii ionizante se va respecta legislaţia în vigoare ce reglementează domeniul activităţilor nucleare.
Prescurtări:
ECG = electrocardiografie
EEG = electroencefalografie
EMG = electromiografie
RPS = radiografie pulmonara standard
I. AGENŢI CHIMICI
Fişa 1. Acid acrilic, acrilati (monomeri), metilmetaacrilat
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 2. Acid cianhidric şi compuşi cianici, cu excepţia cianamidei calcice
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – ECG
– hemograma
– examen psihologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– tiocianati în sânge şi/sau urina, la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– ECG – anual
– hemograma – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli sau deformatii care impiedica purtarea mastii
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– anemie
– boli ale aparatului cardiovascular
– etilism cronic
– anosmie
– dermatoze
Fişa 3. Acizi organici şi derivati (anhidride, lactone, halogenuri acide, nitrili şi amide)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 4. Acrilamida
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
Fişa 5. Acrilonitril şi metaacrilonitril
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– tiocianati în sânge şi/sau în urina (la sfârşitul schimbului de lucru) – anual
– examen sumar de urina – anual
– spirometrie – anual
– ECG – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
– boli cronice ale aparatului cardiovascular
Fişa 6. Alcool metilic
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examen oftalmologic (fund de ochi)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen oftalmologic – din 3 în 3 ani
– alcool metilic în urina – anual
Contraindicati:
– boli ale nervului optic şi/sau ale retinei
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– etilism cronic
– nefropatii cronice
– hepatopatii cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
Fişa 7. Alcooli (cu excepţia alcoolului metilic)
Examen medical la angajarea:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma pentru metilciclohexanol
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemograma (pentru metilciclohexanol) – anual
– determinarea acetonei în urina (pentru alcool izopropilic) – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice pentru alcoolul alilic, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
– leucopenii pentru metilciclohexanol
Fişa 8. Aidehide
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite cronice, cherati cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 9. Amine alifatice
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 10. Amine aromatice carcinogene (benzidina α- şi β- naftilamina, auramina, 4- aminodifenil, 2- acetilaminofluoren, dimetilaminoazobenzen, aminoazotoluen etc.)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examen sumar de urina (urobilinogen)
– creatinina sanguina
– hemograma
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– determinarea benzidinei în urina (pentru benzidina) – anual
– hemograma – anual
– examen citologic al exfoliatului vezical – la 10 ani de la angajare şi apoi anual
Contraindicatii:
– cistite
– infectii urinare acute sau cronice
– litiaza renala, nefropatii cronice
– anemie
Fişa 11. Amoniac
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 12. Anhidrida ftalica
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
Fişa 13. Arsen şi compusii săi (cu excepţia hidrogenului arseniat)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– hemograma
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– hemograma – anual
– arsenurie – anual şi la nevoie, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– anemie
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– dermatoze
Fişa 14. Bariu (compuşi solubili)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– ECG – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– cardiopatii cronice
– hipertensiune arteriala
– dermatoze
– ulcer gastric sau duodenal
Fişa 15. Benzen
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma
– timp de sangerare, timp de coagulare
– examen psihologic sau examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– spirometrie
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial
– hemograma – semestrial
– timp de sangerare, timp de coagulare – semestrial
– fenoli urinari totali la sfârşitul schimbului de lucru sau acid S-fenilmercapturic urinar semestrial
– sulfat index la sfârşitul schimbului de lucru – semestrial
– TGO, TGP, gamma GT
– spirometrie – semestrial
– examen psihologic sau examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– afecţiuni hematologice
– sindroame hemoragipare
– hepatopatii cronice
– boli ale sistemului nervos central
– stomac operat
Fişa 16. Benzochinona şi produşi de oxidare ai hidrochinonei
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: ochi, tegumente)
b) –
c) contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– dermatoze
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: ochi, tegumente)
– examen oftalmologic – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Fişa 17. Beriliu şi compuşi
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
– dozarea beriliului în urina – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 18. Brom
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente, aparat respirator)
b) – spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: tegumente, aparat respirator)
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
– colite cronice
Fişa 19. Cadmiu metalic (pulberi şi fumuri)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma
– examen sumar de urina
– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemograma – anual
– examen sumar de urina – anual
– testul cu acid tricloracetic în urina – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– cadmiurie – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– nefropatii cronice
– anemii
– boli cronice ale căilor respiratorii
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– emfizem pulmonar
Fişa 20. Carbamati
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual şi în timpul campaniei de lucru – săptămânal
– colinesteraza eritrocitara sau serica în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau după o expunere severă accidentala
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice sau deformatii care impiedica purtarea mastii de protecţie
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– dermatoze
Fişa 21. Cetone
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: ochi, tegumente)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: ochi, tegumente)
– acetonurie (numai pentru acetona) – anual
– metiletilcetonurie (numai pentru metiletilcetona) – anual
– 2,5- hexandionurie şi 4,5- dihidroxi- 2- hexanonurie (numai pentru metil- nbutilcetona) – anual
Contraindicatii: –
Fişa 22. Chinone
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: ochi)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: ochi)
– examen oftalmologic – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– dermatoze
Fişa 23. Cianamida calcica
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)
Contraindicatii:
– etilism cronic
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– dermatoze
Fişa 24. Clor şi compuşi (în afară hidrocarburilor clorurate)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– spirometrie
– ECG
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– ECG – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cardiace cronice
– dermatoze
Fişa 25. Clorcianul şi clorura de cianuril
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: sistemul nervos central şi periferic)
b) – spirometrie
– ECG
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: sistemul nervos central şi periferic)
– spirometrie – anual
– ECG – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– tiocianati în sânge sau în urina la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– hematocrit, hemoglobina – anual
– TGO, TGP, gamma GTP – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli cronice ale aparatului cardiovascular: boala arteriala periferica, boala cardiaca ischemica, valvulopatii
– etilism cronic
– hepatopatii cronice
– dermatoze
Fişa 26. Clorura de vinil
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – TGO, TGP, gamma GTP
– numaratoare de trombocite
– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– TGO, TGP, gamma GGT – anual
– numaratoare trombocite – anual
– radiografia mainilor – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– test presor la rece – anual
– fosfataza alcalina – anual
– examen sumar urina (urobilinogen) – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– hepatopatii cronice
– arteriopatii
– sindrom Raynaud, boala Raynaud
– sclerodermie
– dermatoze
– afecţiuni osoase difuze
– trombocitopenii
Fişa 27. Cobalt (oxizi, saruri)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: aparat respirator)
b) – spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: aparat respirator)
– examen ORL – din 2 în 2 ani
– cobalturie – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli alergice
– dermatoze
Fişa 28. Crezoli
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma
– examen sumar urina (urobilinogen)
– TGO, TGP, gamma GT
– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemograma – anual
– examen sumar urina (urobilinogen) – anual
– TGP, TGP, gamma GT – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– nefropatii cronice
– hepatopatii cronice
– anemie
– hipertensiune arteriala
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 29. Crom şi compuşi
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: cai aeriene superioare – ulceratie, perforatie sept nazal pentru cromul hexavalent)
b) – hemograma
– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: cai aeriene superioare – ulceratie, perforatie sept nazal pentru cromul hexavalent)
– examen ORL inclusiv laringoscopie – la 3 ani de la angajare şi apoi anual
– spirometrie – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– cromurie – anual
– examen citologic al sputei – la 10 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
Contraindicatii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– ulcer gastric şi duodenal
– colita cronica
– hepatopatii cronice
– anemii
– dermatoze
Fişa 30. Cupru (fumuri şi pulberi)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: aparat respirator)
b) – spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – din 2 în 2 ani
– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
Fişa 31. Decaboran, pentaboran
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: sistemul nervos, starea psihică)
b) – TGO, TGP, gamma GT
– examen sumar de urina (urobilinogen)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: sistemul nervos, starea psihică)
– TGO, TGP, gamma GT – anual
Contraindicatii:
– boli organice ale sistemului nervos central
– hepatopatii cronice
Fişa 32. Diazometan, nitrozometil uretan, nitrozometil uree
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 33. Diboran
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale aparatului cardiovascular
Fişa 34. Difenil şi derivati (- metan, – etan, – eter), decalina, tetralina, difeniloxid
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente, aparat respirator)
b) – spirometrie
– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: tegumente, aparat respirator)
– ECG – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
– HTA
Fişa 35. Dimetilformamida, dimetil acetamida
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examen sumar de urina (urobilinogen)
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT (+ alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii) – anual
– metilformamida în urina (pentru dimetilformamida) – anual
– n-metilacetamida în urina (pentru n-n-demetilacetamida) – anual
Contraindicatii:
– hepatopatii cronice
– ulcer gastric şi/sau duodenal
– dermatoze
Fişa 36. Dimetilnitrozamina
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examen sumar de urina (urobilinogen)
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual
Contraindicatii:
– hepatopatii cronice
Fişa 37. Dimetilsulfat
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii
– creatinina sanguina
– examen sumar de urina (urobilinogen)
– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual
– creatinina sanguina – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
Fişa 38. Dinitrofenol, dinitrocrezol, dinitrobutil fenol
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– astm bronsic
– dermatoze
