Ordonanta de urgenta 27 din 2003

din 18/04/2003
Versiune actualizata la data de 22/07/2010

privind procedura aprobarii tacite@

___________
@Text actualizat la data de 22.07.2010. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– Legea nr. 486/2003
– Legea nr. 157/2010 publicata in MOF nr. 496 din 19/07/2010.

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. – (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza procedura aprobarii tacite ca modalitate alternativa de emitere sau reinnoire a autorizatiilor de catre autoritatile administratiei publice, avand la baza urmatoarele obiective:
a) inlaturarea barierelor administrative din mediul de afaceri;
b) responsabilizarea autoritatilor administratiei publice in vederea respectarii termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizatiilor;
c) impulsionarea dezvoltarii economice prin oferirea unor conditii cat mai favorabile intreprinzatorilor, implicand costuri de autorizare cat mai reduse;
d) combaterea coruptiei prin diminuarea arbitrarului in decizia administratiei;
e) promovarea calitatii serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative.
(2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica, dupa caz:
a) procedurilor de emitere a autorizatiilor;
b) procedurilor de reinnoire a autorizatiilor;
c) procedurilor de reautorizare ca urmare a expirarii termenului de suspendare a autorizatiilor sau a indeplinirii masurilor stabilite de organele de control competente.
Art. 2. – (1) Procedura aprobarii tacite se aplica tuturor autorizatiilor emise de autoritatile administratiei publice, cu exceptia celor emise in domeniul activitatilor nucleare, a celor care privesc regimul armelor de foc, munitiilor si explozibililor, regimul drogurilor si precursorilor, cat si a autorizatiilor din domeniul sigurantei nationale.
(2) Guvernul poate stabili, prin hotarare, la propunerea motivata a fiecarei autoritati a administratiei publice interesate, si alte exceptii de la aplicarea procedurii aprobarii tacite.
Art. 3. – (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
a) autorizatie – actul administrativ emis de autoritatile administratiei publice competente prin care se permite solicitantului desfasurarea unei anumite activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii; notiunea de autorizatie include si avizele, licentele, permisele, aprobarile sau alte asemenea operatiuni administrative prealabile ori ulterioare autorizarii;
b) procedura aprobarii tacite – procedura prin care autorizatia este considerata acordata daca autoritatea administratiei publice nu raspunde solicitantului in termenul prevazut de lege pentru emiterea respectivei autorizatii.
(2) Raspunsul negativ al autoritatii administratiei publice competente, in termenul prevazut de lege pentru emiterea autorizatiei, nu echivaleaza cu aprobarea tacita.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 486/2003.

Art. 4. – (1) Autoritatile administratiei publice care au competenta de a emite autorizatii au obligatia de a afisa la sediul acestora si, dupa caz, pe pagina proprie de internet lista autorizatiilor carora li se aplica procedura aprobarii tacite din domeniul de activitate al autoritatilor respective, precum si, pentru fiecare tip de autorizatie, urmatoarele informatii:@
a) formularul cererii care trebuie completata de catre solicitant, precum si modul de completare a acesteia;
b) lista cu toate documentele necesare pentru eliberarea autorizatiei si modul in care acestea trebuie prezentate autoritatii administratiei publice;
c) toate informatiile privind modul de intocmire a documentelor si, daca este cazul, indicarea autoritatilor administratiei publice care au competenta de a emite acte administrative ce fac parte din documentatia ce trebuie depusa, precum: adresa, numarul de telefon sau fax, programul de lucru cu publicul.
(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) se aduce la indeplinire in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Informatiile prevazute la alin. (1) vor fi prezentate intr-o forma clara, indicandu-se exemple concrete. Autoritatile administratiei publice vor elabora ghiduri privind procedura de autorizare si constituirea documentatiei care sta la baza emiterii unei autorizatii.@
(4) Autoritatile administratiei publice care au competenta de a emite autorizatii au obligatia de a furniza o copie cuprinzand informatiile prevazute la alin. (1), la cererea oricarei persoane interesate.@
(5) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati a administratiei publice de a indeplini obligatiile prevazute la alin. (1) si (3) constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.@
___________
@Partea introductiva a alin. (1) a fost modificata prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 157/2010.
– Alin. (3) si (4) au fost modificate prin art. I, pct. 2 din Legea nr. 157/2010.
– Alin. (5) a fost introdus prin art. I, pct. 3 din Legea nr. 157/2010.

