ORDIN nr. 24 din 20 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 3 septembrie 2007

În temeiul art. 9 alin. (2) şi (8), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), m) şi t) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la reţea şi autorizare în domeniul energiei electrice,
în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 19 iulie 2007,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agenţilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare.
ART. 3
Operatorii economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire şi vor urmări respectarea de către operatorii economici a prevederilor cuprinse în regulamentul prevăzut la art. 1.
ART. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Energiei,
Nicolae Opriş
Bucureşti, 20 iulie 2007.
Nr. 24.

ANEXĂ

REGULAMENT
pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută,
verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic

(Cod ANRE: 24.3.200.0.03.20/07/07)

Revizia 3

CAP. I
Cadrul legislativ

ART. 1
Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, denumit în continuare regulament, este emis în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. m) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.
ART. 2
(1) În scopul respectării legilor şi normelor în vigoare, operatorii economici care desfăşoară activităţi de proiectare şi executare de instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional trebuie să deţină atestat emis de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Autoritatea competentă, în condiţiile prezentului regulament.
(2) În conformitate cu prevederile art. 86 lit. ţ) din Legea nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, proiectarea şi executarea de lucrări în instalaţiile electrice fără atestat constituie contravenţie.

CAP. II
Scopul

ART. 3
(1) Regulamentul are ca scop stabilirea:
a) procedurii de atestare a operatorului economic care desfăşoară activităţi de proiectare şi executare de instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional, pe teritoriul României, incluzând prevederi specifice pentru:
– acordarea atestatului;
– modificarea atestatului;
– reatestarea operatorului economic;
b) procedurii de suspendare sau de retragere a atestatului;
c) drepturilor şi obligaţiilor operatorului economic atestat care deţine un atestat acordat de Autoritatea competentă.

CAP. III
Domeniul de aplicare

ART. 4
Prevederile regulamentului se aplică:
a) Autorităţii competente în desfăşurarea activităţilor de acordare, modificare, suspendare şi retragere a atestatului;
b) operatorului economic, persoană juridică, română sau străină, înregistrată în România la oficiul registrului comerţului, competent potrivit legii, care solicită Autorităţii competente:
– acordarea unui atestat pentru proiectarea/executarea de instalaţii electrice;
– modificarea atestatului al cărui titular este;
– suspendarea sau retragerea atestatului.
ART. 5
Prevederile regulamentului nu se aplică:
a) activităţilor de proiectare ori de executare de instalaţii termoenergetice sau hidroenergetice aferente capacităţilor de producere a energiei electrice, inclusiv capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare;
b) activităţilor de proiectare, producere sau furnizare de echipamente ori materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electrice;
c) operatorilor economici, persoane fizice sau asociaţiilor familiale, care desfăşoară activităţi economice în mod independent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP. IV
Definiţii şi abrevieri

ART. 6
În contextul regulamentului se aplică următoarele definiţii şi abrevieri:
*T*
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Termen sau abreviere Definiţie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Autoritate competentă Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei, cu sediul în Bucureşti, str. Constantin
Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro,
e-mail anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Atestat Act tehnic şi juridic, emis în conformitate cu
regulamentul, prin care se acordă o permisiune unui
operator economic, persoană juridică, pentru
desfăşurarea de activităţi de proiectare sau executare
de instalaţii electrice racordate la Sistemul
Electroenergetic Naţional.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Atestare Activitatea desfăşurată de Autoritatea competentă
privind acordarea sau modificarea atestatului.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Branşament Instalaţie de racordare la joasă tensiune.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capacitate energetică Instalaţiile de producere a energiei electrice sau
energiei termice în cogenerare, reţele electrice şi
alte echipamente electroenergetice.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consumator de energie Client final, persoană fizică sau juridică, care
electrică cumpără energie electrică pentru consumul propriu.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Convenţie de exploatare Act juridic încheiat între operatorul de reţea şi un
consumator, prin care se precizează aspecte legate de
delimitarea instalaţiilor, realizarea conducerii
operative prin dispecer, condiţiile de exploatare şi
întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul
protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiilor
în caz de incidente etc.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Departament de Departamentul de acces la reţea şi autorizare în
specialitate domeniul energiei electrice (DARAE) din cadrul
Autorităţii competente.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Electrician autorizat Persoană fizică având calificare şi experienţă
corespunzătoare şi care este autorizată în condiţiile
RAE pentru a desfăşura, conform competenţelor
acordate, activităţi de proiectare sau executare a
instalaţiilor electrice racordate la Sistemul
Electroenergetic Naţional.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Exploatare (tehnică) a Supravegherea funcţionării şi realizarea operaţiilor
instalaţiilor electrice şi manevrelor în mod nemijlocit, într-o instalaţie
electrică, în vederea funcţionării sigure şi economice
a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice şi
de protecţie a muncii stabilite prin legislaţia
în vigoare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Instalaţie electrică Ansamblu de echipamente, celule şi elemente legate
funcţional între ele, de regulă amplasate într-un
spaţiu comun, racordate la SEN şi exploatate de
aceeaşi formaţie operativă; sunt incluse partea
electrică a centralelor electrice, reţelele electrice
şi instalaţiile electrice de utilizare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Instalaţie electrică Instalaţii electrice care aparţin unui consumator şi
de utilizare (a sunt situate în aval faţă de punctul de delimitare
energiei electrice) cu reţeaua electrică aparţinând operatorului de
distribuţie a energiei electrice; instalaţia electrică
de utilizare creează condiţiile de alimentare
cu energie electrică a receptoarelor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Instalaţie electrică Instalaţie electrică de utilizare de joasă tensiune
interioară aferentă construcţiilor civile şi industriale,
realizată în interiorul acesteia.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mentenanţă Ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice
care se execută asupra structurilor, instalaţiilor
(sistemelor) şi componentelor aflate în exploatare şi
care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea
stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor
pentru care au fost proiectate.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ministerul de resort Ministerul Economiei şi Finanţelor sau orice succesor
al acestuia având atribuţii în domeniul energiei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Modificare a atestatului Emitere de către Autoritatea competentă a unui atestat
modificat, în conformitate cu prevederile din
regulament.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Norme Standarde, coduri, regulamente, reglementări,
instrucţiuni, prescripţii energetice, hotărâri şi
alte acte normative, precum şi contracte sau alte
documente oficiale.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Operator economic Oricare furnizor de produse, prestator de servicii
ori executant de lucrări, persoană juridică de drept
public sau privat, ori grup de astfel de persoane
care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii
şi/sau execuţie de lucrări.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Operator economic Operator economic, persoană juridică, titular al unui
atestat atestat acordat de Autoritatea competentă, a cărui
valabilitate nu a expirat.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Operatorul economic Operator economic înregistrat la ORC competent cu
nou-înfiinţat maximum 3 luni anterior datei de înregistrare a
cererii de atestare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Operator de distribuţie Orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea
a energiei electrice electrică de distribuţie şi este titulară a unei
licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea,
asigurarea întreţinerii şi dezvoltarea reţelei,
interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum şi
de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului
de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuţia
energiei electrice.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Operator de transport Orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea
şi de sistem electrică de transport şi este titulară a unei licenţe
de transport prin care răspunde de operarea,
asigurarea întreţinerii şi dezvoltarea reţelei,
interconectarea acesteia cu alte sisteme
electroenergetice, precum şi de asigurarea capacităţii
pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile
rezonabile pentru transportul energiei electrice.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Reatestare Activitatea de acordare a unui nou atestat unui
operator economic titular al unui astfel de document
a cărui perioadă de valabilitate expiră sau a expirat.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Responsabil tehnic Persoană fizică atestată în condiţiile legii,
cu execuţia responsabilă cu implementarea sistemului de calitate
în realizarea lucrărilor de montaj dotări tehnologice
industriale, cu asigurarea disponibilităţii de
personal calificat şi de echipamente specifice, care
să dea garanţia respectării exigenţelor de calitate
stabilite în prevederile legale şi de documentaţia
aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată
şi aprobată.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Retehnologizare Ansamblu de lucrări de înlocuire sau de modificare a
unor tehnologii existente, uzate moral ori fizic,
utilizate în cadrul unor sisteme sau instalaţii
electrice, cu tehnologii bazate pe concepţii tehnice
de dată recentă, în scopul creşterii producţiei,
reducerii consumurilor specifice, scăderii
cheltuielilor de exploatare şi întreţinere, scăderii
emisiilor poluante; retehnologizarea conduce la
creşterea performanţelor sistemelor şi instalaţiilor
peste nivelul lor precizat în proiectul iniţial.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Retragere a atestatului Emitere de către Autoritatea competentă a unei decizii
prin care unui operator economic atestat i se anulează
dreptul de a desfăşura activităţile pentru care a fost
atestat; Autoritatea competentă poate decide acordarea
dreptului de continuare a activităţii până la
finalizarea unor lucrări, spre a nu afecta interesele
beneficiarilor acestuia.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Reţea electrică Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere
şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte
echipamente electroenergetice conectate între ele,
prin care se transmite energie electrică de la o
capacitate energetică de producere a energiei
electrice la un utilizator. Reţeaua electrică poate
fi reţea de transport sau reţea de distribuţie.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Reţea electrică Reţeaua electrică cu tensiune de linie normală până
de distribuţie la 100 kV inclusiv.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Reţea electrică Reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu
de transport tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sistemul Electro- Ansamblu al instalaţiilor electroenergetice
energetic Naţional interconectate prin care se realizează activităţile
de producere, transport, conducere operativă,
distribuţie şi utilizare a energiei electrice
din România.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suspendare a atestatului Emitere de către Autoritatea competentă a unei decizii
prin care unui operator economic atestat i se
suspendă, pentru o perioadă de timp determinată,
dreptul de a desfăşura activităţile pentru care a fost
atestat; Autoritatea competentă poate decide acordarea
dreptului de continuare a activităţii până la
finalizarea unor lucrări, spre a nu afecta interesele
beneficiarilor acestuia.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tehnician Absolvent al unei şcoli tehnice postliceale.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Verificator de proiecte Persoană fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu
verificarea conţinutului documentaţiei pentru
lucrările de montaj de dotări tehnologice industriale
în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile
legale, care îndeplineşte următoarele atribuţii:
verificarea existenţei conţinutului-cadru al
documentaţiei, pe faze de proiectare, încadrarea
documentaţiei în exigenţele legale, inclusiv a
normelor PSI, de protecţie a muncii şi normelor
sanitare, respectarea prevederilor legale cu privire
la urbanism şi sistematizare, verificarea legalităţii
soluţiilor adoptate în documentaţii, verificarea
conformităţii documentaţiei de execuţie a lucrărilor
de montaj de dotări tehnologice cu reglementările
legale şi tehnice specifice.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANRE Autoritatea competentă
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANRSC Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor
Comunitare de Utilităţi Publice sau orice succesor
al acesteia.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CA Comisia de atestare numită prin decizie a
Autorităţii competente.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CM Carnet de muncă.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CIM Contract individual de muncă.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CTE Comisia tehnico-economică de avizare a operatorului
de reţea.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CV Curriculum vitae.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DARAE Departamentul de specialitate.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DGFP Direcţia generală a finanţelor publice.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ITM Inspectorat teritorial de muncă.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(MEC) Ministerul Economiei şi Comerţului, organ de
specialitate al administraţiei publice centrale, în
subordinea Guvernului, care şi-a încetat activitatea
ca urmare a Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
şi Finanţelor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MEF Ministerul Economiei şi Finanţelor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(MTCT)(MLPAT) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului/Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea
Teritoriului, organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, în subordinea
Guvernului, având atribuţii în domeniul construcţiilor
care şi-au încetat activitatea ca urmare a
reorganizării Guvernului.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MDLPL Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor sau orice succesor al acestuia având
atribuţii în domeniul construcţiilor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RAE Regulament pentru autorizarea electricienilor care
proiectează, execută, verifică şi exploatează
instalaţii electrice din sistemul electroenergetic,
emis şi aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE
nr. 25/2007.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RENAR Asociaţia de Acreditare din România, organism naţional
de acreditare a laboratoarelor de încercări/analize,
etalonare metrologică, organisme de inspecţie şi de
certificare (sisteme de management al calităţii/
mediului, HACCP, produse/servicii şi personal),
http://www.renar.ro
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RTE Responsabil tehnic cu execuţia
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SA Serviciul atestare din cadrul DARAE.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SEN Sistemul Electroenergetic Naţional
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SMC Sistem de management al calităţii.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*

CAP. V
Documente de referinţă

ART. 7
(1) Regulamentul are la bază următoarele documente de referinţă:
a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 15 iunie 2006;
d) Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
e) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;
g) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
i) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
j) Hotărârea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 4 august 2003;
k) Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006;
l) Ordinul preşedintelui ANRE şi al preşedintelui ANRSC nr. 5/93/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 şi 320 bis din 14 mai 2007;
m) Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 293/1999 privind aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 23 decembrie 1999;
n) Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 323/2000 pentru aprobarea unor regulamente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 noiembrie 2000;
o) Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 şi 186 bis din 25 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare (Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 268/2006);
p) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi controlul specialiştilor atestaţi pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 29 august 2005;
q) Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.632/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru reatestarea tehnicoprofesională a specialiaştilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale;
r) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi a modelului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 31 august 2006;
s) Ordinul preşedintelui ANRE nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 16 decembrie 2002;
t) Ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic.
(2) Documentele de referinţă menţionate la alin. (1) sunt cele în vigoare sau înlocuitoarele acestora.

