ORDIN nr. 391 din 2 mai 2007 pentru aprobarea Normativului privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Nr. 1.637 din 25 aprilie 2007
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE SANSE
Nr. 391 din 2 mai 2007
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 19 iunie 2007

În baza prevederilor art. 51 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (1) lit. a) şi art. 20 din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,
în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de sanse emit următorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normativul privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Ministrul muncii,
familiei şi egalităţii de sanse,
Paul Pacuraru

ANEXA

NORMATIV
privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive

ART. 1
Prezentul normativ are drept scop stabilirea prevederilor generale pentru organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol de emisii de gaze toxice/explozive/inflamabile.
ART. 2
Prezentul normativ se aplica la tuturor operatorilor economici a căror activitate este susceptibilă de a genera evenimente, accidente de munca sau incidente periculoase, ca urmare a emisiilor accidentale de gaze toxice/explozive/inflamabile.
ART. 3
(1) În situaţia în care în timpul desfăşurării procesului de producţie exista pericolul apariţiei de gaze, vapori şi pulberi toxice, asfixiante, inflamabile sau explozive, operatorul economic trebuie sa organizeze la nivelul unităţii o statie pentru intervenţii şi salvare în medii toxice/explozive/inflamabile, denumite în continuare staţii de salvare.
(2) Este permisă funcţionarea numai a statiilor de salvare autorizate şi supravegheate de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera şi Protecţie Antiexploziva – INSEMEX Petrosani, denumit în continuare INSEMEX.
(3) Pentru obţinerea avizului prevăzut la alin. (2), operatorii economici trebuie sa depună la INSEMEX o cerere însoţită de o documentaţie ce cuprinde în principal:
a) detalii privind spaţiul alocat statiei de salvare;
b) structura de personal aferentă;
c) lista dotărilor necesare;
d) proceduri de alarmare rapida şi intervenţie.
ART. 4
(1) Staţiile de salvare vor fi deservite de salvatori operativi, personal de control şi coordonare şi mecanici statie de salvare.
(2) Numărul acestora va reprezenta cel puţin 2% din efectivul unităţii.
ART. 5
Personalul care activează în cadrul statiilor de salvare trebuie instruit şi autorizat de către INSEMEX.
ART. 6
(1) În sensul prezentului normativ, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:
a) atmosfera exploziva – conform art. 2 alin. (1) lit. B din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive;
b) atmosfera potenţial exploziva – conform art. 2 alin. (1) lit. C din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004;
c) atmosfera toxica – amestecul cu aer, în condiţii atmosferice al substanţelor toxice sub forma de gaze, vapori, ceata sau pulberi care constituie pericol pentru sănătatea lucrătorilor;
d) zona afectată – aria de extindere a atmosferei toxice/explozive/inflamabile;
e) statie de salvare – formatia care cuprinde întregul personal de salvare al unei unităţi, având la dispoziţie spaţiul, aparatura, echipamentele şi materialele specifice necesare pentru intervenţiile în medii toxice/explozive/ inflamabile;
f) salvatori operativi – persoanele recrutate în mod voluntar din randurile lucrătorilor aparţinând operatorului economic, instruite şi autorizate în conformitate cu prevederile prezentului normativ;
g) echipa de salvare – formatia de salvare în medii toxice/explozive/inflamabile compusa din minimum 3 salvatori operativi, având calificarea necesară intervenţiei;
