Ordonanta de urgenta 148 din 2005

din 03/11/2005
Versiune actualizata la data de 14/10/2012

privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

___________
@Text actualizat la data de 14.10.2012. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– O.U.G. nr. 44/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 23/06/2006.
– Legea nr. 508/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 05/01/2007.
– Ordonanta nr. 1/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 20/01/2006.
– Legea nr. 7/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 17/01/2007.
– Legea nr. 257/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 04/11/2008.
– Hotararea nr. 1662/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 16/12/2008.
– O.U.G. nr. 118/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 03/10/2008.
– O.U.G. nr. 226/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 31/12/2008.
– Legea nr. 239/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 15/06/2009.
– Legea nr. 240/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 15/06/2009.
– Legea nr. 341/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 din 13/11/2009.
– Legea nr. 117/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 432 din 28/06/2010.
– Legea nr. 118/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 30/06/2010.
– O.U.G. nr. 124/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 30/12/2011.
– Decizia nr. 495/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 411 din 20/06/2012.
– Legea nr. 166/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 699 din 11/10/2012.

___________
@Pus in aplicare prin:
– Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 7 din 04/01/2006.
– Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 17/08/2006.

In vederea realizarii obiectivelor inscrise in Programul de guvernare, cu privire la imbunatatirea standardului de viata al persoanelor varstnice, pentru aceasta fiind necesara consolidarea financiara a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurarilor sociale de stat a prestatiilor care nu au natura contributiva sau nu au legatura cu riscurile sociale asigurate,
din necesitatea imbunatatirii echilibrului social-economic al familiei, prin sustinerea acesteia in vederea cresterii copilului, in scopul stimularii cresterii natalitatii si diminuarii fenomenului de abandon al copiilor,
pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicarii acestor masuri care presupun modificari, pentru anul 2006, in structura bugetului asigurarilor sociale de stat si in aceea a bugetului de stat, fapt ce impune reflectarea in bugetele anului 2006 a sumelor necesare,
avand in vedere ca masura de sustinere, din surse exterioare bugetului asigurarilor sociale de stat, a finantarii unor drepturi de asigurari sociale care nu au o legatura directa cu drepturile de pensie a fost inclusa in aprilie 2004 in Planul de actiune PAL, ca una dintre actiunile prevazute pentru realizarea conditionalitatilor pentru „PAL 2”, corespunzator obiectivului specific „Imbunatatirea sustenabilitatii financiare a sistemului de pensii”, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta,
tinand seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonantei de urgenta a Guvernului, ar conduce la grevarea in continuare a bugetului asigurarilor sociale de stat, in detrimentul pensiilor, afectand astfel interesele persoanelor varstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la imposibilitatea respectarii angajamentelor privind politica de protectie sociala asumate in Programul de guvernare 2005-2008 si in documentele de pozitie intocmite in urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum si la imposibilitatea elaborarii procedurilor de implementare necesare aplicarii acestui act normativ,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. – (1) Pentru copiii nascuti, adoptati, incredintati in vederea adoptiei, luati in plasament, in plasament in regim de urgenta sau tutela pana la data de 31 decembrie 2010, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului ori producerii evenimentelor mentionate, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara reprezentand 85% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni. Incepand cu luna ianuarie 2012, cuantumul minim, precum si cuantumul maxim ale indemnizatiei lunare se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, si nu poate fi mai mic de 1,2 ISR si nici mai mare de 6,8 ISR.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.
___________
*) Potrivit art. II din Legea nr. 166/2012, art. 1, alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu drepturile lunii octombrie 2012, inclusiv pentru persoanele ale caror drepturi au fost stabilite pana la aceasta data.

(2) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
b) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;
c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
f) au realizat in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;
g) au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv pana la varsta de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
h) au beneficiat de pensii de invaliditate;
i) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;
j) au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state;
k) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
l) se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, potrivit legii.
m) urmeaza cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar si universitar, organizat potrivit legii, frecventate fara intrerupere. Sunt exceptate de la aceasta obligatie persoanele care au intrerupt cursurile din motive medicale.
___________
Litera m) a fost introdusa prin linia din Lege nr. 240/2009 incepand cu 18.06.2009.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 41. – (1) In aplicarea art. 1 alin. (2) lit. m) din ordonanta de urgenta, prin persoana care frecventeaza cursurile preuniversitare se intelege orice persoana care a dat nastere unui copil si care frecventeaza cursurile de zi ale invatamantului primar, secundar sau postliceal, definit si organizat potrivit Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cursurile preuniversitare sau universitare pot fi frecventate atat la unitati de invatamant de stat, cat si particulare autorizate si acreditate, in conditiile legii.

n) urmeaza cursuri cu frecventa de masterat in tara sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, si cel putin unul dintre parintii copilului are cetatenie romana. Nu beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului cursantii care o primesc din partea altui stat membru al Uniunii Europene.
___________
Litera n) a fost introdusa prin alineatul din Lege nr. 117/2010 incepand cu 01.07.2010.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

(3) Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege: venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, asa cum sunt definite de aceasta lege.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 5. – Veniturile din salarii, din activitati independente si din activitati agricole prevazute la art. 1 alin. (3) din ordonanta de urgenta, denumite in continuare venituri, sunt cele definite la art. 55 alin. (1) si (2), art. 46 alin. (1)-(4) si la art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si reprezinta valoarea obtinuta dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzator fiecarei categorii de venit.

Punere in aplicare Art. 1. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 191. – (1) La stabilirea bazei de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile realizate de persoana indreptatita, obtinute in conditiile art. 5, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate prevazute la art. 4 alin. (7).
(2) Baza de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului stabilita potrivit alin. (1), se determina ca suma totala a veniturilor realizate in ultimele 12 luni anterior datei nasterii copilului si impartita la 12.
(3) Cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se calculeaza prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (2).
(4) Pentru luna in care s-a nascut copilul se ia in calcul venitul realizat in luna anterioara celei in care s-a nascut copilul.
(5) In situatia in care cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevazute la art. 4 alin. (7) in care nu sunt realizate venituri, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 600 lei. Daca persoana realizeaza venituri o perioada de cateva luni in interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului este reprezentata de suma totala a veniturilor realizate in aceste luni, impartita la 12.
(6) In cazul veniturilor din activitati independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in calcul veniturile inscrise in actele doveditoare prevazute la art. 6 alin. (5) lit. b).
(7) In situatia persoanelor prevazute la art. 4 alin. (7) lit. m), pentru conversia in moneda nationala a veniturilor realizate de acestea, se ia in calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei din ziua anterioara stabilirii dreptului.
(8) Daca din calculul indemnizatiei pentru cresterea copilului potrivit prevederilor alin. (1)-(7) rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.
Art. 192. – (1) In situatia persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se recalculeaza in baza dovezilor eliberate de autoritatile competente privind veniturile efectiv realizate in perioada pentru care s-a luat in calcul venitul estimat in vederea platii anticipate a impozitului sau, dupa caz, pentru care s-a completat declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 6 alin. (5) lit. b).
(2) Dovada prevazuta la alin. (1) se transmite de catre persoana beneficiara la agentia teritoriala, cu respectarea termenului general de prescriptie prevazut de lege.
(3) Daca din recalculare rezulta un cuantum mai mare al indemnizatiei pentru cresterea copilului fata de cel stabilit initial, diferenta de cuantum se acorda pentru toata perioada de la data stabilirii dreptului.
(4) Daca din recalculare rezulta un cuantum mai mic al indemnizatiei pentru cresterea copilului fata de cel stabilit initial, diferenta de cuantum se recupereaza de la beneficiar, in conditiile art. 21 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