CAP. VI
Competenţe

ART. 8
(1) Atestarea operatorului economic care proiectează şi/sau execută instalaţii electrice, precum şi modificarea, suspendarea ori retragerea atestatului se realizează de către Autoritatea competentă.
(2) Autoritatea competentă acordă, modifică, suspendă sau retrage atestate pentru operatorii economici care proiectează şi/sau execută instalaţii electrice, în conformitate cu procedurile stabilite în regulament.
(3) Autoritatea competentă controlează/verifică modul de respectare de către operatorul economic atestat a cerinţelor regulamentului şi a reglementărilor în vigoare aplicabile activităţilor pentru care a fost acordat atestatul.
ART. 9
(1) Exploatarea instalaţiilor electrice se face de către operatori economici care sunt titulari ai unei licenţe pentru producerea, transportul sau distribuţia energiei electrice, emisă de Autoritatea competentă, cu personal autorizat pentru exploatare, în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform precizărilor din RAE.
(2) Exploatarea instalaţiilor electrice din patrimoniul operatorului economic care are calitatea de consumator de energie electrică se face cu personal autorizat pentru exploatare, în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform precizărilor din RAE, respectând, după caz, şi convenţia de exploatare încheiată cu operatorul de reţea la reţelele căruia sunt racordate instalaţiile electrice din patrimoniul consumatorului.
ART. 10
(1) Verificarea proiectelor de instalaţii electrice care se încadrează în categoria celor permise prin atestatul de tip B se realizează, în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile, de către operatorul economic atestat de tip B, prin personalul angajat, calificat şi autorizat.
(2) Verificarea proiectelor de instalaţii electrice care se încadrează în categoriile celor permise prin atestatele de tip C1A, C1B, D1 sau E1 se realizează de către specialişti atestaţi de MEF (MEC) ca „verificator de proiecte” în baza Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2002, a Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 323/2000, a Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003 şi a Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005, în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile, prin grija operatorului economic atestat de tip C1A, C1B, D1 sau E1, a investitorului ori a proprietarului.
(3) Verificarea instalaţiilor electrice care se încadrează în categoria celor permise prin atestatul de tip B se realizează, în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile, de către operatorul economic atestat de tip B, prin personalul angajat, calificat şi autorizat.
(4) Verificarea instalaţiilor electrice care se încadrează în categoriile celor permise prin atestatele de tip C2A, C2B, D2 sau E2 se realizează de către operatorul economic atestat pentru activităţile corespunzătoare tipurilor C2A, C2B, D2 sau E2, prin specialiştii atestaţi de MEF (MEC) ca „responsabil tehnic cu execuţia” în baza Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999, a Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 323/2000, a Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003 şi a Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005.

CAP. VII
Activităţi supuse atestării

ART. 11
Categoriile de instalaţii electrice pentru proiectarea sau executarea cărora operatorul economic solicită atestat sunt:
a) instalaţii electrice de joasă tensiune: instalaţii electrice de utilizare de joasă tensiune, branşamente, linii electrice, aeriene sau subterane, de joasă tensiune, posturi de transformare şi staţii electrice (partea de joasă tensiune), precum şi partea electrică (partea de joasă tensiune) a centralelor;
b) instalaţii electrice de medie tensiune: instalaţii electrice de utilizare de medie tensiune, linii electrice, aeriene sau subterane, de medie tensiune, posturi de transformare şi staţii electrice (partea de medie tensiune), precum şi partea electrică (partea de medie tensiune) a centralelor;
c) instalaţii electrice de înaltă tensiune: linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 kV-400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV-220 kV şi staţii electrice de conexiune/staţii electrice de conexiune şi transformare cu tensiuni mai mari sau egale cu 110 kV.
ART. 12
Activităţile supuse atestării sunt:
a) atestat de tip A – încercări de echipamente şi instalaţii electrice;
b) atestat de tip B – proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;
c) atestat de tip C1A – proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV – 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV;
d) atestat de tip C1B – proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV – 110 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV;
e) atestat de tip C2A – executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV – 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV;
f) atestat de tip C2B – executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV – 110 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV;
g) atestat de tip D1 – proiectare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 kV – 400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV;
h) atestat de tip D2 – executare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 kV – 400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV;
i) atestat de tip E1 – proiectare de staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor;
j) atestat de tip E2 – executare de staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor;
k) atestat de tip F – executare de lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor electrice/defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene.

CAP. VIII
Procedura de solicitare a atestatului

ART. 13
(1) Pentru solicitarea unui atestat, operatorul economic, prin reprezentantul său legal, înregistrează la Autoritatea competentă o cerere de atestare întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1.
(2) Operatorul economic atestat care doreşte continuarea activităţilor atestate solicită reatestarea cu 90 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a atestatului; cererea de atestare se întocmeşte în conformitate cu prevederile alin. (1).
(3) Cererea de atestare se înregistrează într-un registru electronic al Autorităţii competente.
(4) Cererea de atestare este însoţită de documentaţia justificativă, conform precizărilor de la art. 16-27.
(5) Operatorul economic care are structuri organizatorice fără personalitate juridică (de exemplu, sucursale), la nivelul cărora se desfăşoară activităţi supuse atestării în condiţiile prezentului regulament, trebuie să transmită documentaţia justificativă, conform precizărilor de la art. 16 lit. h)-n), precum şi de la art. 17-27, pentru fiecare dintre aceste structuri.
ART. 14
Nu poate solicita atestat operatorul economic aflat în procedură de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment.
ART. 15
Obligaţia financiară a operatorului economic faţă de Autoritatea competentă în vederea atestării este:
a) suma tarifelor (contribuţiilor băneşti) stabilite pentru fiecare tip de atestat solicitat;
b) 50% din suma tarifelor (contribuţiilor băneşti) stabilite pentru fiecare tip de atestat, în cazul în care titularul de atestat cu perioadă de valabilitate de un an solicită reatestarea.
ART. 16
Documentaţia justificativă anexată la cererea de atestare de către operatorul economic solicitant se întocmeşte conform precizărilor din anexa nr. 2 şi cuprinde:
a) act constitutiv al operatorului economic, în copie;
b) certificat de înregistrare la camera de comerţ şi industrie judeţeană, în copie;
c) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, în original;
d) certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, în original sau în copie;
e) situaţiile financiare (bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, precum şi formularul de date informative) încheiate la sfârşitul ultimului an financiar, înregistrate de operatorul economic la DGFP în a cărei rază teritorială se află în evidenţă, în copie;
f) organigrama operatorului economic;
g) curriculum vitae pentru reprezentantul legal al operatorului economic;
h) curriculum vitae pentru electricienii autorizaţi nominalizaţi la art. 17-27;
i) lista lucrărilor contractate, finalizate şi în derulare, în ultimii 3 ani de activitate ai operatorului economic; operatorul economic care solicită reatestarea va include în lista de lucrări doar lucrările realizate pe perioada de valabilitate a atestatului, anexând copii ale proceselor-verbale de avizare în CTE pentru lucrările de proiectare şi/sau ale proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de executare;
j) lista cuprinzând dotarea tehnico-materială, care să ateste capabilitatea solicitantului de a desfăşura activităţi supuse atestării;
k) notificare cu privire la existenţa în cadrul operatorului economic a dotărilor minime necesare desfăşurării activităţilor supuse atestării;
l) structura de personal angajat în cadrul operatorului economic;
m) certificat constatator emis de ITM, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 lit. c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, sau o notificare din care să rezulte că operatorul economic solicitant respectă prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
n) dovada achitării a 50% din obligaţia financiară stabilită conform art. 15;
o) operatorul economic atestat care solicită reatestarea va include în documentaţia justificativă:
– o notificare referitoare la menţinerea sau modificarea, pe perioada de valabilitate a atestatului, a structurii minime de personal, după caz;
– o notificare referitoare la menţinerea sistemului de înregistrare, urmărire şi soluţionare a reclamaţiilor la adresa operatorului economic, detalii privind obiectul reclamaţiilor înregistrate, obiectul acestora şi modul în care au fost soluţionate.
ART. 17
Pentru atestat de tip A, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei în cadrul operatorului economic a:
a) următorilor angajaţi:
– un electrician autorizat gradul IVB, având calificare corespunzătoare RAE;
– un electrician autorizat gradul IIB, având diplomă în profil electric şi calificare de tehnician, maistru, subinginer sau inginer;
– un subinginer/inginer având diplomă în profil electric;
– 2 electricieni calificaţi;
b) unui responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă*1);
c) unui sistem de management al calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că operatorul economic desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului SR EN ISO 9001.
––––
*1) Vezi prevederile art. 28 din regulament.

Nota 1a: Operatorul economic care solicită atestat de tip A1 pentru „încercări de echipamente şi instalaţii electrice de joasă tensiune” trebuie să facă dovada existenţei în cadrul operatorului economic a 2 angajaţi (un electrician autorizat gradul IIB, având diplomă în profil electric şi calificare de tehnician, maistru, subinginer sau inginer, şi un electrician calificat) şi a dotărilor prezentate în anexa nr. 5, corespunzătoare domeniului de activitate atestat.
Nota 1b: Operatorul economic care solicită atestat de tip A2 pentru „încercări de echipamente şi instalaţii electrice de medie tensiune” trebuie să facă dovada existenţei în cadrul operatorului economic a 3 angajaţi (un electrician autorizat gradul IIIB, având calificare corespunzătoare RAE, şi 2 electricieni calificaţi) şi a dotărilor prezentate în anexa nr. 5, corespunzătoare domeniului de activitate atestat.
ART. 18
Pentru atestate de tip B, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei în cadrul operatorului economic a:
a) următorilor angajaţi:
– un electrician autorizat gradul IIA+B sau 2 electricieni autorizaţi, unul gradul IIA şi unul gradul IIB, având diplomă în profil electric şi calificare de inginer, subinginer, tehnician sau maistru;
– 2 electricieni calificaţi.
Nota 2a: Operatorul economic care solicită atestat de tip Bp pentru activitatea de „proiectare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV” trebuie să facă dovada existenţei în cadrul operatorului economic a 2 angajaţi, electricieni autorizaţi gradul IIA, având diplomă în profil electric şi calificare de inginer, subinginer, maistru sau tehnician.
Nota 2b: Operatorul economic care solicită atestat de tip Be pentru activitatea de „executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV” trebuie să facă dovada existenţei în cadrul operatorului economic a 3 angajaţi: un angajat electrician autorizat gradul IIB, având diplomă în profil electric şi calificare de inginer, subinginer sau maistru electrician, şi 2 angajaţi având calificare de electrician;
b) unui sistem de management al calităţii (SMC) care îndeplineşte condiţiile standardului SR EN ISO 9001; operatorul economic solicitant va transmite:
– copia Manualului de management al calităţii, însoţită de procedurile de sistem, procedurile operaţionale şi instrucţiuni tehnice de lucru pentru activităţile supuse atestării; sau
– copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii (SMC), emis de oricare dintre societăţile acreditate de RENAR sau de către organisme similare internaţionale.
Nota 3: Operatorul economic atestat care solicită reatestarea activităţilor va include în documentaţia justificativă o notificare referitoare la menţinerea în funcţiune a SMC.
ART. 19
Pentru atestat de tip C1A, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei în cadrul operatorului economic a:
a) 2 angajaţi electricieni autorizaţi gradul IIIA, având diplomă în profil electric şi calificare de inginer sau subinginer;
b) următorilor specialişti*2):
– un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
– un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei;
c) unui sistem de management al calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că operatorul economic desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului SR EN ISO 9001:2001.
––––-
*2) Vezi prevederile art. 28 din regulament.

ART. 20
Pentru atestat de tip C1B, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei în cadrul operatorului economic a:
a) următorilor angajaţi:
– 2 electricieni autorizaţi gradul IVA, având calificare corespunzătoare, conform RAE;
– un inginer sau subinginer având diplomă în profil electric, cu experienţă în proiectarea de circuite secundare şi protecţii prin relee; pentru această persoană se va anexa curriculum vitae, întocmit conform modelului din anexa nr. 8;
– 2 angajaţi având diplome în profil electric şi calificarea de tehnician, maistru, subinginer sau inginer;
b) următorilor specialişti*3):
– un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
– un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei;
c) unui sistem de management al calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că operatorul economic desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului SR EN ISO 9001:2001.
––––
*3) Vezi prevederile art. 28 din regulament.

ART. 21
Pentru atestat de tip C2A, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei în cadrul operatorului economic a:
a) următorilor angajaţi:
– un electrician autorizat gradul IIIB, având diplomă în profil electric şi calificarea de maistru, subinginer sau inginer;
– 5 lucrători cu calificare de electrician;
– un lucrător cu calificare de lăcătuş-mecanic;
b) următorilor specialişti*4):
– un specialist atestat de MEF (MEC) ca „responsabil tehnic cu execuţia” pe domeniul EA, subsecţiunea 401, în conformitate cu prevederile legale în vigoare*5);
– un specialist atestat de MDLPL ca „responsabil tehnic cu execuţia”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
– un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei;
c) unui sistem de management al calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că operatorul economic desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului SR EN ISO 9001:2001.
––––
*4) Vezi prevederile art. 28 din regulament.
*5) În baza Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2002, a ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003, precum şi în conformitate cu art. 15 şi 16 din Regulamentul privind monitorizarea şi controlul specialiştilor atestaţi pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005, „asigurarea calităţii lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale se realizează de către responsabili tehnici cu execuţia atestaţi ai executantului”.

