Hotararea 1169 din 25 noiembrie 2011 (Hotararea 1169/2011) pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

Publicat in Monitorul Oficial 873 din 12 decembrie 2011 (M. Of. 873/2011)
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Decarca PDF cu Hg 1169/2011

 

Articol unic. –
Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, alineatul (2) se abroga.
2. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. –
(1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor sunt: examenul medical la angajarea in munca, de adaptare, periodic, la reluarea activitatii, supraveghere speciala si promovarea sanatatii la locul de munca.”
3. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
„(11) Prin supraveghere speciala se intelege examenul medical profilactic efectuat de catre medicul de medicina muncii, in vederea stabilirii aptitudinii in munca pentru lucratorii care se incadreaza in urmatoarele categorii: persoane cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani impliniti, persoane cu varsta de peste 60 de ani impliniti, femei gravide, persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stangace, persoane cu vederea monoculara, persoane in evidenta cu boli cronice.”
4. La articolul 8, dupa alineatul (4) se va introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
„(5) Examinarile medicale profilactice se efectueaza in baza fisei de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, completata in mod obligatoriu la toate rubricile si semnata de catre angajator.”
5. La articolul 12, alineatul (2) se abroga.
6. La articolul 16, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:
„(61) Medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverinta/scrisoare medicala care sa ateste starea de sanatate a viitorului angajat.”
7. La articolul 22, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
„f) la indicatia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilitatilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical periodic poate cuprinde investigatii si/sau examene medicale de specialitate suplimentare celor prevazute in anexa nr. 1.”
8. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 27. –
In vederea constientizarii nevoilor si obiectivelor privind sanatatea si securitatea in munca in randul lucratorilor, a angajatorilor sau a altor factori implicati in acest scop, medicii de medicina muncii efectueaza activitati specifice de promovare a sanatatii la locul de munca pentru realizarea bunastarii lucratorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora.”
9. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 29. –
(1) Pentru promovarea masurilor privind adaptarea la munca a lucratorilor si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si de mediu, medicii de medicina muncii desfasoara activitati de consiliere privind sanatatea si igiena ocupationala a lucratorilor si a reprezentantilor acestora din intreprindere si din comitetul de sanatate si securitate in munca, dupa caz, si colaboreaza cu organismele din domeniul securitatii si sanatatii in munca.
(2) Serviciul de medicina muncii care asigura supravegherea starii de sanatate a lucratorilor va intocmi si va prezenta angajatorului, anual, un raport care va cuprinde in principal concluziile evaluarii starii de sanatate a lucratorilor, precum si recomandari medicale privind promovarea sanatatii la locul de munca.”
10. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 37. –
(1) Dosarul medical si fisa de identificare a factorilor de risc profesional se pastreaza la structura de medicina muncii pe durata derularii contractului cu angajatorul.
(2) Dosarul medical si fisa de identificare a factorilor de risc profesional pot fi, la solicitare, predate noii structuri de medicina muncii agreate de angajator.
(3) Dosarele medicale trebuie pastrate la structurile de medicina muncii cel putin 40 de ani de la incetarea expunerii, in cazul expunerii profesionale la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.”
11. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 38. –
Angajatorul pastreaza lista locurilor de munca cu riscuri profesionale si fisele de aptitudine.”
12. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 41. –
La schimbarea locului de munca in alta unitate, lucratorului i se vor inmana, la solicitare, copii ale dosarului sau medical si ale fisei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate structurii de medicina muncii a unitatii respective.”
13. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 42. –
Angajatorii in procedura de faliment vor informa structura de medicina muncii.”
14. Anexele nr. 1 si 3-5 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Ritli Ladislau
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
Ion Ariton

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.
Nr. 1.169.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 355/2007)

FISE
privind serviciile medicale profilactice detaliate in functie de expunerea profesionala

EXPLICAREA FISELOR
1. Examenul medical la angajare:
a) la acest punct este mentionata obligativitatea efectuarii examinarii clinice conform datelor din dosarul medical examen clinic general, pentru toti lucratorii;
b) la acest punct se includ pentru fiecare lucrator examinarile clinice, de laborator sau paraclinice in functie de agentul la care este expus, de situatia speciala de munca, profesie/ocupatie/functie.
2. Examenul medical periodic:
a) la acest punct este mentionat: examenul clinic general (cu atentie deosebita pe anumite aparate si sisteme);
b) la acest punct sunt mentionate examenele de laborator si paraclinice de efectuat in functie de factorul nociv profesional la care este expus lucratorul respectiv sau profesia/ocupatia/functia detinuta;
c) examen medical periodic – anual: intervalul dintre doua verificari medicale periodice nu depaseste 12 luni.
3. Contraindicatii:
a) contraindicatiile sunt relative; ele necesita evaluarea raportului dintre gravitatea bolii si factorii constitutivi ai conditiei de munca si evaluarea efectuata de catre medicul de medicina muncii;
b) inaptitudinea psihologica datorata lipsei potentialului atitudinal si aptitudinal psihologic profesional reprezinta contraindicatie pentru ocupatia/functia sau locul de munca respectiva/respective;
c) contraindicatiile mentionate sunt valabile atat pentru examenul medical la angajare, cat si pentru examenul medical periodic.
4. Observatii:
a) bolile acute, pana la vindecarea lor, constituie contraindicatii absolute;
b) medicul de medicina muncii poate solicita, daca considera necesar, pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de alta specialitate, dar decizia de aptitudine in munca ii apartine in totalitate;
c) pentru lucratorii care nu se regasesc in fisele din prezenta anexa, examenul medical periodic va fi reprezentat de examenul clinic general anual;
d) examenul medical periodic (clinic, de laborator sau paraclinic) se poate efectua si la intervale mai scurte decat cele prevazute in fise, daca acest lucru este prevazut in contractul colectiv de munca sau in alte dispozitii in acest sens, cu acordul conducerii unitatii si al reprezentantilor lucratorilor;
e) la angajarea in munca, precum si cu ocazia examenului medical periodic al lucratorilor care concura la siguranta circulatiei din sectorul transporturi feroviare, navale si aeriene, al conducatorilor auto, precum si al altor categorii de lucratori care desfasoara activitati specifice, se vor efectua si examinarile stabilite prin reglementari speciale, in scopul constatarii daca starea sanatatii le permite sa indeplineasca munca ce li se incredinteaza;
f) in functie de situatia epidemiologica locala, directiile de sanatate publica judetene vor stabili atat completarea examenelor medicale, cat si modificarea periodicitatii acestora in cadrul examenelor medicale periodice. Aceste modificari trebuie transmise in scris unitatilor care desfasoara activitate de medicina muncii;
g) pentru lucratorii expusi la radiatii ionizante se va respecta legislatia in vigoare ce reglementeaza domeniul activitatilor nucleare;
h) pentru lucratorii expusi la agenti chimici valorile-limita de expunere profesionala prevazute in legislatia in vigoare nu constituie o linie de demarcatie absoluta intre concentratiile nocive si concentratiile nenocive avand in vedere susceptibilitatea individuala. Valorile-limita de expunere profesionala servesc numai ca un ghid in scopuri de prevenire.
Prescurtari:
-ECG = electrocardiografie
-EEG = electroencefalografie
-EMG = electromiografie
-TGO = transaminaza glutamica oxaloacetica
-TGP = transaminaza glutamica piruvica
-GGT = gama glutamil transferaza
-RPS = radiografie pulmonara standard
-OAD = oblic anterior drept (pentru radiografii)
-TA = tensiune arteriala

I. AGENTI CHIMICI

Fisa 1. Acid acrilic, acrilati (monomeri), metilmetaacrilat

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 2. Acid cianhidric si compusi cianici, cu exceptia cianamidei calcice

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-ECG
-hemograma
-examen psihologic – la indicatia medicului specialist de medicina muncii
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-tiocianati in urina, la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-ECG – anual
-hemograma – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos central
-boli sau deformatii care impiedica purtarea mastii
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-anemie
-boli ale aparatului cardiovascular
-etilism cronic
-anosmie
-afectiuni tiroidiene

Fisa 3. Acizi organici si derivati (anhidride, lactone, halogenuri acide, nitrili si amide)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 4. Acrilamida

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos central si periferic

Fisa 5. Acrilonitril si metaacrilonitril

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-ECG
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-tiocianati in urina, la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-spirometrie – anual
-ECG – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli cronice ale aparatului cardiovascular

Fisa 6. Alcool metilic

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-testarea acuitatii vizuale si a campului vizual
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-testarea acuitatii vizuale si a campului vizual – anual
-alcool metilic in urina (la sfarsitul schimbului de lucru) anual
Contraindicatii:
-boli ale nervului optic si/sau ale retinei
-boli cronice ale sistemului nervos central si periferic
-etilism cronic

Fisa 7. Alcooli (cu exceptia alcoolului metilic)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma pentru metilciclohexanol
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-hemograma (pentru metilciclohexanol) – anual
-determinarea acetonei in urina (pentru alcool izopropilic) (la sfarsitul schimbului de lucru) – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice pentru alcoolul alilic, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-leucopenii pentru metilciclohexanol

Fisa 8. Aldehide

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 9. Amine alifatice

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 10. Amine aromatice carcinogene (benzidina, alfa- si beta-naftilamina, auramina, 4-aminodifenil, 2- acetilaminofluoren, dimetilaminoazobenzen, aminoazotoluen etc.)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-examen sumar de urina (urobilinogen)
-creatinina sanguina
-hemograma
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
-determinarea benzidinei in urina (pentru benzidina) anual
-hemograma – anual
-examen citologic al exfoliatului vezical – la 10 ani de la angajare si apoi anual
Contraindicatii:
-nefropatii cronice
-anemie

Fisa 11. Amoniac

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 12. Anhidrida ftalica

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 13. Arsen si compusii sai (cu exceptia hidrogenului arseniat)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-hemograma
-ECG
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-hemograma – anual
-arsenurie la sfarsitul saptamanii de lucru – anual, si la nevoie, la indicatia medicului de medicina muncii
-ECG – anual
Contraindicatii:
-hepatopatii cronice
-nefropatii cronice
-boli cronice ale sistemului nervos central si periferic
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-anemie
-hipertensiune arteriala severa, cardiopatii cronice, aritmii