Fişa 39. Dioxan (dietilendioxid)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examen sumar de urina (urobilinogen)
– creatinina sanguina
– spirometrie
– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– creatinina sanguina – anual
– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– nefropatii cronice
– hepatopatii cronice
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 40. Dioxid de sulf (inclusiv acid sulfuric)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 41. Esteri organo-fosforici
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – la fiecare 10 zile de la începerea campaniei
– determinarea colinesterazei serice sau eritrocitare – în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile, sau după o expunere severă accidentala
Contraindicatii:
– boli ale sistemului nervos central şi periferic
– boli cronice care impiedica portul mastii şi costumului de protecţie
– dermatoze
Fişa 42. Eteri şi derivati
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemograma – anual
Contraindicatii:
– afecţiuni psihice, inclusiv nevrozele manifeste
– anemie
– litiaza renala
Fişa 43. Etilenclorhidrina, monoclorhidrina, diclorhidrina, epiclorhidrina
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examen sumar de urina (urobilinogen)
– spirometrie
– creatinina sanguina
– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– spirometrie – anual
– creatinina sanguina – anual
– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli psihice
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 44. Etilenimina, propilenimina
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 45. Etilenoxid
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale sistemului nervos central
– dermatoze
Fişa 46. Fenilhidrazine
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma
– timp de sangerare, timp de coagulare
– examen sumar de urina
– creatinina sanguina
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemograma, reticulocite (când exista anemie) – anual
– timp de sangerare, timp de coagulare – anual
– examen sumar de urina – anual
– creatinina sanguina – anual
Contraindicatii:
– anemie
– trombocitopenii
– sindroame hemoragipare
– boli alergice
– nefropatii cronice
– dermatoze
Fişa 47. Fenoli, omologii săi şi derivatii lor halogenati
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – fenoli totali în urina
– TGO, TGP, gamma GT
– creatinina sanguina
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– fenoli totali urinari – anual
– dozarea pentaclorfenolului în urina (pentru pentaclorfenol) – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– bronhopneumopatii cronice
– nefropatii cronice
– hepatopatii cronice
– dermatoze
Fişa 48. Fluor şi compuşi
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– determinarea fluorului în urina – anual
– radiografia unui element al scheletului: carp, bazin, coloana lombara – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 49. Fluor acetat şi metilfluoracetat de sodiu
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– miocardiopatii
– hipoparatiroidii
– hipocalcemii
Fişa 50. Fosforul şi compuşi săi anorganici
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma
– examen sumar de urina (urobilinogen)
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemograma – anual
– radiografie dentara şi a mandibulei – din 3 în 3 ani
– examen sumar de urina – anual
– TGO, TGP, gamma GT – semestrial
– creatinina sanguina – semestrial
– examen stomatologic – din 3 în 3 ani (inclusiv radiografia dentara şi a mandibulei)
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
– hipertiroidie manifesta
– ulcer gastric şi duodenal, colita cronica
– stomatite ulcerative
– osteopatii cronice, leziuni ale mandibulei
Fişa 51. Fosgen (oxiclorura de carbon)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: aparatul respirator)
b) spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: aparatul respirator)
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
Fişa 52. Glicoli şi derivatii halogenati
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma completa (în special pentru metil- şi butil- celosolv)
– examen sumar de urina
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urina – anual
– creatinina sanguina – anual
– acidul oxalic în urina sau acidul glicolic în sânge (pentru etilenglicol) – anual
– hemograma (în special pentru metil şi butil- celosolv) – anual
Contraindicatii:
– nefropatii cronice
– boli cronice ale sistemului nervos central
– hemopatii – numai pentru metil şi butil- celosolv
Fişa 53. Hidrazina, dimetilhidrazina
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– hidrazinurie (pentru hidrazina) – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 54. Hidrocarburi alifatice şi aromatice halogenate (în afară de clorura de vinil şi tetraclorura de carbon)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – creatinina sanguina
– TGO, TGP, gamma GT
– examen sumar de urina (urobilinogen)
– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– acid tricloracetic şi tricloretanol în urina – anual
– acid trifluoroacetic în urina (pentru halotan) – anual
– hexaclorbenzen în ser (pentru hexaclorbenzen) – anual
– hexaclorciclohexan în sânge sau ser (pentru gamma hexaclorciclohexan) – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– creatinina sanguina – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
Contraindicatii:
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli psihice
– miocardiopatii cronice
– etilism cronic
– dermatoze
Fişa 55. Hidrocarburi aromatice (în afară de benzen): toluen, xilen, naftalina etc.)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma
– spirometrie
– examen psihologic sau examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– acid hipuric şi/sau orto- cresol în urina (pentru toluen) – anual
– acid metilhipuric în urina (pentru xilen) – anual
– examen oftalmologic (pentru naftalen) – anual
– hemograma – anual
– spirometrie – anual
– examen psihologic sau examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– boli hematologice
– boli cronice ale sistemului nervos central
– cataracta pentru naftalen
Fişa 56. Hidrocarburi din petrol alifatice şi aliciclice (benzine, white-spirit, solvent nafta etc.)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
– etilism cronic
– dermatoze
Fişa 57. Hidrocarburi policiclice aromatice produse din distilarea gudroanelor, a carbunelui, a ţiţeiului şi a sisturilor bituminoase (antracen, benzantracen, 3- 4- benzapiren, fenantren, metilcolantren etc.)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente, aparat respirator)
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: tegumente, aparat respirator)
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
– spirometrie – anual
– examen citologic al sputei – la 10 ani de la angajare, apoi din 2 în 2 ani
Contraindicatii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– dermatoze
Fişa 58. Hidrogenul arseniat şi stibiat
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma
– examen sumar de urina
– ECG
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemograma şi reticulocite – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
– creatinina sanguina – anual
– arsen sau stibiu în urina – anual
Contraindicatii:
– anemie
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
– boli cronice cardiace
Fişa 59. Hidrogenul fosforat
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examen sumar de urina
– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– spirometrie – anual
– pseudocolinesteraza serica – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– hepatopatii cronice
– boli cronice ale sistemului nervos central
Fişa 60. Hidrogen seleniat şi telurat
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
– spirometrie – anual
– telur în urina (pentru telur şi compuşi) – anual
Contraindicatii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– hepatopatii cronice
Fişa 61. Hidrogen sulfurat
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– anosmie
Fişa 62. Insecticide organoclorurate (DDT, HCH)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– determinarea substanţelor în sânge – anual, la indicaţia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– epilepsie
– dermatoze
Fişa 63. Izocianati
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 64. Mangan
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examen neurologic
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen neurologic- anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– manganurie – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
Fişa. 65. Mercaptani
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli psihice
Fişa 66. Mercur metalic şi compuşi anorganici şi organici
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: sistem nervos central şi periferic, stare psihică, tiroida, cavitatea bucala)
b) creatinina sanguina
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– mercur în urina – semestrial
– mercur în sânge – semestrial
– creatinina sanguina – anual
– examen stomatologic (specialist) – anual, la indicată medicului specialist de medicina muncii
– examen neurologic – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
– boli endocrine: hipertiroidie, hipoparatiroidie
– nefropatii cronice
– stomatite
Fişa 67. Nichel şi compuşi (în afară nichelului carbonil)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– nichel în urina – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
– examen citologic al sputei la muncitorii de la rafinarea nichelului – la 10 ani de la angajare şi apoi din 2 în 2 ani
– examen ORL – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 68. Nichel carbonil şi alţi carbonili metalici
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma
– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– nichel în urina – anual
– carboxihemoglobinemie – anual
– hemograma – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– cardiopatii cronice
– anemie
– boli organice ale sistemului nervos central
– epilepsie
Fişa 69. Nicotina
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
Contraindicatii:
– boala cardiaca ischemica
– epilepsie
– arteriopatii periferice
Fişa 70. Nitro şi aminoderivati ai hidrocarburilor aromatice (în afară de amine carcinogene, trinitrotoluen şi trinitrofenol)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma
– examen sumar de urina (urobilinogen)
– ECG
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemograma (la sfârşitul schimbului de lucru) – anual
– methemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– paranitrofenol urinar (pentru nitrobenzen) – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
– creatinina sanguina – anual
Contraindicatii:
– anemie
– hepatopatii cronice
– cardiopatii cronice
– etilism cronic
– boli alergice
– cistite, infectii urinare, litiaza renala (pentru toluidina, difenil- amina, dinitrofenol)
– dermatoze
Fişa 71. Oxid de calciu, hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– examen ORL – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 72. Oxid de carbon
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – ECG
– hemograma
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– ECG – anual
– carboxihemoglobinemie – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli cronice ale aparatului cardiovascular
– anemie
– epilepsie
Fişa 73. Oxizi de azot (inclusiv acid azotic)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: ochi, aparat respirator)
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
Fişa 74. Ozon
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– ECG – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boala cardiaca ischemica
Fişa 75. Piridina, omologi şi derivati (aminopiridina, cloropiridina, picoline – metil piridine -, piperidina)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii – anual
– creatinina sanguina – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli neuropsihice cronice
– nefropatii cronice
– hepatopatii cronice
– dermatoze
Fişa 76. Platina (saruri complexe solubile)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 77. Plumb metalic oxizi de plumb şi compuşi anorganici
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma
– creatinina sanguina
– uroporfirine urinare
– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial
– acid deltaaminolevulinic sau protoporfirina libera eritrocitara – anual şi la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– plumbemie – anual
– hemograma anual
– creatinina sanguina – anual
