EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2007

Având în vedere:
– art. 51 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,
– art. 122 alin. (2) lit. j) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006,
– Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:
ART. 1
(1) Prezentul ordin aproba:
a) modelul Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca – FIAM, prevăzut în anexa nr. 1.
b) modelul Anexei la FIAM pentru înregistrarea finalizarii incapacităţii temporare de munca, prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Pentru completarea formularelor prevăzute la alin. (1) se utilizează clasificarile şi precizările prezentate în anexa nr. 3.
ART. 2
(1) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se completează în cazul în care evenimentul se produce după data de 1 ianuarie 2007, inclusiv.
(2) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) se completează în toate cazurile în care finalizarea incapacităţii temporare de munca are loc după data de 1 ianuarie 2007, inclusiv.
ART. 3
(1) Anexa la FIAM se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de munca la care s-a înregistrat accidentul de munca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea incapacităţii temporare de munca a persoanei accidentate.
(2) Angajatorul are obligaţia sa prezinte documentele care certifica durata incapacităţii temporare de munca şi sa completeze modalitatea de terminare a acesteia.
ART. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 5
Începând cu data de 1 ianuarie 2007 se abroga Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 755/2006 pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca – FIAM şi a instrucţiunilor de completare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 31 octombrie 2006.
ART. 6
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Bucureşti, 3 ianuarie 2007.
Nr. 3.
ANEXA 1
*T*
*Font 9*
┌──────────────────┐ A. DATE DE IDENTIFICARE A FORMULARULUI:
│ FORMULAR PENTRU │ 1. Nr. Accident la angajator*: –/–/–
│ ÎNREGISTRAREA │ * Nr. accident la angajator – va fi completat de angajatorul care
│ ACCIDENTULUI DE │ înregistrează accidentul de munca
│ MUNCA │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ FIAM Nr. …/.. │ 2. ITM care ia în evidenta accidentul:
└──────────────────┘ ** COD JUDEŢ – Se completează conform ANEXA CLASIFICARI –
CLASIFICARE 1 – Codul judeţului
Cod judeţ**: |_|_| Nume Judeţ:……………..
3. Cine a efectuat cercetarea accidentului: ITM: |_|_| Nr. P.V.*:|____| data |__/__/__|
* Nr. P.V. şi data – Se completează în cazul accidentelor mortale, colective sau
cu invaliditate cercetate de Inspectoratele Teritoriale de Munca
Angajator: …………………………………………… Inspecţia Muncii: []
Dacă accidentul a fost cercetat de ITM – completati codul şi numele acestuia. Dacă
cercetarea a fost facuta de un agent economic – completati numele acestuia.
Dacă cercetarea a fost facuta de către Inspecţia Muncii – bifati casuta corespunzătoare
B. DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI (care înregistrează accidentul de munca):
1. Denumire angajator: ………………………………………………………
ADRESA SEDIULUI ANGAJATORULUI:
2. Judeţul: |___________| 3. Cod UNIC*: |___________| 4. Localizare geografică |_______|
*) În cazul instituţiilor publice (ex. primării) în locul Codului Unic se va înscrie
Codul Fiscal, iar în cazul Persoanelor Fizice în locul Codului Unic se va înscrie
Codul Numeric Personal
5. Localitate: |___________________________| 6. Cod POŞTAL: |_______________________|
7. Strada: |___________________________________________________________| 8. Nr. |_____|
9. .. 10. Scara .. 11. Etaj .. 12. Ap. .. 13. Sect.: .. 14. Fax: … 15. Interfon |____|
16. Tel.:|_________| 17. Interior: |_______| 18. Adresa e-mail: ______________________
C. DATE DE CARACTERIZARE A ANGAJATORULUI (care înregistrează accidentul de munca):
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Tip Angajator: Unitate [] Subunitate [] Sucursala [] Agenţie [] Punct [] Filiala []
principala de lucru
Reprezentanta [] Alte tipuri[]
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Forma Juridică:* SA – Societate pe acţiuni [] OC2 – Cooperativa de consum []
*) Se va completa SRL – Societate cu Răspundere [] OC3 – Cooperativa de credit []
forma juridică Limitată
bifandu-se doar o SCS – Societate în Comandită [] SAG – Societate agricolă []
singura casuta. Simpla
SNC – Societate în Nume [] OSL – Organizaţie cu scop lucrativ[]
Colectiv
RA – Regie Autonomă [] ALT – Alta forma juridică(unitate []
economică, culturală, socială,
obsteasca fără forma juridică
OC1 – Cooperativa expresă)
mestesugareasca [] SCA – Societate în Comandită pe []
Acţiuni
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capital social integral de stat [] Proprietate obsteasca []
Capital social de stat peste 50% [] Proprietate integral străină []
3. Forma de Capital social privat peste 50% [] Proprietate publica de interes
proprietate: naţional şi local []
Capital social integral privat [] Alte tipuri de capital []
romanesc sau romanesc şi străin
Proprietate cooperatista []
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Denumire angajator tutelar: …………………………………………………
5. CNP/CUI angajator tutelar: |____________| 6. Judeţul angajatorului tutelar |_________|
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D. DATE DESPRE ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ALE ANGAJATORULUI (care înregistrează accidentul
de munca):
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Activ. ec. principala*: Diviziunea:|_|_| Grupa|_|_|_| Clasa:|_|_|_| 2. Nr. angaj.|_|_|
––––––––––––––––––––––––––––––-
3. Activ.ec. în care este Diviziunea:|_|_| Grupa|_|_| Clasa:|_|_|│5. Dimensiunea
impl. accidentatul*: │ întreprinderii:
───────────────────────────────────────────────────────────────────│0 angaj.0 []| 500 5[]
4. Alte activ. ec. ale Diviziunea:|_|_| Grupa|_|_| Clasa:|_|_|│ |angj.
ag. ec.*: │1-9 |sau mai
────────────────────────────┐Diviziunea:|_|_| Grupa|_|_| Clasa:|_|_|│ angaj. 1 []|mult
6. Organizarea activit. │ │ |
de prev. şi protecţie │Diviziunea:|_|_| Grupa|_|_| Clasa:|_|_|│10-49 |Nr. 9[]
│ │ angaj. 2 []|Necu-
CSSM [] Servicii []│Diviziunea:|_|_| Grupa|_|_| Clasa:|_|_|│ |noscut
interne │ │50-249 |de
Nr. lucr. [] Servicii []│Diviziunea:|_|_| Grupa|_|_| Clasa:|_|_|│ angaj. 3 []|angaj.
desemnaţi externe │ │ |
│ │250-499 |
Asumare de către []│ │ angaj. 4 []|
angajator │ │ |
*) Se vor completa codurile de Diviziune, Grupa, respectiv Clasa conform codificarilor
CAEN
––––––––––––––––––––––––––––––-
E. DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI(unde s-a produs accidentul de munca):
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Denumire angajator: ……………………………………………………….
2. Judeţul: |_|_||___________________| 3. Cod UNIC*: |__________________________|
(* Pentru angajator persoana fizica în locul Codului UNIC se va înscrie
Codul Numeric Personal)
4. Locul producerii accidentului: ……………………………………………….
(Completati locul unde s-a produs accidentul precizând compartimentul funcţional
unde a avut loc acesta (secţia, atelierul, locul/punctul de munca)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
F. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI ACCIDENTATE:
1. Numele __________________ 2. Prenumele: _______________________________
(Se va completa cu MAJUSCULE numele şi prenumele persoanei accidentate)
3. Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 4. Varsta pers. accidentate: |_|_|
(Inscrieti codul numeric personal din actul de identitate al accidentatului)
5. Domiciliu: Localitatea: ………….. Strada: ………………. Nr. ………..
Bloc …. Scara …. Etaj …. Ap. …. Tel. ………… Judeţul …………..
6. Carnet Munca: Seria |_____| Nr. |_______| 7. Contract de asigurare nr. |______|
8. Statut profesional:
|
000 – Forma de încadrare în munca []|312 – Lucrator în regim de lucru []|
necunoscută | permanent şi cu program de lucru – |
100 – Lucrator pe cont propriu []| parţial |
|320 – Lucrator în regim de lucru []|
300 – Lucrator în regim de lucru (perma- []| temporar, dar cu program de lucru – |
nent/temporar) şi cu program de | nespecificat |
de lucru (complet/timp parţial) – |321 – Lucrator în regim de lucru []|
nespecificate | temporar, şi cu program de lucru – |
301 – Lucrator în regim de lucru nespe- []| complet |
cificat, dar cu program de lucru |322 – Lucrator în regim de lucru []|
complet | temporar, şi cu program de lucru – |
302 – Lucrator în regim de lucru nespe- []| parţial |
cificat, dar cu program de lucru | |
parţial |400 – Lucrator familial neremunerat []|
310 – Lucrator în regim de lucru []| |
permanent şi cu program de lucru |500 – Ucenic []|
– nespecificat | |
311 – Lucrator în regim de lucru []|900 – Alt statut profesional []|
permanent şi cu program de lucru | |
– complet | |
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(Bifati casuta corespunzătoare Statutului Profesional al persoanei accidentate)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9.St. Civilă Căsătorit(a) [] Necasatorit(a) [] Divorţat(a) [] Vaduv(a) []
10 Pers. în întreţinere: copii: [ ] alte [ ]
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(Bifati casuta corespunzătoare stării civile)
(Completati nr. copiilor minori şi a altor persoane aflate în întreţinere)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Cetăţenie: 0-Necunoscută [] 1-Romana [] 2-Alte cetăţenii [] 3. Cetăţenii în []
din UE afară UE
12. Sex: F: [] M: [] 13. Persoana cu [] (Poziţia 13 se bifeaza
handicap numai dacă este cazul)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
G. INFORMAŢII DESPRE PERSOANA ACCIDENTATA:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Ocupaţia accidentatului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(Denumire în clar a ocupaţiei (Codificare conform COR)
pentru care este angajat – ––––––––-
conform COR)
2. Nr. de schimburi: [] 3. Nr. total ≤ 6 ore [] 8 ore [] 12 ore [] > 12 ore []
ore de lucru
4. Nr. zile lucrătoare pe [] (Precizati câte zile lucrătoare are saptamana
saptamana la angajator de lucru la angajator)
5. Vechime în munca (data primei incadrari): ziua:|_|_|luna:|_|_|anul:|_|_|_|_|
6. Vechime în ocupaţie (data primei incadrari ziua:|_|_|luna:|_|_|anul:|_|_|_|_|
în ocupaţie)
7. Vechime la locul de munca (data încadrării ziua:|_|_|luna:|_|_|anul:|_|_|_|_|
la locul de munca)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H. DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Data producerii accidentului ziua:|_|_| luna:|_|_| anul:|_|_|_|_|
2. Ziua din saptamana*: |_| 3. Ora din zi*: |_|_| 4. Ora de la încep.|_|_|
schimbului*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(Completati în clar şi codificat – *(Valori de la *(Valori de la
valori de la 1 la 7 00 la 23) 01 la 24)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. DATE DESPRE ACCIDENT:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. FEL ACCIDENT: Individual [] Colectiv [] Nr. accidentati [] Din care []
decedati
2. TIP ACCIDENT: INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCA: [] MORTAL []
3. Data începerii incapacităţii ziua:|_|_| luna:|_|_| anul:|_|_|_|_|
4. Data terminării incapacităţii ziua:|_|_| luna:|_|_| anul:|_|_|_|_|
5. Nr. zile Incapacitate Temporară |_|_|_| 6. Din care câte zile |_______|
de Munca(ITM) cumulate de spitalizare?
7. Modalitate de terminare a ITM: Reluare activitate [] Deces [] Invaliditate: []
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(În cazul încadrării accidentatului într-un grad de INVALIDITATE – se vor completa
informaţiile de la poziţia 8)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Grad INVALIDITATE: GR.I [] GR.II [] GR.III [] 9. Nr. decizie INV:|__| Data |__/__/__|
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(Se vor bifa casutele corespunzătoare situaţiei accidentatului/Data emiterii
deciziei de INVALIDITATE are forma: zz/ll/aaaa)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
J. DATE DESPRE EFECTELE ACCIDENTULUI DE MUNCA:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Efectul asupra organismului (Tipul leziunii):
──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────
000 – Tip de leziune []│051 – Contuzii şi rani []│089 – Alte tipuri de inec []│
necunoscută/nespecificata │ intracraniale │ şi asfixiere │
010 – Rani şi leziuni []│052 – Leziuni interne []│090 – Efecte ale sunetului[]│
superficiale │059 – Alte tipuri de contu- []│ vibratiilor şi presiunii │
011 – Leziuni superficiale []│ şi leziuni interne │091 – Pierderi acute de []│
│060 – Arsuri şi degeraturi []│ auz │
012 – Rani deschise []│061 – Arsuri termice []│092 – Efecte ale presiunii[]│
│062 – Arsuri chimice []│ (barotraume) │
019 – Alte tipuri de rani şi[]│ │099 – Alte efecte ale []│
leziuni superficiale │063 – Degeraturi []│ sunetului, vibratiilor │
020 – Fracturi de os []│ │ şi presiunii │
│069 – Alte tipuri de arsuri []│100 – Efecte ale tempera- []│
021 – Fracturi închise []│ şi degeraturi │ turilor extreme, │
│070 – Otrăviri şi infectii []│ luminii şi radiatiilor │
022 – Fracturi deschise []│ │101 – Insolatii []│
│071 – Otrăviri acute []│102 – Efecte ale radiatii-[]│
029 – Alte tipuri de []│ │ lor (ne-termice) │
fracturi │072 – Infectii acute []│ │
030 – Dislocatii, luxatii []│ │103 – Efecte ale tempera- []│
şi tensionari ale │079 – Alte tipuri de []│ turilor scăzute │
muschilor │ otrăviri şi infectii │ │
031 – Dislocatii şi []│ │109 – Alte efecte ale []│
subluxatii │080 – Inec şi asfixiere []│ temperaturilor extreme │
032 – Luxatii []│ │ luminii şi radiatiilor │
│081 – Asfixiere []│110 – Socuri []│
039 – Alte tipuri de []│ │111 – Socuri în urma []│
dislocatii şi luxatii │082 – Leziuni provocate de []│ agresiunilor şi │
040 – Amputari (pierderea []│ inec ne-mortal prin │ amenintarilor │
unei părţi a corpului) │ submersie │112 – Socuri traumatice []│
050 – Contuzii şi rani []│ │119 -Alte tipuri de socuri[]│
interne │ │120 – Rani multiple []│
│ │999 – Alte leziuni speci- []│
│ │ ficate, neincluse │
│ │ între cele de mai sus │
──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────
(Bifati o singura casuta – corespunzător efectului pe care l-a avut accidentul
asupra organismului)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Localizarea leziunii (Partea de corp ranita)
──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────
00 – Partea de corp ranita, []│40 – Trunchi şi organe []│60 – Extremitati inferi- []
nespecificata │ │ oare
│41 – Cutia toracica, coaste,[]│
│ inclusiv legatura │61 – Sold şi legăturile []
10 – Cap []│ cu umerii │ cu soldul
11 – Cap, creier, vase şi []│42 – Cosul pieptului []│
nervuri craniene │ inclusiv organele din │62 – Picior, inclusiv []
12 – Zona fetei []│ zona │ genunchi
13 – Ochi []│43 -Zona pelviana şi abdomi-[]│63 – Glezna []
14 – Urechi []│ nala, inclusiv organele │
15 – Dinti []│ din zona │64 – Laba piciorului []
18 – Cap, multiple părţi []│48 – Trunchi, multiple []│
afectate │ părţi afectate │65 – Degete []
19 – Cap, alte părţi nemen- []│ │
tionate mai sus │49 – Trunchi, alte părţi []│68 – Extremitati inferi- []
20 – Gat, inclusiv spinare []│ nemenţionate mai sus │ oare, multiple părţi
şi coloana vertebrala │ │ afectate
din zona superioară │50 – Extremitati superioare []│
21 – Gat, inclusiv spinare []│ │69 – Extremitati inferi- []
şi coloana vertebrala │51 – Umeri []│ oare, alte părţi
din zona superioară │ │ nemenţionate mai sus
29 – Gat, alte părţi nemen- []│52 – Brate, inclusiv coate []│70 – Întreg corpul şi []
tionate mai sus │53 – Mana []│ multiple părţi,
30 – Spate, inclusiv spinare[]│54 – Degete []│ nespecificate
şi coloana vertebrala │ │
din zona inferioară │55 – Incheietura mainii []│71 – Întregul corp []
31 – Spate, inclusiv spinare[]│58 – Extremitati superioare,[]│78 – Multiple părţi ale []
şi coloana vertebrala │ multiple părţi afectate │ corpului afectate
din zona inferioară │ │99 – Alte părţi ranite []
39 – Spate, alte părţi []│59 – Extremitati superioare,[]│ ale corpului,
nemenţionate mai sus │ alte părţi nemenţionate │ nemenţionate mai sus
│ mai sus │
──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────
(Bifati o singura casuta – corespunzător localizarii leziunii)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K. DATE DESPRE CARACTERISTICILE ACCIDENTULUI:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Victima efectua activitatea respectiva în mod: curent: [] ocazional: [] excepţional: []
2. În cadrul activităţii efectuate, persoana
accidentata acţiona: singura:[] împreună cu alţi []
participanţi:
3. Pentru activitatea desfasurata, persoana
accidentata era: instruita: [] insuficient [] neinstruita:[]
instruita:
4. Persoana accidentata trebuia sa poarte/ utilizeze [] dacă DA – utiliza
echipament de protecţie? echipamentul de protecţie []
5. Accidentul a avut loc în urma unei acţiuni întreprinse din proprie initiativa
pentru salvare: de vieţi [] de bunuri []
6. Accidentul a avut loc în urma unei acţiuni întreprinse din proprie initiativa pentru
prevenirea sau înlăturarea unui pericol []
7. Accidentul a avut loc în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu în afară
graniţelor tarii []
8. Accidentul a avut loc în timpul unei activităţi cultural sportive []
9. Accidentul a avut loc în timpul unei vizite organizate la o persoana fizica/juridică []
10. Accidentatul se afla în perioada de testare profesională în vederea angajării []
11. Persoana accidentata a fost victima unui accident de traseu []
12. Persoana accidentata a fost victima unui accident de circulaţie []
13. Accidentatul a fost victima unei agresiuni, în timpul îndeplinirii sarcinilor de []
serviciu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(Bifati casutele corespunzătoare)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Punctul de lucru: 0-Nespecificat []| 1-P-ctul de lucru obişnuit, unitatea []
2-P-ctul de lucru | locală obişnuită
ocazional sau mobil, |
deplasare în interes |
de serviciu []| 9-Alt tip de punct de lucru []
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Mediul de munca (de lucru):
(Bifati casuta corespunzătoare mediului de munca – de lucru)
000 Nu exista informaţii []
010 Zona industriala-nespecificata []
011 Zona productiva, fabrica, atelier []
012 Zona de întreţinere, ateliere de reparaţii []
013 Depozite, încărcare/descărcare []
019 Alte grupuri 010 de tipul Medii de lucru nemenţionate mai sus []
020 Construcţii, exploatări miniere nespecificate []
021 Construcţii-clădiri în construcţie []
022 Construcţii-clădiri în demolare, reparaţii, întreţinere []
023 Exploatări miniere, excavaţii, santuri (inclusiv exploatări miniere
şi cariere de piatra) []
024 Construcţii – subterane []
025 Construcţii – pe / peste apa []
026 Construcţii – în medii cu presiune ridicată []
029 Alte grupuri 020 de tipul Medii de lucru nemenţionate mai sus []
030 Ferme de creştere a animalelor, ferme piscicole, zone forestiere []
nespecificate
031 Ferme de creştere a animalelor []
032 Ferme – imasuri []
033 Ferme – livezi []
034 Zone forestiere []
035 Ferme piscicole, pescuit, culturi acvatice (construite artificial) []
036 Grădini, parcuri, grădini botanice, grădini zoologice []
039 Alte grupuri 030 de tipul Medii de lucru nemenţionate mai sus []
040 Arii de activitate tertiare, birouri, zone de distractie, divertisment []
nespecificate
041 Birouri, sali de şedinţa, biblioteci etc. []
042 Instituţii de învăţământ, şcoli, şcoli secundare, colegii, universităţi, []
crese, asistenta medicală
043 Zone diverse(inclusiv strazile cu spaţii comerciale) []
044 Restaurante, zone de petrecere a timpului liber, zone de vizita []
temporară(inclusiv muzee, sali de auditie, stadioane, etc.)