Fisa 14. Bariu (compusi solubili)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-ECG
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-ECG – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-cardiopatii cronice

Fisa 15. Benzen

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma
-spirometrie
-TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-hemograma – anual
-fenoli urinari totali la sfarsitul schimbului de lucru semestrial sau acid S-fenilmercapturic urinar la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-TGO, TGP, GGT – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-afectiuni hematologice
-hepatopatii cronice
-boli ale sistemului nervos
-stomac operat
-femei gravide sau lehuze
-tineri sub 18 ani

Fisa 16. Benzochinona si produsi de oxidare ai hidrochinonei

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: ochi, tegumente)
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: ochi, tegumente)
Contraindicatii: –

Fisa 17. Beriliu si compusi

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
-spirometrie – anual
-dozarea beriliului in urina (la sfarsitul schimbului de lucru) anual
-hemograma – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-afectiuni hematologice

Fisa 18. Brom

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: tegumente, aparat respirator)
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: tegumente, aparat respirator)
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 19. Cadmiu metalic (pulberi si fumuri)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma
-examen sumar de urina (proteinurie)
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-hemograma – anual
-examen sumar de urina (atentie la proteinurie) la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-cadmiurie (la sfarsitul schimbului de lucru) – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-nefropatii cronice
-anemii
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-emfizem pulmonar
-tulburari ale metabolismului calciului

Fisa 20. Carbamati

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual, si in timpul campaniei de lucru – saptamanal
-colinesteraza eritrocitara sau serica in timpul campaniei de lucru, din 10 in 10 zile sau dupa o expunere severa accidentala
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli cronice sau deformatii care impiedica purtarea mastii de protectie
-boli cronice ale sistemului nervos

Fisa 21. Cetone

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: ochi, tegumente)
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: ochi, tegumente)
-acetonurie la sfarsitul schimbului de lucru (numai pentru acetona) – anual
-metiletilcetonurie (numai pentru metiletilcetona) la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli cronice ale sistemului nervos central si periferic (pentru expunerea la metil-n-butilcetona (2-hexanona), metil-n-propilcetona (2-pentanona), metilisobutilcetona (4-metil-2-pentanona), etil-n-butilcetona (3 heptanona), metil-n-amilcetona (2 heptanona)

Fisa 22. Chinone

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: ochi)
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: ochi)
Contraindicatii: –

Fisa 23. Cianamida calcica

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)
Contraindicatii:
-etilism cronic

Fisa 24. Clor si compusi (in afara hidrocarburilor clorurate)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli cardiace cronice

Fisa 25. Clorcian si clorura de cianuril

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: sistemul nervos central si periferic)
-spirometrie
-ECG
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: sistemul nervos central si periferic)
-spirometrie – anual
-ECG – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
-tiocianati in urina la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-hemograma – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli cronice ale sistemului nervos central
-boli cronice ale aparatului cardiovascular: boala arteriala periferica, boala cardiaca ischemica, valvulopatii
-etilism cronic
-hepatopatii cronice

Fisa 26. Clorura de vinil

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-TGO, TGP, GGT
-numar trombocite
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-TGO, TGP, GGT – anual
-numar trombocite – anual
-radiografia mainilor – la indicatia medicului de medicina muncii
-test presor la rece – anual
-fosfataza alcalina – anual
-examen sumar urina (urobilinogen) – anual
Contraindicatii:
-hepatopatii cronice
-arteriopatii
-sindrom Raynaud, boala Raynaud
-sclerodermie
-afectiuni osoase difuze
-trombocitopenii

Fisa 27. Cobalt (oxizi, saruri)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: aparat respirator)
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: aparat respirator)
-spirometrie – anual
-cobalturie la sfarsitul saptamanii de lucru – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli alergice

Fisa 28. Crezoli

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma
-examen sumar urina (urobilinogen)
-TGO, TGP, GGT
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-hemograma – anual
-examen sumar urina (urobilinogen) – anual
-TGO, TGP, GGT – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-nefropatii cronice
-hepatopatii cronice
-anemie
-hipertensiune arteriala
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 29. Crom si compusi

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: cai aeriene superioare – ulceratie, perforatie sept nazal pentru cromul hexavalent)
-hemograma
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: cai aeriene superioare – ulceratie, perforatie sept nazal pentru cromul hexavalent)
-spirometrie – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
-cromurie la sfarsitul saptamanii de lucru – anual
-examen citologic al sputei – la 10 ani de la angajare si apoi din 3 in 3 ani
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-hepatopatii cronice
-anemii

Fisa 30. Cupru (fumuri si pulberi)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: aparat respirator)
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 31. Decaboran, pentaboran

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: sistemul nervos, starea psihica)
-TGO, TGP, GGT
-examen sumar de urina (urobilinogen)
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: sistemul nervos, starea psihica)
-TGO, TGP, GGT – anual
Contraindicatii:
-boli organice ale sistemului nervos central
-hepatopatii cronice

Fisa 32. Diazometan, nitrozometil uretan, nitrozometil uree

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 33. Diboran

Examen medical la angajare:
-examen clinic general – spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli cronice ale aparatului cardiovascular

Fisa 34. Difenil si derivati (-metan, -etan, -eter), decalina, tetralina, difeniloxid

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: tegumente, aparat respirator)
-spirometrie
-ECG
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: tegumente, aparat respirator)
-ECG – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-HTA forma severa

Fisa 35. Dimetilformamida, dimetil acetamida

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-examen sumar de urina (urobilinogen)
-TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
-TGO, TGP, GGT (si alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii) – anual
-metilformamida in urina (pentru dimetilformamida) la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-n-metilacetamida in urina (pentru n-n-demetilacetamida) la sfarsitul saptamanii de lucru – anual
Contraindicatii:
-hepatopatii cronice

Fisa 36. Dimetilnitrozamina

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-examen sumar de urina (urobilinogen)
-TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
-TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual
Contraindicatii:
-hepatopatii cronice

Fisa 37. Dimetilsulfat

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii
-creatinina sanguina
-examen sumar de urina (urobilinogen)
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual
-creatinina sanguina – anual
-examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-hepatopatii cronice
-nefropatii cronice

Fisa 38. Dinitrofenol, dinitrocrezol, dinitrobutil fenol

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-astm bronsic
-hipertiroidie

Fisa 39. Dioxan (dietilendioxid)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-examen sumar de urina (urobilinogen)
-creatinina sanguina
-spirometrie
-TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
-creatinina sanguina – anual
-TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos central
-nefropatii cronice
-hepatopatii cronice
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 40. Dioxid de sulf (inclusiv acid sulfuric)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
Fisa 41. Esteri organo-fosforici
Examen medical la angajare:
-examen clinic general
Examen medical periodic:
-examen clinic general – la fiecare 10 zile de la inceperea campaniei
-determinarea colinesterazei serice sau eritrocitare – in timpul campaniei de lucru, din 10 in 10 zile sau dupa o expunere severa accidentala
Contraindicatii:
-boli ale sistemului nervos
-boli cronice care impiedica portul mastii si costumului de protectie

Fisa 42. Eteri si derivati

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma (pentru fenil-glicidil-eter)
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-hemograma (pentru fenil-glicidil-eter) – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-afectiuni psihice, inclusiv nevrozele manifeste
-anemie (pentru fenil-glicidil-eter)
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 43. Etilenclorhidrina, monoclorhidrina, diclorhidrina, epiclorhidrina

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-examen sumar de urina (urobilinogen)
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos central
-boli psihice
-hepatopatii cronice
-nefropatii cronice
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 44. Etilenimina, propilenimina

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-hepatopatii cronice
-nefropatii cronice

Fisa 45. Etilenoxid

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli cronice ale sistemului nervos

Fisa 46. Fenilhidrazine

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma
-examen sumar de urina
-creatinina sanguina
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-hemograma, reticulocite (cand exista anemie) – anual
-examen sumar de urina – anual
-creatinina sanguina – anual
Contraindicatii:
-anemie
-trombocitopenii
-boli alergice
-nefropatii cronice

Fisa 47. Fenoli, omologii sai si derivatii lor halogenati

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-TGO, TGP, GGT
-creatinina sanguina
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-fenoli totali urinari la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-dozarea pentaclorfenolului in urina (pentru pentaclorfenol) la sfarsitul schimbului de lucru – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice
-nefropatii cronice
-hepatopatii cronice

Fisa 48. Fluor si compusi

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-determinarea fluorului in urina (la sfarsitul schimbului de lucru) – anual
-radiografia unui element al scheletului: la indicatia medicului de medicina muncii
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 49. Fluor acetat si metilfluoracetat de sodiu

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-ECG
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos central
-miocardiopatii
-hipoparatiroidii
-hipocalcemii

Fisa 50. Fosforul si compusii sai anorganici

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma
-examen sumar de urina (urobilinogen)
-TGO, TGP, GGT
-ECG
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-hemograma – anual
-radiografie dentara si a mandibulei – la indicatia medicului de medicina muncii
-examen sumar de urina – anual
-TGO, TGP, GGT – anual
-creatinina sanguina – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale cailor respiratorii superioare
-hepatopatii cronice
-nefropatii cronice
-hipertiroidie manifesta
-stomatite ulcerative
-osteopatii cronice, leziuni ale mandibulei

Fisa 51. Fosgen (oxiclorura de carbon)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: aparatul respirator)
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: aparatul respirator)
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 52. Glicoli si derivati halogenati

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma completa (in special pentru metil- si butil-celosolv)
-examen sumar de urina
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-examen sumar de urina – anual
-creatinina sanguina – anual
-hemograma (in special pentru metil si butil- celosolv) – anual
Contraindicatii:
-nefropatii cronice
-boli cronice ale sistemului nervos central
-hemopatii – numai pentru metil si butil- celosolv

Fisa 53. Hidrazina, dimetilhidrazina

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-hidrazinurie (pentru hidrazina) la sfarsitul schimbului de lucru – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-hepatopatii cronice

Fisa 54. Hidrocarburi alifatice si aromatice halogenate (in afara de clorura de vinil si tetraclorura de carbon)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-creatinina sanguina
-TGO, TGP, GGT
-examen sumar de urina (urobilinogen)
-ECG
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-acid tricloracetic si tricloretanol in urina la sfarsitul saptamanii de lucru – anual
-acid trifluoroacetic in sange la sfarsitul schimbului de lucru (pentru halotan) – anual
-hexaclorbenzen in ser la sfarsitul schimbului de lucru (pentru hexaclorbenzen) – anual
-p-clorfenol total in urina la sfarsitul schimbului de lucru (pentru clorbenzen) – anual
-clorura de metilen in sange la sfarsitul schimbului de lucru (pentru clorura de metilen) – anual
-brom in sange la sfarsitul schimbului de lucru (pentru bromura de metil) – anual
-2,5 diclorfenol total in urina la sfarsitul schimbului de lucru (pentru 1,4 diclor benzen) – anual
-examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
-creatinina sanguina – anual
-TGO, TGP, GGT – anual
Contraindicatii:
-hepatopatii cronice
-nefropatii cronice
-boli cronice ale sistemului nervos central
-boli psihice
-miocardiopatii cronice
-etilism cronic

Fisa 55. Hidrocarburi aromatice (in afara de benzen): toluen, xilen, naftalina etc.