h) grupa de salvare – formatia de salvare în medii toxice/explozive/inflamabile compusa din cel puţin 2 echipe de salvare;
i) mecanic statie de salvare – persoana recrutata din randurile lucrătorilor operatorului economic, instruita şi autorizata în conformitate cu prevederile prezentului normativ;
j) aparate izolante – echipamentele individuale de protecţie respiratorie ce funcţionează pe baza de oxigen comprimat sau aer comprimat, care permit salvatorilor operativi şi/sau personalului de control şi coordonare deplasarea şi intervenţiile în spaţii în care atmosfera a devenit irespirabila, în condiţii de siguranta;
k) aparate universale de control – aparatele cu ajutorul cărora se determina anterior utilizării parametrii funcţionali esentiali ai aparatelor izolante;
l) aparate de reanimare (pulmotoare şi inhalatoare) aparatele destinate resuscitarii respiratorii a accidentatilor surprinsi de emisiile de gaze toxice/asfixiante;
m) instruire – procesul de dobândire de către o persoana a cunoştinţelor teoretice şi practice în vederea certificării pentru un anumit domeniu de activitate.
(2) Definiţiile termenilor şi expresiilor de la alin. (1) se completează cu definiţiile prevăzute la art. 5 din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006.
ART. 7
(1) Spaţiile alocate statiei de salvare trebuie sa asigure:
a) condiţii adecvate de instruire teoretică a personalului statiei de salvare;
b) păstrarea aparatelor izolante, aparatelor de control, aparatelor de reanimare;
c) păstrarea materialelor de salvare şi a pieselor de schimb;
d) depozitarea recipienţilor transportabili sub presiune utilizaţi la aparatele de protecţie a respiratiei, cu respectarea prescripţiilor tehnice ISCIR aplicabile.
(2) Aparatele izolante şi de reanimare se vor păstra în dulapuri prevăzute cu vitrine de sticla sau în pupitre speciale la o temperatura cuprinsă între +15°C şi +22°C;
ART. 8
(1) Spaţiul alocat statiei de salvare trebuie sa fie situat într-un loc uşor accesibil atât pentru salvatori, cat şi pentru autovehicule şi sa aibă legatura telefonica cu operatorul economic.
(2) Se interzice în staţiile de salvare:
a) accesul persoanelor fără atribuţii de serviciu;
b) desfăşurarea de activităţi ce nu sunt în legatura cu statia de salvare.
ART. 9
Dotarea minima a statiilor de salvare consta din:
a) câte un aparat izolant în stare corespunzătoare de funcţionare pentru fiecare salvator şi câte un aparat izolant de rezerva pentru fiecare 5 aparate izolante;
b) câte un aparat universal pentru control la fiecare 10 aparate izolante, dar nu mai puţin de doua;
c) câte un aparat de reanimare la fiecare 10 aparate izolante, dar nu mai puţin de doua;
d) pentru fiecare aparat izolant, doua butelii de oxigen comprimat (aer comprimat), ca rezerva, încărcate;
e) câte o geanta trusa sanitară pentru fiecare echipa;
f) câte o centura de siguranta cu franghie prevăzută cu carlige şi carabina, pentru fiecare 5 aparate izolante;
g) câte o targa la fiecare 5 aparate izolante.
ART. 10
(1) Condiţiile pentru încadrarea personalului la staţiile de salvare sunt următoarele:
a) sa aibă varsta între 20-50 de ani pentru personalul operativ şi pana la 55 de ani pentru personalul de control şi coordonare;
b) sa respecte cerinţele art. 5;
c) sa fie declarat apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru a presta activităţi de intervenţie şi salvare în medii toxice/explozive/inflamabile.
(2) Controlul şi coordonarea activităţii de salvare în timpul interventiilor se realizează de către personal cu pregătire tehnica.
ART. 11
(1) Personalul operativ pentru activităţi de salvare consta în:
a) salvatorul operativ este persoana care îndeplineşte condiţiile de la art. 10;
b) şeful de echipa este persoana care conduce activitatea unei echipe operative de salvare;