049 Alte grupuri 040 de tipul Medii de lucru nemenţionate mai sus []
050 Instituţii de sănătate – nespecificate []
051 Instituţii de sănătate, spitale, case de sănătate []
059 Alte grupuri Other group 050 de tipul Medii de lucru nemenţionate mai sus []
060 Zone publice – nespecificate []
061 Zone publice deschise (autostrazi, şosele, parcari, sali de asteptare ale
garilor şi aeroporturilor, etc.) []
062 Mijloace de transport- terestre sau feroviare – private sau publice
(toate tipurile: tren, autobuz, masina, etc.) []
063 Zone asimilate locurilor publice, dar cu acces restrictionat: linii []
de tren, piste de aterizare, piste pentru cursele de maşini
069 Alte grupuri 060 de tipul Medii de lucru nemenţionate mai sus []
070 Locuinţe – nespecificate []
071 Locuinţe private []
072 Părţi cu caracter public al unor clădiri, anexe, grădini private []
079 Alte grupuri 070 de tipul Medii de lucru nemenţionate mai sus []
080 Zone sportive-nespecificate []
081 Zone acoperite – sali de sport, sali de gimnastica, piscine acoperite []
082 Zone neacoperite(în aer liber)-stadioane, piscine neacoperite, piste de ski []
089 Alte grupuri 080 de tipul Medii de lucru nemenţionate mai sus []
090 Zone aeriene, exclusiv părţile din construcţii – nespecificate []
091 Zone la înălţime – fixe (acoperisuri, terase, etc.) []
092 Zone la înălţime – stâlpi, piloni, platforme suspendate []
093 Zone aeriene-bordul avioanelor []
099 Alte grupuri 090 de tipul Medii de lucru nemenţionate mai sus []
100 Zone subterane, exclusiv părţile din construcţii – nespecificate []
101 Zone subterane – tuneluri(rutiere, feroviare, metrou) []
102 Zone subterane – mine []
103 Zone subterane-canale/canalizare []
109 Alte grupuri 100 de tipul Medii de lucru nemenţionate mai sus, exclusiv
părţile din construcţii []
110 Pe/peste apa, exclusiv părţile din construcţii – nespecificate []
111 Mari şi oceane – aboard all types of vessels, platforms, ships,
boats, barges []
112 Lacuri, râuri, porturi – bordul tuturor tipurilor de vase, platforme,
vapoare, barci, barje []
119 Alte tipuri 110 de tipul Medii de lucru nemenţionate mai sus,
exclusiv părţile din construcţii []
120 Medii cu presiune ridicată, exclusiv părţile din construcţii –
nespecificate []
121 Medii cu presiune ridicată-sub apa (sarituri) []
122 Medii cu presiune ridicată-camere []
129 Alte grupuri 120 de tipul Medii de lucru nemenţionate mai sus,
exclusiv părţile din construcţii []
999 Alte Medii de lucru nespecificate sau neincluse în clasificare []
16. Activitatea desfasurata:
(Bifati casuta corespunzătoare activităţii specifice desfăşurate în
momentul accidentarii)
00 Nu exista informaţii []
10 Producţie, fabricare, procesare, depozitare – toate tipurile- nespecificate []
11 Producţie, fabricare, procesare – toate tipurile []
12 Depozitare – toate tipurile []
19 Alte grupuri 10 de tipul Activitate desfasurata nespecificata mai sus []
20 Excavaţii, Construcţii, Reparaţii, Demolări – nespecificate []
21 Excavaţii []
22 Construcţii – construcţia clădirilor []
23 Construcţii – construcţii civile, infrastructuri, şosele, poduri,
baraje, porturi []
24 Remodelare, reparaţii, extensii, lucrări întreţinere a construcţiilor –
toate tipurile de construcţii []
25 Demolări – toate tipurile de construcţii []
29 Alte grupuri 20 de tipul Activitate desfasurata nespecificata mai sus []
30 Activităţi agricole, forestiere, horticole, piscicole, creşterea
animalelor-nespecificate []
31 Activităţi agricole – cultivarea suprafeţelor agricole []
32 Activităţi agricole – legumicultura, horticultura []
33 Activităţi agricole – creşterea animalelor []
34 Activităţi forestiere []
35 Piscicultura, pescuit []
39 Alte activităţi 30 de tipul Activitate desfasurata nespecificata mai sus []
40 Activităţi intelectuale – nespecificate []
41 Servicii publice de ajutor şi asistenta către publicul larg []
42 Activităţi intelectuale – activităţi didactice, procesare de date,
munca de birou, organizare, conducere []
43 Activităţi comerciale – cumpărare, vânzare şi sevicii asociate []
49 Alte activităţi 40 de tipul Activitate desfasurata nespecificata mai sus []
50 Alte activităţi relationate activităţilor codificate 10,20,30 and 40-
nespecificate []
51 Punerea în funcţiune, pregătirea de lucru, instalarea, montarea,
dezasamblarea instalaţiilor []
52 Întreţinerea, repararea, ajustarea []
53 Curatarea zonei de lucru, a maşinilor – industrial sau manual []
54 Conducerea generală, de toate tipurile []
55 Monitorizarea, inspecţia proceselor de producţie, a mijloacelor []
de transport, echipamentelor – cu sau fără echipamente de motorizare []
59 Alte grupuri 50 de tipul Activitate desfasurata nespecificata mai sus []
60 Activităţi sportive, artistice şi de mişcare – nespecificate []
61 Activităţi de mişcare, inclusiv la bordul mijloacelor de transport []
62 Activităţi sportive, artistice []
69 Alte grupuri 60 de tipul Activitate desfasurata nespecificata mai sus []
99 Alte „Activităţi desfăşurate” neprezentate în clasificarea de mai sus []
17. Acţiune fizica efectivă:
(Bifati casuta corespunzătoare acţiunii fizice efective desfăşurate
de accidentat)
00 Nu exista informaţii []
10 Operare mecanică – nespecificata []
11 Pornirea, oprirea masinii de lucru []
12 Alimentarea, descărcarea masinii de lucru []
13 Monitorizare, operarea sau conducerea masinii []
19 Alte grupuri 10 de tipul Acţiune fizica efectivă nespecificata mai sus []
20 Activităţi cu instrumente de mana – nespecificate []
21 Activităţi cu instrumente de mana, acţionate manual []
22 Activităţi cu instrumente de mana, motorizate []
29 Alte grupuri 20 de tipul Acţiune fizica efectivă nespecificata mai sus []
30 Conducerea mijloacelor de transport sau a echipamentelor de lucru –
nespecificata []
31 Conducerea mijloacelor de transport sau a echipamentelor de lucru –
mobile şi motorizate []
32 Conducerea mijloacelor de transport sau a echipamentelor de lucru –
mobile şi nemotorizate []
33 Pasager la bordul unui mijloc de transport []
39 Alte grupuri 30 de tipul Acţiune fizica efectivă nespecificata mai sus []
40 Manuirea obiectelor – nespecificata []
41 Ţinerea, apucarea, plasarea – pe nivel orizontal []
42 Strângerea, indoirea, ruperea, refacerea, desurubarea, rotirea []
43 Fortarea, agatarea, ridicarea, aşezarea- pe o poziţie verticala []
44 Aruncarea, bruscarea []
45 Deschiderea, închiderea (unei cutii, pachet, colet) []
46 Turnarea, umplerea, udarea, vopsirea, golirea []
47 Deschiderea, impingerea []
49 Alte grupuri 30 de tipul acţiune fizica efectivă nespecificata mai sus []
50 Ducerea obiectelor în mana – nespecificata []
51 Verticala – ridicarea, ridicarea, coborârea unui obiect []
52 Orizontala – tragerea, impingerea, rostogolirea unui obiect []
53 Transportarea unei incarcaturi – de către o persoana []
59 Alte grupuri 40 de tipul Acţiune fizica efectivă nespecificata mai sus []
60 Mutarea obiectelor – nespecificata []
61 Mers, alergare, urcare, coborare, etc. []
62 Intrare, ieşire []
63 Sarituri []
64 Tarare, catarare, etc. []
65 Ridicare, aşezare(pe scaun) []
66 Inot, scufundare []
67 Mutare []
69 Alte grupuri 50 de tipul Acţiune fizica efectivă nespecificata mai sus []
70 Prezenta – nespecificata []
99 Alte grupuri 50 de tipul Acţiune fizica efectivă nespecificata sau []
neprezentata în clasificarea de mai sus
18. Agentul material al Acţiunii Fizice Efective(echipamentul de munca)
(Se va completa în clar şi codificat agentul material al Acţiunii Fizice Efective)
––––––––––– Cod: |_|_|_|_|_|_|_|
19. Abaterea (Acţiunea Generatoare):
(Bifati casuta corespunzătoare abaterii – acţiunea generatoare)
00 Nu exista informaţii []
10 Abaterea cauzată de probleme electrice, explozii, incendii – nespecificata []
11 Probleme electrice datorită deteriorarii echipamentului – contact indirect []
12 Probleme electrice – contact indirect []
13 Explozii []
14 Incendii []
19 Alte grupuri 10 de tipul Abatere nespecificata mai sus []
20 Abaterea prin inundare, rasturnare, scurgere de vapori, emisii de gaze – []
nespecificata
21 Stare solida – inundare, rasturnare []
22 Stare lichidă – scurgere, innoroire, curgere, improscare, stropire []
23 Stare gazoasa – vaporizare, aerosoli, formaţiuni gazoase []
24 Material pulverizant – fum, praf/particule în suspensie/emisii []
29 Alte grupuri 20 de tipul Abatere nespecificata mai sus []
30 Spargerea, explozia, craparea, alunecarea, prăbuşirea, daramarea Agentului []
material – nespecificate
31 Spargerea materialului – la zona de contact []
32 Explozia – ce cauzează craparea (pentru lemn,sticla, metal, piatra,
plastic, altele) []
33 Alunecare, prabusire, daramare a Agentului material (asupra victimei) []
34 Alunecare, prabusire, daramare a Agentului material (tras de victima) []
35 Alunecare, prabusire, daramare a Agentului material – aflat la nivelul
victimei []
39 Alte grupuri 30 de tipul Abatere nespecificata mai sus []
40 Pierderea controlului (total sau parţial) asupra masinii, mijloacelor de []
transport sau echipamentelor de lucru, instrumentelor acţionate manual,
obiectelor, animalelor-nespecificate
41 Pierderea controlului (total sau parţial)- al masinii (inclusiv pornirea []
nedorita) sau al materialului de lucru
42 Pierderea controlului (total sau parţial) – asupra masinii, mijloacelor []
de transport sau echipamentelor de lucru, (motorizate sau nu)
43 Pierderea controlului (total sau parţial) – asupra instrumentelor de []
lucru (motorizati sau nu) sau asupra materialului conţinut de
instrumentul de lucru
44 Pierderea controlului (total sau parţial) – asupra obiectului (mutat,
manuit, etc.) []
45 Pierderea controlului (total sau parţial) – asupra unui animal []
49 Alte grupuri 40 de tipul Abatere nespecificata mai sus []
50 Alunecarea-împiedicarea şi prăbuşirea unei persoane – nespecificate []
51 Prăbuşirea persoanei – la un nivel inferior poziţiei anterioare []
52 Alunecarea – împiedicarea şi prăbuşirea persoanei – la acelaşi nivel []
59 Alte grupuri 50 de tipul Abatere nespecificata mai sus []
60 Miscarea corpului conducand la leziuni externe – nespecificate []
61 Călcarea pe un obiect ascutit []
62 Aşezarea în genunchi, aşezarea pe scaun, inclinarea []
63 Agatarea sau cararea pe moment a unui obiect []
64 Miscari necoordonate, acţiuni nesincronizate []
69 Alte grupuri 60 de tipul Abatere nespecificata mai sus []
70 Miscarea corpului conducand la leziuni interne – nespecificate []
71 Urcarea, cararea, ridicarea în picioare []
72 Impingerea, tragerea []
73 Aşezarea, ridicarea []
74 Rotirea, invartirea []
75 Călcarea gresita, rasucirea piciorului sau a calcaiului, alunecare
fără prabusire []
79 Alte grupuri 70 de tipul Abatere nespecificata mai sus []
80 Socul, inghetul, violenta, agresiunea, ameninţarea- nespecificate []
81 Socul, inghetul []
82 Violenta, agresiunea, ameninţarea- între angajaţii companiei aflaţi sub
autoritatiea companiei angajatoare []
83 Violenta, agresiunea, ameninţarea- din partea altor companii asupra []
victimelor care isi îndeplinesc sarcinile de lucru (soferii mijloacelor
de transport, etc.)
