EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 4 mai 2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Descarca PDF cu HOTARARE nr 461-2006

ART. I

Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 3 iunie 2004, se modifica după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplica echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive.”

2. La articolul 2 alineatul (1) litera D, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
„a) echipamente grupa I – echipamente destinate utilizării în părţile subterane ale minelor şi la acele părţi ale instalaţiilor de la suprafata ale acestor mine care pot fi periclitate de grizu şi/sau pulberi combustibile;
b) echipamente grupa a II-a – echipamente destinate utilizării în alte locuri care pot fi periclitate de atmosfere explozive.”

3. La articolul 3, literele d) şi f) vor avea următorul cuprins:
„d) echipamentelor individuale de protecţie reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificările ulterioare;
……………………………………………………………….
f) mijloacelor de transport, adică vehiculelor şi remorcilor acestora, destinate exclusiv transportului de pasageri aerian, rutier, feroviar sau pe apa, precum şi mijloacelor de transport, atunci când acestea sunt destinate transportului de bunuri pe cale aeriană, pe drumuri publice, pe cale feroviara sau pe apa. Nu sunt excluse vehiculele destinate utilizării într-o atmosfera potenţial exploziva;”.

4. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Se admit introducerea pe piata şi/sau punerea în funcţiune a echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) numai dacă nu periclitează securitatea şi sănătatea persoanelor şi, dacă este cazul, a animalelor domestice ori a bunurilor, atunci când sunt corespunzător instalate şi întreţinute şi când sunt utilizate potrivit destinaţiei lor.
………………………………………………………………
(3) La târguri, expoziţii, demonstratii şi altele asemenea nu este interzisă prezentarea echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri, cu condiţia ca un indicator vizibil sa specifice clar faptul ca astfel de echipamente, sisteme protectoare şi dispozitive prevăzute la art. 1 alin. (2) nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri şi nu pot fi puse în vânzare pana când nu sunt aduse în stare de conformitate de producător sau de reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. În timpul demonstratiilor se vor lua măsuri de securitate corespunzătoare pentru a se asigura protecţia persoanelor.”

5. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
„(2) Introducerea pe piata a componentelor care sunt însoţite de un atestat scris de conformitate prevăzut la art. 9 alin. (3) şi care sunt destinate sa fie încorporate în echipamente sau în sisteme protectoare, asa cum sunt ele definite în prezenta hotărâre, nu poate fi interzisă, restrictionata sau împiedicată.”

6. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:
„Art. 7. – (1) În cazul în care standardele romane şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate ale căror numere de referinta au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene acoperă una sau mai multe dintre cerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate, echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) sau componentele prevăzute la art. 6 alin. (2), construite în conformitate cu standardele respective, se considera ca sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate relevante.
……………………………………………………………….
(4) În situaţia în care se constata ca un standard prevăzut la alin. (1) nu satisface în totalitate cerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate, prevăzute la art. 5 alin. (1), Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei înştiinţează Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană, înfiinţat în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale, expunand şi motivele care stau la baza sesizării sale. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va duce la îndeplinire decizia adoptată de Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană.”

7. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:
„Art. 8. – (1) în cazul în care organul de control prevăzut la art. 14 constata ca echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), care poarta marcajul CE şi sunt folosite potrivit destinaţiei lor, pot periclita securitatea persoanelor şi, după caz, a animalelor domestice ori a bunurilor, dispune măsuri pentru a le retrage de pe piata, pentru a le interzice introducerea pe piata, punerea în funcţiune sau utilizarea ori pentru a le restrictiona libera circulaţie.
(2) Organul de control informează imediat în scris Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care asigura de îndată informarea Comisiei asupra măsurilor luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei şi, în principal, dacă neconformitatea se datorează:
a) nerespectării cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute la art. 5 alin. (1);
b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 7 alin. (1);
c) unei deficiente din cuprinsul standardelor prevăzute la art. 7 alin. (1).”

