Ordonanta de urgenta 27 din 2002

din 13/03/2002
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 08/04/2002

privind pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

TITLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Prezenta ordonanta de urgenta stabileste modul de reglementare, organizare, functionare si supraveghere a societatilor de bursa, burselor de marfuri, membrilor burselor de marfuri, precum si a caselor de compensatie.
Art. 2. – Punerea in aplicare a prezentei ordonante de urgenta, supravegherea, precum si controlul respectarii dispozitiilor sale sunt incredintate Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., investita in acest scop cu puteri de reglementare si supraveghere, incluzand puterea de autorizare, delegare, decizie, interdictie, interventie, monitorizare, inspectie, ancheta si sanctionare administrativa, in conditiile, modalitatile si limitele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta si prin reglementarile C.N.V.M.
Art. 3. – C.N.V.M. este singura institutie abilitata sa autorizeze societatile de bursa, casele de compensatie si asociatiile profesionale cu personalitate juridica ca organisme cu putere de autoreglementare in conditiile reglementarilor privind autorizarea organismelor de autoreglementare.
Art. 4. – (1) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. activ suport – activul, precum marfa, titlul reprezentativ de marfa, activul financiar, fara a se limita la acestea, care sta la baza tranzactionarii instrumentelor financiare derivate pe pietele dezvoltate de bursele de marfuri;
2. activ financiar – activul ce consacra drepturi banesti ale detinatorului acestuia, precum si drepturi asupra veniturilor viitoare rezultate din valorificarea unor fonduri. Activele financiare includ, fara a se limita la acestea:
a) valori mobiliare;
b) efecte de comert emise de catre o societate comerciala;
c) instrumente sintetice de tipul indicilor bursieri;
d) rata dobanzii, instrumente sintetice care au la baza rata dobanzii;
e) instrumente avand la baza moneda nationala, devize convertibile;
f) contracte futures, contracte cu optiuni, alte instrumente financiare derivate calificate astfel de C.N.V.M.;
3. apel in marja – cererea cu titlu de obligativitate pentru incadrarea in limitele impuse contului in marja;
4. broker – persoana fizica atestata de consiliul bursei de marfuri si autorizata de C.N.V.M. sa negocieze cereri si oferte si sa incheie tranzactii exclusiv in numele unui membru al bursei de marfuri;
5. casa de compensatie – societatea comerciala sau departamentul din cadrul societatii de bursa care efectueaza zilnic pentru membrii compensatori reevaluarea pozitiilor deschise, calculul si retinerea garantiilor, compensarea si decontarea;
6. client – persoana fizica sau juridica parte intr-un contract de intermediere incheiat cu un membru al bursei de marfuri;
7. cont de client – contul din evidentele membrului bursei de marfuri, in care sunt evidentiate sumele, valorile si bunurile clientului, precum si obligatiile asumate si drepturile dobandite de acesta din tranzactiile incheiate la bursa de marfuri;
8. cont in marja – contul in care se evidentiaza sumele, valorile sau bunurile necesare garantarii pozitiilor deschise, precum si drepturile dobandite si obligatiile asumate;
9. contracte forward – contracte ce creeaza pentru parti obligatia de a vinde, respectiv de a cumpara o anumita marfa la un pret convenit in momentul incheierii tranzactiei si care se executa prin livrarea efectiva a marfii si plata pretului la o anumita data viitoare;
10. contracte futures – contracte standardizate care creeaza pentru parti obligatia de a vinde sau de a cumpara un anumit activ suport la data scadentei si la un pret convenit la momentul incheierii tranzactiei;
11. contracte cu optiuni (optiuni) – contracte standardizate care, in schimbul platii unei prime, creeaza pentru cumparatorul optiunii dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara sau de a vinde un anumit activ suport la un pret prestabilit, numit pret de exercitare, pana la sau la data expirarii;
12. contracte spot – contracte cu executare imediata prin livrarea efectiva a marfii si plata pretului;
13. data expirarii – ziua din luna si anul pana la care sau la care poate avea loc exercitarea unei optiuni;
14. data scadentei – ziua din luna si anul la care s-a convenit executarea obligatiilor asumate prin tranzactiile incheiate pe pietele dezvoltate de bursele de marfuri;
15. informatii privilegiate – informatiile de orice natura privitoare la operatiunile de bursa sau activele tranzactionate care nu au devenit inca publice si a caror divulgare ar putea influenta cotatiile sau alte aspecte ale tranzactiilor prin bursele de marfuri;
16. instrumente financiare derivate – contractele futures, optiunile, precum si alte asemenea instrumente calificate astfel de C.N.V.M., ale caror active suport includ marfa, titlul reprezentativ de marfa sau activul financiar;
17. investitor – orice persoana fizica sau juridica care urmareste obtinerea de profit din tranzactiile incheiate la o bursa de marfuri in contul sau;
18. incheierea unei tranzactii – acordul de vointa dat asupra unuia sau mai multor contracte spot, forward, futures sau cu optiuni identice;
19. inchiderea unei pozitii deschise – stingerea de catre client, membrul bursei, membrul compensator sau casa de compensatie a obligatiilor contractuale dintr-o pozitie deschisa, prin efectuarea unei tranzactii in sens contrar sau prin exercitarea dreptului conferit de optiune;
20. marfa – orice bun mobil, inclusiv mobil prin anticipatie, fungibil prin natura sa, precum si orice serviciu standardizat;
21. membru al bursei de marfuri – persoana juridica care, indeplinind conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si regulamentele C.N.V.M., are dreptul de a incheia tranzactii pe una sau mai multe piete dezvoltate de bursa de marfuri;
22. membru compensator – persoana juridica care, indeplinind conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si regulamentele C.N.V.M., are dreptul sa inregistreze tranzactiile cu instrumente financiare derivate la o casa de compensatie;
23. ordin de bursa – instructiunea ferma care consemneaza modalitatea de negociere a unei cereri sau oferte pe pietele la disponibil sau a instrumentelor financiare derivate;
24. piete la disponibil – pietele specializate, dezvoltate de o bursa de marfuri, care asigura conditiile pentru incheierea de tranzactii cu contracte spot si forward;
25. piete ale instrumentelor financiare derivate – piete specializate, dezvoltate de o bursa de marfuri care asigura conditiile pentru incheierea de tranzactii cu instrumente financiare derivate;
26. piete reglementate – piete la disponibil sau ale instrumentelor financiare derivate, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) functioneaza regulat si opereaza in mod ordonat;
b) respecta reglementarile C.N.V.M., precum si regulamentele bursei de marfuri autorizate de C.N.V.M., care definesc conditiile de acces pe piata, precum si cele de operare;
c) respecta cerinte de raportare si transparenta, in vederea asigurarii protectiei investitorilor;
27. pozitii deschise – totalitatea instrumentelor financiare derivate, inregistrate la casa de compensatie, care nu au ajuns la scadenta sau ale caror drepturi nu au fost exercitate ori ale caror obligatii nu au fost stinse;
28. pret de exercitare – pretul la care detinatorul unei optiuni poate sa isi exercite dreptul de cumparare sau de vanzare;
29. societate de brokeraj – societatea comerciala autorizata de C.N.V.M. sa presteze servicii de negociere a cererilor si ofertelor si de incheiere de tranzactii pe pietele dezvoltate de o bursa de marfuri in cont propriu si in contul clientilor sau numai in cont propriu;
30. societate de bursa – societatea comerciala pe actiuni, constituita conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prezentei ordonante de urgenta, autorizata de C.N.V.M., autonoma in raport cu participantii la piata care presteaza servicii de interes public prin intermediul bursei de marfuri infiintate;
31. trader – persoana fizica atestata profesional de catre consiliul bursei de marfuri si autorizata de C.N.V.M., care are in atributia sa negocierea cererilor si ofertelor, precum si incheierea de tranzactii exclusiv in nume si pe cont propriu numai pe pietele instrumentelor financiare derivate.
(2) Termenii, abrevierile si expresiile nedefinite la alin. (1) si care sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, respectiv in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, au intelesul prevazut in cuprinsul acestora.
(3) Calificarea unei persoane, institutii, situatii, informatii, operatiuni sau a unui act juridic ori instrument negociabil, cu privire la includerea in sau excluderea din sfera termenilor si expresiilor cu semnificatia stabilita prin prezenta ordonanta de urgenta, in vederea determinarii incidentei dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, se poate face de catre C.N.V.M. din oficiu sau la cererea partii interesate.
(4) Casa de compensatie, membrii compensatori, bursa de marfuri, membrii bursei de marfuri, brokerii, traderii si orice alta entitate care opereaza pe o bursa de marfuri vor asigura confidentialitatea asupra conturilor deschise si a structurii acestora, cu exceptiile prevazute de legislatia in vigoare si de regulamentele burselor de marfuri si ale caselor de compensatie.
(5) In caz de litigiu actele individuale emise de C.N.V.M. cu privire la calificarile prevazute la alin. (3) pot fi atacate cu recurs in fata Curtii de Apel Bucuresti – Sectia contencios administrativ.

