ORDIN nr. 706 din 26 septembrie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 noiembrie 2006

Având în vedere art. 51 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

ART. 1
Prezentul ordin stabileşte cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscului pentru sănătatea şi securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la radiatii optice artificiale.
ART. 2
Prevederile prezentului ordin se aplica tuturor activităţilor în care lucrătorii sunt sau este posibil sa fie expusi, prin natura muncii lor, la riscuri generate de radiatiile optice artificiale.
ART. 3
Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplica în totalitate activităţilor prevăzute la art. 2 şi se completează cu prevederile prezentului ordin.
ART. 4
În înţelesul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:
a) radiatii optice – orice radiatii electromagnetice cu lungimea de unda cuprinsă între 100 nm şi 1 mm;
b) radiatii ultraviolete – radiatii optice cu lungimea de unda cuprinsă între 100 nm şi 400 nm;
c) radiatii din spectrul vizibil şi infrarosu apropiat – radiatii optice cu lungimea de unda cuprinsă între 400 nm şi 1.400 nm;
d) radiatii laser – radiatii optice produse de un laser.
ART. 5
Valorile maxime admise ale expunerii energetice eficace [H(ef)] (mJ/cm²) pentru radiatiile ultraviolete cu acţiune oculara sau cutanata, exprimate în funcţie de lungimea de unda (lambda)(nm) şi de eficacitatea spectrala relativă [S(lambda)] sunt prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 6
Timpii de expunere zilnica admişi în funcţie de iluminarea energetica eficace [E(ef)] (μW/cm²) pentru radiatiile ultraviolete actinice cu acţiune oculara sau cutanata sunt prevăzuţi în anexa nr. 2.
ART. 7
Valorile maxime admise pentru expunerea oculara de natura profesională la radiatii din spectrul vizibil, exprimate prin valorile luminantei energetice eficace L(lambda) şi iluminarii energetice spectrale E(lambda) produse de sursa sunt prevăzute în anexa nr. 3.
ART. 8
Coeficienţii de ponderare spectrala (B(lambda), R(lambda)) pentru evaluarea riscului de leziune retiniana, prezentat de sursele de radiatii vizibile, sunt prevăzuţi în anexa nr. 4.
ART. 9
Valorile maxime admise pentru expunerea oculara de natura profesională la radiatii infrarosii din spectrul apropiat (lambda între 770-1.400 nm), exprimate prin valorile iluminarii energetice E(IR) (mW/cm²), sunt prezentate în anexa nr. 5.
ART. 10
Prezentul ordin se referă la protecţia lucrătorilor în utilizarea produselor cu laser. Un produs cu laser se poate compune dintr-un singur laser sau poate incorpora mai multe lasere într-un sistem complex optic, electric sau mecanic.
ART. 11
Radiatia laser poate prezenta riscuri datorită colimarii foarte bune a fasciculului şi cantităţii mari de energie asociata acestuia, fapt care poate conduce la absorbtia energiei în tesutul biologic.
ART. 12
La aplicarea prezentului ordin se pot lua în considerare prevederile standardelor în vigoare referitoare la securitatea în utilizare a produselor cu lasere.