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma
-spirometrie
-TGO, TGP, GGT (pentru toluen)
-examen sumar de urina (pentru toluen)
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-acid hipuric si/sau orto-cresol in urina (pentru toluen) la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-acid metilhipuric in urina (pentru xilen) la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-spirometrie – anual
-hemograma – anual
-TGO, TGP, GGT (pentru toluen) – anual
-sumar de urina (pentru toluen) – anual
Contraindicatii:
-hepatopatii cronice
-boli cronice ale sistemului nervos central si periferic
-cataracta pentru naftalen
-femei gravide, femei care alapteaza
-tinerii sub 18 ani

Fisa 56. Hidrocarburi din petrol alifatice si aliciclice (benzine, white-spirit, solvent-nafta etc.)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos central
-boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
-etilism cronic

Fisa 57. Hidrocarburi policiclice aromatice produse din distilarea gudroanelor, a carbunelui, a titeiului si a sisturilor bituminoase (antracen, benzantracen, 3- 4-benzapiren, fenantren, metilcolantren etc.)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: tegumente, aparat respirator)
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: tegumente, aparat respirator)
-RPS – la 5 ani de la angajare si apoi din 3 in 3 ani
-spirometrie – anual
-examen citologic al sputei – la 10 ani de la angajare, apoi din 2 in 2 ani
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 58. Hidrogenul arseniat si stibiat

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma
-examen sumar de urina
-ECG
-TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-hemograma si reticulocite – anual
-examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
-TGO, TGP, GGT – anual
-creatinina sanguina – anual
-arsen sau stibiu in urina la sfarsitul saptamanii de lucru – anual
Contraindicatii:
-anemie
-hepatopatii cronice
-nefropatii cronice
-boli cronice cardiace
-boli cronice ale sistemului nervos periferic

Fisa 59. Hidrogen fosforat

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-ECG
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-pseudocolinesteraza serica – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-hepatopatii cronice
-boli cronice ale sistemului nervos central

Fisa 60. Hidrogen seleniat si telurat

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-telur in urina (pentru telur si compusi) la sfarsitul schimbului de lucru – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-hepatopatii cronice

Fisa 61. Hidrogen sulfurat

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-anosmie

Fisa 62. Insecticide organoclorurate (DDT, HCH)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-TGP, TGO
-ECG
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-TGP, TGO – anual
-ECG – anual
-spirometrie – anual
-DDT in sange la sfarsitul schimbului de lucru – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos central
-epilepsie
-dermatoze
-hepatopatii cronice
-boli cronice cardiace (aritmii, tulburari de conducere)

Fisa 63. Izocianati

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 64. Mangan

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: sistem nervos central si periferic, stare psihica)
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (cu atentie la statusul psihoemotional, tulburari de mers, disartrie, sialoree)
-manganurie la sfarsitul schimbului de lucru – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos

Fisa. 65. Mercaptani

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos central
-boli psihice

Fisa 66. Mercur metalic si compusi anorganici si organici

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: sistem nervos central si periferic, stare psihica, tiroida, cavitate bucala)
-creatinina sanguina
Examen medical periodic:
-examen clinic general (atentie la examinarea cavitatii bucale, statusul psihoemotional, modificarea scrisului) – anual
-mercur in urina (la inceputul schimbului urmator) – anual
-mercur in sange la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-creatinina sanguina – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos, boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
-boli endocrine: hipertiroidie, hipoparatiroidie
-nefropatii cronice

Fisa 67. Monoxid de carbon

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-ECG
-hemograma
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-ECG – anual
-carboxihemoglobinemie – anual, la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos central
-boli cronice ale aparatului cardiovascular
-anemie
-epilepsie

Fisa 68. Nichel si compusi (in afara nichelului carbonil)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-nichel in urina la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
-spirometrie – anual
-examen citologic al sputei la muncitorii de la rafinarea nichelului – la 10 ani de la angajare si apoi din 2 in 2 ani
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 69. Nichel carbonil si alti carbonili metalici

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma
-ECG
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-nichel in urina la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-carboxihemoglobinemie la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-hemograma – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-cardiopatii cronice
-anemie
-boli cronice ale sistemului nervos central

Fisa 70. Nicotina

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-ECG
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
Contraindicatii:
-boala cardiaca ischemica
-epilepsie
-arteriopatii periferice

Fisa 71. Nitro si aminoderivati ai hidrocarburilor aromatice (in afara de amine carcinogene, trinitrotoluen si trinitrofenol)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma
-examen sumar de urina (urobilinogen)
-ECG
-TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-hemograma la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-methemoglobinemie la sfarsitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) – anual
-paranitrofenol total urinar la sfarsitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) – anual
-examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
-TGO, TGP, GGT – anual
-creatinina sanguina – anual
Contraindicatii:
-anemie
-hepatopatii cronice
-cardiopatii cronice
-etilism cronic
-boli alergice
-dermatoze

Fisa 72. Oxid de calciu, hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 73. Oxizi de azot (inclusiv acid azotic)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: ochi, aparat respirator)
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 74. Ozon

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-ECG
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-ECG – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boala cardiaca ischemica

Fisa 75. Piridina, omologi si derivati (aminopiridina, cloropiridina, picoline – metil piridine, piperidina)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
-TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii – anual
-creatinina sanguina – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli neuropsihice cronice
-nefropatii cronice
-hepatopatii cronice

Fisa 76. Platina (saruri complexe solubile)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 77. Plumb metalic, oxizi de plumb si compusi anorganici

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma
-creatinina sanguina
-uroporfirine urinare
-ECG
Examen medical periodic:
-examen clinic general – semestrial
-acid deltaaminolevulinic in urina la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-protoporfirina libera eritrocitara in sange la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-plumbemie la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-hemograma – anual
-creatinina sanguina – anual
-EMG – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-boli cronice ale aparatului cardiovascular (HTA, boala cardiaca ischemica)
-boli cronice ale sistemului nervos
-afectiuni psihice
-anemie
-porfirii
-nefropatii cronice
-femei in perioada de fertilitate
-minori (sub 18 ani)

Fisa 78. Plumb tetraetil

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
Examen medical periodic:
-examen clinic general – semestrial (atentie la posibile tulburari psihice – iritabilitate, insomnie, anxietate, ataxie, mioclonii, probe vestibulare)
-plumb total si/sau plumb dietil in urina la sfarsitul schimbului de lucru – semestrial sau imediat dupa o expunere severa accidentala
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos central
-epilepsie
-boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
-hepatopatii cronice

Fisa 79. Propiolactona (beta-propiolactona)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-TGO, TGP, GGT – anual
Contraindicatii:
-hepatopatii cronice

Fisa 80. Rasini epoxidice

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 81. Seleniu si compusi (in afara de hidrogen seleniat)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 82. Staniu (compusi organici)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos central

Fisa 83. Stibiu si compusi (in afara de hidrogen stibiat)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
-spirometrie – anual
-stibiu in urina la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-polinevrite

Fisa 84. Stiren

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-acid mandelic urinar la sfarsitul schimbului de lucru sau fenilglioxalic urinar la sfarsitul schimbului de lucru ori stiren in sange la sfarsitul schimbului de lucru (pentru stiren) – semestrial
-hemograma – semestrial
-TS, TC, teste de fragilitate vasculara – semestrial
Contraindicatii:
-hemopatii
-boli cronice ale sistemului nervos central

Fisa 85. Sulfura de carbon

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-ECG
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-acid 2-tio-tiazolidin 4 carboxilic urinar la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-testul iodazidic la sfarsitul schimbului de lucru- anual
-ECG – la indicatia medicului de medicina muncii
-EMG – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos
-boli psihice (inclusiv nevrozele)
-boala cardiaca ischemica
-hipertensiune arteriala forma severa
-etilism cronic
-hepatopatii cronice
-nefropatii cronice

Fisa 86. Taliu si compusi

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: sistem nervos, TA)
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: sistem nervos, caderea parului, colorarea in negru a radacinii firului de par)
-spirometrie – anual
-taliu in urina – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos
-etilism cronic
-hipertensiune arteriala forma severa

Fisa 87. Telur si compusi (in afara hexafluorurii de telur – vezi fluor)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-telur in urina la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos central si periferic
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 88. Terebentina

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-examen sumar de urina
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-examen sumar de urina – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-nefropatii cronice

Fisa 89. Tetraclorura de carbon

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-examen sumar de urina (urobilinogen)
-TGO, TGP, GGT
-creatinina sanguina
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
-TGO, TGP, GGT – anual
-creatinina sanguina – anual
Contraindicatii:
-hepatopatii cronice
-nefropatii cronice
-boli cronice ale sistemului nervos central
-boli psihice
-afectiuni cronice ale aparatului cardiovascular
-etilism cronic

Fisa 90. Tetraoxid de osmiu

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 91. Triclorura, pentaclorura si pentasulfura de fosfor etc.