Punere in aplicare Art. 1. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 301. – (1) Dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 2 alin. (4) se acorda incepand cu luna ianuarie 2009 si persoanelor care, la data de 1 ianuarie 2009, se aflau in una dintre urmatoarele situatii:
a) in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului;
b) in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1);
c) in plata stimulentului lunar;
d) in concediu de maternitate si in plata indemnizatiei aferente;
e) ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului sau de stimulentul lunar si nu au solicitat acest drept;
f) cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului nu au fost solutionate pana la data de 31 decembrie 2008 inclusiv.
(2) Dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 1 alin. (1) si art. 2 din ordonanta de urgenta, asa cum a fost acesta modificat prin Legea nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului si, respectiv, Legea nr. 240/2009 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, se acorda incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor acestor legi.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica si urmatoarelor persoane:
a) care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului si care au in ingrijire copii proveniti din sarcini multiple;
b) care au in ingrijire copii in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, si care inainte de nasterea acestuia/acestora au urmat cel putin 12 luni cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar sau universitar, organizate in conditiile legii, luandu-se in considerare si perioadele prevazute la art. 4 alin. (7) lit. i1)-i4) si art. 4 alin. (71) si (72).
Art. 302. – (1) Pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in cuantum de 85% in situatia prevazuta la art. 301 lit. a), b) si f), persoanele beneficiare transmit la agentia teritoriala o cerere scrisa care sa contina in mod obligatoriu numele si prenumele, codul numeric personal, adresa, atat ale persoanei beneficiare, cat si ale copilului pentru care se primeste indemnizatia, insotita de documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6 alin. (5) si (6), pana cel tarziu la data de 30 iunie 2009.
(2) In situatia prevazuta la art. 301 lit. b), documentele doveditoare mentionate la alin. (1) sunt cele dinaintea nasterii copilului/copiilor anterior/anteriori.
(3) Pana la inregistrarea documentelor doveditoare prevazute la alin. (1) si calculul indemnizatiei pentru cresterea copilului potrivit art. 191, aceasta se acorda in cuantum de 600 lei, urmand ca diferenta de cuantum sa fie acordata incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2009.
(4) Pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului persoanelor care au in ingrijire gemeni, tripleti, multipleti si au deja dreptul stabilit la indemnizatia pentru cresterea copilului, suma prevazuta la art. 2 din ordonanta de urgenta se acorda din oficiu, fara a fi necesara transmiterea unei noi cereri, pe baza dosarelor administrate si gestionate de agentiile teritoriale.
(5) Pentru situatia prevazuta la alin. (4), agentiile teritoriale, in termenul prevazut la art. 30 alin. (2), transmit beneficiarilor o decizie de modificare a drepturilor acordate, conform modelului prevazut la anexa nr. 3 d).
Art. 303. – (1) Pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in situatia prevazuta la art. 301 alin. (1) lit. c), persoana care doreste sa beneficieze de concediu de crestere a copilului transmite la agentia teritoriala cererea prevazuta in anexa nr. 1 si documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6 alin. (5) si (6).
(2) Pentru persoanele prevazute la art. 301 alin. (3) lit. b), dreptul la indemnizatie pentru cresterea copilului se acorda pe baza de cerere si documente doveditoare care se transmit agentiilor teritoriale pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2009.
Art. 304. – Pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in situatiile prevazute la art. 301 alin. (1) lit. d) si e), persoana indreptatita depune la primarie cererea prevazuta in anexa nr. 1 si documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6, cu respectarea termenelor prevazute la art. 10 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
Art. 7. – (1) Concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta, se acorda, pe baza de cerere, aprobata de catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana indreptatita.
(2) In situatia persoanelor indreptatite care realizeaza venituri profesionale din activitati independente sau agricole si care nu lucreaza in baza unui contract de munca, concediul reprezinta intreruperea activitatii pe perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.
(21) Persoanele prevazute la art. 4 alin. (7) lit. i1) beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului indiferent daca intrerup sau nu frecventarea cursurilor preuniversitare ori universitare pe perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.
(3) Pe durata concediului prevazut la alin. (1) si (2) se acorda indemnizatia lunara prevazuta de ordonanta de urgenta.

Punere in aplicare Art. 1. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 4. – (1) Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, prevazute de ordonanta de urgenta, se acorda persoanelor indreptatite, daca acestea au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, timp de 12 luni in ultimul an anterior datei nasterii copilului sau, dupa caz, de la data la care s-a realizat incredintarea in vederea adoptiei, s-a aprobat adoptia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.
(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.
(3) In calculul celor 12 luni prevazute la alin. (1) se includ si fractiunile de luna in care s-au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, precum si cele in care solicitantii s-au aflat in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta, considerate, in intelesul ordonantei de urgenta, luna intreaga.
(4) Prin fractiune de luna se intelege efectuarea a cel putin jumatate din zilele lucratoare din acea luna in care persoana indreptatita a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal, ori s-a aflat in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (7).
(5) Prin exceptie, se accepta ca o singura data fractiunea de luna sa fie constituita dintr-un numar mai mic de zile lucratoare decat cel prevazut la alin. (4).
(6) Cele 10 luni prevazute la art. 24 alin. (2) din ordonanta de urgenta se calculeaza ca stagiu de cotizare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si numai din perioadele prevazute la art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta, daca persoana s-a aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) si-a insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
b) a beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
c) a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
d) a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
e) a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru maternitate;
f) a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
g) a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii de risc maternal;
h) a beneficiat de pensie de invaliditate;
i) a beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare;
i1) frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar sau, dupa caz, universitar, organizat potrivit legii, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale, considerandu-se inclusiv perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii, si inceperea invatamantului universitar, in acelasi an calendaristic;
i2) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant preuniversitar si inceperea in acelasi an calendaristic a unei alte forme de invatamant preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale;
i3) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar cu sau fara examen de licenta sau de diploma si inceperea in acelasi an calendaristic a unei alte forme de invatamant universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale;
i4) se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj.
j) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune. In sensul dispozitiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se ia in considerare intervalul cuprins intre ziua in care incepe si ziua in care se sfarseste fiecare an universitar, in conditiile legii;
k) se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii sau, dupa caz, a trecerii in somaj, potrivit legii, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare absolvirii;
l) a beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;
m) a lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state;
n) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
o) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat ori, dupa caz, a efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat;
p) a realizat in sistemul public de pensii, pana la data de 1 ianuarie 2006, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;
q) a beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap.
r) a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare;
s) se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenta organizat in prima sesiune, si inceperea primului rezidentiat dupa absolvire.
(71) Se iau in considerare perioadele prevazute la alin. (7) lit. i1)-i3), indiferent daca persoana incepe sau nu cursurile unei alte forme de invatamant preuniversitar sau, dupa caz, universitar, organizat potrivit legii, doar pentru situatiile in care persoana nu poate incepe cursurile din motive medicale, inclusiv starea de graviditate.
(72) Conditia prevazuta la art. 4 alin. (7) lit. k) nu este obligatorie pentru persoanele care nu sunt apte sa participe la examenul de licenta sau de diploma din motive medicale, inclusiv starea de graviditate.
(8) In situatia in care nasterea se produce inainte de termen, perioada prevazuta la alin. (1) se diminueaza cu perioada cuprinsa intre data nasterii copilului si data prezumata a nasterii, certificata de medicul de specialitate.

Art. 2. – Cuantumul indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1) se majoreaza cu 1,2 ISR pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.
___________
Art. 2. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Art. 3. – (1) Persoanele care sunt indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului, reglementata de prezenta ordonanta de urgenta, si realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de un stimulent al carui cuantum se raporteaza la ISR si se stabileste la 0,2 ISR.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(2) Abrogat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
(3) In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului si solicita dreptul la stimulent, plata acestei indemnizatii se suspenda.
(4) Abrogat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
___________
Art. 3. a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

Punere in aplicare Art. 3. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
CAPITOLUL IV Stimulentul lunar
Art. 11. – (1) Stimulentul prevazut la art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgenta se acorda lunar persoanelor indreptatite care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 din ordonanta de urgenta, in perioada in care acestea realizeaza veniturile prevazute la art. 5.
(11) In situatia in care persoana beneficiara de stimulent lunar se afla in una dintre situatiile asimilate prevazute la art. 4 alin. (7) lit. c), d), f), g), i), l) si n), plata stimulentului lunar nu se suspenda.
(2) Pe perioada in care se acorda stimulentul, plata indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se suspenda.
(3) Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului lunar se face la cererea scrisa a persoanei indreptatite, ori de cate ori aceasta solicita, cu respectarea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.
Art. 12. – (1) Stimulentul se acorda pe baza de cerere, semnata de persoana indreptatita, insotita de dovada eliberata de angajator sau, dupa caz, de dovada platilor anticipate ale impozitului ori de declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca aceasta a reluat activitatea profesionala si realizeaza veniturile prevazute la art. 5.
(2) La stabilirea dreptului la stimulent, cererea este insotita de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevazute la art. 6, precum si de alte documente justificative stabilite prin instructiunile prevazute la art. 37.
(3) In cazul persoanelor beneficiare de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, care solicita dreptul la stimulent, se iau in considerare si actele doveditoare depuse in vederea solicitarii indemnizatiei.

Art. 4. Abrogat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
Art. 5. – (1) De indemnizatia si stimulentul prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului.
(2) Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, precum si persoana care a fost numita tutore.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

(3) In situatia persoanelor prevazute la alin. (2), acordarea drepturilor prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, se face tinandu-se seama de perioada de 12 luni anterioare datei la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta incredintarea, s-a instituit plasamentul sau tutela.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

(4) In cazul in care intervine decesul parintelui care indeplinea conditiile pentru a beneficia de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, parintele supravietuitor are dreptul sa beneficieze, la cerere, de acestea, dupa cum urmeaza:
a) de drepturile parintelui decedat, in situatia in care nu indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
b) de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, daca indeplineste conditiile de acordare.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Art. 6. – (1) Concediul si indemnizatia lunara prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, precum si stimulentul prevazut la art. 3 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2), dupa data de 1 ianuarie 2006.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

(2) Se ia in calcul la stabilirea celor 3 nasteri si nasterea survenita pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, in situatia in care solicitantii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta indeplinesc conditiile de acordare a acestora dupa data de 1 ianuarie 2006.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

(3) Durata de acordare a concediului prevazut la art. 1 se prelungeste corespunzator, in cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera acest drept, in conditiile prevazute la alin. (1) si (2).
(4) Abrogat prin paragraful din Decizie nr. 495/2012 incepand cu 05.08.2012.

Punere in aplicare Art. 6. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
(1) Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului sau, dupa caz, stimulentul lunar se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri survenite dupa data de 1 ianuarie 2006 inclusiv sau, dupa caz, pentru primii 3 copii incredintati in vederea adoptiei, adoptati sau aflati in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si pentru cei pentru care a fost instituita tutela cu aceasta data.
Art. 3. – (1) Potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (1) si (2) din prezentele norme metodologice, prin nastere se intelege aducerea pe lume a unuia sau a mai multor copii vii.
(2) La stabilirea celor 3 nasteri prevazute la art. 2 alin. (1) se ia in calcul si nasterea survenita pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, in situatia in care solicitantii drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta beneficiaza integral de aceste drepturi dupa data de 1 ianuarie 2006.
(3) Situatia copilului nascut mort sau situatia in care acesta moare in perioada corespunzatoare concediului de maternitate nu se are in vedere la stabilirea primelor 3 nasteri pentru care se acorda drepturile prevazute de ordonanta de urgenta.

