Noutăți legislative aplicabile de la începutul anului 2018

In cele ce urmeaza va prezentam cele  mai importante modificări aduse Codului fiscal si noutati legislative aplicabile de la începutul anului 2018:

 • În Monitorul Oficial nr. 885/10.11.2017 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Vă prezentăm în cele ce urmează sumarul principalelor modificări aduse de acest act normativ:

Impozit pe profit 2018

 • introducerea unui nou capitol în Codul fiscal prin care sunt transpuse mai multe prevederi. Acestea sunt expuse in cadrul Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, prin care sunt reglementate următoarele:
  • introducerea unor noi reguli privind limitarea deductibilității dobânzii şi a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic – astfel, prevederile anterioare în acest sens care aveau în vedere criteriul gradului de îndatorare şi a nivelului ratei dobânzii NU mai sunt aplicabile de la începutul anului 2018;
  • introducerea unor prevederi care reglementează regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare;
  • introducerea unei reguli generale anti-abuz;
  • introducerea unor noi reguli fiscale privind societățile străine controlate.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor 2018

 • eliminarea din cadrul definiției microîntreprinderilor a prevederilor cu privire la exceptarea de la aplicarea regimului microîntreprinderilor a societăţilor care desfășoară activitatea în anumite domenii. Aici se incadreaza domeniul bancar, asigurări, jocuri de noroc, exploatare, consultanță și management – astfel, începând cu anul 2018, impozitarea pe veniturile microîntreprinderilor poate fi aplicată și acestor societăți;
 • majorarea plafonului până la care o societate se poate califica ca plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor de la 500.000 Euro la 1.000.000 Euro;
 • abrogarea prevederilor conform cărora societățile care dețin un capital social de cel puțin 45.000 lei ar fi putut opta pentru aplicarea regimului de impozit pe profit.

Impozit pe venit 2018

 • reducerea cotei de impozitare de la 16% la 10%. De asemenea, pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală, se reduce cota de impozitare pentru reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți anticipate de la 10% la 7%;
 • modificarea nivelului deducerilor personale aplicabile veniturilor din salarii. Concret, valorile se indexează în funcţie de salariul minim pe economice aplicabil de la 1 ianuarie 2018 în sumă de 1.900 lei.

Ce alte noutăți legislative aplicabile de la începutul anului 2018 au mai fost adăugate?

Contribuții sociale obligatorii 2018

 • modificarea sistemului de impunere a contribuțiilor sociale obligatorii

Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018, pentru veniturile din salarii, persoanele fizice care au calitatea de angajat datorează contribuția de asigurări sociale în cotă de 25% și contribuția de asigurări sociale de sănătate în cotă de 10%. Angajatorii datorează contribuția asiguratorie pentru muncă în cotă de 2,25%. Angajatorii mai pot datora și contribuții de asigurări sociale în cotă de 4% în cazul condițiilor deosebite de muncă sau în cotă de 8% în cazul condițiilor speciale de muncă, după caz.

Modificari pentru venituri din activități independente, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură sau venituri din alte surse. Acestea fac referire la modalitatea de impunere a contribuțiilor datorate conform reglementărilor fiscale, inclusiv asupra determinării bazei de calcul.

Taxa pe valoarea adăugată 2018 (TVA 2018)

 • introducerea unei noi prevederi conform căreia organele fiscale au dreptul de a refuza deducerea TVA dacă pot demonstra cu certitudine faptul că persoana impozabilă știa sau ar fi trebuit să știe că operațiunea în urma căreia s-a născut dreptul de deducere era implicată într-o fraudă privind taxa pe valoarea adăugată care a intervenit în amonte sau în aval în lanțul de livrări/prestări.

Accize și alte taxe speciale 2018

 • modificări aduse calculului de impozit pe mijloacele de transport.

Mecanismul de plată defalcată a TVA

În Monitorul Oficial nr. 1036/28.12.2017 a fost publicată Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

În plus față de aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017, Legea nr. 275/2017 a adus și o serie de modificări mecanismului de plată defalcată a TVA. Cea mai importantă modificare vizează categoriile de persoane care au obligativitatea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA. Obligativitatea aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA se aplică unei anumite categorii de firme.

Acestea sunt persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care se află în una dintre următoarele situații:

 • înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA restante la bugetul de stat, în condițiile și situațiile specificate de lege;
 • se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Ai nevoie de servicii de protectia muncii?

Contacteaza-ne aici!

Distribuie:

Comments are closed.