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
Fisa 92. Trimetilen, trinitramina

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos central
-epilepsie
-boli psihice cronice

Fisa 93. Trinitrotoluen si trinitrofenol

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma
-examen sumar de urina (urobilinogen)
-ECG
-TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-testarea acuitatii vizuale si a campului vizual – anual
-spirometrie – anual
-hemograma – anual
-examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
-TGO, TGP, GGT – anual
-methemoglobinemie la sfarsitul schimbului de lucru – anual
Contraindicatii:
-anemie
-nefropatii cronice
-hepatopatii cronice
-boli cronice cardiovasculare
-tulburari cristaliniene
-etilism cronic
-boli alergice

Fisa 94. Uleiuri minerale, gudroane, smoala, negru de fum

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie la examenul tegumentelor)
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general (atentie la examenul tegumentelor) – anual
-RPS – la 5 ani de la angajare si apoi din 3 in 3 ani
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 95. Vanadiu (pentaoxid de vanadiu si alti oxizi)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-vanadiu in urina la sfarsitul schimbului de lucru – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 96. Vinilcarbazol

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma
-examen sumar de urina (urobilinogen)
-TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-hemograma – anual
-examen sumar de urina (urobilinogen) – anual
-TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii – anual
Contraindicatii:
-hepatopatii cronice
-boli neuropsihice cronice
-anemie
-leucopenii

Fisa 97. Warfarina si alte cumarinice

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-hemograma
-timp de sangerare, timp de coagulare, timp de protrombina
-examen sumar de urina pentru hematurie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-hemograma – anual
-coagulograma – anual
-examen sumar de urina pentru hematurie – anual
Contraindicatii:
-diateze hemoragipare
-anemie

Fisa 98. Zinc si compusi

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: tegumente, aparat respirator)
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: tegumente, aparat respirator)
-spirometrie – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

II. AGENTI FIZICI

Fisa 99. Campuri electromagnetice neionizante din banda 0-300 GHz

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-ECG
-glicemie
-hemograma completa
-testarea acuitatii vizuale si a campului vizual
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-testarea acuitatii vizuale si a campului vizual – anual
-ECG – anual
-hemograma – anual
-glicemie – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos central
-boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
-boli cronice ale aparatului cardiovascular
-afectiuni hematologice (leucemii)
-boli endocrine: tiroida, hipofiza, gonade
-cataracta, glaucom, atrofie optica
-diabet zaharat

Fisa 100. Presiune atmosferica crescuta

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-audiograma
-ECG
-testarea acuitatii vizuale si a campului vizual
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-testarea acuitatii vizuale si a campului vizual – anual
-audiograma – anual
-ECG – anual
Contraindicatii:
-obezitate: peste 20% din greutatea normala
-etilism cronic
-boli cronice ORL: otite, sinuzite, catar ototubar
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli cronice ale aparatului cardiovascular: hipertensiune arteriala forma severa, boala cronica ischemica, valvulopatii, arteriopatie cronica obliteranta
-osteoartropatii inflamatorii sau degenerative
-boli cronice ale sistemului nervos central sau periferic
-retinite, glaucom
-afectiuni endocrine

Fisa 101. Radiatii infrarosii

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-testarea acuitatii vizuale
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-testarea acuitatii vizuale- anual
Contraindicatii:
-keratite, cataracta, retinopatii
-dermatoze

Fisa 102. Radiatii ionizante

Examen medical la angajare:
-examen clinic general; se va insista pe: anamneza familiala, personala si profesionala, referitoare la expunerile neprofesionale la radiatii ionizante, la expunerile medicale in scop diagnostic sau terapeutic si la eventuale tratamente cu substante cu actiune medulostimulatoare ori meduloinhibitoare
-hemograma completa, numar reticulocite
-teste citogenetice (la indicatie)
-examen oftalmologic (specialist), pentru activitati cu surse de neutroni sau particule grele si pentru cei care lucreaza in imagistica
-examen psihologic
-examen psihologic, examen psihiatric, examen neurologic (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, pentru operatorii care lucreaza nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice si a reactorilor nucleari
Examen medical periodic:
1. pentru toate categoriile de personal expus la radiatii ionizante
-examen clinic general – anual
-examen hematologic – la 2 ani
-examen citogenetic dupa 5 ani de expunere, apoi din 5 in 5 ani (la indicatie)
2. examinari speciale:
-pentru operatorii care lucreaza nemijlocit la comanda centralelor neuclearoelectrice si a reactorilor nucleari: examen neurologic (specialist) si examen psihiatric (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, glicemie, EKG – anual
-pentru lucratorii expusi la neutroni si particule grele din obiectivele nucleare majore (reactori si centrale nuclearoelectrice, centre de productie radiochimica, uzine de prelucrare a combustibilului nuclear, precum si in alte activitati (la aprecierea medicului de medicina muncii): examen oftalmologic (specialist) – din 2 in 2 ani
-pentru lucratorii din sectorul de prelucrare a materiei prime nucleare din minele radioactive in subteran, din centrele de productie radiochimica, in statiile de tratare a deseurilor radioactive, cu o vechime de peste 10 ani; radiografie pulmonara posteroanterioara, citologie in sputa, analize citogenetice, contorizare de corp uman – apoi din 5 in 5 ani
-pentru lucratorii din unitatile de productie radiochimica si din unitatile de medicina nucleara care lucreaza in mod curent cu iod radioactiv, cu o vechime de peste 5 ani: investigarea functiei tiroidiene – din 2 in 2 ani
-pentru cei care lucreaza in imagistica – examen oftalmologic (specialist) la 2 ani interval
3. in situatii de expunere exceptionala sau accidentala prin expunere externa sau interna:
-examen clinic general
-examen hematologic complet
-analize citogenetice (aberatii cromozomiale)
-contorizare de corp uman
-investigatii de radiotoxicologie
-alte examene de specialitate necesare precizarii diagnosticului
Contraindicatii:
A. Pentru toate categoriile de activitati nucleare:
1. stari fiziologice:
-varsta sub 18 ani
-sarcina, daca nu se asigura de catre angajator expunerea produsului de conceptie sub 1 mSv in perioada restanta de sarcina
-sarcina si alaptare pentru contaminarea interna
2. boli actuale:
-boli psihice
-etilism cronic
-boli ce necesita tratament cu surse de radiatii ionizante sau investigatii si tratamente radiologice de lunga durata
-diabet zaharat decompensat – pentru cei care lucreaza cu surse deschise de radiatii ionizante si pentru operatorii de reactor nuclear
-stari precanceroase, neoplazii in evolutie, leziuni cutanate capabile de malignizare
-afectiuni hematologice
3. antecedente personale si profesionale:
-boala acuta de iradiere sau alte manifestari patologice in urma unor expuneri cronice la radiatii ionizante
B. Pentru activitati cu surse de radiatii ionizante specifice:
-activitate cu particule grele si neutroni: cataracta de pol anterior
-activitate in mine radioactive: bronhopneumopatii cronice
-activitate cu surse de radiatii ionizante deschise: hepatopatii cronice, nefropatii cronice, dermite sau eczeme cronice, pemfigus, psoriazis, ihtioza, tiroidopatii, boli psihice
-pentru operatorii de reactor nuclear: orice conditie care produce incapacitate subita, cum ar fi: epilepsie, tulburari mintale, diabet zaharat, hipertensiune arteriala, boli cardiovasculare sau pierderi de constienta

Fisa 103. Radiatii laser

Examen medical de angajare:
-examen clinic general
-testarea acuitatii vizuale
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-testarea acuitatii vizuale si a campului vizual – anual
Contraindicatii:
-conjunctivite si keratite cronice
-cataracta
-glaucom
-retinopatii

Fisa 104. Ultrasunete si infrasunete

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: sistemul nervos central)
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: sistemul nervos central)
Contraindicatii:
-boli cronice ale sistemului nervos central

Fisa 105. Radiatii ultraviolete

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: ochi, tegumente, aparat respirator)
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: ochi, tegumente, aparat respirator)
-testarea acuitatii vizuale si a campului vizual – anual
Contraindicatii:
-conjunctivite si keratite cronice
-dermatoze
-leziuni precanceroase ale pielii

Fisa 106. Temperatura ridicata

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-ECG (cu ECG de efort, la indicatia medicului de medicina muncii)
-glicemie
-examen sumar de urina
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-ECG – anual
-glicemie – anual
-examen sumar de urina – anual
-ionograma – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-boli cronice ale aparatului cardiovascular
-insuficienta corticosuprarenaliana
-hipertiroidie
-hipotiroidie
-dermatoze cronice
-obezitate (IMC > 35 kg/m2)
-capacitate sudorala diminuata prin absenta sau hipoplazia glandelor sudoripare (displazia ectodermica ereditara)
-diabet zaharat, alcoolism cronic
-mucoviscidoza
-perioada de convalescenta dupa o afectiune medicala acuta sau o interventie chirurgicala
-afectiuni neuropsihice
-intoleranta idiopatica la caldura

Fisa 107. Temperatura scazuta

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-ECG
-examen sumar de urina
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-ECG – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-otite, mastoidite, sinuzite cronice
-boli cronice ale aparatului cardiovascular: boala ischemica cronica, HTA forma severa, valvulopatii, arteriopatie cronica obliteranta
-sindrom Raynaud
-dermatite a frigore
-nefropatii cronice
-boli imunitare cu anticorpi precipitanti la rece (crioglobulinemii)
-afectiuni musculoosteoarticulare cu puseuri repetate

Fisa 108. Vibratii mecanice (trepidatii)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-examen radiologic al coloanei vertebrale pentru vibratiile aplicate intregului corp – la indicatia medicului de medicina muncii
-examen radiologic al membrelor superioare pentru vibratiile aplicate sistemului mana-brat la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-arterita, arteriopatie cronica obliteranta
-artrite sau artroze ale articulatiilor supuse actiunii vibratiilor
-sindrom Raynaud, boala Raynaud
-polinevrite
-miozite, tenosinovite ale muschilor si tendoanelor supuse actiunii vibratiilor

Fisa 109. Zgomot

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-audiograma
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-audiograma – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale urechii medii si interne
-psihopatii, nevroze manifeste
-hipertensiune arteriala, forma medie sau severa, asociata cu alti factori de risc

III. AGENTI FIZICO-CHIMICI

Fisa 110. Aluminiu si oxid de aluminiu

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-aluminiu in urina la sfarsitul schimbului de lucru – anual
-RPS – la 5 ani de la angajare si apoi din 3 in 3 ani
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli cronice ale cailor respiratorii superioare, care impiedica respiratia nazala

Fisa 111. Azbest

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-RPS si OAD – la 5 ani de la angajare, apoi din 3 in 3 ani
-spirometrie – anual
-examen citologic al sputei – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-tuberculoza pulmonara activa sau sechele pleuropulmonare, cu exceptia complexului primar calcificat
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli cronice ale cailor respiratorii superioare, care impiedica respiratia nazala
-fibroze pulmonare de orice natura

Fisa 112. Bariu

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 113. Carburi metalice (pulberi de metale dure)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-RPS – din 5 in 5 ani
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-boli cronice ale cailor respiratorii superioare, care impiedica respiratia nazala
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 114. Ciment

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-astm bronsic
-boli cronicie ale cailor respiratorii superioare, care impiedica respiratia nazala sau malformatii in sfera ORL

Fisa 115. Dioxid de siliciu liber cristalin

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-RPS – la 5 ani de la incadrare si apoi din 3 in 3 ani
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-forme active sau sechele de tuberculoza pleuropulmonara, cu exceptia complexului primar calcificat
-tuberculoza extrapulmonara actuala sau sechele de orice fel
-fibroze pulmonare de orice natura
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli cronice ale cailor respiratorii superioare, care impiedica respiratia nazala, rinite atrofice
-deformatii mari ale cutiei toracice, afectiuni ale diafragmului
-boli cardiovasculare: valvulopatii, miocardiopatii
-boli cronice care diminueaza rezistenta generala a organismului: diabet zaharat, hipertiroidie, colagenoze (P.C.E., sclerodermie, lupus eritematos diseminat s.a.)