ART. 22
Pentru atestat de tip C2B, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei în cadrul operatorului economic a:
a) următorilor angajaţi:
– un electrician autorizat gradul IVB, având calificare corespunzătoare conform RAE;
– un angajat având diplomă de inginer sau subinginer în profil electric, cu experienţă în executarea de circuite secundare şi protecţii prin relee, pentru care se va anexa curriculum vitae, întocmit conform modelului din anexa nr. 8;
– 10 electricieni calificaţi;
– 2 lucrători cu calificare de lăcătuş-mecanic;
b) următorilor specialişti*6):
– un specialist atestat de MEF (MEC) ca „responsabil tehnic cu execuţia” pe domeniul EA, subsecţiunea 401, în conformitate cu prevederile legale în vigoare*7);
– un specialist atestat de MDLPL ca „responsabil tehnic cu execuţia”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
– un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
– un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei;
c) unui sistem de management al calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că operatorul economic desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului SR EN ISO 9001:2001.
––––
*6) Vezi prevederile art. 28 din regulament.
*7) În baza Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2002, a ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003, în conformitate cu art. 15 şi 16 din regulamenul aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005, „asigurarea calităţii lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale se realizează de către responsabili tehnici cu execuţia atestaţi ai executantului”.

ART. 23
Pentru atestat de tip D1, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei în cadrul operatorului economic a:
a) următorilor angajaţi:
– 2 electricieni autorizaţi gradul IVA, având calificare corespunzătoare conform RAE şi experienţă în proiectarea de linii electrice de înaltă tensiune;
– un inginer/subinginer, având diplomă în profil electric, cu experienţă în proiectarea de linii electrice de înaltă tensiune, pentru care se va anexa curriculum vitae, întocmit conform modelului din anexa nr. 8;
– un inginer sau subinginer, având diplomă în profil electric, cu experienţă în proiectarea de circuite secundare şi protecţii prin relee, pentru care se va anexa curriculum vitae, întocmit conform modelului din anexa nr. 8;
– 2 angajaţi având diplome în profil electric şi calificarea de tehnician, maistru, subinginer sau inginer;
b) următorilor specialişti*8):
– un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
– un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei;
c) unui sistem de management al calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că operatorul economic desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului SR EN ISO 9001.
––––
*8) Vezi prevederile art. 28 din regulament.

ART. 24
Pentru atestat de tip D2, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei în cadrul operatorului economic a:
a) următorilor angajaţi cu normă întreagă:
– un electrician autorizat gradul IVA, având calificare corespunzătoare conform RAE şi experienţă în proiectarea de linii electrice de înaltă tensiune;
– un electrician autorizat gradul IVB, având calificare corespunzătoare conform RAE şi experienţă în executarea de linii electrice de înaltă tensiune;
– un inginer/subinginer având diplomă în profil electric, cu experienţă în executarea de lucrări de circuite secundare şi protecţii prin relee, pentru care se va anexa curriculum vitae, întocmit conform modelului din anexa nr. 8;
– 18 lucrători cu calificare de electrician;
– 4 lucrători cu calificare de lăcătuş-mecanic;
b) următorilor specialişti*9):
– un specialist atestat de MEF (MEC) ca „responsabil tehnic cu execuţia” pe domeniul EA, subsecţiunea 401, în conformitate cu prevederile legale în vigoare*10);
– un specialist atestat de MDLPL ca „responsabil tehnic cu execuţia”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
– un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
– un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei;
c) unui sistem de management integrat calitate-mediu (SMI) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că operatorul economic desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardelor SR EN ISO 9001 şi SR EN ISO 14001.
–––
*9) Vezi prevederile art. 28 din regulament.
*10) În baza Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2002, a ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003, în conformitate cu art. 15 şi 16 din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005, „asigurarea calităţii lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale se realizează de către responsabili tehnici cu execuţia atestaţi ai executantului”.

ART. 25
Pentru atestat de tip E1, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei în cadrul operatorului economic a:
a) următorilor angajaţi:
– 2 electricieni autorizaţi gradul IVA, având calificare corespunzătoare conform RAE şi experienţă în proiectarea de staţii electrice şi partea electrică a centralelor;
– un inginer sau subinginer, având diplomă în profil electric, cu experienţă în proiectarea de circuite secundare şi protecţii prin relee pentru centrale şi staţii electrice, pentru care se va anexa curriculum vitae, întocmit conform modelului din anexa nr. 8;
– un tehnician/maistru/subinginer/inginer, având diplomă în profil electric;
b) unui responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă*11);
c) unui sistem de management al calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că operatorul economic desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului SR EN ISO 9001.
––––
*11) Vezi prevederile art. 28 din regulament.

ART. 26
Pentru atestat de tip E2, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei în cadrul operatorului economic a:
a) următorilor angajaţi cu normă întreagă:
– 2 electricieni autorizaţi gradul IVB, având calificare corespunzătoare conform RAE şi experienţă în executarea de lucrări în staţii electrice şi partea electrică a centralelor;
– un inginer sau subinginer, având diplomă în profil electric, cu experienţă în executarea de lucrări de circuite secundare şi protecţii prin relee pentru centrale şi staţii electrice, pentru care se va anexa curriculum vitae, întocmit conform modelului din anexa nr. 8;
– 18 electricieni calificaţi;
– 4 lucrători cu calificare de lăcătuş-mecanic;
b) următorilor specialişti*12):
– un specialist atestat de MEF (MEC) ca „responsabil tehnic cu execuţia” pe domeniul EA, subsecţiunea 401, în conformitate cu prevederile legale în vigoare*13);
– un specialist atestat de MDLPL ca „responsabil tehnic cu execuţia”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
– un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
c) unui sistem de management integrat calitate-mediu (SMI) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că operatorul economic desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului SR EN ISO 9001 şi SR EN ISO 14001.
–––
*12) Vezi prevederile art. 28 din regulament.
*13) În baza Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2002, a ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003, în conformitate cu art. 15 şi 16 din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005, „asigurarea calităţii lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale se realizează de către responsabili tehnici cu execuţia atestaţi ai executantului”.

ART. 27
Pentru atestate de tip F, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei în cadrul operatorului economic a:
a) următorilor angajaţi:
– un electrician autorizat gradul IIIB, având calificare corespunzătoare conform RAE;
– 3 lucrători cu calificare de electrician;
– 10 lucrători alocaţi activităţilor de vopsire a stâlpilor metalici/defrişare;
Nota 4a: Pe cererea de atestare, operatorul economic solicitant poate preciza tipul de atestat solicitat: tip F pentru „executare de lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor electrice/defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene”, tip Fv pentru „executare de lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor electrice” sau tip Fd pentru „defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene”.
Nota 4b: Operatorul economic care solicită atestat de tip Fd pentru „executare de lucrări de defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene” trebuie să facă dovada existenţei în cadrul operatorului economic a următorilor 7 angajaţi: un inginer sau subinginer, având diplomă în profil electric, un electrician calificat şi 5 lucrători alocaţi activităţilor de defrişare.
Nota 4c: Operatorul economic solicitant va anexa un procesverbal de instruire, întocmit de responsabilul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, vizat de reprezentantul legal, din care să reiasă că personalul angajat a fost instruit în cadrul operatorului economic din punct de vedere tehnic şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind corespunzător desfăşurării activităţilor supuse atestării.
b) unui responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă*14);
c) unui sistem de management al calităţii (SMC) care îndeplineşte condiţiile standardului SR EN ISO 9001; operatorul economic solicitant va transmite:
– copia Manualului de management al calităţii, însoţită de procedurile de sistem, procedurile operaţionale şi instrucţiunile tehnice de lucru pentru activităţile supuse atestării; sau
– copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii (SMC), emis de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de organisme similare internaţionale.
––––
*14) Vezi prevederile art. 28 din regulament.

Nota 5: Operatorul economic atestat care solicită reatestarea activităţilor va include în documentaţia justificativă o notificare referitoare la menţinerea în funcţiune a SMC.
ART. 28
(1) Persoanele cu responsabilităţi în domeniile securităţii şi sănătăţii în muncă, cadastrului, geodeziei şi cartografiei, calităţii în realizarea lucrărilor de montaj şi dotări tehnologice industriale [„responsabilul tehnic cu execuţia”, atestat de MEF (MEC)] şi calităţii în construcţii („responsabilul tehnic cu execuţia” atestat de MDLPL) pot fi angajaţi ai operatorului economic, cu cumul de funcţii.
(2) În cazul în care asigurarea responsabilităţilor menţionate la alin. (1) se realizează în baza unor contracte de prestări de servicii, operatorul economic solicitant va transmite:
– copia contractului de prestări de servicii;
– copiile diplomelor de calificare sau de competenţe pentru fiecare persoană fizică ori juridică;
– copii ale documentelor care atestă desfăşurarea de către persoana juridică sau fizică a activităţilor într-un cadru legal (certificat de înregistrare la camera de comerţ şi industrie a persoanei juridice, respectiv certificat de înregistrare fiscală pentru persoane fizice*15)).
–––-
*15) Vezi prevederile art. 7 lit. g) şi r) din regulament.