Punere in aplicare Art. 6. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 8. – (1) In cazul in care persoana indreptatita, beneficiara a stimulentului lunar sau, dupa caz, a concediului si a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copiilor cu handicap, naste in aceasta perioada unul sau mai multi copii ori i se incredinteaza spre adoptie, i se incuviinteaza adoptia, i se dau in plasament unul sau mai multi copii ori este numita tutore, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) daca cele 12 luni prevazute la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta sunt acoperite in totalitate de perioada de concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, acordarea acestora se prelungeste corespunzator pana la incheierea duratei de acordare pentru cel din urma copil, conform legii, a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului. Pe aceasta perioada se acorda o singura indemnizatie, la aceeasi valoare cu indemnizatia primita anterior nasterii celui din urma copil;
b) daca cele 12 luni prevazute la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta sunt constituite si din perioade in care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevazute la art. 5, atunci indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe aceasta perioada, inclusiv pe baza celor realizate in perioadele asimilate prevazute la art. 4 alin. (7) lit. c)-g), i), l), n) si q).
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului sau, dupa caz, stimulent lunar, pentru copilul anterior, inceteaza la data solicitarii noului drept.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), daca din calcul rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit anterior nasterii celui din urma copil, atunci se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita anterior.

Art. 61. – (1) Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 au dreptul la concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri sau, dupa caz, dupa primii 3 copii ai persoanelor aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2).
(2) Durata concediului prevazut la alin. (1) este de 4 luni si se acorda integral, o singura data, fiecaruia dintre parintii firesti ai copilului sau, dupa caz, persoanelor prevazute la art. 5 alin. (2), in perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv a varstei de 3 ani in cazul copilului cu handicap.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(3) Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se inregistreaza la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.
(4) Perioada in care o persoana beneficiaza de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 33. – (1) Perioada in care se beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In vederea inregistrarii in sistemul public de pensii a perioadelor asimilate prevazute la alin. (1), directiile teritoriale au obligatia de a depune lunar, in termenul stabilit de lege, la casa teritoriala de pensii, Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, in formatul stabilit de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.

___________
Art. 61. a fost introdus prin punctul 5. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

Punere in aplicare Art. 61. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
(2) Concediul fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, prevazut la art. 61 din ordonanta de urgenta, se cuvine dupa primele 3 nasteri sau, dupa caz, dupa primii 3 copii incredintati in vederea adoptiei, adoptati sau aflati in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si pentru cei pentru care a fost instituita tutela.
CAPITOLUL III Concediul fara plata pentru cresterea copilului
Art. 10. – (1) Incepand cu cea de-a patra nastere sau, dupa caz, al patrulea copil adoptat, incredintat in vederea adoptiei, dat in plasament ori in plasament in regim de urgenta sau pentru care s-a instituit tutela, persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 din ordonanta de urgenta au dreptul la un concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului.
(2) Durata concediului prevazut la alin. (1) este de 3 luni si se acorda integral, o singura data, fiecaruia dintre parintii firesti ai copilului sau, dupa caz, fiecareia dintre persoanele care au adoptat copilul, carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, precum si a persoanei care a fost numita tutore, in perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.
(3) Concediul fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se acorda de catre angajator pe baza de cerere, insotita de copia livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului sau, dupa caz, de copia actului constatator al nasterii sau extrasului de nastere, precum si, dupa caz, de actele doveditoare privind situatia juridica a copilului fata de persoana indreptatita.
(4) Parintii firesti ai copilului, respectiv persoanele prevazute la art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta, nu pot beneficia de concediul fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului in acelasi timp. Perioada concediului prevazut la alin. (1) este diferita pentru fiecare dintre acestia.

Art. 7. – Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda in situatia in care solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
c) locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.
(2) Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel putin 6 luni au obligatia sa isi achite impozitele si taxele locale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(3) Pentru persoanele singure care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau mai multor copii, mentinerea drepturilor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta nu este conditionata de obligatia prevazuta la alin. (2).
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(4) Pentru familiile legal constituite, obligatia legala fata de bugetul local se aplica asupra bunurilor familiei, indiferent de sotul care detine in proprietate respectivele bunuri.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

Punere in aplicare Art. 7. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 1. – Beneficiaza de drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta, oricare sau, in cazul prevazut la art. 61 din ordonanta de urgenta, fiecare dintre parintii firesti ai copilului, precum si persoana careia i s-a incredintat copilul in vedrea adoptiei, care a adoptat copilul, care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore, denumite in continuare persoane indreptatite, daca acestea indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt cetateni romani sau, dupa caz, cetateni straini ori apatrizi;
b) au domiciliul sau resedinta in Romania, conform legii;
c) locuiesc impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.

Punere in aplicare Art. 7. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 16. – (1) Drepturile prevazute de ordonanta de urgenta pot fi solicitate de catre persoana indreptatita sau, dupa caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, imputernicit prin procura speciala.
(2) Reprezentantul legal este persoana desemnata, in conditiile legii, sa reprezinte persoana indreptatita, in cazul in care aceasta este lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile.
(3) Mandatarul este persoana imputernicita prin procura speciala de catre persoana indreptatita, in vederea solicitarii si primirii drepturilor prevazute de aceasta.
(4) Procura speciala prevazuta la alin. (3) este autentificata, dupa caz, de notarii publici de pe teritoriul Romaniei, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, este valabila 6 luni si trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale persoanei indreptatite;
b) numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data si locul nasterii) ale mandatarului;
c) obiectul mandatului (intocmirea dosarului pentru solicitarea si acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, deschiderea contului curent, incasarea drepturilor curente si restante, semnarea extrasului de cont);
d) precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin persoanei indreptatite, inclusiv pe cea de a anunta in termen directiei teritoriale orice schimbare intervenita in situatia persoanei indreptatite de natura sa suspende sau sa inceteze acordarea drepturilor, cu exceptia celei prevazute la art. 7 lit. c) din ordonanta de urgenta.

Art. 71. – (1) Verificarea indeplinirii obligatiei prevazute la art. 7 alin. (2) se realizeaza anual, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru obligatiile de plata catre bugetul local aferente anului anterior.
___________
Alineatul (1) a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(2) Pentru verificarea indeplinirii obligatiei in conditiile alin. (1), agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, transmit primariilor, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, tabelul centralizator cuprinzand beneficiarii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta existenti in plata la aceasta data si ale caror drepturi sunt stabilite de cel putin 6 luni.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(3) Pe baza tabelului centralizator prevazut la alin. (2), primarii verifica daca beneficiarii au achitat pentru anul anterior obligatiile de plata catre bugetul local si intocmesc situatia centralizatoare cu persoanele care nu au respectat aceasta conditie, pe care o transmit agentiilor teritoriale pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(4) Pentru beneficiarii drepturilor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta prevazuti la alin. (2), care nu si-au achitat impozitele si taxele locale pana la data prevazuta la alin. (3), serviciul de specialitate al primarului are obligatia sa comunice acestora suma de plata, iar in cazul in care prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale s-a stabilit esalonarea, reducerea sau scutirea obligatiilor legale de plata, se va comunica si termenul scadent pentru acestea.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(5) La data de 31 martie a fiecarui an, primarii verifica daca persoanele beneficiare ale drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta cuprinse in situatia centralizatoare prevazuta la alin. (3) si-au achitat impozitele si taxele locale si transmit agentiilor teritoriale o noua situatie centralizatoare actualizata cu persoanele care nu si-au indeplinit aceasta obligatie, pana la data de 5 aprilie a fiecarui an.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(6) Neachitarea obligatiilor legale fata de bugetele locale, in termenul prevazut la alin. (5), conduce la suspendarea pe o perioada de 5 luni a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, incepand cu drepturile aferente lunii aprilie.
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(7) Achitarea obligatiilor legale fata de bugetul local in perioada prevazuta la alin. (6) atrage reluarea platii drepturilor, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendarii.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(8) In vederea aplicarii prevederilor alin. (7), beneficiarii drepturilor transmit agentiei teritoriale copia actului eliberat de autoritatea administratiei publice locale prin care se face dovada achitarii obligatiilor de plata catre bugetul local.
___________
Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

(9) In situatia in care dupa termenul prevazut la alin. (6) nu sunt achitate obligatiile fata de bugetul local, drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta inceteaza.
(10) In situatia in care in perioada de suspendare prevazuta la alin. (6) dreptul inceteaza, iar persoana indreptatita aduce in aceasta perioada dovada prin care se confirma plata obligatiilor fata de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsa intre data suspendarii drepturilor si data incetarii acordarii acestora.
(11) Suspendarea, reluarea si incetarea drepturilor se fac prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.
___________
Art. 71. – a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

Art. 72. – (1) In baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 125 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, esalonari sau amanari la obligatiile de plata fata de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) In situatia in care au fost aprobate esalonari sau amanari la plata obligatiilor fata de bugetele locale, situatiile centralizatoare prevazute la art. 71 alin. (3) si (5) vor cuprinde numai persoanele care pana la termenele prevazute nu si-au achitat obligatiile, inclusiv in conditiile alin. (1).
___________
Art. 72. – a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 14.10.2012.

