Ordonanta de urgenta 111 din 2010

din 08/12/2010
Versiune actualizata la data de 28/12/2012

privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

___________
@Text actualizat la data de 28.12.2012. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– Legea nr. 132/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 28/06/2011.
– O.U.G. nr. 124/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 30/12/2011.
– Legea nr. 166/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 699 din 11/10/2012.

___________
@Pus in aplicare prin:
– Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 31/01/2011.
– Metodologia publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 28/11/2012.

Datorita dificultatilor de sustinere a masurilor de protectie sociala platite din bugetul de stat, in anul 2010, prin Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul mentinerii totusi a acordarii unor drepturi, s-a reglementat diminuarea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului cu 15%.
In pofida unor usoare imbunatatiri ale starii economice, conditiile financiare se mentin in continuare dificile, activitatea economica din Romania inregistrata in ultimele luni fiind inca marcata de recesiune.
In vederea eficientizarii programului de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului de insertie lunar, acesta a fost reanalizat tinandu-se cont de durata de acordare si de principiile de finantare din alte state membre ale Uniunii Europene care au indemnizatii similare.
Situatia economica actuala impune utilizarea eficienta a resurselor bugetului de stat, inclusiv a resurselor financiare pentru asigurarea platii indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului de insertie lunar, rezultand necesitatea regandirii acestui program din punctul de vedere al perioadei de acordare, al conditiilor de eligibilitate, precum si al cuantumurilor acordate.
Conform programului cuprinzator anticriza sustinut de Fondul Monetar International, Uniunea Europeana si Banca Mondiala, masurile luate de Romania trebuie sa conduca la normalizarea conditiilor financiare si la pregatirea redresarii economice, masurile luate urmand a fi puse in aplicare incepand cu luna ianuarie 2011.
Tinand cont de grupul-tinta vizat de prevederile prezentului act normativ, precum si de termenul minim necesar din punct de vedere administrativ pentru punerea in aplicare a masurilor propuse,
in considerarea faptului ca elementele sus-mentionate trebuie luate in calcul la fundamentarea bugetului de stat pentru anul 2011, vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. – Prevederile art. 2-29 reglementeaza drepturile care se acorda persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 ianuarie 2011, cat si celor aflate in situatiile prevazute la art. 8 alin. (2), incepand cu aceasta data.
Art. 2. – (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia optional de urmatoarele drepturi:
a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

b) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se completeaza de catre persoanele indreptatite, reprezentantii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 20. – (1) Solicitarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se solutioneaza prin decizie scrisa emisa de directorul executiv al agentiei teritoriale, in termenul prevazut la art. 14 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta.
(3) Datele cuprinse in cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, insotita de actele doveditoare, sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie lunara, stimulent de insertie sau alocatie de stat pentru copii si al intocmirii unor situatii statistice.
(4) Deciziile prevazute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, denumita in continuare Agentie.
Art. 33. – (1) In vederea asigurarii in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor beneficiare de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, agentiile teritoriale au obligatia de a vira lunar caselor de asigurari de sanatate teritoriale contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si de a transmite tabelul nominal privind persoanele beneficiare.
(2) Agentiile teritoriale transmit Agentiei, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele beneficiare.
(3) Agentia solicita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale creditele bugetare prevazute la alin. (2) centralizate la nivelul intregii tari pana cel tarziu la data de 20 a fiecarei luni.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (1)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (2)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (3)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (4)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (5)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (6)
Declaratie a celuilalt parinte

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru fiecare situatie prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
Art. 7. – (1) Concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1), art. 6 si 11 din ordonanta de urgenta, se acorda pe baza de cerere aprobata de catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana indreptatita.
(2) In situatia persoanelor indreptatite care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole si care nu lucreaza in baza unui contract individual de munca, concediul reprezinta intreruperea/suspendarea activitatii pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in situatia solicitarii drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
(3) Persoanele care frecventeaza cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat si de doctorat beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului sau de drepturile prevazute la art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta indiferent daca intrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 sau 7 ani, in cazul copilului cu handicap.
Art. 31. – In cazul in care persoana beneficiara de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta isi schimba domiciliul ori, dupa caz, resedinta in alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala decat cea de domiciliu sau de resedinta, agentia teritoriala platitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligatia de a transfera cererea si actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, insotite de situatia privind data pana la care s-a efectuat plata drepturilor si sumele restante, agentiei teritoriale in a carei raza beneficiarul si-a stabilit noul domiciliu ori, dupa caz, resedinta.
(1) Suspendarea platii/Incetarea drepturilor/Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.

(11) Limitele minima si maxima ale indemnizatiei se stabilesc prin raportare la indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se completeaza de catre persoanele indreptatite, reprezentantii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 20. – (1) Solicitarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se solutioneaza prin decizie scrisa emisa de directorul executiv al agentiei teritoriale, in termenul prevazut la art. 14 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta.
(3) Datele cuprinse in cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, insotita de actele doveditoare, sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie lunara, stimulent de insertie sau alocatie de stat pentru copii si al intocmirii unor situatii statistice.
(4) Deciziile prevazute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, denumita in continuare Agentie.
Art. 33. – (1) In vederea asigurarii in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor beneficiare de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, agentiile teritoriale au obligatia de a vira lunar caselor de asigurari de sanatate teritoriale contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si de a transmite tabelul nominal privind persoanele beneficiare.
(2) Agentiile teritoriale transmit Agentiei, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele beneficiare.
(3) Agentia solicita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale creditele bugetare prevazute la alin. (2) centralizate la nivelul intregii tari pana cel tarziu la data de 20 a fiecarei luni.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (1)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (2)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (3)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (4)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (5)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (6)
Declaratie a celuilalt parinte

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru fiecare situatie prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(2) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) lit. a) se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 1,2 ISR si nici mai mare de 6,8 ISR.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.
___________
*) Potrivit art. II din Legea nr. 166/2012, art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu drepturile lunii octombrie 2012, inclusiv pentru persoanele ale caror drepturi au fost stabilite pana la aceasta data.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru fiecare situatie prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(3) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) lit. b) se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 1,2 ISR si nici mai mare de 2,4 ISR.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.
___________
*) Potrivit art. II din Legea nr. 166/2012, art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu drepturile lunii octombrie 2012, inclusiv pentru persoanele ale caror drepturi au fost stabilite pana la aceasta data.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru fiecare situatie prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(4) Abrogat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
(5) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
b) s-au aflat in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea acordarii indemnizatiei de somaj;
c) au beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) au beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata;
e) au beneficiat de pensie de invaliditate, in conditiile legii;
f) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
g) au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului;
h) au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea sau, dupa caz, pentru ingrijirea copilului cu handicap;
___________
Litera h) a fost modificata prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

i) au beneficiat de concediu fara plata pentru cresterea copilului;
j) se afla in perioada de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata, asa cum este aceasta definita de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
___________
Litera k) a fost modificata prin punctul 1. din Lege nr. 132/2011 incepand cu 01.07.2011.

l) au efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, au fost concentrati, mobilizati sau in prizonierat;
m) frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar, inclusiv in cadrul programului „A doua sansa”, sau, dupa caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta ori de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, in tara sau in strainatate, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale;
___________
Litera m) a fost modificata prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

n) au calitatea de doctorand, in conditiile prevazute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
___________
Litera n) a fost modificata prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

o) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant preuniversitar si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 5. – In aplicarea art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanta de urgenta, cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare la nivelul studiilor universitare de masterat pot fi frecventate atat la unitati de invatamant de stat, cat si particulare, autorizate sau acreditate, in conditiile legii, in tara sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

p) se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii, si inceperea invatamantului universitar, cursuri de zi, in acelasi an calendaristic;

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 5. – In aplicarea art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanta de urgenta, cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare la nivelul studiilor universitare de masterat pot fi frecventate atat la unitati de invatamant de stat, cat si particulare, autorizate sau acreditate, in conditiile legii, in tara sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

q) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursuri de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 5. – In aplicarea art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanta de urgenta, cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare la nivelul studiilor universitare de masterat pot fi frecventate atat la unitati de invatamant de stat, cat si particulare, autorizate sau acreditate, in conditiile legii, in tara sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

r) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
___________
Litera r) a fost modificata prin punctul 1. din Lege nr. 132/2011 incepand cu 01.07.2011.

s) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 5. – In aplicarea art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanta de urgenta, cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare la nivelul studiilor universitare de masterat pot fi frecventate atat la unitati de invatamant de stat, cat si particulare, autorizate sau acreditate, in conditiile legii, in tara sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

t) se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master si postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor;
___________
Litera t) a fost modificata prin punctul 1. din Lege nr. 132/2011 incepand cu 01.07.2011.

u) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;
v) se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenta organizat in prima sesiune, si inceperea primului rezidentiat dupa absolvire.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 21. – (1) La stabilirea bazei de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile realizate de persoana indreptatita, obtinute in conditiile art. 3 din ordonanta de urgenta, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate prevazute la art. 2 alin. (5) si (6) din ordonanta de urgenta.
(2) Cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se calculeaza prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1).
(3) Pentru luna in care s-a nascut copilul se ia in calcul venitul cuvenit in luna respectiva, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanta de urgenta.
(4) In situatia in care cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta, fara venituri aferente acestora, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 1,2 ISR. Daca persoana realizeaza venituri o perioada de cateva luni in interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului este reprezentata de suma totala a veniturilor realizate in aceste luni, impartita la 12.
(5) Daca din calculul indemnizatiei pentru cresterea copilului potrivit prevederilor alin. (2) rezulta un cuantum mai mic de 1,2 ISR, se acorda 1,2 ISR.

(6) In vederea acordarii drepturilor prevazute la alin. (1), persoanele care au realizat activitati profesionale in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state care aplica prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulament, beneficiaza de totalizarea perioadelor de activitate realizate in aceste state in conditiile prevazute de acesta.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 21. – (1) La stabilirea bazei de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile realizate de persoana indreptatita, obtinute in conditiile art. 3 din ordonanta de urgenta, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate prevazute la art. 2 alin. (5) si (6) din ordonanta de urgenta.
(2) Cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se calculeaza prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1).
(3) Pentru luna in care s-a nascut copilul se ia in calcul venitul cuvenit in luna respectiva, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanta de urgenta.
(4) In situatia in care cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta, fara venituri aferente acestora, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 1,2 ISR. Daca persoana realizeaza venituri o perioada de cateva luni in interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului este reprezentata de suma totala a veniturilor realizate in aceste luni, impartita la 12.
(5) Daca din calculul indemnizatiei pentru cresterea copilului potrivit prevederilor alin. (2) rezulta un cuantum mai mic de 1,2 ISR, se acorda 1,2 ISR.

(7) Optiunea beneficiarului prevazuta la alin. (1) se exprima in scris, pe baza de cerere, si nu poate fi schimbata pe parcursul acordarii drepturilor.

Punere in aplicare Art. 2. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 4. – (1) Concediul si indemnizatiile lunare pentru cresterea copilului, prevazute de ordonanta de urgenta, se acorda persoanelor indreptatite, daca acestea au realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, timp de 12 luni in ultimul an anterior datei nasterii copilului sau, dupa caz, anterior datei la care s-a realizat incredintarea in vederea adoptiei, s-a incuviintat adoptia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.
(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele care au realizat in perioada de referinta avuta in vedere venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.
(3) Se iau in considerare perioadele prevazute la art. 2 alin. (5) lit. o)-s) din ordonanta de urgenta si in situatia in care persoana admisa la cursurile unei alte forme de invatamant preuniversitar sau, dupa caz, universitar, postuniversitar de masterat sau de doctorat, organizat potrivit legii, nu poate incepe cursurile din motive medicale, inclusiv starea de graviditate ori maternitate.