– EMG – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– boli cronice ale aparatului cardiovascular (HTA, boala cardiaca ischemica)
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– afecţiuni psihice
– anemie
– porfirii
– nefropatii cronice
– femei în perioada de fertilitate, minori (sub 18 ani)
Fişa 78. Plumb tetraetil
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examen neurologic
– examen psihiatric
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– plumb total sau plumb dietil în urina – semestrial sau imediat după o expunere severă accidentala
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– epilepsie
– boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
– hepatopatii cronice
– dermatoze
Fişa 79. Propiolactona (beta-propiolactona)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examen sumar de urina (urobilinogen)
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
– creatinina sanguina – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
– dermatoze
Fişa 80. Rasini epoxidice
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 81. Seleniu şi compuşi (în afară de hidrogenul seleniat)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma
– examen sumar de urina (urobilinogen)
– spirometrie
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– coproporfirine – anual
– spirometrie – anual
– seleniu în urina – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– hipertiroidism
– anemie
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
– dermatoze
Fişa 82. Staniu (compuşi organici)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
Fişa 83. Stibiu şi compuşi (în afară de hidrogen stibiat)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– spirometrie – anual
– stibiu în urina – anual
– ECG – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– polinevrite
Fişa 84. Stiren
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– acid mandelic urinar sau fenilglioxalic urinar sau stiren în sânge (pentru stiren) – semestrial
– acid mandelic sanguin – semestrial
– hemograma – semestrial
– TS, TC, teste de fragilitate vasculara – semestrial
– TGO, TGP, gamma GT – semestrial
Contraindicatii:
– hemopatii
– boli cronice ale sistemului nervos central
Fişa 85. Sulfura de carbon
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– testul iodazidic la sfârşitul schimbului de lucru – lunar, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– profil lipidic – la 3 ani de la angajare şi apoi anual
– ECG – anual
– EMG – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– boli psihice (inclusiv nevrozele)
– boli endocrine manifeste
– arterioscleroza
– boala cardiaca ischemica
– hipertensiune arteriala
– etilism cronic
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
Fişa 86. Taliu şi compuşi
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: sistem nervos central şi periferic)
b) – glicemie
– examen de urina pentru glicozurie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: sistem nervos central şi periferic)
– examen de urina (glicozurie) – anual
– ECG – anual
– taliu în urina – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– etilism cronic
– hipertensiune arteriala, boala cardiaca ischemica
– diabet zaharat
– hipertiroidism
Fişa 87. Telur şi compuşi (în afară hexafluorurii de telur – vezi fluor)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– telur în urina – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– dermatoze
Fişa 88. Terebentina
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examen sumar de urina
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urina – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– nefropatii cronice
– boli cronice ale căilor urinare
– dermatoze
Fişa 89. Tetraclorura de carbon
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examen sumar de urina (urobilinogen)
– TGO, TGP, gamma GT
– creatinina sanguina
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
– creatinina sanguina – anual
Contraindicatii:
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli psihice
– afecţiuni cronice ale aparatului cardiovascular
– etilism cronic
– dermatoze
Fişa 90. Tetraoxid de osmiu
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 91. Triclorura, pentaclorura şi pentasulfura de fosfor etc.
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 92. Trimetilen, trinitramina
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– epilepsie
– boli psihice cronice
– dermatoze
Fişa 93. Trinitrotoluen şi trinitrofenol
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma
– examen sumar de urina (urobilinogen)
– examen oftalmologic (pentru cristalin)
– ECG
– TGO, TGP, gamma G
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– examen oftalmologic (pentru cristalin) – din 3 în 3 ani
– hemograma – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
– methemoglobinemie – anual
Contraindicatii:
– anemie
– nefropatii cronice
– hepatopatii cronice
– boli cronice cardiovasculare
– tulburări cristaliniene
– etilism cronic
– dermatoze
– boli alergice
Fişa 94. Uleiuri minerale, gudroane, smoala, negru de fum
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examenul tegumentelor
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– dermatoze
Fişa 95. Vanadiu (pentaoxidul de vanadiu şi alţi oxizi)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din dosarul medical
b) spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– vanadiu în urina – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
Fişa 96. Vinilcarbazol
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma
– examen sumar de urina (urobilinogen)
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemograma – anual
– examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice indicate de medicul specialist de medicina muncii – anual
Contraindicatii:
– hepatopatii cronice
– boli neuropsihice cronice
– anemie
– leucopenii
– dermatoze
Fişa 97. Warfarina şi alte cumarinice
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – hemograma
– timp de sangerare, timp de coagulare, timp de protrombina
– examen sumar de urina pentru hematurie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemograma – anual
– coagulograma – anual
– examen sumar de urina pentru hematurie – anual
Contraindicatii:
– diateze hemoragipare
– ulcer gastric şi duodenal
– hemoroizi cu sangerari
– anemie
Fişa 98. Zinc şi compuşi
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente, aparat respirator)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: tegumente, aparat respirator)
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor aeriene superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
II. AGENŢI FIZICI
Fişa 99. Câmpuri electromagnetice neionizante din banda 0-300 GHz
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examen oftalmologic (cristalin) – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG
– glicemie
– hemograma completa
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen oftalmologic (cristalin) – la 10 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
– examen psihologic sau examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG – anual
– hemograma – anual
– glicemie – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
– boli cronice ale aparatului cardiovascular
– afecţiuni hematologice (leucemii)
– boli endocrine: tiroida, hipofiza, gonade
– cataracta, glaucom, atrofie optica
– diabet zaharat
Fişa 100. Presiunea atmosferica crescută
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examen ORL
– examen oftalmologic
– examen neurologic
– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen ORL – din 3 în 3 luni
– examen oftalmologic – din 3 în 3 luni
– examen neurologic – din 3 în 3 luni
– ECG – anual
Contraindicatii:
– varsta peste 45 ani
– obezitate: peste 20% din greutatea normală
– etilismul cronic
– boli cronice ORL: otite, sinuzite, catar ototubar
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale aparatului cardiovascular: hipertensiunea arteriala, boala cronica ischemica, valvulopatii, arteriopatie cronica obliteranta
– osteoartropatii inflamatorii sau degenerative
– boli cronice ale sistemului nervos central sau periferic
– retinite, glaucom
– afecţiuni endocrine
Fişa 101. Radiatii infrarosii
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examen oftalmologic
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen oftalmologic – la 5 ani de la angajare şi apoi din 2 în 2 ani
Contraindicatii:
– keratite, cataracta, retinopatii
– dermatoze
Fişa 102. Radiatii ionizante
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) se va insista:
– anamneza familială, personală şi profesională, referitoare la expunerile neprofesionale la radiatii ionizante, la expunerile medicale în scop diagnostic sau terapeutic şi la eventuale tratamente cu substanţe cu acţiune medulostimulatoare sau meduloinhibitoare;
– efectuarea hemogramei complete, cu reticulocite
– teste citogenetice (la indicaţie)
– examen oftalmologic (specialist), pentru activităţi cu surse de neutroni sau particule grele şi pentru cei care lucrează în imagistica;
– examen psihologic;
– examen psihologic, examen psihiatric, examen neurologic (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, pentru operatorii care lucrează nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice şi a reactorilor nucleari
Examenul medical periodic:
1. pentru toate categoriile de personal expus la radiatii ionizante;
– examen clinic general – anual;
– examen hematologic – la 2 ani;
– examen citogenetic după 5 ani de expunere, apoi din 5 în 5 ani (la indicaţie)
2. examinari speciale:
– pentru operatori care lucrează nemijlocit la comanda centralelor neuclearoelectrice şi a reactorilor nucleari: examen neurologic (specialist) şi examen psihiatric (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, glicemie, EKG – anual;
– pentru angajaţii expusi la neutroni şi particule grele din obiectivele nucleare majore (reactori şi centrale nuclearoelectrice, centre de producţie radiochimica, uzine de prelucrare a combustibilului nuclear, precum şi în alte activităţi (la aprecierea medicului de medicina muncii): examen oftalmologic (specialist) – din 2 în 2 ani;
– pentru angajaţii în sectorul de prelucrare a materiei prime nucleare din minele radioactive în subteran, în centrele de producţie radiochimica, în staţiile de tratare a deşeurilor radioactive, cu o vechime de peste 10 ani;
radiografie pulmonara posteroanterioara, citologie în sputa, analize citogenetice, contorizare de corp uman – apoi din 5 în 5 ani;
– pentru angajaţii din unităţile de producţie radiochimica şi din unităţile de medicina nucleara care lucrează în mod curent cu iod radioactiv, cu o vechime de peste 5 ani: investigarea funcţiei tiroidiene – din 2 în 2 ani;
– pentru cei care lucrează în imagistica – examen oftalmologic (specialist) la 2 ani interval;
3. în situaţii de expunere exceptionala sau accidentala prin expunere externa sau interna:
– examen clinic general;
– examen hematologic complet;
– analize citogenetice (aberatii cromozomiale);
– contorizare de corp uman;
– investigaţii de radiotoxicologie;
– alte examene de specialitate necesare precizarii diagnosticului
Contraindicatii:
A. pentru toate categoriile de activităţi nucleare:
1. stări fiziologice:
– varsta sub 18 ani
– sarcina, dacă nu se asigura de către angajator expunerea produsului de conceptie sub 1 mSv în perioada restanta de sarcina
– sarcina şi alaptarea pentru contaminarea interna
2. boli actuale:
– boli psihice
– etilism cronic
– boli ce necesita tratament cu surse de radiatii ionizante sau investigaţii şi tratamente radiologice de lungă durata
– diabet zaharat decompensat – pentru cei care lucrează cu surse deschise de radiatii ionizante şi pentru operatorii de reactor nuclear
– stări precanceroase, neoplazii în evoluţie, leziuni cutanate capabile de malignizare
– afecţiuni hematologice
3. antecedente personale şi profesionale:
– boala acuta de iradiere sau alte manifestări patologice în urma unor expuneri cronice la radiatii ionizante
B. pentru activităţi cu surse de radiatii ionizante specifice:
– activitatea cu particule grele şi neutroni: cataracta de pol anterior
– activitatea în mine radioactive: bronhopneumopatii cronice
– activitatea cu surse de radiatii ionizante deschise: hepatopatii cronice, nefropatii cronice, dermite sau eczeme cronice, pemfigus, psoriazis, ihtioza, tiroidopatii, boli psihice
– pentru operatorii de reactor nuclear orice condiţie care produce incapacitate subita, cum ar fi: epilepsia, tulburări mintale, diabetul zaharat, hipertensiunea arteriala, bolile cardiovasculare sau pierderi de constienta.