Art. 8. – (1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie si stimulent, se acorda, la cerere, in baza urmatoarelor documente, dupa caz:
a) actul de identitate al solicitantului;
b) certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;
c) certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz;
d) adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1;
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate, in situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. a);
f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu beneficiaza in acelasi timp de indemnizatie de maternitate, in situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. b);
g) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 5 alin. (2) nu beneficiaza de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
h) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice;
i) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului – pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 1, respectiv art. 2;
j) dovada eliberata de autoritatile competente sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 3;
k) dovada eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte incadrarea in situatiile prevazute la art. 1 alin. (2);
k1) dovada eliberata de autoritatile competente pentru realizarea veniturilor din activitati independente sau, dupa caz, din activitati agricole si a platii impozitului pentru acestea;
___________
Litera k1) a fost introdusa prin punctul 6. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

l) alte acte necesare, dupa caz, stabilirii dreptului, prevazute in normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(2) Concediul pentru cresterea copilului se acorda, la cerere, de catre persoanele juridice sau fizice, denumite angajatori, la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) si (2).

Punere in aplicare Art. 8. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 6. – (1) Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul si, dupa caz, de actele doveditoare prevazute la alin. (4)-(7), care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.
(2) In cazul in care nu a fost intocmit actul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de copia legalizata a actului constatator al nasterii. Pentru copiii cetateni straini, nascuti in strainatate, cererea va fi insotita de certificatul sau extrasul de nastere tradus in limba romana si legalizat.
(3) Pentru situatia prevazuta la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligatia sa depuna la agentia pentru prestatii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentia teritoriala, copia certificatului de nastere al copilului, in termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai tarziu de 6 luni de la nasterea copilului sau 12 luni de la inregistrarea nasterii la autoritatile romane competente, in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copiilor cetateni romani nascuti in strainatate.
(4) Actele doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se prezinta in copie certificata sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu originalul, si sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006;
b) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
c) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
d) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
e) decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
f) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii.
g) actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, indreptatita sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca.
(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de autoritatile competente, sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) dovada eliberata de angajator sau alt platitor, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;
b) dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere, eliberate de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole. In situatia in care una dintre aceste dovezi nu poate fi eliberata, persoana indreptatita prezinta o declaratie pe propria raspundere privind realizarea acestor venituri, in conditiile prevazute de Codul penal;
c) dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;
d) dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul asociatilor unici, privind veniturile realizate de acestia;
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, pentru aplicarea art. 8 alin. (1) lit. d) din ordonanta de urgenta;
f) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;
g) copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de munca in strainatate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state, sau, dupa caz, realizarea de venituri profesionale dobandite in urma activitatilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioadele de somaj si concedii medicale, totalizate in baza prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii.
(6) Actele doveditoare privind atestarea situatiilor prevazute la art. 4 alin. (7) si, dupa caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritatile competente, sunt urmatoarele:
a) dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate, pentru situatia prevazuta la lit. a);
b) dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, pentru situatiile prevazute la lit. b), c), e) si f);
c) dovada eliberata de casele teritoriale de pensii, pentru situatiile prevazute la lit. c)-h) si p);
d) dovada eliberata de angajator ori, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate, pentru situatiile prevazute la lit. c)-g) si i), l)-n);
d1) adeverinta eliberata de institutia de invatamant preuniversitar sau, dupa caz, universitar, care sa ateste frecventarea cursurilor fara intrerupere, pana la data solicitarii acesteia, pentru situatiile prevazute la lit. i1)-i4);
e) diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior, pentru situatiile prevazute la lit. j), k) si s);
f) livretul militar, certificatul sau orice alta dovada eliberata, dupa caz, de centrul militar in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana indreptatita sau de structurile militare ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, pentru situatia prevazuta la lit. o).
g) dovada privind calitatea de elev sau student la o unitate de invatamant preuniversitar sau, dupa caz, universitar recunoscuta pe teritoriul statului respectiv, eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, ori de catre institutiile de invatamant preuniversitar sau, dupa caz, universitar abilitate pentru recunoasterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate in strainatate, in baza procedurilor legale in vigoare, pentru situatia prevazuta la lit. i1);
h) dovada eliberata de medicul de familie sau, dupa caz, de medicul specialist pentru exceptiile prevazute la lit. i1)-i3), precum si pentru situatiile prevazute la art. 4 alin. (71) si (72).
(7) Alte acte doveditoare privind acordarea indemnizatiei lunare sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de indemnizatie sau de stimulent;
b) declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
c) certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;
d) adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen;
e) alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, la solicitarea directiilor teritoriale.
(8) Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente prevazute la alin. (4).

Art. 9. – (1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie sau stimulent, si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun, dupa caz, la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(2) Pana la data de 10 a fiecarei luni, primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la directiile judetene de munca, solidaritate sociala si familie, respectiv la directia de munca, solidaritate sociala si familie a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(3) Cererile prevazute la alin. (1) se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la agentia teritoriala, prin decizie de admitere sau, dupa caz, de respingere, emisa de directorul executiv.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(4) Decizia prevazuta la alin. (3) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii.
(5) Contestatiile formulate impotriva deciziei prevazute la alin. (3) se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Punere in aplicare Art. 9. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 17. – (1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, insotita de actele doveditoare, se depune, dupa caz, de una dintre persoanele indreptatite, la primarul comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti, in a carei/carui raza teritoriala are domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
(2) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se completeaza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 de catre persoanele indreptatite sa beneficieze de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului sau de stimulent.
(3) In situatia persoanelor indreptatite care solicita numai alocatia de stat pentru copii in cuantumul prevazut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta, cererea va fi insotita de actele doveditoare prevazute la art. 14 alin. (1).
(4) Cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrate la platitorii de drepturi prevazuti de aceasta lege si nesolutionate pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv se solutioneaza de directiile teritoriale, avandu-se in vedere realizarea conditiilor de stagiu de cotizare de 10 luni in ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului.
Art. 18. – (1) Primariile transmit directiilor teritoriale, pe baza de borderou, pana la data de 10 a fiecarei luni, cererile prevazute la art. 17 alin. (2) si inregistrate pana la acea data, insotite de documentele justificative.
(2) Primariile au obligatia sa verifice documentatia depusa de solicitanti si sa transmita directiilor teritoriale numai dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzatoare dreptului solicitat, prevazute la art. 6 alin. (1)-(7).
(3) Cererile prevazute la art. 17 sunt certificate, prin semnatura si stampila, de catre primar sau, dupa caz, de catre persoana imputernicita de acesta.
Art. 19. – (1) Cererile prevazute la art. 17 se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la directia teritoriala, prin decizie de aprobare sau, dupa caz, de respingere, emisa de directorul executiv.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta, si se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexele nr. 2a) si 2b).
(3) In cazul respingerii cererii, decizia directorului executiv va fi insotita in mod obligatoriu de motivatie.
(4) Contestatiile formulate impotriva deciziei prevazute la alin. (1) se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
(5) Datele cuprinse in cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, insotita de actele doveditoare, sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului la concediu si idemnizatie lunara, stimulent sau alocatie de stat pentru copii si al intocmirii unor situatii statistice.
Art. 29. – In cazul in care persoana beneficiara de indemnizatie pentru cresterea copilului sau, dupa caz, de stimulent lunar isi schimba domiciliul sau, dupa caz, resedinta in alta unitate administrativ-teritoriala decat cea de domiciliu sau de resedinta, directia teritoriala platitoare a acestor drepturi, la solicitarea beneficiarilor, are obligatia de a transfera cererea si actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, insotite de situatia privind data pana la care s-a efectuat plata drepturilor si sumele restante, la directia teritoriala in a carei raza beneficiarul si-a stabilit noul domiciliu sau, dupa caz, resedinta.

Punere in aplicare Art. 9. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 31. – (1) In vederea asigurarii in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor beneficiare de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, directiile teritoriale au obligatia, lunar, sa vireze caselor de asigurari de sanatate teritoriale contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si sa transmita tabelul nominal privind persoanele beneficiare.
(2) Agentiile teritoriale transmit Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele beneficiare de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului.
(3) Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale solicita Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse creditele bugetare prevazute la alin. (2) centralizate la nivelul intregii tari pana cel tarziu la data de 20 a fiecarei luni.
ANEXA Nr. 2a) la normele metodologice
AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A JUDETULUI ………/MUNICIPIULUI BUCURESTI
DECIZIE
nr. ……… din ………
privind aprobarea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a
stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii
Directorul executiv al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului …………./Municipiului Bucuresti ………………………, numit prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale nr. ……..,
avand in vedere:
– art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale;
– art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
– art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
– art. 19 alin. (2), art. 191 si art. 192 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, inregistrata cu nr. ………………..;
– Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului …………./Municipiului Bucuresti
si in temeiul competentelor conferite de lege,
D E C I D E:
Art. 1. – Se aproba pentru doamna/domnul …………………………….., in calitate de titular, urmatoarele drepturi:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului, in cuantum …………….. lei;
b) stimulent, in cuantum de ………………….. lei;
c) alocatie de stat pentru copii, in cuantum de …………………… lei.
Art. 2. – (1) Drepturile prevazute la art. 1 se acorda incepand cu data de …………………………………………………. .
(2) Plata drepturilor prevazute la art. 1 se efectueaza in perioada …………………………………… a fiecarei luni prin mandat postal/cont personal/cont de card.
Decizia poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicare, la Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului …………./Municipiului Bucuresti.
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ……………………., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Director executiv,
……………………
ANEXA Nr. 2b) la normele metodologice
AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A JUDETULUI ………/MUNICIPIULUI BUCURESTI
DECIZIE
nr. ……… din ………
privind respingerea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a
stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii
Directorul executiv al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ………………./Municipiului Bucuresti …………………….., numit prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale nr. ……..,
avand in vedere:
– art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale;
– art. 1, art. 7 si art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
– art. 19 alin. (2)-(4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, inregistrata cu nr. ………………..;
– Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ………./Municipiului Bucuresti
si in temeiul competentelor conferite de lege,
D E C I D E:
Art. 1. – Se respinge pentru doamna/domnul ……………………………. acordarea drepturilor de:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului;
b) stimulent;
c) alocatie de stat pentru copii.
Art. 2. – Respingerea acordarii drepturilor are la baza urmatoarele motive, dupa caz:
a) solicitantul nu locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si nu se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora;
b) solicitantul nu a realizat in ultimul an anterior datei nasterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
c) alte motive …………………………………………………… .
Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului …………/Municipiului Bucuresti.
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ……………………., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Director executiv,
……………………