c) şeful de grupa este persoana care conduce una din echipele de salvare ca şef de echipa şi coordonează activitatea celorlalte echipe, răspunzând de îndeplinirea corecta a sarcinilor primite de la şeful statiei de salvare;
d) şeful statiei de salvare este persoana care conduce activitatea acesteia.
e) adjunctul şefului de statie este persoana care preia atribuţiunile de şef de statie în lipsa acestuia.
(2) Numirea şefului de echipa se face de către şeful statiei de salvare. El răspunde de îndeplinirea corecta a sarcinilor primite de la şeful de grupa sau de la şeful statiei de salvare.
(3) Numirea şefului de grupa se face de către şeful statiei de salvare.
(4) Atât şeful statiei de salvare, cat şi adjunctii săi sunt numiţi prin dispoziţii scrise de către conducătorul operatorului economic.
(5) Adjunctul şefului statiei de salvare poate fi numit şi din rândul sefilor de grupa de salvare.
(6) Salvatorii operativi şi personalul de control şi coordonare trebuie sa efectueze periodic antrenamentul practic pentru menţinerea condiţiei fizice.
ART. 12
(1) Operatorii economici au obligaţia instruirii periodice a personalului statiei de salvare, în scopul menţinerii cunoştinţelor/aptitudinilor de a realiza sarcinile specifice în cadrul operaţiunilor de intervenţie şi salvare.
(2) Verificarea stării de sănătate a personalului statiei pentru intervenţii şi salvare în medii toxice/explozive/ inflamabile se face anual.
ART. 13
Este interzisă participarea la acţiunile de salvare a personalului la care s-a depăşit termenul de valabilitate a autorizaţiei de salvator, a personalului aflat în zi de recuperare, concediu de odihna sau concediu medical, precum şi a celor la care este depăşită perioada de valabilitate a dosarului medical.
ART. 14
Salvatorul care a absentat de 3 ori consecutiv de la orele de instructaj periodic prevăzut la art. 12 alin. (1) nu va fi admis la intervenţii de salvare pana când nu isi redobândeşte cunoştinţele practice şi condiţia fizica, lucru ce se va consemna de şeful statiei de salvare în tabelul prevăzut în anexa nr. 1.
ART. 15
(1) Şeful statiei de salvare sau adjunctul acestuia împreună cu un medic vor permite intrarea salvatorilor în zona afectată în condiţiile respectării prevederilor prezentului normativ numai după ce au verificat dacă aceştia sunt apţi din punct de vedere fizic şi psihic, precum şi dacă nu sunt sub influenta băuturilor alcoolice, medicamentelor sau a drogurilor.
(2) În cazul în care nu se poate asigura prezenta unui medic, intrarea în zona afectată a salvatorilor este permisă de şeful statiei de salvare sau de adjunctul sau asistat de şeful de grupa/echipa.
(3) Înainte de începerea unei acţiuni de salvare sau al unui exerciţiu, salvatorii sunt obligaţi sa-şi verifice aparatul izolant asistaţi de şeful de echipa/grupa, semnand apoi în registrul pentru verificarea aparatelor izolante cu care se intra în acţiune prevăzut în anexa nr. 2.
ART. 16
(1) În zona afectată, lucrările de salvare şi intervenţie se efectuează în baza programului de intervenţie întocmit de şeful statiei de salvare sau de adjunctul sau, conform planului de acţiune elaborat de conducătorul responsabil pentru lichidarea evenimentului, accidentului de munca sau incidentului periculos.
(2) Programul de intervenţie al echipelor de salvare în zona afectată va cuprinde:
a) delimitarea zonei afectate şi a zonelor periclitate;
b) căile de acces şi evacuare ale salvatorilor;
c) puncte de paza;
d) modul de evacuare a personalului din zona afectată şi din zonele periclitate;
e) lucrările ce urmează sa se execute în zona afectată pentru limitarea efectelor evenimentului, accidentului de munca sau incidentului periculos şi lichidarea acestora;
