HOTĂRÂRE Nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităTii şi sănătăTii în muncă

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 12 iulie 2007

Descarca PDF cu HG_601 modificare si completare acte SSM

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 51 alin. (2) din Legea securităTii şi sănătăTii în
muncă nr. 319/2006,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.875/2005 privind protectia sănătătii şi securităTii lucrătorilor faTă de riscurile datorate
expunerii la azbest, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 8
Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte risc de expunere la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu
conTinut de azbest, angajatorul trebuie să dispună efectuarea evaluării şi monitorizării acestui risc, astfel încât să se
determine natura expunerii – varietatea mineralogică, dimensiunea fibrelor – şi gradul de expunere a lucrătorilor la
pulberea de azbest sau de materiale cu conTinut de azbest.”
2. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 9
(1) Dacă din rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 8 rezultă în mod clar că limita expunerii la azbest nu va
fi depăşită în aerul din zona de activitate, prevederile art. 11 – 15 şi ale art. 39 – 44 nu vor fi aplicate, în cazul în care
procesul de muncă implică:”.
3. Alineatul (2) al articolului 9 se abrogă.
4. Alineatul (2) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorii, atunci când este necesar, au obligaTia să solicite informaTii de
la proprietarii construcTiilor, pentru a identifica materialele despre care se presupune că ar putea conTine azbest.”
5. Alineatul (4) al articolului 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) La solicitarea inspectoratului teritorial de muncă şi a autorităTii de sănătate publică judeTeană sau a municipiului
Bucureşti, angajatorul trebuie să transmită planul prevăzut la alin. (1) înainte de începerea lucrărilor.”
6. Alineatele (1), (2) şi (6) ale articolului 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„ART. 36
(1) Pentru toate activităTile prevăzute la art. 4, cu excepTia celor prevăzute la art. 9, angajatorul trebuie să asigure
lucrătorilor îmbrăcăminte de lucru şi/sau echipament individual de protecTie adecvat.
(2) Angajatorul trebuie să asigure ca îmbrăcămintea de lucru şi/sau echipamentul individual de protecTie, prevăzute
la alin. (1), în niciun caz să nu fie scoase în afara întreprinderii.
………………………………………………………………..
(6) Angajatorul trebuie să asigure ca echipamentele individuale de protecTie prevăzute la alin. (1) să fie plasate întrun
loc bine definit şi să fie verificate şi curăTate după fiecare utilizare.”
7. Alineatul (2) al articolului 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Medicul de medicină a muncii responsabil cu supravegherea stării de sănătate are acces la registrul prevăzut la
alin. (1).”
8. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 45
(1) Registrul operativ naTional al bolilor profesionale declarate ca urmare a expunerii la azbest, inclusiv azbestoza şi
mezoteliomul, este constituit la nivelul Centrului naTional de coordonare metodologică şi informare privind bolile
profesionale din Institutul de Sănătate Publică Bucureşti.
(2) Raportarea bolilor profesionale prevăzută la alin. (1) se face potrivit anexei nr. 22 din Hotărârea Guvernului nr.
1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităTii şi sănătăTii în muncă
nr. 319/2006.”
9. Alineatul (1) al articolului 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 46
(1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau
penală, după caz, potrivit Legii securităTii şi sănătăTii în muncă nr. 319/2006.”
10. După alineatul (1) al articolului 46 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
„(1^1) Constituie contravenTie şi se sancTionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei încălcarea dispoziTiilor art.
12 şi ale art. 36 alin. (2), (3), (4), (5), (6) şi (7).”
ART. II
Hotărârea Guvernului nr. 1.876/2005 privind cerinTele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscurile generate de vibraTii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie
2006, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 3
Prevederile Legii securităTii şi sănătăTii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la
art. 2, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice incluse în prezenta hotărâre.
2. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 6
(1) Pentru vibraTiile transmise întregului corp:
a) valoarea limită de expunere zilnică profesională, calculată la o perioadă de referinTă de 8 ore, trebuie să fie de 1,15
m/s^2;
b) valoarea expunerii zilnice de la care se declanşează acTiunea, calculată la o perioadă de referinTă de 8 ore, trebuie
să fie de 0,5 m/s^2.”
3. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 7
(1) În executarea obligaTiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul
trebuie să evalueze şi, dacă este necesar, să măsoare nivelurile de vibraTii mecanice la care sunt expuşi lucrătorii.”
4. Alineatul (1) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 9
(1) Evaluarea şi măsurarea prevăzute la art. 7 trebuie să fie planificate şi efectuate de către serviciile competente, la
intervale corespunzătoare, Tinându-se seama de prevederile art. 8 şi 9 din Legea nr. 319/2006, referitoare la
competenTele serviciilor de protecTie şi prevenire şi ale lucrătorilor desemnaTi, cu atribuTii în domeniul securităTii şi
sănătăTii în muncă.”
5. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„ART. 11
(1) Angajatorul trebuie să fie în posesia unei evaluări a riscurilor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr.
319/2006, şi trebuie să identifice măsurile care trebuie luate potrivit prevederilor art. 12 – 17 din prezenta hotărâre.
(2) Evaluarea riscurilor trebuie înregistrată pe un suport material şi poate include o justificare a angajatorului potrivit
căreia natura şi amploarea riscurilor legate de vibraTiile mecanice nu necesită efectuarea unei evaluări mai detaliate a
acestora.”
6. Alineatul (2) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Reducerea riscurilor prevăzute la alin. (1) se întemeiază pe principiile generale de prevenire prevăzute la art. 7
alin. (3) din Legea nr. 319/2006.”
7. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 16
Potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să adapteze măsurile prevăzute în prezenta
secTiune la necesităTile lucrătorilor expuşi la riscuri specifice.”
8. Alineatul (1) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 17
(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 16, 17, 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să asigure ca
lucrătorii expuşi riscurilor generate de vibraTii mecanice la locul de muncă şi/sau reprezentanTii acestora să beneficieze
de informaTii cu privire la rezultatul evaluării riscurilor prevăzute la art. 7 şi de o formare corespunzătoare.”
9. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 18
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanTilor acestora, în ceea ce priveşte aspectele reglementate
de prezenta hotărâre, trebuie să se realizeze potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006.”
10. Alineatul (1) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 19
(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 24 şi 25 din Legea nr. 319/2006, Ministerul SănătăTii Publice adoptă
dispoziTii pentru a asigura supravegherea corespunzătoare a sănătăTii lucrătorilor în raport cu rezultatul evaluării
riscurilor prevăzute la art. 7, dacă acesta indică un risc pentru sănătatea lor.”
11. Alineatul (2) al articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Rezultatele supravegherii medicale făcute potrivit prevederilor art. 25 trebuie să fie luate în considerare la
aplicarea măsurilor de prevenire la un loc de muncă specific.”
12. La articolul 25 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) să Tină seama de recomandările medicului de medicină a muncii sau ale autorităTilor judeTene de sănătate publică
sau a municipiului Bucureşti, pentru punerea în aplicare a oricăror măsuri necesare pentru eliminarea sau reducerea
riscului, potrivit prevederilor secTiunii a 2-a a cap. II; inclusiv să aibă în vedere posibilitatea de a atribui lucrătorului un
alt post de lucru unde nu există riscuri de expunere;”.
13. Alineatul (2) al articolului 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul echipamentelor utilizate în agricultură şi silvicultură, termenul până la care acestea pot fi utilizate, prin
excepTie de la alin. (1), este data de 1 iulie 2014.”
14. Articolele 27, 28 şi 29 se abrogă.
ART. III
Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinTele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau
mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 21 martie 2006, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 3
Prevederile Legii securităTii şi sănătăTii în muncă nr. 319/2006 se aplică domeniului prevăzut la art. 1, fără a aduce
atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice ale prezentei hotărâri.”
