Ordonanta de urgenta 158 din 2005
din 17/11/2005
Versiune actualizata la data de 06/07/2011
privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
___________
@Text actualizat la data de 06.07.2011. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– Legea nr. 399/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 901 din 06/11/2006.
– Ordonanta nr. 1/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 20/01/2006.
– Ordonanta nr. 35/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 07/08/2006.
– O.U.G. nr. 91/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 28/11/2006.
– O.U.G. nr. 36/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 26/04/2010.
– O.U.G. nr. 117/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 30/12/2010.

___________
@Pus in aplicare prin:
– Norma publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 147 din 16/02/2006.
– Norma publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 327 din 18/05/2010.
– Metodologia publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 22/07/2010.

In vederea realizarii obiectivelor inscrise in Programul de guvernare cu privire la imbunatatirea standardului de viata al persoanelor varstnice, pentru aceasta fiind necesara consolidarea financiara a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurarilor sociale de stat a prestatiilor care nu au legatura directa cu asigurarea sociala care priveste pensiile,
pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicarii acestor masuri care presupun modificari, pentru anul 2006, in structura bugetului asigurarilor sociale de stat si in aceea a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, fapt ce impune reflectarea in bugetele anului 2006 a sumelor necesare,
avand in vedere faptul ca masura de sustinere, din surse exterioare bugetului asigurarilor sociale de stat, a finantarii unor drepturi de asigurari sociale care nu au o legatura directa cu drepturile de pensie a fost inclusa in aprilie 2004 in Planul de actiune, ca una dintre actiunile prevazute pentru realizarea sarcinilor asumate prin „Imprumutul de ajustare programatica 2”, corespunzator obiectivului specific „Imbunatatirea sustenabilitatii financiare a sistemului de pensii”, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta,
tinand seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate de catre Guvern, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la grevarea, in continuare, a bugetului asigurarilor sociale de stat, in detrimentul pensiilor, afectand astfel interesele persoanelor varstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la imposibilitatea respectarii angajamentelor privind politica de protectie sociala asumate in Programul de guvernare 2005-2008 si in documentele de pozitie intocmite in urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum si la imposibilitatea elaborarii procedurilor de implementare a acestui act normativ,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:
A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu, precum si orice alte activitati dependente;
___________
Litera A. a fost modificata prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 117/2010 incepand cu 30.12.2010.

B. desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. A;
C. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.
(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar sunt:
a) asociati, comanditari sau actionari;
b) Abrogata prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 117/2010 incepand cu 30.12.2010.
c) membri ai asociatiei familiale;
d) autorizate sa desfasoare activitati independente.
e) persoane care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, in conditiile in care au inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006.
___________
Litera e) a fost introdusa prin punctul 1. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

Punere in aplicare prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
C. Contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii
Art. 81. –
Pot incheia contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si pentru ingrijirea copilului bolnav persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 399/2006, in conditiile in care au inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006. Modelul de contract este cel aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 345/2006.

(3) Persoanele prevazute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia pensionarilor de invaliditate gradul III si a pensionarilor nevazatori, care se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. c) si d).

Punere in aplicare Art. 1. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 5*) la norme
*) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE [][][][][][][][][][][][][][][][][][]
COMUNICARE DE MODIFICARE
a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii
Nr. [][][][][][][] Din ziua [][], Luna [][], Anul [][][][]
Pentru asiguratul:
Nume si prenume: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Cod numeric personal: [][][][][][][][][][][][][]
Incepand cu data de: Zi [][], Luna [][], An [][][][]
In declaratia de asigurare
Nr. [][][][][][][] Din ziua [][], Luna [][], Anul [][][][]
Au survenit urmatoarele modificari:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Aceasta comunicare de modificare a fost completata in 2 exemplare in prezenta mea …………………… avand functia de …………………… in cadrul Casei de asigurari de sanatate ……………………………………….. .
Semnatura asigurat,
Semnatura asigurator,
ANEXA Nr. 6*) la norme
*) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE [][][][][][][][][][][][][][][][]
SOLICITARE DE RETRAGERE A DECLARATIEI DE ASIGURARE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII
Nr. [][][][][][][][] Din ziua [][], Luna [][], Anul [][][][]
Subsemnatul: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
CNP: [][][][][][][][][][][][][]
Act de identitate: Seria [][][] Nr. [][][][][][]
Domiciliat in Localitatea: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Strada: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Nr. [][][][][][][]
Bloc [][][][] Scara [][][] Etaj [][] Apart. [][][][]
Judet/Sector: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Telefon: [][][][][][][][][]
Asigurat cu declaratia de asigurare nr.:
Din ziua [][], Luna [][], Anul [][][][]
Solicit retragerea declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii incepand cu data de:
ZI [][] LUNA [][] AN [][][][]
Data ……………..
Semnatura asigurat …………………

Punere in aplicare Art. 1. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
B. Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii
Art. 5. –
(1) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care acestia sunt luati in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate.
(2) Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii se intocmeste in forma scrisa, conform modelului prezentat in anexa nr. 4, si se depune personal sau de catre persoana imputernicita de titularul declaratiei.
(3) Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii este obligatorie depunerea comunicarii de modificare a acesteia, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia modificarii respective, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
Art. 7. –
(1) Persoanele fizice asigurate pe baza de declaratie de asigurare pot solicita retragerea declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii. In acest sens vor depune la casele de asigurari de sanatate formularul-tip al solicitarii de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii, conform modelului prezentat in anexa nr. 6.
(2) Nedepunerea formularului-tip de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii nu exonereaza asiguratul de obligatiile asumate prin declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii.
Art. 8. –
Toate operatiunile legate de inregistrarea si evidenta declaratiilor si a contractelor de asigurare pentru concedii si indemnizatii, a comunicarilor de modificare si a solicitarilor de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii, precum si de plata contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt in sarcina caselor de asigurari de sanatate care au primit si au inregistrat documentele respective.

Punere in aplicare Art. 1. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 1 la norme
Casa de Asigurari de sanatate ………………………
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|
DECLARATIE initiala [ ] rectificativa [ ]
Privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru concedii si indemnizatii pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|
A. Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| B. CUI (cod fiscal) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| C. Nr. inreg. Reg. Comertului |_|_|_| / |_|_|_|_|_| / |_|_|_|_| D. Nr. Angajati |_|_|_|_|_|_| E. Total fond salarii brute realizate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| F. Total contributii pentru concedii si |_|_|_|_|_|_|_|_|_| indemnizatii calculate la fond salarii G. Total indemnizatii suportate din FAAMBP |_|_|_|_|_|_|_|_|_| H. Total contributii pentru concedii si |_|_|_|_|_|_|_|_|_| indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate din FAAMBP I. Total contributii datorate FNUASS pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_| J. Total cuantum prestatii de suportat din FNUASS pentru concedii |_|_|_|_|_|_|_|_|_| si indemnizatii Total zile Suma Total zile Suma din Nr. Total zile prestatii suportata prestatii F.N.U.A.S.S pentru Din care: Cazuri prestatii suportate de din concedii si de angajator F.N.U.A.S.S indemnizatii angajator J1. Indemnizatii pentru incapacitate temporara |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| de munca J2. Prevenire imbolnavire |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| J3. Sarcina si lauzie |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| J4. Ingrijire copil bolnav |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| J5. Indemnizatie de risc maternal |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| K. Total suma de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii din luna/lunile anterioare |_|_|_|_|_|_|_|_|_| L*). Total suma recuperata de angajator din contributia lunii curente |_|_|_|_|_|_|_|_|_| M. Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_| N. Total suma de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_| O. Adresa angajator Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_| Et. |_|_| Ap. |_|_|_|_| Tel:. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Judet: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sector: |_|_| E-mail: |……………………………………………….| P. Conturi bancare Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate o declar corecta si completa. Numele …………………………….. Prenumele ……………………………….. Data …………………. Functie**) …………………………………………………………………….. Semnatura si stampila ………………………………….. Nr. total de file Anexa 2 |_|_|_| ___________ *) Sumele recuperate din contributia lunii curente sunt sumele pentru care nu se depune cerere de restituire la CAS **) Director General sau alta persoana autorizata +–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+ |Declaratie nominala pe suport magnetic |_| Nr. Dischete/CD-ROM |_|_|| |Declaratie nominala transmisa pe cale electronica |_| | |Verificat corectitudinea fisierelor: Nume: ……………………………… Semnatura …………..| +–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+

Punere in aplicare Art. 1. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 2 la norme
Casa de Asigurari de sanatate ………………………
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|
DECLARATIE initiala |_| rectificativa |_|
privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|
Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| +–––++––––––++––––––––––-++–––––––++–––––-++–––––––+ |Nr. crt.||Tip rectificare*)|| Nume/Prenume asigurat || CNP asigurat ||Luat in evidenta|| Zile lucratoare | +–––++––––––++––––––––––-++–––––––+|la CAS ………|+–––––––+ +–––––––+| |+–––––––+ | CNP copii || ||Total zile lucratoare| +–––––––++–––––-++–––––––+ |_|_|_|_| |_____| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| +–––––––––-+ +–––––-+ |Serie si numar Certificat de| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | Serie si numar | |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | Concediu Medical | | Certificat de | +–––––––––-+ |Concediu Medical| | Initial**) | +–––––-+ +–––-+ +––––+ +–––––-+ +–––––+ | Data | |_|_|_|_|_|_|_|_| | Cod | |_|_| | Zile prestatii | |Zile prestatii| |acordarii | Z Z L L A A A A |indemnizatie| | suportate de | |_| |suportate din | |_|_| +–––-+ +––––+ | angajator | | FNUASS | +–––––-+ +–––––+ +–––-+ +–––––-+ +–––––+ | Locul de | Medic |_| Spital |_| Ambulatoriu |_| CAS |_| | Suma suportata | |_|_|_|_|_| |Suma suportata | |_|_|_|_|_| |prescriere| de familie | de angajator | | din FNUASS | +–––-+ +–––––-+ |pentru concedii| |si indemnizatii| +–––––+ +–––-+ +––––+ +––––––-+ +––––––-+ | Valabil | |_|_|_|_|_|_|_|_| |Valabil pana| |_|_|_|_|_|_|_|_| | Cod urgenta***) | |_|_|_| | Cod boala***) | |_|_| |de la ….| Z Z L L A A A A |la ………| Z Z L L A A A A |medico-chirurgicala| |infecto-contagioasa| +–––-+ +––––+ +––––––-+ +––––––-+ +––––––+ +––––+ +––––+ |Venituri luate in| |_|_|_|_|_|_| |Zile baza de| |_|_|_| | Nr. Aviz | |_|_|_|_|_|_|_|_|_| | baza de calcul | | calcul | |medic expert| +––––––+ +––––+ +––––+ +––––––+ +––––+ | Media zilnica | |_|_|_|_|_| |_|_| | Total zile | |_|_| |a bazei de calcul| | prestatii | +––––––+ +––––+ Semnatura/Stampila ……………….. ___________ *) M = modificare; A = adaugare asigurat; S = stergere asigurat **) Se completeaza cu seria si numarul Certificatului de concediu medical initial numai in cazul concediului medical „in continuare” ***) Se completeaza dupa caz, cu codul de urgenta medico-chirurgicala respectiv codul de boala infecto-contagioasa, prevazute in HG nr. 1.186/2000.

Punere in aplicare Art. 1. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 3 la norme
METODOLOGIA
de transmitere pe cale electronica a declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii si a obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii
Conditii generale
Declaratiile privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) si evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii se vor face atat pe suport hartie semnat si stampilat (anexa nr. 1 si 2), cat si in format electronic. Acestea se vor depune la casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala se afla sediul social sau domiciliul angajatorului. Datele in format electronic se depun pe suport magnetic sau optic (discheta FD 3,5”, CD) ori se transmit on-line (in format electronic, daca este insotit de o semnatura electronica agreata de ambele parti), fiind insotite si de transmiterea pe suport hartie semnat si stampilat.
Conditii tehnice standard pentru formatul electronic
Declaratiile in format electronic vor contine doua fisiere in structura DBF, care vor avea in mod obligatoriu urmatoarele denumiri si continuturi:
A1_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 1) si va contine datele centralizatorului referitoare la obligatiile de plata ale angajatorului catre bugetul FNUASS;
A2_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 2) si va contine datele aferente asiguratilor,
unde:
LL reprezinta luna pentru care se face raportarea;
AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului pentru care se face raportarea;
CUI reprezinta codul unic de identificare.
Denumirea campurilor date, tipul si ordinea acestora din structurile fisierelor sunt obligatorii.
Structura fisierelor de raportare, aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si lista caselor de asigurari de sanatate care pot primi raportarile on-line se publica pe pagina web a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la adresa www.casan.ro.

Punere in aplicare Art. 1. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 4 la norme
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Casa de Asigurari de Sanatate ……………………………………….. +-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ Nr. +-+-+-+-+-+-+-+ din +-+-+-+-+-+-+-+-+
DECLARATIE
de asigurare pentru concedii si indemnizatii
1. Date privind solicitantul Nume Prenume +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ B.I./C.I Seria +-+-+-+-+ Nr. +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+ Eliberat de +-+-+-+-+ La data +-+-+-+-+-+-+ Z Z L L A A +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ CNP +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Adresa: Localitate Str. +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Nr. Bl. Sc. Ap. Sectorul +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+ –––––––––––––––––––––––––––- 2. Declaratie cu privire la incadrarea in prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005: +-+-+-+-+-+-+ Incepand cu data de +-+-+-+-+-+-+ Z Z L L A A 2.1 Asiguratul declara ca se incadreaza in categoria: 2.1.1 [] Asociat unic [] Asociati [] Comanditari [] Actionari 2.1.2 [] Membri ai asociatiilor familiale 2.1.3 [] Persoana autorizata sa desfasoare activitati independente 2.1.4 [] Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 –––––––––––––––––––––––––––- 3. Indemnizatie lunara pentru asociat unic la nivelul valorii inscrise in +-+-+-+-+-+ declaratia de asigurari sociale +-+-+-+-+-+ lei +-+-+-+-+-+ Contributia lunara pentru concedii si indemnizatii +-+-+-+-+-+ lei Se completeaza de asiguratii de la pct. 2.1.1 – asociat unic. 3.1 Venitul lunar asigurat la nivelul valorii incluse in declaratia/contractul +-+-+-+-+-+ de asigurari sociale +-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+ Contributia lunara pentru concedii si indemnizatii +-+-+-+-+-+ Se completeaza de asiguratii de la pct. 2.1.4. –––––––––––––––––––––––––––- 4. Venitul din dividende estimat/anual +-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+ lei, din care lunar +-+-+-+-+-+ lei +-+-+-+-+-+ Contributia lunara pentru concedii si indemnizatii +-+-+-+-+-+ lei Se completeaza de asiguratii de la pct. 2.1.1 – inclusiv asociatul unic care nu se regaseste la pct. 3. –––––––––––––––––––––––––––- 5. Venitul estimat/anual supus impozitului pe venit potrivit Legii nr. 571/2003 privind +-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+ Codul fiscal este de +-+-+-+-+-+ lei, din care lunar +-+-+-+-+-+ lei. +-+-+-+-+-+ Contributia pentru concedii si indemnizatii +-+-+-+-+-+ lei Se completeaza de asiguratii de la pct. 2.1.2 si 2.1.3. –––––––––––––––––––––––––––- 6. Declaratia asiguratului: – declar pe propria raspundere ca datele de mai sus corespund realitatii; – cunosc obligativitatea virarii la bugetul FNUASS a contributiilor lunare pentru concedii si indemnizatii pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in caz contrar urmand sa achit majorari de intarziere; – cunosc obligativitatea depunerii comunicarii de modificare in termen de maximum 30 de zile de la aparitia modificarii respective; – cunosc obligativitatea depunerii certificatului de concediu medical pana la termenele stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005; – cunosc obligativitatea depunerii, la inchiderea exercitiului financiar anual, a documentelor justificative privind veniturile efectiv realizate in vederea regularizarii obligatiilor de plata, cu exceptia situatiilor de la pct. 3. +-+-+-+-+-+ Data +-+-+-+-+-+ Semnatura asiguratului ………………

Punere in aplicare Art. 1. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
A. Declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate privind contributia pentru concedii si indemnizatii
Art. 1. –
(1) Evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, se realizeaza pe baza Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate prevazuta la art. 29619 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei prevazute la alin. (1) sunt prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.
(3) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical insotit de un centralizator al carui model este prevazut in anexa nr. 18, numai in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurari de sanatate si in situatia in care indemnizatiile aferente se suporta integral de catre angajator, conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in situatia in care asiguratul nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de indemnizatii.
(4) Pentru ca asiguratii aflati in evidenta Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti sa poata beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, este necesar sa se confirme ca acestia indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de astfel de indemnizatii. In acest sens, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti va asigura transmiterea catre casele de asigurari de sanatate a bazei lunare de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, pentru persoanele mentionate, confirmand totodata calitatea de asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si stagiul minim de cotizare al acestora.
Art. 2. –
(2) In cazul in care angajatorii persoane juridice au sucursale si/sau puncte de lucru, acestia depun declaratia privind obligatiile de plata, cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea sucursalelor si/sau a punctelor de lucru.
Art. 3. –
Institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj se asimileaza angajatorului, avand obligatia sa depuna declaratia privind obligatiile de plata potrivit prevederilor art. 1.
Art. 4. –
(1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a verifica si de a valida datele cuprinse in declaratia prevazuta la art. 1 alin. (1).
(2) In cazul in care dupa validarea datelor se constata neconcordante care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratia initiala, casele de asigurari de sanatate vor transmite angajatorilor sau asimilatilor acestora o notificare.
(3) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii, angajatorii sau asimilatii acestora au obligatia de a transmite declaratia rectificativa, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010.
(4) Declaratia prevazuta la alin. (3) poate fi depusa si din initiativa angajatorilor sau a asimilatilor acestora, pentru situatiile care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratia initiala.