Fisa 116. Fier (oxizi de fier)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-RPS – la 5 ani de la angajare si apoi din 3 in 3 ani
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli cronice ale cailor respiratorii superioare, care impiedica respiratia nazala

Fisa 117. Pulberi cu continut nesemnificativ de dioxid de siliciu liber cristalin (sub 5%) (lignit, sticla, lemn, fibre minerale artificiale, carborund etc.)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-RPS – la 5 ani de la angajare si apoi din 3 in 3 ani
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli cronice ale cailor respiratorii superioare care impiedica respiratia nazala

Fisa 118. Pulberi organice de natura vegetala si animala, cu actiune sensibilizanta si/sau iritanta (faina de grau, cereale, tutun, bumbac, amestec de fibre textile, ricin, lemn exotic etc.)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-RPS – la indicatia medicului de medicina muncii
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)

Fisa 119. Silicati simpli: bentonita, caolin, sepiolita, steatita, zirconiu, willemita, orto- si metasilicati de sodiu si dubli: mica, topaz, jad, feldspaturi si piatra ponce (cu exceptia azbestului)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-RPS – la 5 ani de la angajare si apoi din 3 in 3 ani
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli cronice ale cailor respiratorii superioare care impiedica respiratia nazala

Fisa 120. Staniu

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-spirometrie
-RPS
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-spirometrie – anual
-RPS – la 5 ani de la angajare si apoi din 3 in 3 ani
Contraindicatii:
-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
-boli cronice ale cailor respiratorii superioare care impiedica respiratia nazala

IV. AGENTI BIOLOGICI

Fisa 121. Agenti biologici: bacterii, virusuri, ricketsii, fungi, paraziti (Riscul de boala profesionala se datoreaza contactului cu agentii biologici in cursul si in scopul exercitarii activitatii profesionale)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-examene serologice specifice si/sau investigatii pentru depistarea agentului patogen profesional – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-afectiunile sau starile imunosupresive

Fisa 122. Substante cu actiune hormonala

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
Examen medical periodic:
-examen clinic general – semestrial
Contraindicatii:
-boli endocrine

V. CONDITII DE MUNCA PARTICULARE

Fisa 123. Munca la inaltime

Prin lucru la inaltime se intelege activitatea desfasurata la minimum 2 m masurati de la talpile picioarelor lucratorului pana la baza de referinta naturala (solul) sau orice alta baza de referinta artificiala, baza fata de care nu exista pericolul caderii in gol.
Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii
-testarea acuitatii vizuale, campul vizual
-audiograma
-examen psihologic – la indicatia medicului de medicina muncii
-ECG
-glicemie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-testarea acuitatii vizuale, campul vizual – anual
-ECG – anual
-glicemie – anual
-audiograma – anual
-probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii – anual
-examen psihologic – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-epilepsie
-boli psihice manifeste
-boli cronice ale sistemului nervos
-surditate si hipoacuzie severa bilaterala
-tulburari de echilibru
-dizartrie
-afectiuni musculoscheletale care impiedica prehensiunea, statica sau echilibrul
-hipertensiune arteriala, forma medie sau severa
-boala cardiaca ischemica
-insuficienta cardiaca
-disfunctie ventilatorie medie sau severa, indiferent de cauza generatoare
-forme severe de tulburari endocrine
-obezitate grad II
-diabet zaharat decompensat
-scaderea acuitatii vizuale sub 0,3 la un ochi si sub 0,7 la celalalt ochi fara corectie sau sub 0,7 la ambii ochi fara corectie optica suficienta (diferenta de corectie optica >3D intre ochi) – miopie peste -3D cu astigmatism care sa nu depaseasca 2D cyl
-glaucom cu unghi inchis neoperat
-glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)
-dezlipire de retina (inclusiv postoperator)
-afachie
-ingustarea periferica a campului vizual mai mare de 20 grade, in cel putin 3 cadrane la AO
-retinopatie pigmentara confirmata (prin adaptometrie sau EOG)
-nistagmus
-orice afectiune oculara acuta si evolutiva pana la vindecare si reevaluare functionala vizuala
-varsta sub 18 ani

Fisa 124. Munca in retelele de foarte inalta, inalta, medie si joasa tensiune, aflate sau nu sub tensiune

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: acuitate vizuala si simt cromatic, probe vestibulare de echilibru)
-testarea acuitatii vizuale, simt cromatic, camp vizual
-probe vestibulare, probe de echilibru
-audiograma
-glicemie
-examen psihologic – la indicatia medicului de medicina muncii
-ECG
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-probe vestibulare, probe de echilibru – anual
-audiograma – anual
-glicemie – anual
-examen psihologic – la indicatia medicului de medicina muncii
-ECG – anual
Contraindicatii:
A. Pentru retelele electrice de inalta tensiune:
-afectiuni musculoscheletale care impiedica prehensiunea, statica sau echilibrul
-boala cardiaca ischemica
-insuficienta cardiaca
-hipertensiune arteriala – forma medie sau severa
-boli cronice ale sistemului nervos
-boli psihice
-surditate, hipoacuzie severa bilaterala
-dizartrie
-tulburari de echilibru
-epilepsie
-afachie
-dezlipire de retina (inclusiv postoperator)
-discromatopsie: la cei care lucreaza cu fire colorate
-glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)
-glaucom cu unghi inchis neoperat
-ingustare periferica de camp vizual mai mare de 20 grade in cel putin 3 cadrane la AO
-miopie peste -3D cu astigmatism care depaseste 2D cyl
-nistagmus
-scaderea acuitatii vizuale sub 0,5 la AO fara corectie sau sub 0,7 la AO cu corectie optica eficienta (diferenta de corectie optica >3D intre ochi)
-retinopatie pigmentara confirmata (prin adaptometrie sau EOG)
-strabism si pareze sau paralizii ale muschilor oculomotori
-orice afectiune oculara acuta pana la vindecare si reevaluare functionala vizuala
B. Pentru retelele electrice de medie si joasa tensiune:
-boli psihice
-discromatopsie la cei care efectueaza lucrari ce necesita perceptia corecta a culorilor
-scaderea acuitatii vizuale sub 0,5 la AO fara corectie
-orice afectiune oculara acuta si evolutiva pana la vindecare si reevaluare functionala vizuala

Fisa 125. Presiuni locale prelungite la nivelul partilor moi si al osului sau la nivelul formatiunilor nervoase

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)
-radiografii ale segmentelor osteoarticulare interesate – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-miozite, tendinite, tenosinovite, bursite
-artroze sau artrite la nivelul muschilor si articulatiilor antrenate in procesul de munca

Fisa 126. Suprasolicitarea analizatorului vizual

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-testarea acuitatii vizuale
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-testarea acuitatii vizuale – anual
Contraindicatii:
-scaderea acuitatii vizuale sub 0,5 la AO fara corectie sau sub 0,7 la ambii ochi cu corectie optica eficienta (diferenta de corectie optica >3D intre ochi)
-glaucom cu unghi inchis neoperat
-glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)
-disfunctii severe ale echilibrului oculomotor
-tulburari ale simtului cromatic pentru lucrarile vizuale care constituie un risc in cazul neperceperii culorilor
-retinopatie pigmentara
-orice afectiune oculara acuta pana la vindecare

Fisa 127. Suprasolicitarea aparatului locomotor

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
Contraindicatii:
-malformatii congenitale si dobandite ale aparatului locomotor, in functie de solicitarile specifice profesiei
-afectiuni osteoarticulare inflamatorii sau degenerative, tenosinovite, miozite, bursite

VI. PERSONALUL DIN SECTOARE SPECIALE, CU RISC DE TRANSMITERE A BOLILOR INFECTIOASE DIRECT SAU INDIRECT(PRIN ALIMENTE, APA ETC.)