Fişa 103. Radiatii laser
Examen medical de angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: examen oftalmologic)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen oftalmologic – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– cataracta
– glaucom
– retinopatii
Fişa 104. Ultrasunete şi infrasunete
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: sistemul nervos central)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: sistemul nervos central)
Contraindicatii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
Fişa 105. Radiatii ultraviolete
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: ochi, tegumente, aparat respirator)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: ochi, tegumente, aparat respirator)
– examen oftalmologic – la 5 ani de la angajare şi apoi din 2 în 2 ani
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– dermatoze
– leziuni precanceroase ale pielii
Fişa 106. Temperatura ridicată
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – ECG (cu ECG de efort, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii)
– ecografie cardiaca, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– glicemie
– examen sumar de urina
– examen endocrinologic, la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen neuropsihiatric, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– ECG – anual
– glicemie – anual
– examen sumar de urina – anual
– ionograma – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– boli cronice ale aparatului cardiovascular
– litiaza renala
– insuficienta corticosuprarenaliana
– hipertiroidie
– hipotiroidie
– dermatoze cronice
– ulcer gastric sau duodenal
– obezitate (IMC>35 kg/mp)
– capacitate sudorala diminuata prin absenta sau hipoplazia glandelor sudoripare (displazia ectodermica ereditara)
– afectarea nervilor periferici: diabet zaharat, alcoolism cronic
– mucoviscidoza
– perioada de convalescenta după o afectiune medicală acuta sau o intervenţie chirurgicala
– stare febrila
– afecţiuni neuropsihice
– intoleranta idiopatica la caldura
Fişa 107. Temperatura scăzută
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examen ORL
– ECG
– examen sumar de urina
– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– ECG – anual
– RPS – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– otite, mastoidite, sinuzite cronice
– conjunctivite, dacrioadenite cronice
– boli cronice ale aparatului cardiovascular: boala ischemica cronica, HTA, valvulopatii, arteriopatie cronica obliteranta
– sindrom Raynaud
– dermatite a frigore
– nefropatii cronice
– boli imunitare cu anticorpi precipitanti la rece (crioglobulinemii)
– afecţiuni musculoosteoarticulare cu puseuri repetate
Fişa 108. Vibratii mecanice (trepidatii)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen radiologic al coloanei vertebrale pentru vibratiile aplicate întregului corp – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen radiologic al membrelor superioare pentru vibratiile aplicate sistemului mana-braţ – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– arterita, arteriopatie cronica obliteranta
– artrite sau artroze ale articulatiilor supuse acţiunii vibratiilor
– sindrom Raynaud, boala Raynaud
– polinevrite
– miozite, tenosinovite ale muschilor şi tendoanelor supuse acţiunii vibratiilor
Fişa 109. Zgomot
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– audiometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– audiometrie – anual
– examen ORL – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG şi examen cardiologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihologic din 3 în 3 ani – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– boli cronice ale urechii medii şi interne
– psihopatii, nevroze manifeste
– hipertensiunea arteriala, forma medie sau severă, asociata cu alţi factori de risc
III. AGENŢI FIZICO-CHIMICI
Valori limita de expunere profesională pentru pulberi
*T*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Valoare limita
crt. Denumire (8 ore) Observaţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Fibre de sticla cu filament continuu 1 fibra/cmc fracţiune respirabila
2. Bumbac, în, canepa 1 mg/mc fracţiune inhalabila
3. Făina de grâu 0,5 mg/mc fracţiune inhalabila
4. Cereale (pulberi de) 4 mg/mc fracţiune inhalabila
5. Celuloza 10 mg/mc fracţiune inhalabila
6. Cărbune, cocs, grafit (SiO(2) sub 5%) 2 mg/mc fracţiune respirabila
7. Fibre de p-amida 1 fibra/cmc
8. Caolin 2 mg/mc fracţiune inhalabila
9. Ipsos, gips 10 mg/mc fracţiune inhalabila
10. Marmura, creta (carbonat de calciu) 10 mg/mc fracţiune inhalabila
11. Mica 3 mg/mc fracţiune inhalabila
12. Ciment Portland 10 mg/mc fracţiune inhalabila
13. Talc fără fibre de azbest 2 mg/mc fracţiune inhalabila
14. Tutun (pulberi de) 10 mg/mc fracţiune inhalabila
15. Lemn de esenta moale (pulberi) 5 mg/mc fracţiune inhalabila
16. Carbura de siliciu (carborund) 10 mg/mc fracţiune inhalabila
17. Stearat de zinc 10 mg/mc fracţiune inhalabila
18. Pulberi fără efect specific 10 mg/mc fracţiune respirabila
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
Fişa 110. Aluminiu şi oxid de aluminiu
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– aluminiu în urina – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
Contraindicatii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care impiedica respiratia nazala
Fişa 111. Azbest
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani
– spirometrie – anual
– examen citologic al sputei – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– tuberculoza pulmonara activa sau sechele pleuropulmonare, cu excepţia complexului primar calcificat
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care impiedica respiratia nazala
Fişa 112. Bariu
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor aeriene superioare
Fişa 113. Carburi metalice (pulberi de metale dure)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – din 5 în 5 ani
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronicie ale căilor respiratorii superioare, care impiedica respiratia nazala
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
Fişa 114. Ciment
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – la 5 ani de la încadrare şi apoi din 3 în 3 ani
– RPS – la 5 ani de la încadrare şi apoi din 3 în 3 ani
Contraindicatii:
– conjunctivite, keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– astm bronsic
– dermatoze
Fişa 115. Dioxid de siliciu liber cristalin
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la 5 ani de la încadrare şi apoi din 3 în 3 ani
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– forme active sau sechele de tuberculoza pleuropulmonara, cu excepţia complexului primar calcificat
– tuberculoza extrapulmonara actuala sau sechele de orice fel
– fibroze pulmonare de orice natura
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care impiedica respiratia nazala, rinite atrofice
– deformatii mari ale cutiei toracice, afecţiuni ale diafragmului
– boli cardiovasculare: valvulopatii, miocardiopatii
– boli cronice care diminuează rezistenta generală a organismului: diabet zaharat, hipertiroidie, colagenoze (P.C.E., sclerodermie, lupus eritematos diseminat s.a.)
