EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 31 octombrie 2006

Având în vedere:
– art. 51 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
– art. 122 alin. (2) lit. j) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006;
– Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

ART. 1
Prezentul ordin stabileşte modelul Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca – FIAM, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia.
ART. 2
Formularul pentru înregistrarea accidentului de munca – FIAM prevăzut în anexa nr. 1 se completează în cazul în care evenimentul s-a produs pana la data de 31 decembrie 2006, inclusiv.
ART. 3
În anexa nr. 2 sunt prevăzute instrucţiunile pentru completarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca – FIAM.
ART. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

Bucureşti, 16 octombrie 2006.
Nr. 755.
ANEXA 1
*T*
FORMULAR
pentru înregistrarea accidentelor de munca – FIAM
Nr. ……………….

1. Înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca _________________ în data
de ______________

2. Nr. Accident la întreprindere şi/sau unitate / / Înregistrat la
întreprindere şi/sau unitate în data de / /

DATE DE IDENTIFICARE A ÎNTREPRINDERII şi/sau UNITĂŢII

Cod SIRUES │_│_│_│_│_│_│_│_│_│

3. Denumire întreprindere şi/sau unitate: _______ Cod fiscal │_│_│_│_│_│_│_│

4. Judeţ: ______________ │_│_│

5. Localitate: __________________ │_│_│_│_│_│_│

6. Forma de proprietate: ________________ │_│

7. Mărimea întreprinderii şi/sau unităţii: _____ angajaţi │_│

8. Activitatea economică: _____________________ │_│_│_│_│_│_│
(activitatea principala a unităţii – cod CAEN)
DATE DE IDENTIFICARE A ACCIDENTATULUI

9. Numele şi prenumele: _______________________________

10. Activitate desfasurata în momentul accidentului
(cod CAEN): __________________ │_│_│_│_│

11. Ocupaţie (cod COR): _________________________ │_│_│_│_│_│_│

12. Statut profesional: ________________________________ │_│

13. Sex: _______________ │_│ 14. Varsta: ______ ani

Vechimi: 15. 16. 17.
În munca: __ ani│_│_│ În ocupaţie: __ ani│_│_│ La locul de munca: __ ani│_│_│
DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI

18. Ziua: │_│_│ 19. Luna: │_│_│ 20. An: │_│_│_│_│

21. Zi saptamana: ___________ │_│_│ 22. Ora zi: orele _________ │_│_│

23. Perioada de la începutul schimbului: ______ ore

DATE DESPRE CONSECINŢELE PRODUCERII ACCIDENTULUI

24. Tip accident: incapacitate temporară de munca _________________ │_│

25. Efect: _____________ │_│_│ 26. Locaţia leziunii: _______________ │_│_│

27. Reluat activitatea la: Ziua: │_│_│ Luna: │_│_│ Anul: │_│_│_│_│

DATE DESPRE CARACTERISTICILE ACCIDENTULUI

28. Felul accidentului (individual, colectiv): _____________________ │_│_│

29. Felul activităţii: ______________________________________________ │_│_│

30. Împrejurare: ___________________________________________________ │_│_│
31. Mijloc de producţie: __________________________________________ │_│_│_│_│

32. Componenta: __________________________________________________ │_│_│
Cauze 33. Executant: _____________________________________ │_│_│

dependente 34. Mijloc de producţie: ___________________________ │_│_│

de: 35. Sarcina: ____________________________________ │_│_│_│_│

36. Mediu: _______________________________________ │_│_│_│_│

VERSO

SCURTA DESCRIERE A MODULUl ÎN CARE S-A PRODUS ACCIDENTUL:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Numele şi telefonul persoanei din întreprindere şi/sau unitate care poate da
relaţii cu privire Ia completarea formularului:

____________________________________ Tel ________________________________
DENUMIREA ŞI ADRESA ÎNTREPRINDERII şi/sau UNITĂŢII:
________________________________________________________

Str. _______________________________ Nr. _____________

Sector ____________ Oraş _______________________________

Tel. Director __________________________________________
Semnatura conducatorului Semnatura persoanei
unităţii competente
________________________ ___________________

Ştampila
*ST*
ANEXA 2

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
a Formularului pentru înregistrarea accidentelor de munca – FIAM

CAP. I
PREVEDERI GENERALE
Formularul de înregistrare a accidentului de munca (FIAM) este documentul de declarare oficială a accidentului de munca, conform precizărilor nomielor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006.
FIAM este un document tipizat cu utilizare nationala destinată îndeplinirii prevederilor Legii nr. 319/2006, cu privire la accidentele de munca şi bolile profesionale şi este:
– Document de înregistrare a accidentelor de munca;
– Suport pentru culegerea informaţiilor necesare analizei statistice a accidentelor de munca.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 şi ale Capitolului VII – Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenta accidentelor de munca şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale, din Normele metodologice de aplicare a acestei legi, se stabilesc unuatoarele obligaţii cu privire la completarea FIAM:
1. – obligaţia completării FIAM revine angajatorului la care se înregistrează accidentul de munca;
2. – completarea FIAM şi expedierea sa la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) se face în numărul de exemplare, în termenele şi modul de distribuire prevăzute în Capitolul VII din Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
3. – pentru accidentele de munca soldate cu incapacitate temporară de munca, FIAM se completează în doua exemplare: un exemplar rămâne la unitate, atasat la dosarul de cercetare, iar un exemplar se transmite la ITM. Pentru accidentele de munca soldate cu invaliditate sau mortale, FIAM se completează în trei exemplare, cel de-al treilea exemplar servind la întocmirea dosarelor de pensionare;
4. – ITM verifica corectitudinea completării FIAM în tennen de 5 zile şi transmite baza de date la Inspecţia Muncii;
Completarea formularului se face pe baza datelor din dosarul de cercetare a accidentului de munca, în asa fel încât datele înscrise în formular sa reflecte cat mai fidel realitatea relevata de cercetarea accidentului de munca.
La toate criteriile la care informaţiile se înscriu şi codificat, vor fi respectate cu stricteţe codurile prevăzute în Capitolul III al prezentei instrucţiuni.

CAP. II
SEMNIFICATIA CRITERILOR ŞI PARTICULARITĂŢILE DE COMPLETARE A ACESTORA

CRITERIUL este o informaţie (data) specifica din cadrul grupei ce serveşte la realizarea scopului grupei. Ex. – în cadrul grupei II – „Ocupaţia” reprezintă un criteriu.
În FIAM fiecărui criteriu îi este asociat un număr de ordine.
În FIAM criteriile sunt prezentate în GRUPE DE CRITERII, fiecare grupa indeplinind o anumită funcţie.
Particularităţile de completare ale criteriilor sunt prezentate în continuare pe grupe de criterii în ordinea de numerotare a criteriilor.

DATE DE IDENTIFICARE A FORMULARULUI PENTRU ÎNREGISTRAREA ACCIDENTULUI DE MUNCA (FIAM)

1. Înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca …………….. În data de ……………..
La nivelul ITM, fiecărui formular i se da un număr curent de ordine, acelaşi cu cel din registrul unic de evidenta al accidentatilor.

2. Nr. …/…/… din ………………..
Într-un accident de munca se pot accidenta una sau mai multe persoane.
Formularul se completează pentru fiecare persoana accidentata.
Fiecare accident de munca primeşte câte un număr care se completează de către întreprinderea şi/sau unitatea care înregistrează accidentul, în ordinea crescatoare a producerii accidentelor de munca (aceasta evidenta se va tine de la începutul anului calendaristic, primul accident de munca produs de la începutul anului va avea numărul 1). Numerotarea formularelor trebuie sa fie unica, pentru întreprinderea şi/sau unitatea economică respectiva!
În prima zona (delimitata de un I) se trece numărul de înregistrare al accidentului respectiv în evidenta unităţii.
În a doua zona se trece numărul persoanelor accidentate în cadrul accidentului respectiv.
În a treia zona se trece un număr care identifica formularul corespunzător fiecărei persoane accidentate.
Astfel, de exemplu, presupunand ca la un angajator s-a produs un accident colectiv de munca, cu 5 accidentati, iar în registrul de evidenta al accidentelor de munca din cadrul unităţii s-a ajuns la numărul 51, formuiareie (pentru accidentatii individuali din cadrul accidentuilui colectiv) vor fi în număr de 5, şi vor purta numerele 51/5/1, 51/5/2, 51/5/3, 51/5/4, 51/5/5. Dacă s-a accidentat o singura persoana, înregistrată la numărul 52 se va completa 52/1/1 iar dacă s-au accidentat doua persoane, la numărul 56, fişele vor fi numerotate 56/2/1 şi 56/2/2.

DATE DE IDENTIFICARE A ÎNTREPRINDERII ŞI/SAU UNITĂŢII CARE ÎNREGISTREAZĂ ACCIDENTUL

3. Denumirea întreprinderii şi/sau unităţii
Se înscrie în clar denumirea completa a întreprinderii şi/sau unităţii care înregistrează accidentul de munca. Se adauga, în zona prevăzută pentru coduri, codul SIRUES al respectivei întreprinderi şi/sau unităţi şi codul unic de înregistrare (sau codul fiscal).

4. Judeţul
Se înscrie în clar denumirea judeţului pe teritoriul căruia isi are sediul întreprinderea şi/sau unitatea care înregistrează accidentul de munca. Se adauga, în zona prevăzută pentru coduri, codul corespunzător care se ia din lista de coduri de judeţe existenta în instrucţiuni (acest cod este codul SIRUTA la nivel de judeţ).