f) măsuri de siguranta ce trebuie luate în timpul lucrului în zona afectată;
g) lista persoanelor care pot da dispoziţii în zona afectată în timpul interventiilor.
(3) La terminarea schimbului de intervenţie şeful de echipa/grupa întocmeşte un raport detaliat care va cuprinde:
a) numărul de salvatori cu care s-a lucrat;
b) lucrările efectuate;
c) greutatile intampinate şi concentratiile de gaze din zona afectată;
d) comportamentul salvatorilor;
e) dacă s-a lucrat sau nu cu aparatul izolant în funcţiune;
f) observaţii, defectiuni, propuneri.
(4) Programul de intervenţie şi raportul privind modul de desfăşurare a intervenţiei se vor consemna în registrul prevăzut în anexa nr. 3.
(5) Salvatorii se considera în acţiune din momentul prezentării la statia de salvare.
(6) Salvatorii vor fi astfel programati la lucru încât sa li se asigure timpul necesar pentru odihna.
(7) În cazul primei echipe de intervenţie, pana la asigurarea numărului necesar de salvatori pentru intervenţie se poate depăşi timpul de lucru de 8 ore, cu acceptul salvatorului şi avizul medicului sau al şefului statiei de salvare, în situaţia în care medicul nu este prezent.
ART. 17
(1) Pe timpul exerciţiilor de alarmare şi al interventiilor, salvatorii sunt obligaţi a se pune la dispoziţia statiei de salvare pana la încetarea alarmei sau intervenţiei.
(2) Alarmarea salvatorilor în vederea verificării stării de operativitate se face o data pe trimestru, de către conducătorul unităţii pe lângă care funcţionează statia de salvare, cu înştiinţarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse – Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de munca.
(3) În cazul în care un salvator suferă un accident legat de utilizarea aparatului izolant, aparatul sau se sigileaza, butelia se închide, se citeşte presiunea oxigenului (aerului) şi se transporta în statia de salvare, în vederea expertizarii tehnice ulterioare.
ART. 18
În zona afectată au acces numai persoanele nominalizate în programul de intervenţie.
ART. 19
(1) În cadrul statiilor de salvare se ţin la zi următoarele documente :
a) tabel cu evidenta instruirii periodice la operatorul economic, prevăzut în anexa nr.1;
b) tabel cu verificarea aparatelor izolante cu care se intra în acţiune şi se păstrează la statia de salvare, prevăzut în anexa nr. 2;
c) tabel cu intervenţiile efectuate, prevăzut în anexa nr. 3;
d) tabel cu personalul statiei, prevăzut în anexa nr. 4;
e) tabel cu inventarul aparaturii şi al materialelor din dotarea statiei de salvare, prevăzut în anexa nr. 5;
f) dosar personal care va cuprinde: certificatele medicale şi psihologice, autorizaţia de salvator.
(2) La staţiile de salvare trebuie afişate vizibil, în camera de instruire, următoarele:
a) programul de instruire lunară;
b) instrucţiunile referitoare la manipularea aparatelor, instalaţiilor şi a tuturor aparatelor şi materialelor necesare acordării primului ajutor;
c) tabel cu numele persoanelor care compun echipele de salvare, indicarea locurilor de munca, schimbul şi adresa acestora.
ART. 20
Pentru menţinerea în stare corespunzătoare de funcţionare a aparaturii din dotarea statiilor de salvare, se vor efectua verificări şi reparaţii curente la staţiile de salvare şi verificări periodice şi reparaţii la unităţi service indicate de către producătorul aparaturii.
ART. 21
Întreţinerea, verificarea şi repararea aparaturii de salvare, transvazarea gazelor sub presiune utilizate la aparatele izolante de la staţii de salvare de la unităţi se vor face numai de către mecanici de statie de salvare instruiti şi autorizaţi, conform prevederilor art. 5.
ART. 22
În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 5, INSEMEX va elabora proceduri specifice.