84 Agresiunea, atacul – unui animal []
85 Prezenta victimei sau a unei terţe persoane în postura de a crea un []
pericol pentru ea însăşi, sau o alta posibilitate
89 Alte grupuri 80 de tipul Abatere nespecificata mai sus []
99 Alte abateri neprezentate în clasificarea de mai sus []
–––––––––––––––––––––––––––––
20. Agentul material al ABATERII(echipamentul de munca)
(Se va completa în clar şi codificat agentul material al ABATERII)
––––––––––– Cod: |_|_|_|_|_|_|_|
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21. Contact – Modalitatea de ranire:
(Se va completa în clar şi codificat tipul de contact – modalitatea de ranire)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
00 Nu exista informaţii []
10 Contactul electric, termic, sau cu substanţe nocive – nespecificat []
11 Contact indirect cu arc electric, scanteie, fulger(pasiv) []
12 Contact direct cu curentul electric (electrocutare) []
13 Contact cu flacara sau cu obiecte sau medii fierbinti sau arzand []
14 Contact cu obiecte sau medii reci sau inghetate []
15 Contact cu substanţe nocive – pe cale nazala sau bucala, prin inhalare []
16 Contact cu substanţe nocive – pe/prin piele sau ochi []
17 Contact cu substanţe nocive – pe cale digestiva prin inghitire []
19 Alte grupuri 10 de tipul Contacte – Modalităţi de ranire nespecificate
mai sus []
20 Inundare, acoperire, invaluire – nespecificate []
21 Inundare cu lichid []
22 Acoperire cu un corp solid []
23 Invaluit în, inconjurat de particule gazoase sau arzand în aer []
29 Alte grupuri 20 de tipul Contacte – Modalităţi de ranire nespecificate
mai sus []
30 Impact orizontal sau vertical cu obiecte stationare (victima fiind
în mişcare) – nespecificate []
31 Mişcare verticala, prabusire pe/sau frontal (rezultând o cazatura) []
32 Mişcare orizontala, prabusire pe/sau frontal []
39 Alte grupuri 30 de tipul Contacte – Modalităţi de ranire nespecificate
mai sus []
40 Coliziune cu un obiect în mişcare-nespecificat []
41 Coliziune – cu un obiect în zbor []
42 Coliziune – cu un obiect în cadere []
43 Coliziune – cu un obiect în balans []
44 Coliziune – cu un obiect în rotaţie,mişcare, obiecte transportate, vehicule []
45 Coliziune – cu un obiect, inclusiv vehicule – coliziune cu o persoana
(victima fiind în mişcare) []
49 Alte grupuri 40 de tipul Contacte – Modalităţi de ranire nespecificate
mai sus []
50 Contact cu un Agent Material ascutit, cu vârf, contondent-nespecificat []
51 Contact cu un Agent Material ascutit(cutit, lama, etc.) []
52 Contact cu un Agent Material cu vârf ascutit (cui, instrument ascutit, etc.) []
53 Contact cu un Agent Material greu sau contondent []
59 Alte grupuri 50 de tipul Contacte – Modalităţi de ranire nespecificate
mai sus []
60 Capcane, cazaturi – nespecificate []
61 Capcane, cazaturi – în []
62 Capcane, cazaturi – sub []
63 Capcane, cazaturi – între []
64 Un membru, mana, sau deget rupt, sau tăiat(amputat) []
69 Alte grupuri 60 de tipul Contacte – Modalităţi de ranire nespecificate
mai sus []
70 Leziuni fizice sau mentale – nespecificate []
71 Leziuni fizice – ale sistemului muscular []
72 Leziuni fizice – din cauza radiatiilor, zgomotului, luminii sau presiunii []
73 Socuri sau presiuni mentale []
79 Alte grupuri 70 de tipul Contacte – Modalităţi de ranire nespecificate
mai sus []
80 Muscatura, zgarietura, etc. (provocate de către un animal sau de om) –
nespecificate []
81 Muscatura []
82 Intepaturi provocate de insecte sau de peşti []
83 Lovituri, muscaturi, strangulari []
89 Alte grupuri 80 de tipul Contacte – Modalităţi de ranire nespecificate
mai sus []
99 Alte Contacte – Modalităţi de ranire neprezentate în clasificarea de mai sus []
–––––––––––––––––––––––––––––-
22. Agentul material al CONTACTULUI – Modalitatii de ranire:
(Se va completa în clar şi codificat agentul material al CONTACTULUI)
––––––––––– Cod: |_|_|_|_|_|_|_|
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23. CAUZE
a. CAUZE DEPENDENTE DE EXECUTANT
00-*-CAUZE DEPENDENTE DE EXECUTANT *-nespecifice []
01- Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare []
02- Neefectuare la timp de operaţii indispensabile securităţii muncii []
03- Efectuare necorespunzătoare de comenzi, manevre []
04- Efectuare necorespunzătoare de pozitionari, consolidări, fixări etc. []
05- Efectuare necorespunzătoare de asamblari []
06- Efectuare necorespunzătoare de reglaje []
07- Utilizare necorespunzătoare a mijloacelor de protecţie []
08- Efectuare, în afară sarcinilor de munca a pornirii de mijloace de
transport, instalaţii, maşini / utilaje []
09- Efectuare, în afară sarcinilor de munca a întreruperii functionarii
instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor []
10- Efectuare, în afară sarcinilor de munca a alimentarii cu curent
electric sau fluide []
11- Efectuare, în afară sarcinilor de munca a opririi alimentarii cu curent
electric sau fluide []
12- Expunere, în afară sarcinilor de munca prin deplasare/stationare în []
locuri/zone cu pericol permanent/temporar
13- Comunicări accidentogene prin conţinutul lor []
14- Comunicări accidentogene prin defecţiunile transmiterii []
15- Caderi la acelaşi nivel prin dezechilibrare []
16- Caderi la acelaşi nivel prin alunecare []
17- Caderi la acelaşi nivel prin antrenare []
18- Caderi la acelaşi nivel prin împiedicare []
19- Caderi de la înălţime prin pasire în gol []
20- Caderi de la înălţime prin dezechilibrare []
21- Caderi de la înălţime prin alunecare []
22- Caderi de la înălţime prin antrenare []
23- Caderi de la înălţime datorită reactiilor spontane inadecvate în caz []
de pericol
24- Prezenta la lucru sub influenta alcoolului []
25- Prezenta la lucru în stare de oboseala []
26- Prezenta la lucru sub influenta unor medicamente []
27- Prezenta la lucru sub influenta unor stări emotionale puternice []
28- Prezenta la lucru cu anihilarea brusca a capacităţii functionale []
29- Prezenta la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare []
datorate altor cauze
b. CAUZE DEPENDENTE DE MIJLOACELE DE PRODUCŢIE
00-*- CAUZE DEPENDENTE DE MIJLOACELE DE PRODUCŢIE * – nespecifice []
30- Deplasări sub efectul gravitatiei prin alunecare []
31- Deplasări sub efectul gravitatiei prin rostogolire/rulare []
32- Deplasări sub efectul gravitatiei prin rasturnare []
33- Deplasări sub efectul gravitatiei prin cadere libera []
34- Deplasări sub efectul gravitatiei prin scurgere []
35- Deplasări sub efectul gravitatiei prin deversare []
36- Deplasări sub efectul gravitatiei prin surpare []
37- Deplasări sub efectul gravitatiei prin prabusire []
38- Deplasări sub efectul gravitatiei prin scufundare []
39- Miscari ale maşinilor, mecanismelor, în funcţionare normală []
40- Miscari ale maşinilor, mecanismelor, de etansate contraindicat []
41- Miscari ale maşinilor, mecanismelor, întrerupte contraindicat []
42- Miscari ale maşinilor, mecanismelor, în condiţii de imposibilitate a
declansarii (pornirii) []
43- Miscari ale maşinilor, mecanismelor, în condiţii de imposibilitate a
întreruperii (opririi) []
44- Miscari ale maşinilor, mecanismelor, în condiţii de imposibilitate a dozarii[]
45- Miscari functionale şi disfunctionale, devieri de la traiectoriile normale
(ex: ale pieselor în mişcare, ale mijloacelor de transport) []
46- Miscari functionale şi disfunctionale, balans []
47- Miscari functionale şi disfunctionale, recul (ex: al unui furtun,
al unei manivele) []
48- Miscari functionale şi disfunctionale, socuri excesive la pornire
sau oprire []
49- Miscari functionale şi disfunctionale, desprinderea şi proiectarea
de corpuri, particule (ex: la polizare) []
50- Miscari functionale şi disfunctionale, jet, eruptie (materiale lichide,
gazoase sau pulverulente) []
51- Obiecte sau suprafeţe intepatoare []
52- Obiecte sau suprafeţe cu muchii taioase []
53- Obiecte sau suprafeţe abrazive []
54- Obiecte sau suprafeţe alunecoase []
55- Obiecte sau suprafeţe adezive []
56- Obiecte sau suprafeţe cu denivelari []
57- Corpuri sau suprafeţe cu temperaturi ridicate []
58- Corpuri sau suprafeţe cu temperaturi scăzute []
59- Pericol de electrocutare directa []
60- Pericol de electrocutare indirecta []
61- Pericol de electrocutare la tensiune de pas []
62- Vibratii excesive ale sculelor, utilajelor, elementelor de construcţie []
datorate curentului electric
63- Explozii datorate curentului electric []
64- Implozii datorate curentului electric []
65- Incendii datorate curentului electric []
66- Flacari-flame datorate curentului electric []
67- Contact sau manipulare substanţe toxice []
68- Contact sau manipulare substanţe caustice []
69- Contact sau manipulare substanţe inflamabile []
70- Contact sau manipulare substanţe explozive []
71- Contact sau manipulare culturi de bacterii []
72- Contact sau manipulare culturi de virusi []
73- Contact sau manipulare culturi de richeti []
74- Contact sau manipulare culturi de spirocheti []
75- Contact sau manipulare culturi de ciuperci []
76- Contact sau manipulare protozoare []
77- Contact sau manipulare plante periculoase []
78- Contact sau manipulare animale periculoase []
79- Poziţii de lucru forţate sau vicioase []
80- Contactul prelungit cu apa (prezenta în obiectul muncii sau în
spaţiul de lucru) []
81- Efort static mare (prin intensitate şi/sau durata) []
82- Dificultatea efectuării miscarilor şi riscul contactelor periculoase
legate de spaţiul de munca []
83- Forta fizica excesiva []
84- Viteza de execuţie excesiva []
85- Subsolicitare fizica (ex.: în sarcina de supraveghere) []
86- Suprasolicitare senzoriala (ex.: asamblari de piese mici) []
87- Distribuţia excesiva a atentiei în condiţii de ritm impus []
(ex.: activitate de dispecerat)
88- Monotonia muncii []
89- Luarea unor decizii (dificile şi de mare răspundere) în timp limitat []
90- Precizie mare a miscarilor în spaţiu şi/sau în timp []
91- Alte cauze []
c. CAUZE DEPENDENTE DE SARCINA DE MUNCA
000- * – CAUZE DEPENDENTE DE SARCINA DE MUNCA * -nespecifice []
092- Omisiuni în prestabilirea operaţiilor de munca []
093- Erori în prestabilirea operaţiilor de munca []
094- Repartizare executant cu pregătire profesională necorespunzătoare
pe locurile de munca []
095- Repartizare executant cu instruire incompleta în domeniul securităţii
şi sănătăţii în munca []
096- Repartizare executant cu incompatibilităţi psiho-fiziologice fata
de cerinţele locului de munca []
097- Admiterea la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare []
098- Tolerarea abaterilor de la disciplina tehnologică []
099- Tolerarea abaterilor de la respectarea normelor de securitatea muncii []
100- Neasigurarea corelării şi/sau coordonării unor operaţii de munca
desfăşurate în cadrul unor lucrări complexe []
101- Admiterea desfăşurării lucrului cu mijloace de producţie
necorespunzătoare []
102- Amplasarea necorespunzătoare a mijlocului de producţie []
103- Neasigurarea întreţinerii şi exploatării corespunzătoare a
mijloacelor de producţie []
104- Prevederea utilizării unor materii prime sau materiale necorespunzătoare
cerinţelor de securitate []
105- Neasigurarea condiţiilor normate privitoare la mediul de munca
(microclima, iluminat, zgomot şi vibratii, radiatii, etc.) []
106- Prevenirea unui ritm de munca necorespunzător []
107- Alte cauze []
d. CAUZE DEPENDENTE DE MEDIUL DE MUNCA
000- *CAUZE DEPENDENTE DE MEDIUL DE MUNCA *- nespecifice []
108- Temperatura aerului ridicată []
109- Temperatura aerului scăzută []
110- Umiditatea aerului ridicată []
111- Umiditatea aerului scăzută []
112- Viteza curentilor de aer []
113- Aeroionizarea pozitiva excesiva []
114- Presiune scăzută a aerului []
115- Presiune ridicată a aerului []
116- Suprapresiune în adâncimea apelor []
117- Zgomot excesiv []
118- Ultrasunete []
119- Nivel de iluminare scăzut []
120- Stralucire mare []
121- Orbire directa sau prin reflexie []
122- Palpaire []
123- Radiatii infrarosii (calorice) []
124- Radiatii ultraviolete []
125- Microunde []
126- Radiatii electromagnetice cu frecventa inalta, medie şi joasa []
127- Laseri []
128- Radiatii ionizante alfa []
129- Radiatii ionizante betta []
130- Radiatii ionizante gamma []
131- Potenţial electrostatic []
132- Trasnete []
133- Inundatii []
134- Vant []
135- Grindina []
136- Viscol []
137- Alunecări,surpari, prabusiri de teren sau copaci []
138- Avalanse []
139- Seisme []
140- Gaze, aerosoli, vapori toxici []
141- Gaze, aerosoli, vapori caustici []
142- Pulberi, gaze, vapori inflamabili în aer []
143- Pulberi,gaze,vapori explozivi în aer []
144- Pulberi pneumoconiogene []
145- Bacterii []
146- Virusi []
147- Picheti []
145- Spirocheti []
149- Ciuperci []
150- Protozoare []
151- Mediu subteran []
152- Mediu aerian []
153- Altitudini mari []
154- Mediu acvatic []
155- Mediu subacvatic []
156- Mediu mlastinos []
157- Mediu extraterestru []
158- Mediu cu conţinut redus de oxigen []
159- Relaţii neprincipiale între şef şi subaltern []
160- Relaţii neprincipiale între membrii colectivului []
161- Activitate în condiţii de izolare socială []
162- Stări de panica []
163- Alte cauze []
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
L. DESCRIEREA PE SCURT A ACCIDENTULUI:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Numele şi prenumele persoanei din partea angajatorului care a
completat formularul: ––––––
2. Telefon la care poate fi contactata persoana care a completat
formularul: |_____||__________|
3. Semnatura persoanei care a completat formularul ––––
4. Numele şi prenumele conducatorului unităţii (angajatorului): ––––––
5. Numele şi prenumele inspectorului de munca ce a verificat formularul –––––
Semnatura conducatorului Semnatura inspectorului de munca
unităţii (angajatorului) care a verificat formularul
L.S.
Data:_______________ Data:_______________
Semnatura inspectorului şef
I.T.M._____________
Data:_____________
L.S.
NOTA: pentru completarea prezentului formular se vor utiliza caractere MAJUSCULE
sau dactilografiere
*ST*
ANEXA 2
*T*
*Font 9*
┌───────────────────────────┐ A. DATE DE IDENTIFICARE A FORMULARULUI:
│ ANEXA la FIAM Nr. ___/___│
│ │ 1.ITM care a înregistrat accidentul:
│ PENTRU ÎNREGISTRAREA │
│ FINALIZARII INCAPACITĂŢII│ Cod judeţ**: |_|_| Nume Judeţ: _________
│ TEMPORARE DE MUNCA │
└───────────────────────────┘
B. DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI
(care a înregistrat accidentul de munca):
1. Denumire angajator: ………………………………………………………
ADRESA SEDIULUI ANGAJATORULUI:
2. Judeţul: |___________| 3. Cod UNIC*: |___________| 4. Localizare geografică |_______|
*) În cazul instituţiilor publice (ex. primării) în locul Codului Unic se va înscrie
Codul Fiscal, iar în cazul Persoanelor Fizice în locul Codului Unic se va înscrie
Codul Numeric Personal
5. Localitate: |___________________________| 6. Cod POŞTAL: |_______________________|
7. Strada: |___________________________________________________________| 8. Nr. |_____|
9. .. 10. Scara .. 11. Etaj .. 12. Ap. .. 13. Sect.: .. 14. Fax: … 15. Interfon |____|
16. Tel.:|_________| 17. Interior: |_______| 18. Adresa e-mail: ______________________
C. DATE DE CARACTERIZARE A ANGAJATORULUI (care înregistrează accidentul de munca):
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Tip Angajator: Unitate [] Subunitate [] Sucursala[] Agenţie [] Punct de [] Filiala []
principala lucru
Reprezentanta [] Alte tipuri []
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Forma Juridică:* SA – Societate pe acţiuni [] OC2 – Cooperativa de consum []
*) Se va completa SRL – Societate cu Răspundere [] OC3 – Cooperativa de credit []
forma juridică Limitată
bifandu-se doar o SCS – Societate în Comandită [] SAG – Societate agricolă []
singura casuta. Simpla
SNC – Societate în Nume [] OSL – Organizaţie cu scop lucrativ []
Colectiv
RA – Regie Autonomă [] ALT – Alta forma juridică(unitate []
economică, culturală, socială,
obsteasca fără forma juridică
OC1 – Cooperativa expresă)
mestesugareasca [] SCA – Societate în Comandită pe []
Acţiuni
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capital social integral de stat [] Proprietate obsteasca []
Capital social de stat peste 50% [] Proprietate integral străină []
3. Forma de Capital social privat peste 50% [] Proprietate publica de interes
proprietate: naţional şi local []
Capital social integral privat [] Alte tipuri de capital []
romanesc sau romanesc şi străin
Proprietate cooperatista []
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Denumire angajator tutelar: …………………………………………………
5. CNP/CUI angajator tutelar: |________| 6. Judeţul angajatorului tutelar |_|_||________|
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D. DATE DESPRE ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ALE ANGAJATORULUI (care înregistrează accidentul
de munca):
────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────
1. Activ. ec. principala*: Diviziunea:|_|_|│Grupa|_|_|_| 2. Nr. angaj.|_|_|_|_|_|
│ –––––––––––-
3. Activ.ec. implicat │Clasa|_|_| │5. Dimensiunea
accidentat*: │ │ întreprinderii:
│ │0 angaj. 0 []| 500 5 []
4. Alte activ. ec. ale Diviziunea:|_|_|│Grupa|_|_| │ |angj.
ag. ec.*: │ │1-9 |sau mai
────────────────────────────┐Diviziunea:|_|_|│Grupa|_|_| │ angaj. 1 []|mult
│ │ │ |
│Diviziunea:|_|_|│Grupa|_|_| │10-49 |Nr. 9 []
│ │ │ angaj. 2 []|Necu-
│Diviziunea:|_|_|│Grupa|_|_| │ |noscut
│ │ │50-249 |de
│Diviziunea:|_|_|│Grupa|_|_| │ angaj. 3 []|angaj.
│ │ │ |
│ │ │250-499 |
│ │ │ angaj. 4 []|
└────────────────┴────────────┴─–––––––––––
*) Se vor completa codurile de Diviziune, Grupa respectiv Clasa conform codificarilor
CAEN
––––––––––––––––––––––––––––––-
E. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI ACCIDENTATE:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Numele __________________ 2. Prenumele: _______________________________
(Se va completa cu MAJUSCULE numele şi prenumele persoanei accidentate)
3. Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(Inscrieti codul numeric personal din actul de identitate al accidentatului)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
F. DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Data producerii accidentului ziua:|_|_| luna:|_|_| anul:|_|_|_|_|
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
G. DATE DESPRE FINALIZAREA INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCA (ITM)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. TIP ACCIDENT: INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCA: [] MORTAL [] ( *) Se va bifa
(la finalizarea ITM) casuta corespunzat.
tipului accidentului)
2. Data începerii incapacităţii ziua:|_|_| luna:|_|_| anul:|_|_|_|_|
3. Data terminării incapacităţii ziua:|_|_| luna:|_|_| anul:|_|_|_|_|
4. Nr. zile Incapacitate Temporară |_|_|_| 5. Din care câte zile |_|_|_|_|
de Munca(ITM) cumulate de spitalizare?
6. Modalitate de terminare a ITM: Reluare [] Deces [] Invaliditate: []
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(În cazul încadrării accidentatului într-un grad de INVALIDITATE – se vor completa
informaţiile de la poziţia 7)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Grad INVALIDITATE: GR.I [] GR.II [] GR.III [] 8. Nr. decizie INV:|____| Data |_/_/_|
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(Se vor bifa casutele corespunzătoare situaţiei accidentatului/Data emiterii
deciziei de INVALIDITATE are forma: zz/ll/aaaa)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Semnatura conducatorului unităţii (angajatorului)
L.S.