5. Localitatea
Se înscrie în clar localitatea de resedinta a întreprinderii şi/sau unităţii care înregistrează accidentul de munca.
Se adauga, în zona prevăzută pentru coduri, codul SIRUTA al localităţii respective.

6. Forma de proprietate
Se va înscrie în clar forma de proprietate în care se încadrează unitatea; se adauga, în zona prevăzută pentru coduri, codul corespunzător, conform listei de coduri. Codificarea este utilizata de Comisia Nationala de Statistica, fiind impusa în documentele statistice. Se oferă în continuare, definiţiile pentru diversele tipuri de forme de proprietate; aceste definiţii permit încadrarea exactă a unităţii din punct de vedere al formei de proprietate.
Sectorul public se înregistrează pentru unităţi economice ca:
– regii autonome şi societăţi comerciale de stat,
– unităţi economice de stat neorganizate în regii autonome,
– instituţii bugetare ale administraţiei centrale sau ale administraţiei locale.
Sectorul privat pentru unităţi economice ca:
– o întreprindere mica, atelier, magazin aparţinând unei persoane fizice sau unor persoane fizice şi juridice asociate. Societăţile comerciale cu capital integral de stat se încadrează în sectorul public.
Sectorul mixt (public şi privat) pentru societăţi comerciale cu capital mixt (de stat şi privat).
Sectorul cooperatist pentru:
– societăţi comerciale cooperatist – meşteşugăreşti, de consum sau de credit;
– cooperative meşteşugăreşti, de consum sau de credit;
– cooperative agricole de producţie (acolo unde mai sunt organizate)
Alte sectoare pentru unităţi din categoria:
– organizaţii politice, profesionale, sindicale, asociaţii cu scop nelucrativ, etc. şi unităţi economice subordonate acestora.

7. Mărimea întreprinderii şi/sau unităţii
Se va completa, în clar, numărul total de angajaţi (la data producerii accidentului) ai întreprinderii şi/sau unităţii respective.
Se va înscrie codificat codul corespunzător grupei de marimi în care se încadrează întreprinderea şi/sau unitatea, cod existent în lista de coduri.

8. Activitatea economică
Se va înscrie, în clar şi codificat, sectorul de activitate economică din care face parte întreprinderea şi/sau unitatea în care s-a produs accidentul.
Atentie! Acest criteriu se referă strict la activitatea principala a unităţii în care s-a produs accidentul.

În continuare sunt prezentate exemple de completare pentru sectorul de activitate.
Întreprinderea şi/sau unitatea economică în care s-a produs accidentul este S.C. Remar SA., având ca activitate principala:
Repararea mijloacelor de transport feroviar şi a materialului rulant. În FIAM se va completa.
8) Sector de aciivitaie: Transporturi: 11
Întreprinderea şi/sau unitatea în care s-a produs accidentul esie S.C Carbochim, având ca activitate principala: Fabricarea produselor chimice.
În FIAM se va completa:
8) Sector de activitate: Chimie şi petrochimie 10

DATE DE IDENTIFICARE A ACCIDENTATULUI

9. Numele şi prenumele
Se înscrie în clar numele şi prenumele persoanei accidentate.

10. Activitatea desfasurata în momentul accidentarii
Se înscrie în clar categoria economică în care era incadrata activitatea desfasurata de accidentat în momentul producerii accidentului de munca.
În zona prevăzută pentru coduri se va trece codul corespunzător activităţii înscrise în clar.
Înscrierea se va face respectându-se lista de coduri CAEN cu patru cifre.
Codificarea este utilizata de Comisia Nationala de Statistica, ea reprezentând nomenclatorul CAEN (Clasificarea Activităţilor din Economia Nationala) şi este impusa în documentele statistice.
Atentie! Acest criteriu se referă la activitatea desfasurata de accidentat şi nu la activitatea principala a unităţilor economice, prinsă la Sectorul de activitate.
În continuare sunt prezentate exempie de completare pentru sectorul de activitate comparativ cu clasificarea activităţii.
a) Activitatea principala a unităţii economice: Metalurgie.
În FIAM se va completa:
8) Sector de activitate: Metalurgie: cod 06
b) Activitatea desfasurata de accidentat: preparare produse chimice.
În FIAM se va completa:
10) Clasificarea activităţii: Industria chimica şi a fibrelor sintetice sau artificiale – Fabricarea produselor chimice de baza: cod: 241.
Se observa, urmărind codurile ca gruparea activităţilor urmăreşte cele trei mari sectoare economice:
– sectorul primar: al producţiei agricole şi al materiilor prime;
– sectorul secundar: al producţiei de bunuri materiale;
– seciorui tertiar: al serviciilor.
În cazul în care activitatea desfasurata de accidentat nu se regaseste în lista de coduri, se va apela la lucrarea „Clasificarea Activităţilor din Economia Nationala” unde se va urmări identificarea folosind uitimul nivel (codurile din 4 cifre); când se identifica astfel activitatea desfasurata, ea se asimilează cu activitatea descrisă de codul de trei cifre, imediat superior.
Astfel de exemplu, activitatea Lucrări de învelitori, sarpante şi terase la construcţii nu se regaseste în lista de coduri oferită; urmărind în lucrarea citata, la capitolul CONSTRUCŢII subcapitolul Comtructii, aceasta activitate se regaseste la codul 4522 – Lucrări de învelitori, sarpante şi terase la construcţii (pag. 108 din lucrarea citata); ea se va asimila cu activitatea existenta la nivelul imediat superior, respectiv 451 – organizarea de santiere, pregătirea terenului pentru clădiri şi construcţii inginereşti. Trebuie amintit faptul ca, Comisia Nationala de Statistica, oferă informaţiile statistice interesante pentru acest criteriu la nivelul codurilor cu trei cifre, deci la nivelul codificarii adoptate în lucrare!

11. Ocupaţia
Se completează în clar şi codificat ocupaţia pe care persoana accidentata o avea în momentul producerii accidentului, conform încadrării sale. Pentru codificarea ocupatiilor se va utiliza codul cu 6 (şase) cifre, corespunzător Codului Ocupatiilor din România (COR), codificare armonizata cu cea din Comunitatea Economică Europeană (CEE).
Ocupatiile reţinute sunt prezentate în ordine alfabetica, ele provenind din următoarele grupe:
1. Legiuitori, înalţi funcţionari şi conducatori
2. Specialişti (cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice). Cuprinde ocupaţii corespunzătoare funcţiilor de execuţie care necesita, în mod obişnuit pregătire superioară şi care implica desfăşurarea unor activităţi intelectuale şi ştiinţifice de stricta specialitate.
3. Tehnicieni şi asimilaţi. Include ocupaţii care cer calificarea necesară pentru asumarea unor responsabilităţi tehnice, administrative, financiare, comerciale sau pentru executarea unor operaţiuni auxiliare în activităţile de cercetare-proiectare, informatica, învăţământ, sănătate, asigurări sociale etc. Cea mai mare parte a ocupatiilor din aceasta grupa corespunde nivelului de pregătire postliceala şi maistrii.
4. Funcţionari. Cuprinde ocupaţii care necesita un nivel mediu de pregătire şi care implica realizarea unor lucrări de secretariat şi de birou, de introducere a datelor la calculator sau de prelucrare a acestora cu ajutorul maşinilor mecanizate, lucrări de evidenta a materialelor, a producţiei şi a transporturilor, operaţiuni de casa şi activităţi de informare a clientelei.
5. Lucrători, operatori în comerţ şi asimilaţi. Cuprinde ocupatiile care necesita o calificare de nivel mediu pentru executarea unor lucrări şi servicii în comerţ şi alimentaţie publica, de îngrijire în instituţii de asistenta socială şi sanitară, de îngrijire personală, de paza şi apărare a ordinii publice.
6. Muncitori din agricultura şi pescuit. Include ocupaţii corespunzătoare persoanelor care lucrează în agricultura, silvicultura, vanatoare şi pescuit.
7. Muncitori şi meseriasi. Înglobează ocupatiile corespunzătoare meseriilor traditionale care implica activităţi care se executa cu unelte sau maşini-unelte manuale şi care necesita cunoştinţe şi aptitudini pentru realizarea unor lucrări de extracţie şi preparare a minereurilor, construirea, întreţinerea şi repararea maşinilor, instalaţiilor industriale şi clădirilor, producerea şi prelucrarea mărfurilor alimentare, confecţionarea produselor artizanale şi a altor obiecte similare.
8. Operatori pe instalaţii, maşini şi ansambluri de maşini, echipamente şi alte produse. Cuprinde ocupatiile care cer calificarea necesară pentru conducerea maşinilor şi instalaţiilor industriale şi agricole sau pentru asamblarea unor produse şi echipamente după specificaţii şi procedee bine definite.
9. Lucrători necalificati. Include ocupatiile corespunzătoare activităţilor necalificate ce se executa în domeniul serviciilor şi lucrărilor publice, în agricultura, construcţii, transporturi, industria extractiva sau prelucratoare.
10. Forţele armate. Înglobează ocupatiile specifice armatei – cadre militare şi militari în termen.

Vom da numai câteva exemple:
831204 acar
421101 casier
311101 laborant chimist
În cazul în care ocupaţia în care era încadrat accidentatul nu se regaseste în C.O.R. şi nu se poate asimila, ea se va scrie doar în clar.