ANEXA 1
───────
la normativ
───────────

Tabel cu evidenta instruirii periodice la operatorul economic
*T*
┌───────────┬──────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ Data │Numele şi │ Programul │Raportul │Observaţii │ Viza │
│instruirii │prenumele │ ce se │programului │în legatura │ organului │
│ │ celor │ desfăşoară │ │cu modul de │ de control │
│ │instruiti │ │ │desfăşurare │ │
│ │ │ │ │a programului│ │
├───────────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘
*ST*

NOTA:
Persoana care întocmeşte programul în raportul sau face observaţiile şi va semna în rubrica respectiva la sfârşitul textului. Datele din tabele vor servi la completarea autorizaţiilor salvatorilor.
ANEXA 2
───────
la normativ
───────────

Tabel cu verificarea aparatelor izolante cu care se intra în acţiune
*T*
*Font 9*
┌─┬─────────┬────┬─────┬───────┬──────────┬───────────────────────┬───────┬──────┬────┐
│N│Numele │Fun-│Schim│Data │Seria şi │Rezultatele verificării│Viza │Semna-│Obs.│
│r│ şi │ctia│bul │veri- │numărul ├─────┬──────┬──────────┤sefu │tura │ │
│c│prenumele│ │ │ficarii│de ordine │Dozaj│Etan- │Presiune │lui │celui │ │
│r│ │ │ │ │ale │(D) │seita-│oxigen │de │care a│ │
│t│ │ │ │ │aparatului│ │te │(atmosfere│echi │verifi│ │
│ │ │ │ │ │ │ ├───┬──┤ │pa │cat │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ + │ -│ │(grupa)│ │ │
├─┼─────────┼────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───┼──┼──────────┼───────┼──────┼────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├─┼─────────┼────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼───┼──┼──────────┼───────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─────────┴────┴─────┴───────┴──────────┴─────┴───┴──┴──────────┴───────┴──────┴────┘
*ST*
ANEXA 3
───────
la normativ
───────────

Tabel cu intervenţii executate
*T*
┌───────┬─────┬──────┬─────┬──────────────────────┬────────┬───────────────────┐
│ │Locul│Natura│Conti│Raportul executării │Obser- │ Viza │
│Data │zonei│eveni-│nutul│ programului │vatii ├───────┬───────────┤
│inter- │afec-│mentu-│planu├───────┬──────┬───────┤(mod de │Şefului│Conducato- │
│ventiei│tate │lui │lui │Numele │Timp │Lucrări│compor- │ de │rului res- │
│ │ │ │de │salva- │lucrat│efectu │tare a │statie │ponsabil cu│
│ │ │ │acti-│torilor│în │ate │salva- │ │lichidarea │
│ │ │ │une │din │ore │ │torilor │ │evenimentu-│
│ │ │ │ │compo- │ │ │propu- │ │lui │
│ │ │ │ │nenta │ │ │neri, │ │ │
│ │ │ │ │echipei│ │ │greutăţi│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │intampi-│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nate │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───────┼─────┼──────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────┴──────┴─────┴───────┴──────┴───────┴────────┴───────┴───────────┘
*ST*

NOTA:
Persoana care întocmeşte programa sau rapoartele va semna în rubrica respectiva la sfa rsitul textului.
ANEXA 4
───────
la normativ
───────────

Tabel cu personalul statiei de salvare
*T*
*Font 9*
┌─┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬─────┬────┬─────┬────┬───────┬──────┐
│N│Numele│Anul │Ocupa-│Anul │Funcţia│Domi- │Nr. şi│Data │Data│Vala │Data│Numărul│Obser-│
│r│ şi │naşte-│tia │intra-│în sta-│ciliul│data │vala-│rea-│bili │sca-│apara- │vatii │
│c│prenu-│rii │ │rii │tia de │ │elibe-│bili-│uto-│tatea│den-│tului │ │
│r│mele │ │ │în │salvare│ │rarii │tatii│riza│rea- │tii │de sal-│ │
│t│ │ │ │statia│ │ │auto- │auto-│rii │uto- │din │vare │ │
│ │ │ │ │de │ │ │riza- │riza-│ │riza-│evi-│ │ │
│ │ │ │ │sal- │ │ │tiei │tiei │ │rii │den-│ │ │
│ │ │ │ │vare │ │ │de │de │ │ │ta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │salva-│sal- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │tor │va- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼────┼───────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11 │ 12 │ 13 │
├─┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────┴────┴─────┴────┴───────┴──────┘
*ST*
ANEXA 5
───────
la normativ
───────────

Tabel cu inventarul aparaturii şi al materialelor din dotarea statiilor de salvare
pe anul …………..
*T*
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr Denumirea U.M. Canti- Model Seria Numărul Numărul Data
crt obiectului tatea (tip) de de ultimei
de inventar ordine verificări
inventar
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5 6 7 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*

Şef statie de salvare,
………………….

_________