TITLUL II
Bursele de marfuri

CAPITOLUL 1
Societatea de bursa

Art. 5. – (1) Societatea de bursa se constituie sub forma unei societati pe actiuni, persoana juridica romana, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(2) Societatea de bursa emite actiuni nominative care trebuie sa fie platite in intregime, exclusiv in numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare.
(3) Un actionar al societatii de bursa nu poate sa detina direct sau prin persoane implicate mai mult de 5% din actiunile ordinare emise de aceasta.
(4) Capitalul minim subscris si varsat al unei societati de bursa este stabilit prin reglementari emise de C.N.V.M.
(5) La constituire societatea de bursa solicita C.N.V.M. autorizatia de infiintare, in temeiul careia se va putea inregistra la oficiul registrului comertului. In baza dovezii de inregistrare la oficiul registrului comertului societatea de bursa solicita C.N.V.M. autorizatia de functionare.
(6) Conditiile care stau la baza autorizatiei emise de C.N.V.M. trebuie mentinute pe toata durata de existenta a unei societati de bursa. Orice modificare a acestora este supusa autorizarii C.N.V.M.
(7) Regulamentele societatii de bursa, ale burselor de marfuri, precum si orice modificare a acestora sunt supuse autorizarii C.N.V.M.
Art. 6. – Obiectul principal de activitate al societatii de bursa este infiintarea si administrarea bursei de marfuri. Societatea de bursa poate, de asemenea, indeplini activitati conexe, cum ar fi: organizarea de licitatii pentru vanzari si achizitii de produse, servicii si lucrari, active ale persoanelor juridice si fizice, realizarea, administrarea si comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de marfuri, organizarea de seminarii si cursuri in scopul pregatirii participantilor in domeniul burselor de marfuri sau alte activitati calificate astfel de C.N.V.M.
Art. 7. – (1) Bursa de marfuri, precum si totalitatea bunurilor corporale si necorporale necesare organizarii si functionarii acesteia fac parte din fondul de comert al societatii de bursa.
(2) Societatea de bursa va asigura logistica si personalul de specialitate necesare functionarii in conditii optime a bursei de marfuri.
(3) Pentru administrarea bursei de marfuri infiintate de aceasta, societatea de bursa stabileste si percepe cotizatii, tarife si comisioane care intra in vigoare dupa aprobarea lor de catre C.N.V.M.
Art. 8. – Societatea de bursa are legitimare procesuala activa, respectiv pasiva, pentru orice drepturi si obligatii, pretentii si reclamatii legate de activitatea bursei de marfuri infiintate si, daca este cazul, de cea a casei de compensatie organizate ca departament.
Art. 9. – (1) Adunarea generala a actionarilor societatii de bursa hotaraste, la propunerea actionarilor sau a consiliului de administratie, in conditiile de cvorum stabilite de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adunarea generala ordinara, si asupra urmatoarelor:
a) infiintarea, functionarea si desfiintarea bursei de marfuri;
b) infiintarea, functionarea si desfiintarea comisiilor;
c) admiterea categoriei traderilor ca operatori la tranzactionarea pe pietele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de bursa de marfuri;
d) ratificarea hotararilor consiliului de administratie privind:
1. aprobarea regulamentelor bursei de marfuri;
2. admiterea de membri ai bursei in conditiile art. 10 lit. c);
3. pierderea dreptului de tranzactionare al membrilor bursei de marfuri;
4. retragerea de la tranzactionare, la cerere, a membrilor bursei de marfuri;
5. categoriile, nivelurile si plafoanele comisioanelor si tarifelor practicate;
6. admiterea traderilor la tranzactionarea pe pietele instrumentelor financiare derivate, dezvoltate de bursa de marfuri;
7. numirea presedintelui si a membrilor consiliului bursei de marfuri.
(2) Termenul de intrunire a adunarii generale a actionarilor pentru ratificarea hotararilor consiliului de administratie conform alin. (1) lit. d) nu poate fi in nici un caz mai mare de 60 de zile de la data hotararilor respective.
Art. 10. – Actionarii societatii de bursa au, pe langa drepturile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a tranzactiona in bursa de marfuri numai cu autorizarea acestora de catre C.N.V.M.;
b) dreptul de a dobandi calitatea de membru compensator, in situatia in care casa de compensatie este organizata ca departament al societatii de bursa;
c) dreptul de a transmite, catre orice persoana juridica agreata de societatea de bursa, folosinta unuia sau mai multor locuri de tranzactionare;
d) dreptul de a detine unul sau mai multe locuri de tranzactionare in conditiile actului constitutiv al societatii de bursa.
Art. 11. – Societatea de bursa, in vederea asigurarii conditiilor minimale de functionare stabilite prin reglementarile C.N.V.M., va repartiza profitul net cu prioritate pentru modernizarea si dezvoltarea bursei de marfuri infiintate de aceasta.

CAPITOLUL 2
Bursele de marfuri

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 12. – (1) Bursele de marfuri sunt piete de interes public care asigura, in conditii centralizate de negociere, eficienta si transparenta, efectuarea de operatiuni privind:
a) vanzari si cumparari de marfuri pe piete la disponibil;
b) vanzari si cumparari, pe piete la disponibil, de titluri reprezentative de marfuri;
c) vanzari si cumparari de instrumente financiare derivate;
d) navlosiri si negocieri de asigurari maritime si fluviale de nave si incarcatura;
e) vanzari si cumparari de alte instrumente autorizate de C.N.V.M.
(2) Reglementarile, cotatiile burselor de marfuri, precum si volumul tranzactionat sunt informatii de interes public si trebuie facute accesibile publicului.
Art. 13. – (1) O bursa de marfuri se infiinteaza in baza autorizarii C.N.V.M. numai de catre o societate de bursa. Orice modificare a conditiilor in baza carora s-a obtinut autorizatia C.N.V.M. este supusa autorizarii acesteia.
(2) O bursa de marfuri dezvolta piete numai dupa ce minimum 20 de entitati, astfel cum sunt ele definite la art. 18 alin. (1), au fost autorizate sau, dupa caz, avizate sa desfasoare tranzactii la bursa respectiva.
(3) Activitatea curenta de administrare a unei burse de marfuri este asigurata de consiliul bursei de marfuri.