Art. 5. – In scopul simplificarii procedurilor administrative, autoritatile administratiei publice efectueaza o analiza a tuturor conditiilor cerute pentru emiterea autorizatiilor si identifica acele conditii care nu sunt absolut necesare, in vederea eliminarii sau a inlocuirii acestora cu declaratii pe propria raspundere.
Art. 6. – (1) Autorizatia se considera acordata sau, dupa caz, reinnoita daca autoritatea administratiei publice nu raspunde solicitantului in termenul prevazut de lege pentru emiterea sau reinnoirea respectivei autorizatii.
(2) Daca legea nu prevede un termen pentru solutionarea cererii de autorizare, autoritatile administratiei publice sunt obligate sa solutioneze cererea de autorizare in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.
(3) Solicitantul autorizatiei depune, o data cu cererea, documentatia completa, intocmita potrivit prevederilor legale care reglementeaza procedura de autorizare respectiva si potrivit informatiilor furnizate de autoritatea administratiei publice in conditiile art. 4 alin. (1).
(31) La depunerea cererii privind eliberarea sau reinnoirea autorizatiei, solicitantul va primi, in scris, din partea autoritatii administratiei publice, pe langa numarul si data inregistrarii cererii, si informatii exprese cu privire la termenul legal de solutionare a acesteia, cu mentiunea ca cererea respectiva este supusa sau nu procedurii aprobarii tacite.@
(32) Informatiile prevazute la alin. (31) se transmit si in cazul in care este posibila depunerea cererilor in versiune electronica.@
(4) In cazul in care constata o neregularitate a documentatiei depuse, autoritatea administratiei publice va notifica acest fapt solicitantului autorizatiei cu cel putin 10 zile inainte de expirarea termenului prevazut de lege pentru emiterea respectivei autorizatii, daca acest termen este mai mare de 15 zile, sau cu cel putin 5 zile inainte de expirarea termenului prevazut de lege pentru emiterea autorizatiei, daca acest termen este mai mic de 15 zile. Autoritatea administratiei publice va preciza totodata si modul de remediere a neregularitatii constatate.
(5) Pentru situatiile prevazute la alin. (4), termenul de emitere sau, dupa caz, de reinnoire a autorizatiei se prelungeste in mod corespunzator cu 10 zile, respectiv cu 5 zile.@
__________
@Alineatul (5) a fost introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 486/2003.
– Alin. (31) si (32) au fost introduse prin art. I, pct. 4 din Legea nr. 157/2010.

Art. 7. – (1) Dupa expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea autorizatiei si in lipsa unei comunicari scrise din partea autoritatii administratiei publice, solicitantul poate desfasura activitatea, presta serviciul sau exercita profesia pentru care s-a solicitat autorizarea.
(2) Pentru obtinerea documentului oficial prin care se permite desfasurarea activitatii, prestarea serviciului sau exercitarea profesiei, solicitantul se poate adresa autoritatii in cauza sau direct instantei judecatoresti.
Art. 8. – (1) In situatia in care solicitantul s-a adresat, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2), autoritatii administratiei publice in cauza, acesta ii aduce la cunostinta existenta cazului de aprobare tacita cu privire la orice act supus aprobarii tacite, potrivit legii, si solicita totodata eliberarea, prin registratura autoritatii respective, a unui document oficial prin care sa se confirme faptul ca nu a fost eliberat, in termenul prevazut de lege, niciun raspuns cu privire la solicitarea sa.
(2) Documentul prevazut la alin. (1) permite solicitantului desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii si se elibereaza in termen de 5 zile de la solicitare.
(3) Documentul prevazut la alin. (1) tine loc de autorizatie in toate situatiile, inclusiv in fata organelor de control, cu exceptia autorizatiei care este valida numai in forma standard, expres reglementata de lege.
(4) In cazul in care autoritatea administratiei publice respective nu raspunde sau refuza sa elibereze documentul prevazut la alin. (1), prin care permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, precum si in cazul in care autorizatia este valida numai in forma standard, expres reglementata de lege, solicitantul se poate adresa instantei judecatoresti, potrivit procedurii stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.@
___________
@Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 5 din Legea nr. 157/2010.

Art. 9. – (1) In situatia in care solicitantul se adreseaza direct instantei judecatoresti, potrivit art. 7 alin. (2), parcurgerea procedurii prevazute la art. 8 nu este obligatorie.
(2) Cererea de chemare in judecata a autoritatii administratiei publice avand ca obiect constatarea aprobarii tacite se introduce la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta.
(3) Instanta va solutiona cererea in termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cu citarea partilor.@
(4) Cererea este scutita de taxa de timbru.
__________
@Alin. (3) a fost modificat prin art. I, pct. 6 din Legea nr. 157/2010.

Art. 10. – (1) Reclamantul depune la instanta, anexata la cererea de chemare in judecata, copia cererii de autorizare purtand numarul si data inregistrarii la autoritatea administratiei publice parate, insotita de intreaga documentatie depusa la aceasta, precum si de mentiunile prevazute la art. 6 alin. (31).@
(2) Autoritatea administratiei publice poate invoca in apararea sa existenta unui raspuns adresat solicitantului autorizatiei in termenul prevazut de lege sau, dupa caz, a notificarii transmise potrivit art. 6 alin. (4).
__________
@Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 7 din Legea nr. 157/2010.

