ORDIN Nr. 234 din 18 octombrie 2010 pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson

                   ORDIN   Nr. 234 din 18 octombrie 2010

pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson

 

EMITENT:      MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 719 din 28 octombrie 2010

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

 

ART. 1

Se aprobă Procedura de determinare a riscului de arson, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

  1. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 octombrie 2010.

Nr. 234.

 

 

 

 

ANEXA 1

 

PROCEDURA

de determinare a riscului de arson

 

ART. 1

Procedura de determinare a riscului de arson, denumită în continuare procedură, cuprinde etapele practice de parcurs pentru determinarea riscului de arson în vederea prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a acestuia.

ART. 2

Procedura se utilizează de evaluatorii de risc de incendiu, conducătorii operatorilor economici/instituţiilor publice, indiferent de domeniul de activitate, precum şi de către poliţie, serviciile profesioniste/private/voluntare pentru situaţii de urgenţă şi societăţile de asigurări.

ART. 3

Prin arson, în sensul prezentei proceduri, se înţelege un incendiu provocat printr-o acţiune intenţionată, în scopul de a distruge.

ART. 4

Determinarea riscului de arson presupune parcurgerea a 3 etape:

  1. a) etapa I – identificarea şi evaluarea pericolului de arson;
  2. b) etapa a II-a – stabilirea nivelului de protecţie împotriva arsonului;
  3. c) etapa a III-a – compararea riscului calculat cu nivelul-limită acceptabil.

 

Etapa I – Identificarea şi evaluarea pericolului de arson

ART. 5

(1) Identificarea pericolului de arson reprezintă procesul de determinare a factorilor care ar putea genera, contribui şi/sau favoriza producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu intenţionat.

(2) În vederea identificării pericolului de arson se desfăşoară următoarele activităţi:

  1. a) verificarea existenţei factorilor care stau la baza evaluării arsonului, cuprinşi în tabelul nr. 1, şi reperarea punctajului pentru fiecare factor evidenţiat;
  2. b) însumarea punctajului obţinut pentru fiecare factor evidenţiat.

ART. 6

(1) Evaluarea pericolului de arson reprezintă procesul de estimare şi cuantificare a pericolului, determinat pe baza probabilităţii de producere a incendiului intenţionat şi a consecinţelor evenimentului respectiv.

(2) Evaluarea pericolului de arson se realizează prin compararea punctajului obţinut conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) cu datele din tabelul nr. 2.

 

Etapa a II-a – Stabilirea nivelului de protecţie împotriva arsonului

ART. 7

În vederea stabilirii nivelului de protecţie împotriva arsonului se desfăşoară următoarele activităţi:

  1. a) identificarea măsurilor de protecţie îndeplinite şi a punctajului pentru fiecare măsură îndeplinită conform tabelului nr. 3;
  2. b) însumarea punctajului obţinut pentru fiecare măsură îndeplinită;
  3. c) stabilirea nivelului de protecţie împotriva arsonului, prin compararea punctajului total obţinut cu datele din tabelul nr. 4.

 

Etapa a III-a – Compararea riscului calculat cu nivelul-limită acceptabil

ART. 8

(1) Nivelul-limită acceptabil este atins atunci când nivelul de pericol calculat R_ii < 20 şi nivelul de protecţie P_ii > 31.

(2) Riscul de arson se stabileşte pe baza valorilor obţinute pentru ansamblul pericol de arson şi nivel de protecţie împotriva arsonului.

ART. 9

(1) Dacă valorile componentelor riscului de arson sunt peste nivelul-limită acceptabil, evaluatorul propune îndeplinirea de către sistemul evaluat a unor măsuri de protecţie suplimentare.

(2) Propunerile evaluatorului urmăresc aducerea în limitele acceptabile prevăzute de art. 8 alin. (1) a celor două componente ale riscului de arson.

(3) Categoriile de măsuri de protecţie care pot fi adoptate sunt prevăzute exclusiv în tabelul nr. 3.

ART. 10

După îndeplinirea de către sistemul evaluat a măsurilor de protecţie suplimentare propuse de evaluator se reiau activităţile prevăzute la art. 4 până la atingerea nivelului-limită acceptabil.