Punere in aplicare Art. 2. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 17. – Drepturile prevazute de ordonanta de urgenta pot fi solicitate de catre persoana indreptatita sau, dupa caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, imputernicit prin procura.
ANEXA Nr. 21) la normele metodologice
1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.
Denumire angajator/institutie ______________________________
Sediu angajator/institutie _________________________________
Nr. O.R.C. ____________________________________________
Cod CUI ______________________________________________
Telefon/fax ___________________________________________
ADEVERINTA*)
nr. ………………/……………………….
Se adevereste prin prezenta ca
Dl. Dna.
Nume
Numele inainte de casatorie
Prenume
CNP Cetatenie Romana UE Non UE
cu domiciliul in:
Strada
Nr. Bl. Sc. Apart. Sector
Localitatea
Judet
avand in institutia noastra calitatea de:**)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
de la data de
(z z) (l l) (a a)
I. Referitor la indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului:
– a beneficiat de indemnizatie de maternitate in perioada: –
(z z) (l l) (a a) (z z) (l l) (a a)
– cele 42 de zile din concediul de lauzie se implinesc in data de:
(z z) (l l) (a a)
– a beneficiat de indemnizatie pentru cresterea copilului in perioada: –
(z z) (l l) (a a) (z z) (l l) (a a)
Se aproba concediul pentru cresterea copilului incepand cu data de:
(z z) (l l) (a a)

*) Se va completa de catre fiecare angajator/institutie care atesta una din situatiile in care persoana s-a aflat la un moment dat in interiorul celor 12 luni.
**) Se va trece calitatea persoanei. De ex. salariat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata/determinata, somer, pensionar de invaliditate etc.
II. Referitor la veniturile realizate in ultimele 12 luni anterior datei nasterii copilului:
Nr. crt. LUNA ANUL NR. ZILE LUCRATE NR. ZILE CONCEDIU MEDICAL NR. ZILE CONCEDIU ODIHNA NR. ZILE CONCEDIU FARA PLATA, ABSENTE NEMOTIVATE VENIT NET REALIZAT
1 luna nasterii copilului
2 luna anterioara lunii nasterii copilului
3 luna a 2-a anterioara lunii nasterii copilului
4 luna a 3-a anterioara lunii nasterii copilului
5 luna a 4-a anterioara lunii nasterii copilului
6 luna a 5-a anterioara lunii nasterii copilului
7 luna a 6-a anterioara lunii nasterii copilului
8 luna a 7-a anterioara lunii nasterii copilului
9 luna a 8-a anterioara lunii nasterii copilului
10 luna a 9-a anterioara lunii nasterii copilului
11 luna a 10-a anterioara lunii nasterii copilului
12 luna a 11-a anterioara lunii nasterii copilului
Cunoscand prevederile din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, respectiv declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de stat declar pe proprie raspundere ca datele si informatiile prezentate corespund realitatii.
…………………………………………………
(Numele/prenumele, semnatura si stampila reprezentantului legal)

Punere in aplicare Art. 2. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 6. – (1) Drepturile reprezentand indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 11, art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, si, dupa caz, de actele doveditoare prevazute la alin. (4)-(7), care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.
(2) In cazul in care nu a fost intocmit actul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de copia legalizata a actului constatator al nasterii. Pentru copiii cetateni straini sau romani nascuti in strainatate, cererea va fi insotita de certificatul sau extrasul de nastere tradus in limba romana si legalizat.
(3) Pentru situatia prevazuta la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligatia sa depuna la agentia pentru prestatii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentia teritoriala, copia certificatului de nastere al copilului, in termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai tarziu de 6 luni de la nasterea copilului sau 12 luni de la inregistrarea nasterii la autoritatile romane competente, in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, in cazul copiilor cetateni romani nascuti in strainatate.
(4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul se prezinta in copie certificata sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu originalul si sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) certificatele de nastere ale copiilor pentru care se solicita drepturile prevazute de ordonanta de urgenta, precum si ale celorlalti copii aflati in intretinere;
b) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
c) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
d) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
e) decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
f) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;
g) actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, indreptatita sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca.
(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) dovada eliberata de angajator sau de entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri supuse impozitului, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;
b) dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere, eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole;
c) dovada eliberata de organele competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;
d) dovada eliberata de organele competente, in cazul asociatilor unici, privind veniturile realizate de acestia;
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca;
f) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;
g) copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste perioadele in care au fost realizate activitati profesionale si care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulamentul nr. 883/2004 si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si veniturile aferente acestor activitati, inclusiv cele provenite din perioadele de somaj si concedii medicale. Aceste prevederi se aplica si persoanelor care au realizat activitati salariale ori independente in statele care aplica prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora, care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, pentru situatiile prevazute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.
(6) Actele doveditoare privind atestarea situatiilor prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta si, dupa caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritatile competente, sunt urmatoarele:
a) dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate, pentru situatia prevazuta la lit. k);
b) dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, pentru situatiile prevazute la lit. a), b), c), t);
c) dovada eliberata de casele teritoriale de pensii, pentru situatia prevazuta la lit. d) si e);
d) dovada eliberata de angajator pentru situatiile prevazute la lit. c), d), f), i), j), u);
e) dovada eliberata de casa teritoriala de asigurari de sanatate, pentru situatia prevazuta la lit. c);
f) adeverinta eliberata de institutia de invatamant, care sa ateste frecventarea cursurilor fara intrerupere, pana la data solicitarii acesteia, pentru situatiile prevazute la lit. m)-s);
g) diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior, pentru situatiile prevazute la lit. t) si v);
h) livretul militar, certificatul sau orice alta dovada eliberata, dupa caz, de centrul militar in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana indreptatita sau de structurile militare ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, pentru situatia prevazuta la lit. l).
i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de invatamant, recunoscuta pe teritoriul statului respectiv, eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, ori de catre institutiile de invatamant abilitate pentru recunoasterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate in strainatate, in baza procedurilor legale in vigoare, pentru situatia prevazuta la lit. m).
(7) In cazul prevazut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita prezinta dovada eliberata de angajator, din care sa reiasa ca aceasta s-a aflat in perioada de maximum 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe perioada determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata la acelasi angajator, considerate contracte succesive, conform art. 80 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) In cazurile prevazute la art. 2 alin. (5) lit. g) si h) din ordonanta de urgenta, nu este necesar ca persoana indreptatita sa prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situatii, drepturile respective fiind acordate de agentiile teritoriale.
(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de indemnizatie sau de stimulent;
b) declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite din care sa reiasa ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
c) certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;
c1) certificatul de incadrare in grad de handicap a persoanei indreptatite;
d) adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen;
e) alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, la solicitarea agentiilor teritoriale.
(10) Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente prevazute la alin. (4).

Punere in aplicare Art. 2. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 1. – (1) Beneficiaza de drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, denumita in continuare ordonanta de urgenta, urmatoarele persoane, denumite in continuare persoane indreptatite:
a) oricare dintre parintii firesti ai copilului/copiilor;
b) oricare dintre sotii carora li s-a/s-au incredintat copilul/copiii in vederea adoptiei sau au adoptat copilul/copiii;
c) persoana care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta;
d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii sai naturali ori adoptati;
e) persoana care a fost numita tutore.
(2) Persoanele indreptatite prevazute la alin. (1) beneficiaza de drepturile prevazute de ordonanta de urgenta daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) se incadreaza in prevederile art. 2 alin. (1) sau, dupa caz, in prevederile art. 2 alin. (5) si (6) ori in prevederile art. 31 alin. (1) si ale art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta;
b) sunt cetateni romani sau, dupa caz, straini ori apatrizi;
c) au domiciliul sau resedinta in Romania, conform legii;
d) locuiesc in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora;
e) indeplinesc obligatia prevazuta la art. 12 alin. (2), respectiv art. 38 din ordonanta de urgenta.
(3) In situatia in care parintii copilului nu sunt casatoriti, dar copilul a fost recunoscut, indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2) se demonstreaza pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelara.

Art. 3. – (1) Veniturile din salarii, din activitati independente si din activitati agricole prevazute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 46, art. 55 alin. (1) si (2) si art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si reprezinta valoarea obtinuta dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzator fiecarei categorii de venit.
(2) Veniturile care se iau in considerare pentru stabilirea nivelului indemnizatiei pentru cresterea copilului reprezinta, dupa caz:
a) suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si a deducerii personale acordate pentru luna respectiva si contributiile la fondurile de pensii facultative, precum si cotizatia sindicala platita in luna respectiva pentru veniturile din salarii, la locul unde se afla functia de baza;
b) suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora, pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri;
c) suma incasata de persoana indreptatita, calculata potrivit legii de catre platitorul acesteia, pentru perioadele prevazute la art. 2 alin. (5) si (6);
d) suma incasata de persoana indreptatita care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;
e) suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activitati independente determinat in conditiile legii;
f) suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activitati agricole determinat in conditiile legii.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(3) Pentru persoanele care realizeaza venituri din salarii, solde/salarii din functie, venitul brut reprezinta salariul de baza, indemnizatii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.
(4) In cazul in care o persoana realizeaza concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, se vor lua in calcul toate veniturile lunare incasate de aceasta.
(5) In situatia prevazuta la art. 2 alin. (6), daca persoana realizeaza concomitent venituri supuse impozitului atat in tara, cat si in statele care aplica Regulamentul, se iau in calcul doar veniturile realizate in tara.
(6) Pentru luna nasterii copilului se iau in calcul veniturile cuvenite pentru acea luna, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana daca ar fi lucrat in toata luna, sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizatia de maternitate.
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Punere in aplicare Art. 3. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 21. – (1) La stabilirea bazei de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile realizate de persoana indreptatita, obtinute in conditiile art. 3 din ordonanta de urgenta, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate prevazute la art. 2 alin. (5) si (6) din ordonanta de urgenta.
(2) Cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se calculeaza prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1).
(3) Pentru luna in care s-a nascut copilul se ia in calcul venitul cuvenit in luna respectiva, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanta de urgenta.
(4) In situatia in care cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta, fara venituri aferente acestora, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 1,2 ISR. Daca persoana realizeaza venituri o perioada de cateva luni in interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului este reprezentata de suma totala a veniturilor realizate in aceste luni, impartita la 12.
(5) Daca din calculul indemnizatiei pentru cresterea copilului potrivit prevederilor alin. (2) rezulta un cuantum mai mic de 1,2 ISR, se acorda 1,2 ISR.

Art. 4. – (1) In calculul celor 12 luni prevazute la art. 2 alin. (1) se includ si fractiunile de luna in care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum si cele in care solicitantii s-au aflat in situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) si (6), considerate luna intreaga.
(2) Prin fractiune de luna se intelege efectuarea a cel putin jumatate din zilele lucratoare din acea luna in care persoana indreptatita a realizat venituri supuse impozitului ori s-a aflat in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) si (6).
(3) Prin exceptie, se accepta ca de cel mult 3 ori fractiunea de luna sa fie constituita dintr-un numar mai mic de zile lucratoare decat cel prevazut la alin. (2).
(4) In situatia in care nasterea copilului se produce inainte de termen, perioada prevazuta la art. 2 alin. (1) se diminueaza cu perioada cuprinsa intre data nasterii copilului si data prezumata a nasterii, certificata de medicul de specialitate.
Art. 5. – Nivelul indemnizatiilor lunare prevazute la art. 2 alin. (2) si (3) se majoreaza cu 1,2 ISR pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.
___________
Art. 5. a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Punere in aplicare Art. 5. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru fiecare situatie prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

Art. 6. – (1) Dupa implinirea de catre copil a varstei de un an, cu exceptia copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 33. – (1) In vederea asigurarii in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor beneficiare de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, agentiile teritoriale au obligatia de a vira lunar caselor de asigurari de sanatate teritoriale contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si de a transmite tabelul nominal privind persoanele beneficiare.
(2) Agentiile teritoriale transmit Agentiei, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele beneficiare.
(3) Agentia solicita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale creditele bugetare prevazute la alin. (2) centralizate la nivelul intregii tari pana cel tarziu la data de 20 a fiecarei luni.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru fiecare situatie prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(2) Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se inregistreaza la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.

Punere in aplicare Art. 6. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
CAPITOLUL III Concediul fara plata pentru cresterea copilului
Art. 10. – Persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta pot beneficia, dupa implinirea de catre copil, cu exceptia copilului cu handicap, a varstei de un an, de concediul fara plata prevazut la art. 6 din ordonanta de urgenta.
Art. 11. – Concediul fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului prevazut la art. 6 din ordonanta de urgenta se acorda de catre angajator pe baza de cerere, insotita de copia livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului si, dupa caz, de actele doveditoare privind situatia juridica a copilului fata de persoana indreptatita.
Art. 7. – (1) Concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1), art. 6 si 11 din ordonanta de urgenta, se acorda pe baza de cerere aprobata de catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana indreptatita.
(2) In situatia persoanelor indreptatite care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole si care nu lucreaza in baza unui contract individual de munca, concediul reprezinta intreruperea/suspendarea activitatii pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in situatia solicitarii drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
(3) Persoanele care frecventeaza cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat si de doctorat beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului sau de drepturile prevazute la art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta indiferent daca intrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 sau 7 ani, in cazul copilului cu handicap.