Fişa 116. Fier
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
Contraindicatii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care impiedica respiratia nazala
Fişa 117. Pulberi cu conţinut nesemnificativ de dioxid de siliciu liber cristalin (sub 5%) (lignit, sticla, lemn, fibre minerale artificiale, carborund etc.)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
Contraindicatii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care impiedica respiratia nazala
Fişa 118. Pulberi organice de natura vegetala şi animala, cu acţiune sensibilizanta şi/sau iritanta (făina de grâu, cereale, tutun, bumbac, amestec de fibre textile, ricin, lemn exotic etc.)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicatii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
Fişa 119. Silicati (cu excepţia azbestului)
– silicati simpli: bentonita, caolin, sepiolita, steatita, zirconiu, willemita, orto- şi metasilicati de sodiu
– silicati dubli: mica, topaz, jad, feldspaturi şi piatra ponce
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
Contraindicatii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care impiedica respiratia nazala
Fişa 120. Staniu
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
Contraindicatii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care impiedica respiratia nazala
IV. AGENŢI BIOLOGICI
Fişa 121. Agenţi biologici: bacterii, virusuri, ricketsii, fungi, paraziti
Riscul de boala profesională decurge din posibilitatea infectarii angajatului la locul de munca
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examene serologice specifice şi/sau investigaţii pentru depistarea agentului patogen profesional – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– afectiunile sau starile imunosupresive
Fişa 122. Substanţe cu acţiune hormonala
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial
Contraindicatii:
– boli endocrine
V. CONDIŢII DE MUNCA PARTICULARE
Fişa 123. Munca la înălţime
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: acuitate vizuala şi probe vestibulare de echilibru)
b) – examen oftalmologic
– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– audiometrie
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihologic sau examen psihiatric
– ECG
– glicemie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: acuitate vizuala şi probe vestibulare de echilibru)
– examen oftalmologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG – anual
– glicemie – anual
– audiometrie – anual
– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii – anual
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihologic sau examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– epilepsie
– boli psihice
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– surditate
– tulburări de echilibru
– dizartrie
– afecţiuni musculoscheletale care impiedica prehensiunea, statica sau echilibrul
– hipertensiune arteriala, forma medie sau severă
– boala cardiaca ischemica
– insuficienta cardiaca
– disfunctie ventilatorie medie sau severă, indiferent de cauza generatoare
– boli endocrine manifeste
– scăderea acuitatii vizuale sub 0,3 la un ochi şi sub 0,7 la celălalt ochi fără corectie sau sub 0,7 la ambii ochi fără corectie optica suficienta (diferenţa de corectie optica > 3D între ochi)
– miopie peste -3D cu astigmatism care sa nu depăşească 2D cyl
– glaucom cu unghi ingust neoperat
– glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)
– dezlipire de retina (inclusiv postoperator)
– afachie
– ingustarea periferica a câmpului vizual mai mare de 20°, în cel puţin 3 cadrane la AO
– retinopatie pigmentara confirmată (prin adaptometrie sau EOG)
– strabism şi pareze sau paralizii ale muschilor oculomotori
– nistagmus
– hialite, corioretinite, uveite
– orice afectiune oculara acuta şi evolutiva pana la vindecare şi reevaluare funcţională vizuala
– varsta sub 18 ani şi peste 55 ani
Fişa 124. Munca în reţelele de foarte inalta, inalta, medie şi joasa tensiune, aflate sau nu sub tensiune
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: acuitate vizuala şi simt cromatic, probe vestibulare de echilibru)
b)
A. pentru reţelele electrice de inalta tensiune:
– examen oftalmologic
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihologic
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG
B. pentru reţelele electrice de medie şi joasa tensiune:
– examen oftalmologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: acuitate vizuala şi simt cromatic numai la cei care lucrează cu fire colorate, probe vestibulare de echilibru)
– examen oftalmologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihologic – (pentru reţelele de medie şi joasa tensiune – doar la indicaţia medicului specialist de medicina muncii)
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG – anual
Contraindicatii:
A. pentru reţelele electrice de inalta tensiune:
– afecţiuni musculoscheletale care impiedica prehensiunea, statica sau echilibrul
– boala cardiaca ischemica
– insuficienta cardiaca
– hipertensiune arteriala – forma medie sau severă
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– boli psihice
– surditate
– dizartrie
– tulburări de echilibru
– epilepsie
– afachie
– dezlipire de retina (inclusiv postoperator)
– discromatopsie: la cei care lucrează cu fire colorate
– glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)
– glaucom cu unghi ingust neoperat
– hialite, corioretinite, uveite
– ingustare periferica de camp vizual mai mare de 20 grade în cel puţin 3 cadrane la AO
– miopie peste -3 D cu astigmatism care depăşeşte 2D cyl
– nistagmus
– scăderea acuitatii vizuale sub 0,5 la AO fără corectie sau sub 0,7 la AO cu corectie optica eficienta (diferenţa de corectie optica > 3D între ochi)
– retinopatie pigmentara confirmată (prin adaptometrie sau EOG)
– strabism şi pareze sau paralizii ale muschilor oculomotori
– orice afectiune oculara acuta pana la vindecare şi reevaluare funcţională vizuala
B. pentru reţelele electrice de medie şi joasa tensiune:
– boli psihice
– discromatopsie
– scăderea acuitatii vizuale sub 0,5 la AO fără corectie
– orice afectiune oculara acuta şi evolutiva pana la vindecare şi reevaluare funcţională vizuala
Fişa 125. Presiuni locale prelungite la nivelul părţilor moi şi ale osului sau la nivelul formatiunilor nervoase
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)
Examenul medical periodic:
a) examen clinic general – anual (atentie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)
– radiografii ale segmentelor osteoarticulare interesate – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– miozite, tendinite, tenosinovite
– artroze sau artrite la nivelul muschilor şi articulatiilor antrenati în procesul de munca
Fişa 126. Suprasolicitarea analizatorului vizual
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: acuitate vizuala)
b) examen oftalmologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: acuitate vizuala)
– examen oftalmologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– scăderea acuitatii vizuale sub 0,5 la AO fără corectie sau sub 0,7 la ambii ochi cu corectie optica eficienta (diferenţa de corectie optica > 3D între ochi)
– glaucom cu unghi ingust neoperat
– glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)
– disfunctii severe ale echilibrului oculomotor
– tulburări ale simtului cromatic pentru lucrările vizuale care constituie un risc în cadrul neperceperii lor
– retinopatie pigmentara
– orice afectiune oculara acuta pana la vindecare
Fişa 127. Suprasolicitarea aparatului locomotor
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– ECG – anual
Contraindicatii:
– malformatii congenitale şi dobândite ale aparatului locomotor, în funcţie de solicitarile specifice profesiei
– afecţiuni osteoarticulare inflamatorii sau degenerative, tenosinovite, miozite
PERSONALUL DIN SECTOARE SPECIALE, CU RISC DE TRANSMITERE
A BOLILOR INFECTIOASE DIRECT SAU INDIRECT (PRIN ALIMENTE, APA etc.)
Fişa 128. Sectorul alimentar
1. Personalul care manipuleaza carnea cruda din unităţile de industrializate a carnii.
2. Personalul care lucrează nemijlocit la prepararea alimentelor în bucătăriile unităţilor de alimentaţie publica şi colectivă, în laboratoare de semipreparate culinare, de cofetarie, de inghetata şi de băuturi racoritoare.