Art. 2. – (1) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, sunt:
a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.
(2) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevazute la alin. (1) sunt denumite in continuare concedii si indemnizatii.

Punere in aplicare Art. 2. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 15. –
Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, sunt:
a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

Art. 3. – Dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) este conditionat de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate destinata suportarii acestor indemnizatii, denumita in continuare contributie pentru concedii si indemnizatii.

Punere in aplicare Art. 3. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
SECTIUNEA a 2-a Contributia pentru concedii si indemnizatii
Art. 9. –
(1) Dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este conditionat de plata contributiei pentru concedii si indemnizatii.
(2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata la fondul de salarii brute realizat. Fondul de salarii brute realizat reprezinta suma veniturilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In fondul de salarii brute realizat sunt incluse si sumele reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporara de munca suportate de angajator, precum si sumele reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
(3) Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, o reprezinta fondul de salarii brute realizat prevazut la alin. (2) si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara. Prin sintagma „numarul asiguratilor din luna” se intelege numarul de persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii brute asupra caruia s-a aplicat contributia pentru concedii si indemnizatii.
(4) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj are obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj; contributia se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(41) Pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o reprezinta totalitatea drepturilor reprezentand indemnizatii de somaj si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.
(5) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii se aplica asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unitatile fiscale teritoriale, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
c) asupra indemnizatiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale, sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul in curs, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
d) asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(6) Baza lunara de calcul a contributiei prevazuta la alin. (5) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara.
(7) Contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala si se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, dupa caz. Contributia pentru concedii si indemnizatii care se suporta din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se va evidentia distinct in declaratia prevazuta la art. 1 alin. (1).
Art. 10. –
(1) Termenele de plata a contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt:
a) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul angajatorilor;
b) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul institutiei care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;
c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre angajatorii, asimilatii acestora si asiguratii care au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, acestia datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere, potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.
(3) Plata sumelor reprezentand contributia pentru concedii si indemnizatii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurari de sanatate.
Art. 11. –
(1) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, a caror contributie calculata la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mica decat contributia datorata, calculata in raport cu decizia de impunere anuala, casele de asigurari de sanatate vor proceda dupa cum urmeaza:
a) in cazul in care venitul realizat este mai mare fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizata in plus se va distribui proportional pe cele 12 luni, contributia recalculandu-se in mod corespunzator, cu luarea in considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenta de contributie ramasa de achitat conform deciziei de impunere anuale se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se recalculeaza, urmand ca suma rezultata in plus sa fie compensata cu obligatia de plata rezultata din decizia de impunere anuala sau cu obligatii de plata viitoare, dupa caz;
b) in cazul in care venitul realizat este mai mic fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contributia se recalculeaza, urmand ca diferenta achitata in plus de asigurat sa fie compensata cu obligatiile de plata viitoare. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se recalculeaza, urmand ca indemnizatia platita in plus sa fie compensata cu diferenta de contributie achitata conform deciziei anticipate sau cu obligatii de plata viitoare, dupa caz;
c) in cazul in care asiguratul a realizat pierdere fiscala, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contributia achitata de contribuabil se restituie. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, contributia achitata de asigurat se compenseaza cu indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, iar in cazul in care raman diferente, acestea se recupereaza sau se platesc, dupa caz.
(2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate si ramase neachitate se vor percepe majorari de intarziere potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

Art. 31. – Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazute la art. 1 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;
b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
c) sa fie prezente la domiciliu sau la adresa indicata, dupa caz, in intervalul de timp si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea exercitarii verificarii de catre reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.
___________
Art. 31. a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.

Punere in aplicare Art. 31. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
SECTIUNEA a 2-a Contributia pentru concedii si indemnizatii
Art. 9. –
(1) Dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este conditionat de plata contributiei pentru concedii si indemnizatii.
(2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata la fondul de salarii brute realizat. Fondul de salarii brute realizat reprezinta suma veniturilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In fondul de salarii brute realizat sunt incluse si sumele reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporara de munca suportate de angajator, precum si sumele reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
(3) Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, o reprezinta fondul de salarii brute realizat prevazut la alin. (2) si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara. Prin sintagma „numarul asiguratilor din luna” se intelege numarul de persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii brute asupra caruia s-a aplicat contributia pentru concedii si indemnizatii.
(4) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj are obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj; contributia se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(41) Pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o reprezinta totalitatea drepturilor reprezentand indemnizatii de somaj si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.
(5) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii se aplica asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unitatile fiscale teritoriale, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
c) asupra indemnizatiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale, sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul in curs, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
d) asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(6) Baza lunara de calcul a contributiei prevazuta la alin. (5) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara.
(7) Contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala si se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, dupa caz. Contributia pentru concedii si indemnizatii care se suporta din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se va evidentia distinct in declaratia prevazuta la art. 1 alin. (1).
Art. 10. –
(1) Termenele de plata a contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt:
a) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul angajatorilor;
b) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul institutiei care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;
c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre angajatorii, asimilatii acestora si asiguratii care au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, acestia datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere, potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.
(3) Plata sumelor reprezentand contributia pentru concedii si indemnizatii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurari de sanatate.
Art. 11. –
(1) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, a caror contributie calculata la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mica decat contributia datorata, calculata in raport cu decizia de impunere anuala, casele de asigurari de sanatate vor proceda dupa cum urmeaza:
a) in cazul in care venitul realizat este mai mare fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizata in plus se va distribui proportional pe cele 12 luni, contributia recalculandu-se in mod corespunzator, cu luarea in considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenta de contributie ramasa de achitat conform deciziei de impunere anuale se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se recalculeaza, urmand ca suma rezultata in plus sa fie compensata cu obligatia de plata rezultata din decizia de impunere anuala sau cu obligatii de plata viitoare, dupa caz;
b) in cazul in care venitul realizat este mai mic fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contributia se recalculeaza, urmand ca diferenta achitata in plus de asigurat sa fie compensata cu obligatiile de plata viitoare. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se recalculeaza, urmand ca indemnizatia platita in plus sa fie compensata cu diferenta de contributie achitata conform deciziei anticipate sau cu obligatii de plata viitoare, dupa caz;
c) in cazul in care asiguratul a realizat pierdere fiscala, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contributia achitata de contribuabil se restituie. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, contributia achitata de asigurat se compenseaza cu indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, iar in cazul in care raman diferente, acestea se recupereaza sau se platesc, dupa caz.
(2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate si ramase neachitate se vor percepe majorari de intarziere potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

Art. 4. – (1) Abrogat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.
(2) Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, este de 0,85%, aplicata la fondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse in contractul de asigurari sociale incheiat de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e), si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.

(3) Veniturile provenite din cota de contributie pentru concedii si indemnizatii prevazuta la alin. (2) se prevad distinct la partea de venituri a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(4) Cheltuielile pentru plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se prevad distinct la partea de cheltuieli a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(5) Excedentele anuale rezultate in cazul in care veniturile depasesc cheltuielile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se reporteaza in anul urmator.
(6) Eventualele deficite inregistrate pe parcursul executiei bugetare si deficitul anual rezultat in conditiile aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se acopera din disponibilitatile inregistrate in anii precedenti cu aceasta destinatie sau de la bugetul de stat, dupa caz.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

(7) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, care se realizeaza, potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, modificandu-se corespunzator prevederilor bugetare atat la venituri, cat si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.
(8) Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificarile prevazute la alin. (7) si este obligat sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atat distinct, cat si prin evidentierea in situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Punere in aplicare Art. 4. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
SECTIUNEA a 2-a Contributia pentru concedii si indemnizatii
Art. 9. –
(1) Dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este conditionat de plata contributiei pentru concedii si indemnizatii.
(2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata la fondul de salarii brute realizat. Fondul de salarii brute realizat reprezinta suma veniturilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In fondul de salarii brute realizat sunt incluse si sumele reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporara de munca suportate de angajator, precum si sumele reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
(3) Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, o reprezinta fondul de salarii brute realizat prevazut la alin. (2) si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara. Prin sintagma „numarul asiguratilor din luna” se intelege numarul de persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii brute asupra caruia s-a aplicat contributia pentru concedii si indemnizatii.
(4) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj are obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj; contributia se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(41) Pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o reprezinta totalitatea drepturilor reprezentand indemnizatii de somaj si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.
(5) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii se aplica asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unitatile fiscale teritoriale, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
c) asupra indemnizatiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale, sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul in curs, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
d) asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(6) Baza lunara de calcul a contributiei prevazuta la alin. (5) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara.
(7) Contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala si se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, dupa caz. Contributia pentru concedii si indemnizatii care se suporta din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se va evidentia distinct in declaratia prevazuta la art. 1 alin. (1).
Art. 10. –
(1) Termenele de plata a contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt:
a) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul angajatorilor;
b) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul institutiei care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;
c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre angajatorii, asimilatii acestora si asiguratii care au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, acestia datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere, potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.
(3) Plata sumelor reprezentand contributia pentru concedii si indemnizatii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurari de sanatate.
Art. 11. –
(1) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, a caror contributie calculata la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mica decat contributia datorata, calculata in raport cu decizia de impunere anuala, casele de asigurari de sanatate vor proceda dupa cum urmeaza:
a) in cazul in care venitul realizat este mai mare fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizata in plus se va distribui proportional pe cele 12 luni, contributia recalculandu-se in mod corespunzator, cu luarea in considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenta de contributie ramasa de achitat conform deciziei de impunere anuale se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se recalculeaza, urmand ca suma rezultata in plus sa fie compensata cu obligatia de plata rezultata din decizia de impunere anuala sau cu obligatii de plata viitoare, dupa caz;
b) in cazul in care venitul realizat este mai mic fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contributia se recalculeaza, urmand ca diferenta achitata in plus de asigurat sa fie compensata cu obligatiile de plata viitoare. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se recalculeaza, urmand ca indemnizatia platita in plus sa fie compensata cu diferenta de contributie achitata conform deciziei anticipate sau cu obligatii de plata viitoare, dupa caz;
c) in cazul in care asiguratul a realizat pierdere fiscala, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contributia achitata de contribuabil se restituie. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, contributia achitata de asigurat se compenseaza cu indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, iar in cazul in care raman diferente, acestea se recupereaza sau se platesc, dupa caz.
(2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate si ramase neachitate se vor percepe majorari de intarziere potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

Art. 5. – Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cota de contributie prevazuta la art. 4 alin. (2) se datoreaza si se achita de catre:
a) angajatori pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B;
b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. C;
c) persoanele prevazute la art. 1 alin. (2).

Punere in aplicare Art. 5. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
SECTIUNEA a 2-a Contributia pentru concedii si indemnizatii
Art. 9. –
(1) Dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este conditionat de plata contributiei pentru concedii si indemnizatii.
(2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata la fondul de salarii brute realizat. Fondul de salarii brute realizat reprezinta suma veniturilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In fondul de salarii brute realizat sunt incluse si sumele reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporara de munca suportate de angajator, precum si sumele reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
(3) Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, o reprezinta fondul de salarii brute realizat prevazut la alin. (2) si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara. Prin sintagma „numarul asiguratilor din luna” se intelege numarul de persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii brute asupra caruia s-a aplicat contributia pentru concedii si indemnizatii.
(4) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj are obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj; contributia se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(41) Pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o reprezinta totalitatea drepturilor reprezentand indemnizatii de somaj si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.
(5) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii se aplica asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unitatile fiscale teritoriale, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
c) asupra indemnizatiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale, sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul in curs, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
d) asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(6) Baza lunara de calcul a contributiei prevazuta la alin. (5) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara.
(7) Contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala si se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, dupa caz. Contributia pentru concedii si indemnizatii care se suporta din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se va evidentia distinct in declaratia prevazuta la art. 1 alin. (1).
Art. 10. –
(1) Termenele de plata a contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt:
a) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul angajatorilor;
b) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul institutiei care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;
c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre angajatorii, asimilatii acestora si asiguratii care au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, acestia datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere, potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.
(3) Plata sumelor reprezentand contributia pentru concedii si indemnizatii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurari de sanatate.
Art. 11. –
(1) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, a caror contributie calculata la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mica decat contributia datorata, calculata in raport cu decizia de impunere anuala, casele de asigurari de sanatate vor proceda dupa cum urmeaza:
a) in cazul in care venitul realizat este mai mare fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizata in plus se va distribui proportional pe cele 12 luni, contributia recalculandu-se in mod corespunzator, cu luarea in considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenta de contributie ramasa de achitat conform deciziei de impunere anuale se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se recalculeaza, urmand ca suma rezultata in plus sa fie compensata cu obligatia de plata rezultata din decizia de impunere anuala sau cu obligatii de plata viitoare, dupa caz;
b) in cazul in care venitul realizat este mai mic fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contributia se recalculeaza, urmand ca diferenta achitata in plus de asigurat sa fie compensata cu obligatiile de plata viitoare. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se recalculeaza, urmand ca indemnizatia platita in plus sa fie compensata cu diferenta de contributie achitata conform deciziei anticipate sau cu obligatii de plata viitoare, dupa caz;
c) in cazul in care asiguratul a realizat pierdere fiscala, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contributia achitata de contribuabil se restituie. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, contributia achitata de asigurat se compenseaza cu indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, iar in cazul in care raman diferente, acestea se recupereaza sau se platesc, dupa caz.
(2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate si ramase neachitate se vor percepe majorari de intarziere potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

Art. 6. – (1) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 au obligatia sa calculeze si sa vireze la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.

(2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) au obligatia platii cotei de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85%, aplicata la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale in materie. Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala.
(3) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) au obligatia de a depune lunar declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 117/2010 incepand cu 30.12.2010.

(31) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) sunt obligate sa depuna la casele de asigurari sociale de sanatate, in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical numai in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
___________
Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 117/2010 incepand cu 30.12.2010.

(4) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 117/2010 incepand cu 30.12.2010.

(5) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra drepturilor reprezentand indemnizatie de somaj.
(6) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate. Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e).
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.

(7) Contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala si se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, dupa caz.
(8) Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.
(9) Baza de calcul lunara a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara.
___________
Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.

Punere in aplicare Art. 6. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 5*) la norme
*) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE [][][][][][][][][][][][][][][][][][]
COMUNICARE DE MODIFICARE
a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii
Nr. [][][][][][][] Din ziua [][], Luna [][], Anul [][][][]
Pentru asiguratul:
Nume si prenume: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Cod numeric personal: [][][][][][][][][][][][][]
Incepand cu data de: Zi [][], Luna [][], An [][][][]
In declaratia de asigurare
Nr. [][][][][][][] Din ziua [][], Luna [][], Anul [][][][]
Au survenit urmatoarele modificari:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Aceasta comunicare de modificare a fost completata in 2 exemplare in prezenta mea …………………… avand functia de …………………… in cadrul Casei de asigurari de sanatate ……………………………………….. .
Semnatura asigurat,
Semnatura asigurator,
ANEXA Nr. 6*) la norme
*) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE [][][][][][][][][][][][][][][][]
SOLICITARE DE RETRAGERE A DECLARATIEI DE ASIGURARE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII
Nr. [][][][][][][][] Din ziua [][], Luna [][], Anul [][][][]
Subsemnatul: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
CNP: [][][][][][][][][][][][][]
Act de identitate: Seria [][][] Nr. [][][][][][]
Domiciliat in Localitatea: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Strada: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Nr. [][][][][][][]
Bloc [][][][] Scara [][][] Etaj [][] Apart. [][][][]
Judet/Sector: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Telefon: [][][][][][][][][]
Asigurat cu declaratia de asigurare nr.:
Din ziua [][], Luna [][], Anul [][][][]
Solicit retragerea declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii incepand cu data de:
ZI [][] LUNA [][] AN [][][][]
Data ……………..
Semnatura asigurat …………………

Punere in aplicare Art. 6. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
B. Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii
Art. 5. –
(1) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care acestia sunt luati in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate.
(2) Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii se intocmeste in forma scrisa, conform modelului prezentat in anexa nr. 4, si se depune personal sau de catre persoana imputernicita de titularul declaratiei.
(3) Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii este obligatorie depunerea comunicarii de modificare a acesteia, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia modificarii respective, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
Art. 7. –
(1) Persoanele fizice asigurate pe baza de declaratie de asigurare pot solicita retragerea declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii. In acest sens vor depune la casele de asigurari de sanatate formularul-tip al solicitarii de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii, conform modelului prezentat in anexa nr. 6.
(2) Nedepunerea formularului-tip de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii nu exonereaza asiguratul de obligatiile asumate prin declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii.
Art. 8. –
Toate operatiunile legate de inregistrarea si evidenta declaratiilor si a contractelor de asigurare pentru concedii si indemnizatii, a comunicarilor de modificare si a solicitarilor de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii, precum si de plata contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt in sarcina caselor de asigurari de sanatate care au primit si au inregistrat documentele respective.