CAP. IX
Procedura de atestare

ART. 29
(1) Autoritatea competentă analizează documentaţia anexată de solicitant la cererea de atestare.
(2) Autoritatea competentă poate verifica la sediul social sau punctele de lucru ale solicitantului autenticitatea documentaţiei justificative transmise de acesta ca anexă la cererea de atestare; rezultatul verificării se înscrie într-un proces-verbal care se semnează de reprezentantul Autorităţii competente şi de reprezentantul operatorului economic solicitant.
(3) Procesul-verbal constituie parte integrantă a documentaţiei anexate la cererea de atestare.
ART. 30
În urma analizei făcute, dacă este cazul, Autoritatea competentă comunică solicitantului completările sau clarificările necesare privitoare la documentaţia anexată la cererea de atestare; solicitantul trebuie să transmită completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la primirea comunicării, în caz contrar cererea de atestare fiind scoasă din evidenţele Autorităţii competente.
ART. 31
(1) Dacă documentaţia anexată la cererea de atestare este completă şi conformă prevederilor regulamentului, SA întocmeşte, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare, un raport prin care propune acordarea sau refuzul acordării atestatului solicitat.
(2) Raportul este supus aprobării departamentului de specialitate.
(3) Raportul, aprobat de DARAE, se prezintă Comisiei de atestare a Autorităţii competente.
ART. 32
(1) Comisia de atestare a Autorităţii competente este formată din 5 (cinci) membri şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente.
(2) Comisia de atestare a Autorităţii competente are următoarele competenţe:
a) analizează raportul întocmit de SA cu privire la cererea de atestare transmisă de operatorul economic;
b) hotărăşte cu privire la atestarea sau refuzul de atestare a operatorului economic;
c) supune aprobării preşedintelui Autorităţii competente atestarea operatorului economic;
d) analizează raportul întocmit/aprobat de DARAE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului;
e) hotărăşte cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului;
f) supune aprobării preşedintelui Autorităţii competente modificarea, suspendarea ori retragerea atestatului.
(3) Şedinţele Comisiei de atestare se programează, de regulă, de două ori pe lună, data şedinţei şi ordinea de zi afişându-se pe pagina de internet a Autorităţii competente cu 10 zile înainte de data şedinţei; reprezentantul operatorului economic poate participa la şedinţă, în calitate de invitat, în vederea susţinerii cererii de atestare sau pentru eventuale lămuriri solicitate de membrii Comisiei de atestare.
ART. 33
În raportul întocmit în conformitate cu prevederile art. 31, propunerea de acordare sau de refuz al acordării atestatului solicitat de un operator economic se motivează pe baza următoarelor criterii:
a) corectitudinea, veridicitatea şi completitudinea documentaţiei anexate la cererea de atestare/reatestare transmisă de solicitant, conform prevederilor regulamentului, rezultate din analiza modului de respectare a prevederilor art. 13, art. 16-27, anexei nr. 2 şi, după caz, ale art. 29 alin. (3);
b) existenţa unui cadru tehnico-organizatoric care să permită îndeplinirea categoriilor de activităţi pentru care se solicită atestare, cu respectarea cerinţelor prezentului regulament, rezultată din analiza documentelor precizate la art. 16 lit. a), b), c), f), g), i), j), k) şi o);
c) viabilitatea financiară a operatorului economic, analizată în baza indicatorilor de bonitate financiară, conform procedurii specifice, afişată pe pagina de internet a Autorităţii competente, luând în considerare documentele precizate la art. 16 lit. d) şi e);
d) asigurarea personalului calificat, autorizat, competent şi în număr corespunzător, rezultată din analiza documentelor precizate la art. 16 lit. h) şi l), precum şi cele precizate la art. 17-27, în conformitate cu tipurile de atestate solicitate;
e) modul de asigurare a calităţii activităţilor desfăşurate de către operatorul economic solicitant, rezultată din analiza documentelor precizate la art. 16 lit. o) şi art. 17-27;
f) modul de respectare a obligaţiilor titularului de atestat, respectiv a prevederilor (condiţiilor de valabilitate ale) atestatului de către operatorul economic atestat care solicită reatestarea sau extinderea domeniului de activitate atestat.
ART. 34
(1) Atestarea sau refuzul de a atesta un operator economic se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, în baza raportului întocmit în conformitate cu prevederile art. 31 şi a procesului-verbal întocmit în şedinţa Comisiei de atestare.
(2) Decizia Autorităţii competente privind atestarea sau refuzul de a atesta operatorul economic se comunică în cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii; comunicarea se face pe pagina de internet a Autorităţii competente.
(3) Decizia privind atestarea sau refuzul de a atesta un operator economic se înscrie pe lista deciziilor Autorităţii competente şi se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente.
(4) Decizia privind refuzul de a atesta un operator economic poate fi contestată de către solicitant în termen de 15 zile de la data şedinţei Comisiei de atestare, la Autoritatea competentă. Răspunsul Autorităţii competente la contestaţie se va comunica solicitantului în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.
ART. 35
(1) Operatorul economic achită diferenţa de 50% din obligaţia financiară, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea Autorităţii competente privind atestarea operatorului economic.
(2) Suma achitată la înregistrarea cererii de atestare nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de atestare de către solicitant, în cazul refuzului de atestare, precum şi în cazul scoaterii din evidenţa Autorităţii competente a cererii de atestare.
ART. 36
(1) Atestatul se întocmeşte în conformitate cu conţinutul-cadru prezentat în anexa nr. 9 la regulament.
(2) Atestatul este valabil pe perioada menţionată, cu respectarea prevederilor (condiţiilor de valabilitate) anexate la acesta, precizate în anexa nr. 9.
(3) Atestatul, decizia Autorităţii competente şi o copie a raportului întocmit în conformitate cu prevederile art. 31 se eliberează reprezentantului legal sau împuternicitului operatorului economic atestat, la sediul Autorităţii competente, în termen de 5 zile lucrătoare de la achitarea integrală a obligaţiei financiare, pe baza unui proces-verbal de predareprimire a documentelor.
(4) Copia Manualului de management al calităţii, însoţită de procedurile de sistem şi operaţionale, transmise de operatorul economic solicitant Autorităţii competente ca anexă la cererea de atestare, vor fi returnate titularului atestatului, la eliberarea documentelor precizate la alin. (3).
(5) Atestatul acordat operatorului economic se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic, având formatul prezentat în anexa nr. 10; numărul atestatului este numărul de ordine din registru.
(6) Durata de valabilitate a atestatului este între 1 an şi 5 ani de la data deciziei de atestare a Autorităţii competente, în funcţie de modul de îndeplinire a criteriilor precizate la art. 33.
ART. 37
Poate fi atestat pentru o perioadă de un an:
a) operatorul economic nou-înfiinţat, care nu transmite Autorităţii competente documentele precizate la art. 16 lit. d), e) şi i);
b) operatorul economic care nu a desfăşurat activitate şi nu transmite Autorităţii competente documentele precizate la art. 16 lit. e) şi i);
c) operatorul economic care nu a desfăşurat activităţi supuse atestării şi nu transmite Autorităţii competente documentul precizat la art. 16 lit. i); în acest caz, solicitantul va include în documentaţia justificativă o notificare privind domeniul de activitate realizat în cadrul operatorului economic;
d) operatorul economic care nu transmite Autorităţii competente documente privind certificarea sistemului de management al calităţii pe domeniul de activitate supus atestării, însă demonstrează că a demarat procedurile legale de certificare şi prezintă în documentaţia anexată la cererea de atestare:
– o copie a Manualului de management al calităţii, însoţit de procedurile de sistem şi operaţionale, şi o copie a unui contract de certificare încheiat cu una dintre societăţile acreditate de RENAR ori de alt organism de acreditare recunoscut internaţional; sau
– un certificat emis de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de alt organism de acreditare recunoscut internaţional şi un act adiţional la contractul de certificare (de supraveghere a certificării) privind extinderea domeniului de activitate certificat cu activităţile supuse atestării.
ART. 38
Operatorul economic atestat, titular al unor atestate de tip B, C1A sau C2A, care doreşte extinderea domeniului de activitate atestat şi solicită atestate de tip C1B, C2B, D1, D2, E1 sau E2, ori operatorii economici înfiinţaţi ca urmare a reorganizării titularilor de atestate pot fi atestaţi pe o perioadă de 2 ani.
ART. 39
Nu este reatestat:
a) operatorul economic solicitant care, după primul an de desfăşurare de activităţi atestate, nu deţine în proprietate sculele, dispozitivele, aparatele de măsură, încercare, verificare, precum şi elementele de birotică, hardware şi software minimale, conform precizărilor din anexa nr. 5 la regulament;
b) operatorul economic care se încadrează în prevederile art. 37 lit. d) şi care nu a finalizat, până la data de expirare a atestatului, procesul de certificare a sistemului de management al calităţii, cu excepţia celor care nu au desfăşurat activitatea atestată în perioada de valabilitate a atestatului;
c) operatorul economic care, pe perioada suspendării atestatului, proiectează sau execută lucrări de instalaţii electrice, pentru care există obligaţia de a deţine un astfel de document valabil;
d) operatorul economic care, pe perioada de valabilitate a atestatului, a executat lucrări fără să menţină numărul minim de personal calificat şi/sau autorizat în conformitate cu prevederile art. 17-27 din regulament, nerespectând obligaţiile stabilite la art. 48 lit. g) sau art. 48 lit. d);
e) operatorul economic care nu a respectat, pe perioada de valabilitate a atestatului, obligaţiile stabilite prin regulament la art. 47 şi 48.
ART. 40
Operatorul economic atestat în conformitate cu prezentul regulament poate subcontracta proiectarea sau executarea unor părţi din instalaţiile electrice numai cu proiectanţi ori executanţi atestaţi conform regulamentului.
ART. 41
Tarifele percepute de Autoritatea competentă pentru atestarea operatorilor economici, precum şi pentru modificarea sau emiterea unui duplicat al atestatului se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui Autorităţii competente.
ART. 42
Pe pagina de internet a Autorităţii competente se publică:
a) lista operatorilor economici titulari de atestat, tipul atestatului şi durata de valabilitate a acestuia; includerea unui titular de atestat în această listă se face după semnarea procesului-verbal de predare-primire a documentelor, conform precizărilor art. 36 alin. (3);
b) lista cererilor de atestare refuzate sau scoase din evidenţele Autorităţii competente;
c) lista operatorilor economici cărora li s-a suspendat atestatul, cu precizarea perioadei de suspendare;
d) lista operatorilor economici cărora li s-a retras atestatul;
e) lista operatorilor economici cu activitate atestată monitorizată.

CAP. X
Modificarea atestatului

ART. 43
(1) La cererea operatorului economic atestat sau din iniţiativă proprie, Autoritatea competentă poate decide modificarea atestatului, atunci când a survenit una dintre următoarele situaţii:
a) schimbarea statutului juridic al titularului;
b) schimbarea denumirii sau a sediului operatorului economic ori a reprezentantului legal;
c) modificări privind numărul, calificarea şi gradul de autorizare al personalului angajat, astfel încât nu mai sunt respectate condiţiile precizate de regulament;
d) modificări de patrimoniu care afectează desfăşurarea categoriei de activităţi pentru care este atestat operatorul economic, după caz;
e) alte modificări care influenţează activităţile atestate sau documentele emise de ANRE.
(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt notificate Autorităţii competente de operatorul economic atestat, în termen de 10 zile de la apariţia lor, solicitând totodată modificarea atestatului.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi lit. b), modificarea atestatului se realizează prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, pe baza unui raport întocmit de SA (aprobat de DARAE).
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e), modificarea atestatului se realizează prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, pe baza unui raport întocmit de SA (aprobat de DARAE) şi a procesului-verbal întocmit în şedinţa Comisiei de atestare.
(5) Autoritatea competentă eliberează titularilor noi documente de atestare; la eliberarea noilor documente de atestare, cele emise anterior vor fi restituite Autorităţii competente, în vederea anulării.

CAP. XI
Competenţe, drepturi şi obligaţii ale operatorului economic atestat

ART. 44
Operatorul economic atestat are următoarele competenţe:
a) titularul de atestat de tip A realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice, conform reglementărilor legale din domeniu, inclusiv normelor tehnice PE 116/1994, respectiv NTE 002/03/00;
b) titularul de atestat de tip B proiectează şi/sau execută, după caz:
– instalaţii electrice interioare aferente clădirilor civile;
– instalaţii electrice interioare aferente clădirilor industriale;
– instalaţii de utilizare de joasă tensiune;
– branşamente electrice aeriene şi subterane, monofazate şi trifazate, la tensiune nominală de 0,4 kV;
– instalaţie de racordare la joasă tensiune destinată alimentării cu energie electrică a unui singur loc de consum, executată din reţeaua de joasă tensiune sau tabloul/cutia de distribuţie a postului de transformare;
– prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet aferente clădirilor civile şi industriale;
– lucrări de mentenanţă la corpurile de iluminat stradal pietonal şi rutier, temporar festiv şi ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaţiile electrice publice, cu respectarea prevederilor art. 45;
c) titularul de atestat de tip C1A/C2A proiectează/execută, după caz:
– linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV-20 kV aeriene şi/sau subterane;
– posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni);
– instalaţii de utilizare de joasă/medie tensiune;
– reţele electrice de iluminat public aeriene şi/sau subterane;
– reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe;
– instalaţii electrice de curenţi slabi aferente (circuite secundare);
– baterii staţionare de acumulatori, instalaţii electrice de compensare a factorului de putere;
– instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;
– măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite, măsurarea rezistenţei de contact la PT;
– verificări şi încercări ale echipamentelor aferente reţelelor electrice de distribuţie de medie tensiune şi posturilor de transformare;
– instalaţii de protecţii şi măsură;
– executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet în reţelele electrice de distribuţie;
– lucrări de mentenanţă la corpurile de iluminat stradal pietonal şi rutier, temporar festiv şi ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaţiile electrice publice, cu respectarea prevederilor art. 45;
d) titularul de atestat de tip C1B/C2B proiectează/execută, după caz:
– linii electrice aeriene şi/sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV;
– posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni);
– instalaţii de utilizare;
– reţele electrice de iluminat public aeriene şi/sau subterane;
– reţele electrice de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe;
– fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA de 110 kV;
– instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;
– instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare);
– instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee;
– baterii staţionare de acumulatori, instalaţii electrice de compensare a factorului de putere;
– măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite, măsurarea rezistenţei de contact la PT;
– verificări şi încercări ale echipamentelor aferente reţelelor electrice de distribuţie şi posturilor de transformare;
– executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet în reţelele electrice de distribuţie;
– lucrări de mentenanţă la corpurile de iluminat stradal pietonal şi rutier, temporar festiv şi ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaţiile electrice publice, cu respectarea prevederilor art. 45;
e) titularul de atestat de tip D1/D2 proiectează/execută, după caz:
– linii electrice aeriene cu tensiuni nominale între 110 kV-400 kV;
– linii electrice subterane cu tensiuni nominale între 110 kV-220kV;
– fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA;
– instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare);
– instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee;
– măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite;
– instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;
– verificări şi încercări ale echipamentelor aferente reţelelor electrice de transport şi distribuţie;
– executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet în reţelele electrice de transport al energiei electrice;
f) titularul de atestat de tip E1/E2 proiectează/execută, după caz, instalaţii electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune pentru staţiile de conexiuni şi transformare şi pentru centralele electrice, cu referire la:
– sisteme de bare;
– transformatoare de putere;
– transformatoare de măsură tensiune/curent;
– instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare);
– instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee;
– întrerupătoare de curent alternativ;
– conductoare neizolate flexibile/rigide;
– separatoare/separatoare de legare la pământ;
– bobine de reactanţă/compensatoare;
– baterii staţionare de acumulatori;
– măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite;
– verificări şi încercări ale echipamentelor din staţiile electrice;
– instalaţii de aer comprimat;
– instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din centrale şi staţii electrice;
– executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet în staţiile electrice;
g) titularul de atestat de tip F execută, după caz:
– vopsire stâlpi metalici pentru LEA de 0,4-400 kV, vopsire elemente metalice existente în staţii electrice şi posturi de transformare, precum şi executarea, verificarea şi repararea prizelor de pământ aferente acestor instalaţii electrice;
– defrişări culoare ale LEA de 0,4-400 kV şi evacuare material lemnos rezultat.
ART. 45
Lucrările de mentenanţă la corpurile de iluminat stradal pietonal şi rutier, temporar festiv şi ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaţiile electrice publice, se realizează în condiţiile respectării cerinţelor Legii nr. 230/2006, ale Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE şi al preşedintelui ANRSC nr. 5/93/2007, ale legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi ale oricăror alte reglementări aplicabile, emise de autorităţile competente.
ART. 46
Operatorul economic atestat are dreptul de a desfăşura activităţile pentru care deţine atestat, pe perioada de valabilitate a acestuia şi în conformitate cu competenţele stabilite la art. 44.
ART. 47
Pe perioada de valabilitate a atestatului, operatorul economic atestat are următoarele obligaţii esenţiale:
a) să respecte prevederile atestatului, regulamentului, ale legilor, normelor şi ale oricăror alte reglementări emise de Autoritatea competentă, aplicabile activităţilor atestate;
b) să menţină numărul minim corespunzător de personal angajat, calificat şi autorizat, conform tipului de atestat deţinut, stabilit prin prezentul regulament;
c) să menţină, în proprietate sau în închiriere, conform prevederilor prezentului regulament, dotarea minimală corespunzătoare tipului de atestat;
d) în cazul în care operatorul economic atestat decide subcontractarea unor lucrări de instalaţii electrice sau părţi ale acestora, aceasta se va face numai către operatori economici care deţin atestat acordat de Autoritatea competentă, corespunzător tipurilor de lucrări subcontractate;
e) să realizeze lucrări de instalaţii electrice numai la nivelul competenţelor prevăzute în prezentul regulament pentru tipul de atestat deţinut;
f) să realizeze lucrări de instalaţii electrice numai după obţinerea tuturor autorizaţiilor, acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia aplicabilă;
g) să execute lucrări în instalaţiile electrice ale operatorilor reţelelor electrice, în instalaţiile electrice aflate în patrimoniul public, în zonele de protecţie şi siguranţă ale instalaţiilor electrice sau în instalaţiile electrice aparţinând consumatorilor de energie electrică, numai pe bază de contracte, încheiate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART. 48
Pe perioada de valabilitate a atestatului, operatorul economic atestat are următoarele obligaţii:
a) să întocmească şi să transmită anual*16) Autorităţii competente un raport întocmit pentru 12 luni anterioare de activitate, care să conţină cel puţin:
– lista lucrărilor executate, întocmită pentru fiecare tip de atestat şi structurată în conformitate cu anexa nr. 3;
– structura de personal, vizată de ITM sau, după caz, de serviciul de resurse umane al operatorului economic, întocmită conform anexei nr. 7;
– documente care să ateste menţinerea în funcţiune/ certificarea sistemului de management al calităţii, cel puţin la nivelul existent în momentul emiterii atestatului;
– sinteza reclamaţiilor primite la adresa titularului atestatului, cu precizarea obiectului şi modului de rezolvare;
–––
*16) Se vor avea în vedere data deciziei de acordare a atestatului, precum şi lit. g) a aceluiaşi articol.