Punere in aplicare Art. 9. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
ANEXA Nr. 1*) la normele metodologice
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.
CERTIFICARE PRIMAR
+––+
| L.S. |
+––+
CERERE
si
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
pentru acordarea
indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului si alocatiei
de stat pentru copii
Domnului director coordonator
I. Subsemnata(ul),
Numele si prenumele -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Cod numeric personal -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Adresa: Str. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Nr. -_-_-_-_- Bl. -_-_-_-_-_-_-_-_- Sc. -_-_- Ap. -_-_-_- Sector -_-
Mun./oras -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
com.; sat -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Judetul -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Telefon -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Fax -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
E-mail ____________________________________________________________
Actul de identitate1,2) -_-_-_- Seria -_-_-_- Nr. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Emis de -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Va rog sa-mi aprobati acordarea*):
– indemnizatiei pentru cresterea copilului -_-
– alocatiei de stat pentru copii -_-
– stimulentului pentru cresterea copilului -_-

Doresc sa primesc aceste drepturi*):
– la domiciliu prin mandat postal -_-
– in cont personal nr. -_- nr. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
deschis la banca _________________________________________________________________________
– in cont de card -_- nr. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
deschis la banca _________________________________________________________________________

Avand calitatea de*): -_-
– parinte natural -_-
– parinte adoptiv -_-
– persoana care are in incredintare copil in vederea adoptiei tutore -_-
– persoana care are copilul in plasament -_-
– persoana care are copilul in plasament in regim de urgenta -_-

Mentionez ca, in conformitate cu OUG nr. 148/2005, sunt*):
– persoana indreptatita -_-
– reprezentant legal al persoanei indreptatite -_-
– mandatar al persoanei indreptatite -_-

II. Declar pe propria raspundere urmatoarele:
+–––––––––––––––––––––––––––––––+
|A. Referitor la copilul/copiii pentru care solicit dreptul: |
+–––––––––––––––––––––––––––––––+
1. Numele si prenumele -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Cod numeric personal -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Act de identitate/act doveditor3) -_-_-_- Seria -_-_-_- Nr. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-
2. Numele si prenumele -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Cod numeric personal -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Act de identitate/act doveditor3) -_-_-_- Seria -_-_-_- Nr. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-
3. Numele si prenumele -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Cod numeric personal -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Act de identitate/act doveditor3) -_-_-_- Seria -_-_-_- Nr. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-
+–––––––––––––––––––––––––––––––+
|B. Referitor la copiii pe care ii am in intretinere: |
+–––––––––––––––––––––––––––––––+
1. Numele si prenumele -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Cod numeric personal -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Act de identitate/act doveditor3) -_-_-_- Seria -_-_-_- Nr. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Avand calitatea de copil*):
– Natural -_-
– Incredintat in vederea adoptiei -_-
– Adoptat -_-
– Tutelat -_-
– Dat in plasament -_-
– Dat in plasament de urgenta -_-
2. Numele si prenumele -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Cod numeric personal -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Act de identitate/act doveditor3) -_-_-_- Seria -_-_-_- Nr. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Avand calitatea de copil*):
– Natural -_-
– Incredintat in vederea adoptiei -_-
– Adoptat -_-
– Tutelat -_-
– Dat in plasament -_-
– Dat in plasament de urgenta -_-
3. Numele si prenumele -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Cod numeric personal -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Act de identitate/act doveditor3) -_-_-_- Seria -_-_-_- Nr. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Avand calitatea de copil*):
– Natural -_-
– Incredintat in vederea adoptiei -_-
– Adoptat -_-
– Tutelat -_-
– Dat in plasament -_-
– Dat in plasament de urgenta -_-
4. Numele si prenumele -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Cod numeric personal -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Act de identitate/act doveditor3) -_-_-_- Seria -_-_-_- Nr. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Avand calitatea de copil*):
– Natural -_-
– Incredintat in vederea adoptiei -_-
– Adoptat -_-
– Tutelat -_-
– Dat in plasament -_-
– Dat in plasament de urgenta -_-
+–––––––––––––––––––––––––––––––+
|C. Referitor la situatia inainte de solicitarea drepturilor*): |
+–––––––––––––––––––––––––––––––+
Mentionez ca in ultimele 12 luni in anul anterior nasterii copilului am fost in una sau mai
multe din situatiile de mai jos, dupa cum urmeaza:
a. salariat/a -_-
Denumire angajator -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Cod fiscal -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
b. perioade asimilate:
– si-a insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate -_-
– beneficiar de indemnizatie de somaj -_-
– realizare perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in -_-
conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care
reglementeaza concedierile colective
– concedii medicale si de indemnizatii pentru incapacitate temporara de -_-
munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii
– concedii medicale pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea -_-
capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor
accidente de munca sau boli profesionale
– concedii medicale pentru maternitate -_-
– concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav -_-
– concedii medicale de risc maternal -_-
– beneficiar de pensie de invaliditate -_-
– frecventare, fara intrerupere, a cursurilor de zi ale invatamantului -_-
preuniversitar, organizat potrivit legii
– frecventare, fara intrerupere, a cursurilor de zi ale invatamantului -_-
universitar, organizat potrivit legii
– in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului -_-
preuniversitar, organizat potrivit legii, si inceperea invatamantului
universitar, in acelasi an calendaristic
– in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant -_-
preuniversitar si inceperea in acelasi an calendaristic a unei alte forme de
invatamant preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate
fara intrerupere
– in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar -_-
cu sau fara examen de licenta sau de diploma si inceperea in acelasi an
calendaristic a unei alte forme de invatamant universitar, cursuri de zi,
organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere
– intrerupere a cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar sau, dupa caz, -_-
universitar, din motive medicale, inclusiv starea de graviditate
– in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului -_-
obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale
invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii, cu sau fara examen de
absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj
– absolvent/a cursuri de zi ale invatamantului universitar cu examen de licenta -_-
sau de diploma organizat in prima sesiune de licenta
– in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului -_-
universitar, organizat potrivit legii
– in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului -_-
medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenta si inceperea
rezidentiatului
– concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare -_-
profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul,
organizate in conditiile legii
– contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor -_-
guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state sau in baza
prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) 1.408/1971
– intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea -_-
raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau
similare, potrivit legii
– militar in termen/termen redus/concentrat, mobilizat sau in prizonierat/efectuare -_-
serviciu militar pe baza de voluntariat
– beneficiar al indemnizatiei pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 -_-
ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap
– beneficiar al concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului cu -_-
handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicata, cu modificarile ulterioare
c. am realizat venituri din activitati independente -_-
d. am realizat venituri din activitati agricole -_-
D. Am beneficiat de indemnizatie de maternitate DA -_- NU -_- de la ………. la ………..
Am beneficiat de indemnizatie pentru DA -_- NU -_- de la ………. la ………..
cresterea copilului
E. Declar ca ma ocup de cresterea si ingrijirea copilului, ca acesta locuieste impreuna cu
mine si ca nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism
privat autorizat sau serviciu public.
F. Declar ca ma oblig ca in termenul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, sa comunic in scris primariei orice modificare a situatiei mele cu privire la
cresterea si ingrijirea copilului sau la realizarea de venituri profesionale care poate
conduce la incetarea/suspendarea/modificarea drepturilor.
Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii,
respectiv declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de
stat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, declar pe proprie
raspundere ca datele si informatiile prezentate corespund realitatii.

Data Semnatura solicitantului
________________ ________________________________

III. DECLARATIE A CELUILALT PARINTE (SOT/SOTIE AL/A PERSOANEI SOLICITANTE)
I. Subsemnata (ul),
Numele si prenumele -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Cod numeric personal -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Adresa: Str. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Nr. -_-_-_-_- Bl. -_-_-_-_-_-_-_-_- Sc. -_-_- Ap. -_-_-_- Sector -_-
Localitatea -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Judetul -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Telefon -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Fax -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
E-mail _____________________________________________________________
Actul de identitate1) -_-_-_- Seria -_-_-_- Nr. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Emis de -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Declar urmatoarele*):
Beneficiez de indemnizatie pentru cresterea copilului -_-
Nu beneficiez de indemnizatie pentru cresterea copilului -_-
Beneficiez de indemnizatie de maternitate -_-
Nu beneficiez de indemnizatie de maternitate -_-
Beneficiez de stimulent lunar -_-
Nu beneficiez de stimulent lunar -_-

Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, respectiv
declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de stat se
pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, declar pe proprie raspundere ca
datele si informatiile prezentate corespund realitatii.