Punere in aplicare Art. 6. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
SECTIUNEA a 2-a Contributia pentru concedii si indemnizatii
Art. 9. –
(1) Dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este conditionat de plata contributiei pentru concedii si indemnizatii.
(2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata la fondul de salarii brute realizat. Fondul de salarii brute realizat reprezinta suma veniturilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In fondul de salarii brute realizat sunt incluse si sumele reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporara de munca suportate de angajator, precum si sumele reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
(3) Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, o reprezinta fondul de salarii brute realizat prevazut la alin. (2) si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara. Prin sintagma „numarul asiguratilor din luna” se intelege numarul de persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii brute asupra caruia s-a aplicat contributia pentru concedii si indemnizatii.
(4) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj are obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj; contributia se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(41) Pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o reprezinta totalitatea drepturilor reprezentand indemnizatii de somaj si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.
(5) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii se aplica asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unitatile fiscale teritoriale, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
c) asupra indemnizatiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale, sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul in curs, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
d) asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(6) Baza lunara de calcul a contributiei prevazuta la alin. (5) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara.
(7) Contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala si se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, dupa caz. Contributia pentru concedii si indemnizatii care se suporta din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se va evidentia distinct in declaratia prevazuta la art. 1 alin. (1).
Art. 10. –
(1) Termenele de plata a contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt:
a) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul angajatorilor;
b) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul institutiei care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;
c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre angajatorii, asimilatii acestora si asiguratii care au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, acestia datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere, potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.
(3) Plata sumelor reprezentand contributia pentru concedii si indemnizatii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurari de sanatate.
Art. 11. –
(1) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, a caror contributie calculata la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mica decat contributia datorata, calculata in raport cu decizia de impunere anuala, casele de asigurari de sanatate vor proceda dupa cum urmeaza:
a) in cazul in care venitul realizat este mai mare fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizata in plus se va distribui proportional pe cele 12 luni, contributia recalculandu-se in mod corespunzator, cu luarea in considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenta de contributie ramasa de achitat conform deciziei de impunere anuale se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se recalculeaza, urmand ca suma rezultata in plus sa fie compensata cu obligatia de plata rezultata din decizia de impunere anuala sau cu obligatii de plata viitoare, dupa caz;
b) in cazul in care venitul realizat este mai mic fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contributia se recalculeaza, urmand ca diferenta achitata in plus de asigurat sa fie compensata cu obligatiile de plata viitoare. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se recalculeaza, urmand ca indemnizatia platita in plus sa fie compensata cu diferenta de contributie achitata conform deciziei anticipate sau cu obligatii de plata viitoare, dupa caz;
c) in cazul in care asiguratul a realizat pierdere fiscala, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contributia achitata de contribuabil se restituie. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, contributia achitata de asigurat se compenseaza cu indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, iar in cazul in care raman diferente, acestea se recupereaza sau se platesc, dupa caz.
(2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate si ramase neachitate se vor percepe majorari de intarziere potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

Punere in aplicare Art. 6. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 1 la norme
Casa de Asigurari de sanatate ………………………
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|
DECLARATIE initiala [ ] rectificativa [ ]
Privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru concedii si indemnizatii pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|
A. Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| B. CUI (cod fiscal) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| C. Nr. inreg. Reg. Comertului |_|_|_| / |_|_|_|_|_| / |_|_|_|_| D. Nr. Angajati |_|_|_|_|_|_| E. Total fond salarii brute realizate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| F. Total contributii pentru concedii si |_|_|_|_|_|_|_|_|_| indemnizatii calculate la fond salarii G. Total indemnizatii suportate din FAAMBP |_|_|_|_|_|_|_|_|_| H. Total contributii pentru concedii si |_|_|_|_|_|_|_|_|_| indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate din FAAMBP I. Total contributii datorate FNUASS pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_| J. Total cuantum prestatii de suportat din FNUASS pentru concedii |_|_|_|_|_|_|_|_|_| si indemnizatii Total zile Suma Total zile Suma din Nr. Total zile prestatii suportata prestatii F.N.U.A.S.S pentru Din care: Cazuri prestatii suportate de din concedii si de angajator F.N.U.A.S.S indemnizatii angajator J1. Indemnizatii pentru incapacitate temporara |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| de munca J2. Prevenire imbolnavire |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| J3. Sarcina si lauzie |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| J4. Ingrijire copil bolnav |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| J5. Indemnizatie de risc maternal |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| K. Total suma de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii din luna/lunile anterioare |_|_|_|_|_|_|_|_|_| L*). Total suma recuperata de angajator din contributia lunii curente |_|_|_|_|_|_|_|_|_| M. Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_| N. Total suma de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_| O. Adresa angajator Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_| Et. |_|_| Ap. |_|_|_|_| Tel:. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Judet: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sector: |_|_| E-mail: |……………………………………………….| P. Conturi bancare Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate o declar corecta si completa. Numele …………………………….. Prenumele ……………………………….. Data …………………. Functie**) …………………………………………………………………….. Semnatura si stampila ………………………………….. Nr. total de file Anexa 2 |_|_|_| ___________ *) Sumele recuperate din contributia lunii curente sunt sumele pentru care nu se depune cerere de restituire la CAS **) Director General sau alta persoana autorizata +–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+ |Declaratie nominala pe suport magnetic |_| Nr. Dischete/CD-ROM |_|_|| |Declaratie nominala transmisa pe cale electronica |_| | |Verificat corectitudinea fisierelor: Nume: ……………………………… Semnatura …………..| +–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+

Punere in aplicare Art. 6. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 2 la norme
Casa de Asigurari de sanatate ………………………
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|
DECLARATIE initiala |_| rectificativa |_|
privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|
Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| +–––++––––––++––––––––––-++–––––––++–––––-++–––––––+ |Nr. crt.||Tip rectificare*)|| Nume/Prenume asigurat || CNP asigurat ||Luat in evidenta|| Zile lucratoare | +–––++––––––++––––––––––-++–––––––+|la CAS ………|+–––––––+ +–––––––+| |+–––––––+ | CNP copii || ||Total zile lucratoare| +–––––––++–––––-++–––––––+ |_|_|_|_| |_____| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| +–––––––––-+ +–––––-+ |Serie si numar Certificat de| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | Serie si numar | |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | Concediu Medical | | Certificat de | +–––––––––-+ |Concediu Medical| | Initial**) | +–––––-+ +–––-+ +––––+ +–––––-+ +–––––+ | Data | |_|_|_|_|_|_|_|_| | Cod | |_|_| | Zile prestatii | |Zile prestatii| |acordarii | Z Z L L A A A A |indemnizatie| | suportate de | |_| |suportate din | |_|_| +–––-+ +––––+ | angajator | | FNUASS | +–––––-+ +–––––+ +–––-+ +–––––-+ +–––––+ | Locul de | Medic |_| Spital |_| Ambulatoriu |_| CAS |_| | Suma suportata | |_|_|_|_|_| |Suma suportata | |_|_|_|_|_| |prescriere| de familie | de angajator | | din FNUASS | +–––-+ +–––––-+ |pentru concedii| |si indemnizatii| +–––––+ +–––-+ +––––+ +––––––-+ +––––––-+ | Valabil | |_|_|_|_|_|_|_|_| |Valabil pana| |_|_|_|_|_|_|_|_| | Cod urgenta***) | |_|_|_| | Cod boala***) | |_|_| |de la ….| Z Z L L A A A A |la ………| Z Z L L A A A A |medico-chirurgicala| |infecto-contagioasa| +–––-+ +––––+ +––––––-+ +––––––-+ +––––––+ +––––+ +––––+ |Venituri luate in| |_|_|_|_|_|_| |Zile baza de| |_|_|_| | Nr. Aviz | |_|_|_|_|_|_|_|_|_| | baza de calcul | | calcul | |medic expert| +––––––+ +––––+ +––––+ +––––––+ +––––+ | Media zilnica | |_|_|_|_|_| |_|_| | Total zile | |_|_| |a bazei de calcul| | prestatii | +––––––+ +––––+ Semnatura/Stampila ……………….. ___________ *) M = modificare; A = adaugare asigurat; S = stergere asigurat **) Se completeaza cu seria si numarul Certificatului de concediu medical initial numai in cazul concediului medical „in continuare” ***) Se completeaza dupa caz, cu codul de urgenta medico-chirurgicala respectiv codul de boala infecto-contagioasa, prevazute in HG nr. 1.186/2000.

Punere in aplicare Art. 6. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 3 la norme
METODOLOGIA
de transmitere pe cale electronica a declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii si a obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii
Conditii generale
Declaratiile privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) si evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii se vor face atat pe suport hartie semnat si stampilat (anexa nr. 1 si 2), cat si in format electronic. Acestea se vor depune la casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala se afla sediul social sau domiciliul angajatorului. Datele in format electronic se depun pe suport magnetic sau optic (discheta FD 3,5”, CD) ori se transmit on-line (in format electronic, daca este insotit de o semnatura electronica agreata de ambele parti), fiind insotite si de transmiterea pe suport hartie semnat si stampilat.
Conditii tehnice standard pentru formatul electronic
Declaratiile in format electronic vor contine doua fisiere in structura DBF, care vor avea in mod obligatoriu urmatoarele denumiri si continuturi:
A1_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 1) si va contine datele centralizatorului referitoare la obligatiile de plata ale angajatorului catre bugetul FNUASS;
A2_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 2) si va contine datele aferente asiguratilor,
unde:
LL reprezinta luna pentru care se face raportarea;
AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului pentru care se face raportarea;
CUI reprezinta codul unic de identificare.
Denumirea campurilor date, tipul si ordinea acestora din structurile fisierelor sunt obligatorii.
Structura fisierelor de raportare, aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si lista caselor de asigurari de sanatate care pot primi raportarile on-line se publica pe pagina web a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la adresa www.casan.ro.

Punere in aplicare Art. 6. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 4 la norme
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Casa de Asigurari de Sanatate ……………………………………….. +-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ Nr. +-+-+-+-+-+-+-+ din +-+-+-+-+-+-+-+-+
DECLARATIE
de asigurare pentru concedii si indemnizatii
1. Date privind solicitantul Nume Prenume +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ B.I./C.I Seria +-+-+-+-+ Nr. +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+ Eliberat de +-+-+-+-+ La data +-+-+-+-+-+-+ Z Z L L A A +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ CNP +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Adresa: Localitate Str. +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Nr. Bl. Sc. Ap. Sectorul +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+ –––––––––––––––––––––––––––- 2. Declaratie cu privire la incadrarea in prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005: +-+-+-+-+-+-+ Incepand cu data de +-+-+-+-+-+-+ Z Z L L A A 2.1 Asiguratul declara ca se incadreaza in categoria: 2.1.1 [] Asociat unic [] Asociati [] Comanditari [] Actionari 2.1.2 [] Membri ai asociatiilor familiale 2.1.3 [] Persoana autorizata sa desfasoare activitati independente 2.1.4 [] Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 –––––––––––––––––––––––––––- 3. Indemnizatie lunara pentru asociat unic la nivelul valorii inscrise in +-+-+-+-+-+ declaratia de asigurari sociale +-+-+-+-+-+ lei +-+-+-+-+-+ Contributia lunara pentru concedii si indemnizatii +-+-+-+-+-+ lei Se completeaza de asiguratii de la pct. 2.1.1 – asociat unic. 3.1 Venitul lunar asigurat la nivelul valorii incluse in declaratia/contractul +-+-+-+-+-+ de asigurari sociale +-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+ Contributia lunara pentru concedii si indemnizatii +-+-+-+-+-+ Se completeaza de asiguratii de la pct. 2.1.4. –––––––––––––––––––––––––––- 4. Venitul din dividende estimat/anual +-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+ lei, din care lunar +-+-+-+-+-+ lei +-+-+-+-+-+ Contributia lunara pentru concedii si indemnizatii +-+-+-+-+-+ lei Se completeaza de asiguratii de la pct. 2.1.1 – inclusiv asociatul unic care nu se regaseste la pct. 3. –––––––––––––––––––––––––––- 5. Venitul estimat/anual supus impozitului pe venit potrivit Legii nr. 571/2003 privind +-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+ Codul fiscal este de +-+-+-+-+-+ lei, din care lunar +-+-+-+-+-+ lei. +-+-+-+-+-+ Contributia pentru concedii si indemnizatii +-+-+-+-+-+ lei Se completeaza de asiguratii de la pct. 2.1.2 si 2.1.3. –––––––––––––––––––––––––––- 6. Declaratia asiguratului: – declar pe propria raspundere ca datele de mai sus corespund realitatii; – cunosc obligativitatea virarii la bugetul FNUASS a contributiilor lunare pentru concedii si indemnizatii pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in caz contrar urmand sa achit majorari de intarziere; – cunosc obligativitatea depunerii comunicarii de modificare in termen de maximum 30 de zile de la aparitia modificarii respective; – cunosc obligativitatea depunerii certificatului de concediu medical pana la termenele stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005; – cunosc obligativitatea depunerii, la inchiderea exercitiului financiar anual, a documentelor justificative privind veniturile efectiv realizate in vederea regularizarii obligatiilor de plata, cu exceptia situatiilor de la pct. 3. +-+-+-+-+-+ Data +-+-+-+-+-+ Semnatura asiguratului ………………

Punere in aplicare Art. 6. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
A. Declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate privind contributia pentru concedii si indemnizatii
Art. 1. –
(1) Evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, se realizeaza pe baza Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate prevazuta la art. 29619 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei prevazute la alin. (1) sunt prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.
(3) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical insotit de un centralizator al carui model este prevazut in anexa nr. 18, numai in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurari de sanatate si in situatia in care indemnizatiile aferente se suporta integral de catre angajator, conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in situatia in care asiguratul nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de indemnizatii.
(4) Pentru ca asiguratii aflati in evidenta Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti sa poata beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, este necesar sa se confirme ca acestia indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de astfel de indemnizatii. In acest sens, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti va asigura transmiterea catre casele de asigurari de sanatate a bazei lunare de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, pentru persoanele mentionate, confirmand totodata calitatea de asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si stagiul minim de cotizare al acestora.
Art. 2. –
(2) In cazul in care angajatorii persoane juridice au sucursale si/sau puncte de lucru, acestia depun declaratia privind obligatiile de plata, cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea sucursalelor si/sau a punctelor de lucru.
Art. 3. –
Institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj se asimileaza angajatorului, avand obligatia sa depuna declaratia privind obligatiile de plata potrivit prevederilor art. 1.
Art. 4. –
(1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a verifica si de a valida datele cuprinse in declaratia prevazuta la art. 1 alin. (1).
(2) In cazul in care dupa validarea datelor se constata neconcordante care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratia initiala, casele de asigurari de sanatate vor transmite angajatorilor sau asimilatilor acestora o notificare.
(3) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii, angajatorii sau asimilatii acestora au obligatia de a transmite declaratia rectificativa, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010.
(4) Declaratia prevazuta la alin. (3) poate fi depusa si din initiativa angajatorilor sau a asimilatilor acestora, pentru situatiile care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratia initiala.