Semnatura inspectorului de munca care a verificat
formularul
Data ___________ Data ___________
*ST*
ANEXA 3
*T*
*Font 9*
ANEXA CLASIFICARI
CLASIFICARE
Codificare Localizare Geografică a Accidentului
┌─────┬─────┬─────────┬─────┬─────┬─────────┬─────┬─────┬─────────┬─────┬─────┬─────────┐
│CODUL│CODUL│ TOTAL │CODUL│CODUL│ TOTAL │CODUL│CODUL│ TOTAL │CODUL│CODUL│ TOTAL │
│REGI-│JUDE-│ │REGI-│JUDE-│ │REGI-│JUDE-│ │REGI-│JUDE-│ │
│UNII │TULUI│ │UNII │TULUI│ │UNII │TULUI│ │UNII │TULUI│ │
├─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┤
│ 1 │ │Nord-Est │ 2 │ │Sud-Est │ 3 │ │ Sud │ 4 │ │ Sud-Vest│
├─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┤
│ │ 04 │Bacau │ │ 09 │Brăila │ │ 03 │Arges │ │ 17 │Dolj │
│ │ 07 │Botosani │ │ 10 │Buzau │ │ 12 │Calarasi │ │ 20 │Gorj │
│ │ 24 │Iaşi │ │ 14 │Constanta│ │ 16 │Dambovita│ │ 27 │Mehedinti│
│ │ 29 │Neamt │ │ 18 │Galaţi │ │ 19 │Giurgiu │ │ 30 │Olt │
│ │ 35 │Suceava │ │ 38 │Tulcea │ │ 23 │Ialomita │ │ 40 │Valcea │
│ │ 39 │Vaslui │ │ 41 │Vrancea │ │ 31 │Prahova │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 36 │Teleorman│ │ │ │
├─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┴┬────────┼─────┼─────┼─────────┤
│ 5 │ │ Vest │ 6 │ │Nord-Vest│ 7 │Centru│ │ 8 │ │Bucureşti│
├─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┬┴────────┼─────┼─────┼─────────┤
│ │ 02 │Arad │ │ 05 │Bihor │ │ 01 │Alba │ │ 25 │Ilfov │
│ │ 11 │Caras- │ │ 06 │Bistrita-│ │ 08 │Braşov │ │ 42 │Municip. │
│ │ │Severin │ │ │Nasaud │ │ 15 │Covasna │ │ │Bucureşti│
│ │ 22 │Hunedoara│ │ 13 │Cluj │ │ 21 │Harghita │ │ │ │
│ │ 37 │Timis │ │ 26 │Maramures│ │ 28 │Mures │ │ │ │
│ │ │ │ │ 32 │Satu-Mare│ │ 34 │Sibiu │ │ │ │
│ │ │ │ │ 33 │Salaj │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴─────────┘
*ST*
CLASIFICARE 2
*T*
Agentul Material
00.00.00.00 Nu exista informaţii
00.01.00.00 Nu exista agent material
00.02.00.00 Nu exista informaţii
00.99.00.00 Alte situaţii din grupa 00, neprezventate mai sus
01.00.00.00 Clădiri şi suprafeţe(acoperite /neacoperite, fixe sau mobile,
temporare sau nu – nespecificate)
01.01.00.00 Componente ale clădirilor + componente structurale
(usi, pereţi, partitii etc. şi obstacole(ferestre, etc.))
01.01.01.00 Ferestre, fride(ataşate clădirilor)
01.01.02.00 Usi (ataşate clădirilor)
01.01.03.00 Partitii, pereţi
01.01.99.00 Alte părţi ale clădirilor
01.02.00.00 Suprafeţe la nivelul solului(acoperite sau neacoperite,
ferme, terenuri sportive, podele alunecoase, podele din lemn
01.02.01.00 Suprafeţe, în general
01.02.01.01 Podele
01.02.01.02 Podele/suprafeţe alunecoase(inclusiv din cauza ploii,
zapezii, ghetii, etc.)
01.02.01 03 Alte suprafeţe alunecoase, inclusiv din cauza
lichidelor (cu excepţia apei) sau a altor substanţe
imprastiate pe podea: ulei, grasime, etc.
01.02.01.04 Podele denivelate(sau cu obiecte mici, mari, etc.)
01.02.01.05 Podele din lemn- cu cuie
01.02.01.06 Alţi agenţi materiali(holuri, borduri, scări de piatra, etc.)
01.02.02.00 Ferme(câmpuri agricole, pajişti)
01.02.03.00 Terenuri sportive
01.02.99.00 Alte suprafeţe la nivelul solului, pasaje
01.03.00.00 Suprafeţe la nivelul solului, plutitoare
01.99.00.00 Alte clădiri+ suprafeţe din grupa 01, neprezentate mai sus
02.00.00.00 Clădiri, structuri, suprafeţe la nivele superioare (acoperite
sau neacoperite) – nespecificate
02.01.00.00 Părţi ale clădirilor la nivele superioare -fixe (acoperisuri,
terase, usi şi ferestre, scări, platforme)
02.01.01.00 Scări
02.01.02.00 Acoperisuri, terase, acoperisuri de sticla, cadre
02.01.03.00 Intrari în clădiri
02.01.04.00 Platforme de încărcare/descărcare
02.01.99.00 Alte părţi ale clădirilor, la nivele superioare
02.02.00.00 Structuri, suprafeţe – la nivele superioare -fixe
(inclusiv benzi, scări fixe, piloni)
02.02.01.00 Scări fixe
02.02.02.00 Coloane, piloni, benzi, mezanine, catarguri
02.02.99.00 Alte structuri fixe, suprafeţe – la nivele superioare
02.03.00.00 Structuri, suprafeţe- la nivele superioare -mobile
(inclusiv esafoduri, scări mobile, leagane, platforme)
02.03.01.00 Scări mobile
02.03.02.00 Suporturi improvizate
02.03.03.00 Platforme mobile
02.03.99.00 Alte structuri mobile, suprafeţe la nivele superioare
02.04.00.00 Structuri şi suprafeţe la nivele superioare – temporare
(inclusiv platforme temporare, balansoare)
02.04.01.00 Platforme
02.04.02.00 Cadre
02.04.03.00 Balansoare
02.04.99.00 Alte suprafeţe la nivele superioare – temporare
02.05.00.00 Structuri+suprafeţe la nivele superioare-plutitoare
(inclusiv platforme de foraj, esafoduri pe barje)
02.05.01.00 Platforme de foraj
02.05.99.00 Alte Structuri şi suprafeţe la nivele superioare -plutitoare
02.99.00.00 Alte clădiri, structuri şi suprafeţe la nivele superioare
din grupa 02, neprezentate mai sus
03.00.00.00 Clădiri, structuri, suprafeţe-sub nivelul solului(acoperite
sau neacoperite) – nespecificate
03.01.00.00 Excavaţii, santuri,fantani, gropi, canale, garaje
03.01.01.00 Excavaţii, santuri
03.01.02.00 Fantani, canale
03.01.03.00 Pante abrupte
03.01.04.00 Gropi pentru monitorizare
03.01.99.00 Alte excavaţii, santuti,fantani, gropi
03.02.00.00 Zone subterane, tunele
03.03.00.00 Medii subacvatice
03.99.00.00 Alte clădiri, structuri, suprafeţe-sub nivelul solului – din
grupa 03, neprezentate mai sus
04.00.00.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor,
reţele de canalizare- nespecificate
04.01.00.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele
de canalizare -fixe – pentru gaz, aer, lichide, solide
04.01.01.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele
de canalizare -fixe – pentru gaz
04.01.01.01 Reţele de canalizare, valve, legături, regulatoare de presiune(gaz)
04.01.02.00 Echipamente pentru ventilatia aerului, extractii
04.01.02.01 Sisteme extractive
04.01.02.02 Canale colectoare, separatoare
04.01.02.03 Filtre de aer
04.01.02.04 Proceduri de extracţie, furnale de evacuare
04.01.03.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor –
fixe -pentru lichide şi produse vascoase
04.01.03.01 Reţele de canalizare, valve, legături, robineti,
pulverizatoare – de lichid
04.01.04.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele
de canalizare -fixe – pentru solide
04.01.04.01 Distribuţia prin cadere, absorbţie, descărcare
04.01.04.02 Echipamente de furnizare şi distribuţie
04.01.04.04 Masa de asamblare
04.01.04.04 Masa de distribuţie
04.01.04.05 Burlane
04.01.99.00 Alte sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor,
reţele de canalizare -fixe
04.02.00.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele
de canalizare -mobile
04.02.01.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele de
canalizare -mobile, pentru gaz
04.02.01.01 Reţele de canalizare, pentru aer
04.02.02.00 Echipamente de ventilaţie, de extracţie- mobile
04.02.02.01 Echipamente Cobra
04.02.03.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele
de canalizare -mobile, pentru substanţe vascoase
04.02.04.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele
de canalizare -mobile, pentru solide
04.02.99.00 Alte Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia
materialelor, reţele de canalizare -mobile
04.03.00.00 Canale colectoare, drene
04.99.00.00 Alte sisteme pentru furnizarea şi distribuţia
materialelor, reţele de canalizare din grupa 04,
reprezentate mai sus
05.00.00.00 Motoare, sisteme pentru transmiterea şi depozitarea
energiei – nespecificate
05.01.00.00 Motoare, generatoare de putere (termice, electrice,
nucleara), inclusiv compresoare, pompe
05.01.01.00 Motoare termice
05.01.01.01 Motoare cu combustie interna
05.01.02.00 Motoare electrice
05.01.02.01 Alternatoare, dinamo-uri
05.01.02.02 Motoare electrice
05.01.03.00 Transformatoare electrice
05.01.04.00 Compresoare, pompe,ventilatoare
05.01.04.01 Compresoare
05.01.04.02 Refrigeratoare
05.01.05.00 Generatoare de radiatii
05.01.05.01 Generatoare de radiatii X
05.01.05.02 Acceleratoare de particule
05.01.05.03 Generatoare de radiatii laser
05.01.99.03 Alte motoare, generatoare de putere
05.02.00.00 Sisteme pentru transmiterea şi depozitare energiei (mecanice,
pneumatice, hidraulice, electrice, inclusiv baterii şi acumulatori)
05.02.01.00 Transmisii mecanice
05.02.01.01 Transmisie prin cablu
05.02.01.02 Curele de transmisie
05.02.01.03 Roti de transmisie
05.02.01.04 Lanturi de distribuţie
05.02.01.05 Pinioane
05.02.01.06 Reductii
05.02.01.07 Coturi, mansoane
05.02.01.08 Cilindri, benzi
05.02.01.09 Roti
05.02.02.00 Transmisii pneumatice
05.02.03.00 Transmisii hidraulice
05.02.04.00 Transmisii electrice(circuite electrice)
05.02.04 01 Instalaţii electrice(fixe, de joasa tensiune)
05.02.04.02 Lampi portabile, cabluri de extensie
05.02.04.03 Conducte ingropate, echipamente de inalta frecventa
05.02.04.04 Instalaţii de iluminare
05.02.04.05 Reţele de furnizare a curentului electric
05.02.04.06 Baterii, acumulatori
05.02.99.00 Alte metode de transmisie
05.99.00.00 Alte sisteme pentru transmiterea şi depozitare energiei,
din grupa 05, neprezentate mai sus
06.00.00.00 Instrumente ne-electrice, nespecificate
06.01.00.00 Instrumente ne-electrice – tip fierastrau
06.01.01.00 Fierastrau de mana
06.01.01.01 Fierastrau de dulgherie
06.01.01.02 Fierastrau pentru busteni
06.01.01.03 Fierastrau pentru metale
06.01.99.00 Alte instrumente acţionate manual – tip fierastrau
06.02.00.00 Instrumente ne-electrice pentru tăiat, separat(inclusiv
foarfeci, foarfeci de gradina)
06.02.01.00 Foarfeci de gradina, pentru copaci, clesti, cutter-e
06.02.02.00 Cutite, pene de despicat
06.02.03.00 Cutite pentru copaci, cioplitoare
06.02.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru tăiat
06.03.00.00 Instrumente ne-electrice pt. tăiat, scurtat, crapat
06.03.01.00 Dalti, burghie
06.03.01.00 Foarfece şi cutite de pentru lemn
06.03.99.00 Alte instrumente pentru tăiat
06.04.00.00 Instrumente ne-electrice pt. pilit, polizat, lustruit
06.04.01.00 Pile, raspe, gratare
06.04.99.00 Alte instrumente pentru pilit, polizat, lustruit
06.05.00.00 Instrumente ne-electrice pt. gaurit, insurubat, rotit
06.05.01.00 Polizoare
06.05.02.00 Surubelnite
06.05.03.00 Maşini de gaurit ne-electrice
06.05.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru gaurit, insurubat, rotit
06.06.00.00 Instrumente ne-electrice pentru nituit, pentru fixarea
cuielor, scoabelor
06.06.01.00 Ciocan, baros
06.06.02.00 Capsatoare
06.06.99.00 Instrumente ne-electrice pentru nituit
06.07.00.00 Instrumente ne-electrice pentru tăiat textile
06.07.01.00 Ace de perforat
06.07.02.00 Ace de tăiat
06.07.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru tăiat textile
06.08.00.00 Instrumente ne-electrice pentru sudura, lipire
06.09.00.00 Instrumente ne-electrice pentru extractia materialelor
şi pentru lucrat pământul
06.09.01.00 Cazmale, scafe
06.09.02.00 Tarnacoape
06.09.03.00 Sapaligi
06.09.04.00 Furci
06.09.05.00 Greble
06.09.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru extractia materialelor
şi pentru lucrat pământul
06.10.00.00 Instrumente ne-electrice pentru vopsit, lubrificat, spălat, curatat
06.10.01.00 Pensule
06.10.02.00 Bureti
06.10.03.00 Bidoane de ulei
06.10.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru vopsit, lubrificat,
spălat, curatat
06.11.00.00 Instrumente ne-electrice pentru vopsit
06.11.01.00 Pensule, bidinele
06.11.02.00 Trafalete
06.11.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru vopsit
06.12.00.00 Instrumente ne-electrice pentru prins, apucat
06.12.01.00 Parghii, clesti de prins, tesle
06.12.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru prins; apucat
06.13.00.00 Instrumente ne-electrice pentru bucatarie(cu excepţia
cutitelor)
06.13.01.00 Furculite, linguri, polonice
06.13.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru bucatarie(cu excepţia
cutitelor)
06.14.00.00 Instrumente ne-electrice pentru chirurgie şi medicina, în general
06.14.01.00 Seringi, ace
06.14.02.00 Bisturie
06.14.03.00 Echipamente stomatologice
06.14.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru chirurgie şi medicina,
în general
06.15.00.00 Instrumente ne-electrice medicale şi chirurgicale (care nu sunt
de tăiat)
06.14.01.00 Forcepsi
06.14.99.00 Alte instrumente ne-electrice medicale şi
chirurgicale(care nu sunt de tăiat)
06.99.00.00 Alte instrumente ne-electrice pentru alte activităţi din
grupa 06, neprezentate mai sus
07.00.00.00 Instrumente acţionate manual, mecanice – nespecificate
07.01.00.00 Instrumente(unelte)-tip fierastrau
07.01.01.00 Fierastrau
07.01.01.0X Fierastrau
07.01.02.00 Fierastrau circular
07.01.02.0X Fierastrau circular
07.01.03.00 Fierastrau pentru sabloane
07.01.03.0X Fierastrau pentru sabloane
07.01.04.00 Lanturi-fierastrau
07.01.04.0X Lanturi-fierastrau
07.01.99.00 Alte instrumente mecanice – tip fierastrau
07.02.00.00 Instrumente mecanizate pentru tăiat, separat (inclusiv
foarfeci foarfeci de gradina)
07.02.01.00 Foarfeci de tuns(electrici, termici, etc)
07.02.01.0X Lame de barbierit(electrici, termici, ctc)
07.02.02.00 separatori portabili
07.02.02.0X Separatori portabili
07.02.03.00 Foarfece de gradina mecanizat
07.02.03.0X Foarfece de gradina mecanizat
07.02.04.00 Instrumente de descarcerare
07.02.04.0X Instrumente de descarcerare
07.02.05.00 Foarfece petru tăiat gard viu
07.02.05.0X Foarfece pentru tăiat gard viu
07.02.06.00 Cutit electric
07.02.06.0X Cutit electric
07.02.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru tăiat, separat
07.03.00.00 Instrumente mecanizate pt. sculptat, tăiat, daltuit, tuns
07.03.01.00 Dalti(electrice)
07.03.01.0X Dalti(electricc), ace, ciocanele
07.03.02.00 Instrumente pentru fante şi caneluri
07.03.02.0X Instrumente pentru fante şi caneluri
07.03.03.00 Ace dentare
07.03.99.00 Instrumente mecanizate pentru sculptat, tăiat, daltuit, funs
07.04.00.00 Instrumente mecanizate pentru pilit, polizat
07.04.01.00 Maşini de polizat
07.04.01.0X Maşini de polizat
07.04.02.00 Maşini de lustruit
07.04.02.0X Maşini de lustruit
07.04.03.00 Maşini de decojit
07.04.03.0C Maşini de decojit
07.04.04.00 Cutit circular
07.04.04 0X Cutit circular
07.04.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru pilit, polizat
07.05.00.00 Instrumente mecanizate pentru gaurit, rotit, insurubat
07.05.01.00 Masina de gaurit electrica, actionata manual
07.05.02.00 Masina de insurubat, de strâns
07.05.03.00 Chei
07.05.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru gaurit, rotit, insurubat
07.06.00.00 Instrumente mecanizate pentru nituit, sudura
07.06.01.00 Matrite
07.06.02.00 Ciocane pneumatice
07.06.03.00 Pistoale pentru cuie
07.06.04.00 Pistoale pneumatice pentru nituri
07.06.05.00 Tesle, ciocane pentru nituri, clesti pentru nituri
07.06.06.00 Pistoale cu cartus – pentru pioneze
07.06.07.00 Maşini pentru capsat
07.06.99.00 Alte instrumente mecanizate pt. nituit, sudura, capsare
07.07.00.00 Instrumente mecanizate pentru tăiat
07.07.01.00 Maşini portabile
07.07.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru tăiat
07.08.00.00 Instrumente mecanizate pentru sudat, lipit
07.08.01.00 Maşini electrice pentru sudura
07.08.02.00 Aplicator de adeziv
07.08.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru sudat, lipit
07.09.00.00 Instrumente mecanizate pentru extragerea
materialelor şi pentru lucrat pământul
07.09.01.00 Ciocan pneumatic, baros
07.09.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru extragerea
materialelor şi pentru lucrat pământul
07.10.00.00 Instrumente mecanizate pentru vopsit, lubrificat,
spălat, curatat
07.10.01.00 Aspiratoare
07.10.02.00 Misini de ceruit
07.10.03.00 Aspiratoare cu inalta presiune
07.10.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru vopsit, lubrifiat, spălat,
curatat
07.11.00.00 Instrumente mecanizate pentru vopsit
07.11.01.00 Pistoale de vopsit
07.11.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru vopsit
07.12.00.00 Instrumente mecanizate pt. prins, pt. apucat
07.12.01.00 Clesti pneumatici
07.12.02.00 Prese
07.12.99.00 Alte instrumente mecanizate pt. prins, pt. apucat
07.13.00.00 Instrumente mecanizate pentru bucatarie
07.14.00.00 Instrumente mecanizate pentru încălzit
07.14.01.00 Uscatoare de par
07.14.02.00 Casti de uscat parul
07.14.03.00 Aprinzatoare electrice
07.14.04.00 Fier de călcat
07.14.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru încălzit
07.15.00.00 Instrumente mecanizate medicale şi chirurgicale
07.15.01.00 Bisturie electrice
07.15.99.00 Alte instrumente mecanizate medicale şi chirurgicale
07.16.00.00 Alte instrumente mecanizate medicale şi chirurgicale – altele
07.17.00.00 Pistoale pneumatice
07.18.00.00 Alte instrumente mecanizate din grupa 07, neprezentate mai sus
08.00.00.00 Instrumente mecanizate – fără a fi specificată sursa de energie –
nespecificate
08.01.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie –
tip fierastrau
08.02.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie
pentru tăiat şi separat
08.03.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie
pentru sculptat, daltuit
08.04.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie
pentru polizat, lustruit
08.05.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie
pentru gaurit, rotit, insurubat
08.06.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie
pentru nituit, sudat
08.07.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie
pentru tăiat
08.08.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie
pentru sudat, lipit
08.09.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie
pentru extractia materialelor şi pentru lucrat pământul
08.10.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie
pentru lubrificat, curatat, spălat
08.11.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie
pentru vopsit
08.12.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie
pentru apucat, pentru prins
08.13.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificata sursa de energie
pentru bucatarie
08.14.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie –
medicale şi chirurgicale
08.15.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie-
medicale şi chirurgicale – altele
08.99.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie –
pentru alte activităţi, neprezentate mai sus
09.00.00.00 Maşini+ echipamente-portabile/mobile -nespecificate
09.01.00.00 Maşini şi echipamente- portabile s-au mobile – pentru extractia
materialelor în activităţi de minerit, excavaţii, construcţii
09.01.01.00 Echipamente pentru excavaţii
09.01.01.01 Sfredel
09.01.02.00 Excavatoare
09.01.02.01 Mini -incarcatoare de pământ
09.01.02.02 Mini – excavatoare
09.01.02.03 Incarcatoare
09.01.02.04 Excavatoare operate prin cabluri
09.01.02.05 Buldozere
09.01.02.06 Excavatoare hidraulice
09.01.02.07 Nivelatoare de pământ
09.01.03.00 Maşini de astupat gropi
09.01.03.01 Nivelator pneumatic
09.01.03.02 Basculante
09.01.03.03 Maşini de comprimat
09.01.04.00 Construcţia şi întreţinerea soselelor
09.01.04.01 Razuitoare de asfalt, maşini pentru tratarea asfaltului,
excavatoare
09.01.04.02 Maşini de imprastiat bitum
09.01.04.03 Agregate de strivit- autopropulsate
09.01.05.00 Betoniere
09.01.05.01 Maşini de finisat asfaltul
09.01.06.00 Echipament plutitor pentru activităţi riviere şi maritime
09.01.06.01 Maşini pentru activităţi subacvative
09.01.07.00 Echipamente pentru foraj
09.01.07.01 Foreze
09.01.08.00 Echipamente pt. construcţia de reţele de canalizare
09.01.09.00 Echipamente pentru activităţi subterane
09.01.09.01 Echipamente pentru construcţia tunelelor
09.01.09.02 Echipamente pentru construcţia ecluzelor
09.01.10.00 Echipamente pentru demolări
09.01.10.01 Excavator pentru spart betonul
09.01.10.02 Lama termica
09.01.11.00 Maşini pentru tratamentul suprafeţelor din beton
09.01.11.01 Maşini de nivelat
09.01.12.00 Instrumente pentru întreţinerea plitelor din beton
09.01.99.00 Alte maşini şi echipamente- portabile sau mobile –
pentru activităţii cu pământul
09.02.00.00 Maşini şi echipamente- portabile sau mobile – pentru
activităţi cu pământul – agricole
09.02.01.00 Tractoare
09.02.02.00 Cositoare, maşini de tuns iarba
09.02.02.01 Cositoare
09.02.02.02 Maşini de tuns iarba
09.02.02.03 Maşini de tuns lastari, trase sau nu; cutite de tuns
iarba, cu lame rigide
09.02.02.04 Maşini de tuns lastari, trase sau nu; cutite de tuns
iarba(electrice, pneumatice, etc.)