12. Statutul profesional
Se considera statut profesional situaţia (calitatea, poziţia) detinuta, de o persoana în funcţie de modul în care obţine veniturile prin ocupaţia efectiv exercitată.
Se va completa în clar acest statut, pentru încadrarea accidentatului într-una din categorii folosindu-se următoarele definiţii:
– Patron, proprietar, intreprinzator este persoana care exercita ocupaţia declarata în propria sa unitate pentru a carei activitate are angajaţi unul sau mai mulţi lucrători.
– Lucrator pe cont propriu: este persoana care exercita ocupaţia declarata în propria sa unitate şi care nu utilizează nici un Lucrator; în aceasta categorie se înscriu: taranii cu gospodărie individuală, meseriaşii particulari, soferii, comercianţii, cărăuşii şi alte persoane care desfăşoară o activitate pe cont propriu, fără a avea lucrători proprii.
– Lucrator: este persoana care exercita ocupaţia declarata într-o unitate economică sau socială publica (de stat), privată (particulară) sau cooperatista în schimbul unei remuneraţii. În aceasta categorie se includ şi:
– militarii în termen
– persoanele angajate permanent de către persoane particulare (femei menaj, etc.)
– Membru al unei asociaţii cooperatiste: se considera persoana care este membru activ al unei cooperative sau asociaţii agricole, meşteşugăreşti, de consum sau de credit.
– Lucrator familial neremunerat: este persoana care desfăşoară o activitate aducatoare de venit într-o unitate economică familială pentru care nu primeşte remuneraţie completa sub forma de salariu sau plata în natura ca un lucrator care efectuează aceeaşi munca şi care este membru al gospodăriei respective.
– Alta situaţie: cuprinde persoanele care nu pot fi încadrate după statul lor profesional în una din situaţiile de mai sus.
În zona prevăzută pentru coduri se va trece codul corespunzător:
1 – Patron, intreprinzator
2 – Lucrator pe cont propriu
3 – Lucrator
4 – Membru al unei asociaţii cooperatiste
5 – Alta situaţie.
Codificarea folosită corespunde codurilor Comisiei Naţionale de Statistica.

Sunt prezentate exemple de completare a statutului profesional.
a) Accidentata era femeie de serviciu; în FIAM se va completa:
12) Statul profesional – Lucrator cod 3.
b) Accidentatul era proprietarul unui atelier de reparaţii auto; în FIAM se va completa:
12) Statut profesional – Patron: cod 1.

13. Sex
Se completează în clar şi codificat sexul victimei accidentului.

14. Varsta
Se completează în clar varsta şi codificat grupa de varsta corespunzătoare vârstei victimei accidentului.

15. Vechimea în munca
Se trece codificat grupa de vechime în care se încadrează vechimea pereoanei accidentate.
Vechimea în munca se referă la intreaga activitate desfasurata de accidentat, indiferent de ocupatiile pe care acesta le-a avut.

16. Vechimea în ocupaţie
Se trece codificat grupa de vechime în care se încadrează vechimea persoanei accidentate.
Se referă la vechimea în ocupaţia pe care accidentatul o avea la data producerii accidentului.

17. Vechimea la locul de munca
Se trece codificat grupa de vechime în care se încadrează persoana accidentata.
Se referă la vechimea pe care o avea accidentatul la locul de munca la care s-a produs accidentul.

Exemple de completarea pentru varsta, vechimea în munca, vechimea în ocupaţie şi vechimea la locul de munca
a) Accidentatul avea varsta de 40 de ani, o vechime în munca de 12 ani, o vechime în ocupaţie de 4 ani şi o vechime la locul de munca de 1 luna, fiind recent transferat. În FIAM se va completa:
14) Varsta: 40 ani; cod 5
15) Vechimea în munca: 5
16) Vechimea în ocupaţie. 3
17) Vechimea la locul de munca 1.
b) Accidentata avea varsta de 25 de ani, o vechime în munca şi în ocupaţie de 5 ani şi o vechime la locul de munca de 2 ani.
În FIAM se va completa:
14) Varsta: 25 ani; cod 3
15) Vechimea în munca: 4
16) Vechimea în ocupaţie: 4
17) Vechimea la locul de munca: 2.
c) Accidentatul avea varsta de 43 de ani, o vechime în munca de 22 de ani, o vechime în ocupaţie de 2 ani şi o vechime la locul de munca de 1 luna, fiind recent transferat.
În FIAM se va completa:
14) Varsta 43 ani; cod 5
15) Vechimea în munca. 6
16) Vechimea în ocupaţie 2
17) Vechimea la locul de munca 1.
d) Accidentata avea varsta de 55 de ani, o vechime în munca şi în ocupaţie de 35 ani şi o vechime la locul de munca de 2 ani.
În FIAM se va completa:
14) Varsta. 55 ani; cod 6
15) Vechimea în munca: 6
16) Vechimea în ocupaţie. 6
17) Vechimea la locul de munca: 2

DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI

18. Ziua producerii accidentului
19. Luna producerii accidentului
20. Anul producerii accidentului
Se înscriu codificat în campurile respective ziua, luna şi anul producerii accidentului.

21. Ziua din saptamana
22. Ora din zi
23. Perioada de la începutul schimbului
Se înscriu în campurile respective codificat, ziua din saptamana, ora din zi (în raport cu ciclul de 24 h) şi perioada de la începerea lucrului (schimbului) după care s-a produs accidentul de munca.
Exemple de completare a datei.
a) „Accidentul s-a produs în data de 2.03.1992, în jurul orei 17.00, (schimbul II)”
Completarea în FIAM se va face astfel:
18) Zi – 02;
19) Luna-03;
20) An: 992
21) Zi sapt.: 1;
22) Ora zi 17;
23) Perioada de la începutul schimbului (Perioada între începutul schimbului – ora 13 şi ora producerii accidentului – ora 17): 04.
b) „Accidentul s-a produs în data de 6.03.1992, în jurul orei 10.00…”
Completarea în FIAM se va face astfel:
18) Zi – 06;
19) Luna – 03;
20) An: 992
21) Zi sapt.: 5;
22) Ora zi 17;
23) Perioada de la începutul schimbului (Perioada între începutul schimbului – ora 7.00 şi ora producerii accidentului – ora 10.00): 03.

DATE DESPRE CONSECINŢELE PRODUCERII ACCIDENTULUI

24. Tipul accidentului
Conform clasificarii accidentelor în funcţie de urmări se înscrie în clar şi codificat unul din cele trei tipuri de urmări:
– cu incapacitate temporară: 1
– cu invaliditate: 2
– mortal: 3

25. Efectul asupra corpului
Se înscrie în clar şi codificat, în concordanta cu concluziile certificatului medical anexat la procesul verbal de cercetare a accidentului. În cazurile în care nu se poate face o încadrare directa, (folosind codurile existente), a concluziilor certificatului medical, se va solicita concursul organelor medicale din întreprindere sau din reţeaua sanitară.
01 – Contuzie
02 – Plaga
03 – Arsura
04 – Entorsa
05 – Luxatie
06 – Fractura
07 – Amputare
08 – Leziuni ale organelor interne
09 – Intoxicatie acuta
10 – Electrocutare
11 – Asfixie
12 – Insolatie
13 – Leziuni multiple
14 – Degeraturi

26. Localizarea leziunii
Se înscrie codificat partea organismului afectată de vătămare (structura localizarilor este conformă cu clasificarea echipamentelor individuale de protecţie pe criteriul partii anatomice protejate obtinandu-se în acest fel informaţii despre completitudinea şi eficienta acestora).

10. Cap
11. Regiunea craniana
12. Ochi
13. Fata
20. Gat
30. Trunchi
31. Torace
32. Abdomen
33. Bazin
34. Coloana vertebrala
40. Membru superior
41. Umar
42. Braţ
43. Cot
44. Antebrat
45. Palma
46. Degete
50. Membru inferior
51. Sold
52. Coapsa
53. Genunchi
54. Gamba
55. Glezna
56. Laba piciorului
57. Degete
60. Localizari multiple

Exemplu de completare:
„A suferit amputarea traumatica a degetelor de la mana dreapta”
– Efectul asupra corpului: Amputare – cod 07.
„- Localizarea leziunii: Membru superior – Degete: cod 46.
Exemple pentru completarea efectului asupra corpului şi localizarii leziunii.
a) „A suferit fractura degetului mic de la mana dreapta”
– Efectul asupra corpului: Fractura – cod 06
– Localizarea leziunii: Membrul superior – Degete: cod 46
b) „A suferit amputarea traumatica a degetelor de la mana dreapta”
– Efectul asupra corpului: Amputare: cod 07
– Localizarea leziunii: Membrul superior – Degete: cod 46

27. Reluat activitatea la: ziua, luna, anul
Se înscriu în campurile respective ziua, luna şi anul reinceperii activităţii accidentatului după terminarea perioadei de incapacitate temporară de munca.

DATE DESPRE CARACTERISTICILE ACCIDENTULUI

28. Felul accidentului
Criteriul „Felul accidentului” conţine informaţii privind încadrarea accidentului din punct de vedere al numărului de persoane accidentate simultan şi din aceeaşi cauza, respectiv accident individual sau accident colectiv.
De asemenea, cuprinde informaţii referitoare la numărul persoanelor accidentate în cazul unui accident colectiv. În acest scop sunt alocate 3 casute, completarea făcându-se astfel:
– în prima casuta (Felul accidentului) se înscrie felul accidentului conform codurilor din lista de coduri;
– următoarele 2 casute (Nr. victime) se completează doar în cazul în care accidentul a fost colectiv, înscriindu-se numărul de persoane accidentate.
În cazul accidentelor individuale aceste doua casute rămân necompletate.