Art. 7. – Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.
___________
Art. 7. a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

Punere in aplicare Art. 7. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
SECTIUNEA a 3-a Stagiul de cotizare
Art. 12. –
(1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. In intelesul prezentelor norme, se considera o luna de stagiu de cotizare realizat in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical situatia in care sunt realizate cel putin 22 de zile de stagiu de cotizare.
(11) Stagiul minim de cotizare se constituie si din insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj.
(2) Se asimileaza stagiului de cotizare perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratul:
a) a beneficiat de concediile si de indemnizatiile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III sau de pensie de invaliditate ca nevazator si este membru al unei asociatii familiale sau este autorizat sa desfasoare activitati independente; in aceasta situatie, dovada se face cu adeverinta eliberata de casele teritoriale de pensii si cu documente oficiale din care sa rezulte calitatea de membru al unei asociatii familiale sau de persoana autorizata sa desfasoare activitati independente;
c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior.
(5) Perioadele prevazute la alin. (4) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare potrivit prezentelor norme.
Art. 13. –
Se considera stagiu de cotizare si situatia in care, prin insumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de 22 de zile de stagiu de cotizare.
Exemplul nr. 1 – Situatia in care exista o luna integrala de stagiu de cotizare
luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 23 20 21
zile de stagiu – – – – – – – – – 22 – –
– luna 1 reprezinta prima luna anterioara producerii riscului;

– luna 12 reprezinta a 12-a luna anterioara producerii riscului.
In acest caz conditia de stagiu de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este realizata, intrucat se constata ca exista o luna integrala de stagiu de cotizare (luna a 3-a).
Exemplul nr. 2 – Situatia in care nu exista o luna integrala de stagiu de cotizare
luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 23 20 21
zile de stagiu – – – – 11 – – – 6 5 – –
Din cumularea zilelor de stagiu din lunile 3, 4 si 8 rezulta un numar de 22 de zile, reprezentand stagiul minim de cotizare pentru deschiderea dreptului la concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.
Art. 14. –
In cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA, dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca nu este conditionat de realizarea stagiului de cotizare.

Art. 8. – (1) Stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazut la art. 7, se constituie din insumarea perioadelor:
a) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 7. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

b) Abrogata prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.
c) Abrogata prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.
(2) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratul:
a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora.
c) a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Litera c) a fost introdusa prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.

(4) Perioadele prevazute la alin. (2) si (3) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Punere in aplicare Art. 8. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
SECTIUNEA a 3-a Stagiul de cotizare
Art. 12. –
(1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. In intelesul prezentelor norme, se considera o luna de stagiu de cotizare realizat in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical situatia in care sunt realizate cel putin 22 de zile de stagiu de cotizare.
(11) Stagiul minim de cotizare se constituie si din insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj.
(2) Se asimileaza stagiului de cotizare perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratul:
a) a beneficiat de concediile si de indemnizatiile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III sau de pensie de invaliditate ca nevazator si este membru al unei asociatii familiale sau este autorizat sa desfasoare activitati independente; in aceasta situatie, dovada se face cu adeverinta eliberata de casele teritoriale de pensii si cu documente oficiale din care sa rezulte calitatea de membru al unei asociatii familiale sau de persoana autorizata sa desfasoare activitati independente;
c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior.
(5) Perioadele prevazute la alin. (4) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare potrivit prezentelor norme.
Art. 13. –
Se considera stagiu de cotizare si situatia in care, prin insumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de 22 de zile de stagiu de cotizare.
Exemplul nr. 1 – Situatia in care exista o luna integrala de stagiu de cotizare
luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 23 20 21
zile de stagiu – – – – – – – – – 22 – –
– luna 1 reprezinta prima luna anterioara producerii riscului;

– luna 12 reprezinta a 12-a luna anterioara producerii riscului.
In acest caz conditia de stagiu de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este realizata, intrucat se constata ca exista o luna integrala de stagiu de cotizare (luna a 3-a).
Exemplul nr. 2 – Situatia in care nu exista o luna integrala de stagiu de cotizare
luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 23 20 21
zile de stagiu – – – – 11 – – – 6 5 – –
Din cumularea zilelor de stagiu din lunile 3, 4 si 8 rezulta un numar de 22 de zile, reprezentand stagiul minim de cotizare pentru deschiderea dreptului la concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.
Art. 14. –
In cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA, dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca nu este conditionat de realizarea stagiului de cotizare.

Art. 9. – Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului.

Punere in aplicare Art. 9. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
SECTIUNEA a 3-a Stagiul de cotizare
Art. 12. –
(1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. In intelesul prezentelor norme, se considera o luna de stagiu de cotizare realizat in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical situatia in care sunt realizate cel putin 22 de zile de stagiu de cotizare.
(11) Stagiul minim de cotizare se constituie si din insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj.
(2) Se asimileaza stagiului de cotizare perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratul:
a) a beneficiat de concediile si de indemnizatiile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III sau de pensie de invaliditate ca nevazator si este membru al unei asociatii familiale sau este autorizat sa desfasoare activitati independente; in aceasta situatie, dovada se face cu adeverinta eliberata de casele teritoriale de pensii si cu documente oficiale din care sa rezulte calitatea de membru al unei asociatii familiale sau de persoana autorizata sa desfasoare activitati independente;
c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior.
(5) Perioadele prevazute la alin. (4) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare potrivit prezentelor norme.
Art. 13. –
Se considera stagiu de cotizare si situatia in care, prin insumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de 22 de zile de stagiu de cotizare.
Exemplul nr. 1 – Situatia in care exista o luna integrala de stagiu de cotizare
luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 23 20 21
zile de stagiu – – – – – – – – – 22 – –
– luna 1 reprezinta prima luna anterioara producerii riscului;

– luna 12 reprezinta a 12-a luna anterioara producerii riscului.
In acest caz conditia de stagiu de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este realizata, intrucat se constata ca exista o luna integrala de stagiu de cotizare (luna a 3-a).
Exemplul nr. 2 – Situatia in care nu exista o luna integrala de stagiu de cotizare
luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 23 20 21
zile de stagiu – – – – 11 – – – 6 5 – –
Din cumularea zilelor de stagiu din lunile 3, 4 si 8 rezulta un numar de 22 de zile, reprezentand stagiul minim de cotizare pentru deschiderea dreptului la concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.
Art. 14. –
In cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA, dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca nu este conditionat de realizarea stagiului de cotizare.

Art. 10. – (1) Baza de calcul a indemnizatiilor prevazute la art. 2 se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 91/2006 incepand cu 28.11.2006.

(2) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul al indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2) si (3), veniturile care se iau in considerare sunt:
a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, prevazute la art. 8 alin. (2);
b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a) si b);
c) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. c).
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.

(3) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul pensionarilor de invaliditate gradul III, al pensionarilor nevazatori, pe perioada in care se afla in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si alin. (2) lit. c) si d).
(4) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, cu respectarea prevederilor alin. (2).
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 91/2006 incepand cu 28.11.2006.

(5) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare.
(6) La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

Punere in aplicare Art. 10. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 92. –
Pentru constituirea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite asiguratilor care realizeaza venituri exprimate in moneda altor tari se ia in considerare contravaloarea in lei a acestor venituri, obtinuta prin aplicarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata drepturilor salariale sau a veniturilor asigurate, din lunile respective.

Punere in aplicare Art. 10. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 13 la norme
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Casa de Asigurari de Sanatate …………………………..
Str. ………………………………… nr. ………….
Sectorul/judetul ………………………………………
Aprobat
Presedinte-director general,
…………………………………
REFERAT
In baza prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, ale art. 77 din Normele de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, analizand documentele justificative depuse la Casa de Asigurari de Sanatate………… sub nr. ………../………., propunem aprobarea/respingerea platii sumei de …………….. lei reprezentand diferenta dintre „Totalul cuantumului prestatiilor de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii” platite salariatilor proprii si „Totalul contributiilor pentru concedii si indemnizatii datorat de angajator” pe luna/perioada ………………………… catre Unitatea ……………………. din localitatea ………………………… .
Motivele respingerii cererii ………………………………………… …………………………………………………………………… .
Directia management si economica
Director executiv,
………………………….. Seful compartimentului de specialitate,
……………………………….
Intocmit
ANEXA Nr. 14 la norme
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Casa de Asigurari de Sanatate …………………………
Str. ………………………………… nr. ………..
Sectorul/judetul …………………………………….
BORDEROU ANEXA
La ordonantarea de plata nr. ………./…………….. a sumei reprezentand diferenta dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite salariatilor proprii, care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, si contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
Nr. crt. Denumirea unitatii/codul fiscal Numarul referatului aprobat Suma in lei
TOTAL SUME X
Seful compartimentului de specialitate,
…………………………………………..
Intocmit
ANEXA Nr. 15 la norme
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Casa de Asigurari de Sanatate ………………………….
Str. ……………………….. nr. ………………….
Sectorul/judetul ……………………………………..
Catre Unitatea ………………………….., localitatea ……………., str. ………… nr. …., bl. …, sc. …, et. …., ap……, sectorul/judetul ………….
Prin prezenta va facem cunoscut ca nu s-a aprobat virarea sumei de ………. lei, reprezentand diferenta dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite salariatilor proprii, care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, si contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, datorata pentru luna/perioada ……………………….. .
Seful compartimentului de specialitate,
……………………………………….
Intocmit

Punere in aplicare Art. 10. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 12 la norme
UNITATEA
…………………………………………………….
Str. ……………….. nr. …, bl. …, sc. …, et. …,
ap. …., sectorul/judetul …………………………….
Codul fiscal …………………………………………
Contul ………………………………………………
Trezoreria/Banca ……………………………………..
Nr. ……………………../…………………………
Catre Casa de Asigurari de Sanatate ………..
Unitatea ………………., cod fiscal ………., cu sediul in localitatea ……………, str. …………. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, sectorul/judetul ………., cont ……………., deschis la Trezoreria/Banca ……………………., va rugam a ne vira suma de ……… (……………..) lei, reprezentand diferenta dintre suma indemnizatiilor cuvenite (tip indemnizatii):
– J1……………………………….lei
– J2……………………………….lei
– J3……………………………….lei
– J4……………………………….lei
– J5……………………………….lei
si contributia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator pe luna/ perioada ……………………………, dupa cum urmeaza:
– totalul cuantumului prestatiilor de suportat din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii platite pe luna/perioada …………………………, suma: ………………….. lei;
– totalul contributiilor pentru concedii si indemnizatii datorat de angajator pe luna/perioada ………………, suma: ……………. lei;
– totalul sumei de recuperat de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii pe luna/perioada ……………………, suma: ……………. lei.
Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus si pentru corectitudinea determinarii drepturilor de indemnizatii sociale de sanatate.
Anexa: Declaratia/Declaratiile privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii pe luna/perioada ………………………….. .
Director Director economic,
(Administrator), ………………………
……………………

Punere in aplicare Art. 10. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
SECTIUNEA a 8-a Calculul si plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate
Art. 66. –
Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.
Art. 67. –
(1) Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul. Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, vor atasa la certificatul de concediu medical Cererea-tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, al carei model este prezentat in anexa nr. 9.
(2) Pentru situatiile prevazute la art. 17 alin. (4), art. 32, 33 si 53, certificatul de concediu medical se va depune la platitor pana cel mai tarziu la sfarsitul lunii in care s-a eliberat certificatul medical.
Art. 68. –
Baza de calcul a indemnizatiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza, conform legii, contributia pentru concedii si indemnizatii.
Art. 69. –
(1) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 68, se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 12 alin. (2) si (4), veniturile care se iau in considerare sunt:
a) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) salariul de baza minim brut pe tara, din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 12 alin. (4) lit. b) si c).
Art. 70. –
In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, cu respectarea prevederilor art. 69.
Art. 71. –
Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare. La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.
Art. 72. –
(1) Pentru persoana care se afla in doua sau mai multe situatii dintre cele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform acestei ordonante de urgenta, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. In aceasta situatie primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul prescriptor.
(2) Pe copiile certificate se va inscrie «Conform cu originalul» si se va aplica stampila unitatii, parafa si semnatura medicului prescriptor, precum si, dupa caz, parafa si semnatura medicului sef de sectie, in cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioada mai mare de 7 zile.
(3) Angajatorii platitori au obligatia respectarii prevederilor art. 1.
Art. 73. –
(1) Media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca raport intre suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni, pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, si numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada, astfel:
____
\
Mzbci = /___ V: NTZ,
in care:
Mzbci = media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor;
SUMA V = suma veniturilor din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii;
NTZ = numarul total de zile lucrate din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii.
Numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii in aceasta perioada nu poate fi mai mare decat numarul zilelor lucratoare corespunzatoare fiecarei luni din perioada luata in considerare pentru baza de calcul, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile ulterioare.
(2) In cazul in care persoana asigurata a realizat venituri pe o perioada mai mica de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor realizate pe baza carora s-a achitat contributia.
Exemplul nr. 1
– lei –
luna 1 2 3 4 5 6
V – – 500 500 500 500
NZ – – 21 20 21 20
In acest caz, media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca raport intre suma veniturilor realizate in lunile 3, 4, 5 si 6, pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, si numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada.
Exemplul nr. 2 – Situatia in care veniturile din ultimele 6 luni depasesc plafonul stabilit de lege
– lei –
luna*) 1 2 3 4 5 6
V**) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
NZ***) 21 19 21 20 21 20
vplaf****) 5.000 5.000 5.000 3.960 3.960 4.680
*) luna 1 – luna august 2006
luna 2 – luna septembrie 2006
luna 3 – luna octombrie 2006
luna 4 – luna noiembrie 2006
luna 5 – luna decembrie 2006
luna 6 – luna ianuarie 2007
**) Veniturile totale realizate in cele 6 luni din baza de calcul.
***) Numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul.
****) In lunile 4, 5 si 6 veniturile pentru care s-a achitat contributia nu trebuie sa depaseasca limita a 12 salarii minime brute pe tara.
In acest caz, media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor se determina ca raport intre suma veniturilor totale realizate in lunile 1, 2 si 3, precum si veniturile din lunile 4, 5 si 6, plafonate potrivit legii, pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, si numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada.
Exemplul nr. 3 – Situatia in care in baza de calcul intra venituri pentru fractiune de luna
– lei –
luna*) 1 2 3 4 5 6
V 5.000 5.000 5.000 1.250 5.000 5.000
NZ 21 19 21 5**)+15 21 20
vplaf 5.000 5.000 5.000 990 3.960 4.680
*) Se utilizeaza lunile din exemplul nr. 2.
**) In luna a 4-a persoana a avut 5 zile lucrate si 15 zile de concediu fara plata. In acest caz, veniturile realizate in cele 5 zile lucrate se plafoneaza conform legii.
Exemplul nr. 4 – Situatia in care nu exista venituri realizate in ultimele 6 luni
luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
v – – 500 – – – – – – – – –
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 22 20 21
zile de stagiu – – 23 – – – – – – – – –
In acest caz, media zilnica a bazei de calcul nu se poate determina, deoarece in ultimele 6 luni anterioare producerii riscului nu sunt venituri realizate.
Art. 74. –
Cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate este egal cu produsul dintre media zilnica si procentele prevazute de lege, multiplicat cu numarul de zile lucratoare din concediul medical, astfel:
Ci = Mzbci x …. % x NZLCM,
in care:
– Ci = cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
– Mzbci = media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
– NZLCM = numarul de zile lucratoare din concediul medical.
Exemplul nr. 1
– lei –
luna 1 2 3 4 5 6
V 500 500 500 500 500 500
NZ 21 19 21 20 21 20
in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul;
SUMA V = 6 x 500 lei = 3.000 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
Mzbci = 3.000 lei : 122 = 24,5902 lei;
…. % = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005];
NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna);
Ci = Mzbci x …. % x NZLCM = 24,5902 lei x 75% x 22 = 405,7377 lei, rotunjit la 406 lei conform legii.
Exemplul nr. 2
luna 1 2 3 4 5 6
V 500 500 500 125+281 500 500
NZ 21 19 21 20*) 21 20
*) In luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical pentru care a primit 281 lei reprezentand indemnizatie de asigurari sociale de sanatate, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contributia (125 lei).
in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul;
SUMA V = 5 x 500 lei + (125 lei + 281) lei = 2.906 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
Mzbci = 2.906 lei : 122 = 23,8197 lei;
…. % = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005];
NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna);
Ci = Mzbci x …. % x NZLCM = 23,8197 lei x 75% x 22 = 393,0246 lei, rotunjit la 393 lei conform legii.
Exemplul nr. 3 – Pentru cazurile prevazute la art. 9 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005
– lei –
luna 1 2 3 4 5 6*)
V – – – – – 500
NZ – – – – – 21
*) Persoana respectiva are un stagiu de cotizare mai mic de o luna.
Art. 75. –
Pentru stabilirea cuantumului lunar al indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 baza de calcul se stabileste astfel:
Bcli = SUMA V : NTZ x MNTZ
Bmax = Bcli x 25%
Ci = Bcli – S,
care nu poate depasi Bmax
in care:
Bcli – baza de calcul lunara al indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate;
SUMA V = suma veniturilor din ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii;
NTZ = numarul total de zile lucrate din ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii;
MNTZ = media zilelor lucratoare din ultimele 6 luni din care se constituie baza de calcul;
Bmax = baremul maxim pentru cuantumul indemnizatiei, conform art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 (25% din baza de calcul);
Ci = cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
S = venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca.
Exemplul nr. 1
– lei –
luna 1 2 3 4 5 6
V 500 500 500 500 500 500
NZ 21 19 21 20 21 20
in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul
Se presupune ca in luna acordarii drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca este de 375 lei (S);
SUMA V = 6 x 500 lei = 3.000 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
MNTZ = 122 : 6 = 20,33 zile (in acest caz numarul de zile lucratoare coincide cu numarul de zile lucrate efectiv);
Bcli = 3.000 lei : 122 x 20,33 = 499,9180 lei;
Bmax = 499,9180 lei x 25% = 124,9795 lei, rotunjit la 125 lei conform legii;
Ci = 499,9180 lei – 375 lei = 124,918 lei, rotunjit la 125 lei conform legii.
Exemplul nr. 2
– lei –
luna 1 2 3 4 5 6
V 500 500 500 281+125 500 500
NZ 21 19 21 20**) 21 20
**) In luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contributia.
in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul
Se presupune ca in luna acordarii drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de lucru este de 375 lei (S);
SUMA V = 5 x 500 lei + 281 lei + 125 lei = 2.906 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
MNTZ = 122 : 6 = 20,33 de zile (in acest caz se ia in considerare numarul de zile lucratoare din cele 6 luni);
Bcli = 2.906 lei : 122 x 20,33 = 484,2539 lei;
Bmax = 484,2539 lei x 25% = 121,0635 lei, rotunjit la 121 lei conform legii;
Ci = 484,2539 lei – 375 lei = 109,2539 lei, rotunjit la 109 lei.
Art. 76. –
Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva.
Art. 77. –
(1) Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.
(2) Pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii, angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate solicitarea scrisa conform modelului prevazut in anexa nr. 12, la care se ataseaza Centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevazut in anexa nr. 18, precum si, dupa caz, dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru perioada anterioara pentru care se solicita restituirea.
(3) Cererea va fi analizata de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurari de sanatate, care va intocmi referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, dupa caz, de respingere cu motivarea acesteia, referat avizat de personalul imputernicit sa exercite viza CFP.
(4) Referatul prevazut la alin. (3), semnat de directorul executiv al Directiei management si economica, va fi supus aprobarii presedintelui-director general, conform modelului prevazut in anexa nr. 13.
(5) Pe baza referatului aprobat se intocmesc: ordonantarea de plata, ordinul de plata, borderoul ordinelor de plata prevazut in anexa nr. 14 sau, dupa caz, comunicarea de respingere a platii prevazuta in anexa nr. 15. In termen de 30 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurari de sanatate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a platii.
(6) Dupa efectuarea platii, dosarul se arhiveaza la compartimentul de specialitate.
Art. 78. –
Indemnizatiile se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura de catre acesta. Indemnizatiile cuvenite si neachitate asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pana la data decesului.
Art. 79. –
Plata indemnizatiilor inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;
c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale;
d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.
Art. 80. –
(1) In cazul certificatelor de concedii medicale completate cu codurile de indemnizatie 02, 03, 04 si 10 ca urmare a unui accident de munca, dar fara avizul casei teritoriale de pensii/directiei de sanatate publica, calculul si plata indemnizatiilor se vor realiza conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, referitoare la concediile si indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite, respectiv la concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca.
(2) La sfarsitul fiecarei luni casele teritoriale de pensii transmit caselor de asigurari de sanatate codurile numerice personale si numele cazurilor care au primit confirmarea de accident de munca sau boala profesionala.
(3) Decontarea cheltuielilor aferente indemnizatiilor prevazute la alin. (1) se va face intre CNPAS si CNAS prin intermediul caselor teritoriale, dupa primirea confirmarii caracterului de accident de munca sau de boala profesionala.
(4) In vederea decontarii cheltuielilor aferente indemnizatiilor prevazute la alin. (1), casele de asigurari de sanatate vor depune facturile insotite de un borderou centralizator si copiile certificatelor medicale la casa teritoriala de pensii pe raza careia a fost inregistrat accidentul de munca sau a fost declarata boala profesionala.
(5) Borderoul centralizator va cuprinde urmatoarele informatii: codul numeric personal (CNP), seria si numarul certificatelor de concedii medicale, sumele aferente indemnizatiilor platite pe baza certificatelor de concedii medicale respective.
(6) Termenul de depunere a documentelor de plata este data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a primit de catre casa de asigurari de sanatate confirmarea caracterului de accident de munca sau de boala profesionala.
(7) Decontarea se va face in termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor la casa teritoriala de pensii.

