EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 15 noiembrie 2006

Având în vedere art. 51 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

ART. 1
Prevederile prezentului ordin au drept scop protejarea tinerilor impotriva oricărei munci susceptibile sa dăuneze securităţii, sănătăţii sau dezvoltării lor fizice, psihologice, morale ori sociale sau sa pericliteze educaţia acestora.
ART. 2
Angajatorul este obligat sa garanteze tinerilor condiţii de munca adaptate vârstei lor.
ART. 3
Prevederile prezentului ordin se aplica oricărei persoane în varsta de pana la 18 ani care are un raport de munca în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART. 4
În aplicarea prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri:
1. tânăr – orice persoana în varsta de pana la 18 ani, prevăzută la art. 3;
2. adolescent – orice tânăr în varsta de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani, care nu mai face obiectul şcolarizării obligatorii pe baza de program integral, impusa de legislaţia nationala;
3. copil – orice tânăr care nu a atins varsta de 15 ani sau care face încă obiectul şcolarizării obligatorii pe baza de program integral, impusa de legislaţia nationala;
4. munci uşoare – toate muncile care, prin natura proprie sarcinilor pe care le presupun şi a condiţiilor specifice în care acestea sunt efectuate:
a) nu pot prejudicia securitatea, sănătatea sau dezvoltarea copilului; şi
b) nu sunt de natura sa prejudicieze frecventa şcolară, participarea la programe de orientare sau de formare profesională, aprobate de conducerea unităţii de învăţământ, sau aptitudinea de a beneficia de instruirea primită a persoanelor care efectuează acea munca;
5. timp de lucru – orice perioada pe durata căreia tanarul se afla la munca, la dispoziţia angajatorului şi în exercitarea activităţii sau funcţiilor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
6. perioada de repaus – orice perioada care nu este timp de lucru.
ART. 5
(1) Angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protejarea sănătăţii tinerilor, ţinând seama, în special, de riscurile specifice prevăzute la art. 8.
(2) Angajatorul trebuie sa pună în practica măsurile prevăzute la alin. (1) pe baza evaluării riscurilor existente pentru tineri şi legate de munca acestora.
(3) Evaluarea prevăzută la alin. (2) trebuie sa fie efectuată înainte ca ţinerii sa înceapă munca şi la orice modificare semnificativă a condiţiilor de munca şi trebuie sa vizeze, în principal, următoarele elemente:
a) echipamentul de munca şi organizarea locului de munca şi a postului de lucru;
b) natura, nivelul şi durata expunerii la agenţi fizici, biologici şi chimici;
c) organizarea, alegerea şi utilizarea echipamentelor de munca, în special a agenţilor, maşinilor, aparatelor şi dispozitivelor, precum şi manipularea acestora;
d) stabilirea procedeelor de munca şi a desfăşurării muncii şi interactiunea acestora, respectiv organizarea muncii;
e) stadiul formării şi informării tinerilor.
(4) Atunci când evaluarea prevăzută la alin. (2) demonstreaza existenta unui risc pentru securitatea, sănătatea fizica sau mentala ori dezvoltarea tinerilor, trebuie sa fie asigurate evaluarea şi supravegherea sănătăţii tinerilor, la intervale regulate, în mod gratuit şi adecvat, în conformitate cu reglementările în vigoare.
ART. 6
Angajatorul este obligat sa informeze ţinerii asupra eventualelor riscuri şi asupra tuturor măsurilor luate în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea lor.
ART. 7
Angajatorul apelează la serviciile de prevenire şi protecţie, în vederea planificarii, aplicării şi controlului condiţiilor de securitate şi de sănătate aplicabile în munca tinerilor.
ART. 8
(1) Ţinerii trebuie sa fie protejati impotriva riscurilor specifice pentru securitatea, sănătatea şi dezvoltarea lor, riscuri care rezulta din lipsa lor de experienta, din constientizarea insuficienta a riscurilor existente sau potenţiale ori din faptul ca ţinerii sunt încă în dezvoltare.
(2) În scopul prevăzut la alin. (1) se interzice munca tinerilor în activităţi care:
a) depăşesc capacitatile lor fizice sau psihologice;
b) implica o expunere nociva la agenţi toxici, cancerigeni, care determina alterări genetice ereditare, având efecte nocive pentru fat pe durata graviditatii sau având orice alt efect nociv cronic asupra fiinţei umane;
c) implica o expunere nociva la radiatii;
d) prezintă riscuri de accidentare pe care se presupune ca ţinerii nu le pot identifica sau preveni, din cauza absentei simtului lor de securitate sau a lipsei lor de experienta ori de pregătire;
e) le pun în pericol sănătatea din cauza frigului ori caldurii extreme sau din cauza zgomotului ori a vibratiilor.
(3) Printre activităţile care sunt susceptibile sa antreneze riscuri specifice pentru tineri, în sensul alin. (1), figurează, în special:
a) activităţile care implica o expunere nociva la agenţii fizici, biologici şi chimici prevăzuţi la pct. I din anexa;
b) procedeele şi activităţile prevăzute la pct. II din anexa.
ART. 9
Pentru adolescenti pot fi autorizate derogări de la prevederile art. 8 alin. (2), atunci când aceste activităţi sunt indispensabile pentru formarea lor profesională şi cu condiţia ca securitatea şi protecţia sănătăţii sa le fie asigurate prin faptul ca activităţile sunt efectuate sub supravegherea unei persoane competente.
ART. 10
(1) Timpul consacrat pregătirii de către tanarul care lucrează în cadrul unui sistem de formare teoretică şi/sau practica alternativa ori de stagiu în întreprindere este inclus în timpul de munca.
(2) Atunci când tanarul cumulează mai multe funcţii în baza unor contracte individuale de munca, timpul de munca efectuat se insumeaza.
(3) În cazul tinerilor, durata timpului de munca este de maximum 6 ore/zi şi 30 de ore/saptamana.
ART. 11
Ţinerii care nu au împlinit varsta de 18 ani nu pot presta munca suplimentară şi nici munca de noapte.
ART. 12
(1) Pentru fiecare perioada de 24 de ore, adolescentii beneficiază de o perioada minima de repaus de 12 ore consecutive.
(2) Pentru fiecare perioada de 7 zile, adolescentii beneficiază de o perioada minima de repaus de doua zile consecutive, dacă este posibil.
(3) Atunci când motive tehnice sau organizatorice o justifica, perioada minima de repaus prevăzută la alin. (2) se poate reduce, dar în niciun caz aceasta nu poate sa fie mai mica de 36 de ore consecutive.
(4) Perioada minima de repaus prevăzută la alin. (2) include, în principiu, sambata şi duminica.
(5) Atunci când exista motive obiective şi cu condiţia ca adolescentilor sa le fie acordat un repaus compensator adecvat, iar obiectivele prevăzute la art. 1 sa nu fie puse în cauza, pot fi prevăzute derogări de la prevederile alin. (1) şi (2) în următoarele cazuri:
a) munci efectuate în sectoarele de navigaţie sau de pescuit;
b) munci efectuate în spitale sau în instituţii similare;
c) munci efectuate în agricultura;
d) munci efectuate în sectorul de turism sau în sectorul hotelurilor, restaurantelor şi cafenelelor;
e) activităţi caracterizate de perioade de munca fractionate în cursul zilei.
(6) Ţinerii în varsta de pana la 18 ani beneficiază de un concediu de odihna suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.
ART. 13
Se pot autoriza derogări de la prevederile art. 12 alin. (1) şi în privinta adolescentilor, pentru munci prestate în condiţii prevăzute de celelalte reglementări de securitate şi sănătate în munca, cu condiţia ca aceste munci sa fie de scurta durata şi sa nu sufere nicio întârziere, sa nu fie disponibili lucrători adulti şi sa se acorde adolescentilor vizati perioade echivalente de repaus compensator într-un termen de 3 săptămâni.
ART. 14
Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 15
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