Art. 11. – (1) Daca instanta constata existenta raspunsului autoritatii administratiei publice sau, dupa caz, a notificarii transmise potrivit art. 6 alin. (4), purtand data postei de la locul de expediere a corespondentei sau data la care solicitantul a luat cunostinta de raspuns, anterioare expirarii termenului legal pentru emiterea autorizatiei, respinge cererea reclamantului.
(2) In cazul in care instanta constata indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta privind aprobarea tacita, pronunta o hotarare prin care obliga autoritatea administratiei publice sa elibereze documentul oficial prin care se permite solicitantului sa desfasoare o anumita activitate, sa presteze un serviciu sau sa exercite o profesie.
(3) Hotararile se redacteaza in termen de 10 zile de la pronuntare si sunt irevocabile.
Art. 12. – (1) Daca, in urma admiterii actiunii, autoritatea administratiei publice nu indeplineste obligatia prevazuta la art. 11 alin. (2) in termenul stabilit prin hotararea judecatoreasca, la cererea reclamantului, instanta poate obliga conducatorul autoritatii administratiei publice in sarcina careia s-a stabilit obligatia la plata unei amenzi judiciare reprezentand 20% din salariul minim net pe economie pentru fiecare zi de intarziere, precum si la plata unor despagubiri pentru daunele cauzate prin intarziere.
(2) Cererea se judeca de urgenta si este scutita de taxa de timbru.
(3) Hotararea poate fi atacata cu recurs, in termen de 5 zile de la pronuntare.
Art. 13. – (1) Daca se solicita aplicarea amenzii judiciare prevazute la art. 12 alin. (1), conducatorul autoritatii administratiei publice poate chema in garantie persoanele vinovate de neexecutarea hotararii.
(2) Pentru recuperarea despagubirilor acordate potrivit art. 12 alin. (1) si suportate de autoritatea administratiei publice, conducatorul acesteia poate introduce actiune, potrivit dreptului comun, impotriva celor vinovati de neexecutarea hotararii, daca prin lege nu se dispune altfel.
Art. 14. – (1) Constituie abatere disciplinara, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, fapta functionarului public sau a personalului contractual din vina caruia autoritatea administratiei publice nu a raspuns in termenul prevazut de lege, aplicandu-se procedura aprobarii tacite pentru acordarea sau reinnoirea unei autorizatii, si se sanctioneaza potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii.
(2) Fapta prevazuta la alin. (1) poate angaja si raspunderea civila, patrimoniala sau penala, dupa caz, a functionarului public.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 486/2003.

Art. 15. – Fapta unei persoane de a invoca in fata unei autoritati sau institutii publice existenta unei autorizari ca urmare a procedurii aprobarii tacite, omitand cu stiinta prezentarea raspunsului sau a notificarii primite in cadrul procesului de autorizare potrivit art. 6 alin. (4), constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.
Art. 151. – Fapta functionarului public care, avand cunostinta de solicitarea de autorizare si de documentatia acesteia, cu buna stiinta nu solutioneaza cererea in termenul prevazut de lege si face sa intervina prezumtia legala a aprobarii tacite constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.@
__________
@Articolul a fost introdus prin art. I pct. 6 din Legea nr. 486/2003.

Art. 152. – Exercitarea activitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) in afara autorizarii exprese a autoritatii publice competente constituie infractiunea prevazuta de art. 281 din Codul penal si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani.@
__________
@Articolul a fost introdus prin art. I pct. 6 din Legea nr. 486/2003.

Art. 16. – (1) In cazul in care, dupa obtinerea documentului oficial prin care se permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, autoritatea administratiei publice constata neindeplinirea unor conditii importante prevazute pentru eliberarea autorizatiei, aceasta nu va putea anula documentul, ci va notifica de indata titularului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, neregularitatile constatate, modul de remediere a tuturor deficientelor identificate, precum si termenul in care titularul trebuie sa respecte aceasta obligatie. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile si incepe sa curga de la primirea notificarii.@
(2) Autoritatea administratiei publice va anula documentul oficial prin care se permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, acordat potrivit procedurii reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, in cazul in care constata neindeplinirea unor conditii care aduc o grava atingere interesului public, sigurantei nationale, ordinii sau sanatatii publice si care nu pot fi remediate sau in cazul in care deficientele identificate nu au fost remediate in termenul stabilit potrivit alin. (1).
(3) Impotriva actului administrativ prin care se anuleaza documentul oficial titularul se poate adresa instantei de contencios administrativ competente.
___________
@Alin. (1) a fost modificata prin art. I, pct. 8 din Legea nr. 157/2010.

Art. 161. – Autoritatile administratiei publice competente au obligatia de a controla modul de desfasurare a activitatilor efectuate pe baza aprobarii tacite si de a lua masurile legale ce se impun.@
__________
@Articolul a fost introdus prin art. I pct. 7 din Legea nr. 486/2003.

Art. 17. – Procedura aprobarii tacite se aplica cererilor de autorizare depuse dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 18. – Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
–––––
p. Ministrul justitiei,
Cristina Tarcea,
secretar de stat
Ministrul dezvoltarii si prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Bucuresti, 18 aprilie 2003.
Nr. 27.