8. La alineatul (1) al articolului 9, partea introductivă a literei A va avea următorul cuprins:
„Pentru a aplica marcajul CE, producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie sa respecte procedura de examinare EC de tip, prevăzută în anexa nr. 3, împreună cu:”.

9. La alineatul (1) al articolului 9, literele B, C şi D vor avea următorul cuprins:

„B. Echipamente grupele I şi II, categoriile M2 şi II
a) Pentru a aplica marcajul CE, în cazul motoarelor cu combustie interna şi al echipamentelor electrice din aceste grupe şi categorii, producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie sa urmeze procedura de examinare EC de tip, prevăzută în anexa nr. 3, împreună cu procedura referitoare la conformitatea cu tipul, prevăzută în anexa nr. 6, sau cu procedura referitoare la asigurarea calităţii produsului, prevăzută în anexa nr. 7.
b) Pentru a aplica marcajul CE, în cazul altor echipamente din aceste grupe şi categorii, producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie sa respecte procedura referitoare la controlul intern al producţiei, prevăzută în anexa nr. 8, şi sa înainteze documentaţia tehnica prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 8 organismului notificat, care confirma primirea ei îndată ce este posibil şi o păstrează.

C. Echipamente grupa II, categoria 3
Pentru a aplica marcajul CE, producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie sa urmeze procedura referitoare la controlul intern al producţiei, prevăzută în anexa nr. 8.

D. Echipamente grupele I şi II
Pentru a aplica marcajul CE, pe lângă procedurile prevăzute la lit. A, B şi C, producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene poate, de asemenea, sa urmeze procedura referitoare la verificarea EC a unităţii de produs, prevăzută în anexa nr. 9.”

10. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:
„(3) Procedurile prevăzute la alin. (1) se aplica componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), cu excepţia aplicării marcajului CE. Se emite un atestat scris de către producător sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, prin care se declara conformitatea componentelor cu prevederile prezentei hotărâri şi se enunta caracteristicile acestora, precum şi modul în care trebuie încorporate în echipamente sau în sisteme protectoare pentru a contribui la respectarea cerinţelor esenţiale aplicabile echipamentelor ori sistemelor protectoare complete.
(4) În plus, pentru a aplica marcajul CE, producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene poate urma procedura referitoare la controlul intern al producţiei, prevăzută în anexa nr. 8, cu referire la aspectele de securitate prevăzute la pct. 1.2.7 din anexa nr. 2.”
11. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
„Art. 13. – (1) În cazul în care organul de control stabileşte ca marcajul CE a fost aplicat în mod incorect, fără a aduce atingere prevederilor art. 8, producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene este obligat sa aducă produsul în conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului şi sa înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri în condiţiile stabilite de organul de control.”

12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
„Art. 14. – Organul de control responsabil pentru supravegherea pieţei este Inspecţia Muncii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.”

13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
„Art. 18. – Prevederile art. 7 alin. (4), art. 8 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (1), (2) şi (4) intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.”

14. Alineatele (1), (2), (3), (5) şi (8) ale articolului 19 vor avea următorul cuprins:
„Art. 19. – (1) Pana la data aderării României la Uniunea Europeană se admit introducerea pe piata şi/sau punerea în funcţiune în România şi a echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu marcaj naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat potrivit prevederilor alin. (2), precum şi a componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), însoţite de atestatul scris de conformitate. Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, republicată.
(2) În situaţia în care evaluarea conformitatii echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), destinate pieţei naţionale, se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre de către organisme recunoscute şi aprobate potrivit prevederilor alin. (6), producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România aplica marcajul CS şi emite declaraţia CS de conformitate.
(3) În situaţia în care evaluarea conformitatii componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), destinate pieţei naţionale, se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre, producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România emite atestatul scris de conformitate.
………………………………………………………………
(5) Se interzice aplicarea simultană a marcajului CS şi a marcajului CE pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2).
……………………………………………………………….
(8) Lista cuprinzând organismele prevăzute la alin. (6) şi sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc se aproba şi se actualizează ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

15. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:
„Art. 20. – (1) Responsabilităţile producătorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene în legatura cu echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), introduse pe piata cu marcaj CS, sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), cu marcaj CE.”

16. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:
„Art. 21. – (1) Certificatele emise pentru echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), în baza legislaţiei în vigoare la data publicării prezentei hotărâri, isi menţin valabilitatea pana la data expirării acestora, dar nu mai târziu de data aderării României la Uniunea Europeană.”

17. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
„Art. 25. – Prezenta hotărâre transpune Directiva 94/9/EC privind alinierea legislatiilor statelor membre privind echipamentele şi sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 100 din 19 aprilie 1994.”

18. Punctele 1.0.4, 1.2.9, 1.6.3, 2.2.1.3 şi 3.0.3 din anexa nr. 2 vor avea următorul cuprins:
„1.0.4. Condiţii de mediu
Echipamentele şi sistemele protectoare trebuie astfel proiectate şi construite încât sa fie capabile sa facă fata condiţiilor prezente sau previzibile de mediu.
……………………………………………………………..
1.2.9. Sisteme de capsulare antideflagranta
Dacă părţile care pot aprinde o atmosfera exploziva sunt plasate într-o capsulare, trebuie luate măsuri sa se asigure ca respectiva capsulare rezista la presiunea dezvoltata pe durata unei explozii
interioare a unui amestec exploziv şi previne transmiterea exploziei la atmosfera exploziva care inconjoara capsularea.
………………………………………………………………
1.6.3. Pericole generate de întreruperea alimentarii cu energie
În cazul în care echipamentele şi sistemele protectoare pot sa dea naştere la o răspândire a riscurilor suplimentare în cazul unei întreruperi a alimentarii cu energie, trebuie sa fie posibila menţinerea lor într-o stare sigura de funcţionare independent de restul instalaţiei.
……………………………………………………………….
2.2.1.3. Echipamentele trebuie sa fie astfel proiectate încât deschiderea acelor părţi de echipamente care ar putea fi surse de aprindere sa fie posibila numai în absenta alimentarii cu energie prin sisteme de interblocare adecvate. Când nu este posibil ca echipamentele sa poată deveni nefunctionale, producătorul fixează o eticheta de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului.
………………………………………………………………..
3.0.3. În cazul unei întreruperi a alimentarii cu energie, sistemele protectoare trebuie sa-şi menţină capacitatea de a funcţiona pe o perioada suficienta pentru a se evita o situaţie periculoasa.”

19. La punctul 1.0.6 din anexa nr. 2, litera b) va avea următorul cuprins:
„b) Instrucţiunile sunt redactate de către producător sau de reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene în una dintre limbile Uniunii Europene sau, după caz, în limba romana.
La punerea în funcţiune toate echipamentele şi sistemele protectoare trebuie sa fie însoţite de o traducere în limba sau limbile oficială/oficiale a/ale tarii în care urmează sa fie folosit echipamentul şi sistemul protector şi de instrucţiunile în limba originala.
Aceasta traducere se face de către producător sau de reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau de persoana care introduce pe piata echipamentul ori sistemul protector.
Prin excepţie de la aceasta cerinta, instrucţiunile de întreţinere destinate a fi utilizate de către personalul de specialitate angajat de producător sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pot fi redactate şi într-o singura limba comunitara inteleasa de către acest personal.”

20. La anexa nr. 3, punctul 2 va avea următorul cuprins:
„2. Cererea pentru efectuarea examinării EC de tip este înaintată de către producător sau de către reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene la un organism notificat ales de acesta.
Cererea include:
a) denumirea/numele şi sediul/adresa producătorului, precum şi denumirea/numele şi sediul/adresa reprezentantului sau autorizat stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, dacă cererea este înaintată de către acesta din urma;
b) o declaraţie scrisă care sa specifice ca aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat;
c) documentaţia tehnica, prevăzută la pct. 3.
Solicitantul pune la dispoziţia organismului notificat un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere, denumit în continuare tip. Organismul notificat poate solicita şi alte exemplare, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.”