Exempiu de completare
– accident individual
– accident colectiv cu trei persoane accidentate.

29. Felul activităţii
Se înscrie în clar şi codificat felul activităţii pe care o desfasura accidentatul în momentul accidentarii, urmărindu-se separarea accidentelor produse în activităţile economice de baza, specifice sectorului de activitate în care se încadrează activitatea unităţii de cele produse în activităţi auxiliare.
Astfel, dacă activitatea unităţii a fost incadrata în sectorul Construcţii de Maşini atunci se va proceda astfel:
a) dacă accidentatul era strungar, activitatea sa era o activitate de baza în raport cu sectorul de activitate al unităţii, atribuindu-se codul 01;
b) dacă accidentatui era reglor, activitatea sa nu este considerată activitate de baza în raport cu activitatea unităţii, înscriindu-se codul 08.

30. Împrejurare
Se înscrie în clar şi codificat împrejurarea în care s-a produs accidentul de munca. Prin împrejurare se înţelege modul de producere a leziunii şi se exprima sintetic forma concretă, finala care a condus la producerea leziunii, fără a se tine cont de ansamblul evenimentelor care s-au petrecut anterior.
01. Căderea accidentatului la acelaşi nivel
02. Căderea accidentatului de la înălţime
03. Căderea, prăbuşirea de materiale şi obiecte
04. Proiectarea de materiale şi obiecte
05. Prinderea, lovirea sau strivirea de maşini, utilaje în funcţiune
06. Prinderea, lovirea sau strivirea cu scule acţionate mecanic
07. Prinderea, lovirea sau strivirea cu scule acţionate manual
08. Prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace de transport (inclusiv rasturnari) în incinta unităţii
09. Prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace de transport (inclusiv rasturnari) în exteriorul unităţii (drumuri publice)
10. Prinderea, lovirea sau strivirea cu obiecte şi materiale transportate
11. Contact cu curent electric (electrocutare)
12. Contact cu substanţe fierbinti
13. Contact cu substanţe nocive
14. Explozii
15. Scufundare
16. Incendii
17. Alte împrejurări

Exemplu de completare:
a) în timpui tăierii oxiacetilenice a unei bare de alama, schimband poziţia becului, flacara a luat alta traiectorie, provocand sudorului arsuri la degetele mainii stangi.
30) Împrejurare: contact cu substanţe fierbinti: 12.
Exemple de completare pentru împrejurări
a) „în timp ce efectua operatia de reparaţii la o pompa submersibila i-a sarit o bucata de metal (rulment) în ochi”
30) Împrejurare: Proiectare de materiale şi obiecte: 04
b) „În timpul functionarii masinii de tăiat rulouri RAFAMA a încercat sa prinda cu mana stanga marginea taiata a benzii de abraziv, moment în care sortul i-a fost prins de un ax al masinii şi l-a tras în jos, producandu-i fractura la umarul stang”
30) împrejurare: Prindere cu scule acţionate mecanic: 06.
c) „În timpul functionarii oxiacetilenice a unei bare de oţel, schimband poziţia becului, flacara a luat alta traiectorie, provocand sudorului arsuri la degetele mainii stangi”
30) Împrejurare. Contact cu substanţe fierbinti: 12.

31. Mijlocul de producţie
Se înscrie în clar şi codificat mijlocul de producţie implicat direct în producerea accidentului de munca. Codurile pentru aceste mijloace se regăsesc (sau se asimilează) cu cele din lista de coduri.
În cazul în care nu se reuşeşte găsirea în lista de coduri se va completa codul pentru alte mijloace de producţie: pe verso formularului, la rubrica: Scurta descriere a modului în care s-a produs accidentul, se va preciza şi denumirea exactă a mijlocului de producţie care n-a fost identificat.
32. Componenta mijlocului de producţie
Se înscrie în clar şi codificat componenta din cadrul mijlocului de producţie care a produs vătămarea (leziunea).
Prin precizarea componentei se urmăreşte atât punerea mai clara în evidenp a locului unde trebuie acţionat pentru prevenirea unor accidente similare, cat şi stabilirea unei tipologii relevante din acest punct de vedere pentru fenomenul accidentarii în ansamblu.

Exemple de completare:
a) „În data de 16.01.1992, în jurul orei 9.00, laminatorul isi îndeplinea sarcina de lucru: în timpul laminarii la cald a unei table, dintr-un colt al acesteia s-a desprins o bucata de metal, care, în traiectoria sa l-a accidentat la mana, urmare a neutilizarii mijioacelor de protecţie. A suferit arsuri de gradul 2 la mana.”
31) Mijlocul de producţie: Maşini, utilaje şi instalaţii pentru metalurgie (inclusiv laminarea şi trefilarea metalelor neferoase): Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia de laminate cod 278.
32) Componenta mijlocului de producţie: Materii prime sau materiaie aflate în procesul prelucrării: cod 01. Deci, în FIAM, completarea codurilor va fi următoarea:
33) Mijlocul de producţie 278
32) Componenta: 01.
b) „Incercand sa pornească masina de sarjat la secţia Otelaria Electrica cu ajutorul unei baterii auxiliare, din neatentie isi prinde degetul mare de la mana dreapta între pinionul de pornire şi carcasa, suferind fractura de police drept”
31) Mijiocul de producţie: Utilaje şi instalaţii pentru maşini de sarjare: cod 277.
32) Componenta. Organe de antrenare, forta, motoare termice: cod 07. Deci, în FIAM se vor completa următoarele coduri:
31) Mijlocul de producţie: 277
32) Componenta: 07.
33. Cauze dependente de executant
34. Cauze dependente de mijlocul de producţie
35. Cauze dependente de sarcina de munca
36. Cauzele dependente de mediul de munca
Înscrierea cauzelor se face în clar şi codificat având ca baza datele din procesul verbal de cercetare a accidentului de munca. Exprimarea cauzelor se face pe baza principiului sistemic de abordare a proceselor de munca în conformitate cu care, orice, proces de munca indiferent de complexitatea sa presupune existenta a patru elemente: executantul, mijloacele de producţie, sarcina de munca şi mediul de munca.
Din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca fiecare element al procesului de munca se caracterizează prin însuşiri, stări fenomene, comportamente care, conducand la o disfunctie a sistemului pot provoca accidente de munca şi (sau) boli profesionale, denumite la un loc factori de risc. Factorii de risc sunt cauze potenţiale ale accidentelor de munca sau bolilor profesionale.
După producerea accidentului de munca sau imbolnavirii profesionale factorii de risc se constituie în cauze ale acestor evenimente.
Factorii de risc, respectiv cauzele dependente de fiecare element component al procesului de munca în parte, au fost prezentaţi astfel încât sa se asigure în măsura maxim posibila următoarele deziderate:
a) sa se releve (sa poată fi puşi în evidenta) cat mai direct la nivelul elementului respectiv;
b) sa sugereze cat mai clar locul de aplicare şi tipul măsurilor de prevenire;
c) sa sugereze cat mai clar responsabilităţile în producerea evenimentului respectiv.
Astfel pentru completarea campurilor afectate criteriului „Cauze” se va proceda astfel:
– pentru câmpul 33 se va înscrie din lista de cauze dependente de executant (persoana accidentata) codul cauzei corespunzătoare;
– pentru (câmpul 34 se va înscrie din lista de cauze dependente de mijloace de producţie codul corespunzător situaţiei re-levate de cercetarea accidentului de munca;
– pentru câmpul 35 se va înscrie din lista de cauza dependente de sarcina de munca codul corespunzător, care reflecta deficienta din sarcina de munca a executantului asa cum rezulta din cercetarea accidentului;
– pentru câmpul 36 se va înscrie din lista de cauze dependente de mediul de munca, codul corespunzător situaţiei relevate de cercetarea accidentului de munca.
Campurile 33, 34, 35 şi 36 se vor completa numai în măsura în care în procesul de cercetare a accidentului de munca au fost identificate (stabilite) cauze dependente de respectivul criteriu: victima, mijlocul de producţie, sarcina, mediu. Cel puţin unul din câmpuri trebuie completat, în caz contrar reiesind ca accidentul nu a avut cauze.
În cazul în care nu se reuşeşte regasirea în listele de coduri se va completa codul pentru Alte cauze; pe verso-ul formularului, la rubrica Scurta descriere a modului în care s-a produs accidentul, se va adauga denumirea exactă a cauzelor care au produs accidentul