09.02.02.05 Suflatoare
09.02.03.00 Echipamente auto-propulsate
09.02.03.01 Tractoare agricole
09.02.03.02 Maşini agricole
09.02.04.00 Echipamente trase cu mana
09.02.04.01 Vehicule, trailere agricole
09.02.04.02 Alte echipamente trase cu mana
09.02.05.00 Echipamente agricole pentru tratarea recoltei
(pesticide, insecticide, ierbicide)
09.02.06.00 Alte echipamente agricole
09.03.00.00 Componente de maşini şi echipamente- portabile sau mobile
09.03.01.00 Părţi componente ale maşinilor de tăiat
09.03.99.00 Alte componente de maşini şi echipantente-portabile sau mobile
09.04.00.00 Maşini mobile de curatat interiorul
09.04.01.00 Maturi şi perii mecanice
09.04.02.00 Maşini de curatat podeaua
09.04.03.00 Maşini de curatat podeaua cu operator(walking)
09.04.04.00 Maşini de curatat podeaua cu operator(driver)
09.04.99.00 Alte maşini mobile de curatat interiorul
09.99.00.00 Alte maşini portabile sau mobile de curatat, din grupa
09, neprezentate mai sus
10.00.00.00 Maşini şi echipamente – fixe – nespecificate
10.01.00.00 Maşini pentru extractia materialelor şi de lucrat pământul
10.01.01.00 Maşini fixe pentru extractia materialelor şi de lucrat
pământul, în mine şi cariere
10.01.02.00 Maşini fixe agricole pentru lucrat pământul
10.01.03.00 Maşini fixe pentru lucrat pământul – în construcţii
10.01.99.00 Alte maşini pentru extractia materialelor
10.02.00.00 Maşini pentru pregătirea materialelor
10.02.01.00 Strivitoare cu bare, came, roti, grinde
10.02.01.0X Moara pentru…
10.02.01.0X Maşini de fragmentat
10.02.01.0X Maşini de pisat
10.02.01.0X Moara cu bare
10.02.01.0X Moara cu tuburi
10.02.01.0X Moara cu muchii
10.02.02.00 Mori pentru piatra
10.02.02.0X Mori pentru piatra
10.02.03.00 Strivitoare cu role
10.02.03.0X Malaxoare
10.02.04.00 Strivitoare rotative
10.02.04.0X Strivitoare rotative pentru…
10.02.04.0X Tocator pentru…
10.02.04.0X Sfasietor pentru…
10.02.04.0X Defibrator pentru…
10.02.04.0D Batator, pisator
10.02.04.0X Mixer
10.02.04.0X Presa
10.02.04.0X Tocator de deşeuri
10.02.04.0X Granulator
10.02.05.00 Strivitor
10.02.05.0B Zdrobitor
10.02.05.0X Ciocan de zdrobit
10.02.05.0X Ciocan în cadere
10.02.05.0X Concasor
10.02.06.00 Maşini pentru filtrare şi separare, oscilatoare
10.02.06.0B Maşini de golire
10.02.06.0X Maşini de sortat
10.02.06.0X Osciloscoape
10.02.06.0X Site
10.02.06.0X Prese
10.02.06.0X Ciururi
10.02.06.0X Ciururi rotative
10.02.06.0X Site de moara
10.02.07.00 Maşini pentru filtrare şi separare, pivotante
10.02 07.0H Maşini rotative
10.02.07.0X Site rotative
10.02.07.0X Ecrane rotative
10.02.07.0X Ciururi rotative, tambure, tobe
10.02.07.0X Filtre
10.02.08.00 Maşini pentru filtrare şi separare, centrifugale
10.02.08.0X Separator centrifugal
10.02.08.0X Uscator – centrifugal
10.02.09 00 Maşini de filtrat şi separat, prese
10.02.09.0X Filte tip presa
10.02.10.00 Maşini pentru filtrare şi separare, decantoare
10.02.10.0X Dancatoare
10.02.11.00 Maşini de decorticat
10.02.11.0G Maşini de smuls
10.02.11.0G Epilatoare
10.02.11.0H Maşini de decojit
10.02.11.0H Maşini de decojit
10.02.11.0X Maşini de decojit
10.02.12.00 Maşini pentru deschis
10.02.12.0F Batatoare
10.02.12.0F Desfacator de baloti
10.02.12.0F Desfacator
10.02.12.0F Darac
10.02.12.0F Încărcător (textile)
10.02.12.0F Masina de descurcat fire
10.02.12.0F Masina de îndepărtare a scaietilor din lana
10.02.12.0F Masina de sfasiat materiale
10.02.12.0F Masina de daracit
10.02.12.0F Masina Willey
10.02.12.0F Masina de daracit
10.02.12.0F Deschizator
10.02.12.0F Maşini de tuns oile
10.02.12.0F Tubina de melitat
10.02.13.00 Maşini de pieptanat
10.02.13.0F Maşini de trasat(pentru textile)
10.02.13.0F Pieptene
10.02.14.00 Maşini pentru malaxat(cu brate)
10.02.14.0H Mixere pentru creme(pentru prajituri)
10.02.14.0H Maşini pentru amestecat aluatul
10.02.14.0X Mixere
10.02.14.0H Maşini pentru ciocolata
10.02.14.0X Agitatoare
10.02.14.0X Mixere interioare(cufundate)
10.02.14.0X Mixer Werner
10.02.14.0X Maşini pentru amestecat aluatul (cu brate)
10.02.15.00 Maşini pentru malaxat cu cuva mobila
10.02.15.0A Malaxoare pentru beton
10.02.15.0A Malaxoare industriale pentru beton
10.02.15.0A Balastiere
10.02.16.00 Maşini pentru malaxat cu cuva fixa
10.02.16.0F Cuve pentru vopsea
10.02.16.0F Rezervoare
10.02.16.0H Recipiente pentru agitat
10.02.16.0H Maşini de trasat
10.02.16.0H Mixer de inghetata
10.02.16.0H Mixer electric
10.02.16.0X Cristalizator
10.02.16.0X Masina de dilutie, prin mixare
10.02.16.0X Masina de omogenizat
10.02.16.0X Mixer (cu cilindru fix)
10.02.16.0X Rasnita
10.02.17.00 Malaxor cu cilindri
10.02.17.0X Mixer cilindric
10.02.99.00 Alte tipuri de maşini pentru strivit, filtrat, mixat
10.03.00.00 Maşini pentru procesarea materialelor – procesare chimica
10.01.01.00 Maşini pentru procese chimice, reactoare industriale
10.01.01.00 Echipamente pentru tratamentul cu pesticide
10.01.01.02 Reactoare, echipamente de distilare
10.01.01.03 Băi şi alte echipamente pentru tratamente chimice
10.03.02.00 Echipamente pentru laboratoare chimice
10.03.02.01 Echipamente pt. laboratoare chimice pt. analize
10.03.02.02 Laboratoare de sticlarie
10.03.99.00 Alte echipamente pentru laboratoare chimice
10.04.00.00 Maşini pentru procesarea materialelor – procesare la
cald(cuptoare, uscatoare)
10.04.01.00 Cuptoare de ardere
10.04.01.0X Echipamente pentru tratamente la cald
10.04.01.0B Cuptoare pentru tratarea metalelor
10.04.01.0A Cuptoare pentru ciment, caramida, etc.
10.04.02.00 Uscatoare
10.04.02.01 Cuptoare de uscat
10.04.02.02 Echipamente de uscare
10.04.02.03 Echipamente pentru menţinerea temperaturii
10.04.02.04 Instalaţii de încălzire/răcire
10.04.02.05 Boilere
10.04.02.06 Echipamente de încălzire
10.04.02.07 Reglatoare de temperatura
10.04.02.08 Incalzitoare cu aburi
10.04.03.00 Sterilizatoare, pasteurizatoare, autoclave
10.04.03.01 Autoclave
10.04.03.02 Pasteurizatoare
10.04.03.03 Sterilizatoare
10.04.04.00 Echipamente pentru gătit
10.04.04.01 Echipamente pentru gătit şi reincalzit mancarea
10.04.99.00 Alte tipuri de echipamente pentru procesare la cald
10.05.00.00 Maşini pt. procesarea materialelor -procesare la rece
10.05.01.00 Maşini de răcire
10.05.01.01 Echipamente de producere a frigului
10.05.01.02 Echipamente de răcire
10.05.01.03 Maşini de răcire
10.05.99.00 Alte maşini de răcire
10.06.00.00 Maşini pt. procesarea materialelor – alte procese
10.07.00.00 Maşini pt. procesarea materialelor – procesare prin compresare
10.07.01.00 Prese pentru deformare
10.07.01.0B Maşini pentru laminarea metalelor
10.07.01.0X Prese de stantat
10.07.01.0B Matrite pt.diverse piese de feonerie(cuie, nituri, etc.)
10.07.01.0X Maşini pentru jonctiune prin presare
10.07.01.0H Injectoare
10.07.01.0H Maşini pentru presarea carnii
10.07.01.0H Prese pentru produsele alimentare
10.07.01.0X Prese pentru suruburi
10.07.01.0X Nicovale
10.07.01.0X Arbore de presare mecanică
10.07.01.0X Tuburi pentru expandare
10.07.01.0X Maşini pentru producerea sticlei
10.07.01.0X Maşini pentru testarea mingilor (prese)
10.07.01.0X Maşini de stantat
10.07.01.0X Ciocan-pendul
10.07.01.0X Prese de legatorie
10.07.01.0X Prese de legatorie -manuale
10.07.01.0X Prese de arcuire
10.07.01.0X Prese pentru insurubat
10.07.01.0X Prese de calibrare
10.07.01.0X Prese-chei
10.07.01.0X Presa – cap de lebada
10.07.01.0X Prese de frictiune
10.07.01.0X Prese la rece
10.07.01.0X Pedale
10.07.01.0X Prese pentru tighel
10.07.01.0X Prese cu suport mobil
10.07.01.0X Prese pentru imbinarea materialului
10.07.01.0X Prese electromagnetice
10.07.01.0X Prese pneumatice
10.07.01.0X Supape
10.07.02.00 Prese de forjare
10.07.02.0B Maşini de forjat
10.07.03.00 Ciocane-pilon
10.07.03.0B Ciocan cu cadere
10.07.03.0B Baros
10.07.03.0B Ciocan electric
10.07.03.0B Prese la cald
10.07.04.00 Prese pentru balotat, impachetat
10.07.04.0X Prese pentru tocat, prese pentru balotat(hârtie, textile,
metale, etc.)
10.07.05.00 Alte tipuri de prese
10.07.05.0E Prese pentru emailat
10.07.05.0E Prese pentru pliat
10.07.05.0E Prese pentru copertare
10.07.05.0E Prese pentru gofrat
10.07.05.0X Prese pentru lipit(menghine)
10.07.05.0E Maşini de satinat, emailat, smaltuit
10.07.05.00 Prese pentru călcat
10.07.05.0G Maşini pentru lustruit
10.07.05.0X Banc pentru calibrare
10.07.05.0X Maşini de curatat(în industria textila)
10.07.05.0X Filator – cu cilindri(masina pt. producerea firelor)
10.07.05.0X Prese circulare
10.07.05.0X Prese de comprimat
10.07.05.0X Prese de zimtat
10.07.05.0X Presa pentru executat mulaje de carton
10.07.05.0X Prese de balotat grane
10.07.05.0X Prese de testare
10.07.05.0X Prese hidraulice
10.07.05.0X Alte maşini de presat
10.08.00.00 Maşini pentru dat forma materialelor – prin netezire,
laminare, presare cu cilindri
10.08.01.00 Laminoare
10.08.01.0B Laminor
10.08.01.0B Laminor la rece
10.08.02.00 Maşini de tras în fire (filatoare de sarma)
10.08.02.0B Banc de tras în fire
10.08.02.0B Maşini de tras în fire
10.0S.03.00 Maşini de netezit (cu cilindri)
10.08.03.06 Maşini de indoit, de curbat(tuburi, profile, etc.)
10.08.03.0B Maşini pentru îndreptat (tuburi, profile, etc.)