ART. 13
La evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie sa acorde o atentie deosebita clasificarii unui laser conform standardelor relevante adoptate de Comisia Electrotehnica Internationala şi oricărei clasificari similare în ceea ce priveşte sursele artificiale susceptibile sa provoace leziuni similare celor provocate de laserele din clasa 3B sau 4.
ART. 14
(1) Pentru fiecare clasa de produs cu laser sunt indicate limitele de emisie acceptabile conform anexelor nr. 6-9.
(2) Factorii de corectie C(1) pana la C(7) şi valorile de tranzitie T(1) şi T(2) utilizate în anexele nr. 6-9 sunt definiţi în anexa nr. 10.
ART. 15
(1) Valorile maxime permise ale expunerii energetice (J/cm²), respectiv ale densitatii de putere (W/cm²), la care pot fi expuse ochiul şi pielea fără sa sufere o leziune imediata sau după un timp îndelungat, sunt prevăzute în anexele nr. 11 şi 13.
(2) Valorile prevăzute la alin. (1) sunt determinate de lungimea de unda a radiatiei, pe durata impulsului, de timpul de expunere şi de tesutul expus, iar pentru radiatia din vizibil şi infrarosu apropiat, de dimensiunea imaginii pe retina.
ART. 16
La efectuarea masurarilor şi calculelor valorilor de expunere trebuie utilizate aperturi limitatoare conform indicaţiilor din anexa nr. 12.
ART. 17
Măsurile de securitate în utilizarea produselor cu lasere trebuie stabilite în raport cu clasa de lasere şi au ca scop reducerea posibilitatii de expunere la o radiaţie laser de nivel periculos şi la alte riscuri asociate.
ART. 18
Pentru instalaţiile care funcţionează cu lasere din clasa superioară clasei 3A trebuie desemnat un responsabil cu securitatea laser şi trebuie stabilite măsuri de securitate în utilizare.
ART. 19
În executarea obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa evalueze riscurile în cazul în care lucrătorii sunt expusi la surse artificiale de radiatii optice.
ART. 20
Evaluarea prevăzută la art. 19 trebuie efectuată de către servicii sau persoane competente, ţinându-se seama de prevederile art. 8 şi 18 din Legea nr. 319/2006.
ART. 21
Datele obţinute din evaluarea prevăzută la art. 19 se păstrează într-o forma adecvată pentru a permite consultarea la o data ulterioara.
ART. 22
Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa asigure ca lucrătorii expusi riscurilor generate de radiatiile optice artificiale la locul de munca şi/sau reprezentanţii acestora sa beneficieze de informaţii cu privire la rezultatul evaluării riscurilor prevăzute la art. 19 şi de o instruire corespunzătoare.
ART. 23
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora în ceea ce priveşte aspectele reglementate de prezentul ordin trebuie sa se realizeze în conformitate cu prevederile art. 18 şi 19 din Legea nr. 319/2006.
ART. 24
Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 25
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, solidarităţii
sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

