HOTĂRÂRE nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea măsurilor destinate sa promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de munca pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de munca pe durata determinata şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de munca temporară

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 18 iunie 2007

Descarca PDF cu H 557 din 2007 – salariaţii temporari încadraţi la agenţi de munca temporară

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al <LLNK 12006   319 10 202  51 82>art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

ART. 1

(1) Prezenta hotărâre are ca scop asigurarea protecţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de munca pentru următoarele categorii de salariaţi:

 1. a) salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de munca pe durata determinata, conform legii;
 2. b) salariaţii temporari încadraţi la agenţi de munca temporară, conform legii.

(2) Angajatorul, astfel cum este definit conform <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, are obligaţia sa asigure salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) aceleaşi condiţii de munca în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de munca, în special cu privire la accesul la echipamentele individuale de protecţie, de care beneficiază şi ceilalţi salariaţi.

(3) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) le are şi utilizatorul, astfel cum este definit conform <LLNK 12003    53 10 201   0 17>Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care, prin contractul de punere la dispoziţie, dotarea cu echipamente individuale de protecţie este în sarcina agentului de munca temporară.

(4) Prevederile <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 şi ale actelor normative elaborate în aplicarea acesteia se aplica şi salariaţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1).

ART. 2

Anterior începerii unei activităţi, angajatorul, respectiv utilizatorul are obligaţia de a informa salariaţii prevăzuţi la art. 1 asupra:

 1. a) calificarilor profesionale, aptitudinilor personale sau serviciilor medicale profilactice pe care activitatea respectiva le presupune, potrivit <LLNK 12006 319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 2. b) riscurilor majore specifice locului de munca, potrivit <LLNK 12006 319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006.

ART. 3

Angajatorul, respectiv utilizatorul este obligat sa asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii salariaţilor, conform prevederilor <LLNK 12007   355 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor şi ale prevederilor <LLNK 12006   319 10 202   7 73>art. 7 alin. (6) din Legea sănătăţii şi securităţii în munca nr. 319/2006.

ART. 4

(1) Angajatorul trebuie sa asigure condiţiile ca fiecare salariat sa primească o instruire suficienta şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, în special sub forma de informaţii şi instrucţiuni de lucru specifice locului de munca şi postului sau, în următoarele situaţii:

 1. a) la angajare;
 2. b) la schimbarea locului de munca;
 3. c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificări ale echipamentului existent;
 4. d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
 5. e) la executarea unor lucrări speciale.

 

(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie sa fie:

 1. a) adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri;
 2. b) periodică şi ori de câte ori este necesară.

 

(3) Angajatorul se va asigura ca salariaţii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, precum şi alţi participanţi la procesul de munca, definiţi conform <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, care desfăşoară activităţi în întreprinderea şi/sau unitatea proprie, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate şi sănătate în munca pe durata desfăşurării activităţilor.

ART. 5

(1) Angajatorul, respectiv utilizatorul are obligaţia de a informa persoanele cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi/sau serviciile externe, definite conform <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, cu privire la angajarea/utilizarea în cadrul întreprinderii/unităţii a unor salariaţi dintre cei prevăzuţi la art. 1 alin. (1).

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) trebuie sa facă posibila desfăşurarea, în mod corespunzător, a activităţii de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca din întreprindere/unitate.

ART. 6

Agentul de munca temporară pune la dispoziţia utilizatorului un salariat temporar, în baza unui contract de punere la dispoziţie, încheiat în forma scrisă, potrivit <LLNK 12003    53 10 201   0 17>Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 7

(1) Utilizatorul are obligaţia de a informa agentul de munca temporară asupra caracteristicilor specifice postului, în special privind calificarea necesară şi condiţiile concrete de munca.

(2) Agentul de munca temporară încheie cu salariatul un contract de munca temporară, în forma scrisă, care trebuie sa cuprindă elementele prevăzute de legislaţia în vigoare.

ART. 8

Pe parcursul misiunii, utilizatorul răspunde pentru asigurarea securităţii, sănătăţii şi igienei în munca a salariatului temporar.

Prezenta hotărâre transpune Directiva 91/383/CEE de completare a măsurilor destinate sa promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de munca în cazul lucrătorilor care au un raport de munca pe durata determinata sau un raport de munca temporară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 206/1991.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

 

Contrasemnează:

–––––

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de sanse,

Paul Pacuraru

 

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

 

Bucureşti, 6 iunie 2007.

Nr. 557.

–-