SECŢIUNEA a 2-a
Consiliul bursei de marfuri

Art. 14. – (1) Conducerea bursei de marfuri este incredintata consiliului bursei de marfuri, numit de consiliul de administratie al societatii de bursa pentru un mandat de 4 ani, sub conditia ratificarii de catre adunarea generala a actionarilor conform art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 7.
(2) Persoanele care sunt propuse sa faca parte din consiliul bursei de marfuri trebuie anterior validate individual de catre C.N.V.M.
(3) Membrii consiliului bursei de marfuri trebuie sa fie domiciliati in Romania si sa indeplineasca conditiile de integritate, pregatire si experienta profesionala impuse prin reglementarile C.N.V.M.
(4) Membrii consiliului bursei de marfuri nu pot fi administratori, cenzori, auditori, actionari sau asociati la o alta societate de bursa, la o alta casa de compensatie, consultant de investitii si nu pot face parte din consiliul unei alte burse de marfuri sau dintr-o structura similara acesteia, specifica unei piete reglementate.
(5) In cazul aparitiei unei situatii de incompatibilitate ori a unui impediment legal, a imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului ori in caz de vacanta a postului, consiliul de administratie al societatii de bursa va desemna o alta persoana care va fi validata de C.N.V.M., in conditiile alin. (2), pentru exercitarea mandatului pana la expirarea acestuia.
Art. 15. – (1) Consiliul bursei de marfuri are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare si il supune spre aprobare consiliului de administratie al societatii de bursa;
b) elaboreaza regulamentele necesare functionarii bursei de marfuri, le propune spre aprobare consiliului de administratie al societatii de bursa, supravegheaza si asigura respectarea acestora;
c) propune consiliului de administratie sau stabileste, in cazul in care i s-a delegat aceasta atributie, categoriile, nivelurile si plafoanele comisioanelor si tarifelor practicate de bursa de marfuri;
d) atesta brokerii si traderii care opereaza in bursa de marfuri;
e) propune consiliului de administratie admiterea de membri ai bursei de marfuri;
f) propune consiliului de administratie pierderea dreptului de tranzactionare al membrilor bursei de marfuri, brokerilor sau traderilor;
g) hotaraste suspendarea dreptului de tranzactionare al membrilor bursei de marfuri, brokerilor sau traderilor pentru o perioada de pana la 6 luni;
h) elaboreaza si transmite rapoartele cerute prin reglementarile C.N.V.M. cu privire la functionarea bursei de marfuri;
i) supravegheaza existenta si tinerea corecta a registrelor si a altor documente privind tranzactionarea in bursa de marfuri, stabilite prin reglementarile C.N.V.M.;
j) supune spre avizare C.N.V.M. tranzactionarea pe piata instrumentelor financiare derivate de noi instrumente financiare derivate si de noi active suport;
k) numeste coordonatorii sedintelor de tranzactionare;
l) indeplineste orice alte atributii stabilite sau delegate de consiliul de administratie al societatii de bursa respective, stabilite prin actul constitutiv al acesteia ori prin regulamentele de organizare si functionare ale bursei de marfuri.
(2) Consiliul bursei de marfuri isi poate desfasura activitatea pe sectiuni, daca modul de organizare a bursei de marfuri necesita aceasta.
(3) Activitatea consiliului bursei de marfuri este coordonata de un presedinte, numit de consiliul de administratie al societatii de bursa dintre membrii consiliului bursei de marfuri.
(4) In cazul in care nu este si administrator, presedintele consiliului bursei de marfuri are dreptul de a participa, cu rol consultativ, la sedintele consiliului de administratie al societatii de bursa.
(5) Organizarea si modul de lucru ale consiliului bursei de marfuri se stabilesc de catre consiliul de administratie.