Data Semnatura solicitantului
________________ ______________________________
*) Se va marca cu „X” casuta corespunzatoare.
1) In cazul cetatenilor romani se va specifica tipul de act de identitate:
– B.I. – buletin de identitate
– C.I. – carte de identitate
– C.I.P. – carte de identitate provizorie.
2) Pentru cetatenii straini sau apatrizi:
– C.I. – carte de identitate
– L.S.T. – legitimatie de sedere temporara
– D.I. – document de identitate.
3) Se vor specifica datele inscrise in certificatele de nastere ale copiilor.

Art. 10. – (1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie si stimulent, se cuvin si se platesc dupa cum urmeaza:
a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 7. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c).
(2) Abrogat prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
(3) Pentru fractiunile de luna, cuantumul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.

Punere in aplicare Art. 10. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 21. – Dreptul reprezentand stimulentul lunar se cuvine si se plateste dupa cum urmeaza:
a) incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita isi reia activitatea profesionala si realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
b) de la data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
c) de la data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);
e) incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul indemnizatiei pentru cresterea copilului realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acesteia se suspenda, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.
Art. 23. – (1) Plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului si a alocatiei de stat pentru copii se efectueaza incepand cu luna urmatoare aprobarii cererii prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale.
(2) Cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si al stimulentului aferent fractiunilor de luna se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.

Punere in aplicare Art. 10. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 20. – (1) Dreptul reprezentand indemnizatia pentru cresterea copilului se cuvine si se plateste dupa cum urmeaza:
a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, indiferent de persoana indreptatita care solicita dreptul, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);
e) incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul stimulentului lunar nu mai realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acestuia se suspenda, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.
(2) Indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda de la datele prevazute la alin. (1) lit. a)-d), dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru cresterea copilului ori a incetat activitatea profesionala.
Art. 22. – Pe perioada acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului, plata pensiei de invaliditate si a venitului de completare, acordate potrivit legii, nu se suspenda.

Art. 11. – Plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta inceteaza cu ziua urmatoare celei in care:
a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului.
c) beneficiarul se afla in situatia prevazuta la art. 71 alin. (7).
___________
Litera c) a fost introdusa prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Punere in aplicare Art. 11. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 26. – (1) Potrivit prevederilor art. 11 si 12 din ordonanta de urgenta, autoritatile competente au obligatia de a transmite directiilor teritoriale, lunar, pana la data de 10 a fiecarei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate in situatii de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, precum si data la care acestea s-au produs.
(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:
a) primaria, pentru situatiile prevazute la art. 11 lit. b) si la art. 12 alin. (1) lit. g) din ordonanta de urgenta, precum si pentru orice modificari cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri profesionale de catre beneficiari, de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta;
b) directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, pentru situatiile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a)-d) si f) din ordonanta de urgenta;
c) inspectoratul judetean de politie, pentru situatiile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. e) din ordonanta de urgenta.

Punere in aplicare Art. 11. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 30. – (1) Sumele incasate necuvenit sau acordate in conditiile prevazute la art. 192 alin. (3) se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie. Decizia de recuperare constituie titlu executoriu.
(2) Suspendarea platii/incetarea drepturilor/reluarea platii drepturilor/modificarea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale si se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor sunt prevazute in anexele nr. 3a), 3b), 3c) si 3d).
ANEXA Nr. 3a) la normele metodologice
AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A JUDETULUI ………/MUNICIPIULUI BUCURESTI
DECIZIE
nr. ……… din ………
privind suspendarea platii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a
stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii
Directorul executiv al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului …………../Municipiului Bucuresti………………………, numit prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale nr. ……..,
avand in vedere:
– art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale;
– art. 12 alin. (1)-(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
– art. 27 alin. (1), art. 28 si art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, inregistrata cu nr. ………………..;
– Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ………/Municipiului Bucuresti
si in temeiul competentelor conferite de lege,
D E C I D E:
Art. 1. – Se suspenda pentru doamna/domnul ……………………………, in calitate de titular, plata urmatoarelor drepturi:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului, in cuantum de ………….. lei;
b) stimulent, in cuantum de ………………….. lei;
c) alocatie de stat pentru copii, in cuantum de …………………… lei.
Art. 2. – Suspendarea platii drepturilor prevazute la art. 1 se face incepand cu data de ……………………………………… .
Art. 3. – Suspendarea platii drepturilor are la baza urmatoarele motive, dupa caz:
a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
b) beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;
d) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
e) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;
g) beneficiarul a decedat;
h) 3 luni consecutiv s-au inregistrat mandate postale returate;
i) alte situatii prevazute de lege.
Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului …………/Municipiului Bucuresti.
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ……………………., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Director executiv,
……………………
ANEXA Nr. 3b) la normele metodologice
AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A JUDETULUI ………/MUNICIPIULUI BUCURESTI
DECIZIE
nr. ……… din ………
privind incetarea platii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a
stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii
Directorul executiv al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ………/Municipiului Bucuresti ………………………, numit prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale nr. ……..,
avand in vedere:
– art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale;
– art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
– art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, inregistrata cu nr. ………………..;
– Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ………./Municipiului Bucuresti
si in temeiul competentelor conferite de lege,
D E C I D E:
Art. 1. – Inceteaza pentru doamna/domnul ………………………….., in calitate de titular, plata urmatoarelor drepturi:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului, in cuantum de ………………………… lei;
b) stimulent, in cuantum de ………………….. lei;
c) alocatie de stat pentru copii, in cuantum de …………………… lei.
Art. 2. – Incetarea platii drepturilor prevazute la art. 1 se face incepand cu data de ……………………………………… .
Art. 3. – Incetarea acordarii drepturilor are la baza urmatoarele motive, dupa caz:
a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului.
Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului …………/Municipiului Bucuresti.
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ……………………., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Director executiv,
……………………
ANEXA Nr. 3c) la normele metodologice
AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A JUDETULUI ………/MUNICIPIULUI BUCURESTI
DECIZIE
nr. ……… din ………
privind reluarea platii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a
stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii
Directorul executiv al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului …………./Municipiului Bucuresti ………………………, numit prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale nr. ……..,
avand in vedere:
– art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale;
– art. 12 alin. (5) si (6) si art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
– art. 27 alin. (2) si art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, inregistrata cu nr. …………………..;
– Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ………./Municipiului Bucuresti
si in temeiul competentelor conferite de lege,
D E C I D E:
Art. 1. – Se aproba pentru doamna/domnul ………………………….., in calitate de titular, reluarea platii urmatoarelor drepturi:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului, in cuantum de ………………………… lei;
b) stimulent, in cuantum de ………………….. lei;
c) alocatie de stat pentru copii, in cuantum de …………………… lei.
Art. 2. – (1) Drepturile prevazute la art. 1 se acorda incepand cu data de …………………………………………………. .
(2) Plata drepturilor prevazute la art.1 se efectueaza in perioada …………………………………… a fiecarei luni prin mandat postal/cont personal/cont de card.
Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului …………/Municipiului Bucuresti.
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ……………………., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Director executiv,
……………………
ANEXA Nr. 3d) la normele metodologice
AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A JUDETULUI ………/MUNICIPIULUI BUCURESTI
DECIZIE
nr. ……… din ………
privind modificarea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului
Directorul executiv al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ………/Municipiului Bucuresti ………………………, numit prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale nr. ……..,
avand in vedere:
– art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale;
– art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
– art. 191, art. 192 si art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, inregistrata cu nr. ……………….;
– Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ………../Municipiului Bucuresti
si in temeiul competentelor conferite de lege,
D E C I D E:
Art. 1. – Se aproba pentru doamna/domnul …………………………….., in calitate de titular, modificarea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului de la ……………………………… lei la …………………………….. lei.
Art. 2. – (1) Dreptul prevazut la art. 1 se acorda incepand cu data de ………………………………………………… .
(2) Plata dreptului prevazut la art. 1 se efectueaza in perioada …………………………………… a fiecarei luni prin mandat postal/cont personal/cont de card.
Art. 3. – Fata de drepturile achitate pana la data modificarii cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului, aveti de primit/restituit suma de ……………………………… lei, reprezentand diferente de cuantum rezultate din recalcularea dreptului.
Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului …………/Municipiului Bucuresti.
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ……………………., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Director executiv,
……………………

Art. 12. – (1) Plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
b) beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;
d) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
e) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;
g) beneficiarul a decedat.
h) se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate.
___________
Litera h) a fost introdusa prin punctul 8. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 28. – In cazul in care 3 luni consecutiv se inregistreaza mandate postale returnate, plata drepturilor prevazute in ordonanta de urgenta se suspenda, urmand ca directia teritoriala sa verifice cauzele care au condus la aceasta situatie, prevederile art. 27 alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.

i) beneficiarul se afla in situatia prevazuta la art. 71 alin. (4).
___________
Litera i) a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(2) Plata indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1), respectiv la art. 2, se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(21) Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in situatia in care beneficiarii acestei indemnizatii primesc diverse sume in baza legii, contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati profesionale.
___________
Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 9. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

(22) Plata indemnizatiei se suspenda in situatia in care persoanele, pentru care se asigura continuitatea platii acesteia in conditiile prevazute la art. 24 alin. (1) lit. a), nu depun cererea in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
___________
Alineatul (22) a fost introdus prin punctul 9. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

(3) Plata stimulentului prevazut la art. 3 se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul nu mai realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In situatia in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 7, plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care conditiile respective nu mai sunt indeplinite.
(5) Reluarea platii drepturilor suspendate in situatiile prevazute la alin. (1), cu exceptia lit. i), se face la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care se depune cererea.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(6) Reluarea platii drepturilor suspendate in situatiile prevazute la alin. (2), (22), (3) si (4) se face incepand cu data depunerii cererii.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.
___________
Art. 12. a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 508/2006 incepand cu 08.01.2007.