2. Partea introductivă a articolului 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 51
Încă din faza de concepTie, studiu şi elaborarea proiectului lucrării, managerul de proiect, proiectantul şi, atunci când
este cazul, beneficiarul trebuie să ia în considerare principiile generale de prevenire în materie de securitate şi sănătate
prevăzute în Legea nr. 319/2006, în special în ceea ce priveşte:”.
3. Partea introductivă a articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 56
Pe toată durata realizării lucrării, angajatorii şi lucrătorii independenTi trebuie să respecte obligaTiile generale ce le
revin, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 319/2006, în special în ceea ce priveşte:”.
4. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 62
Punerea în aplicare a prevederilor art. 54, 58 şi 60 nu aduce atingere principiului răspunderii angajatorilor, prevăzut
în Legea nr. 319/2006.”
5. La articolul 65, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) să respecte obligaTiile generale ale angajatorilor potrivit prevederilor art. 7 alin. (5), art. 22 şi 23 din Legea nr.
319/2006;”.
6. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 68
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanTilor acestora privind prevederile art. 56, 58 şi 63 trebuie
să se realizeze potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006.”
7. După capitolul IX se introduce un nou capitol, capitolul IX^1, intitulat „SancTiuni”, cuprinzând articolul 70^1, cu
următorul cuprins:
„CAPITOLUL IX^1
SancTiuni
ART. 70^1
(1) Constituie contravenTii şi se sancTionează cu amendă contravenTională de la 4.000 lei la 8.000 lei încălcarea art. 6,
7, art. 9 lit. d), art. 10, 42, 47 şi 48.
(2) DispoziTiile referitoare la contravenTii, prevăzute la alin. (1), se completează cu prevederile OrdonanTei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenTiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Constatarea contravenTiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac de inspectorii de muncă.”
8. La anexa nr. 2, punctele 3 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„3. Lucrări cu expunere la radiaTii ionizante pentru care prevederile legale aplicabile obligă la delimitarea de zone
controlate sau supravegheate.
………………………………………………………………..
7. Lucrări cu recipiente cu aer comprimat”.
9. La anexa nr. 2, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:
„7^1. Lucrări desfăşurate de persoane care utilizează sursă de alimentare cu aer pentru protecTia respiratorie; lucrări
realizate în imersie cu protecTie respiratorie”.
10. La anexa nr. 4, punctele 3.4, 4.4 şi 13.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„3.4. Căile şi ieşirile de urgenTă trebuie semnalizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind
cerinTele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.
Panourile de semnalizare trebuie să fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare.
4.4. Acestea trebuie să fie semnalizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006.
Panourile de semnalizare trebuie să fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare.
………………………………………………………………..
13.4. Aceste spaTii trebuie semnalizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006.”
ART. IV
Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerinTele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 3 mai
2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 3
Prevederile Legii securităTii şi sănătăTii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate activităTilor prevăzute la art. 2,
fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice din prezenta hotărâre.”
2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 8
(1) În îndeplinirea obligaTiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul
trebuie să evalueze şi, dacă este necesar, să măsoare nivelurile de zgomot la care sunt expuşi lucrătorii.
(2) Pentru evaluarea riscului prevăzut la alin. (1) se va Tine seama de limitele maxime admise pentru zgomot la
posturile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială crescută şi deosebită, prevăzute în anexă.”
3. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 12
Evaluarea şi măsurarea prevăzute la art. 8 trebuie să fie planificate şi efectuate de către serviciile competente la
intervale adecvate, acordând o atenTie deosebită prevederilor art. 8 şi 9 din Legea nr. 319/2006 referitoare la serviciile
de prevenire şi protecTie sau la persoanele competente necesare.”
4. Partea introductivă a articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 15
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 319/2006, la evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie să acorde
atenTie deosebită următoarelor elemente:”.
5. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 16
(1) Angajatorul trebuie să deTină o evaluare a riscurilor potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
319/2006 şi trebuie să identifice măsurile care trebuie luate pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor potrivit
prevederilor art. 6 – 11 din aceeaşi lege.”