TITLUL III
Operatorii la bursa de marfuri

CAPITOLUL I
Membrii bursei de marfuri

Art. 16. – (1) In conditiile stabilite de actul constitutiv al societatii de bursa actionarii pot dobandi unul sau mai multe locuri de tranzactionare la bursa de marfuri.
(2) Actionarii unei societati de bursa pot transmite folosinta locurilor de tranzactionare la bursa respectiva uneia sau mai multor societati comerciale persoane juridice romane, agreate de societatea de bursa, in scopul exclusiv de a negocia si incheia tranzactii, precum si societatilor de servicii de investitii financiare din alt stat, autorizate de C.N.V.M. sa presteze in mod direct servicii de investitii financiare pe teritoriul Romaniei.
Art. 17. – Pentru a fi autorizata sau, dupa caz, avizata ca membru al unei burse de marfuri, o entitate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa detina dreptul de tranzactionare in bursa de marfuri respectiva, fie in calitate de actionar al societatii de bursa, fie in conditiile art. 16 alin. (2);
b) sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute de reglementarile C.N.V.M. si ale bursei de marfuri.
Art. 18. – (1) Pot dobandi calitatea de membru al unei burse de marfuri in conditiile art. 17:
a) societati de servicii de investitii financiare, in baza autorizarii C.N.V.M.;
b) banci, cu avizul C.N.V.M., pentru tranzactii pe pietele instrumentelor financiare derivate;
c) societati de brokeraj, in baza autorizarii C.N.V.M.;
d) societati comerciale, cu avizul C.N.V.M., exclusiv pentru tranzactii pe pietele la disponibil, in nume propriu si pe contul lor;
e) alte entitati autorizate de C.N.V.M.
(2) Operatiunile pe pietele dezvoltate de bursele de marfuri pot fi efectuate numai de catre membrii burselor de marfuri autorizati sau, dupa caz, avizati, precum si de catre traderii autorizati de C.N.V.M., in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
Art. 19. – (1) Dreptul de a tranzactiona al unui membru al bursei de marfuri se suspenda motivat, prin hotararea consiliului bursei de marfuri, pentru maximum 6 luni, sau se pierde prin hotararea consiliului de administratie al societatii de bursa, in conditiile si in situatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, de reglementarile C.N.V.M., precum si de regulamentele bursei de marfuri.
(2) Membrul sanctionat conform alin. (1) este tinut sa indeplineasca obligatiile rezultate din tranzactiile incheiate inainte de momentul sanctionarii.
Art. 20. – (1) Pentru promovarea, sustinerea si protejarea intereselor lor membrii unei burse de marfuri pot constitui asociatia bursei de marfuri.
(2) La nivelul unei burse de marfuri se poate constitui o singura asociatie agreata de societatea de bursa.
Art. 21. – Asociatia bursei de marfuri va fi consultata cu privire la deciziile luate de consiliul bursei de marfuri care pot afecta costul, natura, caracteristicile tehnice sau structura serviciilor oferite de societatea de bursa.
Art. 22. – Membrii bursei de marfuri prevazuti la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) si, dupa caz, lit. e) pot presta pe cont propriu, respectiv pe contul clientilor, urmatoarele servicii de brokeraj:
a) negocierea cererilor si ofertelor si incheierea tranzactiilor pe pietele dezvoltate de bursa de marfuri;
b) negocierea si incheierea operatiunilor privind navlosiri si asigurari maritime si fluviale de nave si incarcatura;
c) gestiunea sumelor, valorilor si bunurilor depuse pentru garantarea tranzactiilor incheiate si plata obligatiilor asumate;
d) servicii conexe prevazute de reglementarile C.N.V.M.
Art. 23. – (1) Membrii bursei de marfuri negociaza cererile si ofertele si incheie tranzactii folosind exclusiv sistemele de tranzactionare ale bursei de marfuri.
(2) Negocierea cererilor si ofertelor si incheierea tranzactiilor de catre membrul bursei de marfuri pe pietele instrumentelor financiare derivate se face numai daca, in prealabil, acesta a dobandit calitatea de membru compensator sau a incheiat un contract de compensare cu un membru compensator.
Art. 24. – Membrii bursei de marfuri mentionati la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) si, dupa caz, lit. e) au urmatoarele drepturi, care se constituie si ca obligatii corelative ale clientilor:
a) sa solicite clientilor sumele, valorile sau bunurile necesare in vederea negocierii ordinelor primite de la acestia;
b) sa solicite clientilor garantii suplimentare pentru acoperirea riscului financiar propriu rezultat din obligatiile asumate pe contul acestora;
c) sa incheie tranzactii pe contul unui client in scopul inchiderii de pozitii pentru care clientul nu poate asigura sumele necesare garantarii;
d) sa solicite clientilor notificare privind orice modificare a datelor si informatiilor cuprinse in contractul de intermediere, precum si despre orice modificare a situatiei lor financiare care poate sa afecteze executarea obligatiilor viitoare;
e) sa solicite clientilor notificarea de indata a declansarii procedurii de reorganizare judiciara sau faliment asupra acestora;
f) sa solicite clientilor sa se abtina de la orice actiuni sau inactiuni menite sa creeze prejudicii operatorilor la o bursa de marfuri, societatilor de bursa si caselor de compensatie.
Art. 25. – Membrii bursei de marfuri mentionati la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) si, dupa caz, lit. e) au urmatoarele obligatii, care se constituie si ca drepturi ale clientilor:
a) sa informeze clientul asupra riscurilor pe care acesta si le asuma in urma incheierii de tranzactii;
b) sa informeze clientul cu privire la rezultatul negocierii ordinului de bursa dat de acesta, precum si cu privire la situatia contului sau;
c) sa pastreze confidentialitatea in legatura cu persoana pe contul careia negociaza, cu exceptiile prevazute de legislatia in vigoare, regulamentele C.N.V.M., ale societatii de bursa si, daca este cazul, ale casei de compensatie;
d) sa evidentieze si sa trateze distinct ca bunuri ale clientului toate sumele, valorile si bunurile primite in scopul garantarii tranzactiilor incheiate si/sau indeplinirii obligatiilor asumate; aceste sume, valori si bunuri vor fi inregistrate separat si nu vor fi confundate cu fondurile membrului respectiv ori utilizate in folosul altui client;
e) sa raspunda fata de clienti pentru incheierea defectuoasa de tranzactii in contul acestora;
f) sa puna la dispozitie clientului, la cererea acestuia, sumele, valorile si bunurile aflate in contul acestuia si care sunt libere de obligatii.
Art. 26. – Membrii bursei de marfuri mentionati la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) si, dupa caz, lit. e) au urmatoarele obligatii:
a) sa solicite clientului suma minima necesara stabilita de membrul compensator pentru garantarea pozitiilor deschise in contul clientului, conform reglementarilor C.N.V.M. si ale casei de compensatie;
b) sa nu negocieze un ordin de bursa in cazul in care clientul nu a constituit sumele, valorile si bunurile necesare garantarii obligatiilor ce se pot naste in urma incheierii unei tranzactii;
c) sa deschida si sa tina registrele specifice;
d) sa respecte in incheierea tranzactiilor prioritatile de executare a ordinelor de bursa stabilite de C.N.V.M. si de regulamentele bursei de marfuri;
e) sa notifice de indata societatii de bursa, casei de compensatie si membrului compensator declansarea unei proceduri de reorganizare judiciara sau faliment asupra clientilor care au obligatii in derulare fata de societatea de bursa si/sau fata de casa de compensatie;
f) sa notifice de indata societatii de bursa, casei de compensatie, membrului compensator si clientilor proprii declansarea unei proceduri de reorganizare judiciara sau faliment asupra lor.
Art. 27. – Membrilor bursei de marfuri mentionati la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) si, dupa caz, lit. e) le este interzis:
a) sa se asocieze cu alt membru al bursei de marfuri in vederea executarii ordinelor de bursa;
b) sa incheie tranzactii prin intermediul unui alt membru al bursei de marfuri;
c) sa negocieze cereri si oferte si sa incheie tranzactii in contul unei persoane aflate in reorganizare judiciara sau faliment;
d) sa inregistreze in contul clientilor alte tranzactii decat cele incheiate prin bursa de marfuri;
e) sa mentina deschise, pentru un client, pozitii de sensuri contrare la aceleasi instrumente financiare derivate sau aceeasi serie de optiuni;
f) sa incheie tranzactii pe contul unui client in scopul inchiderii de pozitii in lipsa unui ordin al acelui client, daca acesta dispune de sumele sau bunurile necesare garantarii pozitiilor deschise;
g) sa sugereze clientilor, prin orice mijloace, garantarea obtinerii de profituri sau a limitarii pierderilor;
h) sa faca publicitate propriilor activitati intr-o maniera care ar putea sugera obtinerea de profituri sigure.
Art. 28. – Membrilor bursei de marfuri mentionati la art. 18 alin. (1) lit. d) le este interzis:
a) sa se asocieze cu un alt membru al bursei de marfuri in vederea executarii ordinelor de bursa;
b) sa incheie tranzactii prin intermediul unui alt membru al bursei de marfuri pe pietele pentru care are avizul C.N.V.M. de tranzactionare in nume si pe cont propriu;
c) sa inregistreze in evidentele specifice in nume si pe cont propriu alte tranzactii ca fiind incheiate prin bursa de marfuri;
d) sa negocieze cereri si oferte si sa incheie tranzactii pe seama altor persoane.
Art. 29. – (1) Membrii unei burse de marfuri mentionati la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) si, dupa caz, lit. e) pot efectua, in contul clientilor, serviciile prevazute in prezentul capitol numai in baza unui contract de intermediere.
(2) In urma incheierii contractului de intermediere membrul bursei de marfuri deschide clientului un cont de client.

CAPITOLUL 2
Brokerul

Art. 30. – (1) Brokerul este persoana fizica atestata profesional de catre consiliul bursei de marfuri si autorizata de C.N.V.M., aflata in relatii prevazute de dreptul muncii cu un membru al bursei de marfuri.
(2) Atestarea profesionala a brokerului se face conform reglementarilor societatii de bursa, separat pentru pietele la disponibil, pietele instrumentelor financiare derivate, precum si pentru pietele destinate navlosirilor si negocierii asigurarilor maritime si fluviale de nave si de incarcatura.
Art. 31. – (1) Brokerul este autorizat de C.N.V.M., la cererea membrului bursei de marfuri angajator, in baza atestatului profesional obtinut de la consiliul bursei de marfuri la care intentioneaza sa negocieze si sa incheie tranzactii.
(2) Conditiile necesare calificarii pentru calitatea de broker si procedura de autorizare sunt cele prevazute de reglementarile C.N.V.M.
Art. 32. – Brokerului ii este interzis:
a) sa fie actionar cu pozitie de control, administrator, auditor sau cenzor, dupa caz, la o societate de bursa sau casa de compensatie, la un membru al bursei de marfuri sau consultant de investitii;
b) sa negocieze cereri si oferte si sa incheie tranzactii fara a folosi sistemele de tranzactionare puse la dispozitie de bursa de marfuri;
c) sa detina cont la un membru al bursei de marfuri si sa incheie tranzactii in contul sau, direct sau prin persoane interpuse;
d) sa divulge sub orice forma vreo informatie cuprinsa intr-un ordin de bursa primit sau la care are acces.
Art. 33. – (1) Brokerul este obligat sa negocieze cererile si ofertele si sa incheie tranzactii strict in conformitate cu ordinele de bursa primite.
(2) In exercitarea atributiilor sale brokerul va actiona cu diligenta profesionala maxima.
(3) Orice informatii cuprinse intr-un ordin de bursa primit de broker, precum si orice informatii referitoare la tranzactiile incheiate de un broker in conturile clientilor vor fi considerate informatii privilegiate.