ART. 11

Tabelele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

Tabelul nr. 1

 

Evaluarea arsonului

 

______________________________________________________________________________

|         Factori care stau la baza evaluării arsonului       | Număr | Puncte |

|_____________________________________________________________|_______|________|

| 1.| Pagube în vecinătate/la operator economic/la instituţie |       |        |

|   | publică                                                 |       |        |

|   |_________________________________________________________|_______|________|

|   | – cauzate probabil de arson                             |       |      5 |

|   |_________________________________________________________|_______|________|

|   | – cauzate în mod cert de arson                          |       |     10 |

|___|_________________________________________________________|_______|________|

| 2.| Au existat incendii inexplicabile în ultimii 5 ani      |       |        |

|   |_________________________________________________________|_______|________|

|   | (incendii mici care au fost descoperite şi stinse       | </= 2 |      5 |

|   | imediat)                                                |       |        |

|   |_________________________________________________________|_______|________|

|   |                                                         | > 2   |     10 |

|___|_________________________________________________________|_______|________|

| 3.| Au avut loc spargeri în ultimii 5 ani                   | </= 2 |     10 |

|   |_________________________________________________________|_______|________|

|   |                                                         | > 2   |     20 |

|___|_________________________________________________________|_______|________|

| 4.| Există o stare de tensiune                              |       |      5 |

|   |_________________________________________________________|_______|________|

|   | – sunt concedieri/vor fi concedieri                     |       |      8 |

|   |_________________________________________________________|_______|________|

|   | – a scăzut productivitatea ca urmare a moralului scăzut |       |      5 |

|   | al salariaţilor                                         |       |        |

|   |_________________________________________________________|_______|________|

|   | – dispute privind condiţiile de lucru                   |       |      5 |

|___|_________________________________________________________|_______|________|

| 5.| Activitatea este sezonieră                              |       |      2 |

|___|_________________________________________________________|_______|________|

| 6.| Acces posibil pentru publicul larg                      |       |      5 |

|___|_________________________________________________________|_______|________|

| 7.| Clădirea este situată într-o zonă izolată               |       |      5 |

|___|_________________________________________________________|_______|________|

| 8.| Clădirea este situată într-o zonă urbană cu probleme    |       |     10 |

|___|_________________________________________________________|_______|________|

| 9.| Amplasarea este într-o zonă unde se adună mulţimi de    |       |      5 |

|   | oameni (de exemplu: un stadion de fotbal, şcoală, spaţii|       |        |

|   | care pot atrage un număr mare de tineri)                |       |        |

|___|_________________________________________________________|_______|________|

| Total puncte                                                |       |        |

|_____________________________________________________________|_______|________|

 

Tabelul nr. 2

 

Calculul nivelului de pericol de arson (R_ii)

 

____________________________________________

|         Puncte       |         R_ii        |

|______________________|_____________________|

| până la 5 puncte     | normal              |

|______________________|_____________________|

| până la 10 puncte    | pericol scăzut      |

|______________________|_____________________|

| până la 20 de puncte | pericol mediu       |

|______________________|_____________________|

| până la 40 de puncte | pericol ridicat     |

|______________________|_____________________|

| 40 de puncte         | pericol foarte mare |

|______________________|_____________________|

 

Tabelul nr. 3

 

Măsurile de protecţie împotriva arsonului şi punctajul aferent

 

______________________________________________________________________________

|              Măsurile de protecţie împotriva arsonului              | Puncte |

|_____________________________________________________________________|________|

|1.  | Zona de pază şi supraveghere                                   |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|    | Pază permanentă a zonei externe şi interne de către cel puţin  |     30 |

|    | două persoane care sunt în legătură prin sistem radio şi       |        |

|    | efectuează patrule regulate monitorizate printr-un sistem de   |        |

|    | pontare. Patrulele sunt supravegheate continuu (de exemplu:    |        |

|    | recepţie, centru de control, monitorizare etc.)                |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Supravegherea în afara orelor de lucru, dar numai cu alte      |     20 |

|    | cerinţe decât mai sus                                          |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Controlul accesului tuturor angajaţilor, vizitatorilor,        |     10 |

|    | furnizorilor, însoţirea vizitatorilor                          |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Supravegherea continuă a intrărilor de paznici/portari,        |     10 |