Bucureşti, 16 octombrie 2006.
Nr. 753.

ANEXA

LISTA
cuprinzând agenţii, procedeele şi activităţile la care se face referire la art. 8 din ordin

I. Agenţi
1. Agenţi fizici:
a) radiatiile ionizante;
b) munca în atmosfera hiperbarica, de exemplu în incintele presurizate, la scufundari subacvatice.
2. Agenţi biologici: agenţii biologici din grupele 3 şi 4 în sensul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca.
3. Agenţi chimici:
a) substantele şi preparatele care sunt clasificate în toxice, foarte toxice, corozive sau explozive;
b) substantele şi preparatele care se clasifica în nocive şi comporta următoarele riscuri:
– pot determina efecte ireversibile foarte grave;
– pot determina efecte ireversibile;
– pot antrena o sensibilizare prin inhalare;
– pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea;
– pot cauza cancer;
– pot cauza modificări genetice ereditare;
– pot avea efecte grave pentru sănătate în caz de expunere prelungită;
– pot reduce fertilitatea;
– pot determina apariţia, pe durata graviditatii, a unor efecte nocive pentru copil;
c) substantele şi preparatele care se clasifica în iritante şi comporta următoarele riscuri:
– sunt inflamabile;
– pot antrena o sensibilizare prin inhalare;
– pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea;
d) substantele şi preparatele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de munca;
e) plumbul şi compusii săi, în măsura în care agenţii respectivi pot sa fie absorbiti de organismul uman;
f) azbestul.
II. Procedee şi activităţi
1. Procedeele şi activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006
2. Activităţi de fabricaţie şi de manipulare a dispozitivelor, artificiilor sau diverselor obiecte care conţin explozivi
3. Activităţi din menajeriile de animale feroce şi veninoase
4. Activităţi de tăiere industriala a animalelor
5. Activităţi care presupun manipularea aparatelor de producere, de inmagazinare sau de folosire a gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate
6. Activităţi care presupun folosirea cuvelor, bazinelor, rezervoarelor, recipientelor sau canistrelor care conţin agenţii chimici prevăzuţi la pct. I.3
7. Activităţi care comporta risc de prabusire, cadere de la înălţime
8. Activităţi care comporta riscuri electrice de inalta tensiune
9. Activităţi al căror ritm este condiţionat de maşini şi care sunt remunerate în funcţie de rezultat.

–––