10.08.03.0B Maşini de tăiat coli
10.08.03.0B Maşini de tăiat suluri
10.08.03.0B Maşini pentru profile
10.08.03.0B Maşini pentru profilat tuburi
10.08.03.0B Matrite
10.08.03.0B Matrite rotative
10.08.04.00 Calendere
10.08.04.0D Calendere pentru plastic
10.08.04.0E Calendere pentru lipirea şi glasarea hârtiei
10.08.04.0X Calendere pentru grane
10.08.04.0X Calender
10.08.05.00 Masina cilindrica pentru producerea hârtiei
10.08.05.0E Maşini pentru rularea/derularea hartei pe suluri
10.08.05.0E Maşini de producere a cartonului
10.08.05.0E Maşini de producere a cutiilor de carton
10.08.05.0E Maşini de producere a sacoselor de hârtie
10.08.05.0E Maşini de producere a plicurilor
10.08.05.0E Maşini folosite în prod. hârtiei(fără alte detalii)
10.08.05.0E Maşini de incrertit
10.08.05.0E Slotter – pentru taieturi, fante
10.08.05.0E Maşini de producere a tuburilor din carton( dimensionare,
tăiere pe dimensiuni)
10.08.05.0E Maşini cu cutit rotativ
10.08.05.0E Maşini de derulat
10.08.05.0E Cilindri în mişcare de dute-vino
10.08.05.0E Stivuitor
10.08.05.0E Masina de despachetat
10.08.05.0E Masina de dimensionat
10.08.05.0E Masina de indosariat
10.08.05.0E Masina de glasat
10.08.05.0E Alimentator automatic
10.08.05.0E Presa de dimensionat(cu cilindri)
10.08.05.0E Masa de fabricaţie
10.08.06.00 Cilindri, alte aparate(în afară celor de tipărit)
10.08.06.0B Maşini de polizat foi metalice
10.08.06.0B Maşini de lustruit vehicule, locomotive
10.08.06.0F Prese de călcat
10.08.06.0G Aparate pentru extensia pielii
10.08.06.0G Tabacarii
10.08.06.0H Maşini de modelare a produselor de panificatie
10.08.06.0H Cilindri pentru întinderea(călcarea) confecţiilor
10.08.06.0H Maşini de modelare a painii
10.08.06.0H Rulou pentru aluat
10.08.06.0H Cilindri pentru cereale
10.08.06.0H Blender maşini pt. coperti din carton sau din lenm
10.08.06.0X Maşini pentru stratificarea lemnului
10.08.06.0X Uscatoare, uscatoare centrifugale
10.08.99.00 Alte maşini pentru dat forma materialelor
10.09.00.00 Maşini pt. dat forma materialelor – prin injecţie,
extracţie, aspirare, rotire, fasonare, topire, turnare
10.09.01.00 Injectoare, extractoare
10.09.01.0A Extractoare pentru caramida sau tigla
10.09.01.0A Maşini pentru producerea curentilor de aer
10.09.01.0A Prese pentru caramida
10.09.01.0B Prese de injecţie sau extracţie(în metalurgie)
10.09.01.0B Presa pentru sinterizare
10.09.01.0X Maşini de injecţie sau extracţie
10.09.01.0H Maşini pentru aluat
10.09.01.0H Maşini pentru unt
10.09.01.0H Maşini de carnati, salamuri
10.09.01.0X Maşini de injecţie sau extracţie, prin lovire
10.09.01.0X Injector
10.09.01.0X Maşini de expandat, generatoare de spuma
10.09.01.0X Maşini pentru umflat/desumflat
10.09.01.0X Prese pentru desumflat
10.09.02.00 Maşini pentru presat, pentru afanat
10.09.02.0X Maşini şi prese pentru afanat
10.09.02.0D Maşini pentru retragere(scoatere)
10.09.02.0D Maşini pentru realizarea compoziţiei materialelor
10.09.02.0D Prese de vulcanizare
10.09.02.0H Prese pentru produse alimentare
10.09.02.0X Matrite pentru turnare la rece
10.09.02.0X Maşini de spritat aluatul, cremele-sub diverse forme
10.09.02.0X Matrite pentru turnare la cald
10.09.02.0X Masina de paletat
10.09.02.0X Prese-prin bataie
10.09.03.00 Alte tipuri de maşini pentru presat, pentru afanat
10.09.04.00 Cuptor de ardere(de distrugere)
10.09.05.00 Furnal
10.09.06.00 Cuptor
10.09.07.00 Cuve, creuzete
10.09.08.00 Mulaje de sticla
10.09.09.00 Alte aparate de topit
10.09.09.0B Turnatorii(maşini)
10.09.09.0B Linotip
10.09.99.00 Alte maşini de dat forma materialelor, prin injecţie..
10.10.00.00 Maşini-instrumente(pentru tratarea suprafeţelor,
nivelare, polizare, etc.)
10.10.01.00 Freze
10.10.01.0X Freze automate
10.10.01.0X Ereze pentru muchiile suprafeţelor
10.10.01.0X Masina de frezat
10.10.01.0B Masina de divizat
10.10.01.0B Masina de calibrat
10.10.01.0B Masina de centrat
10.10.01.0B Rascheta
10.10.02.00 Masina de netezit
10.10.02.0B Maşini de modelare (a suprafeţelor)
10.10.02.0X Modelator
10.10.02.0X Masina pentru caneluri
10.10.02.0X Masina de netezit(planer)
10.10.02.0X Foarfece cu patru fete
10.10.03.00 Masina pentru fante
10.10.03.0X Masina pentru crestaturi
10.10.03.0X Masina de gaurit
10.10.03.0X Masina pentru fante
10.10.03.0X Masina pentru fante cu lant
10.10.04.00 Maşini de macinat, ascutit, forfecat
10.10.04.0A Strung pentru sticla
10.10.04.0A Fierastrau pentru caramida, fierastrau pentru sticla
10.10.04.0X Rasnita cu disc
10.10.04.0X Piulita pentru macinat
10.10.04.0X Rasnita cu roata
10.10.04.0X Moara
10.10.04.0X Rasnita cu pendul
10.10.04.0X Rasnita cu fierastrau
10.10.04.0X Taietor cu disc fix
10.10.05.00 Rectificatoare de suprafata
10.10.05.0X Banc de slefuit
10.10.05.0X Banc de rectificare
10.10.05.0X Rectificator cilindric sau plan
10.10.05.0X Lustruitor
10.10.06.00 Maşini de polizat
10.10.06.0D Masina pentru polizat cauciucul
10.10.06.0G Masina pentru polizat pielea
10.10.06.0X Polizor cu perie
10.10.06.0X Polizor fix
10.10.06.0X Polizor cu perie circulara
10.10.06.0X Polizor circular pentru finisajul suprafeţelor
10.10.06.0X Roata de polizat
10.10.06 0X Masina de tamponat
10.10.06.0X Masina de pulverizat sticla
10.10.06.0X Masina de tamponat fixa
10.10.06.0X Masina de tamponat fixa – cu curea fixa
10.10.07.00 Polizoare cu tambur
10.10.07.0X Polizor cu tambur
10.10.07.0X Tambur de polizat, de tamponat
10.10.08.00 Maşini pentru suprafeţe plane
10.10.08.0C Maşini pentru suprafeţe plane
10.10.09.00 Strunguri centrate
10.10.09.0X Strung fix
10.10.09.0X Strung cu arc
10.10.09.0X Strung orizontal
10.10.09.0X Strung centrat (glisant, cu fir, cu spirala, cu spin, cu
arc, etc.)
10.10.09.0X Strung vertical
10.10.10.00 Strunguri automate şi strunguri rasturnate(cu
burghiul fixat într-un punct superior suprafeţei de lucru)
10.10.10.0X Strung automat
10.10.10.0X Strung pentru finisaj
10.10.10.0X Strung pivotant
10.10.10.0X Strung pentru jonctiuni
10.10.11.00 Strung cu burghiu rotativ
10.10.11.0X Masina cu burghiu rotativ
10.10.11.0X Strung cu burghiu rotativ
10.10.12.00 Maşini de strunjit-cu ax
10.10.13.00 Misini de gaurit
10.10.13.0X Masina de punctat
10.10.13.0X Masina de gaurit(columnar, radial, cu ax singular)
10.10.14.00 Alezoare
10.10.14.0X Alezoare(verticale şi orizontale)
10.10.14.0X Rectificatoare (verticale şi orizontale)
10.10.15.00 Alte aparate pentru tratarea suprafeţelor
10.10.15.0A Roata olarului
10.10.15.0B Electropolizor
10.10.15.0D Strung pentru resapat
10.10.15 0X Strung pentru lemn, strung pentru piele
10.10.99 00 Alte aparate pentru slefuirea suprafeţelor
10.11.00.00 Maşini-unehe-ipt fierastrau
10.11.01.00 Fierastrau circular
10.11.01.0X Fierastrau circular
10.11.01.0X Fierastrau lamelar, pentru fante şi caneluri
10.11.01.0X Fierastrau pentru modelaj (traforaj)
10.11.01.0X Fierastrau rotativ
10.11.02.00 Fierastrau cu panglica, cu coarda
10.11.02.0X Fierastrau cu panglica, cu coarda
10.11.02.0X Fierastrau cu panglica, cu coarda-pentru despicat
10.11.03.00 Fierastrau alternativ
10.11.03.0X Fierastrau alternativ
10.11.03.0X Fierastrau oscilant
10.11.03.0X Fierastrau sabie
10.11.04.00 Alte tipuri de fierastrau
10.11.04.0C Fierastran de dimensionat
10.11.04.0C Fierastrau cu panglica, pentru busteni
10.11.99.00 Alte maşini – tip fierastrau
10.12.00.00 Maşini-unelte – pentru tăiat, despicat, tuns (inclusiv
cutite de macelarie, maşini de tuns, clesti pt. sarma,
echipamente de întrerupere a oxigenului)
10.12.01.00 Prese de decupat, de perforat
10.12.01.0X Prese de decupat
10.12.01.0E Perforator pentru hârtie
10.12.01.0E Presa pentru taierea şi marcarea hârtiei
10.12.01.0X Disc taietor
10.12.01.0X Masina de cioplit, de crestat
10.12.01.0X Masina de perforat
10.12.01.0X Masina de punctat
10.12.01.0X Presa de decupat( presa de tighelit)
10.12.01.0X Presa de punctat
10.12.02.00 Ghilotine
10.12.02.0X Ghilotina
10.12.02.0X Masina de forfecat
10.12.02.0H Masina pentru îndepărtat grasimea
10.12.02.0X Masina de cizelat
10.12.02.0X Masina de tăiat pentru…
10.12.02.0H Masina de feliat pâine şi prajituri
10.12.02.0X Masina de decojit
10.12.02.0X Masina de separat în bucăţi
10.12.02.0H Masina pentru tăiat peste
10.12.02.0H Masina de decojit, masina de desapat
10.12.02.0X Masina de tocat, tocator
10.12.02.0X Razatoare, raspa
10.12.02.0H Masina pentru îndepărtat tendoanele şi nervurile
10.12.02.0X Masina de feliat(cu lama la suprafata)
10.12.02.0H Masina pentru tăiat aluatul
10.12.02.0X Taietor cilindric
10.12.02.0X Masina de tăiat în bucăţi(de aceeaşi dimesiune)
10.12.02.0X Ghilotina
10.12.02.0X Masina de stantat
10.12.02.0X Masina de portionat
10.12.02.0X Masina de crestat
10.12.02.0X Foarfeca de gradina
10.12.03.00 Taietoare – crocodil(cu came de strangere)
10.12.03.0X Taietor de muchii
10.12.03.0X Taietor de fragmente metalice
10.12.03.0X Taietcr -crocodil
10.12.03.0X Taietoare ne-mecanizate cu maner sau pedala
10.12.04.00 Cizela cu lamela pivotanta
10.12.04.0X Feliator pentru…, feliator cu disc
10.12.04.0X Cizela cu discuri taietoare
10.12.04.0X Masina de cizelat cu role, cutit rotativ
10.12.05.00 Cizele(altele decât cizelele ne-portabile)
10.12.06.00 Masina de sfasiat
10.12.07.00 Fierastrau cu lant
10.12.07.0X Fierastrau fix cu lant
10.12.08.00 Feliator
10.12.08.0C Strung rotativ pentru furnir
10.12.08.0C Despicator de busteni (pana)
10.12.08.0C Feliator- pentru lemn şi alte materiale
10.12.08.0X Masina de despicat (lemnul)
10.12.09.00 Polizor
10.12.09.0C Polizor pentru lemn şi alte materiale
10.12.09.0C Masina de aschiat
10.12.09.0X Masina de stantat
10.12.10.00 Despicator
10.12.09.0G Masina de transat
10.12.09.0G Masina stratisicat(pielea de animale)
10.12.09.0G Masina de ras(blanuri)
10.12.09.0G Masina de tăiat
10.12.09.0G Cleste pentru blanuri şi perii
10.12.09.0X Razuitoare
10.12.09.0X Masina de smirgheluit
10.12.09.0X Masina de tuns
10.12.09.0X Masina de slefuit
10.12.11.00 Masina de tăiat cu flacara
10.12.11.0X Masina de tăiat cu flama
10.12.11.0X Masina de tăiat cu flacara
10.12.11.0X Taietor de metale-la cald
10.12.11.0X Masina de tăiat cu flacara
10.12.12.00 Masina de tăiat cu laser
10.12.12.0X Laser
10.12.12.0X Mecanism cu laser
10.12.13.00 Masina de tăiat cu jet de apa
10.12.13.0X Masina de tăiat cu jet de lichid
10.12.14.00 Masina de tăiat cu plasma
10.12.15.00 Alte aparate de tăiat
10.12.15.0X Cutter
10.12.15.0X Masina de erodare cu scanteie, masina de electroerodare
(cu bobina, cu electrozi)
10.12.15.0X Masina de tăiat cu scanteie
10.12.99.00 Alte maşini de tăiat
10.13.00.00 Maşini pentru tratarea şi suprafeţele(curatare, spalare,
uscare, vopsire, tipărire)
10.13.01.00 Pulverizator de particule
10.13.01.0X Bloc de sticla
10.13.01.0X Cabina de pulverizare
10.13.01.0X Masina de granulat
10.13.01.0X Distrugator
10.13.01.0X Masina de pulerizat(imprastiat)
10.13.02.00 Aparatura de spălat
10.13.02.0A Masina pentru spălat sticle
10.13.02.0X Masina pentru spălat, degresat, uscat
10.13.01.0F Masina pentru spălat şi uscat – cu solventi
10.13.01.0H Masina pentru spălat legume
10.13.01.0X Spalator
10.13.01.0X Banda transportoare(în spălătorii)
10.13.01.0X Unelte de curatat
10.13.01.0X Cuva(containerul) masinii de spălat
10.13.01.0X Echipament de curăţenie
10.13.03.00 Maşini pentru uscarea suprafeţelor (exclusiv cuptoare de uscat)
10.13.04.00 Maşini pentru vopsire, imprimare
10.13.04.0X Maşini de tipărit
10.13.04.0X Maşini pentru lacuit
10.13 04.0E Masina de cusut Minerva
10.13.04.0E Darac
10.13.04.0E Presa de proba
10.13.04.0E Presa pentru imprimerie
10.13.04.0E Presa pentru îmbrăcăminte, pentru canapele
10.13.04.0E Presa pt. uscarea hârtiei (în procesul de fabricaţie)
10.13.04.0E Presa de echilibrare
10.13.04.0E Presa tipografica
10.13.05.00 Maşini cilindrice pentru vopsire, imprimare
10.13.05.0X Masina de lacuit(cu cilindri)
10.13.05.0X Masina de imprimat(cu cilindri)
10.13.05.0X Masina pentru serigrafie
10.13.05.0X Masina de codificat
10.13.05.0X Masina pentru pelicule
10.13.05.0X Umezitor de suprafeţe
10.13.05.0X Masina de pre-imprimare(în fotografie)
10.13.05.0X Cutit rotativ (pentru tăiere şi imprimare longitudinala)
10.13.05.0E Masina pentru schite
10.13.06.00 Cabina de vopsire prin pulverizare
10.13.06.0X Cabina de vopsire prin pulverizare
10.13.06.0X Instalaţii pentru vopsire
10.13.06.0X Pistol de vopsit
10.13.07.00 Masina pentru vopsit prin imersie
10.13.08.00 Masina pentru vopsit, pentru dimensionat
10.13.08.0F Masina de vopsit cu dispozitiv buretos(trafalet)
10.13.08.0F Masina de egalizat
10.13.08.0F Masina de vopsit prin tamponare
10.13.08.0F Masina pentru finisarea pieilor de animale
10.13.08.0F Masina de lipit
10.13.08.0F Masina de gresat
10.13.08.0F Masina de parlit
10.13.08.0F Masina de captusit
10.13.08.0F Masina rotativa(pentru textile)
10.13.08.0F Masina de brodat
10.13.08.0F Trafalet
10.13.08.0F Mercerizator
10.13.08.0F Masina de polimerizat
10.13.08.0F Sabloane
10.13.08.0F Masina pentru sanforisare
10.13.08.0G Morisca(pentru spălătorii, tabacarii)
10.13.08.0G Tambur de tabacarie
10.13.08.0G Roata cu bataie
10.13.08.0G Toba de tabacarie
10.13.08.0X Masina de imprimat
10.13.08.0X Masina de uscat
10.13.08.0X Masina de barbotare
10.13.08.0X Morisca (pentru vopsitorii)
10.13.08.0X Masina de impregnat
10.13.99.00 Alte aparate pentru curatat, spălat, uscat, vopsit, imprimat,
inpregnat
10.14.00.00 Maşini pentru tratarea suprafeţelor-galvanizare, tratament
electrolitic
10.14.01.00 Maşini pentru tratamente electrolitice
10.14.01.0X Echipamente pentru tratarea suprafeţelor (crom, cadmiu, nichel,
cianuri)
10.14.02.00 Maşini pentru pulverizarea sau imersia în straturi
10.14.02.0X Echipamente pentru tratarea suprafeţelor (pentru galvanizare,
cositorire, emailare)
10.14.02.0X Maşini de metalizat
10.14.03.00 Alte maşini pentru tratarea suprafeţelor
10.15.00.00 Maşini de asamblat(prin sudare, lipire, nituire, insurubare, prin
robineti, conexiuni electrice, coasere, prin carlige)
10.15.01.00 Masina pentru suduri de rezistenta
10.15.01.0X Masina pentru suduri de rezistenta
10.15.01.0X Masina de sudat
10.15.01.0X Masina de sudat în puncte
10.15.01.0X Presa pentru sudura
10.15.02.00 Masina de sudat cu flacara autogena, cu oxiacetilena
10.15.02.0X Masina de tăiat cu flacara(cu petrol sau gaz)