|    | controlori acces, personal de pază propriu, potrivit legii,    |        |

|    | etc. şi/sau prin camere de televiziune cu circuit închis       |        |

|    | (CCTV); monitoare video sub observaţie într-un dispecerat, uşi |        |

|    | şi porţi controlabile de la un punct central                   |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|2.  | Măsuri împotriva efracţiei                                     |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|2.1.| Măsuri structurale                                             |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|    | Îngrădirea întregii zone cu bariere/porţi de protecţie         |     12 |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Protecţie cu uşi şi ferestre de înaltă securitate. Proceduri de|     10 |

|    | păstrare în siguranţă a cheilor                                |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Faţadă de zidărie sau material asemănător cu o înălţime        |      3 |

|    | deasupra terenului de cel puţin 2 m                            |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Iluminare adecvată a faţadelor şi părţilor sensibile ale zonei |      5 |

|____|________________________________________________________________|________|

|2.2.| Măsuri tehnice                                                 |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|    | Instalaţii/sisteme de alarmare împotriva efracţiei avizate,    |     18 |

|    | potrivit legii, cu transmiterea alarmei într-o incintă ocupată |        |

|    | permanent (de exemplu: recepţie, dispecerat)                   |        |

|    | Supravegherea clădirilor vulnerabile (ferestre, uşi,           |        |

|    | luminatoare etc.)                                              |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Supraveghere internă (detectoare)                              |      7 |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Supraveghere exterioară (sistem de supraveghere la gard,       |     10 |

|    | monitorizare la distanţă, detector activat CCTV etc.)          |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|3.  | Măsuri de securitate la incendiu                               |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|3.1.| Măsuri structurale                                             |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|    | Construcţii cu rezistenţă la foc corespunzătoare               |     10 |

|    | reglementărilor tehnice                                        |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Compartimentare, separări pentru depozite de materiale/        |      5 |

|    | substanţe combustibile şi/sau inflamabile. Amplasare la        |        |

|    | distanţe de siguranţă                                          |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|3.2.| Măsuri tehnice                                                 |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|    | Instalaţii de stingere tip sprinkler care protejează întreaga  |     10 |

|    | clădire şi care sunt protejate contra sabotajelor              |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Sisteme de detecţie, semnalizare şi avertizare a incendiilor   |     10 |

|    | care monitorizează întreaga clădire                            |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|3.3 | Măsuri organizaţionale                                         |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|    | Containere de deşeuri din metal şi cu capace. Containerele sunt|      8 |

|    | protejate împotriva utilizării neautorizate                    |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Depozitele de materiale/substanţe combustibile şi/sau          |      5 |

|    | inflamabile se amplasează la minimum 10 m de clădiri sau în    |        |

|    | conformitate cu reglementările în vigoare                      |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Ordine interioară: căi libere între depozite                   |      3 |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Treceri şi scări libere de materiale combustibile              |      2 |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Închiderea tuturor uşilor cu rol de protecţie împotriva        |      2 |

|    | incendiilor, după orele de lucru                               |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Închiderea tuturor uşilor cu rol de protecţie împotriva        |      5 |

|    | incendiilor în mod automat la detectarea incendiului           |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Eliminarea periodică a gunoiului                               |      2 |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Echipe de supraveghere în stand-by                             |     20 |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Controlul periodic privind măsurile de prevenire a incendiilor,|      3 |

|    | pe bază de check list şi înlăturarea imediată a neregulilor    |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Personal instruit pentru a rezolva în mod eficient cazurile de |     10 |

|    | incendii, în special de alegere corectă şi utilizare a         |        |

|    | stingătoarelor                                                 |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | Un plan dinamic de proceduri pentru situaţii de urgenţă (de    |     10 |

|    | exemplu: răspunsul serviciului de pompieri şi comportamentul   |        |

|    | angajaţilor)                                                   |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| Total puncte                                                        |        |

|_____________________________________________________________________|________|

 

Tabelul nr. 4

 

Stabilirea nivelului de protecţie împotriva arsonului (P_ii)

 

______________________________

|  Puncte | Nivel de protecţie |

|_________|____________________|

| 0 – 30  | scăzut             |

|_________|____________________|

| 31 – 60 | satisfăcător       |

|_________|____________________|

| 61 – 90 | bun                |

|_________|____________________|

| 90      | foarte bun         |

|_________|____________________|

 

–––––