b) operatorul economic atestat în condiţiile prevăzute la art. 37 trebuie să transmită trimestrial raportări către Autoritatea competentă, care să cuprindă:
– copii ale statelor de plată pentru personalul permanent, înregistrate la ITM, pentru fiecare dintre cele 3 luni calendaristice anterioare aferente trimestrului încheiat;
– lista lucrărilor contractate (finalizate sau în curs de realizare), întocmită pentru fiecare tip de atestat şi structurată în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3 la regulament;
– notificare privind modul de respectare a cerinţelor obligatorii precizate în raportul întocmit de SA, parte integrantă a atestatului;
c) să transmită Autorităţii competente orice informaţie sau document solicitat, în scris, în legătură cu activităţile atestate, care îi sunt necesare desfăşurării activităţii proprii;
d) să îndeplinească măsurile de conformare dispuse de Autoritatea competentă în termenele stabilite;
e) să permită beneficiarilor cu care se află în relaţii contractuale verificarea activităţilor desfăşurate, conform prevederilor contractuale încheiate cu aceştia;
f) să permită accesul reprezentanţilor Autorităţii competente pentru realizarea de controale/inspecţii/verificări, în conformitate cu reglementările în vigoare;
g) să notifice Autorităţii competente, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie, orice modificare a structurii de personal care conduce la neîndeplinirea condiţiilor minime de personal calificat şi autorizat corespunzătoare tipului de atestat deţinut;
h) să notifice Autorităţii competente, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie, orice modificare a dotărilor care se află la operatorul economic atestat şi care poate afecta desfăşurarea activităţilor atestate;
i) operatorul economic atestat, titular al unor atestate de tip C1A, C1B, D1 şi E1, trebuie să se asigure că proiectele de instalaţii electrice realizate în baza atestatului sunt supuse verificării de către specialişti atestaţi ca „verificatori de proiecte”, în conformitate cu prevederile legale*17);
––––
*17) În baza Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2002, ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003, în conformitate cu art. 9 din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005, „proiectele sunt supuse verificării tehnice de către specialişti atestaţi prin grija proiectantului, investitorului sau proprietarului”.

j) operatorul economic atestat, titular al unor atestate de tip C1A, C1B, D1 şi E1, trebuie să se asigure că proiectele de instalaţii electrice realizate în baza atestatului sunt supuse verificării de către specialişti atestaţi ca „verificatori de proiecte”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
k) operatorul economic atestat, titular al unor atestate de tip C2A, C2B, D2 şi E2, trebuie să execute lucrări de instalaţii electrice doar pe baza unor documentaţii de proiectare elaborate de operatori economici atestaţi de Autoritatea competentă şi verificate de specialişti atestaţi de MEF (MEC) ca „verificatori de proiecte”, în conformitate cu art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2002, ordinele nr. 323/2000, nr. 88/2003 şi nr. 324/2005;
l) operatorul economic atestat, titular al unor atestate de tip C2A, C2B, D2 şi E2, trebuie să execute lucrări de instalaţii electrice doar pe baza unor documentaţii de proiectare elaborate de operatorii economici atestaţi de Autoritatea competentă şi verificate de specialişti atestaţi ca „verificatori de proiecte”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
m) să instituie şi să menţină un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute la adresa sa de către clienţi, în legătură cu modul în care îşi desfăşoară activităţile pentru care este atestat;
n) să nu se angajeze în practici anticoncurenţiale şi să nu împiedice alţi titulari de atestate, potenţiali competitori, să se angajeze în activităţile pentru care deţin atestate;
o) să asigure egalitatea de tratament a clienţilor săi.

CAP. XII
Monitorizarea şi controlul activităţii operatorilor economici atestaţi

ART. 49
Autoritatea competentă urmăreşte respectarea regulamentului şi a prevederilor (condiţiilor de valabilitate ale) atestatului de către operatorul economic atestat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. În acest scop, Autoritatea competentă:
a) analizează rapoartele trimestriale sau anuale ale operatorilor economici atestaţi;
b) solicită informaţii şi documente care îi sunt necesare desfăşurării activităţii proprii;
c) verifică activitatea operatorului economic, prin solicitarea de documente care trebuie transmise la sediul ANRE şi/sau dispune, după caz, efectuarea de verificări/inspecţii sau controale la sediul operatorului economic atestat, inclusiv în teren.
ART. 50
La notificarea unor situaţii apărute la operatorul economic atestat, în conformitate cu obligaţiile sale stabilite la art. 47 şi 48, Autoritatea competentă poate impune măsuri şi termene de conformare. Termenele de conformare nu pot fi mai mici de 60 de zile.
ART. 51
Autoritatea competentă va asigura confidenţialitatea acelor date care vor fi notificate de către operatorul economic ca fiind de natură să îi aducă prejudiciu.

CAP. XIII
Răspunderi şi sancţiuni

ART. 52
Nerespectarea prevederilor regulamentului atrage răspunderea contravenţională, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 53
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac în condiţiile legii.
ART. 54
Sancţiunile contravenţionale pot fi asociate cu măsurile prevăzute la cap. XIV.

CAP. XIV
Suspendarea sau retragerea atestatului

ART. 55
În situaţiile enumerate în continuare, la sesizarea din oficiu a Autorităţii competente sau la sesizarea transmisă de o terţă persoană ori de însuşi operatorul economic atestat, Autoritatea competentă poate aplica următoarele măsuri:
1. Autoritatea competentă poate suspenda atestatul pe perioade determinate, între o lună şi 6 luni:
a) la constatarea neîndeplinirii condiţiilor precizate de regulament cu privire la personalul calificat, autorizat şi în număr minim corespunzător;
b) în cazul în care titularul nu notifică Autorităţii competente, în termen de 30 de zile, modificarea circumstanţelor avute în vedere la atestare, în ceea ce priveşte structura de personal şi dotările minime;
c) în cazul în care, în termen de 30 de zile de la solicitarea Autorităţii competente, titularul nu transmite datele şi/sau informaţiile solicitate, încălcând astfel obligaţia stabilită la art. 47 lit. b);
d) în cazul în care nu a respectat măsurile de conformare dispuse de Autoritatea competentă;
e) în caz de începere a procedurii reorganizării judiciare a titularului atestatului.
2. Autoritatea competentă poate retrage atestatul acordat:
a) în cazul a două suspendări ale atestatului;
b) operatorului economic care, pe perioada suspendării atestatului, proiectează sau execută lucrări de instalaţii electrice pentru care există obligaţia de a deţine un astfel de document;
c) în cazul nerespectării de către titularul atestatului a unei obligaţii stabilite în regulament ca fiind esenţială, conform prevederilor art. 47, cum ar fi:
– în cazul în care titularul de atestat nu respectă prevederile atestatului, ale regulamentului sau ale altor reglementări ale Autorităţii competente;
– în cazul în care titularul de atestat a executat lucrări fără personal calificat, autorizat şi în număr minim corespunzător, conform regulamentului, pentru tipul de atestat deţinut;
– în cazul în care titularul de atestat a executat lucrări în instalaţiile electrice de iluminat public, fără respectarea prevederilor art. 45;
– în cazul în care titularul de atestat a executat lucrări în instalaţiile electrice ale operatorilor reţelelor electrice, în zonele de protecţie şi siguranţă ale instalaţiilor electrice sau în instalaţiile aparţinând consumatorilor de energie electrică, fără contract, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare;
d) în cazul în care operatorul economic a prezentat în anexa la cererea de reatestare date/documente/informaţii neconforme cu realitatea sau în cazul în care, pe perioada de valabilitate a atestatului, a transmis Autorităţii competente date/documente/ informaţii eronate ori neconforme cu realitatea;
e) în cazul în care operatorul economic atestat nu a respectat în mod repetat măsurile de conformare dispuse de Autoritatea competentă;
f) în cazul decăderii din drepturi, al incapacităţii sau al falimentului titularului atestatului, precum şi la vânzarea operatorului economic atestat;
g) la cererea operatorului economic atestat, în cazul în care încetează desfăşurarea activităţii sau la desfiinţarea/radierea operatorului economic atestat din înregistrările oficiului registrului comerţului;
h) în cazul în care operatorul economic transferă unui alt operator economic personalul, dotarea tehnică, drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractele aflate în curs de derulare aferente activităţilor atestate.
ART. 56
La luarea deciziei de suspendare/retragere a atestatului în situaţiile prevăzute la art. 55, în cazul în care operatorul economic atestat are contracte de executare de lucrări în derulare, Autoritatea competentă va ţine seama de efectele deciziei asupra alimentării cu energie electrică a consumatorului.
ART. 57
În situaţiile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. f), g) şi h), operatorul economic atestat este obligat să notifice Autorităţii competente situaţiile menţionate, în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătoreşti, rezilierea sau încheierea de contracte ori alte acte oficiale.
ART. 58
Operatorul economic căruia Autoritatea competentă i-a retras atestatul în baza prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a)-e) nu are dreptul să solicite un nou atestat într-o perioadă de minimum 3 ani ulterioară deciziei de retragere a atestatului.
ART. 59
(1) Suspendarea sau retragerea atestatului se realizează prin decizie a Autorităţii competente, pe baza unui raport întocmit de SA (aprobat de DARAE) şi a procesului-verbal întocmit în şedinţa Comisiei de atestare.
(2) Decizia Autorităţii competente privind suspendarea sau retragerea atestatului se comunică operatorului economic în cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii.
(3) Operatorul economic transmite Autorităţii competente originalul atestatului retras, în vederea anulării.

CAP. XV
Dispoziţii finale

ART. 60
(1) Autoritatea competentă pune la dispoziţie, pentru consultare publică, pe bază de cerere scrisă, oricare dintre documentele elaborate, în vederea soluţionării unei cereri cu privire la acordarea, modificarea, suspendarea sau retragerea unei atestări.
(2) Nu pot face obiect al accesului public documentele care conţin informaţii confidenţiale, cu caracter de secret de serviciu ori de afaceri, a căror difuzare poate aduce daune persoanelor fizice sau juridice la care se face referire.
ART. 61
Titularii de licenţe din sectorul energiei electrice nu vor practica alte sisteme periodice de agreere, acceptare, atestare, eligibilitate etc. a operatorilor economici pentru desfăşurarea de activităţi supuse atestării în condiţiile prezentului regulament.
ART. 62
(1) Atestatele emise de ANRE în baza ordinelor preşedintelui ANRE nr. 9/2004, nr. 24/2004 şi nr. 54/2005 rămân valabile până la expirarea duratei de valabilitate precizată pe atestat.
(2) Operatorii economici atestaţi în baza ordinelor preşedintelui ANRE menţionate la alin. (1) au obligaţia de a respecta prevederile legii şi ale regulamentului şi, dacă este cazul, de a se conforma prevederilor regulamentului în termen de 90 de zile.
ART. 63
Titularii de licenţe acordate de Autoritatea competentă, titularii de atestat acordat de Autoritatea competentă, operatorii economici care au calitatea de consumator sau operatorii economici care desfăşoară activităţi de antreprenoriat general au obligaţia de a (sub)contracta lucrări corespunzătoare activităţilor supuse atestării, doar cu operatori economici atestaţi de Autoritatea competentă pentru activităţile respective.
ANEXA 1
––-
la regulament
––––-

CERERE DE ATESTARE

– model –

Numărul de înregistrare la ANRE ……….

Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2

Domnule preşedinte,

Subsemnatul, ………., cod numeric personal ……., posesor al actului de identitate seria ….. nr. ….., eliberat de ……… la data de ……, în calitate de …….. (administrator/director general etc.), solicit pentru operatorul economic ……, cu sediul în localitatea ……, str. …. nr. .., bl. …, sc. …., ap. …, judeţul ……, cod poştal ….., acordarea următoarelor atestate:
a) atestat de tip ……….., pentru …………,
b) atestat de tip ……….., pentru …………,
c) ………………………………….. .
(se vor menţiona tipurile de atestate)

Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:
– este înregistrat la oficiul registrului comerţului sub nr. J/…….,
– are codul fiscal (codul unic de înregistrare, CUI) ……….. şi
– contul nr. ……. deschis la Banca …….., Sucursala …..(denumirea/ localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul)………….
În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum şi la nr. de telefon fix ……., nr. de fax …….., nr. de telefon mobil …….. .
Cererea este însoţită de documentele precizate în opis.
Data ……………

Semnătura reprezentantului legal (în original) şi ştampila
ANEXA 2
––-
la regulament
––––-

DETALII
privind modul de prezentare a documentaţiei anexate la cererea
de atestare în vederea înregistrării la ANRE

1. Prezentarea documentaţiei. Cererea de atestare şi documentaţia justificativă anexată se îndosariază, respectându-se următoarele cerinţe:
– paginile se numerotează;
– cererea de atestare este însoţită de un opis al documentaţiei, întocmit conform modelului prezentat mai jos, numărul paginii consemnându-se în opis;
– documentele prezentate în copie se certifică cu menţiunea „conform cu originalul”, semnătură şi ştampilă, în original, de către reprezentantul legal al operatorului economic.
2. Detalii privind conţinutul documentaţiei anexate
2.1. Actul constitutiv este reprezentat, pentru societăţile comerciale, de statut şi/sau, după caz, de contractul de societate, iar pentru regiile autonome, de regulamentul de organizare şi funcţionare.
2.2. Din certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile înaintea datei de înregistrare a cererii de atestare la Autoritatea competentă trebuie să reiasă:
– denumirea operatorului economic;
– informaţii de identificare (sediul social, numărul de ordine în registrul comerţului, starea firmei, forma juridică, codul unic de înregistrare, durata);
– perioada de valabilitate a sediului;
– capitalul social;
– acţionari/asociaţi (numele şi prenumele, aportul la capitalul social, numărul de acţiuni/părţi sociale, cotele de participare la beneficii/pierderi);
– administratori (numele şi prenumele, data numirii, calitatea, durata mandatului, puteri);
– cenzori;
– domeniul de activitate, principal/secundar, din care să reiasă activităţi de tipul celor supuse atestării;
– filiale/sucursale;
– sedii secundare;
– menţiuni înscrise conform art. 21 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.3. Din certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin DGF în a cărei rază teritorială operatorul economic se află în evidenţă, cu cel mult 30 de zile înaintea datei de înregistrare a cererii de atestare la Autoritatea competentă, trebuie să reiasă obligaţiile de plată la bugetul de stat general consolidat.
2.4. Curriculum vitae – din CV trebuie să reiasă formarea profesională şi experienţa acumulată în domeniul pentru care solicită atestarea, lucrările realizate; CV-ul se întocmeşte în conformitate cu modelul din anexa nr. 8 la regulament.
2.5. Organigrama operatorului economic este documentul existent în Manualul de management al calităţii, aprobat de reprezentantul legal al operatorului economic şi din care trebuie să reiasă numărul total de personal angajat.
2.6. Lista lucrărilor contractate, finalizate şi în derulare, trebuie întocmită pentru fiecare tip de atestat, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la regulament, cu precizarea beneficiarului, numărului fiecărui contract, a denumirii, obiectivelor şi a stadiului realizării lucrării.
NOTĂ: Prin beneficiar se înţelege persoana juridică cu care este încheiat contractul de execuţie (în cazul executării instalaţiilor de racordare de joasă tensiune, branşamente, nu trebuie precizat numele/prenumele sau denumirea consumatorului de energie electrică pentru alimentarea căruia se realizează instalaţia electrică de racordare, ci denumirea operatorului de reţea cu care s-a încheiat contractul).
2.7. La întocmirea listei cuprinzând dotarea tehnico-materială se vor avea în vedere următoarele aspecte:
– lista trebuie întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la regulament;
– se vor anexa copii ale contractelor de închiriere sau comodat pentru dotările pe care solicitantul nu le are în proprietate (cu excepţia celor care se referă la sediul social, menţionat în certificatul constatator);
– lista trebuie să conţină cel puţin dotările minimale corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate pentru care se solicită atestat, conform precizărilor din anexa nr. 5 la regulament.
2.8. Notificarea cu privire la existenţa în cadrul operatorului economic a dotărilor minime necesare desfăşurării activităţilor supuse atestării se întocmeşte pe propria răspundere, trebuie semnată în original de reprezentantul legal al operatorului economic solicitant şi ştampilată şi se întocmeşte conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la regulament.
2.9. Structura de personal trebuie întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7 la regulament, fiind necesară demonstrarea, după caz, a îndeplinirii cerinţelor menţionate la art. 17 – 27. Se vor avea în vedere următoarele aspecte:
– structura de personal trebuie să includă toţi angajaţii operatorului economic alocaţi activităţilor aflate în competenţa de atestare a Autorităţii competente;
– structura de personal trebuie să poarte nr./dată de înregistrare şi să fie vizată de inspectoratul teritorial de muncă sau de către inspectorul de resurse umane, angajat al operatorului economic solicitant, în cadrul Serviciului de resurse umane; în cel de-al doilea caz trebuie să se prezinte acceptul scris al ITM de a păstra la sediul operatorului economic carnetele de muncă;
– structura de personal nu include asociatul unic, care deţine şi funcţia de administrator unic şi care, în conformitate cu prevederile legale, nu poate avea calitatea de salariat;
– structura de personal nu include membrii consiliului de administraţie al societăţilor comerciale pe acţiuni;
– la structura de personal se anexează copii ale CIM încheiate pe perioadă nedeterminată, ale diplomelor de calificare şi ale legitimaţiilor de electrician autorizat ale angajaţilor nominalizaţi;
NOTĂ:
CIM trebuie să fi fost înregistrate la ITM şi să poarte viza acestei instituţii.
– personalul nominalizat la art. 24 şi 26 trebuie să fie angajat pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă de lucru;
– pentru analiza structurii de personal angajat pot fi acceptate certificate sau alte documente eliberate de ITM, cu condiţia ca documentul prezentat să nominalizeze persoanele angajate, precum şi numărul, data încheierii şi durata contractului individual de muncă pentru fiecare dintre aceste persoane;
– documentele eliberate sau vizate de ITM trebuie să fie înregistrate cu cel mult 30 de zile anterior datei de înregistrare a cererii de atestare.
2.10. Certificatul constatator emis de ITM în conformitate cu dispoziţiile art. 7 lit. c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006: se va include în documentaţie o copie integrală a acestui document (faţă-verso). Operatorul economic include în documentaţie, în locul acestui certificat constatator, o notificare pe propria răspundere că respectă prevederile Legii nr. 319/2006, avându-se în vedere competenţele ITM precizate la art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii nr. 108/1999, republicată, se va include în documentaţie o copie integrală a acestui document (faţă-verso);
2.11. Dovada achitării a 50% din tariful pentru atestare o constituie copia ordinului de plată sau a chitanţei emise de Autoritatea competentă, în cazul în care plata s-a făcut la sediul acesteia.
2.12. Opisul se structurează astfel:
*T*
────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Pagina nr.
────────────────────────────────────────────────────────────
1. Act constitutiv
────────────────────────────────────────────────────────────
2. Certificat de înregistrare
────────────────────────────────────────────────────────────
3. Certificat constatator
────────────────────────────────────────────────────────────
4. Certificat de atestare fiscală pentru
persoane juridice
────────────────────────────────────────────────────────────
5. Bilanţ contabil
────────────────────────────────────────────────────────────
6. Contul de profit şi pierdere
────────────────────────────────────────────────────────────
7. Curriculum vitae
────────────────────────────────────────────────────────────
8. Curriculum vitae
────────────────────────────────────────────────────────────
9. Lista lucrărilor
────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
ANEXA 3
––-
la regulament
––––-

LISTA DE LUCRĂRI

– model –

a) Lucrări de proiectare de instalaţii electrice

───┬─────────┬──────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────┐
Nr.│ │Etapa de │Obiectivele│Contract│Beneficiar│Subcontractant│Stadiul│
crt│Denumirea│proiectare│ lucrării │nr. … │(persoană │ – dacă este │lucră- │
│lucrării │realizată │(detalii │din data│juridică │cazul(persoana│ rii │
│ │(SPF, SF, │ privind │…(con │cu care │ juridică │(fina- │
│ │PT+CS,DE) │lucrarea │tract │ s-a │căreia i s-au │lizată,│
│ │ │contractată│incheiat│incheiat │subcontractat │in curs│
│ │ │ │de soli-│contractul│părţi ale │ de │
│ │ │ │citant │ │ lucrării) │reali- │
│ │ │ │in cali-│ │ │zare) │
│ │ │ │tate de │ │ │ │
│ │ │ │execu- │ │ │ │
│ │ │ │tant) │ │ │ │
───┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────┤
1.│ │ │ │ │ │ │ │
───┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────┤
2.│ │ │ │ │ │ │ │
───┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────┤
3.│ │ │ │ │ │ │ │
───┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────┤
…│ │ │ │ │ │ │ │
───┴─────────┴──────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────┘

b) Lucrări de executare de instalaţii electrice
───┬─────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────────┬───────┐
Nr.│ │ Obiectivele │Contract │Beneficiar │Subcontractant│Stadiul│
crt│Denumirea│ lucrării │nr. … │(persoană │ – dacă este │lucră- │
│lucrării │ (detalii │din data │juridică │cazul(persoana│ rii │
│ │ privind │…(con- │cu care │ juridică │(fina- │
│ │ lucrarea │tract │ s-a │căreia i s-au │lizată,│
│ │ contractată) │incheiat │incheiat │subcontractat │in curs│
│ │ │de soli- │contractul)│părţi ale │ de │
│ │ │citant │ │ lucrării) │reali- │
│ │ │in cali- │ │ │zare) │
│ │ │tate de │ │ │ │
│ │ │execu- │ │ │ │
│ │ │tant) │ │ │ │
───┼─────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
1.│ │ │ │ │ │ │
───┼─────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
2.│ │ │ │ │ │ │
───┼─────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
3.│ │ │ │ │ │ │
───┼─────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
…│ │ │ │ │ │ │
───┴─────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────────┴───────┘

Semnătura reprezentantului legal (în original) şi ştampila

ANEXA 4
––-
la regulament
––––-
*T*
Model pentru întocmirea listei cuprinzând dotarea tehnico-materială

LISTA

cuprinzând dotarea tehnico-materială din
cadrul ……..(denumirea operatorului economic)………

┌───┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────┐
│Nr.│ │ │ │
│crt│ Dotare │ Nr. buc.│ În proprietate/ │
│ │ │ │ închiriate │
│ │ │ │de la …..*18) │
├───┴──────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────┤
│Spaţii tehnologice/netehnologice │
├───┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ 2.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ 3.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ ..│ │ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────┤
│ Utilaje │
├───┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ 2.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ 3.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ ..│ │ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────┤
│Echipamente topografice │
├───┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ 2.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ 3.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ ..│ │ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────┤
│Scule, dispozitive │
├───┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ 2.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ 3.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ ..│ │ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────┤
│Aparate de măsură, încercare, verificare │
├───┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ 2.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ 3.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ ..│ │ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────┤
│Birotică, hardware, software │
├───┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ 2.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ 3.│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ ..│ │ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────┘
*ST*

Semnătura reprezentantului legal (în original) şi ştampila

*18) Pentru dotările închiriate se va preciza denumirea operatorului economic proprietar cu care solicitantul a încheiat un contract-cadru de închiriere.
ANEXA 5
––-
la regulament
––––-

LISTA
dotărilor minimale pentru atestarea operatorilor economici

1. Pentru atestat de tip A1, A2, A
a) Spaţii tehnologice/netehnologice:
– spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;
– magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).
b) Utilaje:
– mijloace auto de transport persoane şi materiale.
c) Scule, dispozitive:
– truse de scule (electrician, mecanic);
– unelte portabile.
d) Aparate de măsură, încercare, verificare:
(i) pentru atestatul de tip A1
– aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;
– ampermetru tip cleşte 0 – 100 A;
– megohmetru sau inductor 500 – 1.000 V t.c.;
– multimetru universal digital sau multimetru universal analogic;
(ii) pentru atestatul de tip A2
– aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;
– ampermetru tip cleşte 0 – 100 A;
– trusă de încercări cu tensiune mărită, 2 kV, t.a. cu declanşare în cazul de defect;
– megohmetru sau inductor 500 – 1.000 V t.c.;
– ampermetru c.c. 30 A şi voltmetru t.c. 0,045 V – 15 V sau trusă pentru măsurat rezistenţe (ordin zeci de μΩ) sau echivalent;
– multimetru universal digital sau multimetru universal analogic;
(iii) pentru atestatul de tip A
– aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;
– autotransformator 230/250 V, 8A;
– trusă de curent 1.200 A;
– ampermetru tip cleşte 0 – 100 A;
– transformator de separaţie 230V/50 – 70V;
– transformator de curent de laborator 25 A – 50 A – 100A/5 A;
– megohmetru sau inductor 500 – 2.500 V t.c.;
– trusă de încercări cu tensiune mărită, 2 kV, t.a. cu declanşare în caz de defect;
– trusă de curent de 2.000 A;
– autotransformator 230/250 V, min. 18A;
– ampermetru c.c. 30 A şi voltmetru t.c. 0,045 V – 15 V sau trusă pentru măsurat rezistenţe (ordin zeci de μΩ) sau echivalent;
– multimetru universal digital sau multimetru universal analogic;
– cronometru (cu rezoluţie de 0,01 s);
– *aparat pentru măsurarea rigidităţii dielectrice a uleiului*19);
– trusă de curent – tensiune (min. 0 – 20 A t.a., 0 – 440 V t.a.);
– *trusă de încercări cu tensiune mărită, 50 kV, t.a., 75 kV t.c., prevăzută cu sistem de declanşare în caz de defect şi cu sistem de măsurare a curentului de fugă;
––––-
*19) Dotările marcate cu (*) nu se supun prevederilor art. 39 lit. a) din regulament.