6. Partea introductivă a articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 18
Reducerea riscurilor generate de expunerea la zgomot trebuie să se bazeze pe principiile generale de prevenire
prevăzute la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 319/2006, luându-se în considerare, în special, următoarele:”.
7. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 22
Potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să adapteze măsurile prevăzute în prezenta
secTiune la nevoile lucrătorilor care aparTin grupurilor sensibile la riscuri specifice.”
8. Partea introductivă a articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 23
În situaTia în care riscurile generate de expunerea la zgomot nu pot fi prevenite prin alte mijloace, lucrătorilor trebuie
să li se pună la dispoziTie mijloace individuale de protecTie auditivă, adecvate şi corect ajustate, pe care să le utilizeze
potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinTele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecTie la locul de muncă şi ale art. 23 din Legea nr.
319/2006, în următoarele condiTii:”.
9. Partea introductivă a articolului 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 28
Fără a aduce atingere prevederilor art. 16, 17, 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să asigure
informarea şi formarea lucrătorilor expuşi la locul de muncă la un nivel de zgomot egal sau superior valorilor de
expunere inferioare de la care se declanşează acTiunea şi/sau a reprezentanTilor acestor lucrători privind riscurile
generate de expunerea la zgomot, în special în ceea ce priveşte următoarele:”.
10. Partea introductivă a articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 29
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanTilor acestora la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri
trebuie să se desfăşoare potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006 şi trebuie să se refere în special la
următoarele:”.
11. Alineatul (1) al articolului 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 30
(1) łinând seama de prevederile art. 24 şi 25, în situaTia în care rezultatele evaluării şi măsurării prevăzute la art. 8
indică un risc pentru sănătatea lucrătorilor, Ministerul SănătăTii Publice va emite ordine pentru a asigura supravegherea
adecvată a sănătăTii acestora, în concordanTă cu Legea nr. 319/2006.”
12. Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 se completează cu anexa „Limitele maxime admise pentru zgomot la
posturile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială crescută şi deosebită”, prevăzută în anexa la prezenta
hotărâre.
ART. V
Hotărârea Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecTia sănătăTii şi securităTii lucrătorilor faTă de riscurile datorate
expunerii la azbest, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, Hotărârea
Guvernului nr. 1.876/2005 privind cerinTele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la
riscurile generate de vibraTii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2006,
Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinTele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau
mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 21 martie 2006, şi Hotărârea Guvernului nr.
493/2006 privind cerinTele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de
zgomot, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 3 mai 2006, cu modificările şi completările
aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul muncii,
familiei şi egalităTii de şanse,
Paul Păcuraru
Ministrul sănătăTii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Bucureşti, 13 iunie 2007.
Nr. 601.

ANEXA 1
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 493/2006)
LIMITELE MAXIME
admise pentru zgomot la posturile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială crescută şi deosebită (atenTie,
responsabilitate, decizie, constrângere temporală)
________________________________________________________________________________
Complexitatea muncii Locul de muncă Nivelul admis
de zgomot
Lech,z dB(A)
________________________________________________________________________________
Posturi de muncă cu – Laboratoare de încercări sau depanări
solicitare neuropsihică – Cabine de supraveghere a proceselor
şi psihosenzorială tehnologice 75
crescută – Puncte vamale
________________________________________________________________________________
Posturi de muncă cu – Studiouri RTV şi cinematografice
solicitare neuropsihică – Cabine de comandă şi control (de
şi psihosenzorială exemplu: dispecerat energetic,
deosebită dispecerat mijloace de transport rutier,
feroviar, naval)
– Laboratoare pentru măsurări cercetare şi
proiectare
– Birouri sau încăperi cu calculatoare 60
– Săli de tratament
– Ghişee unde se lucrează cu publicul,
manipulare de valori, cartare poştală
– Încăperi pentru redactare mass-media
scrisă şi audio
– Cabinete medicale, săli de studiu,
clase, amfiteatre, biblioteci
________________________________________________________________________________
– Săli de operaTie şi tratament
– Ateliere de creaTie 50
– Săli de dirijare şi informare trafic
aerian
________________________________________________________________________________
–––––