Punere in aplicare Art. 12. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 26. – (1) Potrivit prevederilor art. 11 si 12 din ordonanta de urgenta, autoritatile competente au obligatia de a transmite directiilor teritoriale, lunar, pana la data de 10 a fiecarei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate in situatii de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, precum si data la care acestea s-au produs.
(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:
a) primaria, pentru situatiile prevazute la art. 11 lit. b) si la art. 12 alin. (1) lit. g) din ordonanta de urgenta, precum si pentru orice modificari cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri profesionale de catre beneficiari, de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta;
b) directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, pentru situatiile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a)-d) si f) din ordonanta de urgenta;
c) inspectoratul judetean de politie, pentru situatiile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. e) din ordonanta de urgenta.
Art. 27. – (1) Plata drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se suspenda in conditiile prevazute la art. 12 alin. (1), (2) si alin. (4)-(6) din aceasta.
(2) Reluarea platii drepturilor suspendate se face in conditiile prevazute la art. 12 alin. (7) si (8) si la art. 13 din ordonanta de urgenta.
(3) In aplicarea prevederilor alin. (2) cererea privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului se depune la directiile teritoriale.

Punere in aplicare Art. 12. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 30. – (1) Sumele incasate necuvenit sau acordate in conditiile prevazute la art. 192 alin. (3) se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie. Decizia de recuperare constituie titlu executoriu.
(2) Suspendarea platii/incetarea drepturilor/reluarea platii drepturilor/modificarea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale si se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor sunt prevazute in anexele nr. 3a), 3b), 3c) si 3d).
ANEXA Nr. 3a) la normele metodologice
AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A JUDETULUI ………/MUNICIPIULUI BUCURESTI
DECIZIE
nr. ……… din ………
privind suspendarea platii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a
stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii
Directorul executiv al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului …………../Municipiului Bucuresti………………………, numit prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale nr. ……..,
avand in vedere:
– art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale;
– art. 12 alin. (1)-(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
– art. 27 alin. (1), art. 28 si art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, inregistrata cu nr. ………………..;
– Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ………/Municipiului Bucuresti
si in temeiul competentelor conferite de lege,
D E C I D E:
Art. 1. – Se suspenda pentru doamna/domnul ……………………………, in calitate de titular, plata urmatoarelor drepturi:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului, in cuantum de ………….. lei;
b) stimulent, in cuantum de ………………….. lei;
c) alocatie de stat pentru copii, in cuantum de …………………… lei.
Art. 2. – Suspendarea platii drepturilor prevazute la art. 1 se face incepand cu data de ……………………………………… .
Art. 3. – Suspendarea platii drepturilor are la baza urmatoarele motive, dupa caz:
a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
b) beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;
d) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
e) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;
g) beneficiarul a decedat;
h) 3 luni consecutiv s-au inregistrat mandate postale returate;
i) alte situatii prevazute de lege.
Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului …………/Municipiului Bucuresti.
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ……………………., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Director executiv,
……………………
ANEXA Nr. 3b) la normele metodologice
AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A JUDETULUI ………/MUNICIPIULUI BUCURESTI
DECIZIE
nr. ……… din ………
privind incetarea platii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a
stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii
Directorul executiv al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ………/Municipiului Bucuresti ………………………, numit prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale nr. ……..,
avand in vedere:
– art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale;
– art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
– art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, inregistrata cu nr. ………………..;
– Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ………./Municipiului Bucuresti
si in temeiul competentelor conferite de lege,
D E C I D E:
Art. 1. – Inceteaza pentru doamna/domnul ………………………….., in calitate de titular, plata urmatoarelor drepturi:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului, in cuantum de ………………………… lei;
b) stimulent, in cuantum de ………………….. lei;
c) alocatie de stat pentru copii, in cuantum de …………………… lei.
Art. 2. – Incetarea platii drepturilor prevazute la art. 1 se face incepand cu data de ……………………………………… .
Art. 3. – Incetarea acordarii drepturilor are la baza urmatoarele motive, dupa caz:
a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului.
Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului …………/Municipiului Bucuresti.
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ……………………., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Director executiv,
……………………
ANEXA Nr. 3c) la normele metodologice
AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A JUDETULUI ………/MUNICIPIULUI BUCURESTI
DECIZIE
nr. ……… din ………
privind reluarea platii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a
stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii
Directorul executiv al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului …………./Municipiului Bucuresti ………………………, numit prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale nr. ……..,
avand in vedere:
– art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale;
– art. 12 alin. (5) si (6) si art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
– art. 27 alin. (2) si art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, inregistrata cu nr. …………………..;
– Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ………./Municipiului Bucuresti
si in temeiul competentelor conferite de lege,
D E C I D E:
Art. 1. – Se aproba pentru doamna/domnul ………………………….., in calitate de titular, reluarea platii urmatoarelor drepturi:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului, in cuantum de ………………………… lei;
b) stimulent, in cuantum de ………………….. lei;
c) alocatie de stat pentru copii, in cuantum de …………………… lei.
Art. 2. – (1) Drepturile prevazute la art. 1 se acorda incepand cu data de …………………………………………………. .
(2) Plata drepturilor prevazute la art.1 se efectueaza in perioada …………………………………… a fiecarei luni prin mandat postal/cont personal/cont de card.
Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului …………/Municipiului Bucuresti.
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ……………………., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Director executiv,
……………………
ANEXA Nr. 3d) la normele metodologice
AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A JUDETULUI ………/MUNICIPIULUI BUCURESTI
DECIZIE
nr. ……… din ………
privind modificarea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului
Directorul executiv al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ………/Municipiului Bucuresti ………………………, numit prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale nr. ……..,
avand in vedere:
– art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale;
– art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
– art. 191, art. 192 si art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, inregistrata cu nr. ……………….;
– Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ………../Municipiului Bucuresti
si in temeiul competentelor conferite de lege,
D E C I D E:
Art. 1. – Se aproba pentru doamna/domnul …………………………….., in calitate de titular, modificarea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului de la ……………………………… lei la …………………………….. lei.
Art. 2. – (1) Dreptul prevazut la art. 1 se acorda incepand cu data de ………………………………………………… .
(2) Plata dreptului prevazut la art. 1 se efectueaza in perioada …………………………………… a fiecarei luni prin mandat postal/cont personal/cont de card.
Art. 3. – Fata de drepturile achitate pana la data modificarii cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului, aveti de primit/restituit suma de ……………………………… lei, reprezentand diferente de cuantum rezultate din recalcularea dreptului.
Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului …………/Municipiului Bucuresti.
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ……………………., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Director executiv,
……………………

Art. 13. – (1) In situatiile de suspendare a drepturilor prevazute de art. 12, acestea pot fi solicitate si de catre o alta persoana indreptatita, daca indeplineste cerintele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda noului beneficiar de la data suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care a operat suspendarea, respectiv de la data cererii, daca cererea a fost depusa dupa acest termen.

Punere in aplicare Art. 13. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 27. – (1) Plata drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se suspenda in conditiile prevazute la art. 12 alin. (1), (2) si alin. (4)-(6) din aceasta.
(2) Reluarea platii drepturilor suspendate se face in conditiile prevazute la art. 12 alin. (7) si (8) si la art. 13 din ordonanta de urgenta.
(3) In aplicarea prevederilor alin. (2) cererea privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului se depune la directiile teritoriale.

Art. 14. – (1) Beneficiarul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta este obligat sa comunice in scris primariei orice modificare intervenita in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acesteia.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se transmite de catre primarie agentiei teritoriale in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Art. 15. – Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu pot fi urmarite silit decat in vederea recuperarii, conform legii, a sumelor incasate necuvenit cu acest titlu.
Art. 16. – (1) Pe perioada in care se beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului, contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra valorii acesteia si se suporta de la bugetul de stat.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 118/2008 incepand cu 03.10.2008.

(2) Asupra drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu se datoreaza celelalte contributii sociale obligatorii stabilite de lege.
Art. 17. Abrogat prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.
Art. 18. – (1) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In vederea determinarii punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare in conditiile prevazute la alin. (1) se aplica prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica si persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la alin. (1) si care, in acelasi timp, se afla in situatiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In situatia persoanelor care, in perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concediu si de indemnizatie pentru cresterea copilului in conditiile reglementate de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, la determinarea punctajului anual se utilizeaza cuantumul indemnizatiei acordate in perioadele respective.
(5) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 1, respectiv art. 2, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 12. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

(6) In situatia prevazuta la alin. (5), la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se ia in calcul valoarea indemnizatiei pentru cresterea copilului.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 118/2008 incepand cu 03.10.2008.