3. Personalul din unităţile de colectare şi industrializare a laptelui
4. Personalul din industria semiconservelor de peste şi oua
5. Restul personalului din unităţile de alimentaţie publica şi colectivă
6. Restul personalului din fabricile şi secţiile de preparate de carne
7. Personalul din unităţile de îmbutelierea apelor minerale şi din fabricile de băuturi racoritoare
8. Personalul din unităţile şi punctele de desfacere a alimentelor, care manipuleaza alimente neambalate
9. Personalul din fabricile de produse zaharoase
10. Personalul din fabricile şi secţiile de conserve sterilizate
11. Personalul din industria de panificatie, a pastelor fainoase, băuturilor alcoolice
OBS: Conţinutul şi prevederile acestei fise se aplica numai persoanelor care vin în contact direct cu alimente neambalate
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor şi mucoaselor)
b) – examen coprobacteriologic
– examen coproparazitologic
– VDRL
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial (atentie examenul tegumentelor şi mucoaselor)
– examen coprobacteriologic – în trimestrul II şi trimestrul III
– examen coproparazitologic – anual
– VDRL – anual
Contraindicatii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite);
– boli infectocontagioase în evoluţie pana la vindecare
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
Fişa 129. Sectorul zootehnic – personalul care lucrează la îngrijirea animalelor din unităţile zootehnice cu producţie de lapte
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor)
b) – spirometrie
– VDRL
– examen coprobacteriologic
– examen coproparazitologic
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial (atentie: examenul tegumentelor)
– RPS – anual
– spirometrie – la fiecare 3 ani
– examen coprobacteriologic – în trimestrul II şi trimestrul III
– examen coproparazitologic – anual
– VDRL – anual
Contraindicatii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
Fişa 130. Industria farmaceutica
1. Personalul care lucrează nemjlocit cu materia prima şi produsul finit care nu suferă un proces de sterilizare
2. Personalul care lucrează în laboratoare de preparare seruri, vaccinuri şi derivate de sânge
3. Personalul care lucrează cu materia prima şi produsul finit ce suferă un proces de sterilizare
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)
b) – spirometrie – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– Ag HBs – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– anticorpi anti-HCV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– HIV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– VDRL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coproparazitologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coprobacteriologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)
– RPS – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– spirometrie – anual
– Ag HBs – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– anticorpi anti-HCV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– VDRL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– HIV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coproparazitologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coprobacteriologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
– afecţiuni alergice
Fişa 131. Instalaţii centrale de aprovizionare cu apa potabilă şi alte unităţi de interes public – personalul care participa la următoarele activităţi: amenajarea paturilor filtrante, curatarea filtrelor şi rezervoarelor, repararea şi întreţinerea puţurilor de captare, a drenurilor, a captarilor de izolare
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor)
b) – examen coprobacteriologic
– examen coproparazitologic
– VDRL
– anticorpi antivirus hepatita A
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: la examenul tegumentelor)
– examen coprobacteriologic – trimestrul II şi trimestrul III
– exemen coproparazitologic – anual
– anticorpi antivirus hepatita A – anual
– VDRL – anual
Contraindicatii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute
– boli infectocontagioase în evoluţie pana la vindecare, inclusiv starea de purtător pana la sterilizare
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
Fişa 132. Personal din unităţile de coafura, frizerie şi cosmetica (manichiura şi pedichiura)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor şi mucoaselor)
b) – Ag Hbs
– anticorpi anti-HCV
– HIV
– VDRL
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: examenul tegumentelor şi mucoaselor)
– RPS – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– Ag HBs – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– anticorpi anti-HCV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– HIV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– VDRL – anual
Contraindicatii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
– boli infectocontagioase în evoluţie, pana la vindecare
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
Fişa 133. Personal care asigura întreţinerea curăţeniei în unităţile de cazare publica şi colectivă
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor)
b) – VDRL
– examen coproparazitologic
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial (atentie: examenul tegumentelor)
– RPS – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coproparazitologic – anual
– VDRL – anual
Contraindicatii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
– boli infectocontagioase în evoluţie pana la vindecare
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
Fişa 134. Personalul de la băi, spălătorii publice şi piscine
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor)
b) – VDRL
– examen coprobacteriologic
– examen coproparazitologic
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: la examenul tegumentelor)
– RPS – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coprobacteriologic – trimestrul II şi trimestrul III
– exemen coproparazitologic – anual
– VDRL – anual
Contraindicatii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
– boli infectocontagioase în evoluţie pana la vindecare
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
Fişa 135. Personalul din sectorul de salubritate şi ecarisaj
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor)
b) – examen coproparazitologic
– anticorpi antivirus hepatita A
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atentie: examenul tegumentelor)
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen coproparazitologic – anual
– anticorpi antivirus hepatita A – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
– boli infectocontagioase în evoluţie pana la vindecare
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
Observaţii la fişele 128-135
1. Contraindicatii relative:
– afecţiuni dermatologice transmisibile acute – lucrătorii cu aceste boli sunt eliminati temporar de la locul de munca pana la vindecarea completa a bolii;
– boli infectocontagioase în evoluţie pana la vindecare;
– lucrătorii depistati cu leziuni pleuropulmonare pe radiografia pulmonara posteroanterioara vor fi indrumati către unitatea teritorială TBC pentru tratament de specialitate;
– lucrătorii cu reactie serologica pentru lues pozitiva pot fi mentionati în activitate numai cu avizul medicului specialist dermatovenerolog;
– examenul coprobacteriologic urmăreşte depistarea stării de purtător de shigella, salmonella, vibrion holeric.
Purtatorii acestor germeni vor efectua tratament specific şi isi pot relua vechiul loc de munca numai după efectuarea a 3 coproculturi succesive care s-au dovedit negative. Prima din seria celor 3 coproculturi se recolteaza la 24 de ore de la terminarea tratamentului, iar următoarele 2 pana la 72 de ore.
În cazul în care după 2 serii de tratament persoana continua sa fie purtătoare de salmonella sau shigella, se impune schimbarea locului de munca, purtatorul putând fi repartizat la alte locuri de munca fără risc de producere de epidemii.
Lucrătorii vor efectua examen coprobacteriologic ori de câte ori prezintă tulburări digestive acute.
2. În sectorul alimentar, şefii de unităţi trebuie sa informeze lucrătorii asupra următoarelor simptome şi afecţiuni:
– febra
– diaree
– varsaturi
– icter
– amigdalita
– furuncule
– panaritii
– plagi ale mainilor
– infectii ale pielii
– supuratii
şi sa-i trimită la medic la apariţia acestora şi a oricărei alte stări de boala.
Reprimirea la locul de munca se face de către şefii de unităţi pe baza avizului scris al medicului specialist în care a fost trimis, aviz care va fi prezentat medicului specialist de medicina muncii.
3. Medicii specialişti de medicina muncii care acorda asistenta medicală în unităţile cu profil alimentar au următoarele obligaţii:
– sa examineze lucrătorii trimişi de şefii de unitate şi sa precizeze în dosarele medicale ale acestora diagnosticul stabilit şi măsurile care trebuie luate, după caz: internare, schimbare temporară sau definitiva a locului de munca, examen coprobacteriologic sau alte examene medicale ori de laborator necesare:
– sa se deplaseze, dacă este cazul, la locul de munca al lucrătorului examinat pentru a efectua examenul medical al întregului personal;
– sa informeze, după caz, autoritatea de sănătate publica teritorială;
– sa solicite efectuarea examenelor de laborator pentru depistarea stării de „purtător”, în situaţii epidemiologice deosebite şi pentru categoriile de personal care prezintă risc crescut de transmitere de boli infectioase.
4. Personalul medico-sanitar din cadrul autorităţilor de sănătate publica cu rol de inspecţie în domeniul alimentar au următoarele obligaţii:
– în cadrul controlului condiţiilor ingienico-sanitare sa verifice şi existenta fişelor de aptitudine ale lucrătorilor;
– în situaţii epidemiologice deosebite, pentru anumite categorii de personal care prezintă un risc crescut de transmitere a unor boli infectioase, sa dispună efectuarea de examene de laborator profilactice pentru depistarea stării de „purtător”.
Prevederile pct. 2, 3 şi 4 se aplica în mod corespunzător şi personalului de la staţii de aprovizionare cu apa potabilă, ferme şi unităţi producătoare de lapte, unităţi ale industriei farmaceutice, laboratoare de preparare seruri, vaccinuri şi derivate de sânge. Angajaţii din aceasta categorie expusi profesional la factori nocivi profesionali (microclimat cald, zgomot, cloramina insecto-fungicide organo-fosforice, radiatii infrarosii, microunde etc.) vor efectua examenul medical la angajare şi examenul medical periodic, conform fişelor factorilor nocivi respectivi.
COLECTIVITĂŢI DE COPII MICI (CRESE, LEAGANE), GRĂDINIŢE ŞI CASE DE COPII;
SECŢII (COMPARTIMENTE) DE NOU-NĂSCUŢI, SPITALE (SECŢII) DE PEDIATRIE
Fişa 136. Personalul sanitar elementar şi personalul de îngrijire
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor)
b) – Ag HBs
– anticorpi anti-HCV
– VDRL
– HIV
– examen coproparazitologic
– examen coprobacteriologic
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial (atentie: examenul tegumentelor)
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen coprobacteriologic – în trimestrul II şi trimestrul III
– examen coproparazitologic – anual
– VDRL – anual
– Ag HBs – anual
– anticorpi anti HCV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– HIV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
– examen coprobacteriologic pozitiv
– examen coproparazitologic pozitiv
– boli infectocontagioase în evoluţie pana la vindecare
– psihoze
Fişa 137. Personal sanitar superior, mediu şi personal educativ
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor)
b) – examene paraclinice în funcţie de specialitatea medicală şi caracteristicile postului/locului de munca
– examen psihologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– Ag HBs
– anticorpi anti HCV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– VDRL
– HIV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coproparazitologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coprobacteriologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial (atentie examenul tegumentelor)
– RPS – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– VDRL – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– Ag HBs – anual
– anticorpi anti HCV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– HIV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coproparazitologic – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coprobacteriologic – în trimestrul II şi trimestrul III, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
– examen coprobacteriologic pozitiv
– boli infectocontagioase în evoluţie pana la vindecare
– psihoze
Fişa 138. Instituţii de învăţământ
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – RPS
– examen psihologic
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) – anual
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
– psihoze
– alcoolism cronic
Fişa 139. Unităţile de T.B.C.