Fisa 128. Sectorul alimentar

1. Personalul care manipuleaza carnea cruda din unitatile de industrializate a carnii
2. Personalul care lucreaza nemijlocit la prepararea alimentelor in bucatariile unitatilor de alimentatie publica si colectiva, in laboratoare de semipreparate culinare, de cofetarie, de inghetata si de bauturi racoritoare
3. Personalul din unitatile de colectare si industrializare a laptelui
4. Personalul din industria semiconservelor de peste si oua
5. Restul personalului din unitatile de alimentatie publica si colectiva
6. Restul personalului din fabricile si sectiile de preparate de carne
7. Personalul din unitatile de imbuteliere a apelor minerale si din fabricile de bauturi racoritoare
8. Personalul din unitatile si punctele de desfacere a alimentelor, care manipuleaza alimente neambalate
9. Personalul din fabricile de produse zaharoase
10. Personalul din fabricile si sectiile de conserve sterilizate
11. Personalul din industria de panificatie, a pastelor fainoase, bauturilor alcoolice
Observatie: Continutul si prevederile acestei fise se aplica numai persoanelor care vin in contact direct cu alimente neambalate.
Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: examenul tegumentelor si mucoaselor, inclusiv al cavitatii bucale)
-examen coprobacteriologic
-examen coproparazitologic
Examen medical periodic:
-examen clinic general – semestrial (atentie: examenul tegumentelor si mucoaselor, inclusiv al cavitatii bucale)
-examen coprobacteriologic – in trimestrul II sau III
-examen coproparazitologic – anual
Contraindicatii:
-afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite)
-boli infectocontagioase in evolutie
-leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

Fisa 129. Sectorul zootehnic – personalul care lucreaza la ingrijirea animalelor din unitatile zootehnice cu productie de lapte

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: examenul tegumentelor)
-spirometrie
-examen coprobacteriologic
-examen coproparazitologic
Examen medical periodic:
-examen clinic general – semestrial (atentie: examenul tegumentelor)
-spirometrie – anual
-examen coprobacteriologic – in trimestrul II sau III
-examen coproparazitologic – anual
Contraindicatii:
-afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite)
-boli infectocontagioase in evolutie
-leziuni tuberculoase pleuropulmonare

Fisa 130. Industria farmaceutica

1. Personalul care lucreaza nemijlocit cu materia prima si produsul finit care nu sufera un proces de sterilizare
2. Personalul care lucreaza in laboratoare de preparare de seruri, vaccinuri si derivate de sange
3. Personalul care lucreaza cu materia prima si produsul finit ce sufera un proces de sterilizare
Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)
-spirometrie
-Ag HBs sau, dupa caz, Ac anti HBs – la indicatia medicului de medicina muncii
-Ac anti HCV – la indicatia medicului de medicina muncii
-Ac anti HIV 1,2 – la indicatia medicului de medicina muncii
-examen coproparazitologic – la indicatia medicului de medicina muncii
-examen coprobacteriologic – la indicatia medicului de medicina muncii
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)
-spirometrie – anual
-Ag HBs sau, dupa caz, Ac anti HBs – la indicatia medicului de medicina muncii (in cazul expunerii accidentale la produse biologice)
-Ac anti HCV – la indicatia medicului de medicina muncii (in cazul expunerii accidentale la produse biologice)
-Ac anti HIV 1,2 – la indicatia medicului de medicina muncii (in cazul expunerii accidentale la produse biologice)
-examen coproparazitologic – la indicatia medicului de medicina muncii
-examen coprobacteriologic – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
-leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
-afectiuni alergice

Fisa 131. Instalatii centrale de aprovizionare cu apa potabila si alte unitati de interes public – personalul care participa la urmatoarele activitati: amenajarea paturilor filtrante, curatarea filtrelor si rezervoarelor, repararea si intretinerea puturilor de captare, a drenurilor, a captarilor de izolare

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: examenul tegumentelor si mucoaselor, inclusiv al cavitatii bucale)
-examen coprobacteriologic
-examen coproparazitologic
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: examenul tegumentelor si mucoaselor, inclusiv al cavitatii bucale)
-examen coprobacteriologic – trimestrul II sau III
-examen coproparazitologic – anual
Contraindicatii:
-afectiuni dermatologice transmisibile acute
-boli infectocontagioase in evolutie
-leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

Fisa 132. Personal din unitatile de coafura, frizerie, masaj, cosmetica (manichiura si pedichiura)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: examenul tegumentelor si mucoaselor, inclusiv al cavitatii bucale)
-Ag HBs sau, dupa caz, Ac anti HBs
-Ac anti HCV
-Ac anti HIV 1,2
-spirometrie – la indicatia medicului de medicina muncii
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: examenul tegumentelor si mucoaselor, inclusiv al cavitatii bucale)
-Ag HBs sau, dupa caz, Ac anti HBs – la indicatia medicului de medicina muncii
-Ac anti HCV – la indicatia medicului de medicina muncii
-Ac anti HIV 1,2 – la indicatia medicului de medicina muncii
-spirometrie – anual
Contraindicatii:
-afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
-boli infectocontagioase in evolutie
-leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
-afectiuni alergice

Fisa 133. Personal care asigura intretinerea curateniei in unitatile de cazare publica si colectiva

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: examenul tegumentelor)
-spirometrie
-examen coproparazitologic
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: examenul tegumentelor)
-examen coproparazitologic – anual
-spirometrie – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
-boli infectocontagioase in evolutie
-leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
-afectiuni alergice

Fisa 134. Personalul de la bai, spalatorii publice si piscine

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: examenul tegumentelor, inclusiv al cavitatii bucale)
-examen coprobacteriologic
-examen coproparazitologic
-spirometrie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: examenul tegumentelor)
-examen coprobacteriologic – trimestrul II sau III
-examen coproparazitologic – anual
-spirometrie – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
-boli infectocontagioase in evolutie
-leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

Fisa 135. Personalul din sectorul de salubritate si ecarisaj

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: examenul tegumentelor)
-examen coproparazitologic
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: examenul tegumentelor)
-examen coproparazitologic – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
-boli infectocontagioase in evolutie
-leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
Observatii la fisele 128-135
1. Contraindicatii relative:
-afectiuni dermatologice transmisibile acute – lucratorii cu aceste boli sunt eliminati temporar de la locul de munca pana la vindecarea completa a bolii;
-boli infectocontagioase in evolutie pana la vindecare;
Examenul coprobacteriologic urmareste depistarea starii de purtator de shigella, salmonella, vibrion holeric.
Purtatorii acestor germeni vor efectua tratament specific si isi pot relua vechiul loc de munca numai dupa efectuarea a 3 coproculturi succesive care s-au dovedit negative. Prima din seria celor 3 coproculturi se recolteaza la 24 de ore de la terminarea tratamentului, iar urmatoarele 2, pana la 72 de ore. In cazul in care dupa doua serii de tratament persoana continua sa fie purtatoare de salmonella sau shigella, se impune schimbarea locului de munca, purtatorul putand fi repartizat la alte locuri de munca fara risc de producere de epidemii.
Lucratorii vor efectua examen coprobacteriologic ori de cate ori prezinta tulburari digestive acute.
2. In sectorul alimentar, sefii de unitati trebuie sa informeze lucratorii asupra urmatoarelor simptome si afectiuni:
-febra
-diaree
-varsaturi
-icter
-amigdalita
-furuncule
-panaritii
-plagi ale mainilor
-infectii ale pielii
-supuratii
si sa ii trimita la medic la aparitia acestora si a oricarei alte stari de boala.
Reprimirea lucratorului la locul de munca se face de catre sefii de unitati pe baza avizului scris al medicului specialist la care a fost trimis, aviz care va fi prezentat medicului de medicina muncii.
3. Medicii de medicina muncii care acorda asistenta medicala in unitatile cu profil alimentar au urmatoarele obligatii:
-sa examineze lucratorii trimisi de sefii de unitate si sa precizeze in dosarele medicale ale acestora diagnosticul stabilit si masurile care trebuie luate, dupa caz: internare, schimbare temporara sau definitiva a locului de munca, examen coprobacteriologic sau alte examene medicale ori de laborator necesare;
-sa se deplaseze, daca este cazul, la locul de munca al lucratorului examinat pentru a efectua examenul medical al intregului personal;
-sa informeze, dupa caz, directia de sanatate publica teritoriala;
-sa solicite efectuarea examenelor de laborator pentru depistarea „starii de purtator”, in situatii epidemiologice deosebite si pentru categoriile de personal care prezinta risc crescut de transmitere de boli infectioase.
4. Personalul medico-sanitar din cadrul directiilor de sanatate publica cu rol de control in domeniul alimentar are urmatoarele obligatii:
-in cadrul controlului conditiilor ingienico-sanitare sa verifice si existenta fiselor de aptitudine ale lucratorilor; fisele de aptitudine semestriale vor cuprinde mentiunea „apt lucru in sector alimentar” si vor inlocui carnetele de sanatate utilizate in sectorul alimentar;
-in situatii epidemiologice deosebite, pentru anumite categorii de personal care prezinta un risc crescut de transmitere a unor boli infectioase, sa dispuna efectuarea de examene de laborator profilactice pentru depistarea „starii de purtator”.
Prevederile pct. 2, 3 si 4 se aplica in mod corespunzator si personalului de la statii de aprovizionare cu apa potabila, ferme si unitati producatoare de lapte, unitati ale industriei farmaceutice, laboratoare de preparare de seruri, vaccinuri si derivate de sange. Lucratorii din aceasta categorie expusi profesional la factori nocivi profesionali (microclimat cald, zgomot, cloramina, insecto-fungicide organo-fosforice, radiatii infrarosii, microunde etc.) vor efectua examenul medical la angajare si examenul medical periodic conform fiselor factorilor nocivi respectivi.