Art. 7. – (1) Persoanele care in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1), obtin venituri supuse impozitului prevazute la art. 3 au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 1 ISR.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru fiecare situatie prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(2) Stimulentul de insertie prevazut la alin. (1) se acorda dupa cum urmeaza:
a) pentru persoanele care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a), daca acestea obtin venituri supuse impozitului inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani;
b) pentru persoanele care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. b), daca acestea obtin venituri supuse impozitului, dupa implinirea de catre copil a varstei de un an, pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre acesta a varstei de 2 ani;
c) pentru persoanele care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului cu handicap in varsta de pana la 3 ani, prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a), oricand, pe toata perioada.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru fiecare situatie prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(3) In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia lunara si solicita dreptul la stimulent de insertie, plata acestei indemnizatii se suspenda.
___________
*) Potrivit art. II din Legea nr. 166/2012, art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu drepturile lunii octombrie 2012, inclusiv pentru persoanele ale caror drepturi au fost stabilite pana la aceasta data.
___________
Art. 7. – a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

Punere in aplicare Art. 7. – prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
CAPITOLUL IV Stimulentul de insertie
Art. 12. – (1) Stimulentul de insertie prevazut la art. 7 alin. (1) din ordonanta de urgenta se acorda lunar persoanelor indreptatite care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, daca acestea realizeaza venituri supuse impozitului, dupa cum urmeaza:
(2) Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului de insertie se face la cererea scrisa a persoanei indreptatite, ori de cate ori aceasta solicita, cu respectarea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.
(3) Daca persoana indreptatita care a optat pentru concediul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta, in perioada in care beneficiaza de stimulentul de insertie, solicita acordarea concediului fara plata prevazut la art. 6 din ordonanta de urgenta, nu mai beneficiaza de stimulentul de insertie la reluarea realizarii de venituri supuse impozitului.
(4) In situatia prevazuta la art. 41 alin. (1) si (2), daca solicitarea concediului de cel putin o luna se produce in ultima luna inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, stimulentul de insertie se acorda incepand cu implinirea de catre copil a varstei de un an persoanei indreptatite care a solicitat initial dreptul, daca aceasta realizeaza venituri profesionale, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1).
(5) In situatia prevazuta la art. 41 alin. (1) si (2), daca solicitarea concediului de cel putin o luna se produce in ultima luna inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, stimulentul de insertie nu se mai acorda.
(6) In cazul in care persoana indreptatita care a solicitat concediul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta realizeaza venituri profesionale inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, stimulentul de insertie se va acorda numai dupa implinirea de catre copil a varstei de un an.
(7) In situatia in care unul dintre parinti se afla in plata stimulentului de insertie acordat in conditiile alin. (1) lit. a) si celalalt parinte se afla intr-o situatie de natura a genera un nou concediu pentru cresterea copilului, stimulentul de insertie se acorda pana la implinirea de catre copilul anterior a varstei de 2 ani.
(8) In situatia in care unul dintre parinti se afla in plata stimulentului de insertie acordat in conditiile alin. (1) lit. b) si celalalt parinte se afla intr-o situatie de natura a genera un nou concediu pentru cresterea copilului, plata stimulentului de insertie se suspenda si se acorda indemnizatia pentru cresterea copilului, cu respectarea prevederilor art. 8, majorata cu suma prevazuta la art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta.
Art. 13. – (1) Stimulentul de insertie se acorda pe baza de cerere, semnata de persoana indreptatita, insotita de dovada eliberata de angajator sau, dupa caz, de alte documente eliberate de autoritatile competente ori de declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca aceasta realizeaza sau urmeaza sa realizeze venituri supuse impozitului.
(2) In situatia stabilirii dreptului la stimulentul de insertie pentru persoana care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara prevazuta la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, cererea de acordare va fi insotita numai de documentele prevazute la alin. (1).
(3) In situatia stabilirii dreptului la stimulentul de insertie pentru persoana care desi are dreptul nu solicita acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta, cererea este insotita de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevazute la art. 6.
Art. 31. – In cazul in care persoana beneficiara de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta isi schimba domiciliul ori, dupa caz, resedinta in alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala decat cea de domiciliu sau de resedinta, agentia teritoriala platitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligatia de a transfera cererea si actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, insotite de situatia privind data pana la care s-a efectuat plata drepturilor si sumele restante, agentiei teritoriale in a carei raza beneficiarul si-a stabilit noul domiciliu ori, dupa caz, resedinta.
(1) Suspendarea platii/Incetarea drepturilor/Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.

Art. 8. – (1) De indemnizatia lunara si stimulentul de insertie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza oricare dintre parintii firesti ai copilului, in raport cu optiunea exprimata conform art. 2 alin. (1), daca indeplineste conditiile de acordare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(2) Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore.
(3) In situatia persoanelor prevazute la alin. (2), acordarea drepturilor prevazute la art. 2, respectiv la art. 7 se face tinandu-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei in care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta incredintarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 132/2011 incepand cu 01.07.2011.

(4) In cazul in care intervine decesul parintelui care indeplinea conditiile pentru a beneficia de concediul si de indemnizatia lunara prevazute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulentul de insertie, parintele supravietuitor are dreptul sa beneficieze, la cerere, de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, dupa cum urmeaza:
a) de drepturile parintelui decedat, in situatia in care nu indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
b) de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, daca indeplineste conditiile de acordare, in functie de optiunea nou-exprimata, raportata la varsta copilului.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(4) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) din ordonanta de urgenta, parintele supravietuitor trebuie sa depuna cererea in termen de 60 de zile de la data decesului inregistrat in certificatul constatator de deces, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
(5) In cazul in care parintele supravietuitor doreste schimbarea optiunii de acordare a dreptului, acesta depune cererea insotita de documentele justificative care sa ateste indeplinirea conditiilor de acordare.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru fiecare situatie prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

Art. 9. – (1) Concediul si indemnizatia lunara prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5 si 6, precum si stimulentul de insertie prevazut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre nasteri sau, dupa caz, pentru fiecare dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2).
(2) Durata de acordare a concediului prevazut la art. 2 alin. (1) se prelungeste corespunzator in cazul suprapunerii a doua sau mai multor situatii de natura a genera acest drept.
(3) In cazurile prevazute la alin. (2) se acorda o singura indemnizatie, in cuantumul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta.
(4) Pe perioada suprapunerii situatiilor prevazute la alin. (2), cuantumul indemnizatiei lunare se majoreaza cu suma de 1,2 ISR pentru fiecare dintre copii, incepand cu cel de-al doilea.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru fiecare situatie prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
(2) Majorarea prevazuta la art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta se acorda de la data nasterii copilului, la solicitarea scrisa a persoanei indreptatite, insotita de copia certificatului de nastere al copilului, depusa la primarie sau la agentia teritoriala in a carei raza domiciliaza, nu mai tarziu de data la care primul copil implineste varsta legala de incetare a concediului.

(5) Prevederile alin. (4) se aplica inclusiv pentru situatiile in care persoana se afla cu primul copil in perioada de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si naste un alt/alti copil/copii sau se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2).

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru fiecare situatie prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

___________
*) Potrivit art. II din Legea nr. 166/2012, art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu drepturile lunii octombrie 2012, inclusiv pentru persoanele ale caror drepturi au fost stabilite pana la aceasta data.
___________
Art. 9. – a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

Punere in aplicare Art. 9. – prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 8. – (1) In cazul in care persoana indreptatita, beneficiara a concediului si a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului de insertie, pana la implinirea de catre copil a varstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, naste in aceasta perioada unul sau mai multi copii ori se produce o noua situatie dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, aceasta, la finalizarea concediului sau, dupa caz, a dreptului la stimulentul de insertie, acordat pentru copilul anterior, opteaza, pe baza unei noi cereri, pentru unul dintre drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), respectiv art. 7 din ordonanta de urgenta. Pentru continuitatea acordarii drepturilor, cererea trebuie sa fie depusa cu 60 de zile inaintea implinirii de catre copilul anterior a varstei de 1, 2 sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap, sau in termen de maximum 30 de zile de la aceasta data. In cazul in care se depaseste acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii.
(11) In cazul prevazut la alin. (1), daca persoana indreptatita nu a indeplinit pentru copilul nascut anterior conditiile de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului lunar sau stimulentului de insertie, insa le indeplineste pentru acest din urma copil, parintele/persoana indreptatita care a beneficiat de concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului sau, dupa caz, de stimulentul lunar/stimulentul de insertie poate opta pentru incetarea drepturilor mentionate acordate pentru copilul anterior, celalalt parinte/cealalta persoana indreptatita avand posibilitatea de a solicita drepturile pentru acest din urma copil.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in cuantumul primit anterior, prin utilizarea in calcul a indicatorului social de referinta, denumit in continuare ISR, dupa cum urmeaza:
a) nu mai mult de 6,8 ISR in cazul in care persoana opteaza pentru concediu si indemnizatia prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta;
b) nu mai mult de 2,4 ISR in cazul in care persoana opteaza pentru concediu si indemnizatia prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta.
(3) In cazul prevazut la alin. (1), daca cele 12 luni prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta sunt constituite si din perioade in care persoana a realizat venituri supuse impozitului, atunci indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate in aceasta perioada, inclusiv pe baza celor realizate in perioadele prevazute la art. 2 alin. (5) si (6) din ordonanta de urgenta.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), daca din calcul rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit anterior nasterii celui din urma copil, atunci se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita anterior, cu respectarea prevederilor alin. (2).
(6) In situatia in care unul dintre parinti se afla in concediul de maternitate prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, concediul pentru cresterea copilului si indemnizatiile lunare prevazute la art. 2 alin. (1)-(3) din ordonanta de urgenta se pot acorda doar dupa terminarea concediului de maternitate si nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului.

Art. 10. Abrogat prin punctul 111. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.
Art. 11. – Dreptul la concediul pentru cresterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acorda pe baza netransferabila persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 martie 2012, precum si celor aflate in situatiile prevazute la art. 8 alin. (2), incepand cu aceasta data, in situatia in care ambele persoane din familia respectiva indeplinesc conditiile de acordare a acestuia, dupa cum urmeaza:
a) cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului este alocata uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 41. – (1) In aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonanta de urgenta, celalalt parinte sau cealalta persoana prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta care nu a solicitat dreptul la indemnizatie poate solicita acest drept, daca indeplineste conditiile de acordare, oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap. Daca acest drept nu se solicita, concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se reduc cu o luna.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), persoana indreptatita care se afla in concediu pentru cresterea copilului poate opta pentru concediu fara plata sau, dupa caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.
(3) In cazul persoanei singure sau in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, prevederile art. 11 din ordonanta de urgenta nu se aplica.
(4) Pe perioada in care cealalta persoana beneficiaza de dreptul la concediul propriu de crestere a copilului de cel putin o luna, dreptul celuilalt parinte la indemnizatia pentru cresterea copilului se suspenda in conditiile art. 16 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
(5) In situatia in care persoana indreptatita opteaza potrivit alin. (2) la concediul fara plata, cererea pentru acordarea acestuia se depune si se inregistreaza la angajator, pe aceasta perioada aplicandu-se corespunzator prevederile art. 21 alin. (3) si art. 22 din ordonanta de urgenta.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplica in situatia in care persoana indreptatita solicita numai acordarea stimulentului de insertie sau acesta este solicitat cu cel putin 3 luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an ori cu 6 luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.
(7) Solicitarea concediului prevazut la alin. (1) se face pe baza de cerere si documente doveditoare, in conditiile prezentelor norme metodologice, cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea efectiva in acest concediu.
(8) In situatia in care persoana indreptatita prevazuta la alin. (1) nu solicita dreptul la concediul propriu de cel putin o luna, aceasta are obligatia de a anunta in scris agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie teritoriala, cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, daca nu se inregistreaza situatia prevazuta la alin. (6).
(9) In situatia suprapunerii drepturilor de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in conditiile art. 8, drepturile prevazute in prezentul articol pot fi solicitate de celalalt parinte care indeplineste conditiile de acordare la finalizarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea celui din urma copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioada de cel putin doua luni, cuprinsa in perioada totala a concediilor suprapuse si cumulate.