Punere in aplicare Art. 10. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 9 la norme
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Casa de Asigurari de Sanatate ……………………………………….. +-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ Nr. +-+-+-+-+-+-+-+ din +-+-+-+-+-+-+-+-+
CERERE-TIP
privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate
1. Date privind solicitantul Nume Prenume +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ B.I./C.I Seria +-+-+-+-+ Nr. +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+ Eliberat de +-+-+-+-+ La data +-+-+-+-+-+-+ Z Z L L A A +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ CNP +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Adresa: Localitate Str. +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Nr. Bl. Sc. Ap. Sectorul +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2. Calitatea solicitantului [] Asociat unic [] Asociati [] Comanditari [] Actionari [] Membri ai asociatiilor familiale [] Persoana autorizata sa desfasoare activitati independente [] Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 [] Persoanele preluate in plata, prevazute la art. 23 alin. (2) si art. 32 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 +-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ Declaratie/contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii nr. +-+-+-+-+-+ din +-+-+-+-+-+-+-+-+ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 3. Plata solicitata ACTE NECESARE: A. Indemnizatia pentru: – Certificat de concediu medical 1) Incapacitate temporara de munca +-+-+-+-+ [] Boala obisnuita Seria +-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ [] Urgenta medico-chirurgicala Nr. +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ [] Boala infectocontagioasa de grup A Data acordarii +-+-+-+-+-+-+-+-+ [] Boala cardiovasculara [] Tuberculoza [] Neoplazie [] SIDA 2) Prevenire imbolnavire: [] Reducerea timpului de munca cu o patrime din – Certificat de concediu medical cu avizul durata normala medicului expert [] Carantina – Certificat eliberat de D.S.P. 3) [] Maternitate 4) [] Ingrijire copil bolnav pana la implinirea varstei – Certificat de nastere copil (copie si original) de 7 ani sau pentru ingrijirea copilului cu handicap – Certificat persoana cu handicap (copie si original) pentru afectiuni intercurente pana la implinirea – Declaratie pe propria raspundere care atesta ca varstei de 18 ani celalalt parinte sau sustinator legal nu executa concomitent dreptul +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ CNP +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 5) [] Risc maternal – Certificat de concediu medical cu avizul medicului de medicina muncii B. Indemnizatia cuvenita pentru luna in curs si – Certificat de deces neachitata asiguratului decedat +-+-+-+-+ Seria +-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Nr. +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ – Actul de stare civila care atesta calitatea de sot/copil/parinte sau, in lipsa acestora, actul de stare civila al persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pe asigurat pana la data decesului +-+-+-+-+-+-+-+-+ Data +-+-+-+-+-+-+-+-+ Semnatura solicitantului ……………….. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 4. Date privind achitarea obligatiilor de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii (Se completeaza de catre platitorul de drepturi.) A. Stagiul de cotizare (perioada de contributie) realizat in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ de la +-+-+-+-+-+-+-+-+ la +-+-+-+-+-+-+-+-+ B. Veniturile pentru care s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii in ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical Media veniturilor lunare +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ lei +-+-+-+-+-+-+-+-+ lei C. Numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, in ultimele 12 luni (cu exceptia concediului medical pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, maternitate, ingrijire copil bolnav) +-+-+-+ +-+-+-+ zile

Punere in aplicare Art. 10. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 18 la norme
UNITATEA
…………………………………………..
Str. ……… nr. …, bl. …, sc. …, et. …,
ap. …., sectorul/judetul …………………..
Codul fiscal ……………………………….
Contul …………………………………….
Trezoreria/Banca ……………………………
Nr. …………../………………………….
CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ………………………
Nr. crt. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP*) copil Seria si numarul certificatului de concediu medical Seria si numarul certificatului de concediu medical initial Codul indemnizatiei
Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.
Director, Director economic, (Administrator) ……………………… …………………….
*) Se inscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul de indemnizatie 09.

Art. 11. – (1) Asiguratii beneficiaza de concedii si de indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor in vigoare.
(2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, medic curant este orice medic aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, precum si orice alt medic cu autorizatie de libera practica valabila si care incheie o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

Punere in aplicare Art. 11. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 16. –
(1) Asiguratii beneficiaza de concedii si indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor in vigoare.
(2) Medicul curant, prin reprezentantul sau legal, incheie o conventie privind eliberarea certificatelor de concedii medicale cu casa de asigurari de sanatate, al carei model este prezentat in anexa nr. 10.
(3) Conventia prevazuta la alin. (2) se incheie cu o singura casa de asigurari de sanatate, respectiv cu cea in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul unitatea sanitara, sau cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, dupa caz.
Art. 19. –
La camera de garda a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical in caz de urgente medico-chirurgicale neinternate, numai de catre medicii de specialitate.
Art. 20. –
In situatia in care certificatul de concediu medical se elibereaza in data de 1 a lunii cu durata de 31 de zile, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1-31 a lunii respective.
Art. 21. –
Medicii sunt obligati sa indrume pacientii catre unitatea sanitara la care trebuie sa se adreseze acestia in vederea obtinerii in continuare a asistentei medicale si a certificatelor de concediu medical.
Art. 22. –
Orice prelungire a unui concediu medical se efectueaza pe un nou certificat de concediu medical.
Art. 23. –
Certificatele de concediu medical completate cu codurile de indemnizatie 02, 03, 04 si 10, prevazute pe formularul de certificat de concediu medical, ca urmare a unui accident de munca, cu avizul inspectoratului teritorial de munca/avizul directiei de sanatate publica, precum si cele cu codul de indemnizatie 11 se depun direct la casele teritoriale de pensii.

Punere in aplicare Art. 11. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 10 la norme
CONVENTIE
privind eliberarea certificatelor de concediu medical
I. Partile conventiei
Casa de Asigurari de Sanatate ……………………………, cu sediul in municipiul/orasul …………………, str. ………………….. nr. ….., judetul/sectorul …………….., tel./fax ……………., reprezentata prin presedinte – director general …………………………….,
si
Furnizorul de servicii medicale organizat potrivit legii ………………., reprezentat prin ………………….., cu Autorizatie sanitara de functionare nr. ….. din ……., avand sediul in municipiul/orasul/comuna ……………, str. ………………………… nr. ………, bl. ………, sc. ………, et. …….., ap. ….., judetul/sectorul ………., telefon ……………. .
II. Obiectul conventiei
Art. 1. –
Obiectul prezentei conventii il constituie eliberarea certificatelor de concediu medical, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
Art. 2. –
Eliberarea certificatelor de concediu medical se face de catre urmatorii medici:
1. …….. cod parafa …….. Autorizatia de libera practica nr. …/…..;
2. …….. cod parafa …….. Autorizatia de libera practica nr. …/…..;
3. …….. cod parafa …….. Autorizatia de libera practica nr. …/…..;
4. …….. cod parafa …….. Autorizatia de libera practica nr. …/…. .
III. Prezenta conventie este valabila de la data incheierii pana la sfarsitul anului calendaristic pentru care a fost incheiata, cu posibilitatea prelungirii valabilitatii prin act aditional.
IV. Obligatiile partilor
A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
Art. 3. –
Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
a) sa controleze modul de acordare a concediilor medicale si de eliberare a certificatelor de concediu medical;
b) sa tina evidente distincte, cu inregistrarea certificatelor de concediu medical distribuite medicilor, precum si a certificatelor de concediu medical eliberate de acestia.
B. Obligatiile medicilor care elibereaza certificate de concediu medical
Art. 4. –
Medicii care elibereaza certificate de concediu medical au urmatoarele obligatii:
a) sa elibereze certificate de concediu medical cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
b) sa raporteze lunar caselor de asigurari de sanatate datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii privind eliberarea certificatelor de concediu medical;
c) sa respecte confidentialitatea datelor si informatiilor privitoare la certificatele de concediu medical eliberate asiguratilor;
d) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare privind conditiile obligatorii care au stat la baza incheierii conventiei si sa indeplineasca in permanenta aceste conditii pe durata derularii conventiilor;
e) sa puna la dispozitie organelor de control ale casei de asigurari de sanatate documentele medicale primare care au stat la baza eliberarii certificatelor de concediu medical;
f) sa indrume pacientii catre unitatea sanitara la care trebuie sa se adreseze acestia in vederea obtinerii in continuare a asistentei medicale si a certificatelor de concediu medical.
V. Incetarea si rezilierea conventiei
Art. 5. –
Prezenta conventie se reziliaza de plin drept, printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
a) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
b) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de libera practica a medicului care elibereaza certificate de concediu medical, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
c) nerespectarea obligatiilor asumate prin prezenta conventie, constatata cu ocazia controlului efectuat de comisia constituita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
d) neanuntarea casei de asigurari de sanatate cu privire la orice modificare in legatura cu conditiile care au stat la baza incheierii conventiei privind eliberarea certificatului de concediu medical in termen de 10 zile lucratoare;
e) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate.
Art. 6. –
Prezenta conventie inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
a) furnizorul de servicii medicale se muta din teritoriul de functionare;
b) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiintare sau reprofilare, dupa caz;
c) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
d) acordul de vointa al partilor;
e) denuntarea unilaterala a conventiei de catre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurari de sanatate, printr-o notificare scrisa, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea conventiei;
f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
g) medicul titular al cabinetului medical individual renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania.
Art. 7. –
Situatiile prevazute la art. 5 si la art. 6 lit. b), c), f), g) se constata de catre comisia constituita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
Situatiile prevazute la art. 6 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea conventiei.
VI. Corespondenta
Art. 8. –
Corespondenta legata de derularea prezentei conventii se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
Fiecare parte din conventie este obligata ca, in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezenta conventie, sa notifice celeilalte parti schimbarea survenita.
VII. Modificarea conventiei
Art. 9. –
In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentei conventii, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator. Ori de cate ori intervin modificari ale elementelor care au stat la baza prezentei conventii, aceasta se va modifica prin act aditional.
VIII. Sanctiuni
Art. 10. –
Constituie contraventie eliberarea certificatelor de concediu medical cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare si se sanctioneaza potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
Prezenta conventie a fost incheiata astazi ……….., in doua exemplare a cate ……… pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte din conventie.
Casa de Asigurari de Sanatate Furnizor de servicii medicale
Presedinte – director general, Reprezentant legal,
………………………………. ……………………………….

Vizat
Oficiul juridic,
……………………………….

Punere in aplicare Art. 11. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 17. –
(1) Certificatele de concediu medical se completeaza si se elibereaza la data la care se acorda consultatia medicala, stabilindu-se numarul necesar de zile de concediu medical.
(2) Data de la care incepe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioara datei acordarii numai in cazul certificatelor de concediu medical „in continuare”.
(21) Pentru certificatele medicale «in continuare», data acordarii nu poate fi mai mare decat data la care se termina valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeasi afectiune.
(3) In situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai in cazul certificatelor de concediu medical «initial».
(4) Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau luna anterioara, pentru urmatoarele situatii:
a) in caz de sarcina si lauzie (numai concediu medical pentru maternitate);
b) pentru perioada de internare in spital;
c) pentru aparat gipsat, numai de catre medicul ortoped/chirurg;
d) situatii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale peste 90 de zile.
e) in caz de carantina.
(5) Pentru persoanele care intra in campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificarile si completarile ulterioare, casele de asigurari de sanatate pot elibera certificatele de incapacitate de munca la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data la care a fost primit raportul medical intocmit corect.

Punere in aplicare Art. 11. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 18. –
(1) Medicul curant din spital elibereaza certificatele de concediu medical numai la externarea pacientului.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile in care durata internarii cuprinde perioade din doua sau mai multe luni calendaristice, caz in care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.

Punere in aplicare Art. 11. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 181. –
(1) La externarea pacientului din spital, medicul curant elibereaza certificatul de concediu medical in conditiile art. 18, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator, cu exceptia codului de indemnizatie de urgenta (06).
(2) Pentru situatiile in care certificatul medical acordat pentru perioada internarii in spital are inscris codul de indemnizatie de urgenta (06), este obligatorie eliberarea unui nou certificat medical pentru perioada acordata la externare.