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – Ag HBs
– anticorpi anti HCV
– HIV
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– Ag HBs – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– anticorpi anti HCV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– HIV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– RPS – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
c) contraindicatii:
– psihoze
Fişa 140. Personal medico-sanitar din unităţile de chirurgie generală, ORL, oftalmologie, obstetrica-ginecologie, stomatologie etc. (unităţi spitaliceşti sau ambulatorii)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – Ag HBs
– anticorpi anti HCV
– HIV
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– Ag HBs – anual
– anticorpi anti HCV – anual
– HIV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
– boli infectocontagioase în evoluţie pana la vindecare
– psihoze
Fişa 141. Personal cu funcţie de decizie
(funcţionar public aflat temporar într-o funcţie din viata politica sau socială, cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare pe teritoriul sau de activitate)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – examen psihologic (coeficient de inteligenta, teste de comportament, teste de personalitate)
– examen psihiatric
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) – anual
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– psihoze
Fişa 142. Personal care în cadrul activităţii profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal şi/sau masina instituţiei
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din examenul medical (atentie: acuitate vizuala şi auditiva, probe neurologice, etilism cronic)
b) – examen psihologic
– examen oftalmologic
– audiometrie
– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG
– glicemie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general -anual (atentie: acuitate vizuala şi auditiva, probe neurologice, etilism cronic)
– examen psihologic – anual
– examen oftalmologic – anual
– audiometrie anual
– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG – anual
– glicemie – anual
Contraindicatii:
– tulburări psihice de orice natura
– scăderea acuitatii vizuale sub 0,3 fără corectie la ambii ochi
– surditate
– epilepsie
– diabet zaharat decompensat
– etilism cronic
Fişa 143. Personal care lucrează în condiţii de izolare
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – ECG
– examen psihologic
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– glicemie
– investigaţii specifice, în funcţie de tipul de expunere profesională
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial
– ECG – anual
– examen psihologic – anual
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– glicemie – anual
Contraindicatii:
– etilism cronic
– boli psihice (inclusiv nevroze, tulburări de personalitate)
– diabet zaharat decompensat
– boala cardiaca ischemica
– hipertensiune arteriala (gradul 3, complicata)
– altele, date de tipul expunerii profesionale
Fişa. 144. Personal din străinătate care va lucra în România
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – investigaţii specifice, în funcţie de tipul de expunere profesională
– examen psihologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– VDRL
– Ag HBs
– anticorpi anti HCV
– HIV
– serologie sau investigaţii specifice pentru afecţiuni infectioase endemice în ţara/regiunea de provenienta
Examenul medical periodic:
– examenul clinic general – anual sau semestrial, conform specificului postului de munca
– examen psihologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– investigaţii corespunzătoare expunerii profesionale
Contraindicatii:
– specifice expunerii profesionale
Fişa 145. Personal care lucrează în tura de noapte (în intervalul orar 22,00-6,00)
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) – glicemie
– ECG
– examen psihologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– glicemie – anual
– ECG – anual
– examen psihologic – anual
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
– diabet zaharat decompensat
– epilepsie
– psihoze manifeste
ANEXA 2
*T*
FIŞA
de solicitare a examenului medical la angajare
Subsemnatul …………………………………………………….,
(numele şi prenumele)
angajator la întreprinderea/societatea comercială/unitatea ……………..,
adresa: …………………………………………………………..,
tel.: ………….. fax: ……………, Cod CAEN şi domeniu de activitate:
…………………………………………………………………..
solicit examen medical de medicina muncii pentru:
_ _ _
ANGAJARE │_│ CONTROL MEDICAL PERIODIC │_│ ADAPTARE │_│
_ _ _
RELUAREA MUNCII │_│ SUPRAVEGHERE SPECIALĂ │_│ LA CERERE │_│
_ _
SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCA │_│ ALTELE │_│
conform legislaţiei de securitate şi sănătate în munca în vigoare, pentru:
domnul/doamna ………………….., născut/a la …………………….,
CNP: ……………….., având profesiunea/ocupaţia de: ……………. şi
care urmează a fi/este angajat/a în funcţia: …………………., la locul
de munca: …………………… din secţia (atelier, compartiment etc.)
………………………………………………….. .
Persoana examinata urmează sa efectueze activitatea profesională la un loc/
post de munca ce prezintă riscurile profesionale detaliate în Fişa de
identificare a factorilor de risc profesional, anexată prezentei cereri.
Data …………… Semnatura şi ştampila angajatorului
…………………………………….
*ST*
ANEXA 3
*T*
Unitatea …………………. Subunitatea ……………….
Adresa …………………… Adresa ……………………
Telefon ………………….. Telefon …………………..
FIŞA
de identificare a factorilor de risc profesional
Denumirea postului: …………………………………………………
Secţia/Departamentul …………………….. Atelierul ……………….
NAVETA: da │_│ câte ore/zi? │_│ nu │_│
Descrierea activităţii: * În echipa: da │_│ nu │_│
Nr. ore/zi │_│ Nr. schimburi de lucru │_│ Schimb de noapte │_││_│
Pauze organizate │_│ sau nu │_│ /Banda rulanta │_│
* Risc de: infectare │_│ /electrocutare │_│ /inalta tensiune │_│ /joasa,
medie tensiune │_│ /inecare │_│ /asfixiere │_│ /blocare │_│ /microtraumatisme
repetate │_│ /lovire │_│ /muscatura │_│ /zgariere │_│ / strivire │_│ /
tăiere │_│ /intepare │_│ /impuscare │_│ /ardere │_│ /oparire │_│ /degerare │_│
/miscari repetitive │_│
* Alte riscuri: ………………………….
Conduce masina instituţiei: da │_│ │_│ nu │_│ Dacă da, ce categorie: ……..
Loc de munca: în condiţii deosebite │_│ /în condiţii speciale │_│ sector
alimentar │_│ port-arma │_│
Operaţiuni executate de lucrator în cadrul procesului tehnologic:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Descrierea spaţiului de lucru: * Dimensiuni încăpere: L……l……H…….m
* Suprafata de lucru: verticala │_│ orizontala │_│ oblica │_│
* Munca: în condiţii de izolare │_│ /la înălţime │_│ la altitudine │_│ /în
mişcare │_│ /pe sol │_│ /în aer │_│ /pe apa │_│ /sub apa │_│ /nisa │_│ /
cabina etansa │_│ /aer liber │_│ /altele:
Efort fizic: mic │_││_│ mediu │_││_│ mare │_││_│ foarte mare │_││_│
Poziţie preponderent: ortostatica/în picioare │_│ aşezat │_│ aplecata │_│
mixtă │_│ /Poziţii forţate: da │_│ nu │_│ Dacă da, ce tip: ………………
Poziţii vicioase: …………………………………………………..
Gesturi profesionale: ……………………………………………….
Suprasolicitari: vizuale │_│ auditive │_│ stres neuropsihic │_│
Suprasolicitari osteomusculoarticulare: da │_│ nu │_│ Dacă da, ce
articulatii: coloana vertebrala (cervicala, toracala, lombara) │_│ membre
superioare (umar, cot, pumn) │_│ membre inferioare (sold, genunchi,glezna)│_│
Manipulare manuală a maselor: dacă da, precizati caracteristicile maselor
manipulate: ridicare │_│ coborare │_│ impingere │_│ tragere │_│ purtare │_│
deplasare │_│
…………………………………………………………………..
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Agenţi chimici: (enumerati mai jos
şi bifati caracteristicile lor)*) < L.A. > L.A. Fp C P
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
………………………………. …….. ……. …… …… …….
………………………………. …….. ……. …… …… …….
………………………………. …….. ……. …… …… …….
………………………………. …….. ……. …… …… …….
………………………………. …….. ……. …… …… …….
______________
*) Legenda: L.A. = Limite admisibile / Fp = Foarte periculos /C = Cancerigen/
P = Pătrunde prin piele (Puteti ataşa fisei un tabel separat.)
Agenţi biologici: ……………………….. Grupa …………..
Agenţi cancerigeni: …………………………………………………
Pulberi profesionale: │_│ < L.A. │_│ > L.A.
………………. ………………. │_│ │_│
………………. ………………. │_│ │_│
………………. ………………. │_│ │_│
Zgomot profesional: < L.A. │_│ / > L.A. │_│ /Zgomote impulsive da │_│ /nu │_│
Vibratii mecanice: < L.A. │_│ / > L.A. │_│
Microclimat (conform actelor normative în vigoare):
TEMPERATURA AERULUI: ……………………………………………
* VARIATII REPETATE DE TEMPERATURA: da │_│ nu │_│
PRESIUNEA AERULUI: ……………………………………….
UMIDITATE: ………………………………………………
Radiatii: da │_│ nu │_│ Dacă da:
Radiatii Ionizante < L.A. │_│ > L.A. │_│ Dacă da, se va completa partea
specială:
PARTE SPECIALĂ PENTRU EXPUNEREA PROFESIONALĂ LA RADIATII IONIZANTE:
Data intrării în mediu cu expunere profesională la radiatii ionizante:
Z Z L L A A A A
│_│_│_│_│_│_│_│_│
Clasificare actuala în grupa A │_│ sau B │_│ şi condiţii de expunere:
Aparatura folosită: …………………………………………………
Proces tehnologic: ………………………………………………….