b) in situatia in care persoana prevazuta la lit. a) nu solicita dreptul la concediul care ii revine, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acesteia.
___________
Art. 11. a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Punere in aplicare Art. 11. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 6. – (1) Drepturile reprezentand indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 11, art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, si, dupa caz, de actele doveditoare prevazute la alin. (4)-(7), care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.
(2) In cazul in care nu a fost intocmit actul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de copia legalizata a actului constatator al nasterii. Pentru copiii cetateni straini sau romani nascuti in strainatate, cererea va fi insotita de certificatul sau extrasul de nastere tradus in limba romana si legalizat.
(3) Pentru situatia prevazuta la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligatia sa depuna la agentia pentru prestatii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentia teritoriala, copia certificatului de nastere al copilului, in termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai tarziu de 6 luni de la nasterea copilului sau 12 luni de la inregistrarea nasterii la autoritatile romane competente, in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, in cazul copiilor cetateni romani nascuti in strainatate.
(4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul se prezinta in copie certificata sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu originalul si sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) certificatele de nastere ale copiilor pentru care se solicita drepturile prevazute de ordonanta de urgenta, precum si ale celorlalti copii aflati in intretinere;
b) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
c) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
d) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
e) decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
f) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;
g) actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, indreptatita sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca.
(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) dovada eliberata de angajator sau de entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri supuse impozitului, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;
b) dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere, eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole;
c) dovada eliberata de organele competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;
d) dovada eliberata de organele competente, in cazul asociatilor unici, privind veniturile realizate de acestia;
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca;
f) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;
g) copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste perioadele in care au fost realizate activitati profesionale si care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulamentul nr. 883/2004 si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si veniturile aferente acestor activitati, inclusiv cele provenite din perioadele de somaj si concedii medicale. Aceste prevederi se aplica si persoanelor care au realizat activitati salariale ori independente in statele care aplica prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora, care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, pentru situatiile prevazute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.
(6) Actele doveditoare privind atestarea situatiilor prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta si, dupa caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritatile competente, sunt urmatoarele:
a) dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate, pentru situatia prevazuta la lit. k);
b) dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, pentru situatiile prevazute la lit. a), b), c), t);
c) dovada eliberata de casele teritoriale de pensii, pentru situatia prevazuta la lit. d) si e);
d) dovada eliberata de angajator pentru situatiile prevazute la lit. c), d), f), i), j), u);
e) dovada eliberata de casa teritoriala de asigurari de sanatate, pentru situatia prevazuta la lit. c);
f) adeverinta eliberata de institutia de invatamant, care sa ateste frecventarea cursurilor fara intrerupere, pana la data solicitarii acesteia, pentru situatiile prevazute la lit. m)-s);
g) diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior, pentru situatiile prevazute la lit. t) si v);
h) livretul militar, certificatul sau orice alta dovada eliberata, dupa caz, de centrul militar in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana indreptatita sau de structurile militare ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, pentru situatia prevazuta la lit. l).
i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de invatamant, recunoscuta pe teritoriul statului respectiv, eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, ori de catre institutiile de invatamant abilitate pentru recunoasterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate in strainatate, in baza procedurilor legale in vigoare, pentru situatia prevazuta la lit. m).
(7) In cazul prevazut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita prezinta dovada eliberata de angajator, din care sa reiasa ca aceasta s-a aflat in perioada de maximum 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe perioada determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata la acelasi angajator, considerate contracte succesive, conform art. 80 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) In cazurile prevazute la art. 2 alin. (5) lit. g) si h) din ordonanta de urgenta, nu este necesar ca persoana indreptatita sa prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situatii, drepturile respective fiind acordate de agentiile teritoriale.
(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de indemnizatie sau de stimulent;
b) declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite din care sa reiasa ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
c) certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;
c1) certificatul de incadrare in grad de handicap a persoanei indreptatite;
d) adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen;
e) alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, la solicitarea agentiilor teritoriale.
(10) Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente prevazute la alin. (4).
(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se completeaza de catre persoanele indreptatite, reprezentantii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.

Punere in aplicare Art. 11. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 20. – (1) Solicitarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se solutioneaza prin decizie scrisa emisa de directorul executiv al agentiei teritoriale, in termenul prevazut la art. 14 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta.
(3) Datele cuprinse in cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, insotita de actele doveditoare, sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie lunara, stimulent de insertie sau alocatie de stat pentru copii si al intocmirii unor situatii statistice.
(4) Deciziile prevazute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, denumita in continuare Agentie.

Punere in aplicare Art. 11. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (1)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (2)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (3)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (4)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (5)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (6)
Declaratie a celuilalt parinte

Punere in aplicare Art. 11. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 7. – (1) Concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1), art. 6 si 11 din ordonanta de urgenta, se acorda pe baza de cerere aprobata de catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana indreptatita.
(2) In situatia persoanelor indreptatite care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole si care nu lucreaza in baza unui contract individual de munca, concediul reprezinta intreruperea/suspendarea activitatii pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in situatia solicitarii drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
(3) Persoanele care frecventeaza cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat si de doctorat beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului sau de drepturile prevazute la art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta indiferent daca intrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 sau 7 ani, in cazul copilului cu handicap.

Art. 12. – Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda in situatia in care solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
c) locuieste in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.
(2) Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel putin 6 luni au obligatia sa isi achite impozitele si taxele locale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(3) Pentru persoanele singure care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau a mai multor copii, mentinerea drepturilor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta nu este conditionata de obligatia prevazuta la alin. (2).
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(4) Pentru familiile legal constituite, obligatia legala fata de bugetul local se aplica asupra bunurilor familiei, indiferent de sotul care detine in proprietate respectivele bunuri.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

Art. 13. – (1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie sau stimulent de insertie, se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de:
a) copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primeste documentele;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 3. din Lege nr. 132/2011 incepand cu 01.07.2011.

b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (2);
c) actele doveditoare care sa ateste indeplinirea perioadelor prevazute de art. 2;
d) dovada eliberata de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
e) dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru cresterea copilului;
f) orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(2) Cererea se completeaza potrivit modelului care se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) La stabilirea bazei de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana indreptatita, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate prevazute la art. 2 alin. (5) si (6).
(4) Baza de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului stabilita potrivit alin. (3) se determina ca suma totala a veniturilor realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului impartita la 12.
(5) In cazul veniturilor din activitati independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in calcul veniturile inscrise in actele doveditoare impartite la numarul de luni in care s-au realizat acestea.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 22. – (1) In situatia persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se recalculeaza in baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate in perioada pentru care s-a luat in calcul venitul estimat in vederea platii anticipate a impozitului sau, dupa caz, pentru care s-a completat declaratia pe propria raspundere.
(2) Dovada prevazuta la alin. (1) se transmite de catre persoana beneficiara la agentia teritoriala, in termen de 30 de zile de la comunicare.
(3) Daca din recalculare rezulta un cuantum mai mare al indemnizatiei pentru cresterea copilului fata de cel stabilit initial, diferenta de cuantum se acorda pentru toata perioada de la data stabilirii dreptului.
(4) Daca din recalculare rezulta un cuantum mai mic al indemnizatiei pentru cresterea copilului fata de cel stabilit initial, diferenta de cuantum, stabilita de la data acordarii, se recupereaza de la beneficiar.
(5) In vederea verificarii veniturilor din activitati independente sau agricole, agentia teritoriala poate solicita directiei generale a finantelor publice din judet, respectiv municipiul Bucuresti situatia privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizatiei prevazute la art. 2 din ordonanta de urgenta.
(6) In situatia in care persoana beneficiara nu transmite in termenul prevazut la alin. (2) dovada prevazuta la alin. (1), pe baza situatiei transmise de directia generala a finantelor publice, agentia teritoriala este indreptatita sa modifice cuantumul indemnizatiei.

(6) In situatia persoanelor prevazute la art. 2 alin. (6), pentru conversia in moneda nationala a veniturilor realizate de acestea, se ia in calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara depunerii cererii.
Art. 14. – (1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie sau stimulent de insertie, si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(2) Pana la data de 5 a fiecarei luni, primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(3) Cererile prevazute la alin. (1) se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la agentia teritoriala, prin decizie de admitere sau, dupa caz, de respingere, emisa de directorul executiv.
(4) Decizia prevazuta la alin. (3) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii.
(5) Contestatiile formulate impotriva deciziei prevazute la alin. (3) se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 15. – (1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta reprezentand indemnizatii si stimulent de insertie se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a)-c).
(2) Abrogat prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
(3) Pentru fractiunile de luna, cuantumul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.
(4) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. a), cererea si documentele doveditoare se pot depune cu 30 de zile inainte de incetarea concediului de maternitate.

Punere in aplicare Art. 15. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 23. – (1) Dreptul reprezentand indemnizatia pentru cresterea copilului se cuvine dupa cum urmeaza:
a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, indiferent de persoana indreptatita care solicita dreptul, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);
e) incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul stimulentului de insertie nu mai realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si solicita revenirea in concediul pentru cresterea copilului, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.
(2) Indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda de la datele prevazute la alin. (1) lit. a)-d), dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru cresterea copilului ori a incetat realizarea de venituri supuse impozitului.

Punere in aplicare Art. 15. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 24. – Dreptul reprezentand stimulentul de insertie se cuvine dupa cum urmeaza:
a) incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita isi reia activitatea profesionala si realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
b) de la data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanta de urgenta;
c) de la data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);
e) incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul indemnizatiei pentru cresterea copilului realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acesteia se suspenda, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.
Art. 26. – (1) Plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului de insertie si a drepturilor prevazute la art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se efectueaza incepand cu luna urmatoare aprobarii cererii prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.
(2) Cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si al stimulentului aferent fractiunilor de luna se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.

Art. 16. – (1) Dreptul la indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) si (5) inceteaza cu ziua urmatoare celei in care:
a) copilul a implinit varsta de un an sau, dupa caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului.
c) beneficiarul se afla in situatia prevazuta la art. 38 alin. (7).
___________
Litera c) a fost introdusa prin punctul 18. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(2) Dreptul la indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) si (5) se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care:
a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
b) beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;
d) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
e) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;
g) beneficiarul a decedat;
h) in situatia in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 12;
i) beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului si copilul nu a implinit varsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
___________
Litera i) a fost modificata prin punctul 191. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

j) se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 30. – (1) In cazul in care 3 luni consecutiv se inregistreaza mandate postale returnate, plata drepturilor prevazute in ordonanta de urgenta se suspenda, urmand ca agentia teritoriala sa verifice cauzele care au condus la aceasta situatie.
(2) Dupa verificarea prevazuta la alin. (1), plata drepturilor se reia, inclusiv cu plata drepturilor restante, din oficiu, in situatia in care se constata ca nu este culpa persoanei indreptatite sau, dupa caz, la cererea persoanei indreptatite, daca sunt mentinute conditiile de acordare.

k) beneficiarul se afla in situatia prevazuta la art. 38 alin. (4).
___________
Litera k) a fost introdusa prin punctul 20. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(3) Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in situatia in care beneficiarii acestei indemnizatii primesc diverse sume in baza legii, contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu. Prevederile se aplica si in cazul consilierilor locali.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 21. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Punere in aplicare Art. 16. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 29. – (1) In aplicarea prevederilor art. 16 si 17 din ordonanta de urgenta, autoritatile competente au obligatia de a transmite agentiilor teritoriale lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate in situatii de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, precum si data la care acestea s-au produs, inclusiv pentru cele prevazute la art. 36 si 37 din ordonanta de urgenta.
(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:
a) primaria, pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. g), precum si la art. 17 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgenta, precum si pentru orice modificari cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri supuse impozitului pe venit de catre beneficiari, de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta;
b) directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (2) lit. a)-d) si f) din ordonanta de urgenta;
c) inspectoratul judetean de politie, pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (2) lit. e) din ordonanta de urgenta.

Punere in aplicare Art. 16. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Suspendarea platii/Incetarea drepturilor/Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.