(7) Perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, precum si in specialitate si se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu acestea.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

Art. 19. – Fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Art. 20. – (1) Calculul si plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac de catre agentiile teritoriale.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(2) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se achita lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, imputernicit prin procura, pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont curent personal ori cont de card.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 13. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 16. – (1) Drepturile prevazute de ordonanta de urgenta pot fi solicitate de catre persoana indreptatita sau, dupa caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, imputernicit prin procura speciala.
(2) Reprezentantul legal este persoana desemnata, in conditiile legii, sa reprezinte persoana indreptatita, in cazul in care aceasta este lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile.
(3) Mandatarul este persoana imputernicita prin procura speciala de catre persoana indreptatita, in vederea solicitarii si primirii drepturilor prevazute de aceasta.
(4) Procura speciala prevazuta la alin. (3) este autentificata, dupa caz, de notarii publici de pe teritoriul Romaniei, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, este valabila 6 luni si trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale persoanei indreptatite;
b) numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data si locul nasterii) ale mandatarului;
c) obiectul mandatului (intocmirea dosarului pentru solicitarea si acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, deschiderea contului curent, incasarea drepturilor curente si restante, semnarea extrasului de cont);
d) precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin persoanei indreptatite, inclusiv pe cea de a anunta in termen directiei teritoriale orice schimbare intervenita in situatia persoanei indreptatite de natura sa suspende sau sa inceteze acordarea drepturilor, cu exceptia celei prevazute la art. 7 lit. c) din ordonanta de urgenta.

(3) Calculul si plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, datorata pentru drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, se fac de catre agentiile teritoriale.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(4) Modalitatile de plata a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 13. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

(5) In cazul achitarii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta in cont curent personal sau in cont de card, agentiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile bancare pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(6) Comisionul bancar prevazut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial intre agentiile teritoriale si unitatile bancare.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(7) Fondurile necesare achitarii comisionului bancar pentru plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei din aceleasi fonduri din care se suporta plata drepturilor.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 14. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

Punere in aplicare Art. 20. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 36. – Persoanele care doresc sa schimbe modalitatea de plata pentru care au optat initial au obligatia sa comunice in scris aceasta noua optiune de plata la directia teritoriala. Directia teritoriala va solicita beneficiarului documentele justificative necesare pentru noua optiune.
Art. 24. – Plata drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se asigura lunar, prin mandat postal, la domiciliul persoanei indreptatite, al reprezentantului legal sau al mandatarului acestora ori, la cererea acestora, in cont personal deschis la o unitate bancara sau in cont de card.

Punere in aplicare Art. 20. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 25. – (1) Agentiile teritoriale solicita Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale creditele bugetare corespunzatoare drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta pana cel tarziu la data de 15 a fiecarei luni.
(2) Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale solicita Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse creditele bugetare prevazute la alin. (1), centralizate la nivelul intregii tari, pana cel tarziu la data de 20 a fiecarei luni.

Art. 21. – (1) Sumele incasate necuvenit se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(2) Decizia prevazuta la alin. (1) constituie titlu executoriu si poate fi contestata conform prevederilor Legii nr. 544/2004.
(3) Sumele incasate necuvenit ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar se recupereaza de la acesta, in conditiile legii.
(4) Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.
Art. 22. – (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), ale art. 14 si 25 si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON).
(2) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicarea amenzii corespunzatoare se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Art. 23. – Prevederile art. 22 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 24. – (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se aflau in una dintre urmatoarele situatii:
a) in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de dispozitiile cuprinse in actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2);
b) in concediu de maternitate si in plata indemnizatiei aferente si care, dupa incheierea acestei perioade, ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile cuprinse in actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2);
c) ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile cuprinse in actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2) si nu au solicitat acest drept;
d) cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de dispozitiile cuprinse in actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2), nu au fost solutionate pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.
(2) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda si persoanelor care, pana la data de 31 octombrie 2006, au realizat in sistemul public de pensii perioade de stagiu de cotizare de cel putin 10 luni in ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului.
(3) Conditia prevazuta la art. 1 alin. (1) se considera a fi indeplinita de persoanele prevazute la alin. (1) si (2).
(4) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda incepand cu data de 1 ianuarie 2006 in baza dosarelor transmise la agentiile teritoriale de catre platitorii acestui drept.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

(5) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. b, drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, respectiv de la data depunerii cererii, daca a fost depusa dupa acest termen.
(6) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. c) si d) si la alin. (2), drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda in conditiile prevazute la art. 10 alin. (1).
___________
Art. 24. a fost modificat prin punctul 15. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

Punere in aplicare Art. 24. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 34. – (1) In vederea asigurarii continuitatii platii indemnizatiilor pentru cresterea copilului, stabilite conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, platitorii acestui drept depun la directiile teritoriale din raza de domiciliu a beneficiarilor dosarele aferente indemnizatiilor pentru cresterea copilului, aflate in plata in luna decembrie 2005, inclusiv dosarele care contin cereri pentru care dreptul nu a fost inca stabilit.
(2) Dosarele prevazute la alin. (1) contin, in principal, urmatoarele documente in copie certificata pentru conformitate cu originalul:
a) cererea de acordare a drepturilor, inregistrata la platitorul dreptului;
b) certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;
c) buletinul (cartea) de identitate;
d) certificatul privind incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap, dupa caz;
e) adeverinta din care sa reiasa indeplinirea conditiilor de stagiu de cotizare cerute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, situatia deschiderii dreptului la indemnizatia pentru cresterea copilului si durata acordarii acesteia, in cazul in care platitor este angajatorul. Modelul adeverintei este cel prevazut in anexa nr. 4.
(3) Pentru persoanele prevazute la art. 24 alin. (1) din ordonanta de urgenta, plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se efectueaza incepand cu data de 1 ianuarie 2006, in baza dosarelor transmise in conditiile alin. (1).
ANEXA Nr. 4 la normele metodologice
Denumirea angajatorului
…………………………
(elemente de identificare)
ADEVERINTA
nr. ………/…………
Se adevereste prin prezenta ca doamna/domnul …………………………., CNP …………………………………………., domiciliata/domiciliat in localitatea ………….., str. …………….. nr. …, bl. …., sc. ….., et. ……, ap. ……, sector/judet ……………………., angajata/angajat in unitatea noastra de la data de ………………………………:
▪ in perioada de la ……………. pana la ………………………….. a beneficiat de indemnizatie de maternitate/indemnizatie pentru cresterea copilului;
▪ la data de …………………………….. se implinesc cele 42 de zile din concediul de lauzie;*)
▪ a depus cerere, inregistrata cu nr. ……………./………….., pentru acordarea …………….., incepand cu data de ………………………;**)
▪ a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit sau stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, dupa cum urmeaza:
– de la (luna/zi) …………………………………………… pana la (luna/zi) a avut calitatea de ………………………………………….. (de exemplu, salariat cu contract individual de munca cu norma intreaga);
– de la (luna/zi) …………………………………………… pana la (luna/zi) a avut calitatea de ………………………………………….. (de exemplu, somer);
– de la (luna/zi) …………………………………………… pana la (luna/zi) a avut calitatea de…………………………………………… (de exemplu, salariat cu contract de munca pe durata determinata, cu 1/2 norma);
– de la (luna/zi) …………………………………………… pana la (luna/zi) a avut calitatea de ……………………………………… etc.
Ultima zi/luna de plata a indemnizatiei de maternitate/pentru cresterea copilului a fost ……………………………………. .
Indemnizatie restanta pentru cresterea copilului, aferenta perioadei: de la (luna/zi) …………………… pana la (luna/zi) ……………………. .
Subsemnatul ………………………………………….., avand functia de ……………………………………….., declar ca datele cuprinse in prezenta adeverinta sunt reale.
……………………………..
(Semnatura si stampila reprezentantului legal)
*) Se completeaza pentru situatiile in care persoanele se afla in concediu de maternitate si nu s-a deschis inca dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului.
**) Se completeaza pentru situatiile in care cererile nu au putut fi solutionate pana la data de 31 decembrie 2005.

Art. 25. – De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta inceteaza plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, efectuata in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de actele normative speciale mentionate la art. 3 alin. (2).
___________
Art. 25. a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

Art. 26. – In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora norme metodologice in aplicarea acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
Art. 261 – Pentru persoanele care au beneficiat pana la data de 31 decembrie 2005 de drepturile prevazute la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta.
___________
Art. 261 a fost introdus prin punctul 17. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.

Art. 27. Abrogat prin punctul 18. din Lege nr. 7/2007 incepand cu 20.01.2007.
Art. 28. – (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 si 138 din Legea nr. 19/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, precum si orice alte dispozitii contrare.
Art. 29. – (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si tuturor categoriilor de personal care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
(2) In situatia persoanelor prevazute la alin. (1), fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si cheltuielile administrative se asigura din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si institutiilor din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
(3) Pentru perioada cat o persoana dintre cele prevazute la alin. (1) beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului, la stabilirea drepturilor de pensie si a altor drepturi acordate potrivit legii se are in vedere solda bruta lunara, respectiv salariul de baza al functionarilor publici cu statut special, actualizate.
(4) Modalitatile de depunere si de solutionare a cererilor de acordare a drepturilor, in situatia persoanelor prevazute la alin. (1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1).

Punere in aplicare Art. 29. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 09/08/2006 :
Art. 361. – (1) Persoanele care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului acordata prin aceste institutii.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal.
(3) In situatia in care in perioada concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei aferente contractul de munca al persoanei prevazute la alin. (1) inceteaza, plata indemnizatiei se asigura prin agentiile teritoriale pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala au obligatia sa transmita agentiilor teritoriale in a caror raza teritoriala domiciliaza persoana beneficiara cererea si documentele doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului.

Art. 30. – Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in volumul si in structura bugetului de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2006.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
–––––
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul apararii nationale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul justitiei,
Maria Cristina Manda,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.
Nr. 148.