10.15.02.0X Masina de tăiat cu flacara
10.15.02.0X Reglator de presiune(a flacarii taietoare)
10.15.02.0X Lampa pentru sudat
10.15.02.0X Masina de sudat cu flacara
10.15.02.0X Aparat de sudat cu flacara autogena, cu oxiacetilena
10.15.03.00 Masina de sudat electrica
10.15.03.0X Dispozitiv de prins cablurile şi electrozii
10.15.03.0X Aparat de sudat cu arc electric
10.15.04.00 Masina de sudat cu imersie
10.15.04.0X Masina de sudat cu imersie
10.15.05.00 Masina de lipit
10.15.05.0X Masina pentru jonctiuni şi pentru lipit
10.15.05.0X Masina de lipit
10.15.05.0X Masina de sudat cu vid
10.15.06.00 Capsator
10.15.06.0X Capsator(exclusiv pentru procesul de impachetare)
10.15.06.0X Masina de inserat
10.15.06.0X Masina de inserat capse (exclusiv pentru procesul de impachetare)
10.15.07.00 Masina pentru nituit
10.15.07.0X Masina fixa pentru nituit
10.15.08.00 Masina pentru infiletat
10.15.08.0F Masina de asamblat prin rotire
10.15.08.0F Cadru cu pivotare continua
10.15.08.0F Cadru de infiletare
10.15.08.0F Masina cu infiletare dubla
10.15.08.0F Masina pentru infiletat
10.15.08.0F Banc pentru infiletare
10.15.08.0X Mashia de cablat
10.15.09.00 Misina de bobinat
10.15.09.0F Mosor
10.15.09.0F Maşini pentru derularea firelor textile de pe mosor
10.15.09.0F Maşini pt. derularea sau rularea tesaturilor pe suluri
10.15.09.0F Aparate de măsura
10.15.09.0F Masina de urzit
10.15.09.0F Masina de tors
10.15.09.0F Masina de control(textile)
10.15.09.0F Masina de bobinat
10.15.09.0F Masina de creponat
10.15.09.0F Masina de tesut
10.15.09.0F Masina de gofrat
10.15.09.0F Masina de torsionat(metale, sarma)
10.15.09.0F Masina de derulat de pe suluri(metale, sarma)
10.15.10.00 Masina pentru rasucirea cablurilor
10.15.10.0X Masina pentru rasucirea cablurilor
10.15.10.0X Masina de calibrare
10.15.10.0X Masina de spiralat
10.15.10.0X Masina pentru impletirea sarmei
10.15.10.0X Masina de spiralat cabluri
10.15.10.0X Masina pentru stabilopozi
10.15.11.00 Masina de tesut, tricotat
10.15.11.0B Masina pentru confecţionarea plaselor metalice
10.15.11.0B Masina de tesut(metale)
10.15.11.0F Masina de tesut(textile)
10.15.11.0F Masina de tricotat
10.15.11.0F Masina de remaiat
10.15.11.0F Masina de tricotat
10.15.12.00 Masina de cusut
10.15.12.0E Masina de brodat
10.15.12.0X Masina de pliat
10.15.12.0X Masina pentru intins (materialul)
10.15.12.0X Maşini pentru montat cap-coada
10.15.12.0X Maşini pentru reactivarea asamblarilor cap-coada
l0.15.12.0X Maşini pentru fixarea spiralelor pe caiete
10.15.12.0X Impletitor de sarma
10.15.12.0X Maşini de cusut (exclusiv procesul de impachetare)
10.15.12.0X Maşini de innodat (exclusiv procesul de impachetare)
10.15.99.00 Alte aparate pentru sudat, lipit, asamblat
10.15.99.0D Toate tipurile de maşini pentru lipirea plasticului
10.16.00.00 Maşini de inpachetat
10.16.01.00 Maşini de umplere/de descărcare
10.16.01.0Y Aparate pentru spuma lichidă
10.16.01.0Y Maşini pentru măsurarea cantităţii(în procesul de impachetare)
10.16.01.0Y Controlor de nivel
10.16.01.0Y Aparate de alimentare
10.16.01.0Y Maşini pentru umplerea butoaielor
10.16.01.0Y Maşini pentru cantarirea produselor
10.16 01.0Y Masina de comprimat
10.16.01.0Y Masina pentru numerotat produsele
10.16.01.0Y Masina pentru colete, pachete
10.16.01.0Y Masina pentru controlul nivelului
10.16.01.0Y Decapsator de sticle
10.16.01.0Y Masina de taiatm, masina pt. tăiat recipiente, containere
10.16.01.0Y Masina de scos capace
10.16.01.0Y Masina de desurubat
10.16.01.0Y Masina de distribuţie
10.16.01.0Y Masina de descărcare (golire)
10.16.01.0Y Masina de îmbuteliat
10.16.01.0Y Masina de impachetat
10.16.01.0Y Masina de impachetat îmbrăcăminte
10.16.01.0Y Masina pentru modelarea produselor
10.16.01.0Y Masina de spălat, de limpezit (în procesul de impachetare)
10.16.01.0Y Masina de iluminat
10.16.01.0Y Masina pentru fasonarea produselor
10.16.01.0Y Masina pentru deschiderea containerelor
10.16.01.0Y Masina de ceruit
10.16.01.0Y Maşini pentru cantarirea bunurilor
10.16.01.0Y Masina de pozitionat
10.16.01.0Y Masina de prelevare de probe (în procesul de impachetare)
10.16.01.0Y Masina pentru caneluri
10.16.01.0Y Maşini pentru înclinat containere(în descărcare)
10.16.01.0Y Maşini pentru umplerea sticlelor
10.16.01.0Y Maşini pentru emailarea interiorului sticlelor, buteliilor,
flacoanelor
10.16.01.0Y Maşini pentru uscarea recipientelor
10.16.01.0Y Maşini pentru umplere, pentru pus în sticle
10.16.01.0Y Maşini de sortat
10.16.01.0Y Maşini de impachetat, de ambalat
10.16.01.0Y Maşini de defiletat
10.16.01.0Y Maşini de umplut
10.16.01.0Y Maşini pentru pus în sticle
10.16.02.00 Maşini pentru pachete şi etichetare
10.16.02.0Y Maşini pt. închis butelii, sticle, maşini de pus dopuri
10.16.02.0Y Maşini de pus cepuri
10.16.02.0Y Maşini de capisonat
10.16.02.0Y Maşini de cusut (în procesul de impachetare)
10.16.02.0Y Masina de stivuit
10.16.02.0Y Masina de prins/desprins
10.16.02.0Y Masina cu tubulatura (folosite în patiserii şi confecţii)
10.16.02.0Y Maşini de etichetat
10.16.02.0Y Maşini de strâns (de impreunat)
10.16.02.0Y Maşini de unit(de legat)
10.16.02.0Y Cititor de coduri(scanner)
10.16.02.0Y Maşini de legat
10.16.02.0Y Masina de închis sticle
10.16.02.0Y Masina de capsat
10.16.02.0Y Masina de invelit în celofan
10.16.02.0Y Masina de codificat
10.16.02.0Y Masina de lipit şi pliat etichete
10.16.02.0Y Masina pentru lipit cutii de carton şi saci
10.16.02.0Y Compostor
10.16.02.0Y Masina pentru impachetat în piele
10.16.02.0Y Masina pentru impachetarea caserolelor (cu produse alimentare)
10.16.02.0Y Masina de desprins
10.16.02.0Y Decodor
10.16.02.0Y Masina de depaletat
10.16.02.0Y Masina pentru dezlipit etichete
10.16.02.0Y Masina pentru dozat conţinutul în cutii
10.16.02.0Y Masina pentru dozat conţinutul în recipiente
10.16.02.0Y Masina pentru dozat conţinutul în sticle
10.16.02.0Y Masina de coletat
10.16.02.0Y Masina de coletat/decoletat
10.16.02.0Y Masina de prins/desprins
10.16.02.0Y Masina pentru umplerea cutiilor de carton
10.16.02.0Y Masina pentru lipirea cutiilor de carton şi a sacilor
10.16.02.0Y Masina pentru lipit etichete
10.16.02.0Y Masina pentru scos etichete
10.16.02.0Y Masina de pliat
10.16.02.0Y Masina de etichetat
10.16.02.0Y Masina pentru sigilat(deseori prin cusaturi)
10.16.02.0Y Masina pentru sigilat recipiente metalice
10.16.02.0Y Masina pentru sigilat sticle
10.16.02.0Y Masina pentru sigilat cutii şi saci de hârtie
10.16.02.0Y Masina de legat
10.16.02.0Y Masina de format,umplut+sigilat cutii+saci de hârtie
10.16.02.0Y Maşini pentru invelirea sticlelor
10.16.02.0Y Maşini pentru invelirea în huse de protecţie
10.16.02.0Y Maşini de imprimat(în procesul de impachetare)
10.16.02.0Y Maşini de marcat
10.16.02.0Y Maşini de scos banda
10.16.02.0Y Maşini pt. scos sarma (în procesul de despachetare)
10.16.02.0Y Maşini de paletat
10.16.02.0Y Maşini pentru aplicarea pielii pe pachete
10.16.02.0Y Maşini pentru plierea cutiilor de carton şi sacilor
10.16.02.0Y Maşini pentru plierea pliantelor
10.16.02.0Y Maşini pentru dezlipit, scos cauciucul(în procesul de
despachetare)
10.16.02.0Y Maşini pentru scos dopuri speciale
10.16.02.0Y Maşini pentru scos bete
10.16.02.0Y Maşini pentru umplere (şi coasere)
10.16.02.0Y Maşini pentru umplerea recipientelor metalice
10.16.02.0Y Maşini pentru umplerea bomboanelor cu crema
10.16.02.0Y Maşini pentru umplerea cutiilor şi sacilor de hârtie
10.16.02.0Y Maşini pentru ambalarea în rulouri (tunele)
10.16.02.0Y Masina de creponat ambalajul
10.16.02.0Y Masina de cusut(în procesul de ambalare)
10.16.02.0Y Masina pentru plasarea unui extra dop
10.16.02.0Y Masina pentru impachetarea coletelor
10.16.02.0Y Masina pentru etansiezat
10.16.02.0Y Masina de incapsulat
10.16.02.0Y Masina de etichetat
10.16.02.0Y Masina de decapsulat
10.16.02.0Y Masina pentru închis (recipiente)
10.16.02.0Y Masina de marcat
10.16.02.0Y Masina pentru pus cercuri la butoaie
10.16.02.0Y Masina de cusut
10.16.02.0Y Masina pt.scos sarma de prindere a dopurilor (la sticle)
10.16.02.0Y Masina de paletat
10.16.02.0Y Masina de pliat
10.16.02.0Y Masina de cusut(fără umplere)
10.16.02.0Y Masina de cusut pentru pachete
10.16.02.0Y Masina de încărcat
10.16.03.0Y Maşini pentru umplerea sacilor
10.16.03.0Y Masina de umplere a sacilor
10.16.04.0Y Masina de cusut, lipit ambalajele
10.16.04.0Y Capsator- utilizat în procesul de ambalare
10.16.04.0Y Masina de pus banderole
10.16.04.0Y Masina de legat sfori (folosită în procesul de ambalare)
10.16.04.0Y Masina pentru prins clipsuri
10.16.04.0Y Masina pentru insertia clipsurilor
10.16.04.0Y Masina pentru ambalare- folosind cuie
10.16.04.0Y Masina de cusut (folosită în procesul de ambalare)
10.16.04.0Y Maşini pentru barete (în procesul de ambalare)
10.16.04.0Y Maşini pt. fixarea capselor (în procesul de ambalare)
10.16.04.0Y Alte maşini de impachetat
10.17.00.00 Alte maşini industriale -specifice(diverse maşini de
monitorizare şi testare)
10.17.01.00 Maşini de monitorizare şi testare
10.17.01.01 Maşini pt. dozarea cantităţii, balante (automate / manuale)-
exclusiv cele utiliz. în procesul de ambalare
10.17.01.02 Detector de metale
10.17.01.03 Maşini de măsurat, maşini detestat
10.17.01.04 Instrumente de măsura
10.17.02.00 Maşini diverse
10.17.02.01 Mecanism central
10.17.02.02 Masina de cuplat(la energia electrica)
10.17.02.03 Maşini de fabricare a becurilor
10.17.02.04 Maşini-unelte(nespecificat tipul)
10.17.02.05 Masina automată
10.17.02.06 Masina de transfer
10.17.02.07 Robot
10.17.99.00 Alte tipuri de maşini pentru industrie – specifice
10.18.00.00 Maşini specifice, folosite în agricultura, care nu sunt
clasificate anterior
10.18.01.00 Maşini de muls
10.18.99.00 Alte maşini folosite în agricultura
10.99.00.00 Alte maşini fixe şi echipamente din grupa 10, neprezentate mai sus
11.00.00.00 Sisteme de transmisie, transport şi depozitare -nespecificate
11.01.00.00 Sisteme de transmisie, transport şi depozitare -fixe -curele, benzi,
cabluri, transportoare, etc.
11.01.01.00 Transportoare pe lant
11.01.01.01 Lant de transmisie
11.01.01.02 Lant de transmisie(prin tragere)
11.01.01.03 Transmisie prin role
11.01.01.04 Role de transmisie
11.01.02.00 Curea de transmisie
11.01.02.01 Linie de transmisie
11.01.02.02 Transportor pe curle
11.01.02.03 Transportor pe curele – portabil
11.01.03.00 Spirale de transmisie
11.01.03.01 Transmisie cu insurubare, sfredel
11.01.03.02 Alimentator de suruburi
11.01.04.00 Scări rulante, covoare rulante
11.01.04.01 Scări rulante
11.01.04.02 Covoare rulante
11.01.05.00 Echipamente de transport suspendat
11.01.05.01 Telecabina, teleski, telescaun- pt.transp. persoanelor
11.01.05.02 Telecabina – pentru transportul materialelor
11.01.06.00 Alte tipuri de transportoare
11.01.06.01 Paleti transportori
11.01.06.02 Transportor pe role
11.01.06.03 Convector de aer
11.01.06.04 Tranportor aerian pe cablu
11.01.06.05 Tren aerian
11.01.06.06 Transportor de vibratii
11.01.06.07 Transportor de oscilatii
11.01.99.00 Alte tipuri de transportoare
11.02.00.00 Ascensoare, lifturi, macarale, scripeti, parghii
11.02.01.00 Ascensoare pentru produse
11.02.01.01 Ascensoare pentru persoane
11.02.01.02 Scripeti
11.02.01.03 Echipamente pt.ridicare(nacele, platforme în urcare)
11.02.02.00 Mecanism pentru transportul incarcaturilor suspendate
11.02.02.01 Mecanisme suspendate pentru transportul vehiculelor, lift hidraulic
11.02.02.02 Ridicare prin parghii
11.02.03.00 Alte tipuri de ascensoare
11.02.03.01 Dispozitive pentru ridicat galeata
11.02.03.02 Ascensor-încărcător
11.02.03.03 Ascensor-coborator
11.02.03.04 Masina de urcat
11.02.03.05 Masina pentru fixarea containerelor
11.02.03.06 Masina pentru răsturnarea containerelor
11.02.99.00 Alte echipamente de urcat
11.03.00.00 Macarale fixe şi mobile, macarale montate pe vehicule,
mecanisme pt. transportul incarcaturilor suspendate
11.03.01.00 Macarale, punti rulante
11.03.01.01 Macarale
11.03.01.02 Încărcător/descarcator acţionat manual
11.03.01.03 Punti rulante, macarale portabile
11.03.01.04 Brate de încărcare pe vehicule
11.03.02.00 Mulinete, balansoare
11.03.02.01 Mulinete, balansoare
11.03.99.00 Alte mecanisme pentru transportul incarcaturilor suspendate
11.04.00.00 Dispozitive mobile acţionate manual(conectate la o sursa de
energie sau nu) – roabe, vagoneti, ete.
11.04.01.00 Aparate pentru transportul incarcaturilor, fără urcare
11.04.01.01 Roabe
11.04.01.02 Vagonet acţionat manual
11.04.01.03 Transportoare înclinate, roller, carucioare de bagaje
11.04.01.04 Transportor de paleti
11.04.02.00 Motostivuitoare
11.04.02.01 Electrostivuitoare, ascensoare, stivuitoare cu sofer
11.04.02.02 Electrostivuitoare, ascensoare, stivuitoare cu operator
11.04.02.00 Alte dispozitive mobile acţionate manual
11.05.00.00 Echipamente de ridicare, de siguranta, de sustinere şi diverse
dispozitive acţionate manual(inclusiv carlige, funii)
11.05.01.00 Lanturi, cabluri, funii, chingi, corzi elastice
11.05.02.00 Grinzi, cuve de excavator, solenoizi, electromagneti,
tampoane de absorbţie, dispozitive de aspiratie
11.05.03.00 Carlige, dispozitive de prindere
11.05.04.00 Alte echipamente de ridicare
11.06.00.00 Sisteme de depozitare, echipamente de ambalare, containere
(silozuri, tancuri, containere, bazine) -fixe
11.06.01.00 Silozuri, depozite de materiale -fixe
11.06.02.00 Tancuri, containere fixe, deschise
11.06.02.01 Bazine, piscine, elstee, rezervoare – fixe
11.06.03.00 Tancuri, containere fixe, închise
11.06.03.01 Tancuri, containere(care nu sunt pentru gaz)
11.06.03.02 Tancuri, containere pentru gaz
11.06.04.00 Alte sisteme fixe de dopozitare
11.07.00.00 Sisteme de depozitare, echipamente de ambalare,
containere (silozuri, tancuri, containere, bazine) -mobile
11.07.01.00 Containere, bene
11.07.01.0Y Containere, bene- mobile
11.07.99.00 Alte sisteme de depozitare – mobile
11.08.00.00 Accesorii de depozitare, rafturi, resteluri, paleti
11.08.01.00 Rafturi, rasteluri
11.08.01.0Y Rafturi, rasteluri
11.08.02.00 Paleti
11.08.02.0Y Paleti
11.08.99.00 Alte accesorii de depozitare
11.09.00.00 Ambalaje diverse, de mărime mica şi medie, mobile (containere
diverse, sticle, lăzi, extinctoare, etc.)