CAPITOLUL 3
Traderul

Art. 34. – (1) Societatea de bursa elaboreaza regulamentul specific privind regimul traderilor pentru pietele instrumentelor financiare derivate.
(2) Traderul este persoana fizica atestata de consiliul bursei de marfuri si autorizata de C.N.V.M. sa opereze direct in sistemul de tranzactionare al unei burse de marfuri.
(3) Traderul are dreptul de a dispune de sumele, valorile si bunurile, aflate in contul sau la membrul compensator, comunicate ca fiind libere de obligatii.
Art. 35. – (1) Traderului ii este interzis:
a) sa incheie cu alte persoane intelegeri exprese sau tacite cu scopul de a actiona concertat pe pietele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de bursele de marfuri;
b) sa negocieze si sa incheie tranzactii pe seama altor persoane;
c) sa dispuna unui membru al bursei de marfuri, direct sau prin interpusi, negocierea si incheierea, in numele sau in contul sau, de tranzactii pe pietele instrumentelor financiare derivate pentru care a fost autorizat sa opereze ca trader;
d) sa se afle in relatii prevazute de dreptul muncii cu un membru al bursei de marfuri.
(2) Interdictiile prevazute la art. 32 lit. a) si b) sunt aplicabile si traderului.

TITLUL IV
Tranzactiile la bursele de marfuri

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

Art. 36. – (1) In vederea atingerii scopului pentru care au fost infiintate bursele de marfuri dezvolta piete la disponibil sau piete ale instrumentelor financiare derivate.
(2) Pe pietele dezvoltate de o bursa de marfuri se tranzactioneaza marfuri fizice cu un grad ridicat de fungibilitate, cum ar fi: cereale, petrol, metale, servicii standardizate si altele asemenea, aprobate de consiliul de administratie al societatii de bursa, precum si instrumente financiare derivate avand ca active suport marfuri, titluri reprezentative de marfuri, active financiare si orice alte active suport aprobate de C.N.V.M.
Art. 37. – (1) Serviciile de brokeraj sunt activitati profesionale desfasurate pe cont propriu sau in contul clientilor, constand in operatiuni cu marfuri, titluri reprezentative de marfuri ori instrumente financiare derivate, precum si servicii conexe cum sunt: detinerea de sume, valori sau bunuri ale clientilor in scopul executarii ordinelor si/sau administrarii portofoliilor acestora, consultanta de investitii.
(2) Toate operatiunile incheiate intr-o bursa de marfuri sunt realizate si inregistrate conform reglementarilor specifice. Regimul acestor operatiuni in privinta elementelor, formei, mecanismului, conditiilor, efectelor, decontarii, compensarii si inregistrarii se stabileste pe categorii, prin regulamente si proceduri elaborate de consiliul bursei de marfuri si autorizate de C.N.V.M.
(3) Controlul intern al respectarii prevederilor legale este efectuat de persoane autorizate de C.N.V.M., in conditiile stabilite prin reglementarile emise de aceasta.
Art. 38. – (1) Orice tranzactie efectuata la o bursa de marfuri si inregistrata in conformitate cu reglementarile specifice acesteia este act de comert si da nastere unei obligatii valabile, careia nu i se poate opune exceptia de joc.
(2) Tranzactiile incheiate la o bursa de marfuri, care nu are autorizare de functionare emisa de C.N.V.M., sunt nule de drept.
Art. 39. – (1) Serviciile de consultanta de investitii includ, fara a se limita la acestea: tehnica negocierii la bursa de marfuri, analiza instrumentelor financiare derivate, a pietelor la disponibil si a pietelor instrumentelor financiare derivate, analiza eficientei investitiilor, servicii de selectare si administrare a portofoliului, servicii de evaluare si gestionare a riscului, precum si activitati de publicare, furnizare de opinii si recomandari de investitii in active.
(2) Prestarea de servicii de consultanta de investitii exclude acceptarea, prelucrarea, executarea si decontarea ordinelor clientilor in scopul dobandirii si instrainarii de active si/sau detinerea de disponibilitati banesti sau active in contul clientilor.
(3) Prestarea de servicii de consultanta de investitii cu titlu profesional se face de catre persoane fizice sau juridice, numai cu autorizarea C.N.V.M.
(4) Conditiile de autorizare ale serviciilor de consultanta de investitii prevazute la alin. (3) sunt stabilite prin regulamente adoptate de C.N.V.M.
Art. 40. – Reglementarile C.N.V.M. privind serviciile de consultanta de investitii stabilesc:
a) reguli de conduita si nivelurile de calificare profesionala pentru prestarea unor astfel de servicii;
b) sanctiuni, inclusiv suspendarea, retragerea si anularea de autorizatii, in caz de nerespectare a cerintelor legale, a dispozitiilor prevazute de reglementarile C.N.V.M. sau a regulilor de conduita si integritate profesionala;
c) principii si proceduri privind supravegherea si controlul consultantilor de investitii, precum si modalitatea de raportare a activitatii acestora.

CAPITOLUL 2
Piete dezvoltate in cadrul burselor de marfuri

SECŢIUNEA 1
Piete la disponibil

Art. 41. – Pietele la disponibil sunt dezvoltate exclusiv de catre bursa de marfuri infiintata de o societate de bursa autorizata de C.N.V.M. si in conditiile avizului dat de catre C.N.V.M.
Art. 42. – Pe pietele la disponibil se tranzactioneaza contracte spot si forward cu clauze standardizate, negocierea realizandu-se exclusiv cu privire la pret.
Art. 43. – (1) Clauzele si modul de incheiere a tranzactiilor cu contracte spot si forward se stabilesc prin regulamentele bursei de marfuri.
(2) Reglementarile privind pietele la disponibil sunt emise de societatile de bursa si avizate de C.N.V.M.
Art. 44. – (1) Marfurile pentru care se emit titluri reprezentative de tipul certificatului de depozit sau al conosamentului pot fi tranzactionate exclusiv in baza acestora, conform regulamentelor emise de consiliul bursei de marfuri.
(2) In cazul incalcarii dispozitiilor alin. (1) tranzactiile sunt nule de drept.

SECŢIUNEA a 2-a
Piete ale instrumentelor financiare derivate

Art. 45. – O bursa de marfuri dezvolta piete ale instrumentelor financiare derivate in conditiile autorizarii C.N.V.M., cu respectarea legislatiei bancare si a regimului operatiunilor valutare.
Art. 46. – (1) Elementele caracteristice ale contractelor futures si cu optiuni vor fi supuse avizarii si inregistrarii la C.N.V.M.
(2) Clauzele standardizate ale unui contract futures vor contine cel putin:
a) activul suport;
b) data scadentei;
c) marimea obiectului contractului;
d) prima si ultima zi de tranzactionare;
e) pretul de executare la scadenta;
f) modalitatea de executare la scadenta a pozitiilor ramase deschise in evidenta casei de compensatie, respectiv regularizare valorica sau livrare fizica.
(3) Clauzele standardizate ale unui contract cu optiuni vor contine cel putin:
a) activul suport;
b) data expirarii optiunii;
c) marimea obiectului contractului;
d) pretul de exercitare;
e) prima si ultima zi de tranzactionare;
f) modul de exercitare a optiunii.
Art. 47. – Orice alt instrument financiar derivat calificat astfel de C.N.V.M. poate fi tranzactionat la o bursa de marfuri dupa ce este avizat si inregistrat la C.N.V.M.

