HOTĂRÂRE nr. 809 din 14 iulie 2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Descarca PDF HOTARARE nr 809-2005 cerinte eip

ART. I
Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 26 februarie 2004, se modifica după cum urmează:
1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – Termenii definiţi la art. 2 se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.”
2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
„Art. 11. – (1) În cazul în care EIP fac obiectul şi al altor reglementări tehnice armonizate referitoare la alte aspecte şi care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acesta atesta ca EIP este considerat conform cu prevederile tuturor reglementărilor tehnice armonizate aplicabile.
(2) În cazul în care una sau mai multe dintre reglementările tehnice armonizate prevăzute la alin. (1) permit producătorului, într-o perioada de tranzitie, sa aleagă reglementările tehnice armonizate pe care le aplica, marcajul CE trebuie sa indice conformitatea numai cu prevederile acelor reglementări care au fost aplicate de producător. În acest caz trebuie specificate în documentele, notele sau în instrucţiunile care însoţesc aceste EIP elementele de identificare specifice ale reglementărilor tehnice armonizate aplicate.”
3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
„Art. 12. – (1) În cazul în care se constata ca standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) nu îndeplinesc în totalitate cerinţele esenţiale relevante prevăzute la art. 7, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sau Comisia Europeană sesizează Comitetul permanent de pe lângă Comisia Europeană, înfiinţat în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile informationale, precizând şi motivele sesizării.
(2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei desemnează un reprezentant în vederea participării la comitetul constituit potrivit prevederilor Directivei nr. 98/37/CE pentru dezbaterea problemelor ce pot apărarea în implementarea prezentei hotărâri.”
4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
„Art. 14. – Înaintea introducerii pe piata a unui model de EIP, producătorul ori reprezentantul sau autorizat are obligaţia sa
întocmească documentaţia tehnica prevăzută în anexa nr. 3, astfel încât sa o poată prezenta spre examinare, la cerere, organului de control.”
5. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru a verifica conformitatea EIP, trebuie sa se examineze un esantion corespunzător de EIP, prelevat de organismul notificat, şi sa se efectueze incercarile adecvate, definite în standardele prevăzute la art. 9 alin. (2), sau alte încercări necesare pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri.”
6. Alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:
„(2) Organismul notificat trebuie sa transmită producătorului un raport de încercare şi, în cazul în care concluziile raportului arata ca producţia nu este omogenă sau ca EIP examinate nu sunt conforme cu modelul descris în certificatul de examinare EC de tip sau cu cerinţele esenţiale relevante, acesta ia măsurile corespunzătoare în funcţie de natura defectului sau defectelor constatate şi informează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.”
7. La articolul 29, litera a) va avea următorul cuprins:
„a) a obiectivelor calităţii, a organigramei, a responsabilităţilor personalului de conducere şi a atribuţiilor acestuia în ceea ce priveşte calitatea produselor;”.
8. Alineatul (3) al articolului 33 va avea următorul cuprins:
„(3) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei aplica în evaluarea organismelor care urmează a fi recunoscute criteriile prevăzute în anexa nr. 5. Se considera ca organismele respective îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite în anexa nr. 5, dacă satisfac condiţiile prevăzute în standardele romane şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde europene armonizate relevante.”
9. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
„Art. 40. – Prevederile art. 12, art. 13 alin. (4), art. 22 alin. (7), art. 33 alin. (1) şi ale art. 34 alin. (2) se aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană.”
10. Partea introductivă a articolului 41 va avea următorul cuprins:
„Art. 41. – Pana la data aderării României la Uniunea Europeană:”.
11. La articolul 41, litera g) va avea următorul cuprins:
„g) în situaţia în care evaluarea conformitatii EIP destinate pieţei naţionale se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute la art. 17, 23 şi 27 de către organismele prevăzute la lit. d), producătorul sau reprezentantul acestuia aplica marcajul CS şi emite declaraţia de conformitate EC conform modelului prezentat în anexa nr. 4.”
12. Articolul 43 va avea următorul cuprins:
„Art. 43. – Certificatele emise pentru EIP pana la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi menţin valabilitatea pana la termenul de expirare, dar nu mai târziu de data aderării României la Uniunea Europeană.”
13. Articolul 48 va avea următorul cuprins:
„Art. 48. – Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei europene nr. 89/686/EEC privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la echipamente individuale de protecţie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 399/1989, modificată de Directiva nr. 93/68/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L220/1993, Directiva nr. 93/95/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L276/1993, şi Directiva nr. 96/58/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L236/1996.”
14. La punctul 1.4 din anexa nr. 2, ultimul paragraf va avea următorul cuprins:
„Aceste fise de instrucţiuni, care trebuie sa fie redactate în mod clar şi inteligibil, trebuie furnizate în limba oficială a statului/limbile oficiale ale statelor în care este utilizat echipamentul.”
15. La punctul 2.12 din anexa nr. 2, al doilea paragraf va avea următorul cuprins:
„Aceste marcaje trebuie sa fie complete, precise şi inteligibile, astfel încât sa împiedice orice interpretări; în particular, dacă astfel de marcaje incorporeaza cuvinte sau fraze, acestea din urma trebuie sa apara în limba oficială a statului/limbile oficiale ale statelor în care este utilizat echipamentul.”
16. La punctul 3.5 din anexa nr. 2, primul paragraf va avea următorul cuprins:
„EIP proiectate pentru a preveni efectele dăunătoare ale zgomotului trebuie sa aibă capacitatea de a asigura atenuarea acestuia în asemenea măsura încât nivelurile sonore echivalente percepute de utilizator sa nu depăşească în nici o împrejurare valorile limita zilnice stabilite de Normele generale de protecţie a muncii aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 508/933/2002, care transpune Directiva europeană nr. 86/188/CEE referitoare la protecţia muncitorilor impotriva riscurilor de expunere la zgomot în timpul lucrului.”
17. Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:
„Model de declaraţie de conformitate EC
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE EC
Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în ………….(numele, adresa completa; în cazul reprezentantului autorizat, se indica, de asemenea, numele şi adresa producătorului)………… declara ca EIP nou descris mai jos ………..(descrierea EIP: marca, tipul, numărul de serie etc.)………. este în conformitate cu prevederile ……………………..(Hotărârea Guvernului nr. 115/2004/Directiva europeană nr. 89/686/EEC, amendata prin directivele europene nr. 93/68/EEC, 93/95/EEC şi 96/58/EEC)………. şi, dacă este cazul, cu cele ale standardului naţional care transpune standardul armonizat nr. ……………… [pentru EIP prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c) din hotărâre], este identic cu EIP care este obiectul certificatului de conformitate prin examinare «EC» de tip nr. ………… eliberat de*1) ………..(numele şi adresa organismului notificat desemnat)………. este supus procedurii „Sistemul de control al calităţii EC pentru produsul final” prevăzute de secţiunea a 4-a pct. A sau procedurii „Sistemul de asigurare a calităţii EC a producţiei prin supraveghere” prevăzute de secţiunea a 4-a pct. B*1)
din Hotărârea Guvernului nr. 115/2004, sub controlul organismului notificat …………… (numele şi adresa organismului notificat desemnat)……….
Emisă la ………, data ………
Semnatura
……………….
(numele şi funcţia semnatarului investit cu puterea de a semna
în numele producătorului sau al reprezentantului sau autorizat)
–––––
*1) Se elimina procedura care nu este aplicabilă.”
ART. II
Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemnează:
–––––
Ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei şi comerţului,
Codrut Ioan Seres
Ministrul integrării europene,
Ene Dinga
Bucureşti, 14 iulie 2005.
Nr. 809.
––––