Exemple de completare pentru cauzele accidentelor de munca
a) „În ziua de 24.08.1993 în jurul orei 17.00, în timp ce lucra la jupuirea unei bovine, conform sarcinii de serviciu primită de la şeful abatorului dar fără a avea instructajul de protecţia muncii efectuat, muncitorul a manevrat necorespunzător cutitul ce-l avea în mana dreapta provocandu-şi o plaga la antebratul stang, cu sectionarea arterei. Sarcina de lucru s-a realizat, sub presitmea relatiei neprincipiale între şef şi subordonaţi.”
33) Cauze dependente de executant; Efectuarea necorespunzătoare (din care rezulta stări periculoase sau nocive) a operatiei de munca – comenzi, manevre: cod 3.
34) Cauze dependente de mijlocul de producţie; Obiecte cu suprafeţe sau corpuri periculoase (pericol la contact sau manipulare) – cu muchii tioase – cod 52.
35) Cauze dependente de Sarcina de munca. Repartizarea necorespunzătoare a executantilor pe locurile de munca – fără instruire sau cu o instruire incompleta în domeniul protecţiei muncii: cod 95.
36) Cauze dependente de mediu. Climatul psihosocial – relaţii neprincipiale între şef şi subordonaţi – cod 159.
Deci, în FIAM completarea codurilor va fi:
Cauze dependente de:
33) executanti: 3
34) mijiocul de producţie: 52
35) sarcina: 95
36) mediul: 159
b) „În data de 14.02.1992, în jurui orei 13.00, lacatusul se afla la locul de munca (deservire ghilotina) pentru realizarea operaţiilor de munca programate. Datorită instructajului de protecţie a muncii necorespunzător şi neatentiei a ajuns cu degetele mainii stangi la partea activa a ghilotinei. A suferit amputarea traumatica a degetelor mainii stangi.”
33) Cauze dependente de executant: Efectuarea necorespunzătoare (din care rezulta stări periculoase sau nocive) a operaţiilor de munca – comenzi, manevre – cod 3
34) Cauze dependente de mijiocul de producţie: Miscari functionale ale maşinilor, mecanismelor declansate contraindicat – cod 40.
35) Cauze dependente de sarcina. Repartizarea necorespunzătoare a executantilor pe locurile de munca – fără instruire sau cu instruire incompleta în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca – cod 95
36) Cauze dependente de mediu: nu exista, nu se completează. Deci, în FIAM completarea codurilor va fi :
Cauze dependente de:
33) executant 3
34) mijlocul de producţie 40
35) sarcina. 95
36) mediu.

SCURTA DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE A FOST PRODUS ACCIDENTUL

Se va descrie pe scurt modul în care s-a produs accidentul, punându-se în evidenta elementele înscrise pe fata formularului. În cazul completării pentru Mijloc de producţie şi Cauze dependente pentru Alte mijloace de producţie şi Alte cauze, acestea (denumirea mijloacelor de producţie şi a cauzelor care n-au putut fi identificate) vor fi trecute distinct la acest paragraf.

NUMELE PERSOANEI DIN UNITATE CARE POATE DA RELAŢII CU PRIVIRE LA COMPLETAREA FORMULARULUI, TELEFON

Se va completa cu numele şi telefonul la care poate fi gasita persoana (din întreprinderea şi/sau unitatea în care s-a produs accidentul) care poate furniza informaţii (în cazul când sunt necesare informaţii suplimentare sau când formularul prezintă erori de completare care nu pot fi corectate de către cei care fac prelucrarea automată implicând necesitatea contactului cu persoana care a completat formularul, în vederea unor eventuale lămuriri); se recomanda completarea lizibila a acestei rubrici.

SEMNATURA CONDUCATORULUI ÎNTREPRINDERII ŞI/SAU UNITĂŢII; ŞTAMPILA

Se semnează de către angajatorul la care s-a produs accidentul şi se aplica ştampila întreprinderii şi/sau unităţii respective.

SEMNATURA PERSOANEI COMPETENTE

Se semnează de către persoana competenta (autorizata de către instituţiile abilitate ale Ministerului Muncii, Solidaritati Sociale şi Familiei).

CAP. III
LISTA COBURILOR FOLOSITE

4. JUDEŢUL
01. ALBA
02. ARAD
03. ARGES
04. BACAU
05. BIHOR
06. BISTRITA-NASAUD
07. BOTOSANI
08. BRAŞOV
09. BRĂILA
10. BUZAU
11.CARAS-SEVERiN
12. CLUJ
13. CONSTANTA
14. COVASNA
15. DAMBOVITA
16. DOLJ
17. GALAŢI
18. GORJ
19. HARGHITA
20. HUNEDOARA
21. IALOMITA
22. IAŞI
23. ILFOV
24. MARAMURES
25. MEHEDINTI
26. MURES
27. NEAMT
28. OLT
29. PRAHOVA
30. SATU MARE
31. SALAJ
32. SIBIU
33. SUCEAVA
34. TELEORMAN
35. TIMIS
36. TULCEA
37. VASLUI
38. VALCEA
39. VRANCEA
40. BUCUREŞTI
51. CALARASI
52. GIURGIU
53. PETROSANI

6. FORMA DE PROPRIETATE
1 – publica
2 – mixtă (de stat şi privată)
3 – privată
4 – cooperatista
5 – obsteasca

7. MĂRIMEA UNITĂŢII
Grupele de mărime sunt:
1 – între 1 – 9 lucrători
2 – între 10 – 49 lucrători
3 – între 50 – 99 lucrători
4 – între 100 – 299 lucrători
5 – între 300 – 1000 lucrători
6 – peste 1000 lucrători

8. ACTIVITATEA ECONOMICĂ
1 – Mine
2 – Petrol şi gaze
3 – Geologie
4 – Energie
5 – Institute de cercetări şi proiectari pe profil pentru sectoarele 1 – 4
6 – Metalurgie
7 – Construcţii de maşini
8 – Electronica, electrotehnica şi mecanică fina
9 – Sector special (RATMIL)
10 – Chimie şi petrochimie
11 – Transporturi
12 – Telecomunicaţii
13 – Lucrări publice, amenajări teritoriale, construcţii
14 – Institute de cercetări şi proiectari pe profil, pentru sectoarele de activitate 6 – 13
15 – Agricultura
16 – Sector alimentar
17 – Primării
18 – Exploatarea lemnului
19 – Prelucrarea lemnului
20 – Prelucrarea celulozei şi hârtiei
21 – Prelucrarea sticlei şi ceramicii
22 – Industria textila şi a pielariei
23 – Activitatea mestesugareasca
24 – Circulaţia mărfurilor
25 – Regularizarea apelor, silvicultura, protecţia mediului
26 – Materiale de construcţii
27 – Alte activităţi (turism, reciclarea materialelor refolosibile, cultura, precum şi institute de cercetări şi proiectari pe profil pentru sectoarele 15 – 26)
28 – Sectorul particular

10. CLASIFICAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN MOMENTUL ACCIDENTARII, CONFORM CODULUI DIN CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NATIONALA (Cod CAEN)

11. OCUPAŢIA
Se va completa conform Clasificarii Ocupatiilor din România (COR)

12. STATUTUL PROFESIONAL
1 – Patron, intreprinzator
2 – Lucrator pe cont propriu
3 – Lucrator
4 – Membru al unei asociaţii cooperatiste
5 – Lucrator familial neremunerat
6 – Alta situaţie

13. SEXUL
1 – masculin
2 – feminin

14. VARSTA
1 – pana la 17 ani
2 – de la 17 ani pana la 20 ani
3 – de la 20 ani pana la 30 ani
4 – de la 30 ani pana la 40 ani
5 – de la 40 ani pana la 50 ani
6 – de la 50 ani pana la 60 ani
7 – peste 60 ani

15. VECHIMEA ÎN MUNCA
1 – pana la 1 an
2 – de la 1 an pana la 3 ani
3 – de la 3 ani pana la 5 ani
4 – de la 5 ani pana la 10 ani
5 – de la 10 ani pana la 20 ani
6 – peste 20 ani

16. VECHIMEA ÎN OCUPAŢIE
1 – pana la 1 an
2 – de la 1 an pana la 3 ani
3 – de la 3 ani pana la 5 ani
4 – de la 5 ani pana la 10 ani
5 – de la 10 ani pana la 20 ani
6 – peste 20 ani

17. VECHIMEA LA LOCUL DE MUNCA
1 – pana la 1 an
2 – de la 1 an pana la 3 ani
3 – de la 3 ani pana la 5 ani
4 – de la 5 ani pana la 10 ani
5 – de la 10 ani pana la 20 ani
6 – peste 20 ani

18 – 20. ZI, LUNA, AN
Se completează în clar cu cifre:
– ziua din luna (din doua cifre: ex, 01)
– luna (din doua cifre: ex. 08)
– anul din 3 cifre (ex. 988, 999, 004)

21, 22, 23. ZIUA DIN SAPTAMANA, ORA DIN ZI, PERIOADA DE LA ÎNCEPUTUL SCHIMBULUI
– ziua din saptamana (dintr – o singura cifra)
– ora din zi (din doua cifre ex. 09)
– perioada de la începutul schimbului (din doua cifre: ex. 05)

24. TIPUL ACCIDENTULUI
1 – cu incapacitate temporară
2 – cu invaliditate
3 – mortal

25. EFECTUL ASUPRA CORPULUI
01 – Contuzie
02 – Plaga
03 – Arsura
04 – Entorsa
05 – Luxatie
06 – Fractura
07 – Amputare
08 – Leziuni ale organelor interne
09 – Intoxicatie acuta
10 – Electrocutare
11 – Asfixie
12 – Insolatie
13 – Leziuni multiple
14 – Degeraturi

26. LOCALIZAREA LEZIUNII
10. Cap
11. Regiunea craniului
12. Ochi
13. Fata
20. Gat
30. Trunchi
31. Torace
32. Abdomen
33. Bazin
34. Coloana vertebrala
40. Membru superior
41. Umar
42. Braţ
43. Cot
44. Antebrat
45. Palma
46. Degete
50. Membru inferior
51. Sold
52. Coapsa
53. Genunchi
54. Gamba
55. Glezna
56. Laba piciorului
57. Degete
60. Localizari multiple