2. Pentru atestate de tip B
(i) Pentru atestatul de tip Be
a) Spaţii:
– spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;
– atelier/ateliere;
– magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).
b) Utilaje:
– mijloace auto de transport persoane şi materiale;
– autotelescop/platformă ridicătoare cu braţ (PRB).
c) Scule, dispozitive:
– prese pentru papuci;
– truse de scule (electrician, mecanic);
– unelte portabile.
d) Aparate de măsură, încercare, verificare:
– megohmetre de 1.000 V;
– voltmetre de t.a. 0 – 300 V, cl. 1,5;
– aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;
– rulete de minimum 2 m;
– şublere.
(ii) Pentru atestatul de tip Bp
– spaţiu destinat serviciilor funcţionale şi activităţilor de proiectare;
– configuraţii PC şi programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare;
– echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, plotter, copiator).
3. Pentru atestat de tip C1A:
a) Spaţii:
– spaţiu destinat serviciilor funcţionale şi activităţilor de proiectare.
b) Utilaje:
– mijloace de transport pentru persoane şi echipamente topografice;
c) Echipamente topografice (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de angajaţii operatorului economic):
– teodolit;
– miră;
– jaloane;
– rulete.
d) Birotică – hardware şi software:
– configuraţii PC şi programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare, în domeniul reţelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4 kV – 20 kV;
– echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, plotter, copiator).
4. Pentru atestat de tip C2A:
a) Spaţii tehnologice/netehnologice:
– spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;
– atelier/ateliere;
– magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).
b) Utilaje:
– macara;
– autotelescop/platformă ridicătoare cu braţ (PRB);
– mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente.
c) Scule, dispozitive:
– dispozitive şi scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manşonar, raşchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezenţă tensiune etc.);
– dispozitive şi scule pentru montat accesorii LEA (de exemplu: presă pentru papuci, trusă de chei tubulare şi fixe, izolate, cremalieră, dinamometru etc.);
– *dispozitiv pentru măsurarea săgeţii conductoarelor LEA*20);
– scurtcircuitoare mobile, minimum două seturi;
– truse de scule (electrician, mecanic);
– aparat de sudare autogenă;
– ancore îngropate;
– unelte portabile;
– teodolit (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de 1 angajat al operatorului economic);
– cofraje pentru executarea fundaţiilor de stâlpi.
––––-
*20) Dotările marcate cu (*) nu se supun prevederilor art. 39 lit. a) din regulament.

d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:
– megohmetre de 1.000 V, 2.500 V;
– multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;
– indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV – 20 kV;
– aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de pământ;
– aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenţei de contact;
– binoclu de câmp;
– rulete, şublere.
5. Pentru atestate de tip C1B şi D1:
a) Spaţii:
– spaţii destinate serviciilor funcţionale şi activităţilor de proiectare.
b) Utilaje:
– mijloace de transport pentru persoane şi echipamente topografice.
c) Echipamente topografice (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de un angajat al operatorului economic):
– teodolit;
– miră;
– jaloane;
– rulete.
d) Birotică, hardware şi software:
– configuraţii PC şi programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare, în domeniul reţelelor electrice de 0,4 kV – 400 kV;
– echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, plotter, copiator sau alte mijloace de multiplicare).
6. Pentru atestate de tip C2B şi D2:
a) Spaţii tehnologice/netehnologice:
– spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;
– atelier/ateliere;
– laborator măsurători/încercări electrice;
– magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).
b) Utilaje:
– macara;
– autotelescop/platformă ridicătoare cu braţ (PRB);
– autolaborator PRAM;
– utilaje speciale pentru săpat sau forat;
– motocompresor;
– mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente.
c) Scule, dispozitive:
– dispozitive şi scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manşonar, raşchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezenţă tensiune);
– dispozitive şi scule pentru montat accesorii LEA (presă pentru papuci, trusă de chei tubulare şi fixe, izolate, cremalieră, dinamometru etc.);
– *dispozitiv pentru măsurarea săgeţii conductoarelor LEA*21);
– unelte portabile;
– prese pentru papuci;
– scurtcircuitoare mobile, minimum două seturi;
– truse de scule (electrician, mecanic);
– aparat de sudare autogenă;
– ancore îngropate 5 – 40 tf;
– *dispozitiv mobil de ridicare pentru stâlpi metalici;
– *maşină de frânat;
– *maşină de tras;
– *cărucior de derulat cu frână;
– presă mecanică de îndoit cleme;
– teodolit (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de un angajat al operatorului economic);
– cofraje pentru executarea fundaţiilor la stâlpi.
d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:
– megohmetre de 1.000 V, 2.500 V;
– multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;
– autotransformator 230/250 V, 8A;
– trusă de curent-tensiune;
– indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV – 400 kV;
– aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de pământ;
– binoclu de câmp;
– rulete, şublere.
––––
*21) Dotările marcate cu (*) nu se supun prevederilor art. 39 lit. a) din regulament.

7. Pentru atestat de tip E1
a) Spaţii:
– spaţii destinate serviciilor funcţionale şi activităţilor de proiectare.
b) Utilaje:
– mijloace de transport pentru persoane şi echipamente topografice.
c) Echipamente topografice (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de un angajat al operatorului economic):
– teodolit;
– miră;
– jaloane;
– rulete.
d) Birotică, hardware şi software:
– configuraţii PC şi programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare, în domeniul reţelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4 kV – 400 kV;
– echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, plotter, copiator, alte mijloace de multiplicare).
8. Pentru atestat de tip E2
a) Spaţii tehnologice/netehnologice:
– spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;
– atelier/ateliere;
– laborator măsurări/încercări electrice;
– magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).
b) Utilaje:
– macara;
– autotelescop/platformă ridicătoare cu braş (PRB);
– trailer pentru înlocuire aparataj;
– autolaborator PRAM;
– instalaţie pentru recondiţionarea uleiului electroizolant;
– utilaje speciale de săpat sau forat;
– motocompresor;
– mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente.
c) Scule, dispozitive:
– dispozitive şi scule pentru montat accesorii pentru bare (rulete, şublere, transformator mobil, micrometre interior/exterior, dispozitive pentru scos contactul fix/mobil, truse de pile normale şi de ceasornicărie, materiale specifice de securitate a muncii de lucru la IT etc.);
– prese pentru papuci;
– scurtcircuitoare mobile, minimum două seturi;
– truse de scule (electrician, mecanic);
– aparat de sudură autogenă;
– unelte portabile;
– cofraje pentru executarea de fundaţii la stâlpi.
d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:
– megohmetre de 1.000 V, 2.500 V, 5.000 V;
– instalaţie pentru măsurat curenţi de fugă, la tensiunea de 50 kV cc;
– trusă pentru măsurat căderea de tensiune, cu In = 100 A cc;
– multimetru universal digital sau analogic;
– autotransformator 230/250 V, 8A;
– sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen);
– punte Wheatstone, punte Thomson;
– trusă de curent-tensiune;
– trusă minut;
– aparat de polaritate;
– indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV-400 kV;
– aparat pentru măsurarea rezistenţei la prizele de pământ;
– aparat pentru măsurarea rezistenţei de contact.
9. Pentru atestat de tip F
(i) Pentru atestatul de tip Fv
a) Spaţii tehnologice/netehnologice:
– spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;
– atelier/ateliere;
– magazii/depozite pentru scule, dispozitive, echipamente de lucru şi de protecţie, spaţii adecvate pentru depozitarea vopselelor, diluanţilor etc., cu ventilaţie naturală sau mecanică.
b) Utilaje:
– mijloace de transport pentru persoane, materiale, scule, dispozitive şi echipamente de lucru;
– autotelescop/platformă ridicătoare cu braţ (PRB);
– utilaje speciale de săpat, forat;
– motocompresor.
c) Scule, dispozitive;
* scule:
– perii;
– raşchetă pentru răzuit suprafeţele metalice;
– polizor portabil cu perie din sârmă;
– arzător cu flacără;
– aparat pentru măsurarea grosimii stratului de protecţie (vopsea, grund);
– funie fără sfârşit, rigidizată la ambele capete;
– secure;
– topor;
– foarfecă prevăzută cu mânere electroizolante;
– ferăstrău manual cu tijă pentru tăiat la distanţă;
– motoferăstrău;
* dispozitive:
– dispozitiv de îndoit ţeavă;
– polizor;
– menghină;
– maşină electrică de găurit de banc.
d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:
– aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de pământ;
– autotransformator 230/250 V, 8A;
– trusă de curent de 1.200 A sau similar;
– *aparat pentru măsurarea grosimii stratului de acoperire a suprafeţelor metalice (grund, vopsea)*22).
–––-
*22) Dotările marcate cu (*) nu se supun prevederilor art. 39 lit. a) din regulament.

(ii) Pentru atestatul de tip Fd
a) Spaţii tehnologice/netehnologice:
– spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;
– magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).
b) Utilaje:
– mijloace de transport pentru persoane, materiale, scule, dispozitive şi echipamente de lucru;
– autotelescop/platformă ridicătoare cu braţ (PRB),
– tractor;
– remorcă de 5 t;
– greifer.
c) Scule, dispozitive:
– secure;
– topor;
– foarfecă prevăzută cu mânere electroizolante;
– ferăstrău manual cu tijă pentru tăiat la distanţă;
– motoferăstrău.
ANEXA 6
––-
la regulament
––––-
Model pentru întocmirea notificării pe
propria răspundere privind dotarea tehnico-materială

NOTIFICARE
pe propria răspundere privind dotarea tehnico-materială

Subsemnatul, …….., cod numeric personal ………, posesor al actului de identitate seria ……. nr. ……, eliberat de ……. la data de ……, în calitate de …….. (administrator/director general/etc.) al operatorului economic ……., notific pe propria răspundere că:
– în cadrul operatorului economic există dotarea minimă necesară desfăşurării activităţilor pentru care solicit atestat, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3), aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 24/2007;
– toate dotările tehnico-materiale precizate în documentaţia anexată la cererea de atestare sunt conforme cu realitatea, există în cadrul operatorului economic şi pot fi verificate de ANRE;
– aparatele de măsurare, încercare şi verificare care fac parte din dotarea tehnico-materială a operatorului economic pe care îl reprezint respectă prevederile legale în domeniul metrologic.
Numele şi prenumele
…………………
Semnătura (în original)
Ştampila
ANEXA 7
––-
la regulament
––––-
*T*

Model pentru întocmirea structurii de
personal alocat activităţilor supuse atestării
Confirmăm corectitudinea datelor înscrise
în coloanele 2, 4 şi 5 ale tabelului de mai jos.
Inspectoratul teritorial de muncă*23)
STRUCTURA DE PERSONAL ALOCAT ACTIVITĂŢILOR SUPUSE ATESTĂRII

───┬─────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┐
Nr.│ │ │ Funcţia │Nr. /Data │Perioada│Gradul şi │
crt│Numele si│ Pregătirea │ in │contractului│ in │tipul legi- │
│prenumele│profesională*24) │ cadrul │ individual │ CIM*27)│timaţiei de │
│ │ │operatorului│ de muncă │ │electrician │
│ │ │economic*25)│ (CIM)*26) │ │ autorizat │
───┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
───┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
1.│ │ │ │ │ │ │
───┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
2.│ │ │ │ │ │ │
───┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
3.│ │ │ │ │ │ │
───┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
..│ │ │ │ │ │ │
───┴─────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┘

Reprezentant legal,
………………..
*ST*
––––
*23) Operatorii economici care au în structura organizatorică un serviciu de resurse umane în cadrul căruia este angajat un inspector de personal autorizat vor prezenta structura de personal vizată de serviciul propriu de resurse umane.
*24) Se vor include informaţii privind calificarea profesională (de exemplu: inginer/subinginer/maistru/muncitor calificat etc.), precum şi specializarea precizată în diploma de calificare profesională (de exemplu: energetică, electrotehnică, electromecanică, maistru electrician centrale şi staţii, electrician etc.).
*25) Se va preciza funcţia deţinută în cadrul operatorului economic, conform contractului individual de muncă în vigoare (de exemplu: administrator, inginer proiectant, coordonator lucrări, electrician etc.).
*26) Se vor preciza numărul şi data la care a fost încheiat contractul individual de muncă.
*27) Se va preciza perioada pentru care este încheiat CIM, determinată sau nedeterminată, după caz.
ANEXA 8
––-
la regulament
––––-

*T*
Model pentru întocmirea CV
CURRICULUM VITAE

FORMAT EUROPEAN
INFORMAŢII PERSONALE

Nume │

Telefon │

Fax │

E-mail │

Naţionalitatea │

Data naşterii │

EXPERIENŢA ÎN MUNCĂ

* Data (de la – la) │
* Numele şi adresa angajatorului │
* Tipul de activitate sau sectorul │ ───────────────────────────────────
* Ocupaţia sau poziţia │ Se vor enumera toate lucrările
* Activităţile principale şi │ semnificative, corespunzătoare
responsabilităţile deţinute │ perioadei de angajare, pe tipuri de
lucrări de proiectare şi/sau
executare, indicându-se nivelurile
de tensiune, detalii asupra
lucrărilor – părţi proiectate
şi/sau executate, precum şi
responsabilitatea directă avută
în realizarea acestora.
Secţiunea „Experienţă în muncă”
EDUCAŢIE ŞI FORMARE se multiplică în funcţie de
numărul locurilor de muncă.
* Data (de la – la) │
* Numele şi tipul de organizaţie │
care asigură educaţia şi │ Secţiunea „Educaţie şi formare”
formarea │ se multiplică în funcţie de numărul
* Titlul calificării acordate │ organizaţiilor care au asigurat
formarea profesională.