Art. 17. – (1) Dreptul la stimulentul de insertie prevazut la art. 7 inceteaza cu ziua urmatoare celei in care:
a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
b) beneficiarul nu mai realizeaza venituri supuse impozitului si nici nu se afla in concediul pentru cresterea copilului;
c) a avut loc decesul copilului.
d) beneficiarul se afla in situatia prevazuta la art. 38 alin. (7).
___________
Litera d) a fost introdusa prin punctul 23. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(2) Dreptul la stimulentul de insertie prevazut la art. 7 se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care se constata una dintre situatiile prevazute la art. 16 alin. (2), cu exceptia lit. i).
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(3) Dreptul la stimulentul de insertie prevazut la art. 7 se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul nu mai realizeaza venituri supuse impozitului si solicita concediul pentru cresterea copilului.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Punere in aplicare Art. 17. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 29. – (1) In aplicarea prevederilor art. 16 si 17 din ordonanta de urgenta, autoritatile competente au obligatia de a transmite agentiilor teritoriale lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate in situatii de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, precum si data la care acestea s-au produs, inclusiv pentru cele prevazute la art. 36 si 37 din ordonanta de urgenta.
(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:
a) primaria, pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. g), precum si la art. 17 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgenta, precum si pentru orice modificari cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri supuse impozitului pe venit de catre beneficiari, de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta;
b) directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (2) lit. a)-d) si f) din ordonanta de urgenta;
c) inspectoratul judetean de politie, pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (2) lit. e) din ordonanta de urgenta.

Punere in aplicare Art. 17. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Suspendarea platii/Incetarea drepturilor/Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.

Art. 18. – (1) In situatiile de suspendare a drepturilor prevazute la art. 16 alin. (2) si art. 17 alin. (2) si (3), acestea pot fi solicitate si de catre o alta persoana indreptatita, daca indeplineste cerintele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 3 la normele metodologice
Primaria …………………………………
Judetul …………………………………..
BORDEROU
privind solicitarile de acordare a indemnizatiei de crestere a copilului/stimulentului de insertie si alocatiei de stat pentru copii
Nr. crt. Numele si prenumele CNP Adresa Nr. de inregistrare la primarie
……………………………………………………
(Numele/prenumele, semnatura si stampila reprezentantului legal)

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 19. – (1) Cererile prevazute la art. 18 alin. (1) si (2), insotite de documentele justificative depuse de persoanele indreptatite la primaria unitatii/subdiviziunii administrativteritoriale pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta, se transmit de catre primar agentiei teritoriale pe baza de borderou, in termenul prevazut la art. 14 alin. (2) din ordonanta de urgenta. Modelul de borderou este prevazut in anexa nr. 3.
(2) Primariile au obligatia sa verifice documentatia depusa de solicitanti si sa transmita agentiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzatoare dreptului solicitat.
(3) Cererile prevazute la art. 18 alin. (1) si (2) sunt certificate, prin semnatura si stampila, de catre primar sau, dupa caz, de catre persoana imputernicita de acesta.

(2) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda noului beneficiar de la data suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-a produs suspendarea, respectiv de la data cererii, daca cererea a fost depusa dupa acest termen.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 3 la normele metodologice
Primaria …………………………………
Judetul …………………………………..
BORDEROU
privind solicitarile de acordare a indemnizatiei de crestere a copilului/stimulentului de insertie si alocatiei de stat pentru copii
Nr. crt. Numele si prenumele CNP Adresa Nr. de inregistrare la primarie
……………………………………………………
(Numele/prenumele, semnatura si stampila reprezentantului legal)

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 19. – (1) Cererile prevazute la art. 18 alin. (1) si (2), insotite de documentele justificative depuse de persoanele indreptatite la primaria unitatii/subdiviziunii administrativteritoriale pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta, se transmit de catre primar agentiei teritoriale pe baza de borderou, in termenul prevazut la art. 14 alin. (2) din ordonanta de urgenta. Modelul de borderou este prevazut in anexa nr. 3.
(2) Primariile au obligatia sa verifice documentatia depusa de solicitanti si sa transmita agentiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzatoare dreptului solicitat.
(3) Cererile prevazute la art. 18 alin. (1) si (2) sunt certificate, prin semnatura si stampila, de catre primar sau, dupa caz, de catre persoana imputernicita de acesta.

(3) Reluarea platii drepturilor suspendate in situatiile prevazute la art. 16 alin. (2) si art. 17 alin. (2) si (3) se face la cerere, dupa cum urmeaza:
a) incepand cu ziua urmatoare pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (2) lit. i) si art. 17 alin. (3), daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile de la acea data;
b) cu data depunerii cererii pentru toate celelalte situatii.

Punere in aplicare Art. 18. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Suspendarea platii/Incetarea drepturilor/Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.

Art. 19. – (1) Beneficiarul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta este obligat sa comunice in scris primariei orice modificare intervenita in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acesteia.
(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se transmite de catre primarie agentiei teritoriale in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii.

Punere in aplicare Art. 19. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(2) In situatia in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, are obligatia de a comunica aceasta in conditiile art. 19 din ordonanta de urgenta. Pentru respectarea prevederilor art. 19 din ordonanta de urgenta, angajatorul are obligatia de a comunica agentiei teritoriale faptul ca persoana indreptatita si-a reluat activitatea in termen de 5 zile de la aceasta data.

Art. 20. – (1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu pot fi urmarite silit decat in vederea recuperarii, conform legii, a sumelor incasate necuvenit cu acest titlu.
(2) Asupra drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu se datoreaza impozit si nici contributiile sociale obligatorii stabilite de lege.
(3) Abrogat prin punctul 25. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
Art. 21. – (1) Pe perioada in care se beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) si (5), precum si pe perioada concediului fara plata prevazut la art. 6, plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru aceste persoane se asigura de la bugetul de stat.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(2) Pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) si (5), contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra nivelului indemnizatiei acordate.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(3) Perioada in care o persoana beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) si (5) sau se afla in concediul fara plata prevazut la art. 6 constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(4) In situatia prevazuta la alin. (2), la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se ia in calcul valoarea indemnizatiei pentru cresterea copilului.
(5) Abrogat prin punctul 261. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.
Art. 22. – (1) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5, art. 6, art. 9 alin. (4) si (5) constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public si a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Perioada concediului pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1) si art. 6 constituie vechime in munca si in serviciu, precum si in specialitate si se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu acestea.
___________
Art. 22. – a fost modificat prin punctul 27. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

Punere in aplicare Art. 22. – prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 36. – (1) Perioada in care se beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, precum si in sistemul asigurarilor sociale de somaj.
(2) In vederea inregistrarii in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de somaj a perioadelor asimilate prevazute la alin. (1), agentiile teritoriale au obligatia de a depune lunar la casa teritoriala de pensii, precum si la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, in termenul si in conditiile stabilite de lege, Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
(3) In situatia prevazuta la art. 17, reprezentantul legal al persoanei indreptatite lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile este doar primitorul drepturilor, acestuia nefiindu-i aplicabile prevederile alin. (1) si (2), respectiv ale art. 21 si 22 din ordonanta de urgenta.

Art. 23. – (1) Fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2) Calculul si plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, inclusiv a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, se fac de catre Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, prin agentiile teritoriale.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(3) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se achita lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, imputernicit prin procura, pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont curent personal ori cont de card.
(4) In cazul achitarii drepturilor prin mandat postal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc in conditiile prevazute de legea bugetara anuala pentru drepturile asigurate din bugetul de stat.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 28. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(5) In cazul achitarii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta in cont curent personal sau in cont de card, agentiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile bancare pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar.
(6) Comisionul bancar prevazut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial intre agentiile teritoriale si unitatile bancare.
(7) Fondurile pentru achitarea sumelor necesare pentru transmiterea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, din aceleasi fonduri din care se suporta plata drepturilor.

Punere in aplicare Art. 23. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 37. – Persoanele care doresc sa schimbe modalitatea de plata pentru care au optat initial au obligatia sa comunice in scris aceasta noua optiune de plata agentiei teritoriale. Agentia teritoriala va solicita beneficiarului documentele justificative necesare pentru noua optiune.
Art. 27. – Plata drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se efectueaza lunar, prin mandat postal, la domiciliul persoanei indreptatite, al reprezentantului legal sau al mandatarului acestora ori, la cererea acestora, in cont deschis la o unitate bancara.
Art. 28. – (1) Agentiile teritoriale solicita Agentiei creditele bugetare corespunzatoare drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, pana cel tarziu la data de 15 a fiecarei luni.
(2) Agentia solicita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale creditele bugetare prevazute la alin. (1), centralizate la nivelul intregii tari, pana cel tarziu la data de 20 a fiecarei luni.

Art. 24. – (1) Sumele incasate necuvenit se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) constituie titlu executoriu si poate fi contestata conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Sumele incasate necuvenit ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar se recupereaza de la acesta, in conditiile legii.
(4) Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.
Art. 25. – (1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1), precum si concediul fara plata prevazut la art. 6 alin. (1). Perioada de acordare se stabileste de comun acord cu angajatul.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 281. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(2) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:
a) salariatei/salariatului care se afla, dupa caz, in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an sau de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 4. din Lege nr. 132/2011 incepand cu 01.07.2011.

b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7.
(3) Interdictia prevazuta la alin. (2) se extinde, o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea definitiva a salariatei/salariatului in unitate.
(4) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii.
Art. 26. – (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 25 si art. 38 alin. (3) si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 132/2011 incepand cu 01.07.2011.

(3) In baza controlului intern, Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala verifica, prin sondaj, la nivelul agentiilor teritoriale corectitudinea datelor introduse si stabilirea drepturilor de indemnizatie lunara si stimulent de insertie. Neregulile constatate se sanctioneaza in conditiile legii.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(4) Declararea unor informatii eronate cu privire la indeplinirea conditiilor de eligibilitate sau declararea unor venituri mai mari decat cele reale, in scopul de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.
Art. 27. – In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
___________
Art. 27. a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 132/2011 incepand cu 01.07.2011.

Art. 28. – Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
Art. 29. – (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si tuturor categoriilor de personal care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
(2) In situatia persoanelor prevazute la alin. (1), fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si cheltuielile administrative se asigura din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si institutiilor din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
(3) Pentru perioada cat o persoana dintre cele prevazute la alin. (1) beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului, stabilirea drepturilor de pensie si a altor drepturi de asigurari sociale, acordate potrivit legii, se face potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 132/2011 incepand cu 01.07.2011.

(4) Modalitatile de depunere si de solutionare a cererilor de acordare a drepturilor, in situatia persoanelor prevazute la alin. (1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1).
___________
Pus in aplicare prin Metodologie din 09/11/2012 incepand cu 28.11.2012.

Punere in aplicare Art. 29. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 38. – (1) Persoanele care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala beneficiaza de concediu si de indemnizatie pentru cresterea copilului acordate prin aceste institutii.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal.
(3) In situatia in care in perioada concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei aferente raportul de munca sau de serviciu al persoanelor prevazute la alin. (1) inceteaza, plata indemnizatiei se asigura, prin agentiile teritoriale, pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an sau, dupa caz, 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala au obligatia sa transmita agentiilor teritoriale in a caror raza teritoriala domiciliaza persoana beneficiara cererea si documentele doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului.
(5) Institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala au obligatia sa transmita trimestrial Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale situatia privind numarul de beneficiari si sumele platite cu acest titlu.
(6) Situatia prevazuta la alin. (5) se va trimite pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care s-a incheiat trimestrul.

Art. 30. – (1) Persoanele care au nascut sau nasc pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, precum si cele care au adoptat sau adopta copilul, carora li s-a incredintat sau li se incredinteaza copilul in vederea adoptiei sau care au sau vor avea copilul in plasament, in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, ori care au fost sau urmeaza sa fie numite tutore pana la aceasta data beneficiaza de drepturile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda in cuantum de 85% din media veniturilor nete lunare realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului sau, dupa caz, anterioare adoptiei, incredintarii in vederea adoptiei, stabilirii masurii plasamentului ori a plasamentului in regim de urgenta sau a instituirii tutelei, dar nu mai putin de 1,2 ISR si nu mai mult de 6,8 ISR.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.
___________
*) Potrivit art. II din Legea nr. 166/2012, art. 30, alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu drepturile lunii octombrie 2012, inclusiv pentru persoanele ale caror drepturi au fost stabilite pana la aceasta data.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aduc la cunostinta beneficiarilor prin emiterea unei noi decizii de catre agentiile teritoriale.