11.09.01.00 Containere micii(care nu sunt plasate pe vehicule)
11.09.01.0Y Containere mici (care nu sunt plasate pe vehicule)
11.09.02.00 Recipienţi, bidoane, butoaie, butelii(care nu sunt pentru gaz)
11.09.02.0Y Recipienţi, bidoane, butoaie, butelii(care nu sunt pentru gaz)
11.09.03.00 Butelii de gaz, aerosoli, extinctoare
11.09.03.0Y Butelii de gaz, aerosoli, extinctoare
11.09.04.00 Recipienţi flexibili
11.09.04.0Y Recipienţi flexibili, mici şi mari
11.09.05.00 Ustensile de depozitare (la rece)
11.09.05.00 Ustensile de depozitare (la rece)
11.09.06.00 Pubele, lăzi de gunoi
11.09.05.00 Pubele, lăzi de gunoi
11.09.99.00 Alte tipuri de ambalaje(inclusiv cutii goale sau pline)
11.99.00.00 Alte dispozitive pentru transmisie, transport şi
depozitare -din grupa 11, neprezentate mai sus
12.00.00.00 Vehicule de teren -nespecificate
12.01.00.00 Vehicule grele – pentru bunuri, pasageri
12.01.01.00 Camioane, remorci, semi-remorci pentru transport de bunuri
12.01.02.00 Autobuze, autocare: pentru persoane
12.01.99.00 Alte tipuri de vehicule grele
12.02.00.00 Vehicule uşoare – pentru bunuri, pasageri
12.02.01.00 Automobile
12.02.02.00 Camionete, furgonete
12.02.03.00 Tractoare rutiere
12.02.99.00 Alte tipuri de vehicule uşoare
12.03.00.00 Vehicule cu doua sau trei roti – motorizate sau nu
12.03.01.00 Motociclete, scooters
12.03.02.00 Biciclete, scooters
12.03.99.00 Alte vehicule cu doua sau trei roti
12.04.00.00 Alte vehicule de teren, ski-uri, role, patine cu rotile
12.04.01.00 Echipamente pentru deplasarea pe picioare(ski, role)
12.04.02.00 Alte tipuri de echipamente pentru deplasare(rutiera)
12.05.00.00 Alte vehicule de teren din grupa 12, neprecizate mai sus
13.00.00.00 Alte vehicule de transport -nespecificate
13.01.00.00 Vehicule pentru transport feroviar, inclusiv trenuri suspendate:
pentru bunuri
13.01.01.00 Trenuri, vagoane, etc.. pentru bunuri
13.01.02.00 Trenuri suspendate:pentru bunuri
13.01.99.00 Alte vehicule pentru transport feroviar: pt. bunuri
13.02.00.00 Vehicule pentru transport feroviar, inclusiv trenuri suspendate:
pentru pasageri
13.02.01.00 Trenuri, trenuri de metrou, tramvaie, vagoane: pentru pasageri
13.02.02.00 Trenuri suspendate: pentru pasageri
13.02.99.00 Alte vehicule pentru transport feroviar: pentru persoane
13.03.00.00 Vehicule de transport nava-cargo
13.03.01.00 Transportatoare navale:cargo
13.03.02.00 Transportatoare navale:cargo – autopropulsate, inpinse, remorcate
13.03.03.00 Barje
13.03.99.00 Alte vehicule de transport nava-cargo
13.04.00.00 Vehicule de transport naval.-pentru pasageri
13.04.01.00 Bacuri: pentru pasageri
13.04.02.00 Vase de croaziera
13.04.99.00 Alte vehicule de transport naval.-pentru pasageri
13.05.00.00 Vehicule de transport naval pentru pescuit
13.05.01.00 Vase pentru pescuit – la scara industriala
13.05.02.00 Vase pentru pescuit – la scara redusă
13.05.03.00 Vase pentru pescuit – la scara industriala sau la scara
redusă, nespecificate
13.05.99.00 Alte vehicule de transport naval pentru pescuit
13.06.00.00 Vehicule aeriene:cargo
13.06.01.00 Avioane-cargo
13.06.02.00 Elicoptere:cargo
13.06.03.00 Baloane:cargo
13.06.99.00 Alte vehicule aeriene:cargo
13.07.00.00 Vehicule aeriene pentru pasageri
13.07.01.00 Avioane pentru pasageri
13.07.02.00 Elicoptere: pentru pasageri
13.07.03.00 Baloane: pentru pasageri
13.07.99.00 Alte vehicule aeriene: pentru pasageri
13.08.00.00 Alte vehicule de transport din grupa 13, neprezentate mai sus
14.00.00.00 Materiale, obiecte, produse, maşini sau componente ale vehiculelor –
nespecificate
14.01.00.00 Materiale de construcţii -mari şi mici: prefabricate, componente,
cadre, grinzi, caramizi, tigle, etc.
14.01.01.00 Materiale de construcţii -mari
14.01.01.01 Elemente prefabricate( usi, partitii, ferestre)
14.01.01.02 Obloane, cofraje, cadre
14.01.01.03 Grinzi, barne
14.01.02.00 Materiale de construcţii -mici
14.01.02.01 Caramizi, tigle
14.01.03.00 Diverse elemente
14.01.99.00 Alte materiale de construcţii
14.02.00.00 Componente de maşini şi vehicule: sasiuri, brate de macara,
parghii, roti
14.02.01.00 Sasiuri, baraci mobile
14.02.02.00 Dispozitive pentru comanda maşinilor
14.02.03.00 Manivele, leviere
14.02.04.00 Roti
14.02.05.00 Anvelope
14.02.99.00 Alte componente ale maşinilor
14.03.00.00 Părţi/componente de maşini, unelte -partii ale maşinilor
(inclusiv fragmente şi aschii provenite din agentul material)
14.03.01.00 Piese de lucru
14.03.02.00 Unelte, părţi ale uneltelor de pe maşini
14.03.01.00 Aschii dintr-un polizor
14.03.02.00 Aschii, fragmente dintr-o unealta
14.03.99.00 Alţi agenţi proveniţi dintr-o unealta sau parte de masina
14.04.00.00 Componente de asamblare: suruburi, cuie, zavoare
14.04.01.00 Suruburi, zavoare
14.04.02.00 Cuie, clame, clipsuri, nituri
14.04.99.00 Alţi agenţi de asamblare
14.05.00.00 Particule, praf, fragmente, aschii şi altele
14.05.01.00 Fragmente, aschii, cioburi
14.05.02.00 Particule, praf
14.05.99.00 Alte tipuri de particule, praf, fragmente, aschii
14.06.00.00 Produse agricole(inclusiv seminţe, paie, alte produse agricole)
14.07.00.00 Produsepentru agricultura(inclusiv fertilizatori, hrana
pentru animale)
14.07.01.00 Fertilizatori
14.07.02.00 Alimente
14.07.02.00 Produse pentru tratamente în agricultura(ierbicide,
pesticide, fungicide…)
14.07.99.00 Alte produse pentru agricultura
14.08.00.00 Stocuri de produse (inclusiv obiecte şi ambalaje din zonele
de depozitare)
14.08.01.00 Stocuri de substanţe, obiecte, agenţi
14.08.02.00 Cutii, diverse ambalaje
14.08.99.00 Alte stocuri de produse
14.09.00.00 Stocuri de produse -în role, bobine
14.10.00.00 Incarcaturi- transportate prin dispozitive mecanice,
mecanisme de transmisie
14.11.00.00 Incarcaturi- transportate prin mecanisme suspendate
14.12.00.00 Incarcaturi- transportate cu mana
14.99.00.00 Alte materiale, obiecte, produse, agenţi – din grupa 14,
neprezentate mai sus
15.00.00.00 Substanţe chimice, explozive, radioactive, biologice –
nespecificate
15.01.00.00 Substanţe caustice, corosive (solide, lichide sau gazoase)
15.02.00.00 Substanţe toxice, nocive (solide, lichide sau gazoase)
15.03.00.00 Substanţe inflamabile(solide, lichide sau gazoase)
15.03.01.00 Substanţe cu combustie spontana
15.03.02.00 Substanţe care pot produce gaze inflamabile, ca
rezultat al reacţiei cu apa sau cu alte substanţe
15.03.03.00 Combustibili
15.03.99.00 Alte substanţe inflamabile
15.04.00.00 Substanţe explozive, reactive (solide, lichide sau gazoase)
15.04.01.00 Amestecuri explozive
15.04.02.00 Substanţe natural sau pirotehnic explozive
15.04.03.00 Substanţe cu reactie violenta în contact cu apa
15.04.99.00 Alte substanţe explozive
15.05.00.00 Gaze, vapori fără efecte specifice(inerte biologic, care
produc asfixiere)
15.05.01.00 Gaze, vapori fără efecte specifice
15.05.02.00 Gaze, vapori fără efecte specifice(inerte biologic, care
produc asfixiere)
15.05.99.00 Alte gaze, vapori fără efecte specifice
15.06.00.00 Substanţe radioactive
15.07.00.00 Substanţe biologice
15.07.01.00 Urina
15.07.02.00 Fecale
15.07.03.00 Sânge, plasam, ser,
15.07.04.00 Lichide biologice, sperma, saliva, mucus, coloizi
15.07.05.00 Substanţe alergenice de origine biologica
15.07.06.00 Toxine
15.07.99.00 Alte substanţe biologice
15.08.00.00 Substanţe, materiale -fără un risc specific(apa, materiale inerte..)
15.99.00.00 Alte substanţe chimice, explozive, radioactive,
biologice -din grupa 15, neprezentate mai sus
16.00.00.00 Mecanisme-echipamente de siguranta-nespecificate
16.01.00.00 Mecanisme de siguranta -pe maşini
16.02.00.00 Dispozitive de protecţie -individuale
16.02.01.00 Protecţia capului
16.02.02.00 Protecţia respiratei
16.02.03.00 Protecţia ochilor
16.02.04.00 Protecţia corpului
16.02.05.00 Protecţia mainilor
16.02.06.00 Protecţia picioarelor
16.02.99.00 Alte protecţii
16.03.00.00 Mecanistme şi echipamente de urgent
16.04.00.00 Alte mecanisme şi echipamente de siguranta din grupa 16,
neprezentate mai sus
17.00.00.00 Echipament de birou, echipament personal, echipament sportiv şi
arme – nespecificate
17.01.00.00 Mobilier
17.02.00.00 Echipamente – calculatoare, aparatura de birou, copiatoare,
comunicaţii
17.02.01.00 Calculatoare
17.02.02.00 Monitoare
17.02.03.00 Imprimante
17.02.04.00 Scanner
17.02.05.00 Fotocopiator
17.02.06.00 Echipamente de telefonie, fax, telefax
11.01.99.00 Alte calculatoare şi echipamente de birou automate
17.03.00.00 Echipament-didactic, de scris, de desenat-inclusiv
maşini de scris, maşini de stampilat, aparate de mărit,
ceasuri de pontaj
17.03.01.00 Aparate de duplicat
17.03.01.01 Duplicator cu arc sau xenon
17.03.02.00 Echipament fotografic
17.03.02.01 Aparate de mărit
17.03.02.02 Role de film fotografic
17.03.03.00 Maşini de scris, imprimante, etc.
17.03.03.01 Maşini de scris
17.03.03.02 Maşini de imprimat etichete pentru adresa
17.03.03.03 Timbratoare
17.03.03.04 Masina de pontaj
17.03.99.00 Alte echipamente pentru scris, desenat
17.04.00.00 Obiecte şi echipamente pentru sport şi jocuri
17.05.00.00 Arme
17.05.01.00 Arme de foc
17.05.02.00 Arme albe
17.05.99.00 Alte tipuri de arme
17.06.00.00 Obiecte personale, vestimentatie
17.06.01.00 Diverse obiecte, creioane, stilouri, ochelari
17.06.02.00 Vestimentatie
17.06.99.00 Alte obiecte personale
17.07.00.00 Instrumente muzicale
17.08.00.00 Aparatura casnica, ustensile, obiecte(uz ocupational)
17.09.00.00 Alte echipamente de birou, echipament personal, sportiv, arme – din
grupa 17, neprezentate mai sus
18.00.00.00 Organisme vii şi vietuitoare -nespecificate
18.01.00.00 Arbori, plante, culturi
18.01.01.00 Butuci, trunchiuri
18.01.02.00 Ciuperci
18.01.99.00 Alţi agenţi vegetali
18.02.00.00 Animale domestice şi de crescatorie
18.02.01.00 Nevertebrate
18.02.02.00 Peste
18.02.03.00 Anfibieni
18.02.04.00 Păsări
18.02.05.00 Mamifere domestice
18.02.05.01 Porcine
18.02.05.02 Bovine
18.02.05.03 Ovine
18.02.05.04 Cabaline
18.02.05.05 Caini, pisici
18.02.05.06 Soareci, sobolani
18.02.99.00 Alte animale domestice şi de crescatorie
18.03.00.00 Animale sălbatice, insecte, serpi
18.03.01.00 Paraziti multicelulari
18.03.02.00 Insecte
18.03.03.00 Paianjeni
18.03.04.00 Serpi
18.03.05.00 Nevertebrate, meduze, corali, etc.
18.03.06.00 Peste
18.03.07.00 Amfibieni
18.03.08.00 Păsări
18.03.09.00 Mamifere
18.03.99.00 Alte animale sălbatice
18.04.00.00 Micro-organisme
18.04.01.00 Paraziti unicelulari
18.04.02.00 Bacterii
18.04.03.00 Fermenti şi drojdie
18.04.04.00 Alte micro-organisme
18.05.00.00 Agenţi virali infectiosi
18.06.00.00 Oameni
18.07.00.00 Alte organisme şi forme de viata din grupa 18, neprezentate mai sus
19.00.00.00 Depozite de deşeuri -nespecificate
19.01.00.00 Depozite de deşeuri – de materii prime, materiale, produse, obiecte
19.02.00.00 Depozite de deşeuri – de substanţe chimice
19.03.00.00 Depozite de deşeuri – de substanţe biologice, plante, animale
19.03.01.00 Deşeuri provenite din laboratoare, spitale, etc
19.03.01.01 Sânge, urina, fecale
19.03.01.02 Reziduuri ale culturilor de celule şi culturi
bacteriologice
19.03.01.99 Alte deşeuri provenite din laboratoare, spitale
19.03.02.00 Resturi animaliere
19.03.03.00 Resturi vegetale
19.03.99.00 Alte deşeuri biologice
19.99.00.00 Alte depozite de deşeuri din grupa 19, neprezentate mai sus
20.00.00.00 Fenomene fizice şi naturale, nespecificate
20.01.00.00 Fenomene fizice şi naturale – zgomote, radiatii
naturale(fulger, arc electric, presurizare, depresurizare,
presiune, etc.)
20.02.00.00 Elemente naturale şi atmosferice
20.03.00.00 Dezastre naturale(inclusiv inundatii, eruptii vulcanice,
cutremure, refluxuri,incendii, etc.)
20.03.01.00 Elemente naturale(fulger, inundatii, tornade) şi elemente
atmosfere excepţionale
20.03.02.00 Cutremure, eruptii vulcanice
20.03.03.00 Incendii
20.03.99.00 Alte dezastre naturale
20.99.00.00 Alte fenomene fizice şi naturale din grupa 20, neprezentate mai sus
99.00.00.00 Alţi agenţi materiali, neprezentati în aceasta clasificare
*ST*
PRECIZĂRI SUPLIMENTARE
FIAM Nr. – Numărul formularului FIAM se completează la sediul ITM în momentul aprobării P.V. de cercetare
A1 – Nr. Accident la angajator [a/b/c] – Semnificatie: a-nr. accident la angajator, b- nr. persoane accidentate în accident (camp a), c-nr. accidentat în cadrul accidentului (camp a)
B4 – Se codifica codul prin cod regiune + cod judeţ conform CLASIFICARE 1 prezent în ANEXA CLASIFICARI (Ex. BACAU=104 – 1= cod regiune nord est; 04= cod judeţ Bacau)
D1, D3, D4 – se completează codurile activităţilor economice la nivel de Diviziune, Grupa respectiv Clasa, conform campurilor solicitate prin FIAM
D1 – Activitatea economică principala- este definită ca cel mai important tip de activitate, în termeni de cel mai mare număr de angajaţi.
D3 – Activit.ec. în care este implicat accidentatul – vizează activitatea economică a unităţii locale în care isi desfăşoară activitatea accidentatul (Unitatea locală – este considerat amplasamentul geografic în care este desfasurata în principal activitatea sau se spune ca este baza operationala a activităţii. Dacă o persoana are mai multe locuri în care lucrează (transport, construcţii, întreţinere, supraveghere, activităţi ambulante) sau lucrează la domiciliu, unitatea locală este considerată a fi locul de unde se dau instrucţiuni sau de unde este organizată activitatea.
D5 – Se bifeaza casuta corespunzătoare dimensiunii întreprinderii
F3- În cazul în care accidentatul nu are cod numeric personal se vor completa doar primele 7 poziţii ale câmpului, cunoscut fiind faptul ca acestea reprezintă: SAALLZZ (S=sexul, AA=anul naşterii, LL=luna naşterii, ZZ=ziua naşterii). Completarea campurilor va fi facuta conform acestei structuri şi în cazul persoanelor din afară tarii care nu au cod numeric personal pe aceeaşi structura, sau în cazul persoanelor la care nu se poate obţine CNP.
K18; K20; K22 – se completează pe baza Anexei CLASIFICARI – CLASIFICARE 2 (Agentul material)
AGENTUL MATERIAL – Detaliere: Poziţia 4 a codului (ultimele 2 caractere – care au forma: 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 0G, 0H) este utilizata pentru a face diferentierea între agenţii materiali.
Aceasta poziţie consta în clasificarea 0X, care reprezintă tipul materialului de lucru, sau clasificarea 0Y – care prezintă tipul pachetului. Codificarea Agentului material, cu literele X şi Y este redefinita, pentru fiecare agent material, conf. Tabelului de mai jos.
*T*
───────────────────────────────────────────────────────────────────
VALORILE CODURILOR 0X SAU 0Y NATURA MATERIALULUI
───────────────────────────────────────────────────────────────────
0A Piatra, minereuri
0B Metal
0C Lemn
0D Cauciuc, plastic
0E Hârtie, carton
0F Textile
0G Piele
0H Alimente
───────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
ANEXA FIAM |_______/______| PENTRU ÎNREGISTRAREA FINALIZARII INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCA – Se completează şi se transmite la ITM care a înregistrat accidentul de munca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea incapacităţii temporare de munca a persoanei accidentate (prin prezentarea documentelor care certifica durata incapacităţii precum şi modalitatea de terminare a acesteia: R-reluarea activităţii; I- Invaliditate – încadrarea persoanei accidentate într-un grad de invaliditate; D-Deces – decesul persoanei accidentate după un număr de zile de incapacitate temporară de munca).
–––––