CAPITOLUL II
Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

Art. 12. – Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:
A. de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;
___________
Litera A. a fost modificata prin punctul 9. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu:
a) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;
b) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C si alin. (2).
Art. 13. – (1) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

(2) Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

(3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:
a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;
b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;
c) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
Art. 14. – (1) Medicul primar sau, dupa caz, medicul specialist in afectiunea principal invalidanta poate propune pensionarea de invaliditate daca bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii, medicul prevazut la alin. (1) poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, in scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate.
(3) Medicul expert al asigurarilor sociale decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activitatii in raport de pregatirea profesionala si de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.
(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS, impreuna cu CNAS, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

Art. 15. – In cazul in care medicul expert al asigurarilor sociale a emis avizul de pensionare de invaliditate, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se face pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a emis avizul, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului, prevazuta de art. 14 alin. (4).
Art. 16. – (1) Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata fiind intrerupt, urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
(2) Beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, in aceleasi conditii ca si ceilalti asigurati, pensionarii care se afla si in una dintre situatiile mentionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum si pensionarii de invaliditate gradul III sau, dupa caz, pensionarii nevazatori, care se regasesc in situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d).
Art. 17. – (1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite conform art. 10.
(2) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, determinata de tuberculoza, SIDA, neoplazii, precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente medico-chirurgicale stabilite in conditiile prevazute la art. 9, este de 100% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

Punere in aplicare CAPITOLUL II prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 7 la norme
BOLILE CARDIOVASCULARE
pentru care se pot acorda concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca cu durata de un an in intervalul ultimilor 2 ani
1. Infarct miocardic complicat cu angina pectorala postinfarct
2. Infarct miocardic complicat cu tulburari de ritm (fibrilatie atriala persistenta, flutter atrial persistent, aritmii ventriculare severe, bloc atrioventricular de grad inalt)
3. Infarct miocardic complicat cu disfunctie ventriculara stanga
4. Angina pectorala stabila cu crize frecvente, zilnice
5. Valvulopatii semnificative hemodinamic, complicate cu insuficienta cardiaca clasa NYHA II-III
6. Valvulopatii/proteze valvulare complicate cu endocardite infectioase
7. Transplantul cardiac si operatii alternative transplantului cardiac
8. Insuficienta cardiaca clasa NYHA II-III de orice etiologie
9. Hipertensiune arteriala secundara necontrolata sub tratament medical:
– renoparenchimatoasa, cu insuficienta renala asociata;
– renovasculara;
– endocrina
10. Boala vasculara periferica invalidanta (cel putin stadiul III Fontaine)
11. Insuficienta venoasa cronica la membrele inferioare, cu sindrom posttrombotic si tulburari trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratamentul medicamentos
12. Afectiuni cardiovasculare tratate chirurgical cu complicatii postoperatorii severe.
ANEXA Nr. 8 la norme
Unitatea sanitara …………………….
Localitatea ………………………….
Judetul/sectorul ……………………..
Nr. conventiei ……… cu CAS ………..
REFERAT MEDICAL*)
Subsemnatul dr. …………….., medic primar/specialist, specialitatea ……………..,
cod parafa ………, propun expertiza capacitatii de munca a domnului/doamnei ……………,
CNP ………………., cu domiciliul in …………………, str. ………….. nr. …..,
judetul/sectorul ……….., de profesie ……….., angajat/angajata la ……………… .
Este in evidenta de la data …………………………………………………….. .
Diagnosticul clinic la data luarii in evidenta ………………………………………
………………………………………………………………………………… .
Diagnosticul clinic actual ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………… .
Examen obiectiv ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………… .
A fost internat/internata in spital**) cu diagnosticul/diagnosticele …………………..
………………………………………………………………………………… .
Investigatii clinice, paraclinice**) ……………………………………………….
………………………………………………………………………………… .
Tratamente urmate ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………… .
Plan de recuperare ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………… .
Prognostic recuperator …………………………………………………………. .
Se afla in incapacitate temporara de munca de la data de …………….. si a totalizat un
numar de ……….. zile concediu medical la data de …………… .
Propunem:
a) prelungirea concediului medical, considerand ca bolnavul este recuperabil, cu ………..
zile, de la …………. pana la ………..;
b) reducerea temporara a timpului de munca cu o patrime din durata normala, pentru ………
zile, de la ……… pana la ………….;
c) bolnavul nu este recuperabil in limitele duratei concediului medical prevazut de lege si
propunem pensionarea de invaliditate temporara.
Nr. ……….. din data ……….

Medic curant,
(parafa si stampila unitatii sanitare)
*) Necompletarea tuturor rubricilor determina invalidarea referatului medical.
**) Se vor anexa rezultatele, biletele de externare din spital.

Punere in aplicare CAPITOLUL II prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
SECTIUNEA a 2-a Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii
Art. 24. –
(1) Concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe o durata de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotite de la prima zi de imbolnavire.
(2) Incepand cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi pana la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
(3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:
a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;
b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;
c) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
(4) Pentru obtinerea avizelor prevazute la alin. (2) si (3), medicul curant va intocmi un referat medical conform modelului prezentat in anexa nr. 8; referatul medical se va transmite la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca din a carui raza teritoriala isi are domiciliul asiguratul.
Art. 241. –
(1) Prevederile art. 24 nu sunt aplicabile persoanelor care intra in campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate de munca este cea transmisa de institutia de la locul de sedere.
Art. 25. –
(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, in una sau mai multe etape.
(2) In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, in etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, pana la 90 de zile calendaristice in decursul unui an, socotit de la prima zi de imbolnavire.
(3) Durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca nu poate depasi 30 de zile calendaristice in ultimul an, socotite de la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia. Dupa totalizarea a 30 de zile calendaristice acordate de catre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, cu incadrarea in duratele maxime prevazute de lege.
Art. 26. –
Asiguratii care prezinta unele dintre bolile cardiovasculare mentionate in anexa nr. 7 beneficiaza de concediu medical pana la durata maxima prevazuta de lege.
Art. 27. –
Asiguratii bolnavi de SIDA sau neoplazii de orice tip, in functie de stadiul bolii, beneficiaza de concediu medical pana la duratele maxime prevazute de lege.
Art. 28. –
Asiguratii bolnavi de tuberculoza pulmonara sau extrapulmonara beneficiaza de concediu medical pana la duratele maxime prevazute de lege.
Art. 29. –
In situatiile prevazute la art. 26, 27 si 28, certificatele de concediu medical se elibereaza pentru perioade de maximum 30 de zile calendaristice numai de medicul curant din unitatile sanitare care acorda asistenta medicala in specialitatile respective.
Art. 30. –
(1) Certificatele de concediu medical pentru durata internarii se acorda de medicul curant din spital care a ingrijit si externat pacientul.
(2) In situatia in care durata internarii cuprinde perioade din doua sau mai multe luni calendaristice, medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.
(3) La externarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar in cazuri speciale, cu aprobarea medicului-sef de sectie, pana la maximum 21 de zile calendaristice.
(4) Dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, in cazul in care starea sanatatii pacientului nu permite reluarea activitatii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeasi afectiune, urmand ca, in cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca, sa trimita pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate.
(5) Medicii curanti din unitatile sanitare cu paturi, care ingrijesc pacienti cu TBC, SIDA, neoplazii, elibereaza certificatele de concediu medical pe durata internarii asiguratilor, iar la externare pot acorda concediu medical pana la 30 de zile calendaristice. In cazul pacientilor cu TBC medicii au obligatia sa indrume pacientul la cabinetul de pneumologie la care va fi luat in evidenta.
(6) Pacientii internati in spital, care au beneficiat in ultimele 12 luni de 90 de zile, cumulat, de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, socotite din prima zi de imbolnavire, vor fi trimisi la cabinetele de expertiza medicala a capacitatii de munca in a caror raza teritoriala este situat spitalul respectiv. In cazul in care pacientii nu se pot deplasa, se vor trimite foile de observatie, rezultatele investigatiilor si referatul medical, in vederea avizarii prelungirii concediului medical.
Art. 31. –
In caz de urgente medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea in spital, concediul medical se acorda de medicul care a asistat urgenta (medic de familie, medic din ambulatoriul de specialitate, de la camera de garda, structuri de primire urgente, ambulanta, centru de permanenta), pentru o perioada de maximum 5 zile calendaristice. Daca incapacitatea temporara de munca se mentine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeasi afectiune, dar nu pentru cod de indemnizatie de urgenta (06), in conditiile si pe duratele stabilite de lege.
Art. 32. –
Persoanele asigurate aflate in incapacitate temporara de munca, care au urmat un tratament in strainatate pentru afectiuni care nu pot fi tratate in tara, beneficiaza de concediu medical acordat in conditiile si pe duratele prevazute de lege; certificatele de concediu medical se elibereaza de medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate publica, in baza actelor doveditoare traduse si autentificate, la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.
Art. 33. –
Asiguratii care isi pierd capacitatea de munca in timp ce se afla in alta tara in interes de serviciu sau in interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate publica, in baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pe duratele prevazute de lege. Aceste certificate de concediu medical se pot elibera retroactiv de catre medicii curanti, in termen de maximum 5 zile de la data obtinerii avizului de la directiile de sanatate publica.
Art. 331. –
Prevederile art. 32 si 33 nu sunt aplicabile persoanelor care intra in campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 34. –
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina conform art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
Art. 35. –
(1) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta, potrivit art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, de catre angajator sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), pentru zilele lucratoare din duratele exprimate in zile calendaristice de incapacitate temporara de munca, socotite din prima zi de incapacitate.
Exemplu – Situatia in care concediul medical este acordat pentru perioada 1-12 ianuarie 2007
ziua L M M J V S D L M M J V … … …
data calendaristica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … … …
zile platite – – X X X – – Y Y Y Y Y
X – zile suportate de angajator, Y – zile suportate din bugetul FNUASS.
In acest caz angajatorul suporta indemnizatia de asigurari sociale de sanatate pentru 3 zile lucratoare, avand in vedere ca 1 si 2 ianuarie sunt zile de sarbatoare declarate nelucratoare.
(2) Numarul de zile ce urmeaza a fi platite nu va cuprinde zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, potrivit prevederilor legale in vigoare, si/sau zilele nelucratoare stabilite prin programul de lucru, potrivit contractelor colective de munca.
Art. 36. –
Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele, acestea se iau in considerare separat, durata lor nu se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
Art. 37. –
(1) In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara intrerupere intre ele, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se plateste separat, iar plata se suporta conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) In situatia in care unui asigurat i se acorda doua sau mai multe concedii medicale pentru aceeasi afectiune, fara intrerupere intre ele, durata lor se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005. In aceasta situatie, la calculul indemnizatiilor pentru certificatele de concediu medical in continuare se mentine baza de calcul determinata pentru certificatul de concediu medical initial.
(3) In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua certificate de concediu medical, care se suprapun pentru o anumita perioada, indemnizatia se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) pentru primul certificat de concediu medical, indemnizatia se va calcula numai pentru zilele cuprinse intre data inceperii valabilitatii acestuia si data inceperii valabilitatii celui de-al doilea certificat medical, iar pentru zilele ramase peste care se suprapune perioada celui de-al doilea certificat medical se va inscrie in rubrica «Observatii» a certificatului de concediu medical «Suprapunere cu CM seria ….. nr. …………..»;
b) pentru al doilea certificat medical, a carui incepere se suprapune peste perioada de valabilitate a primului certificat medical, indemnizatia se calculeaza in mod corespunzator, pentru toate zilele cuprinse in perioada de valabilitate a acestuia.
(4) In situatia in care unui asigurat i se acorda certificat de concediu medical pentru o anumita perioada, iar asiguratul doreste sa isi reia activitatea profesionala inainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de concediu medical, este obligatorie modificarea acestuia, in mod corespunzator, de catre medicul prescriptor.
Art. 38. –
(1) Platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, in vederea acordarii certificatelor de concediu medical.
(2) Pentru a beneficia de certificate de concediu medical, persoanele prevazute la art. 5 au obligatia de a solicita adeverinta prevazuta la alin. (1) de la casele de asigurari de sanatate la care acestia au depus declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii.

CAPITOLUL III
Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

Art. 18. – In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de:
a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
b) concediu si indemnizatie pentru carantina;
c) tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare.
Art. 19. – (1) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B, care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca.
(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pentru cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, in una sau mai multe etape.
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre baza de calcul stabilita conform art. 10 si venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca, fara a depasi 25% din baza de calcul.
Art. 20. – (1) Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica.
(2) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform art. 10.
Art. 21. – (1) Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutive beneficiaza de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, pe baza biletului de trimitere, in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
(2) Tratamentul balnear si de recuperare a capacitatii de munca se desfasoara in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare intocmit de medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale, in functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape.
(3) In functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de medicul curant.
(4) Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizeaza in unitati sanitare specializate aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
(5) Dupa fiecare etapa prevazuta in programul individual de recuperare, asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. In functie de rezultatele acesteia, medicul expert al asigurarilor sociale poate propune medicului curant actualizarea programului individual de recuperare sau, dupa caz, recomanda reluarea activitatii profesionale ori propune pensionarea de invaliditate.
(6) Plata indemnizatiilor nu se cuvine pe perioadele in care asiguratul, din motive imputabile lui, nu isi indeplineste obligatia de a urma si de a respecta programul individual de recuperare.
(7) Controlul recomandarilor medicului specialist si al programului individual de recuperare, precum si respectarea acestora de catre asigurat se realizeaza de catre organele specializate din structura CNAS, respectiv casele de asigurari de sanatate.
___________
Art. 21. a fost modificat prin punctul 12. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

Art. 22. – (1) Indemnizatiile prevazute la art. 18 lit. a) si b) se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Costurile tratamentului balnear, precum si cele ale actiunilor de recuperare a capacitatii de munca, prevazute la art. 18 lit. c), se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile prevazute de Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si de normele metodologice de aplicare a acestuia.

Punere in aplicare CAPITOLUL III prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
SECTIUNEA a 3-a Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca
Art. 39. –
In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de:
a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
b) concediu si indemnizatie pentru carantina;
c) tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare.
Art. 40. –
(1) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca, si se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pentru cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, in una sau mai multe etape.
(2) Certificatele de concediu medical pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala de lucru se elibereaza de medicul curant care a propus aceasta reducere pentru cel mult 30 de zile calendaristice, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pana la durata maxima prevazuta de lege.
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca se determina conform art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(4) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(5) Pentru obtinerea avizului prevazut la alin. (1) se va respecta procedura instituita la art. 24 alin. (4).
Art. 41. –
(1) Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica.
(2) Certificatul de concediu medical pentru carantina se elibereaza de medicul curant asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita in certificatul eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica. Daca durata perioadei de carantina stabilita de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica depaseste 90 de zile nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina se determina conform art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(4) Indemnizatia pentru carantina se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
Art. 42. –
(1) Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutive beneficiaza de tratament balnear si de recuperare medicala, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
(2) Tratamentul balnear si de recuperare medicala se desfasoara in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare intocmit de medicul curant, cu avizul obligatoriu al medicului expert al asigurarilor sociale, in functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape. In functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de medicul expert al asigurarilor sociale, la propunerea medicului curant.
(3) Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizeaza in unitati sanitare specializate aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. Dupa fiecare etapa prevazuta in programul individual de recuperare asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. In functie de rezultatele acesteia medicul expert al asigurarilor sociale, dupa caz, actualizeaza programul individual de recuperare, recomanda reluarea activitatii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.
(4) Plata indemnizatiilor nu se cuvine pe perioadele in care asiguratul, din motive imputabile lui, nu isi indeplineste obligatia de a urma si de a respecta programul individual de recuperare.
(5) Tratamentul balnear si de recuperare medicala a capacitatii de munca se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile prevazute de contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si de normele metodologice de aplicare a acestuia.
(6) Beneficiaza concomitent de prestatii pentru acelasi risc asigurat numai asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o durata mai mare de 90 de zile, care urmeaza tratament balnear.
(7) Pentru obtinerea avizului prevazut la alin. (2) se va respecta procedura instituita la art. 24 alin. (4).

