MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A Ț I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI

Descarca PDF cu O R D I N indicativ I 7 – 2011

În conformitate cu prevederile art. 10 și art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările
ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în
construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările și
completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de
informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale
între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,
având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 3 din 7 septembrie 2010 al Comitetului tehnic de coordonare generală din
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și Avizul nr. 2 din 4 noiembrie 2010 al Inspectoratului General pentru Situații
de Urgență,
în temeiul art. 5 pct. II lit. e) și al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale și turismului emite prezentul ordin.
*) Ordinul nr. 2.741/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011 și este reprodus și în acest număr bis.
**) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 1. — Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentru
proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice
aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011, prevăzută în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței
nr. 1.055/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ
pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni
până la 1000V c.a. și 1500V c.c.”, indicativ NP I 7—2002**),
Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței
nr. 1606/2001 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ
pentru exploatarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la
1000V c.a. și 1500V c.c.”, indicativ I 7/2—2002**), Ordinul
ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 49/N/2000
pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru instalații
electrice cu tensiuni de până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c.”,
indicativ GP 052—2000**), Ordinul ministrului lucrărilor publice
și amenajării teritoriului nr. 48/N/2000 pentru aprobarea
reglementării tehnice „Normativ privind protecția construcțiilor
împotriva trăsnetului”, indicativ I 20—2000**), precum și orice
alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României. Partea I, și intră în vigoare la 15 zile de la data
publicării.
*
Reglementarea tehnică a fost adoptată cu respectarea
procedurii de notificare nr. RO/117/2011 din 14.03.2011,
prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru
furnizarea de informații în domeniul standardelor și
reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităților Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificată prin
Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților
Europene L 217 din 5 august 1998.
p. Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general
București, 1 noiembrie 2011.
Nr. 2.741.