28. FELUL ACCIDENTULUI
1. accident individual
2. accident colectiv

29. FELUL ACTIVITĂŢII
01. – Activitatea de baza specifica sectorului de activitate
02. – Transport cu mijloace acţionate mecanic (funiculare, poduri rulante, electrocare, benzi transportoare, autocamioane, locomotive, etc.)
03. – Transport cu mijloace acţionate manual
04. – Încărcare – descărcare manuală
05. – Încărcare – descărcare mecanică
06. – Depozitare – stivuire manuală
07. – Depozitare – stivuire mecanică
08. – Întreţinere, reparaţii
09. – Deplasări în interesul producţiei în incinta
10. – Intervenţii
11. – Curăţenie
12. – Manipulari pentru deservirea utilajelor
13. – Alte activităţi

30. ÎMPREJURARE
01. – Căderea accidentatului la acelaşi nivel
02. – Căderea accidentatului de la înălţime
03. – Căderea, prăbuşirea de materiale şi obiecte
04. – Proiectarea de materiale şi obiecte
05. – Prinderea, lovirea sau strivirea de maşini, utilaje în funcţiune
06. – Prinderea, lovirea sau strivirea cu scule acţionate mecanic
07. – Prinderea, lovirea sau strivirea cu scule acţionate manual
08. – Prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace de transport (inclusiv rasturnari) în incinta unităţii
09. – Prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace de transport (inclusiv rasturnari) în exteriorul unităţii (drumuri publice)
10. – Prinderea, lovirea sau strivirea cu obiecte şi materiale transportate
11. – Contact cu curent electric (electrocutare)
12. – Contact cu substanţe fierbinti
13. – Contact cu substanţe nocive
14. – Explozii
15. – Scufundare
16. – Incendii
17. – Alte împrejurări

31. MIJLOACE DE PRODUCŢIE

32. COMPONENTA MIJLOCULUI DE PRODUCŢIE
01. – Materii prime sau materiale aflate în procesul prelucrării (solide, lichide sau gazoase)
02. – Elemente (suprafeţe) de sprijin sau deplasare
03. – Elemente de construcţie (ale clădirilor, utilajelor, maşinilor, instalaţiilor)
04. – Organe de sprijin, sustinere, legare, prindere
05. – Organe de lucru ale maşinilor, utilajelor incluzând scule, dispozitive şi verificatoare
06. – Organe de comanda sau manevra
07. – Organe de antrenare, forta, motoare termice
08. – Organe de antrenare, forta, motoare electrice
09. – Organe de transmisie a miscarii
10. – Fluide de lucru
11. – Echipamente electrice de forta
12. – Echipamente electrice de iluminat
13. – Organe de deplasare
14. – Conducte

33. CAUZE ALE ACCIDENTULUI DE MUNCA DEPENDENTE DE EXECUTANT

Omisiuni
1 – neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare
2 – neefectuarea în timp util a unor operaţii indispensabile securităţii muncii

Efectuarea necorespunzătoare (din care rezulta stări periculoase sau nocive) a operaţiilor de munca
3 – comenzi, manevre
4 – pozitionari, consolidări, fixări, etc.
5 – asamblari
6 – reglaje
7 – utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de protecţie

Efectuarea, în afară sarcinii de munca (din care pot rezulta stări periculoase sau nocive)
8 – pornirea mijloacelor de transport, instalaţiilor, maşinilor sau utilajelor
9 – întreruperea functionarii instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor
10 – alimentarea cu curent electric sau fluide
11 – oprirea alimentarii cu curent electric sau fluide

Expunerea, în afară sarcinii de munca, la factori periculosi sau nocivi
12 – prin deplasări / stationari în locuri sau zone cu pericol temporar sau permanent

Comunicări accidentogene
13 – prin conţinutul lor
14 – prin defecţiunile transmiterii

Caderi la acelaşi nivel:
15 – prin dezechilibrare
16 – prin alunecare
17 – prin antrenare
18 – prin împiedicare

Caderi de la înălţime:
19 – prin pasire în gol
20 – prin dezechilibrare
21 – prin alunecare
22 – prin antrenare
23 – reactii spontane inadecvate în situaţii de pericol

Prezenta la lucru în condiţii psihofiziologice necorespunzătoare
24 – sub influenta alcoolului
25 – în stare de oboseala
26 – sub influenta unor medicamente
27 – sub influenta unor stări emotionale puternice
28 – anihilarea brusca a capacităţii functionale
29 – alte cauze

34. CAUZE ALE ACCIDENTULUI DE MUNCA DEPENDENTE DE MILOACELE DE PRODUCŢIE

CAUZE DE NATURA FIZICA
Deplasări sub efectul gravitatiei
30 – alunecare
31 – rostogolire/rulare (pe roti)
32 – rasturnare
33 – cadere libera
34 – scurgere
35 – deversare
36 – surpare
37 – prabusire
38 – scufundare

Miscari functionale ale maşinilor, mecanismelor
39 – în funcţionare normală
40 – declansata contraindicat
41 – întreruptă contraindicat
42 – în condiţii de imposibilitate a declansarii (pornirii)
43 – în condiţii de imposibilitate a întreruperii (opririi)
44 – în condiţii de imposibilitate a dozarii

Miscari functionale şi disfunctionale
45 – devieri de la traiectoriile normale (ex. ale pieselor în mişcare, ale mijloacelor de transport)
46 – balans
47 – recul (ex: al unui furtun, al unei manivele)
48 – socuri excesive la pornire sau oprire
49 – desprinderea şi proiectarea de corpuri, particule (ex. la polizoare)
50 – jet, eruptie (ex. mat lichide, gazoase sau pulverulente)

Obiecte sau suprafeţe periculoase (pericol la contact, manipulare sau deplasare)
51 – intepatoare
52 – cu muchii taioase
53 – abrazive
54 – cu suprafata alunecoasa
55 – adezive
56 – cu denivelari

Corpuri sau suprafeţe cu temperaturi excesive (pericol la contact sau manipulare)
57 – ridicate
58 – scăzute
Curent electric
59 – pericol de atingere directa
60 – pericol de atingere indirecta
61 – pericol de tensiune de pas
62 – vibratii excesive ale sculelor, utilajelor, elementelor de construcţie
63 – Explozii
64 – Implozii
65 – Incendii
66 – Flacari, flame

CAUZE DE NATURA CHIMICA (pericol Ia contact sau manipulare)
67 – substanţe toxice
68 – substanţe caustice
69 – substanţe inflamabile
70 – substanţe explozive

CAUZE DE NATURA BIOLOGICA (pericol la contact sau manipulare)

Culturi sau preparate conţinând microorganisme
71 – culturi de bacterii
72 – culturi de virusi
73 – culturi de richeti
74 – culturi de spirocheti
75 – culturi de ciuperci
76 – protozoare

Macroorganisme
77 – plante periculoase (ex ciuperci otravitoare)
78 – animale periculoase (ex serpi veninosi)

ALTE CAUZE PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE CARE AFECTEAZĂ SECURITATEA MUNCII LA ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE MUNCA IMPUNÂND:
79 – poziţii de lucru forţate sau vicioase
80 – contactul prelungit cu apa (prezenta în obiectul muncii sau în spaţiul de lucru)
81 – efort static mare (prin intensitate şi/sau durata)
82 – dificultatea efectuării miscarilor şi riscul contactelor periculoase legate de spaţiul de munca
83 – forta fizica excesiva
84 – viteza de execuţie excesiva
85 – subsolicitare fizica (ex.: în sarcina de supraveghere)
86 – suprasolicitare senzoriala (ex; asamblari de piese mici)
87 – distribuţia excesiva a atentiei în condiţii de ritm impus (ex. activitate de dispecerai)
88 – monotonia muncii
89 – luarea unor decizii (dificile şi de mare răspundere) în timp limitat
90 – precizie mare a miscarilor în spaţiu şi/sau în timp
91 – alte cauze

35. CAUZE ALE ACCIDENTULUI DE MUNCA DEPENDENTE DE SARCINA DE MUNCA
92 – Omisiuni în prestabilirea operaţiilor de munca
93 – Erori în prestabilirea operaţiilor de munca

Repartizare necorespunzătoare a executantilor pe locurile de munca
94 – cu pregătire profesională necorespunzătoare
95 – fără instruire sau cu instruire incompleta în domeniul protecţiei muncii
96 – cu incompatibilităţi psihofiziologice fata de cerinţele locului de munca

Deficiente de îndrumare, supraveghere şi control
97 – admiterea la lucru în condiţii psihofiziologice necorespunzătoare
98 – tolerarea abaterilor de la disciplina tehnologică
99 – tolerarea abaterilor de la respectarea normelor de securitatea muncii
100 – neasigurarea corelării şi/sau coordonării unor operaţii de munca ce se desfisoara în cadrul unor lucrări complexe

Lipsuri în asigurarea condiţiilor de securitate şi igiena a muncii
101 – admiterea desfăşurării lucrului cu mijloace de producţie necorespunzătoare cerinţelor de securitate datorită proiectării sau execuţiei defectuoase a acestora
102 – amplasarea necorespunzătoare a mijloacelor de producţie
103 – neasigurarea întreţinerii şi exploatării corespunzătoare a mijloacelor de producţie
104 – prevederea utilizării unor materii prime sau materiale necorespunzătoare cerinţelor de securitate a muncii
105 – Reasigurarea condiţiilor normate privitoare la mediul de munca (microclima, iluminat, zgomot şi vibratii, radiatii, etc.)
106 – prevenirea unui ritm de munca necorespunzător
107 – alte cauze