CAPITOLUL 3
Tranzactionarea

Art. 48. – Modalitatile de negociere a cererilor si ofertelor, precum si de incheiere a tranzactiilor pe pietele dezvoltate de bursa de marfuri sunt prevazute in regulamentele de functionare ale acesteia, elaborate de consiliul bursei de marfuri.
Art. 49. – Bursa de marfuri poate organiza sedinte de tranzactionare pe sectiuni distincte pentru marfurile care fac parte din aceeasi clasa, cum ar fi: cereale, petrol si produsele sale derivate, metale.
Art. 50. – Este interzisa unui membru al bursei de marfuri sau unui client, persoana juridica sau persoana fizica, direct sau prin persoane interpuse, tranzactionarea de instrumente financiare derivate care au ca suport acele active asupra carora acesta poate exercita o influenta semnificativa asupra pretului.
Art. 51. – (1) Atat pentru tranzactionarea prin strigare, cat si pentru tranzactionarea in sistem electronic, consiliul bursei de marfuri va numi, pentru pietele la disponibil si pentru pietele instrumentelor financiare derivate, un coordonator al sedintei de tranzactionare ales dintre salariatii societatii de bursa.
(2) Coordonatorul sedintei de tranzactionare trebuie sa fie cetatean roman, domiciliat in Romania, si sa indeplineasca conditiile de integritate, pregatire si experienta profesionala impuse prin reglementarile proprii ale societatii de bursa si are urmatoarele atributii:
a) sa deschida, respectiv sa inchida, sedintele de tranzactionare prin strigare;
b) sa intrerupa sedintele de tranzactionare, cu avizul consiliului bursei de marfuri sau al presedintelui acestuia;
c) sa interzica accesul brokerilor exclusi sau suspendati de la tranzactionare;
d) sa interzica accesul membrilor bursei de marfuri exclusi sau suspendati de la tranzactionare;
e) sa supravegheze respectarea reglementarilor privind modalitatile de negociere a cererilor si ofertelor, precum si de incheiere a tranzactiilor;
f) sa permita accesul, in sedintele de tranzactionare pe pietele instrumentelor financiare derivate, persoanei desemnate de casa de compensatie sau de departamentul de compensatie din cadrul societatii de bursa, la cererea expres formulata de aceasta.
Art. 52. – La sfarsitul sedintei de tranzactionare, pentru fiecare piata dezvoltata, bursa de marfuri elaboreaza si transmite fiecarui membru al bursei de marfuri un raport al tranzactiilor incheiate de brokerii acestuia.

CAPITOLUL 4
Interzicerea manipularii pietei si tranzactiilor
bazate pe informatii privilegiate

Art. 53. – Prin manipularea pietei se intelege:
a) incheierea de tranzactii sau lansarea de ordine de bursa care dau sau sunt in masura sa dea indicatii false ori inselatoare cu privire la oferta, cererea sau pretul activelor, inclusiv al instrumentelor financiare derivate;
b) incheierea de tranzactii sau lansarea de ordine de bursa care mentin pretul activelor, inclusiv al instrumentelor financiare derivate, la un nivel artificial;
c) incheierea de tranzactii care incalca practicile oneste;
d) diseminarea de stiri, informatii sau zvonuri prin orice mijloace, care dau sau sunt in masura sa dea indicatii false ori inselatoare cu privire la oferta, cererea sau pretul activelor, inclusiv al instrumentelor financiare derivate.
Art. 54. – In intelesul prezentei ordonante de urgenta orice persoana va fi considerata detinator de informatii privilegiate sau persoana initiata daca:
a) are acces la asemenea informatii:
1. ca membru al organismului de conducere sau supraveghere ori al unei structuri similare a unui membru al bursei de marfuri sau a unui investitor in bursa de marfuri;
2. pe durata angajarii sale sau pe durata activitatii profesionale in serviciul unui membru al bursei de marfuri ori in legatura cu acesta, respectiv al unui investitor la bursa de marfuri sau in legatura cu acesta;
b) are acces la astfel de informatii datorita unei pozitii sau legaturi identice cu cele prevazute la lit. a) cu o persoana juridica avand ea insasi acces la astfel de informatii;
c) a obtinut astfel de informatii de la oricare dintre persoanele mentionate la lit. a) sau prin orice alta modalitate.
Art. 55. – Orice detinator de informatii privilegiate nu poate efectua operatiuni la o bursa de marfuri pentru sine sau pentru altul, direct sau indirect, sau nu poate valorifica respectivele informatii privilegiate in orice alt mod si nici sa le transmita ori sa faciliteze publicarea lor in avantajul propriu sau al unor terti si se va supune normelor de conduita prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

TITLUL V
Compensarea si decontarea operatiunilor bursiere

CAPITOLUL 1
Casa de compensatie

Art. 56. – Toate contractele tranzactionate pe pietele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de o bursa de marfuri se garanteaza, se compenseaza si se deconteaza printr-o casa de compensatie a carei activitate se stabileste prin regulament propriu de functionare, cu autorizarea C.N.V.M.
Art. 57. – Casa de compensatie se poate infiinta ca:
a) societate pe actiuni avand ca actionari si membri ai bursei de marfuri;
b) departament in cadrul unei societati de bursa.
Art. 58. – C.N.V.M. reglementeaza procedura de autorizare a infiintarii si functionarii caselor de compensatie, inclusiv conditiile de capital social, cerintele operationale, principiile privind evaluarea si gestionarea riscului si incadrarea in limitele de risc stabilite.
Art. 59. – In cazul in care o casa de compensatie garanteaza, compenseaza si deconteaza operatiuni desfasurate pe pietele instrumentelor financiare derivate ale unei burse de marfuri, societatea de bursa isi va desemna un reprezentant cu drept de vot in consiliul de administratie al casei de compensatie, exclusiv in problemele care privesc bursa de marfuri.
Art. 60. – In momentul inregistrarii unor instrumente financiare derivate, prin novatie cu schimbare de subiect, casa de compensatie, in ceea ce priveste vanzatorul, exercita drepturile si executa obligatiile cumparatorului, iar in ceea ce priveste cumparatorul, exercita drepturile si executa obligatiile vanzatorului.
Art. 61. – (1) Casa de compensatie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) deschide si tine un cont in marja pentru fiecare membru compensator;
b) deschide si opereaza fonduri individuale de garantare si/sau un fond comun de garantare al membrilor compensatori; sursele de constituire a acestuia sunt stabilite prin norme proprii si cu respectarea reglementarilor C.N.V.M. in domeniu;
c) stabileste pentru membrii compensatori proceduri de evaluare si gestionare a riscului, precum si de urmarire a incadrarii in limitele acestuia;
d) stabileste si actualizeaza nivelul de garantare pentru pozitiile deschise;
e) ajusteaza zilnic conturile in marja prin inregistrarea diferentelor favorabile sau nefavorabile din reevaluarea pozitiilor deschise ale membrilor;
f) executa transferul primelor pentru contractele cu optiuni inregistrate;
g) stabileste zilnic pentru fiecare membru compensator suma necesara in contul in marja pentru garantarea pozitiilor deschise in numele acestuia si, daca este cazul, il someaza la actualizarea acestei sume;
h) inchide pozitiile futures, respectiv exercita optiunile, ramase deschise la scadenta conform specificatiilor contractelor futures si cu optiuni;
i) in cazul in care casa de compensatie este organizata ca societate pe actiuni, stabileste, actualizeaza si percepe comisioanele, tarifele si cotizatiile pentru serviciile prestate;
j) stabileste pentru fiecare instrument financiar derivat tranzactionat pe pietele instrumentelor financiare derivate limitele de pret ale anunturilor in sedinta de tranzactionare.
(2) Casa de compensatie stabileste procedurile pentru situatia in care membrul compensator, in urma somatiei casei de compensatie, nu poate acoperi debitele aparute in contul in marja.
(3) Consiliul bursei de marfuri atesta un salariat al casei de compensatie, care, la ordinul acesteia, va inchide pozitiile deschise pentru membrii care nu au raspuns apelului in marja, conform regulamentelor de functionare ale casei de compensatie si reglementarilor C.N.V.M.
(4) In limitele stabilite de C.N.V.M., casa de compensatie poate delega atributii privind compensarea, decontarea si garantarea tranzactiilor catre membrii compensatori.