Art. 31. – (1) Pentru copilul cu dizabilitate care a implinit varsta de 3 ani, oricare dintre parintii firesti sau persoanele prevazute la art. 8 alin. (2) beneficiaza de un concediu pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 7 ani, dupa cum urmeaza:
a) in continuarea concediului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a);
b) oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de 7 ani, pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru cresterea copilului in baza actelor normative care au reglementat acest drept la data nasterii copilului;
c) oricand, incepand cu implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, pentru persoanele care nu se incadreaza in conditiile prevazute la lit. a) si b), dar care in ultimele 12 luni inainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului sau au realizat perioade asimilate definite la art. 2 alin. (1), (5) si (6).

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se completeaza de catre persoanele indreptatite, reprezentantii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 20. – (1) Solicitarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se solutioneaza prin decizie scrisa emisa de directorul executiv al agentiei teritoriale, in termenul prevazut la art. 14 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta.
(3) Datele cuprinse in cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, insotita de actele doveditoare, sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie lunara, stimulent de insertie sau alocatie de stat pentru copii si al intocmirii unor situatii statistice.
(4) Deciziile prevazute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, denumita in continuare Agentie.
Art. 33. – (1) In vederea asigurarii in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor beneficiare de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, agentiile teritoriale au obligatia de a vira lunar caselor de asigurari de sanatate teritoriale contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si de a transmite tabelul nominal privind persoanele beneficiare.
(2) Agentiile teritoriale transmit Agentiei, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele beneficiare.
(3) Agentia solicita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale creditele bugetare prevazute la alin. (2) centralizate la nivelul intregii tari pana cel tarziu la data de 20 a fiecarei luni.
Art. 6. – (1) Drepturile reprezentand indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 11, art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, si, dupa caz, de actele doveditoare prevazute la alin. (4)-(7), care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.
(2) In cazul in care nu a fost intocmit actul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de copia legalizata a actului constatator al nasterii. Pentru copiii cetateni straini sau romani nascuti in strainatate, cererea va fi insotita de certificatul sau extrasul de nastere tradus in limba romana si legalizat.
(3) Pentru situatia prevazuta la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligatia sa depuna la agentia pentru prestatii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentia teritoriala, copia certificatului de nastere al copilului, in termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai tarziu de 6 luni de la nasterea copilului sau 12 luni de la inregistrarea nasterii la autoritatile romane competente, in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, in cazul copiilor cetateni romani nascuti in strainatate.
(4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul se prezinta in copie certificata sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu originalul si sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) certificatele de nastere ale copiilor pentru care se solicita drepturile prevazute de ordonanta de urgenta, precum si ale celorlalti copii aflati in intretinere;
b) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
c) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
d) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
e) decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
f) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;
g) actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, indreptatita sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca.
(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) dovada eliberata de angajator sau de entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri supuse impozitului, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;
b) dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere, eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole;
c) dovada eliberata de organele competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;
d) dovada eliberata de organele competente, in cazul asociatilor unici, privind veniturile realizate de acestia;
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca;
f) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;
g) copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste perioadele in care au fost realizate activitati profesionale si care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulamentul nr. 883/2004 si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si veniturile aferente acestor activitati, inclusiv cele provenite din perioadele de somaj si concedii medicale. Aceste prevederi se aplica si persoanelor care au realizat activitati salariale ori independente in statele care aplica prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora, care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, pentru situatiile prevazute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.
(6) Actele doveditoare privind atestarea situatiilor prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta si, dupa caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritatile competente, sunt urmatoarele:
a) dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate, pentru situatia prevazuta la lit. k);
b) dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, pentru situatiile prevazute la lit. a), b), c), t);
c) dovada eliberata de casele teritoriale de pensii, pentru situatia prevazuta la lit. d) si e);
d) dovada eliberata de angajator pentru situatiile prevazute la lit. c), d), f), i), j), u);
e) dovada eliberata de casa teritoriala de asigurari de sanatate, pentru situatia prevazuta la lit. c);
f) adeverinta eliberata de institutia de invatamant, care sa ateste frecventarea cursurilor fara intrerupere, pana la data solicitarii acesteia, pentru situatiile prevazute la lit. m)-s);
g) diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior, pentru situatiile prevazute la lit. t) si v);
h) livretul militar, certificatul sau orice alta dovada eliberata, dupa caz, de centrul militar in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana indreptatita sau de structurile militare ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, pentru situatia prevazuta la lit. l).
i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de invatamant, recunoscuta pe teritoriul statului respectiv, eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, ori de catre institutiile de invatamant abilitate pentru recunoasterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate in strainatate, in baza procedurilor legale in vigoare, pentru situatia prevazuta la lit. m).
(7) In cazul prevazut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita prezinta dovada eliberata de angajator, din care sa reiasa ca aceasta s-a aflat in perioada de maximum 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe perioada determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata la acelasi angajator, considerate contracte succesive, conform art. 80 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) In cazurile prevazute la art. 2 alin. (5) lit. g) si h) din ordonanta de urgenta, nu este necesar ca persoana indreptatita sa prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situatii, drepturile respective fiind acordate de agentiile teritoriale.
(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de indemnizatie sau de stimulent;
b) declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite din care sa reiasa ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
c) certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;
c1) certificatul de incadrare in grad de handicap a persoanei indreptatite;
d) adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen;
e) alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, la solicitarea agentiilor teritoriale.
(10) Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente prevazute la alin. (4).

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (1)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (2)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (3)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (4)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (5)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (6)
Declaratie a celuilalt parinte

(2) Pe perioada concediului prevazut la alin. (1) se acorda o indemnizatie lunara la nivelul de 0,9 ISR.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se completeaza de catre persoanele indreptatite, reprezentantii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) Drepturile prevazute la art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda persoanelor indreptatite pentru fiecare copil aflat in aceasta situatie si se cumuleaza cu indemnizatia prevazuta la art. 2 din ordonanta de urgenta.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 33. – (1) In vederea asigurarii in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor beneficiare de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, agentiile teritoriale au obligatia de a vira lunar caselor de asigurari de sanatate teritoriale contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si de a transmite tabelul nominal privind persoanele beneficiare.
(2) Agentiile teritoriale transmit Agentiei, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele beneficiare.
(3) Agentia solicita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale creditele bugetare prevazute la alin. (2) centralizate la nivelul intregii tari pana cel tarziu la data de 20 a fiecarei luni.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 20. – (1) Solicitarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se solutioneaza prin decizie scrisa emisa de directorul executiv al agentiei teritoriale, in termenul prevazut la art. 14 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta.
(3) Datele cuprinse in cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, insotita de actele doveditoare, sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie lunara, stimulent de insertie sau alocatie de stat pentru copii si al intocmirii unor situatii statistice.
(4) Deciziile prevazute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, denumita in continuare Agentie.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (1)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (2)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (3)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (4)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (5)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (6)
Declaratie a celuilalt parinte

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 26. – (1) Plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului de insertie si a drepturilor prevazute la art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se efectueaza incepand cu luna urmatoare aprobarii cererii prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.
(2) Cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si al stimulentului aferent fractiunilor de luna se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.

(3) Concediul pentru cresterea copilului, prevazut la alin. (1), se acorda pe baza de cerere de catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana indreptatita.
(4) In situatia persoanelor indreptatite care realizeaza venituri profesionale din activitati independente sau agricole si care nu lucreaza in baza unui contract individual de munca, concediul reprezinta intreruperea activitatii in perioada de pana la implinirea de catre copilul cu handicap a varstei de 7 ani.
(5) Pe perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) si (2) se aplica corespunzator prevederile art. 21 si 22.
(6) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) si b), conditiile de acordare a concediului pentru ingrijirea copilului se considera indeplinite indiferent care dintre parintii firesti sau persoanele prevazute la art. 8 alin. (2) a beneficiat de concediul pentru cresterea copilului.
___________
Art. 31. a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Punere in aplicare Art. 31. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(3) Drepturile prevazute la art. 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda cu respectarea termenelor prevazute la art. 35 din ordonanta de urgenta.

Punere in aplicare Art. 31. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Suspendarea platii/Incetarea drepturilor/Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.
Art. 31. – In cazul in care persoana beneficiara de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta isi schimba domiciliul ori, dupa caz, resedinta in alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala decat cea de domiciliu sau de resedinta, agentia teritoriala platitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligatia de a transfera cererea si actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, insotite de situatia privind data pana la care s-a efectuat plata drepturilor si sumele restante, agentiei teritoriale in a carei raza beneficiarul si-a stabilit noul domiciliu ori, dupa caz, resedinta.

Art. 32. – (1) Oricare dintre parintii firesti sau persoanele prevazute la art. 8 alin. (2) care au in intretinere un copil cu dizabilitate beneficiaza, dupa caz, de urmatoarele drepturi:
a) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre parinti sau pentru persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu dizabilitate (grava sau accentuata), pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
___________
Litera a) a fost introdusa prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

b) concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani;
c) sprijin lunar in cuantum de 0,9 ISR, acordat persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu dizabilitati, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv de 0,6 ISR pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani;

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(2) Drepturile prevazute la art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda persoanelor indreptatite pentru fiecare copil aflat in aceasta situatie si se cumuleaza cu indemnizatia prevazuta la art. 2 din ordonanta de urgenta.
(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se completeaza de catre persoanele indreptatite, reprezentantii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 6. – (1) Drepturile reprezentand indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 11, art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, si, dupa caz, de actele doveditoare prevazute la alin. (4)-(7), care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.
(2) In cazul in care nu a fost intocmit actul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de copia legalizata a actului constatator al nasterii. Pentru copiii cetateni straini sau romani nascuti in strainatate, cererea va fi insotita de certificatul sau extrasul de nastere tradus in limba romana si legalizat.
(3) Pentru situatia prevazuta la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligatia sa depuna la agentia pentru prestatii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentia teritoriala, copia certificatului de nastere al copilului, in termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai tarziu de 6 luni de la nasterea copilului sau 12 luni de la inregistrarea nasterii la autoritatile romane competente, in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, in cazul copiilor cetateni romani nascuti in strainatate.
(4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul se prezinta in copie certificata sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu originalul si sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) certificatele de nastere ale copiilor pentru care se solicita drepturile prevazute de ordonanta de urgenta, precum si ale celorlalti copii aflati in intretinere;
b) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
c) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
d) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
e) decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
f) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;
g) actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, indreptatita sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca.
(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) dovada eliberata de angajator sau de entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri supuse impozitului, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;
b) dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere, eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole;
c) dovada eliberata de organele competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;
d) dovada eliberata de organele competente, in cazul asociatilor unici, privind veniturile realizate de acestia;
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca;
f) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;
g) copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste perioadele in care au fost realizate activitati profesionale si care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulamentul nr. 883/2004 si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si veniturile aferente acestor activitati, inclusiv cele provenite din perioadele de somaj si concedii medicale. Aceste prevederi se aplica si persoanelor care au realizat activitati salariale ori independente in statele care aplica prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora, care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, pentru situatiile prevazute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.
(6) Actele doveditoare privind atestarea situatiilor prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta si, dupa caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritatile competente, sunt urmatoarele:
a) dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate, pentru situatia prevazuta la lit. k);
b) dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, pentru situatiile prevazute la lit. a), b), c), t);
c) dovada eliberata de casele teritoriale de pensii, pentru situatia prevazuta la lit. d) si e);
d) dovada eliberata de angajator pentru situatiile prevazute la lit. c), d), f), i), j), u);
e) dovada eliberata de casa teritoriala de asigurari de sanatate, pentru situatia prevazuta la lit. c);
f) adeverinta eliberata de institutia de invatamant, care sa ateste frecventarea cursurilor fara intrerupere, pana la data solicitarii acesteia, pentru situatiile prevazute la lit. m)-s);
g) diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior, pentru situatiile prevazute la lit. t) si v);
h) livretul militar, certificatul sau orice alta dovada eliberata, dupa caz, de centrul militar in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana indreptatita sau de structurile militare ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, pentru situatia prevazuta la lit. l).
i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de invatamant, recunoscuta pe teritoriul statului respectiv, eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, ori de catre institutiile de invatamant abilitate pentru recunoasterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate in strainatate, in baza procedurilor legale in vigoare, pentru situatia prevazuta la lit. m).
(7) In cazul prevazut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita prezinta dovada eliberata de angajator, din care sa reiasa ca aceasta s-a aflat in perioada de maximum 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe perioada determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata la acelasi angajator, considerate contracte succesive, conform art. 80 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) In cazurile prevazute la art. 2 alin. (5) lit. g) si h) din ordonanta de urgenta, nu este necesar ca persoana indreptatita sa prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situatii, drepturile respective fiind acordate de agentiile teritoriale.
(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de indemnizatie sau de stimulent;
b) declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite din care sa reiasa ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
c) certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;
c1) certificatul de incadrare in grad de handicap a persoanei indreptatite;
d) adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen;
e) alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, la solicitarea agentiilor teritoriale.
(10) Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente prevazute la alin. (4).