36 – CAUZE ALE ACCIDENTULUI DE MUNCA DEPENDENTE DE MEDIUL DE MUNCA

CAUZE DE NATURA FIZICA
Temperatura aerului
108 – ridicată
109 – scăzută

Umiditatea aerului
110 – ridicată
111 – scăzută
112 – viteza curentilor de aer
113 – aero-ionizarea pozitiva excesiva

Presiunea mediului
114 – presiune scăzută a aerului
115 – presiune ridicată a aerului
116 – suprapresiune în adâncimea apelor
117 – zgomot excesiv (peste valori normale)
118 – ultrasunete

Condiţiile de iluminare
119 – nivel de iluminare scăzut
120 – stralucire mare
121 – orbire directa sau prin reflexie
122 – palpaire

Radiatii electromagnetice
123 – infrarosii (calorice)
124 – ultraviolete
125 – microunde
126 – de frecventa inalta medie şi joasa
127 – laseri

Radiatii ionizante
128 – (alfa)
129 – (beta)
130 -(gamma)
131 – potenţial electrostatic

Calamitati naturale
132 – trasnete
133 – inundatii
134 – vant
135 – grindina
136 – viscol
137 – alunecări, surpari, prabusiri de teren sau copaci
138 – avalanse
139 – seisme

CAUZE DE NATURA CHIMICA (pericol la inhalare)
140 – Gaze, aerosoli, vapori toxici
141 – Gaze, aerosoli, vapori caustici
142 – Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili
143 – Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori explozivi
144 – Pulberi pneumoconiogene

CAUZE DE NATURA BIOLOGICA (pericol la inhalare)
Microorganisme în suspensie în aer
145 – bacterii
146 – virusuri
147 – richeti
148 – spirocheti
149 – ciuperci
150 – protozoare

ALTE CAUZE PROPRII MEDIULUI DE MUNCA CARE- AFECTEAZĂ SECURITATEA MUNCII PRIN:
Caracterul special al mediului
151 – subteran
152 – aerian
153 – altitudini mari
154 – acvatic
155 – subacvatic
156 – mlastinos
157 – cosmic
158 – cu conţinut redus de oxigen

CLIMATUL PSIHOSOCIAL
159 – relaţii neprincipiale între şefi şi subordonaţi
160 – relaţii neprincipiale între membrii colectivului
161 – activitatea în condiţii de izolare socială
162 – stări de panica
163 – alte cauze
ANEXA
la instrucţiuni
MIJLOACE DE PRODUCŢIE

MAŞINI, UTILAJE şI INSTALAŢII PENTRU AGRICULTURA
011 Maşini şi utilaje pentru lucrarea solului
012 Maşini şi utilaje pentru administrarea ingrasamintelor
013 Maşini şi utilaje pentru combaterea dăunătorilor
014 Utilaje şi instalaţii pentru irigaţii
015 Combine
016 Maşini de recoltat
017 Maşini de adunat şi încărcat fin şi pale
018 Maşini şi utilaje de treierat
019 Maşini şi utilaje de curatat, sortat şi tratat seminţe
020 Maşini şi instalaţii de uscat seminţe şi plante
021 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pregătirea şi distribuirea hranei animalelor
022 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru evacuarea gunoiului
023 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru recoltarea produselor animale
024 Maşini şi instalaţii pentru dezinfecţie veterinara

MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU EXTRACTIA CARBUNILOR ŞI MINEREURILOR METALIFERE ŞI NEMETALIFERE
101 Maşini, utilaje şi instalaţii speciale pentru construcţia puţurilor miniere şi forare miniera
102 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru susţinerea abatajelor
103 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru tăiere, perforare
104 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru tăiere, încărcare şi rambleiere

MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU PREPARAREA CARBUNILOR ŞI MINEREURILOR METALIFERE ŞI NEMETALIFERE
111 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru clasare
112 Maşini, utilaje şi instalaţii de sfaramare şi macinare
113 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru separare şi concentrare gravimetrica
114 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru concentrare magnetica şi electrostatica
115 Maşini şi utilaje pentru flotatie

MAŞINI ŞI UTILAJE COMUNE PENTRU PRELUCRAREA MECANICĂ A PĂMÂNTURILOR, MINEREURILOR ŞI ALTOR MATERII PRIME
121 Concasoare
122 Delatoare
123 Dezintegratoare
124 Mori
125 Ciururi şi site
126 Alimentatoare – dozatoare (care nu sunt încorporate constructiv în utilajele de depozitare sau în maşinile de lucru)
127 Utilaje de depozitare încadrate în fluxul tehnologic
128 Amestecatoare şi omogenizatoare
129 Transportoare cu banda
130 Alte transportoare

MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU PROSPECŢIUNI GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE, FORAJ ŞI EXTRACTIA ŢIŢEIULUI ŞI GAZELOR
141 Sondeze
142 Instalaţii pentru forajul sondelor de ţiţei şi gaze
143 Agregate de cimentare şi fisurare
144 Utilaje pentru instalaţii de foraj
145 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru operaţii de carotaj, deviatie şi perforari
146 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru extractia ţiţeiului şi gazelor

MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA
151 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru abatoare şi producerea preparatelor din carne
152 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lapte şi lactate
153 Maşini pentru pregătirea alimentelor
154 Maşini şi utilaje pentru prepararea mancarurilor
155 Maşini şi utilaje pentru clatit vesela şi tacamurile
156 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea uleiurilor vegetale
157 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru morarit, panificatie şi producerea pastelor fainoase şi biscuitilor
158 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea zahărului şi fabricarea produselor zaharoase
159 Maşini, utilaje sl instalaţii pentru producerea conservelor de legume şi fructe
160 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea spirtului, amidonului, glucozei, dextrinei şi a drojdiei comprimate
161 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea berii, vinului şi a altor băuturi alcoolice
162 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prelucrarea tutunului
163 Maşini, utilaje frigorifice

MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU INDUSTRIA TEXTILA, A CONFECŢIILOR, PIELARIEI, BLANARIEI ŞI INCALTAMINTEI
171 Maşini pentru prelucrarea primara a fibrelor naturale
172 Maşini şi instalaţii din filaturi,
173 Maşini de tesut
174 Maşini de tricotat
175 Maşini de impletit, crosetat şi innodat
176 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru produs materiale textile netesute şi electroplus
177 Maşini şi instalaţii pentru tratamente şi finisarea materialelor textile
178 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria confecţiilor
179 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru tabacarii
180 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru produs talpa artificiala
181 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru confecţii de incaltaminte

MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU SILVICULTURA, EXPLOATAREA ŞI PRELUCRAREA LEMNULUI
190 Utilaje pentru taierea şi sectionarea arborilor
191 Utilaje şi instalaţii pentru colectarea lemnului
192 Utilaje pentru lucrările din platformele primare
193 Utilaje şi instalaţii pentru centrele de sortare şi preindustrializare a lemnului
194 Buncare sau silozuri pentru tocatura, aschii, fibre sau pulbere de lemn şi transportoare cu banda sau lant
195 Instalaţii de plastifiere termica a bustenilor sau a elementelor de cherestea
196 Instalaţii de aburire a cherestelei şi instalaţii de uscare a cherestelei şi parchetelor, a aschiilor sau fibrelor de lemn
197 Maşini de cojit, despicat sau fierastraie basculante pentru sectionat busteni, maşini de tocat lemn şi masini de produs aschii din lemn
198 Fierastraie basculante cu lant (Coada de vulpe)
199 Fierastraie cu mişcare alternativa (gatere, etc.)
200 Fierastraie cu panglica şi fierastraie circulare
201 Maşini de îndreptat
202 Maşini de rindeluit simple şi maşini de rindeluit (şi profilat) pe mai multe fete
203 Maşini de frezat „de jos” şi „de sus” (MNF – FAS)
204 Maşini de cepuit
205 Maşini sau agregate de gaurit şi/sau scobit (cu burghiu sau lant), simple sau multiple
206 Strunguri, maşini de copiat sau sculptat
207 Agregate de formalizat şi bordurat
208 Maşini combinate de tâmplărie
209 Foarfeci pentru furnir
210 Maşini de curbat
211 Prese pentru lemn
212 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prepararea şi/sau aplicarea adezivilor (cu excepţia celor pentru aschii sau fibre din lemn)
213 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prepararea şi/sau aplicarea lacurilor, vopselelor şi colorantilor
214 Maşini de slefuit sau lustruit
215 Maşini portative pentru cojit busteni, pentru tâmplărie, pentru slefuit sau lustruit
Alte maşini şi instalaţii decât cele de mai sus, pentru fabricarea:
216 placajului, panelului, furnirului, mulajelor şi lemnului stratificat – despicat
217 PAL-ului şi PFL-ului, placilor de lemn innobilate
218 drojdiei furajere, lanii sau fainii de lemn
219 mobilierului din lemn, binalelor (usi sau ferestre) articolelor sportive, instrumentelor muzicale şi rechizitelor şcolare din lemn şi creioanelor
220 chibriturilor

MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU INDUSTRIA CELULOZEI Sl HÂRTIEI (INCLUSIV RECOLTAREA STUFULUI)
221 Instalaţii şi utilaje de tocat şi sortat plante anuale pentru fabricarea celulozei
222 Maşini şi utilaje pentru pregătirea materialelor pentru hârtie din carpe
223 Maşini şi utilaje pentru fabricarea hârtiei
224 Maşini şi utilaje pentru impregnarea şi innobilarea hârtiei şi cartoanelor
225 Maşini şi utilaje pentru confecţii de hârtie şi prelucrarea hârtiei
226 Maşini de tras şi tăiat celuloza

MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU INDUSTRIA CHIMICA ŞI PENTRU INDUSTRIA DE PRELUCRARE A ŢIŢEIULUI
241 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de separare a sistemelor lichide eterogene
242 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de separare a sistemelor gazoase eterogene
243 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de sorbtie şi de extracţie
244 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de distilare şi rectificare a lichidelor
245 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de încălzire, răcire şi condensare
246 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru evaporare, uscare şi cristalizare
247 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru reactii chimice şi electrochimice
248 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producerea acidului sulfuric
249 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producerea ingrasamintelor fosfatice
250 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producerea amoniacului, acidului azotic şi a ingrasamintelor azotoase
251 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii sodei
252 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii clorului şi compusilor clorului
253 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii carbidului
254 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii oxigenului
255 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia de explozibili
256 Alte maşini şi instalaţii specifice pentru industria chimica anorganica
257 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru prelucrarea cauciucului
258 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice prelucrării materialelor plastice
259 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice secţiilor chimice ale industriei cocsochimice
260 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice prelucrării ţiţeiului

MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU METALURGIE (INCLUSIV LAMINAREA ŞI TREFILAREA METALELOR NEFEROASE)
271 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia de cocs metalurgic
272 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia fontei de prima fuziune şi a feroaliajelor
273 Utilaje şi instalaţii pentru pregătirea materiei prime
274 Cuptoare electrice cu arc sau cu inductie
275 Convertizoare Bessemer şi cu oxigen
276 Instalaţii pentru epurarea gazelor la convertizoare cu oxigen
277 Utilaje şi instalaţii pentru maşini de sarjare
278 Maşini, utilaje sl instalaţii pentru producţia de laminate
279 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia barelor, sarmelor şi tevilor trase
280 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia electrozilor de sudura
281 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia de ţevi sudate
282 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru acoperirea şi protecţia suprafeţei laminatelor, tevilor şi trefilatelor
283 Maşini şi instalaţii pentru turnarea metalelor în lingouri
284 Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea deşeurilor de metale

MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU PRODUCEREA STICLEI, PORTELANULUI ŞI FAIANTEI
291 Cuptoare pentru producerea masei de sticla
292 Cuptoare pentru tratarea produselor de sticla
293 Maşini de format şi de prelucrat sticla
294 Maşini de format materiale ceramice
295 Maşini şi instalaţii de finisat şi decorat produse din sticla
296 Maşini şi instalaţii de finisat şi decorat ceramica fina
297 Alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea sticlei, portelanului şi faiantei

MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII DE MAŞINI ŞI PRELUCRAREA METALULUI
301 Maşini de gaurit
302 Strunguri
303 Maşini de alezat
304 Maşini de frezat
305 Maşini de rabotat cu masa mobila
306 Maşini de rabotat cu cutit mobil (sepinguri)
307 Maşini de prelucrat roti dintate, de brosat, de filetat, de rectificat şi de ascutit
308 Maşini pentru prelucrari foarte fine, polizoare şi alte maşini de prelucrat metale prin aschiere
309 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prelucrarea metalului prin deformare
310 Maşini de formare, miezuire şi formare de precizie şi cu modele uşor fuzibile, maşini de turnat
311 Uscatoare pentru forme şi miezuri
312 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru elaborarea metalelor şi aliajelor
313 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru dezbaterea şi curăţirea pieselor turnate
314 Maşini, utilaje şi instalaţii auxiliare şi alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru turnatorii (de piese)
315 Cuptoare cu flacara
316 Cuptoare electrice pentru tratamente termice
317 Diverse utilaje pentru tratamente termice
318 Maşini şi instalaţii de sudare prin presiune
319 Maşini şi instalaţii de sudare prin frecare şi presiune
320 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru vopsire şi acoperiri metalice
321 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producţia de cabluri şi conductoare
322 Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea metalului prin procedee speciale
323 Maşini specializate pentru nituri, suruburi, tirfoane, caiele şi piulite
324 Maşini specializate pentru confectionat armături şi fitinguri
325 Maşini specializate pentru confectionat arcuri

MAŞINI ŞI UTILAJE SPECIFICE PRODUCŢIEI DE ENERGIE
401 Instalaţii de preparare centralizata a prafului de cărbune
402 Instalaţii de combustibili gazosi
403 Instalaţii de reducere – răcire
404 Instalaţii de expandare de purja
405 Generatoare de curent
407 Motoare electrice
408 Transformatoare şi autotransformatoare, convertizoare, acumulatoare şi compensatoare

MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU PRODUCŢIA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII ŞI REFRACTARE
411 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru fasonarea produselor refractare şi a materialelor de construcţii
412 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru uscarea materiilor prime şi a produselor
413 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru maturizarea produselor
414 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru arderea produselor (cuptoare de clincher rotative, cuptoare cu bolta, etc.)
415 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru deservirea uscatoriilor şi cuptoarelor
416 Maşini şi instalaţii specifice pentru producerea cimentului şi a ipsosului
417 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice fabricării produselor din azbociment
418 Maşini şi instalaţii specifice pentru prefabricate din beton, caramizi silico – calcare şi tigle din ciment.
419 Maşini şi instalaţii specifice producţiei vatei minerale şi a vatei şi paslei din fibre de sticla
420 Maşini şi instalaţii specifice producerii garniturilor tehnice marmurei şi pietrei de construcţii (inclusiv a pietrei artificiale)
422 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru ambalarea produselor

MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
451 Maşini şi utilaje pentru săpat şi pregătirea terenului
452 Maşini şi utilaje pentru lucrări şi fundaţii, lucrări în stanca şi pentru tuneluri
453 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lucrări de beton
454 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lucrări de zidărie, tencuieli şi finisaje
455 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lucrări hidrotehnice
456 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru construcţii şi reparaţii de drumuri
457 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru construcţii şi reparaţii de cai ferate
458 Maşini şi utilaje pentru executarea armaturilor
459 Maşini şi utilaje pentru lucrări de instalaţii, conducte magistrale şi linii de transport electrice

MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII DE LUCRU PENTRU TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII
601 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pentru transportul feroviar
602 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pentru transportul auto
603 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pentru transportul naval
604 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pentru transportul aerian
605 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru posta şi telecomunicaţii
606 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru radio şi televiziune
607 Echipamente, utilaje şi aparate audio pentru studiouri de radiodifuziune
608 Echipamente, utilaje şi aparate video pentru studiouri de televiziune
609 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru circulaţia mărfurilor
610 Maşini pentru pregătirea alimentelor
611 Maşini şi utilaje pentru prepararea mancarurilor
612 Maşini de spălat şi clatit vesela şi tacamurile

MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRU MANIPULAREA ŞI TRANSPORTUL PRODUSELOR
621 Mijloace de transport feroviar
622 Mijloace de transport auto
623 Mijloace de transport naval
624 Mijloace de transport aerian
625 Mijloace specifice pentru transportul orasenesc de călători
626 Elevatoare, escalatoare şi alimentatoare
627 Incarcatoare, descarcatoare, impingatoare şi basculatoare
630 Macarale
631 Carucioare manuale
632 Moto şi electrocare
633 Moto şi electrostivuitoare
634 Alte utilaje de transport şi ridicat
635 Mijloace de transport cu tracţiune animala
636 Benzi transportoare

DIVERSE ALTE MAŞINI ŞI INSTALAŢII
641 Compresoare şi pompe de vid
642 Aparataj pentru staţii electrice şi posturi de transformare
643 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria poligrafica
644 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru ocrotirea sănătăţii
645 Instalaţii pentru comanda şi reglarea automată şi semiautomata a proceselor tehnologice, pentru semnalizare şi telemasurare

MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU GOSPODĂRIA COMUNALĂ ŞI SPĂLĂTORII
701 Maşini pentru spălătorii de lenjerie
702 Maşini şi utilaje pentru spălătorii chimice
703 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru salubrizare şi paza contra incendiilor
704 Utilaje şi instalaţii pentru tratarea apelor de alimentare şi epurarea apelor uzate

UNELTE ŞI DISPOZITIVE
801 Unelte, dispozitive şi scule acţionate manual

OBIECTE ŞI CORPURI PERICULOASE, AGENŢI NOCIVI
901 Obiecte cu suprafeţe sau colturi taioase
902 Corpuri sau suprafeţe cu temperaturi excesive
903 Curent electric
904 Substanţe periculoase (din punct de vedere chimic)
905 Culturi sau preparate conţinând microorganisme sau macroorganisme
907 Radiatii
908 Gaze, aerosoli, vapori
909 Pulberi

AGENŢI NATURALI
921 Apa
922 Plante
923 Animale
924 Alţi agenţi naturali (trasnet etc.)

ALŢI AGENŢI MATERIALI
931 Suprafeţe de lucru şi circulaţie
932 Obstacole, deschideri (goluri)
933 Scări, rampe, trepte
934 Schele, eşafodaje
935 Obiecte transportate
936 Depozitari de materiale
938 Materiale şi obiecte ce se desprind (roci etc.)
939 Alţi agenţi materiali

–––-