CAPITOLUL IV
Concediul si indemnizatia de maternitate

Art. 23. – (1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.
(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1), daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora.
(3) In situatiile prevazute la alin. (2), baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10.
Art. 24. – (1) Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.
(2) Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.
(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.
(4) In situatia copilului nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.
Art. 25. – (1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10.
(2) Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Punere in aplicare CAPITOLUL IV prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
SECTIUNEA a 4-a Concediul si indemnizatia de maternitate
Art. 43. –
(1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate. Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.
(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilatii acestora.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(4) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.
(5) In situatia copilului nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.
Art. 44. –
Concediul medical pentru maternitate se acorda numai pentru sarcina si nu pentru afectiunile care pot interveni pe parcursul sarcinii, fara legatura cu aceasta.
Art. 45. –
(1) Certificatele de concediu medical pentru sarcina se elibereaza pentru cel mult 30 de zile calendaristice de catre medicul de familie sau de catre medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, care ia in evidenta si urmareste pe parcursul sarcinii gravida, pana la durata maxima prevazuta de lege.
(2) Certificatul de concediu medical pentru lauzie se elibereaza de medicul curant de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara unde a nascut femeia sau de medicul de familie, pentru perioade de cel mult 30 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lauzie pana la durata maxima prevazuta de lege se face de medicul de familie care are in urmarire lauza.
Art. 46. –
In situatia in care survine decesul mamei, la nastere sau imediat dupa aceasta, tatal beneficiaza de restul concediului neefectuat de catre mama, in conditiile Legii concediului paternal nr. 210/1999, certificatul fiind eliberat de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara unde a nascut femeia sau de medicul de familie, dupa caz.
Art. 47. –
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate se determina conform art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
Art. 48. –
Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

CAPITOLUL V
Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

Art. 26. – (1) Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.
(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
Art. 27. – (1) Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute la art. 7.
(2) Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile cerute de prezenta ordonanta de urgenta pentru acordarea acestora, si asiguratul care, in conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii in vederea adoptiei sau i-au fost dati in plasament.
Art. 28. – Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis in conditiile legii, dupa caz.
Art. 29. – Durata de acordare a indemnizatiei prevazute la art. 27 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul curant, iar dupa depasirea termenului de 90 de zile, de catre medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.
___________
Art. 29. a fost modificat prin punctul 13. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

Art. 30. – Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

Punere in aplicare CAPITOLUL V prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
SECTIUNEA a 5-a Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav
Art. 49. –
Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.
Art. 50. –
(1) Certificatul de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si ingrijirea copilului cu handicap in varsta de pana la 18 ani pentru afectiuni intercurente se elibereaza de medicul curant, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege.
(2) Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, in una sau mai multe etape, pentru aceeasi afectiune.
(3) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, cu durata de cel mult 30 de zile calendaristice.
Art. 51. –
In situatia in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat sau supus unor interventii chirurgicale, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face de medicul curant din unitatile care acorda asistenta medicala in specialitatea respectiva, pentru durate stabilite de acesta, in functie de gravitatea afectiunii. Daca durata concediului medical depaseste 90 de zile, este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
Art. 52. –
(1) Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile de stagiu de cotizare pentru acordarea acestora, si asiguratul care, in conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii in vederea adoptiei sau i-au fost dati in plasament.
Art. 53. –
(1) Beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav cu afectiuni care nu pot fi tratate in tara unul dintre parinti, tutorele, asiguratul caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare sau in plasament familial si care insoteste copilul la tratament in strainatate, pe durata spitalizarii copilului.
(2) Certificatul de concediu medical se elibereaza de medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate publica, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.
Art. 531. –
(1) Beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav care primeste servicii medicale pe teritoriul unui stat membru in UE/SEE unul dintre parinti, tutorele, asiguratul caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare sau in plasament familial si care insoteste copilul, pe durata spitalizarii acestuia.
(2) Certificatul de concediu medical se elibereaza de medicul curant, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.
Art. 54. –
Durata de acordare a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul curant.
Art. 55. –
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav se determina conform art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
Art. 56. –
Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

CAPITOLUL VI
Concediul si indemnizatia de risc maternal

Art. 31. – (1) Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004.
(2) Pe durata concediului de risc maternal se acorda o indemnizatie de risc maternal care se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(3) Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare.
(4) Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. (2) reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform prevederilor art. 10.

Punere in aplicare CAPITOLUL VI prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
SECTIUNEA a 6-a Concediul si indemnizatia de risc maternal
Art. 57. –
Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile ulterioare.
Art. 58. –
Certificatele de concediu de risc maternal se elibereaza de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30 de zile calendaristice, pe o durata totala de maximum 120 de zile calendaristice, in intregime sau fractionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au nascut recent sau care alapteaza.
Art. 59. –
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de risc maternal se determina conform art. 31 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
Art. 60. –
Indemnizatia de risc maternal se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
Art. 61. –
Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare.

CAPITOLUL VII
Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Art. 32. – (1) In cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 117/2010 incepand cu 30.12.2010.

(3) Drepturile achitate in conditiile prevazute la alin. (1) urmeaza a fi recuperate de catre casele de asigurari de sanatate de la angajator, dupa caz, conform legii.

Punere in aplicare Art. 32. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 62. –
In cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate.
Art. 64. –
Drepturile achitate in conditiile prevazute la art. 62 urmeaza a fi recuperate de catre casele de asigurari de sanatate de la angajator, dupa caz, conform legii.

Punere in aplicare Art. 32. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 94. –
In cazul persoanelor care, inainte de a ocupa functii elective ori de a fi numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti, au fost angajate cu contract individual de munca a carui executare se suspenda, pe durata exercitarii mandatului, potrivit unei legi speciale, indemnizatiile cuvenite la data expirarii mandatului se platesc de catre angajatori, in conditiile legii (daca acestia nu si-au incetat activitatea), in cuantumurile stabilite la data deschiderii dreptului.
Art. 95. –
Drepturile preluate la incetarea activitatii angajatorilor sau la expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca si achitate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si care, potrivit legii, trebuiau sa fie suportate din fondurile angajatorilor se recupereaza ulterior de catre casele de asigurari de sanatate, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Punere in aplicare Art. 32. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 63. –
Prevederile art. 62 se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti.

Punere in aplicare Art. 32. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 93. –
(1) Drepturile la concedii si indemnizatii care s-au nascut anterior situatiei de incetare a activitatii angajatorului sau inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(11) Plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, pentru drepturile care s-au nascut anterior situatiilor prevazute la alin. (1), se efectueaza pana la incetarea situatiei care a determinat necesitatea eliberarii de certificate medicale.
(2) In vederea preluarii in plata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate a drepturilor care s-au nascut anterior situatiilor prevazute la alin. (1), angajatorii sau, dupa caz, persoanele interesate depun urmatoarele acte la casele de asigurari de sanatate:
a) lista angajatilor aflati in plata de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
b) situatia platii lunare a drepturilor pana la data depunerii documentatiei;
c) actul legal prin care s-a dispus incetarea raportului de munca, cu indicarea temeiului legal;
d) actele medicale si alte acte prevazute de lege pentru acordarea drepturilor;
e) in cazul expirarii termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, se mai depune si copia de pe contractul individual de munca, cu viza inspectoratului teritorial de munca, dupa caz;
f) in cazul incetarii activitatii angajatorului, se mai depune si unul dintre urmatoarele acte:
– actul oficial care atesta inceperea procedurii de incetare a activitatii angajatorului (incheierea judecatorului-sindic, hotararea adunarii generale a actionarilor, ramasa definitiva, privind lichidarea administrativa);
– copie legalizata de pe certificatul de incheiere privind radierea din registrul comertului (pentru angajatori, agenti economici);
– confirmarea scrisa a expirarii valabilitatii sau a anularii autorizatiei de functionare ori a autorizatiei de libera practica (pentru angajatori, persoane fizice);
– procesul-verbal de insolvabilitate incheiat de unitatile fiscale teritoriale;
– copie legalizata de pe actul de desfiintare a organizatiei cooperatiei mestesugaresti;
– confirmarea scrisa a expirarii mandatului exercitat in cadrul autoritatii elective, executive, legislative sau judecatoresti;
– orice alte acte prevazute de legislatia in materie in vigoare la data incetarii activitatii angajatorului.

Art. 33. – Pentru persoana asigurata care se afla in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform prezentei ordonante de urgenta, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator.
Art. 34. – Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.
___________
Art. 34. a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.

Punere in aplicare Art. 34. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 65. –
Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.
(2) Pentru concediile medicale prevazute la alin. (1), platitorii de indemnizatii au obligatia sa elibereze adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical aferent fiecarei afectiuni in parte.

Art. 35. – (1) Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele, acestea se iau in considerare separat, durata lor nu se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12.
(2) In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara intrerupere intre ele, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se plateste separat, iar plata se suporta conform art. 12.
Art. 36. – (1) Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.
(2) Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.
(3) Plata indemnizatiilor se face lunar de catre:
a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B;
b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
c) casa de asigurari de sanatate, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (2) si pentru persoanele prevazute la art. 23 alin. (2) si la art. 32.

Punere in aplicare Art. 36. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 16. –
(1) Asiguratii beneficiaza de concedii si indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor in vigoare.
(2) Medicul curant, prin reprezentantul sau legal, incheie o conventie privind eliberarea certificatelor de concedii medicale cu casa de asigurari de sanatate, al carei model este prezentat in anexa nr. 10.
(3) Conventia prevazuta la alin. (2) se incheie cu o singura casa de asigurari de sanatate, respectiv cu cea in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul unitatea sanitara, sau cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, dupa caz.
Art. 19. –
La camera de garda a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical in caz de urgente medico-chirurgicale neinternate, numai de catre medicii de specialitate.
Art. 20. –
In situatia in care certificatul de concediu medical se elibereaza in data de 1 a lunii cu durata de 31 de zile, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1-31 a lunii respective.
Art. 21. –
Medicii sunt obligati sa indrume pacientii catre unitatea sanitara la care trebuie sa se adreseze acestia in vederea obtinerii in continuare a asistentei medicale si a certificatelor de concediu medical.
Art. 22. –
Orice prelungire a unui concediu medical se efectueaza pe un nou certificat de concediu medical.
Art. 23. –
Certificatele de concediu medical completate cu codurile de indemnizatie 02, 03, 04 si 10, prevazute pe formularul de certificat de concediu medical, ca urmare a unui accident de munca, cu avizul inspectoratului teritorial de munca/avizul directiei de sanatate publica, precum si cele cu codul de indemnizatie 11 se depun direct la casele teritoriale de pensii.

Punere in aplicare Art. 36. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 89. –
Medicii care elibereaza certificate de concediu medical au obligatia de a raporta datele referitoare la aceste certificate. Raportarea se va face lunar, la termenele stabilite de casele de asigurari de sanatate, atat pe suport hartie, conform formularului de raportare prezentat in anexa nr. 11, cat si electronic, in formatul solicitat de CNAS.

Punere in aplicare Art. 36. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 96. –
In cazul in care termenul de plata a indemnizatiei expira intr-o zi nelucratoare, plata se considera in termen daca este efectuata in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Punere in aplicare Art. 36. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 10 la norme
CONVENTIE
privind eliberarea certificatelor de concediu medical
I. Partile conventiei
Casa de Asigurari de Sanatate ……………………………, cu sediul in municipiul/orasul …………………, str. ………………….. nr. ….., judetul/sectorul …………….., tel./fax ……………., reprezentata prin presedinte – director general …………………………….,
si
Furnizorul de servicii medicale organizat potrivit legii ………………., reprezentat prin ………………….., cu Autorizatie sanitara de functionare nr. ….. din ……., avand sediul in municipiul/orasul/comuna ……………, str. ………………………… nr. ………, bl. ………, sc. ………, et. …….., ap. ….., judetul/sectorul ………., telefon ……………. .
II. Obiectul conventiei
Art. 1. –
Obiectul prezentei conventii il constituie eliberarea certificatelor de concediu medical, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
Art. 2. –
Eliberarea certificatelor de concediu medical se face de catre urmatorii medici:
1. …….. cod parafa …….. Autorizatia de libera practica nr. …/…..;
2. …….. cod parafa …….. Autorizatia de libera practica nr. …/…..;
3. …….. cod parafa …….. Autorizatia de libera practica nr. …/…..;
4. …….. cod parafa …….. Autorizatia de libera practica nr. …/…. .
III. Prezenta conventie este valabila de la data incheierii pana la sfarsitul anului calendaristic pentru care a fost incheiata, cu posibilitatea prelungirii valabilitatii prin act aditional.
IV. Obligatiile partilor
A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
Art. 3. –
Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
a) sa controleze modul de acordare a concediilor medicale si de eliberare a certificatelor de concediu medical;
b) sa tina evidente distincte, cu inregistrarea certificatelor de concediu medical distribuite medicilor, precum si a certificatelor de concediu medical eliberate de acestia.
B. Obligatiile medicilor care elibereaza certificate de concediu medical
Art. 4. –
Medicii care elibereaza certificate de concediu medical au urmatoarele obligatii:
a) sa elibereze certificate de concediu medical cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
b) sa raporteze lunar caselor de asigurari de sanatate datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii privind eliberarea certificatelor de concediu medical;
c) sa respecte confidentialitatea datelor si informatiilor privitoare la certificatele de concediu medical eliberate asiguratilor;
d) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare privind conditiile obligatorii care au stat la baza incheierii conventiei si sa indeplineasca in permanenta aceste conditii pe durata derularii conventiilor;
e) sa puna la dispozitie organelor de control ale casei de asigurari de sanatate documentele medicale primare care au stat la baza eliberarii certificatelor de concediu medical;
f) sa indrume pacientii catre unitatea sanitara la care trebuie sa se adreseze acestia in vederea obtinerii in continuare a asistentei medicale si a certificatelor de concediu medical.
V. Incetarea si rezilierea conventiei
Art. 5. –
Prezenta conventie se reziliaza de plin drept, printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
a) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
b) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de libera practica a medicului care elibereaza certificate de concediu medical, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
c) nerespectarea obligatiilor asumate prin prezenta conventie, constatata cu ocazia controlului efectuat de comisia constituita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
d) neanuntarea casei de asigurari de sanatate cu privire la orice modificare in legatura cu conditiile care au stat la baza incheierii conventiei privind eliberarea certificatului de concediu medical in termen de 10 zile lucratoare;
e) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate.
Art. 6. –
Prezenta conventie inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
a) furnizorul de servicii medicale se muta din teritoriul de functionare;
b) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiintare sau reprofilare, dupa caz;
c) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
d) acordul de vointa al partilor;
e) denuntarea unilaterala a conventiei de catre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurari de sanatate, printr-o notificare scrisa, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea conventiei;
f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
g) medicul titular al cabinetului medical individual renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania.
Art. 7. –
Situatiile prevazute la art. 5 si la art. 6 lit. b), c), f), g) se constata de catre comisia constituita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
Situatiile prevazute la art. 6 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea conventiei.
VI. Corespondenta
Art. 8. –
Corespondenta legata de derularea prezentei conventii se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
Fiecare parte din conventie este obligata ca, in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezenta conventie, sa notifice celeilalte parti schimbarea survenita.
VII. Modificarea conventiei
Art. 9. –
In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentei conventii, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator. Ori de cate ori intervin modificari ale elementelor care au stat la baza prezentei conventii, aceasta se va modifica prin act aditional.
VIII. Sanctiuni
Art. 10. –
Constituie contraventie eliberarea certificatelor de concediu medical cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare si se sanctioneaza potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
Prezenta conventie a fost incheiata astazi ……….., in doua exemplare a cate ……… pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte din conventie.
Casa de Asigurari de Sanatate Furnizor de servicii medicale
Presedinte – director general, Reprezentant legal,
………………………………. ……………………………….

Vizat
Oficiul juridic,
……………………………….

Punere in aplicare Art. 36. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 17. –
(1) Certificatele de concediu medical se completeaza si se elibereaza la data la care se acorda consultatia medicala, stabilindu-se numarul necesar de zile de concediu medical.
(2) Data de la care incepe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioara datei acordarii numai in cazul certificatelor de concediu medical „in continuare”.
(21) Pentru certificatele medicale «in continuare», data acordarii nu poate fi mai mare decat data la care se termina valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeasi afectiune.
(3) In situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai in cazul certificatelor de concediu medical «initial».
(4) Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau luna anterioara, pentru urmatoarele situatii:
a) in caz de sarcina si lauzie (numai concediu medical pentru maternitate);
b) pentru perioada de internare in spital;
c) pentru aparat gipsat, numai de catre medicul ortoped/chirurg;
d) situatii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale peste 90 de zile.
e) in caz de carantina.
(5) Pentru persoanele care intra in campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificarile si completarile ulterioare, casele de asigurari de sanatate pot elibera certificatele de incapacitate de munca la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data la care a fost primit raportul medical intocmit corect.

Punere in aplicare Art. 36. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 18. –
(1) Medicul curant din spital elibereaza certificatele de concediu medical numai la externarea pacientului.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile in care durata internarii cuprinde perioade din doua sau mai multe luni calendaristice, caz in care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.

Punere in aplicare Art. 36. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 181. –
(1) La externarea pacientului din spital, medicul curant elibereaza certificatul de concediu medical in conditiile art. 18, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator, cu exceptia codului de indemnizatie de urgenta (06).
(2) Pentru situatiile in care certificatul medical acordat pentru perioada internarii in spital are inscris codul de indemnizatie de urgenta (06), este obligatorie eliberarea unui nou certificat medical pentru perioada acordata la externare.