21. La anexa nr. 3, punctul 5, al treilea paragraf va avea următorul cuprins:
„Dacă producătorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene îi este respinsă o certificare de tip, organismul notificat furnizează motive detaliate pentru acest refuz.”

22. La anexa nr. 3, punctul 9 va avea următorul cuprins:
„9. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene păstrează împreună cu documentaţia tehnica copiile de pe certificatele de examinare EC de tip şi de pe completările la acestea o perioada de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului echipament sau sistem protector.
În situaţia în care nici producătorul şi nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliţi în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a pune la dispoziţie documentaţia tehnica revine persoanei care introduce produsul pe piata.”

23. La anexa nr. 4, punctul 1, a doua fraza va avea următorul cuprins:
„Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament şi întocmeşte o declaraţie scrisă de conformitate.”

24. La anexa nr. 5, punctul 1 va avea următorul cuprins:
„1. Acest modul descrie procedura prin care un producător sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene verifica şi atesta ca echipamentul supus prevederilor pct. 3 este conform cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi respecta cerinţele relevante ale prezentei hotărâri.”

25. La anexa nr. 5, punctul 2, a doua fraza va avea următorul cuprins:
„Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament şi întocmeşte o declaraţie de conformitate.”

26. La anexa nr. 6, punctul 1 va avea următorul cuprins:
„1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene asigura şi declara
ca echipamentul în cauza este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi ca respecta cerinţele prezentei hotărâri care se aplica acestuia. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament şi întocmeşte o declaraţie scrisă de conformitate.”

27. La anexa nr. 6, punctul 3, primul paragraf va avea următorul cuprins:
„Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene păstrează o copie de pe declaraţia de conformitate pentru o perioada de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului exemplar de echipament. În cazul în care nici producătorul şi nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliţi în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a tine disponibilă documentaţia tehnica revine persoanei care introduce echipamentul ori sistemul protector pe piata.”

28. La anexa nr. 7, punctul 1, a doua fraza va avea următorul cuprins:
„Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare produs şi întocmeşte o declaraţie scrisă de conformitate.”

29. Punctele 1 şi 2 din anexa nr. 8 vor avea următorul cuprins:
„1. Modulul descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care îndeplineşte obligaţiile stabilite la pct. 2, asigura şi declara faptul ca echipamentele satisfac cerinţele prezentei hotărâri care le sunt aplicabile. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament şi întocmeşte în scris o declaraţie de conformitate.
2. Producătorul elaborează documentaţia tehnica descrisă la pct. 3 şi, el sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, o păstrează la dispoziţia organului de control pe o perioada de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului exemplar de echipament.
În cazul în care nici producătorul şi nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliţi în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia păstrării documentaţiei existente îi va reveni persoanei care introduce echipamentele pe piata.”

30. La anexa nr. 9, punctul 1, a doua fraza va avea următorul cuprins:
„Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe echipamentul sau sistemul protector şi întocmeşte o declaraţie de conformitate.”

31. La litera B din anexa nr. 10, prima şi ultima liniuta vor avea următorul cuprins:
„- denumirea/numele sau marca de identificare şi sediul/adresa producătorului ori reprezentantului sau autorizat stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene;
……………………………………………………………….
– identificarea semnatarului care a fost împuternicit sa-şi asume angajamente în numele producătorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.”

ART. II

Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 3 iunie 2004, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată dându-se textelor o noua numerotare.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemnează:
–––––
Ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei şi comerţului,
Codrut Ioan Seres
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
Bucureşti, 5 aprilie 2006.
Nr. 461.
–––