CAPITOLUL 2
Membrii compensatori

Art. 62. – (1) Pot fi membri compensatori membrii bursei actionari ai casei de compensatie agreate de societatea de bursa, care indeplinesc conditiile stabilite de aceasta prin regulamentele proprii de functionare.
(2) Membrul compensator functioneaza conform conditiilor stabilite de casa de compensatie si numai in baza autorizarii C.N.V.M.
Art. 63. – Inregistrarea instrumentelor financiare derivate la casa de compensatie se face numai prin intermediul membrilor compensatori.
Art. 64. – Membrii compensatori au urmatoarele drepturi:
a) sa incaseze comisioane si tarife de la membrii bursei de marfuri si, daca este cazul, de la traderii cu care au incheiate contracte de compensare;
b) sa exercite atributiile delegate de casa de compensatie.
Art. 65. – Membrii compensatori au urmatoarele obligatii:
a) sa inregistreze la casa de compensatie tranzactiile incheiate pe pietele instrumentelor financiare derivate;
b) sa constituie si sa mentina sumele cerute de casa de compensatie in conturile in marja si/sau fondul de garantare deschise in numele lor, respectiv in fondul comun de garantare;
c) sa acopere cu propriile fonduri debitele aparute pe seama tertilor cu care au contracte de compensare;
d) sa instiinteze de indata bursa de marfuri, casa de compensatie si, daca este cazul, membrii bursei de marfuri si traderii cu care au incheiat contracte de compensare despre declansarea procedurii de reorganizare judiciara sau a falimentului.

TITLUL VI
Dispozitii speciale

Art. 66. – (1) Reorganizarea judiciara si falimentul societatilor a caror activitate este reglementata de prezenta ordonanta de urgenta se supun prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Dispozitiile speciale cuprinse in prezentul titlu se aplica membrilor bursei de marfuri mentionati la art. 18 alin. (1) lit. a), b) si c) si, dupa caz, lit. e), membrilor compensatori, societatilor de bursa si caselor de compensatie.
Art. 67. – Deschiderea procedurii falimentului unei societati de bursa, unui membru al bursei, unei case de compensatie sau unui membru compensator nu va afecta, sub rezerva fraudei:
a) irevocabilitatea unei tranzactii, validitatea sa fata de terti si obligativitatea garantarii contractelor in curs de derulare in momentul deschiderii procedurii falimentului;
b) sumele, valorile si bunurile mentinute in conturi de catre casa de compensatie, in numele si pe contul membrilor compensatori, precum si cele mentinute in conturi de catre membrii compensatori si membrii bursei de marfuri in nume propriu si pe contul clientilor.
Art. 68. – (1) Dupa deschiderea procedurii de reorganizare judiciara C.N.V.M., in calitate de autoritate de supraveghere, poate hotari masuri de instituire a supravegherii si administrarii speciale a societatilor de bursa conform reglementarilor C.N.V.M.
(2) Dupa deschiderea procedurii falimentului asupra unei societati de bursa membrii bursei de marfuri administrate de aceasta:
a) nu vor mai incheia tranzactii pe pietele la disponibil ale bursei;
b) pot incheia tranzactii pe pietele instrumentelor financiare derivate ale bursei exclusiv in scopul inchiderii pozitiilor deschise la casa de compensatie.
(3) In cazul deschiderii procedurii de faliment toate conturile deschise la o banca pe numele societatii de bursa debitoare vor fi tratate de catre judecatorul-sindic separat de conturile pe care aceasta le-a deschis pe contul membrilor bursei de marfuri administrate.
Art. 69. – (1) Dupa deschiderea procedurii de reorganizare judiciara C.N.V.M., in calitate de autoritate de supraveghere, poate hotari masuri de instituire a supravegherii si administrarii speciale a caselor de compensatie, conform reglementarilor C.N.V.M.
(2) Dupa deschiderea procedurii de faliment asupra unei case de compensatie membrii compensatori ai acesteia pot inregistra contracte futures sau optiuni, exclusiv in scopul inchiderii pozitiilor deschise.
(3) In cazul deschiderii procedurii de faliment toate conturile deschise la o banca pe numele casei de compensatie debitoare vor fi tratate de catre judecatorul-sindic separat de conturile in marja si de garantare specificate la art. 61 alin. (1) lit. a) si b).
Art. 70. – (1) In cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara sau a falimentului toate conturile deschise la o banca pe numele membrului bursei de marfuri debitor vor fi tratate de catre judecatorul-sindic separat de conturile pe care membrul bursei le-a deschis in contul clientilor sai.
(2) In cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara sau a falimentului toate conturile deschise la o banca pe numele membrului compensator debitor vor fi tratate de catre judecatorul-sindic separat de conturile pe care membrul compensator le-a deschis in contul clientilor sai.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) contul in marja si fondurile de garantare vor fi asimilate conturilor deschise in numele clientilor sai in ordinea: cont in marja, fond individual de garantare, fond comun de garantare.
(4) Dupa acoperirea debitelor catre clientii membrului compensator debitor sumele ramase in contul in marja si fondurile de garantare care ii revin membrului compensator, conform regulamentelor casei de compensatie, sunt la dispozitia judecatorului-sindic, in conditiile prevazute de Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile ulterioare.
(5) Soldul conturilor deschise pe numele membrului bursei de marfuri debitor sau membrului compensator debitor nu va putea fi compensat cu soldul rezultand din conturile pe care membrul bursei de marfuri sau membrul compensator le-a deschis in contul clientilor sai.
Art. 71. – (1) Dupa deschiderea procedurii de reorganizare judiciara a unui membru al bursei de marfuri efectuarea de tranzactii de catre acesta se poate face numai cu acordul judecatorului-sindic.
(2) Deschiderea procedurii de reorganizare judiciara a unui membru al bursei de marfuri nu determina anularea obligatiilor ce revin in derularea tranzactiilor incheiate, conform regulilor bursei de marfuri si ale casei de compensatie.
(3) Deschiderea procedurii de lichidare voluntara a unui membru al bursei de marfuri nu determina anularea obligatiilor ce revin in derularea tranzactiilor incheiate, conform regulilor bursei de marfuri si ale casei de compensatie.
Art. 72. – Pentru toate pozitiile deschise la casa de compensatie de catre un membru compensator asupra caruia s-a declansat procedura de reorganizare judiciara, judecatorul-sindic, respectiv administratorul, este obligat sa ia toate masurile necesare pentru a da curs solicitarilor casei de compensatie privind completarea contului in marja, avand posibilitatea sa le inchida sau sa le transfere unui alt membru compensator cu acordul scris al clientilor.
Art. 73. – (1) Nici o tranzactie nu va putea fi incheiata de un membru al bursei de marfuri daca asupra sa a fost deschisa procedura de faliment.
(2) Dupa deschiderea procedurii falimentului asupra unui membru al bursei de marfuri judecatorul-sindic va proceda de indata la identificarea unui alt membru al bursei de marfuri dispus sa preia toate obligatiile in curs ale clientilor acestuia, rezultate din tranzactiile incheiate pe pietele la disponibil si/sau pietele instrumentelor financiare derivate, procedand la transferarea imediata a acestora.
(3) Dupa deschiderea procedurii falimentului asupra unui membru compensator judecatorul-sindic va proceda de indata la identificarea unui alt membru compensator dispus sa preia toate pozitiile deschise ale clientilor acestuia, procedand la transferarea imediata a acestora.