Punere in aplicare Art. 36. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 81. –
(1) Asiguratii au obligatia de a instiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate privind aparitia starii de incapacitate temporara de munca si privind datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zilele declarate nelucratoare, asiguratii au obligatia de a instiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in prima zi lucratoare.
(2) Asiguratii au obligatia sa completeze si sa depuna la medicul prescriptor o declaratie pe propria raspundere conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
(3) Medicii prescriptori au obligatia ca in declaratia prevazuta la alin. (2), la rubrica «Observatiile medicului prescriptor», sa precizeze, daca este cazul, recomandarile legate de procesul de recuperare si daca este necesara efectuarea de tratamente de specialitate, analize paraclinice sau alte proceduri medicale.
(4) Medicii prescriptori au obligatia ca la solicitarea platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sa puna la dispozitia acestora o copie a declaratiei prevazute la alin. (2) «Conforma cu originalul».
(5) Obligatia prevazuta la alin. (4) se duce la indeplinire de catre medicul prescriptor numai in baza unei imputerniciri date de conducatorul unitatii platitoare.
(6) Angajatorii au obligatia sa transmita casei de asigurari sociale de sanatate, in termen de maximum 6 zile de la data la care au fost instiintati cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca, lista persoanelor angajate aflate in incapacitate temporara de munca, precum si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta si declaratia prevazuta la alin (2), daca au solicitat-o.
(7) Verificarea prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata se poate efectua numai in intervalul orar 8,00-11,00, 12:00-17:00, 18:00-20:00, prilej cu care se va incheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei si de asigurat, conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
(8) Procesul-verbal prevazut la alin. (7) poate fi contestat in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la sediul platitorului de indemnizatii, acesta avand obligatia de a raspunde in maximum 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei.
(9) Controlul privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza pe baza unei metodologii elaborate de CNAS in termen de 60 de zile si care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Punere in aplicare Art. 36. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 88. –
In intelesul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, constituie refuzuri justificate la plata indemnizatiilor urmatoarele situatii:
a) nu se face dovada calitatii de asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
b) neindeplinirea stagiului complet de cotizare, cu exceptiile prevazute de lege;
c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de catre medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;
d) neprezentarea certificatului de concediu medical in termenele prevazute de lege;
e) acordarea retroactiva a certificatelor de concediu medical in afara situatiilor prevazute de lege;
f) certificate de concediu medical ce depasesc duratele maxime prevazute de prezentele norme;
g) amanarea platii ca urmare a sesizarii comisiilor care efectueaza controlul, de catre angajatorul care constata eliberari nejustificate de certificate de concedii medicale;
g1) Refuzul persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca de a se pune la dispozitia persoanelor abilitate, pentru efectuarea verificarii la adresa de resedinta;
h) alte situatii similare temeinic fundamentate.
ANEXA Nr. 16 la norme
DECLARATIE
Subsemnatul/a, ……………………………………….. angajat(a) al/a …………………………………………, cu sediul ……………………………………., (se va specifica adresa angajatorului) cetatean ………………………, nascut(a) la data de ……………., in localitatea ……….., domiciliat(a) in …………………., str. ……………… nr. …….., bl. …….., sc. …….., et. ……, ap. ……., sectorul/judetul ………………………….., posesor(oare) al/a ……………, seria …….. nr. ……………….., eliberat(a) de …………………………………………….. la data de ……………………………………….., cod numeric personal …………………………………………., cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele:
Pe perioada valabilitatii concediului medical seria ……………………………………. nr. ………………………, acordat in data de ……………………………………….., voi locui la adresa de resedinta din:
Str. ………………… nr. …….., bl. …….., sc. …….., et. ……, ap. ……., sectorul/judetul ……………..
Prin prezenta declar ca sunt de acord cu urmatoarele conditii de eliberare a concediului medical:
– sa anunt angajatorul/platitorul de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate cu privire la incapacitatea temporara de munca, precum si datele medicului care a eliberat certificatul de concediu medical, in primele 24 de ore de la obtinerea acestuia, sau in situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zilele declarate nelucratoare, sa anunt angajatorul/platitorul de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in prima zi lucratoare;
– sa mentionez adresa de resedinta pentru perioada concediului medical;
– sa fiu prezent la adresa de resedinta indicata pe toata perioada concediului medical, cu exceptia situatiilor justificate cu documente medicale pentru efectuarea de tratamente de specialitate, analize paraclinice sau alte proceduri medicale;
– pe durata valabilitatii concediului medical pot fi vizitat la adresa indicata, in intervalele orare 08,00-11,00; 12,00-17,00 si 18,00-20,00, de persoanele abilitate, desemnate in conformitate cu legislatia in vigoare, obligandu-ma sa ma legitimez.
In cazul nerespectarii acestor conditii, voi suporta rigorile legislatiei in vigoare.
+–––––––+–––––––––––––––––––+ | OBSERVATIILE | | |MEDICULUI PRESCRIPTOR| | +–––––––+–––––––––––––––––––+ Declarant Data ………………………….. ……………………. (numele, prenumele si semnatura)
ANEXA Nr. 17 la norme
– Model –
Nr. ………… din ………….
PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
Subsemnatii ……………………………, (numele si prenumele) din cadrul ……………………………. (institutia) si …………………………….. din cadrul …………………………………………………………, (institutia) in baza ……………………… (temeiul legal) si imputerniciti prin ………………………, (act administrativ nr. …) am constatat ca asiguratul …………………………………………………….. (numele si prenumele), domiciliat in ……………………., posesor al ………… seria ………… nr. …….., CNP ……………………………….., a fost/nu a fost prezent in ziua de ………………, ora ……………, la adresa indicata in declaratia data la data de ………………….., odata cu eliberarea certificatului de concediu medical seria ……………….. nr. …………….
Prezentul proces-verbal de constatare a fost intocmit in doua exemplare, din care unul ramane la …………………………… si unul la ………………………………………. .
Prezentul proces-verbal poate fi contestat in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la sediul platitorului de indemnizatie.
Intocmit (numele, prenumele si semnatura): Asigurat (numele, prenumele si semnatura): 1. ………………………………… 2. …………………………………

Punere in aplicare Art. 36. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 11 la norme
+–––-+ +–––-+ initial +–––-+ rectificativ +–––-+
CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical eliberate
in luna ……….. anul …………..
Unitatea sanitara emitenta ……………
CUI ………………………………..
Numarul conventiei ……………. incheiate cu CAS …………………..
Nr. crt. Tip recti- ficare*) Serie CCM Numar CCM Numar duplicat Serie CCM anulat prin duplicare Numar CCM anulat prin duplicare Luna CCM An CCM Cod urgenta medico- chirur- gicala Cod boala infecto- contagioasa Cod indem- nizatie Tip CM amb./ int./ext. Data acordarii (eliberarii) Data inceput CCM amb./int.
-> continuare
Data sfarsit CM amb./int. Data inceput CCM la ext. Data sfarsit CCM la ext. Cod diagnostic amb./int. Cod diagnostic ext. CNP asigurat Cod parafa medic prescriptor Tip CCM (initial, conti- nuare) Numar aviz medic expert Data aviz medic expert Cod parafa medic expert Cod parafa medic sef sectie Cod parafa medic medicina muncii CAS asi- gurat CNP copil
*) M = modificare A = adaugare asigurat S = stergere asigurat
Raspundem de realitatea si exactitatea datelor
Reprezentant legal al unitatii sanitare,
………………………………

Art. 37. – Cuantumul indemnizatiilor acordate pe o perioada mai mare de 90 de zile se poate indexa, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
Art. 38. – (1) Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva.
(2) Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 117/2010 incepand cu 30.12.2010.

Art. 39. – (1) Indemnizatiile se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura de catre acesta.
(2) Indemnizatiile cuvenite si neachitate asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pana la data decesului.
Art. 40. – (1) Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era in drept sa le solicite.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.

(2) Cuantumul indemnizatiilor solicitate potrivit alin. (1) se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical.

Punere in aplicare Art. 40. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 82. –
Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termen de 90 zile de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite. Cuantumul indemnizatiilor astfel solicitate se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical.

Art. 41. – Plata indemnizatiilor inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;
c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale;
d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.
Art. 42. – (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani.
(2) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata acestor drepturi.
(3) Casele de asigurari de sanatate recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3).
(4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor de asigurari de sanatate se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.
(5) Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmaresc.

Punere in aplicare prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 85. –
Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmaresc.

Punere in aplicare Art. 42. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 83. –
Indemnizatiile pe care platitorii de drepturi le achita fara indeplinirea stagiului minim de cotizare si pe care acestia le deconteaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezinta sume incasate necuvenit, care constituie debite ce urmeaza sa fie recuperate potrivit legii.
Art. 84. –
(1) Casele de asigurari de sanatate recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor de asigurari de sanatate se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.
(3) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani.
(4) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (3) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata acestor drepturi.

Art. 43. – (1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de indemnizatii, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, inclusiv dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite in conformitate cu alin. (1), nerecuperate din cauza decesului asiguratilor, se recupereaza de la mostenitori, in conditiile dreptului comun.
(3) Debitele provenite din indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se recupereaza prin executorii proprii ai CNAS si ai caselor de asigurari de sanatate si constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Punere in aplicare prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 87. –
Debitele provenite din indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se recupereaza prin executorii proprii ai CNAS si ai caselor de asigurari de sanatate si constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Punere in aplicare Art. 43. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 86. –
(1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de indemnizatii, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, inclusiv majorarile de intarziere aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite in conformitate cu alin. (1), nerecuperate din cauza decesului asiguratilor, se recupereaza de la mostenitori, in conditiile dreptului comun.

Art. 44. – (1) Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.
(2) Contributia pentru concedii si indemnizatii nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia contributiei pentru concedii si indemnizatii, datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora si, respectiv, a indemnizatiilor pentru accidente de munca si boli profesionale.

Punere in aplicare Art. 44. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 91. –
Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de angajator pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.

Art. 45. – (1) Perioadele in care asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) si (2) beneficiaza de indemnizatiile prevazute la art. 2 constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, pentru aceste indemnizatii datorandu-se contributia de asigurari sociale reglementata de prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legii bugetului asigurarilor sociale de stat, care se achita bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) Cota de contributie individuala de asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1), precum si cotele de contributie de asigurari sociale datorate integral de asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (2) se aplica asupra valorii reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, si se suporta din cuantumul brut al indemnizatiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(3) Cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cuvenite asiguratilor se aplica asupra valorii reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical.
(4) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza lunar de catre platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3). Contributia de asigurari sociale se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale si/sau a veniturilor de natura salariala.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 91/2006 incepand cu 28.11.2006.
___________
Art. 45. a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

Art. 46. – (1) In vederea determinarii punctajului anual, necesar stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public de pensii, pentru stagiile de cotizare realizate in conditiile prevazute la art. 45 se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata din perioadele respective.
(11) In situatia persoanelor prevazute la art. 33, la determinarea punctajului anual se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, din perioadele respective, pentru fiecare dintre indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate achitate de fiecare platitor.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 17. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

(2) In situatia persoanelor care, in perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concedii medicale si indemnizatiile aferente, reglementate de legislatia anterioara prezentei ordonante de urgenta, la determinarea punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public de pensii se utilizeaza cuantumul indemnizatiei obtinute in perioadele respective.

CAPITOLUL VIII Contraventii
Art. 47. – (1) Constituie contraventii faptele savarsite prin incalcarea dispozitiilor art. 6 alin. (3) si (4).
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, savarsite prin incalcarea obligatiilor prevazute la art. 36 alin. (3):
a) refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor;
b) calculul si plata eronata a indemnizatiilor;
c) Abrogata prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.
(3) Constituie contraventie eliberarea certificatelor de concediu medical de catre medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.

Punere in aplicare prin Metodologie privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical … din 12/07/2010 :
7.3. In aplicarea prevederilor art. 47 alin. (3) si ale art. 48 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza formularul-model prevazut in anexa nr. 7 la Normele metodologice, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 178/2008.

___________
Art. 47. a fost modificat prin punctul 19. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

Art. 48. – (1) Contraventiile prevazute la art. 47 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la alin. (1) si (2), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei;
b) cele prevazute la alin. (3), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Punere in aplicare prin Metodologie privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical … din 12/07/2010 :
7.3. In aplicarea prevederilor art. 47 alin. (3) si ale art. 48 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza formularul-model prevazut in anexa nr. 7 la Normele metodologice, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 178/2008.

(2) Sumele incasate din aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) constituie venituri la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
___________
Art. 48. a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.

Art. 49. – Constatarea contraventiilor prevazute la art. 47 si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele de control ale CNAS si ale caselor de asigurari de sanatate.
Art. 50. – Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

___________
CAPITOLUL VIII a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

CAPITOLUL IX
Control si jurisdictie

Art. 51. – (1) Controlul modului de acordare a concediilor medicale si de eliberare a certificatelor de concediu medical se realizeaza de catre echipe formate din personal din cadrul serviciilor specializate din structura CNAS, respectiv a caselor de asigurari de sanatate. In cazuri justificate, CNAS, respectiv casele de asigurari de sanatate, coopteaza reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice sau ai directiilor de sanatate publica si ai directiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele si institutiile din administratia publica centrala cu retea sanitara proprie.
(2) Controlul se realizeaza ca urmare a sesizarii casei de asigurari de sanatate de catre platitori, precum si prin sondaj, la initiativa autoritatilor abilitate sa realizeze controlul.
(3) Controlul privind respectarea obligatiilor prevazute in conventiile incheiate de catre medicii curanti cu casele de asigurari de sanatate se efectueaza de catre organele de control ale CNAS, respectiv ale caselor de asigurari de sanatate.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.

(31) Verificarea prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata se efectueaza de catre platitorii de indemnizatii, insotiti, daca este cazul, de un reprezentant al politiei, avandu-se in vedere programul individual de recuperare recomandat de catre medicul specialist. Verificarea prezentei asiguratilor nu va afecta drepturile si libertatile cetatenesti garantate de Constitutia Romaniei, republicata.
___________
Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.

(32) Pentru persoanele aflate in incapacitate temporara de munca ce refuza verificarea prezentei in conditiile alin. (31), plata indemnizatiilor inceteaza de la data la care s-a constatat acest fapt, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
___________
Alineatul (32) a fost introdus prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.

(33) Nerespectarea prevederilor art. 31 lit. c) atrage neplata indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate incepand cu data de la care s-a constatat aceasta.
___________
Alineatul (33) a fost introdus prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 incepand cu 26.04.2010.

(4) In cazul constatarii nerespectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, vor fi sesizate comisiile de disciplina din cadrul colegiului medicilor de la nivelul fiecarui judet, respectiv din cadrul Colegiului Medicilor Bucuresti sau, dupa caz, din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pe domeniul de competenta, precum si unitatile cu care medicii se afla in relatii contractuale, pentru luarea masurilor legale ce se impun.
(5) Comisia de disciplina a Colegiului Medicilor din Romania, a consiliilor judetene ale medicilor si al municipiului Bucuresti vor aplica masurile prevazute de legislatia in vigoare, in situatia in care constata nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta cu privire la eliberarea certificatelor medicale.
(6) La nivelul CNAS, respectiv al caselor de asigurari de sanatate, se constituie comisii mixte de analiza a concediilor medicale, conform protocolului incheiat intre CNAS-CNPAS si medicii de expertiza.

Punere in aplicare Art. 51. prin Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr… din 27/01/2006 :
Art. 90. –
Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a tine evidente distincte cu inregistrarea certificatelor de concediu medical distribuite medicilor, precum si a certificatelor de concediu medical eliberate de acestia.

Art. 52. – Litigiile care au ca obiect modul de calcul si de plata a indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit jurisdictiei asigurarilor sociale.

CAPITOLUL X
Dispozitii finale

Art. 53. – (1) Indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.
(2) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (1) se poate face in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.
Art. 54. Abrogat prin alineatul din Ordonanta nr. 1/2006 incepand cu 23.01.2006.
Art. 55. – (1) Continutul si forma formularelor de concedii medicale, ale formularelor cu regim special care contin elemente de protectie impotriva falsificarii sau contrafacerii, precum si ale altor formulare necesare aplicarii prezentei ordonante de urgenta se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

(2) Costurile generate de tiparirea documentelor si formularelor prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cu posibilitatea recuperarii acestora in conditiile stabilite de CNAS.
Art. 56. – In aplicarea prezentei ordonante de urgenta, in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se vor elabora norme de aplicare, aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.
Art. 57. – CNAS, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca vor incheia un protocol privind activitatea desfasurata de medicii experti ai asigurarilor sociale, potrivit prezentei ordonante de urgenta.
Art. 58. – (1) Necesarul de personal la CNAS si la casele de asigurari de sanatate, pentru realizarea activitatilor de evidenta si control rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se stabileste prin hotarare a Guvernului.
(2) Activitatea de declarare, constatare, control, colectare si solutionare a contestatiilor privind contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele fizice si persoanele juridice care au calitatea de angajator se realizeaza de Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conditiile legii.
___________
Art. 58. a fost modificat prin punctul 23. din Lege nr. 399/2006 incepand cu 09.11.2006.

Art. 59. – Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 2006.
Art. 60. – (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 si la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004.
(3) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 5 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Sunt si raman in vigoare prevederile art. 109 alin. (2) si ale art. 117 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la acordarea biletelor pentru tratament balnear pensionarilor si altor categorii de asigurati decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(5) Pentru personalul civil care indeplineste functii de demnitate publica, functii publice sau este incadrat cu contract individual de munca in institutiile publice prevazute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prestatiile aferente accidentelor de munca sau bolilor profesionale se calculeaza in conditiile prevazute de aceasta lege si se suporta de la bugetul de stat, prin bugetele acestor institutii.
Art. 61. – Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si persoanelor care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, cu exceptia cadrelor militare in activitate si a functionarilor publici cu statut special.
Art. 62. – Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in volumul si in structura bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, respectiv ale bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006, cu mentinerea echilibrului bugetar.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
–––––
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul sanatatii,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Cristian Vladescu
p. Ministrul finantelor publice,
Doina-Elena Dascalu,
secretar de stat

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 158.