…………………………………………………………………..
Operaţiuni îndeplinite: ……………………………………………..
…………………………………………………………………..
Surse folosite: închise │_│ deschise │_│
Tip expunere: X externa │_│; gamma externa │_│; interna │_│; externa şi
interna │_│.
Măsuri de protecţie individuală folosite ………………………………
…………………………………………………………………..
Expunere anterioară:
Perioada: …………………… Nr. ani: │_││_│
Doza cumulată prin expunere externa (mSv): │_│_│_│_│
Doza cumulată prin expunere interna: │_│_│_│_│
Doza totală: │_│_│_│_│
Supraexpuneri anterioare
– excepţionale
– Tip expunere: X externa │_│; gamma externa │_│; interna │_│; externa şi
interna │_│;
– data: ……………..
– doza (mSv): ……………..
– concluzii: ………………….
– accidentale
– Tip expunere: X externa │_│; gamma externa │_│; interna │_│; externa şi
interna │_│;
– data: ……………..
– doza (mSv): ……………..
– concluzii: ………………….
Radiatii Neionizante < L.A. │_│ > L.A. │_│ Tipul: ……………………..
Iluminat: suficient │_│ insuficient │_│ /natural │_│ artificial │_│ mixt │_│
Mijloace de protecţie colectivă: ……………………………………..
Mijloace de protecţie individuală: ……………………………………
Echipament de lucru: ………………………………………………..
Anexe igienico-sanitare: vestiar │_│ chiuveta │_│ WC │_│ dus │_│
sala de mese │_│ spaţiu de recreere │_│
Altele: ……………………………………………………………
Observaţii:
Data completării: …………..
Angajator
…………….
*ST*
ANEXA 4
*T*
┌──────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Unitatea medicală: │Adresa: │
│ │Tel.: │
└──────────────────────────────┴────────────────────────┘
DOSAR MEDICAL Nr. ………
NUMELE …………………………… PRENUMELE …………………..
SEX: M │_│ F │_│ VARSTA …………… DATA NAŞTERII ……………..
CNP ……………………………………………………………….
ADRESA …………………………………………………………….
OCUPAŢIA/FUNCŢIA ……………………………………………………
FORMARE PROFESIONALĂ ………………………………………………..
RUTA PROFESIONALĂ
┌──────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┬───────────────┐
│ LOC DE MUNCA │ PERIOADA │ OCUPAŢIA/FUNCŢIA │ NOXE │
├──────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────┤
│Activităţi îndeplinite la actualul loc de munca: │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Boli profesionale da │_│ nu │_│
Accidente de munca da │_│ nu │_│
Medic de familie …………………………… tel. ………………..
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Declar pe propria răspundere ca nu sunt în evidenta cu epilepsie, boli │
│psihice, boli neurologice şi nu sunt sub tratament pentru boli neuropsihice,│
│diabet: …………………. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANTECEDENTE HEREDOCOLATERALE
………………………………………………………………….
ANTECEDENTE PERSOANELE FIZIOLOGICE ŞI PATOLOGICE/vaccinari/droguri
UM: …………… N= ………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Fumat: 0 │_│ /de la ………… ani, în medie ……………. tigari/zi
Alcool: 0 │_│ /ocazional │_│
EXAMEN MEDICAL LA ANGAJARE:
T ……… cm G …….. kg IMC: obezitate nu │_│ da │_│ grad
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ EXAMEN CLINIC: │
│ │
│ 1. tegumente şi mucoase ………………………………………… │
│ 2. tesut celular subcutanat …………………………………….. │
│ 3. sistem ganglionar …………………………………………… │
│ 4. aparat locomotor ……………………………………………. │
│ 5. aparat respirator …………………………………………… │
│ 6. aparat CV: …………………………………………………. │
│ TA ……… mmHg, AV ……../min, pedioase ………, varice ……… │
│ 7. aparat digestiv …………………………………………….. │
│ 8. aparat urogenital …………………………………………… │
│ 9. SNC, analizatori: …………………………………………… │
│ a) acuitate vizuala vedere cromatica vedere în relief fără corectie │
│ optica │_│cu corectie optica: OD ……….. OS …………… │
│ b) voce tare voce soptita │
│ 10. sistem endocrin ……………………………………………. │
│ │
│ Concluzii examen clinic: │
│ │_│ sanatos clinic în momentul examinării Semnatura şi parafa │
│ medicului, │
│ │_│ diagnostic: ………………… │
│ ………………………………. ………………. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei): │
│ ………………………………………………………………. │
│ ………………………………………………………………. │
│ ………………………………………………………………. │
│ ………………………………………………………………. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Concluziile examinării de specialitate (medicina muncii): │
│ │_│ sanatos clinic în momentul examinării │
│ │
│ │_│ diagnostic: …………………………………………. │
│ ………………………………………………………………. │
│ │
│ AVIZ MEDICAL: │
│ pentru exercitarea ocupaţiei/funcţiei …………………………….. │
│ │
│ Recomandări: │
│ APT │_│ ……………………….. │
│ │
│ APT CONDIŢIONAT │_│ ……………………….. │
│ │
│ INAPT TEMPORAR │_│ ……………………….. │
│ │
│ INAPT │_│ ……………………….. │
│ │
│ Medic de medicina muncii, │
│ Semnatura şi parafa │
│ │
│ Data: │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ Data urmatorului control medical: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
EXAMEN MEDICAL PERIODIC:
Simptome actuale …………………………………………………..
Reactualizarea anamnezei profesionale ………………………………..
Simptome la locul de munca ………………………………………….
Reactualizarea anamnezei neprofesionale ………………………………
T …………. cm G ……… kg IMC: obezitate nu │_│ da │_│ grad
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ EXAMEN CLINIC: │
│ │
│ 1. tegumente şi mucoase ………………………………………… │
│ 2. tesut celular subcutanat …………………………………….. │
│ 3. sistem ganglionar …………………………………………… │
│ 4. aparat locomotor ……………………………………………. │
│ 5. aparat respirator …………………………………………… │
│ 6. aparat CV: …………………………………………………. │
│ TA ……… mmHg, AV ……../min, pedioase ………, varice ……… │
│ 7. aparat digestiv …………………………………………….. │
│ 8. aparat urogenital …………………………………………… │
│ 9. SNC, analizatori: …………………………………………… │
│ a) acuitate vizuala vedere cromatica vedere în relief fără corectie │
│ optica │_│cu corectie optica: OD ……….. OS …………… │
│ b) voce tare voce soptita │
│ 10. sistem endocrin ……………………………………………. │
│ │
│ Concluzii examen clinic: │
│ │_│ sanatos clinic în momentul examinării Semnatura şi parafa │
│ medicului, │
│ │_│ diagnostic: ………………… │
│ ………………………………. ………………. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei): │
│ ………………………………………………………………. │
│ ………………………………………………………………. │
│ ………………………………………………………………. │
│ ………………………………………………………………. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Concluziile examinării de specialitate (medicina muncii): │
│ │_│ sanatos clinic în momentul examinării │
│ │
│ │_│ diagnostic: …………………………………………. │
│ ………………………………………………………………. │
│ │
│ AVIZ MEDICAL: │
│ pentru exercitarea ocupaţiei/funcţiei …………………………….. │
│ │
│ Recomandări: │
│ APT │_│ ……………………….. │
│ │
│ APT CONDIŢIONAT │_│ ……………………….. │
│ │
│ INAPT TEMPORAR │_│ ……………………….. │
│ │
│ INAPT │_│ ……………………….. │
│ │
│ Medic de medicina muncii, │
│ Semnatura şi parafa │
│ │
│ Data: │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ Data urmatorului control medical: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
ANEXA 5
*T*
┌──────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Unitatea medicală: │Adresa: │
│ │Tel.: │
└──────────────────────────────┴────────────────────────┘
Angajare │_│ Control medical periodic │_│ Adaptare │_│ Reluarea muncii │_│
Supraveghere specială │_│ Alte │_│
MEDICINA MUNCII – FIŞA DE APTITUDINE Nr. ……../………
(Un exemplar se trimite la angajator, unul se înmânează angajatului)
Societate …………………………………………………………
Adresa: ……………………. Tel.: ……………… Fax: …………
NUME …………………… PRENUME …………………….
CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
OCUPAŢIE/FUNCŢIE …………………………………………………..
LOC DE MUNCA ………………………………………………………
AVIZ MEDICAL: Recomandări:
APT │_│ ………………………..
APT CONDIŢIONAT │_│ ………………………..
INAPT TEMPORAR │_│ ………………………..
INAPT │_│ ………………………..
Data Medic de medicina muncii (semnatura şi parafa)
*ST*
––-