Fisa 136. Personalul sanitar elementar, personalul de ingrijire, personalul care ingrijeste persoana cu handicap si asistentul maternal

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: examenul tegumentelor)
-Ag HBs sau, dupa caz, Ac anti HBs
-Ac anti HCV
-Ac anti HIV 1,2
-examen coproparazitologic
-examen coprobacteriologic doar pentru personalul care vine in contact cu alimentele
-examen psihiatric doar pentru personalul care ingrijeste persoana cu handicap si pentru asistentul maternal – la indicatia medicului de medicina muncii
-examen psihologic
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (semestrial doar pentru personalul care vine in contact cu alimentele; atentie: examenul tegumentelor)
-examen coprobacteriologic – in trimestrul II sau III – doar pentru personalul care vine in contact cu alimentele
-examen coproparazitologic – anual
-Ag HBs sau, dupa caz, Ac anti HBs – la indicatia medicului specialist de medicina muncii (in cazul expunerii accidentale la produse biologice)
-Ac anti HCV – la indicatia medicului de medicina muncii (in cazul expunerii accidentale la produse biologice)
-Ac anti HIV 1,2 – la indicatia medicului de medicina muncii (in cazul expunerii accidentale la produse biologice)
-examen psihiatric doar pentru personalul care ingrijeste persoana cu handicap si pentru asistentul maternal – la indicatia medicului specialist de medicina muncii
-examen psihologic – anual
Contraindicatii:
-afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
-leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
-boli infectocontagioase in evolutie
-psihoze

Fisa 137. Personal sanitar superior si mediu

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: examenul tegumentelor)
-examene paraclinice in functie de specialitatea medicala si caracteristicile postului/locului de munca
-examen psihiatric – la indicatia medicului de medicina muncii
-Ag HBs sau dupa caz Ac anti HBs
-Ac anti HCV
-Ac anti HIV 1,2 – la indicatia medicului de medicina muncii
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-examen psihiatric – la indicatia medicului de medicina muncii
-Ag HBs sau, dupa caz, Ac anti HBs – la indicatia medicului de medicina muncii (in cazul expunerii accidentale la produse biologice)
-Ac anti HCV – la indicatia medicului de medicina muncii (in cazul expunerii accidentale la produse biologice)
-Ac anti HIV 1,2 – la indicatia medicului de medicina muncii (in cazul expunerii accidentale la produse biologice)
Contraindicatii:
-afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
-leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
-boli infectocontagioase in evolutie
-psihoze

Fisa 138. Personal didactic din institutii de invatamant

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-examen psihiatric – la indicatia medicului de medicina muncii
-examen coproparazitologic – pentru personalul educativ (educatori)
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-examen psihiatric – la indicatia medicului de medicina muncii
-examen coproparazitologic – pentru personalul educativ (educatori) – anual
Contraindicatii:
-leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
-tulburari psihice de orice natura
-balbism, disartrie
-tulburari de comportament
-boli infectocontagioase in evolutie
-alcoolism cronic

Fisa 139. Personal cu functie de decizie (functionar public aflat temporar intr-o functie din viata politica sau sociala, cu atributii de interpretare si aplicare a legilor in vigoare in domeniul sau de activitate)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-examen psihologic (coeficient de inteligenta, teste de comportament, teste de personalitate)
-examen psihiatric – la indicatia medicului de medicina muncii
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) – din 2 in 2 ani
-examen psihiatric – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-psihoze

Fisa 140. Personal care in cadrul activitatii profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal si/sau masina institutiei

Examen medical la angajare:
-examen clinic general (atentie: acuitate vizuala si auditiva, probe neurologice, etilism cronic)
-examen psihologic
-testarea acuitatii vizuale, camp vizual, vedere cromatica
-probe vestibulare, probe de echilibru
-audiograma
-ECG
-glicemie
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual (atentie: acuitate vizuala si auditiva, probe neurologice, etilism cronic)
-examen psihologic
-testarea acuitatii vizuale, camp vizual, vedere cromatica anual
-probe vestibulare, probe de echilibru – anual
-audiograma – anual
-ECG – anual
-glicemie – anual
Contraindicatii:
-tulburari psihice de orice natura
-scaderea acuitatii vizuale sub 0,3 la ambii ochi, fara corectie
-hemeralopie
-surditate bilaterala
-epilepsie
-diabet zaharat decompensat
-etilism cronic
-tulburari neurologice severe
-afectiuni cardiovasculare (aritmie severa, HTA forma maligna, angina de repaus, insuficienta cardiaca, bloc complet de ramura stanga)

Fisa 141. Personal care lucreaza in conditii de izolare

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-ECG
-examen psihologic – la indicatia medicului de medicina muncii
-examen psihiatric – la indicatia medicului de medicina muncii
-glicemie
-investigatii specifice, in functie de tipul de expunere profesionala
Examen medical periodic:
-examen clinic general – semestrial
-ECG – anual
-examen psihologic – la indicatia medicului de medicina muncii
-examen psihiatric – la indicatia medicului de medicina muncii
-glicemie – anual
Contraindicatii:
-etilism cronic
-boli psihice (inclusiv nevroze, tulburari de personalitate)
-diabet zaharat decompensat
-boala cardiaca ischemica
-hipertensiune arteriala (gradul 3, complicata)
-altele, in functie de tipul expunerii profesionale

Fisa 142. Personal din strainatate care va lucra in Romania
(cu exceptia celor din tarile UE)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-investigatii specifice, in functie de tipul de expunere profesionala
-serologie sau investigatii specifice pentru afectiuni infectioase endemice in tara/regiunea de provenienta
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-investigatii corespunzatoare expunerii profesionale
Contraindicatii:
-cele specifice expunerii profesionale

Fisa 143. Personal care lucreaza in tura de noapte
(in intervalul orar 22.00-6.00)

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-glicemie
-ECG
-examen psihologic – la indicatia medicului de medicina muncii
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-glicemie – anual
-ECG – anual
-examen psihologic – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-diabet zaharat decompensat
-epilepsie
-psihoze manifeste
-boala cardiaca ischemica
-hipertensiune arteriala (gradul 3, complicata)
-ulcer gastric/duodenal forme active
-tineri sub 18 ani
-gravide

Fisa 144. Agent de paza

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-probe vestibulare, probe de echilibru
-glicemie
-ECG
-audiograma
-testarea acuitatii vizuale, camp vizual
-examen psihologic – la indicatia medicului de medicina muncii
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-probe vestibulare, probe de echilibru – anual
-glicemie – anual
-ECG – anual
-audiograma – anual
-testarea acuitatii vizuale, camp vizual – anual
-examen psihologic – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-diabet zaharat decompensat
-epilepsie
-etilism cronic
-boli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburari de personalitate)
-boala cardiaca ischemica
-hipertensiune arteriala (gradul 3, complicata)
-tineri sub 18 ani

Fisa 145. Personal care lucreaza ca pompier salvator intrauzinal, salvamar, salvamontist, alte categorii de salvatori

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-probe vestibulare, probe de echilibru
-glicemie
-ECG
-audiograma
-spirometrie
-testarea acuitatii vizuale, camp vizual
-examen psihologic – la indicatia medicului de medicina muncii
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-probe vestibulare, probe de echilibru – anual
-glicemie – anual
-ECG – anual
-audiograma – anual
-spirometrie – anual
-testarea acuitatii vizuale, camp vizual – anual
-examen psihologic – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-diabet zaharat decompensat
-obezitate (IMC>35 kg/m2)
-epilepsie
-boli psihice
-boli cronice ale sistemului nervos
-surditate si hipoacuzie severa bilaterala
-tulburari de echilibru
-dizartrie
-afectiuni musculoscheletale care impiedica prehensiunea, statica sau echilibrul
-hipertensiune arteriala, forma medie sau severa
-boala cardiaca ischemica
-insuficienta cardiaca
-disfunctie ventilatorie medie sau severa, indiferent de cauza generatoare
-boli endocrine manifeste
-scaderea acuitatii vizuale sub 0,3 la un ochi si sub 0,7 la celalalt ochi fara corectie sau sub 0,7 la ambii ochi fara corectie optica suficienta (diferenta de corectie optica >3D intre ochi)
-miopie peste -3D cu astigmatism care sa nu depaseasca 2D cyl
-glaucom cu unghi inchis neoperat
-glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)
-dezlipire de retina (inclusiv postoperator)
-afachie
-ingustarea periferica a campului vizual mai mare de 20s, in cel putin 3 cadrane la AO
-retinopatie pigmentara confirmata (prin adaptometrie sau EOG)
-orice afectiune oculara acuta si evolutiva pana la vindecare si reevaluare functionala vizuala
-varsta sub 18 ani

Fisa 146. Personal care lucreaza cu substante toxice nominalizate in Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare), inclusiv medicamente SEPARANDA

Examen medical la angajare:
-examen clinic general
-examen psihologic – la indicatia medicului de medicina muncii
-examen psihiatric – la indicatia medicului de medicina muncii
Examen medical periodic:
-examen clinic general – anual
-examen psihologic – la indicatia medicului de medicina muncii
-examen psihiatric – la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
-epilepsie
-etilism cronic
-boli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburari de personalitate)

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 355/2007)

Unitatea ……………………………………, adresa …………………………………….
Telefon ……………………………………..

NUMELE SI PRENUMELE LUCRATORULUI: …………………………………
CNP: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

FISA
de identificare a factorilor de risc profesional

Denumirea postului si a locului de munca ………………………………………………………………..
/Departamentul: ………………………………………………………………………..
NAVETA: da [ ] cate ore/zi? [ ] nu [ ]
Descrierea activitatii: > In echipa: da [ ], nu [ ]
Nr. ore/zi [ ] Nr. schimburi de lucru [ ] Schimb de noapte [ ] Pauze organizate da [ ] sau nu [ ] Banda rulanta [ ]
Risc de: infectare [ ]/electrocutare [ ]/inalta tensiune [ ]/joasa, medie tensiune [ ]/inecare [ ]/asfixiere [ ]/blocare [ ]/microtraumatisme repetate [ ]/lovire [ ]/muscatura [ ]/zgariere [ ]/strivire[ ]/taiere [ ]/intepare [ ]/impuscare [ ]/ardere [ ]/oparire [ ]/degerare [ ]/miscari repetitive [ ]
Alte riscuri: …………………………………………………………………………………………………………..
Conduce masina institutiei: da [ ]; nu [ ], daca da, ce categorie: ………………………………………
Conduce utilaje/vehicule numai intrauzinal [ ]
Loc de munca: in conditii deosebite [ ]/in conditii speciale [ ] sector alimentar [ ] port-arma [ ]
Operatiuni executate de lucrator in cadrul procesului tehnologic:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Descrierea spatiului de lucru:
Dimensiuni incapere: L …………, l ………….., H …………… m
Suprafata de lucru: verticala [ ]; orizontala [ ]; oblica [ ]
Munca: in conditii de izolare [ ]/la inaltime [ ] la altitudine [ ]/in miscare [ ]/pe sol [ ]/in aer [ ]/pe apa [ ]/sub apa [ ]/nisa [ ]/cabina etansa [ ]/aer liber [ ]/altele: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Deplasari pe teren in interesul serviciului: da [ ]; nu [ ], daca da, descriere: …………………………………………………………….
Efort fizic: mic [ ]; mediu [ ]; mare [ ]; foarte mare [ ]
Pozitie preponderent: ortostatica/in picioare [ ]; asezat [ ]; aplecata [ ]; mixta [ ]/pozitii fortate, nefiziologice: da [ ]; nu [ ], daca da, ce tip: ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Gesturi profesionale: ………………………………………………………………………………………….
Suprasolicitari: vizuale [ ]; auditive [ ]; suprasolicitari neuropsihosenzoriale [ ], daca da: mentale [ ]; emotionale [ ]; altele [ ]
Suprasolicitari osteomusculoarticulare: miscari fortate: da [ ]; nu [ ]/repetitive: da [ ]; nu [ ], daca da, specificati zona: coloana vertebrala (cervicala: da [ ]; nu [ ]; toracala: da [ ]; nu [ ], lombara: da [ ]; nu [ ]), membre superioare (umar: da [ ]; nu [ ], cot: da [ ]; nu [ ], pumn: da [ ]; nu [ ]), membre inferioare (sold: da [ ]; nu [ ], genunchi: da [ ]; nu [ ], glezna: da [ ]; nu [ ]).
Manipulare manuala a maselor: Daca da, precizati caracteristicile maselor manipulate: ……………………………………………………………………….. ridicare [ ]; coborare [ ]; impingere [ ]; tragere [ ]; purtare; [ ]; deplasare [ ]
Greutate maxima manipulata manual ………………………………………………………………..
Agenti chimici: da [ ]; nu [ ], daca da, precizati:
Tipul agentului chimic < V.L.E. > V.L.E Fp C P

Legenda: V.L.E. = valoarea-limita de expunere profesionala/Fp = foarte periculos/C = cancerigen/P = patrunde prin piele (Puteti atasa fisei un tabel separat.)