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 20. – (1) Solicitarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se solutioneaza prin decizie scrisa emisa de directorul executiv al agentiei teritoriale, in termenul prevazut la art. 14 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta.
(3) Datele cuprinse in cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, insotita de actele doveditoare, sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie lunara, stimulent de insertie sau alocatie de stat pentru copii si al intocmirii unor situatii statistice.
(4) Deciziile prevazute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, denumita in continuare Agentie.
(3) Drepturile prevazute la art. 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda cu respectarea termenelor prevazute la art. 35 din ordonanta de urgenta.
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (1)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (2)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (3)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (4)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (5)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (6)
Declaratie a celuilalt parinte

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 26. – (1) Plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului de insertie si a drepturilor prevazute la art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se efectueaza incepand cu luna urmatoare aprobarii cererii prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.
(2) Cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si al stimulentului aferent fractiunilor de luna se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.
Art. 31. – In cazul in care persoana beneficiara de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta isi schimba domiciliul ori, dupa caz, resedinta in alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala decat cea de domiciliu sau de resedinta, agentia teritoriala platitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligatia de a transfera cererea si actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, insotite de situatia privind data pana la care s-a efectuat plata drepturilor si sumele restante, agentiei teritoriale in a carei raza beneficiarul si-a stabilit noul domiciliu ori, dupa caz, resedinta.
(1) Suspendarea platii/Incetarea drepturilor/Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.

d) sprijin lunar in cuantum de 0,6 ISR, acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv de 0,3 ISR pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se completeaza de catre persoanele indreptatite, reprezentantii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) Drepturile prevazute la art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda persoanelor indreptatite pentru fiecare copil aflat in aceasta situatie si se cumuleaza cu indemnizatia prevazuta la art. 2 din ordonanta de urgenta.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 6. – (1) Drepturile reprezentand indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 11, art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, si, dupa caz, de actele doveditoare prevazute la alin. (4)-(7), care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.
(2) In cazul in care nu a fost intocmit actul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de copia legalizata a actului constatator al nasterii. Pentru copiii cetateni straini sau romani nascuti in strainatate, cererea va fi insotita de certificatul sau extrasul de nastere tradus in limba romana si legalizat.
(3) Pentru situatia prevazuta la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligatia sa depuna la agentia pentru prestatii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentia teritoriala, copia certificatului de nastere al copilului, in termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai tarziu de 6 luni de la nasterea copilului sau 12 luni de la inregistrarea nasterii la autoritatile romane competente, in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, in cazul copiilor cetateni romani nascuti in strainatate.
(4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul se prezinta in copie certificata sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu originalul si sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) certificatele de nastere ale copiilor pentru care se solicita drepturile prevazute de ordonanta de urgenta, precum si ale celorlalti copii aflati in intretinere;
b) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
c) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
d) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
e) decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
f) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;
g) actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, indreptatita sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca.
(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) dovada eliberata de angajator sau de entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri supuse impozitului, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;
b) dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere, eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole;
c) dovada eliberata de organele competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;
d) dovada eliberata de organele competente, in cazul asociatilor unici, privind veniturile realizate de acestia;
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca;
f) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;
g) copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste perioadele in care au fost realizate activitati profesionale si care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulamentul nr. 883/2004 si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si veniturile aferente acestor activitati, inclusiv cele provenite din perioadele de somaj si concedii medicale. Aceste prevederi se aplica si persoanelor care au realizat activitati salariale ori independente in statele care aplica prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora, care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, pentru situatiile prevazute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.
(6) Actele doveditoare privind atestarea situatiilor prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta si, dupa caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritatile competente, sunt urmatoarele:
a) dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate, pentru situatia prevazuta la lit. k);
b) dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, pentru situatiile prevazute la lit. a), b), c), t);
c) dovada eliberata de casele teritoriale de pensii, pentru situatia prevazuta la lit. d) si e);
d) dovada eliberata de angajator pentru situatiile prevazute la lit. c), d), f), i), j), u);
e) dovada eliberata de casa teritoriala de asigurari de sanatate, pentru situatia prevazuta la lit. c);
f) adeverinta eliberata de institutia de invatamant, care sa ateste frecventarea cursurilor fara intrerupere, pana la data solicitarii acesteia, pentru situatiile prevazute la lit. m)-s);
g) diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior, pentru situatiile prevazute la lit. t) si v);
h) livretul militar, certificatul sau orice alta dovada eliberata, dupa caz, de centrul militar in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana indreptatita sau de structurile militare ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, pentru situatia prevazuta la lit. l).
i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de invatamant, recunoscuta pe teritoriul statului respectiv, eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, ori de catre institutiile de invatamant abilitate pentru recunoasterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate in strainatate, in baza procedurilor legale in vigoare, pentru situatia prevazuta la lit. m).
(7) In cazul prevazut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita prezinta dovada eliberata de angajator, din care sa reiasa ca aceasta s-a aflat in perioada de maximum 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe perioada determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata la acelasi angajator, considerate contracte succesive, conform art. 80 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) In cazurile prevazute la art. 2 alin. (5) lit. g) si h) din ordonanta de urgenta, nu este necesar ca persoana indreptatita sa prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situatii, drepturile respective fiind acordate de agentiile teritoriale.
(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de indemnizatie sau de stimulent;
b) declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite din care sa reiasa ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
c) certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;
c1) certificatul de incadrare in grad de handicap a persoanei indreptatite;
d) adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen;
e) alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, la solicitarea agentiilor teritoriale.
(10) Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente prevazute la alin. (4).
(3) Drepturile prevazute la art. 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda cu respectarea termenelor prevazute la art. 35 din ordonanta de urgenta.
Art. 20. – (1) Solicitarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se solutioneaza prin decizie scrisa emisa de directorul executiv al agentiei teritoriale, in termenul prevazut la art. 14 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta.
(3) Datele cuprinse in cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, insotita de actele doveditoare, sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie lunara, stimulent de insertie sau alocatie de stat pentru copii si al intocmirii unor situatii statistice.
(4) Deciziile prevazute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, denumita in continuare Agentie.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (1)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (2)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (3)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (4)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (5)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (6)
Declaratie a celuilalt parinte

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Suspendarea platii/Incetarea drepturilor/Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.
Art. 31. – In cazul in care persoana beneficiara de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta isi schimba domiciliul ori, dupa caz, resedinta in alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala decat cea de domiciliu sau de resedinta, agentia teritoriala platitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligatia de a transfera cererea si actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, insotite de situatia privind data pana la care s-a efectuat plata drepturilor si sumele restante, agentiei teritoriale in a carei raza beneficiarul si-a stabilit noul domiciliu ori, dupa caz, resedinta.
Art. 26. – (1) Plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului de insertie si a drepturilor prevazute la art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se efectueaza incepand cu luna urmatoare aprobarii cererii prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.
(2) Cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si al stimulentului aferent fractiunilor de luna se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.

(2) Persoana cu dizabilitate grava sau accentuata care are in intretinere un copil si care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente beneficiaza de sprijin lunar in cuantum de 0,9 ISR pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv de 0,3 ISR pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(2) Drepturile prevazute la art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda persoanelor indreptatite pentru fiecare copil aflat in aceasta situatie si se cumuleaza cu indemnizatia prevazuta la art. 2 din ordonanta de urgenta.
(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se completeaza de catre persoanele indreptatite, reprezentantii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 20. – (1) Solicitarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se solutioneaza prin decizie scrisa emisa de directorul executiv al agentiei teritoriale, in termenul prevazut la art. 14 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta.
(3) Datele cuprinse in cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, insotita de actele doveditoare, sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie lunara, stimulent de insertie sau alocatie de stat pentru copii si al intocmirii unor situatii statistice.
(4) Deciziile prevazute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, denumita in continuare Agentie.
(3) Drepturile prevazute la art. 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda cu respectarea termenelor prevazute la art. 35 din ordonanta de urgenta.
Art. 6. – (1) Drepturile reprezentand indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 11, art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, si, dupa caz, de actele doveditoare prevazute la alin. (4)-(7), care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.
(2) In cazul in care nu a fost intocmit actul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de copia legalizata a actului constatator al nasterii. Pentru copiii cetateni straini sau romani nascuti in strainatate, cererea va fi insotita de certificatul sau extrasul de nastere tradus in limba romana si legalizat.
(3) Pentru situatia prevazuta la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligatia sa depuna la agentia pentru prestatii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentia teritoriala, copia certificatului de nastere al copilului, in termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai tarziu de 6 luni de la nasterea copilului sau 12 luni de la inregistrarea nasterii la autoritatile romane competente, in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, in cazul copiilor cetateni romani nascuti in strainatate.
(4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul se prezinta in copie certificata sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu originalul si sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) certificatele de nastere ale copiilor pentru care se solicita drepturile prevazute de ordonanta de urgenta, precum si ale celorlalti copii aflati in intretinere;
b) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
c) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
d) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
e) decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
f) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;
g) actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, indreptatita sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca.
(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) dovada eliberata de angajator sau de entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri supuse impozitului, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;
b) dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere, eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole;
c) dovada eliberata de organele competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;
d) dovada eliberata de organele competente, in cazul asociatilor unici, privind veniturile realizate de acestia;
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca;
f) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;
g) copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste perioadele in care au fost realizate activitati profesionale si care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulamentul nr. 883/2004 si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si veniturile aferente acestor activitati, inclusiv cele provenite din perioadele de somaj si concedii medicale. Aceste prevederi se aplica si persoanelor care au realizat activitati salariale ori independente in statele care aplica prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora, care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, pentru situatiile prevazute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.
(6) Actele doveditoare privind atestarea situatiilor prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta si, dupa caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritatile competente, sunt urmatoarele:
a) dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate, pentru situatia prevazuta la lit. k);
b) dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, pentru situatiile prevazute la lit. a), b), c), t);
c) dovada eliberata de casele teritoriale de pensii, pentru situatia prevazuta la lit. d) si e);
d) dovada eliberata de angajator pentru situatiile prevazute la lit. c), d), f), i), j), u);
e) dovada eliberata de casa teritoriala de asigurari de sanatate, pentru situatia prevazuta la lit. c);
f) adeverinta eliberata de institutia de invatamant, care sa ateste frecventarea cursurilor fara intrerupere, pana la data solicitarii acesteia, pentru situatiile prevazute la lit. m)-s);
g) diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior, pentru situatiile prevazute la lit. t) si v);
h) livretul militar, certificatul sau orice alta dovada eliberata, dupa caz, de centrul militar in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana indreptatita sau de structurile militare ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, pentru situatia prevazuta la lit. l).
i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de invatamant, recunoscuta pe teritoriul statului respectiv, eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, ori de catre institutiile de invatamant abilitate pentru recunoasterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate in strainatate, in baza procedurilor legale in vigoare, pentru situatia prevazuta la lit. m).
(7) In cazul prevazut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita prezinta dovada eliberata de angajator, din care sa reiasa ca aceasta s-a aflat in perioada de maximum 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe perioada determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata la acelasi angajator, considerate contracte succesive, conform art. 80 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) In cazurile prevazute la art. 2 alin. (5) lit. g) si h) din ordonanta de urgenta, nu este necesar ca persoana indreptatita sa prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situatii, drepturile respective fiind acordate de agentiile teritoriale.
(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de indemnizatie sau de stimulent;
b) declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite din care sa reiasa ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
c) certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;
c1) certificatul de incadrare in grad de handicap a persoanei indreptatite;
d) adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen;
e) alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, la solicitarea agentiilor teritoriale.
(10) Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente prevazute la alin. (4).