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

Achiziţionate în cursul vieţii şi al carierei,
dar nu neapărat dovedite prin certificate şi
diplome formale

LIMBA MATERNĂ │
ALTE LIMBI │

* Abilităţi pentru citit │
* Abilităţi pentru scris │
* Abilităţi pentru vorbit │

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE │
ORGANIZAŢIONALE │

Coordonarea şi administrarea │
oamenilor, proiectelor şi bugetelor │
la locul de muncă │

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE │
TEHNICE │

Computer, tipuri specifice de │
echipament, utilaje etc. │

ALTE ABILITĂŢI ŞI │
COMPETENŢE │
PERMIS(E) DE CONDUCERE

INFORMAŢII │
SUPLIMENTARE │

ANEXE │
Semnătura titularului
………………….

Data întocmirii:
*ST*
ANEXA 9
––-
la regulament
––––-

Conţinutul-cadru al atestatului

(pagina 1)

Nr. …./R*28)/Data acordării*29)

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI – ANRE

În temeiul prevederilor Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Decizia ANRE nr. …../….. (data deciziei)……, se acordă (denumirea operatorului economic), cu sediul în (sediul operatorului economic), înregistrat la oficiul registrului comerţului sub nr. (numărul de înregistrare al operatorului economic), reprezentat(ă) de (numele şi prenumele reprezentantului legal al operatorului economic).

ATESTAT
de tip …. pentru ….

Valabilitatea atestatului este de …….. an(i) de la data deciziei ANRE, în condiţiile menţionate în anexă.
Data emiterii*30) ……..

Preşedinte,
……………

Atestatul nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoana juridică la organul de atestare şi nici nu exonerează titularul de obligaţiile ce îi revin.

(pagina 2)

Prevederile (condiţiile de valabilitate ale)
Atestatului nr. …./… (data acordării) ….
de tip ……

––––
*28) „R” reprezintă numărul modificării atestatului, efectuată în conformitate cu prevederile cap. X din regulament, în perioada de valabilitate a atestatului; la prima emitere a atestatului, R nu se precizează pe atestat.
*29) Data acordării atestatului, de regulă, este identică cu data deciziei Autorităţii competente de acordare a atestatului.
*30) Data emiterii reprezintă data modificării R a atestatului; la acordare, data emiterii este identică cu data acordării.

1. Prezentul document, denumit în continuare atestat, este acordat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Autoritatea competentă, ………(denumirea operatorului economic) ……. cu sediul în ……, înregistrat(ă) la oficiul registrului comerţului sub numărul J …./…/…., denumit în cele ce urmează titular.
2. Atestatul se acordă în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007, denumită în continuare Lege, şi ale Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3), aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii competente nr. …. din ….., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. … din ……, denumit în continuare regulament.
3. Perioada de valabilitate a atestatului este …. ani, data expirării fiind: …….
4. Atestatul nu poate fi prelungit. În cazul în care se doreşte continuarea activităţilor atestate, titularul va solicita Autorităţii competente un nou atestat, în conformitate cu prevederile regulamentului. Cererea de atestare trebuie înregistrată la Autoritatea competentă cu 3 luni înainte de data expirării.
5. Titularul are dreptul de a desfăşura activităţile pentru care deţine atestat, pe perioada de valabilitate a atestatului şi în conformitate cu competenţele precizate la art. 44 din regulament, pentru tipul de atestat corespunzător atestatului.
6. Pe perioada de valabilitate a atestatului, titularul are următoarele obligaţii esenţiale:
a) să respecte prevederile (condiţiile de valabilitate ale) atestatului, ale regulamentului, ale legilor, normelor şi ale oricăror alte reglementări emise de Autoritatea competentă, aplicabile activităţilor atestate;
b) să menţină numărul minim corespunzător de personal angajat, calificat şi autorizat, conform tipului de atestat deţinut, stabilit prin regulament;
c) să menţină, în proprietate sau în închiriere, conform prevederilor regulamentului, dotarea minimală corespunzătoare tipului de atestat;
d) în cazul în care titularul decide subcontractarea unor lucrări de instalaţii electrice sau părţi ale acestora, aceasta se va face numai către operatori economici care deţin atestat acordat de Autoritatea competentă, corespunzător tipurilor de lucrări subcontractate;
e) să realizeze lucrări de instalaţii electrice numai la nivelul competenţelor prevăzute în regulament pentru tipul de atestat deţinut;
f) să realizeze lucrări de instalaţii electrice numai după obţinerea tuturor autorizaţiilor, acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia aplicabilă;
g) să execute lucrări în instalaţiile electrice ale operatorilor reţelelor electrice, în instalaţiile electrice aflate în patrimoniul public, în zonele de protecţie şi siguranţă ale instalaţiilor electrice sau în instalaţiile electrice aparţinând consumatorilor de energie electrică, numai pe bază de contracte încheiate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
h) să întocmească şi să transmită anual Autorităţii competente un raport întocmit pentru 12 luni anterioare de activitate, care să conţină cel puţin:
– lista lucrărilor executate, întocmită pentru fiecare tip de atestat şi structurată în conformitate cu anexa nr. 3 la regulament;
– structura de personal, vizată de ITM sau, după caz, de serviciul de resurse umane al operatorului economic, întocmită conform anexei nr. 7 la regulament;
– documente care să ateste menţinerea în funcţiune/certificarea sistemului de management al calităţii cel puţin la nivelul existent în momentul emiterii atestatului;
– sinteza reclamaţiilor primite la adresa titularului atestatului, cu precizarea obiectului şi modului de rezolvare;
i) titularul atestat în condiţiile prevăzute la art. 37 din regulament trebuie să întocmească şi să transmită trimestrial raportări către Autoritatea competentă, care să cuprindă:
– copii ale statelor de plată pentru personalul permanent, înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă, pentru fiecare dintre cele 3 luni calendaristice anterioare aferente trimestrului încheiat;
– lista lucrărilor, întocmită şi structurată în conformitate cu anexa nr. 3 la regulament;
– notificare privind modul de respectare a celorlalte obligaţii precizate în regulament;
j) să transmită Autorităţii competente orice informaţie sau document solicitate, în scris, în legătură cu activităţile atestate, care îi sunt necesare desfăşurării activităţii proprii;
k) să îndeplinească măsurile de conformare dispuse de Autoritatea competentă în termenele stabilite;
l) să permită beneficiarilor cu care se află în relaţii contractuale verificarea activităţilor desfăşurate, conform prevederilor contractuale încheiate cu aceştia;
m) să permită accesul reprezentanţilor Autorităţii competente pentru realizarea de controale/inspecţii/verificări, în conformitate cu reglementările în vigoare;
n) să notifice Autorităţii competente, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie, orice modificare a structurii de personal care conduce la neîndeplinirea condiţiilor minime de personal calificat şi autorizat corespunzătoare atestatului deţinut;
o) să notifice Autorităţii competente, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie, orice modificare a dotărilor care se află la titular şi care poate afecta desfăşurarea activităţilor atestate;
p) titularul unor atestate de tip C1A, C1B, D1 şi E1 trebuie să se asigure că proiectele de instalaţii electrice realizate în baza atestatului sunt supuse verificării de către specialişti atestaţi de MEF (MEC) ca „verificatori de proiecte”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 440/2002, şi de către specialişti atestaţi ca „verificatori de proiecte”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995;
q) titularul unor atestate de tip C2A, C2B, D2 şi E2 trebuie să execute lucrări de instalaţii electrice doar pe baza unor documentaţii de proiectare elaborate de operatori economici atestaţi de Autoritatea competentă şi verificate de specialişti atestaţi de MEF (MEC) ca „verificatori de proiecte”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 440/2002, şi de către specialişti atestaţi ca „verificatori de proiecte”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995;
r) să execute lucrări în instalaţiile electrice numai cu respectarea normativelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare;
s) să instituie şi să menţină un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute la adresa sa de către clienţi în legătură cu modul în care îşi desfăşoară activităţile pentru care este atestat;
ş) să nu se angajeze în practici anticoncurenţiale şi să nu împiedice alţi titulari de atestate, potenţiali competitori, să se angajeze în activităţile pentru care deţin atestate;
t) să asigure egalitatea de tratament a clienţilor săi.
7. Lucrările de mentenanţă la corpurile de iluminat stradal pietonal şi rutier, temporar festiv şi ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaţiile electrice publice, se realizează în condiţiile respectării cerinţelor Legii iluminatului public nr. 230/2006, ale Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 5/93/2007, ale legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi ale oricăror alte reglementări emise de autorităţile competente, aplicabile.
8. Pe perioada de valabilitate a atestatului, Autoritatea competentă monitorizează activitatea titularului, prin analiza raportărilor trimestriale sau a rapoartelor anuale, şi efectuează verificări, inspecţii sau controale, conform competenţelor şi prevederilor legale aplicabile.
9. În exercitarea atribuţiilor de verificare şi control, reprezentanţii autorizaţi ai Autorităţii competente au dreptul de acces pe teritoriul şi la documentele titularului. Titularul va acorda Autorităţii competente orice asistenţă necesară pe parcursul efectuării verificării/controlului, precum şi copii ale documentelor controlate.
10. Conform Legii, constituie contravenţie următoarele fapte:
a) încălcarea reglementărilor tehnice şi comerciale stabilite de Autoritatea competentă;
b) refuzul de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de Autoritatea competentă, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale;
c) neprezentarea datelor şi informaţiilor solicitate de Autoritatea competentă sau furnizarea incorectă şi incompletă de date şi informaţii necesare desfăşurării activităţii Autorităţii competente, precum şi nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta;
d) executarea de săpături sau lucrări de orice fel în zonele de protecţie a instalaţiilor, fără consimţământul prealabil al titularului acestora;
e) utilizarea de către un terţ a componentelor reţelelor electrice de distribuţie/transport în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege, fără încheierea unui contract în acest sens cu deţinătorul de drept al acestora;
f) proiectarea şi executarea de lucrări în instalaţiile electrice fără atestat sau autorizaţie, precum şi nerespectarea prevederilor acestora.
11. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii competente, conform art. 86 alin. (4) din Lege.
12. Sancţiunile contravenţionale pot fi asociate cu măsurile prevăzute la capitolul XIV din regulament privind suspendarea sau retragerea atestatului.
13. În cazul modificării sau retragerii atestatului, titularul este obligat să transmită Autorităţii competente atestatul, pentru a fi anulat.
14. Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută sau a cărei transmitere este obligatorie se va face în scris şi se va putea transmite prin telefax, curier sau serviciile poştale, la următoarele adrese:
* Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, cod poştal 020995 – pentru Autoritatea competentă;
* sediul social sus-menţionat, pentru titular.
ANEXA 10
–––
la regulament
––––-
*T*
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Model de registru destinat evidenţei documentelor de atestare

REGISTRU ELECTRONIC
pentru evidenţa documentelor de atestare

────┬─────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────┬───────
Nr. │ │ Sediul social│ Numărul/data │Numărul/data │ Număr │Detalii
crt.│Operator │ (localitate/ │ cererii │atestatului │modificare │ *31)
│economic │ judeţ) │ de atestare │ │ │
────┼─────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼───────
────┼─────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼───────
────┼─────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼───────
────┼─────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼───────
────┴─────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────┴───────
*ST*
*31) Detaliile sunt reprezentate de următoarele informaţii: datele de identificare ale operatorului economic, data de expirare a atestatului, observaţii diverse, inclusiv sancţiuni aplicate.
––––-