Agenti biologici: …………………………………………………………………………………… Grupa ………….
Agenti cancerigeni: ……………………………………………………………………………………………
Pulberi profesionale: da [ ]; nu [ ], daca da, precizati:
Tipul pulberilor < V.L.E. > V.L.E.

Legenda: V.L.E.= valoarea-limita de expunere profesionala

Zgomot profesional: < V.L.E. [ ]/>V.L.E. [ ]/zgomote impulsive da [ ]/nu [ ]
Vibratii mecanice: < V.L.E. [ ]/> V.L.E. [ ], daca da, specificati zona: coloana vertebrala [ ] membre superioare [ ] actiune asupra intregului organism [ ]
Microclimat:
Temperatura aer: ……………………, variatii repetate de temperatura: da [ ] nu [ ]
Presiune aer:……………………………………………..
Umiditate relativa:………………………………………………………………
Radiatii: da [ ]; nu [ ], daca da:
Radiatii ionizante: daca da, se va completa partea speciala.
PARTE SPECIALA PENTRU EXPUNEREA PROFESIONALA LA RADIATII IONIZANTE:
Data intrarii in mediul cu expunere profesionala la radiatii ionizante: Z Z L L A A A A I_I_I_I_I_I_I_I_I
Clasificare actuala in grupa A [ ] sau B [ ] si conditii de expunere:
Aparatura folosita ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Proces tehnologic: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Operatiuni indeplinite: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Surse folosite: inchise [ ]; deschise [ ]
Tip de expunere: X externa [ ]; gamma externa [ ]; interna [ ]; externa si interna [ ].
Masuri de protectie individuala: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Expunere anterioara:
Perioada: …………………………. nr. ani: [ ][ ]
Doza cumulata prin expunere externa (mSv): |_|_|_|_|
Doza cumulata prin expunere interna: |_|_|_|_|
Doza totala: |_|_|_|_|
Supraexpuneri anterioare:
-exceptionale
-Tip de expunere: X externa [ ]; gamma externa [ ]; interna [ ]; externa si interna [ ];
-data: ………………………..
-doza (mSv): ……………..
-concluzii: ………………….
-accidentale
-Tip de expunere: X externa [ ]; gamma externa [ ]; interna [ ]; externa si interna [ ];
-data: ………………………..
-doza (mSv): ……………..
-concluzii: ………………….
Radiatii neionizante:
Tipul: ………………………………………………………………………………………………………….
Iluminat: suficient [ ]; insuficient [ ]/natural [ ]; artificial [ ]; mixt [ ]
Mijloace de protectie colectiva: ………………………………………………………………………
Mijloace de protectie individuala: ……………………………………………………………………
Echipament de lucru: ……………………………………………………………………………………
Anexe igienico-sanitare: vestiar [ ]; chiuveta [ ]; WC [ ]; dus [ ]; sala de mese [ ]; spatiu de recreere [ ]
Altele: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Observatii:
Data completarii: …………..

Angajator,
…………………………………..
(semnatura si stampila unitatii)
Lucrator desemnat
Serviciul intern de prevenire si protectie
Semnatura

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 355/2007)

Unitatea medicala: Adresa:
Tel.:
DOSAR MEDICAL Nr. …………………..

Numele: …………………………………………………………, prenumele: …………………………………………………
Sex: M [ ] F [ ]; varsta …………………, data nasterii: ………………………………………………………………….
CNP ………………………………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………..
Ocupatia/Functia: ……………………………………………………………………………..
Formarea profesionala: ………………………………………………………………………
Ruta profesionala

Postul si locul de munca Perioada Ocupatia/Functia Noxe

Activitati indeplinite la actualul loc de munca:

Boli profesionale da [ ]; nu [ ]
Accidente de munca da [ ]; nu [ ]
Medic de familie: …………………………………………………., tel.: ……………………………

Declar pe propria raspundere ca nu sunt in evidenta cu epilepsie, boli psihice, boli neurologice
si nu sunt sub tratament pentru boli neuropsihice, diabet: …………………………………………………………..
ANTECEDENTE HEREDOCOLATERALE ………………………………………………………………………………….
ANTECEDENTE PERSONALE FIZIOLOGICE SI PATOLOGICE/vaccinari/droguri
UM: ………………………………, nasteri ……………………………….
Fumat: 0 [ ]/de la ………. ani, in medie ………… tigari/zi
Alcool: 0 [ ]/ocazional [ ]

Examen medical la angajare:

T ……………… cm G ………… kg IMC: obezitate nu [ ] da [ ] grad

EXAMEN CLINIC:
1. tegumente si mucoase …………………………………………………………………
2. tesut celular subcutanat ……………………………………………………………….
3. sistem ganglionar ………………………………………………………………………
4. aparat locomotor ……………………………………………………………………….
5. aparat respirator ……………………………………………………………………….
6. aparat CV: ………………………………………………………………………………
TA ………….. mmHg, AV ………./min, pedioase …………, varice …………………..
7. aparat digestiv ………………………….
8. aparat urogenital …………………………….
9. SNC, analizatori: …………………………….
a) acuitate vizuala vedere cromatica vedere in relief fara corectie optica [ ] cu corectie optica:
OD ………………… OS …………………..
b) voce tare voce soptita
10. sistem endocrin ………………………….
Concluzii examen clinic:
[ ] sanatos clinic in momentul examinarii
[ ] diagnostic: ……………………………………………………………………………………………… Semnatura si parafa medicului
………………………………..

EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Concluziile examinarii de specialitate (medicina muncii):
[ ] sanatos clinic in momentul examinarii
[ ] diagnostic: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AVIZ MEDICAL:
pentru exercitarea ocupatiei/functiei …………………………………………………………………………………………………………….
Recomandari:
Apt [ ] …………………………………………………………………………………………………………………………
Apt conditionat [ ] …………………………………………………………………………………………………………………………
Inapt temporar [ ] …………………………………………………………………………………………………………………………
Inapt [ ] …………………………………………………………………………………………………………………………
Medic de medicina muncii, ……………………………………………………….. (semnatura si parafa)
Data:
Data urmatorului examen medical:
Examen medical periodic:

Simptome actuale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Reactualizarea anamnezei profesionale ………………………………………………………………………………………………………………
Simptome la locul de munca ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Reactualizarea anamnezei neprofesionale ……………………………………………………………………………………………………………
T ………… cm G ………… kg IMC: obezitate nu [ ] da [ ] grad

EXAMEN CLINIC:
1. tegumente si mucoase …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. tesut celular subcutanat ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. sistem ganglionar ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. aparat locomotor ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. aparat respirator ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. aparat CV: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TA ……………….. mmHg, AV …………./min, pedioase ………………., varice …………………..
7. aparat digestiv ………………………….
8. aparat urogenital …………………………….
9. SNC, analizatori: …………………………….
a) acuitate vizuala vedere cromatica vedere in relief fara corectie optica [ ] cu corectie optica:
OD ………………… OS …………………..
b) voce tare voce soptita
10. sistem endocrin ………………………….
Concluzii examen clinic:
[ ] sanatos clinic in momentul examinarii
[ ] diagnostic: ……………………………………………………………………………….. Semnatura si parafa medicului ………………………………..

EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Concluziile examinarii de specialitate (medicina muncii):
[ ] sanatos clinic in momentul examinarii
[ ] diagnostic: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AVIZ MEDICAL:
pentru exercitarea ocupatiei/functiei ………………………………………………………………………………………………………………………..
Recomandari:
Apt [ ] …………………………………………………………………………………………………………………………
Apt conditionat [ ] …………………………………………………………………………………………………………………………
Inapt temporar [ ] …………………………………………………………………………………………………………………………
Inapt [ ] …………………………………………………………………………………………………………………………
Medic de medicina muncii, ………………………………………………………..
(semnatura si parafa)
Data:
Data urmatorului examen medical:

ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 355/2007)

Unitatea medicala:
Cabinet de medicina muncii Adresa:
Tel.:
Angajare [ ] Examen medical periodic [ ] Adaptare [ ] Reluarea muncii [ ] Supraveghere speciala [ ] Alte [ ]

MEDICINA MUNCII – FISA DE APTITUDINE Nr. …………../……………..
(Un exemplar se trimite la angajator, unul se inmaneaza angajatului.)

Societatea: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa: …………………………………………………………………………………………., tel.: …………………………, fax: ………………………..
Numele: ……………………………………………………., prenumele: ……………………………………………………………………………………
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ocupatia/Functia ………………………………………………………….
Post si locul de munca ……………………………………………………………………………

AVIZ MEDICAL: Recomandari:
Apt [ ] ………………………………………………………………………………………………………………..
Apt conditionat [ ] ………………………………………………………………………………………………………………..
Inapt temporar [ ] ………………………………………………………………………………………………………………..
Inapt [ ] ………………………………………………………………………………………………………………..
Medic de medicina muncii,
………………………………………………………..
(semnatura si parafa)
Data:
Data urmatorului examen medical: ……………………………………………