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (1)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (2)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (3)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (4)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (5)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului (6)
Declaratie a celuilalt parinte

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 26. – (1) Plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului de insertie si a drepturilor prevazute la art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se efectueaza incepand cu luna urmatoare aprobarii cererii prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.
(2) Cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si al stimulentului aferent fractiunilor de luna se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.
Art. 31. – In cazul in care persoana beneficiara de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta isi schimba domiciliul ori, dupa caz, resedinta in alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala decat cea de domiciliu sau de resedinta, agentia teritoriala platitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligatia de a transfera cererea si actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, insotite de situatia privind data pana la care s-a efectuat plata drepturilor si sumele restante, agentiei teritoriale in a carei raza beneficiarul si-a stabilit noul domiciliu ori, dupa caz, resedinta.
(1) Suspendarea platii/Incetarea drepturilor/Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.

(3) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. c) care realizeaza venituri dupa acordarea sprijinului lunar au obligatia de a comunica acest fapt agentiei teritoriale si beneficiaza, din oficiu, de drepturile prevazute la alin. (1) lit. d).
(4) Persoanele care au in plasament sau tutela un copil cu dizabilitate, inclusiv asistentul maternal, au dreptul la o alocatie lunara de plasament, acordata in conditiile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare, in cuantum majorat cu 50%.
___________
Art. 32. a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Art. 33. – (1) De drepturile prevazute la art. 31 si 32 nu poate beneficia parintele sau persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) care, pentru acelasi copil, are in acelasi timp si calitatea de asistent personal ori care primeste indemnizatia acordata in conditiile art. 42 alin. (4) si (5) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Alineatul (1) a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(11) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele singure care au in intretinere un copil cu dizabilitate grava si care pot beneficia cumulat si de indemnizatia acordata in conditiile art. 42 alin. (4) si (5) din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(2) Drepturile prevazute la art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (3) se acorda pentru fiecare dintre copiii aflati in intretinerea persoanelor.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(3) Indemnizatia prevazuta la art. 31 alin. (2), precum si cea prevazuta la art. 32 alin. (1) lit. d) si alin. (2) se cumuleaza cu drepturile de concediu si indemnizatie, respectiv de stimulent, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, de prezenta ordonanta de urgenta.
___________
Art. 33. a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Art. 34. – (1) Drepturile prevazute la art. 31 si 32 se acorda cu respectarea conditiilor prevazute la art. 12.
(2) Drepturile prevazute la art. 31 si 32, cu exceptia prevazuta la art. 32 alin. (3), se acorda pe baza de cerere si documente doveditoare, prevederile art. 13 alin. (1) si art. 14 aplicandu-se corespunzator.
(3) Stabilirea si plata drepturilor prevazute la art. 31 si 32 se fac cu respectarea prevederilor art. 19, 20, art. 23 alin. (3)-(7) si art. 24.
___________
Art. 34. a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Art. 35. – (1) Drepturile prevazute la art. 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) se acorda dupa cum urmeaza:
a) pentru situatia prevazuta la art. 31 alin. (1) lit. a), incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului acordate anterior, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la acea data;
b) pentru situatia prevazuta la art. 31 alin. (1) lit. b) si c), de
la data depunerii cererii;
c) pentru situatia prevazuta la art. 32 alin. (1) lit. c) si d), incepand cu luna urmatoare celei in care a fost eliberat certificatul de incadrare a copilului in grad de dizabilitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la aceasta data;
d) pentru situatia prevazuta la art. 32 alin. (2), incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, daca incadrarea in grad de dizabilitate a persoanei indreptatite a fost efectuata inaintea acestei date, respectiv incepand cu luna urmatoare celei in care a fost eliberat certificatul de incadrare a persoanei indreptatite in grad de dizabilitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la datele mentionate;
e) pentru celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a)-d), de la data depunerii cererii sau, dupa caz, incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.
(2) Pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (2), termenele stabilite la alin. (1) se aplica tinand cont de data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii.
___________
Art. 35. a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Art. 36. – (1) Drepturile prevazute la art. 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) inceteaza in urmatoarele situatii:
a) nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 12;
b) copilul a implinit varsta de 7 ani;
c) copilul sau, dupa caz, persoana indreptatita nu mai este incadrat/incadrata intr-un grad de dizabilitate;
d) persoanele realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu dizabilitati, caz in care se aplica prevederile art. 32 alin. (3);
e) a avut loc decesul copilului;
f) beneficiarul se afla in situatia prevazuta la art. 38 alin. (9).
___________
Litera f) a fost introdusa prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(2) Drepturile prevazute la art. 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) inceteaza incepand cu ziua sau, dupa caz, cu luna urmatoare celei in care se inregistreaza una dintre situatiile prevazute la alin. (1).
___________
Art. 36. a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Punere in aplicare Art. 36. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Suspendarea platii/Incetarea drepturilor/Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.

Art. 37. – (1) Drepturile prevazute la art. 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) se suspenda incepand cu ziua sau, dupa caz, cu luna urmatoare celei in care se produce una din urmatoarele situatii:
a) persoana indreptatita este decazuta din drepturile parintesti;
b) persoana indreptatita este indepartata, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) persoana indreptatita nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;
d) persoana indreptatita nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
e) persoana indreptatita executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv o perioada mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;
g) persoana indreptatita a decedat;
h) copilul nu mai este incadrat intr-un grad de dizabilitate sau, dupa caz, persoana indreptatita este incadrata in alt grad de dizabilitate;
i) timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate;
j) beneficiarul se afla in situatia prevazuta la art. 38 alin. (6).
___________
Litera j) a fost introdusa prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(2) Drepturile prevazute la art. 31 se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului.
(3) Drepturile prevazute la art. 31 nu se suspenda in situatiile prevazute la art. 16 alin. (3).
(4) Reluarea acordarii drepturilor prevazute la art. 31, suspendate in situatiile prevazute la alin. (1) si (2), se face la cerere, prevederile art. 18 aplicandu-se corespunzator.
(5) Reluarea acordarii drepturilor prevazute la art. 32, suspendate in situatiile prevazute la alin. (1), se face la cerere, incepand cu ziua sau, dupa caz, cu luna urmatoare celei in care se depune cererea.
(6) Reluarea platii drepturilor suspendate in conditiile alin. (1) lit. i) se face incepand cu luna urmatoare efectuarii verificarii cauzelor, inclusiv pentru perioada de suspendare, daca situatia constatata nu conduce la incetarea sau la modificarea dreptului.
(7) In situatiile de suspendare a drepturilor prevazute la art. 31 si 32, acestea pot fi solicitate si de catre o alta persoana indreptatita, daca indeplineste cerintele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(8) Drepturile prevazute la art. 31, art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) se cuvin si se acorda noului beneficiar cu respectarea prevederilor art. 35.
___________
Art. 37. a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Punere in aplicare Art. 37. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
(1) Suspendarea platii/Incetarea drepturilor/Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.

Art. 38. – (1) Verificarea indeplinirii obligatiei prevazute la art. 12 alin. (2) se realizeaza anual, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru obligatiile de plata catre bugetul local aferente anului anterior.
___________
Alineatul (1) a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(2) Pentru verificarea indeplinirii obligatiei in conditiile alin. (1), agentiile teritoriale transmit primariilor, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, tabelul centralizator cuprinzand beneficiarii drepturilor prevazute la art. 2, art. 7, art. 31 alin. (1) si (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) existenti in plata la aceasta data si ale caror drepturi sunt stabilite de cel putin 6 luni.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(3) Pe baza tabelului centralizator prevazut la alin. (2) primarii verifica daca persoanele au achitat pentru anul anterior obligatiile de plata catre bugetul local si intocmesc situatia centralizatoare cu persoanele care nu au respectat aceasta conditie, pe care o transmit agentiilor teritoriale pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(4) Pentru beneficiarii prevazuti la alin. (2) care nu si-au achitat impozitele si taxele locale pana la data prevazuta la alin. (3), serviciul de specialitate al primarului are obligatia sa comunice acestora suma de plata, iar in cazul in care prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale s-a stabilit esalonarea, reducerea sau scutirea obligatiilor legale de plata, se va comunica si termenul scadent pentru acestea.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(5) La data de 31 martie primarii verifica daca persoanele beneficiare ale drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta cuprinse in situatia centralizatoare prevazuta la alin. (3) si-au achitat impozitele si taxele locale si transmit agentiilor judetene o noua situatie centralizatoare actualizata cu persoanele care nu si-au indeplinit aceasta obligatie, pana la data de 5 aprilie.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(6) Neachitarea obligatiilor legale fata de bugetele locale in termenul prevazut la alin. (5) conduce la suspendarea pe o perioada de 5 luni a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta incepand cu drepturile aferente lunii aprilie.
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(7) Achitarea obligatiilor legale fata de bugetul local in perioada prevazuta la alin. (6) atrage reluarea platii drepturilor, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendarii.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(8) In vederea aplicarii prevederilor alin. (7), beneficiarii drepturilor transmit agentiei teritoriale copia actului eliberat de autoritatea administratiei publice locale prin care se face dovada achitarii obligatiilor de plata catre bugetul local.
___________
Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(9) In situatia in care, pana la sfarsitul perioadei prevazute la alin. (6), nu sunt achitate obligatiile fata de bugetul local, drepturile prevazute la art. 2, art. 7, art. 31 alin. (1) si (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) inceteaza.
(10) In situatia in care in perioada de suspendare prevazuta la alin. (6) dreptul inceteaza, iar persoana indreptatita aduce in aceasta perioada dovada prin care se confirma plata obligatiilor fata de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsa intre data suspendarii drepturilor si data incetarii acordarii acestora.
(11) Suspendarea, reluarea si incetarea drepturilor se fac prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.
___________
Art. 38. – a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

Punere in aplicare Art. 38. – prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 19/01/2011 :
Art. 381. – (1) Pentru mentinerea dreptului la indemnizatie, stimulent de insertie sau a celor prevazute la art. 31 alin. (1) si (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) din ordonanta de urgenta, in conditiile art. 38 din ordonanta de urgenta, beneficiarii cu drepturi stabilite de cel putin 6 luni au indatorirea sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Codului fiscal.
(2) Obligatiile legale prevazute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a)-c) din Codul fiscal si se datoreaza bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti.
(21) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele singure care au in ingrijire si in crestere copii si care beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2, 7, 31 si 32 din ordonanta de urgenta.
(22) In situatia in care se constata ca obligatia prevazuta la alin. (1) nu a fost indeplinita in termenul prevazut la art. 38 alin. (3) din ordonanta de urgenta, acordarea indemnizatiei se prelungeste cu inca doua luni, urmand ca dupa acest termen plata sa fie suspendata in conditiile art. 38 alin. (6) din ordonanta de urgenta.
(3) In situatia in care in perioada de suspendare prevazuta la art. 38 alin. (4) din ordonanta de urgenta dreptul inceteaza in conditiile art. 16 alin. (1) si art. 17 alin. (1) din ordonanta de urgenta, iar persoana indreptatita aduce in aceasta perioada dovada prin care se confirma plata obligatiilor legale fata de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsa intre data suspendarii drepturilor si data incetarii acordarii acestora.
(4) Beneficiarii de indemnizatie sau stimulent de insertie care au in proprietate bunuri aflate in alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala decat cea in care s-au stabilit drepturile au obligatia ca, pana la data de 20 ianuarie a fiecarui an, sa prezinte la autoritatea publica locala unde s-a stabilit dreptul copia certificatului de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza teritoriala se afla bunurile impozabile sau taxabile, prin care se face dovada achitarii obligatiilor legale catre bugetele locale pentru anul anterior.
(5) Modelul tabelului centralizator prevazut la art. 38 alin. (2) din ordonanta de urgenta, cuprinzand beneficiarii drepturilor prevazute la art. 2, 7, art. 31 alin. (1) si (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) din ordonanta de urgenta, se stabileste prin decizie a directorului general al Agentiei si se comunica atat agentiilor teritoriale, cat si primarilor.

Art. 39. – (1) In baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 125 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, esalonari sau amanari la obligatiile de plata fata de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) In situatia in care au fost aprobate esalonari sau amanari la plata obligatiilor fata de bugetele locale, situatia centralizatoare prevazuta la art. 38 alin. (3) si (5) va cuprinde numai persoanele care pana la termenele reglementate nu si-au achitat obligatiile, inclusiv in conditiile alin. (1).

___________
Art. 39. – a fost introdus prin punctul 32. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
–––––
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Ioan Nelu Botis
Ministrul sanatatii,
Cseke Attila
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Manoiu

Bucuresti, 8 decembrie 2010.
Nr. 111.