TITLUL VII
Raspunderi si sanctiuni

Art. 74. – Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor adoptate in aplicarea acesteia se sanctioneaza contraventional sau penal, dupa caz.
Art. 75. – Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) desfasurarea neautorizata sau cu incalcarea termenilor prevazuti in autorizatie a oricaror activitati sau operatiuni pentru care prezenta ordonanta de urgenta prevede obligativitatea autorizarii de catre C.N.V.M.;
b) nerespectarea prevederilor legale privind incompatibilitatile desfasurarii unei activitati sau operatiuni;
c) nerespectarea obligatiilor de transparenta si raportare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de regulamentele si instructiunile C.N.V.M. emise in aplicarea acesteia;
d) tinerea evidentelor de catre societatile de bursa, membrii bursei de marfuri, casele de compensatie sau membrii compensatori in alte conditii decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de regulamentele si instructiunile C.N.V.M. emise in aplicarea acesteia;
e) nerespectarea conditiilor exercitarii unei activitati sau a desfasurarii unei operatiuni prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de regulamentele si instructiunile emise de C.N.V.M. in aplicarea acesteia;
f) nerespectarea obligatiilor de certificare a situatiilor financiare sau certificarea lor de persoane neautorizate.
Art. 76. – (1) Savarsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art. 75 se sanctioneaza cu:
a) amenda contraventionala;
b) sanctiuni contraventionale complementare:
1. suspendarea autorizatiei;
2. retragerea autorizatiei;
3. anularea autorizatiei;
4. interzicerea temporara sau definitiva, pentru persoanele fizice sau juridice, a desfasurarii unor servicii legate de pietele reglementate de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) pot fi aplicate cumulativ, dupa caz.
(3) Sanctiunea retragerii, respectiv a anularii autorizatiei se va aplica intotdeauna cumulativ cu interzicerea pe o perioada de minimum 5 ani a desfasurarii direct sau indirect, individual sau impreuna si in legatura cu tertii, de catre contravenientul persoana fizica, a activitatii la care se refera autorizatia.
Art. 77. – (1) Contraventiile prevazute la art. 75 se constata de catre agentii imputerniciti in acest scop de C.N.V.M.
(2) Agentii constatatori pot aplica numai sanctiunea amenzii, in conditiile si in limitele stabilite prin reglementarile C.N.V.M.
(3) La primirea proceselor-verbale de constatare a contraventiilor intocmite de agentii constatatori C.N.V.M. poate dispune extinderea investigatiilor, luarea de masuri conservatorii si audierea persoanelor vizate, precum si sanctionarea persoanelor care se fac vinovate de savarsirea contraventiilor.
(4) Aplicarea sanctiunilor se face prin acte individuale emise de C.N.V.M.; acestea isi produc efectele de la data notificarii lor persoanei sanctionate.
(5) Notificarea se face prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire sau prin publicare in Buletinul C.N.V.M.
Art. 78. – (1) La individualizarea sanctiunii se va tine seama de circumstantele personale si reale ale savarsirii faptei si de conduita faptuitorului.
(2) In cazul savarsirii repetate, in decurs de 3 ani, a uneia dintre contraventiile prevazute la art. 75 sau in cazul savarsirii contraventiei de catre o persoana sanctionata pentru savarsirea, in decurs de 3 ani precedand constatarea acesteia, a unei alte contraventii dintre cele prevazute la art. 75, cumulativ cu sanctiunea stabilita, alta decat amenda, se aplica si maximul amenzii prevazute pentru ultima contraventie savarsita.
(3) In cazul constatarii savarsirii a doua sau mai multe contraventii ce urmeaza sa fie sanctionate, sanctiunile principale prevazute pentru fiecare dintre ele se cumuleaza.
(4) Pentru contraventiile savarsite in conditiile alin. (2) si (3) aplicarea dispozitiilor alin. (1) se face numai cu privire la stabilirea duratei interzicerii exercitarii activitatilor la care se refera autorizatia.
Art. 79. – (1) Limitele amenzilor se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) intre 0,5 si 5% din capitalul varsat, in functie de gravitatea faptei savarsite, pentru persoanele juridice;
b) intre 3.000.000 lei si 3.000.000.000 lei pentru persoanele fizice.
(2) Limitele minime si maxime ale amenzilor se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
(3) In cazul sanctiunilor contraventionale cu amenda nu se aplica prevederile art. 28 si 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
Art. 80. – C.N.V.M. poate sanctiona cu avertisment scris sau publicat faptele savarsite din culpa care nu au cauzat daune patrimoniale semnificative sau prejudicii de alta natura persoanelor fizice sau juridice aflate sub incidenta prezentei ordonante de urgenta ori protectiei investitorilor, daca asemenea fapte nu sunt savarsite in conditiile art. 78 alin. (2) sau (3).
Art. 81. – (1) In cazul sanctionarii persoanelor juridice, C.N.V.M. poate aplica sanctiuni cel mult egale prin gravitate pentru contraventia respectiva si persoanelor fizice carora, in calitate de administratori, reprezentanti legali sau exercitand, de drept si de fapt, functii de conducere ori exercitand cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, le este imputabila respectiva contraventie pentru ca, desi puteau si trebuiau sa previna savarsirea ei, nu au facut-o.
(2) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) sunt tinute si la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta care constituie contraventie. Daca fapta este imputabila mai multor persoane, acestea sunt tinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
Art. 82. – Termenul de prescriptie pentru aplicarea sanctiunii contraventionale si a executarii sanctiunii contraventionale este de 3 ani.
Art. 83. – (1) Savarsirea cu intentie a faptelor prevazute la art. 53, 55 si 75 lit. a) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda in limitele prevazute la art. 79 alin. (1) lit. b) si cu pedeapsa accesorie a interdictiei prevazute la art. 76 alin. (1) lit. b) pct. 4.
(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda in limitele prevazute la art. 79 alin. (1) lit. b) accesarea cu intentie de catre persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzactionare.

TITLUL VIII
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 84. – (1) C.N.V.M. va elabora si va adopta reglementarile necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(2) Normele de reglementare, respectiv regulamentele si instructiunile emise de C.N.V.M. in aplicarea prezentei ordonante de urgenta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 85. – Desfasurarea oricarei activitati de tipul celor reglementate prin prezenta ordonanta de urgenta si a reglementarilor C.N.V.M. aplicabile in materie, precum si utilizarea in legatura cu aceste activitati a sintagmelor: bursa, bursa de marfuri, societate de bursa, casa de compensatie, membru al bursei de marfuri, consiliul bursei de marfuri, piata reglementata de instrumente financiare derivate, societate de brokeraj, trader sau a altora similare, precum si derivatele denumirilor acestora, fara autorizarea C.N.V.M., vor fi sanctionate conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
Art. 86. – (1) Pana la emiterea reglementarilor prevazute la art. 84 alin. (1) raman in vigoare normele reglementate existente, astfel cum sunt modificate prin prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Bursele de marfuri, casele de compensatie si societatile de brokeraj infiintate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor reorganiza in termen de 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a reglementarilor emise de C.N.V.M.
(3) Pentru casele de compensatie autorizate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta C.N.V.M. va stabili prin regulament data limita pana la care acestea vor face, daca este cazul, majorarile de capital social necesare.
Art. 87. – Societatile de bursa si casele de compensatie au dreptul sa constituie provizioane de risc, deductibile la calculul profitului impozabil, pentru operatiunile realizate pe pietele instrumentelor financiare derivate.
Art. 88. – (1) Pana la momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana entitatile reglementate de autoritati ale statelor membre vor fi asimilate cu cele autorizate de C.N.V.M., pe baza de reciprocitate.
(2) Dupa integrarea Romaniei in Uniunea Europeana entitatile reglementate ale statelor membre pot opera pe pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare din Romania fara a fi necesara autorizarea acestora de catre C.N.V.M.
Art. 89. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 69/1997 privind pietele reglementate de marfuri, servicii si instrumente derivate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 129/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 3 august 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
–––––
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Victoria Anghelache

Bucuresti, 13 martie 2002.
Nr. 27.