Bucureşti, 26 septembrie 2006.
Nr. 706.
ANEXA 1

VALORILE MAXIME ADMISE ALE EXPUNERII ENERGETICE EFICACE [H(ef) (mJ/cm²)
pentru radiatiile ultraviolete cu acţiune oculara sau cutanata, exprimate în funcţie de lungimea de unda (lambda) (nm) şi de eficacitatea spectrala relativă [S(lambda)]

*T*
┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│Lungimea de │Expunerea │Eficacitatea│Lungimea de │Expunerea │Eficacitatea│
│unda lambda │energetica │spectrala │unda lambda │energetica │spectrala │
│ (nm) │eficace │relativă │(nm) │eficace │relativă │
│ │[H(ef)] │S(lambda) │ │[H(ef)] │S(lambda) │
│ │(mJ/cm˛) │ │ │(mJ/cm˛) │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 180 │ 250 │ 0,012 │ 310 │ 200 │ 0,015 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 190 │ 160 │ 0,019 │ 313 │ 500 │ 0,006 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 200 │ 100 │ 0,030 │ 315 │ 1,0*10^3 │ 0,003 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 205 │ 59 │ 0,051 │ 316 │ 1,3*10^3 │ 0,0024 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 210 │ 40 │ 0,075 │ 317 │ 1,5*10^3 │ 0,0020 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 215 │ 32 │ 0,095 │ 318 │ 1,9*10^3 │ 0,0016 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 220 │ 25 │ 0,120 │ 319 │ 2,5*10^3 │ 0,0012 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 225 │ 20 │ 0,150 │ 320 │ 2,9*10^3 │ 0,0010 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 230 │ 16 │ 0,190 │ 322 │ 4,5*10^3 │ 0,00067 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 235 │ 13 │ 0,240 │ 323 │ 5,6*10^3 │ 0,00054 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 240 │ 10 │ 0,300 │ 325 │ 6,0*10^3 │ 0,00050 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 245 │ 8,3 │ 0,360 │ 328 │ 6,8*10^3 │ 0,00044 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 250 │ 7 │ 0,430 │ 330 │ 7,3*10^3 │ 0,00041 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 254 │ 6 │ 0,500 │ 333 │ 8,1*10^3 │ 0,00037 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 255 │ 5,8 │ 0,520 │ 335 │ 8,8*10^3 │ 0,00034 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 260 │ 4,6 │ 0,650 │ 340 │ 1,1*10^4 │ 0,00028 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 265 │ 3,7 │ 0,810 │ 345 │ 1,3*10^4 │ 0,00024 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 270 │ 3 │ 1,000 │ 350 │ 1,5*10^4 │ 0,00020 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 275 │ 3,1 │ 0,960 │ 355 │ 1,9*10^4 │ 0,00016 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 280 │ 3,4 │ 0,880 │ 360 │ 2,3*10^4 │ 0,00013 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 285 │ 3,9 │ 0,770 │ 365 │ 2,7*10^4 │ 0,00011 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 290 │ 4,7 │ 0,640 │ 370 │ 3,2*10^4 │ 0,000093 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 295 │ 5,6 │ 0,540 │ 375 │ 3,9*10^4 │ 0,000077 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 297 │ 6,5 │ 0,460 │ 380 │ 4,7*10^4 │ 0,000064 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 300 │ 10 │ 0,300 │ 385 │ 5,7*10^4 │ 0,000053 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 303 │ 25 │ 0,190 │ 390 │ 6,8*10^4 │ 0,000044 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 305 │ 50 │ 0,060 │ 395 │ 8,3*10^4 │ 0,000036 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 308 │ 120 │ 0,026 │ 400 │ 1,0*10^5 │ 0,000030 │
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
*ST*

Se pot lua în considerare următoarele valori limita ale expunerii energetice eficace pentru 8 ore de expunere profesională zilnica:

Expunere oculara:
– pentru UV apropiat (UVA: 315 – 400 nm):
H(ef) < 1 J/cm²;
– pentru UV actinic (UVC + UVB: 180 – 315 nm):
H(ef) < 3 mJ/cm²;
Expunerea cutanata neprotejata: (UV: 180 – 400 nm):
H(ef) < 3 mJ/cm².

NOTE:
1. Expunerea energetica eficace H(ef) se calculează după formula:

H(ef) = E(ef) * t,

unde: E(ef) – este iluminare energetica eficace;
t – timpul de expunere, în secunde.

E(ef) se calculează după formula:
*T*

400
E(ef) = Σ E(lambda)*S(lambda)*D(lambda) (mW/cm²),
180

unde: E(lambda) – este iluminare energetica spectrala;
S(lambda) – eficacitatea spectrala relativă;
D(lambda) – banda de lungime de unda (nm).
*ST*

2. Aceste valori se aplica în cazul expunerii ochiului şi pielii la radiatii ultraviolete emise de arcuri electrice, descarcarile în gaze şi vapori, surse fluorescente, incandescente, cat şi celor conţinute de radiatia solara.
3. Aceste valori nu se aplica în cazul radiatiilor ultraviolete emise de laseri, persoanelor fotosensibile sau expuse concomitent la agenţi fotosensibilizanti, precum şi persoanelor cu afakie uni sau bilaterala.
4. Valorile maxime admise pentru energia radiatiilor ultraviolete din aceasta anexa se aplica la surse extinse, care subintind un unghi mai mic de 80°.
În cazul surselor care subintind un unghi mai mare de 80°, măsurătorile se fac pentru unghiuri de 80°.

ANEXA 2

TIMPUL DE EXPUNERE ZILNICA ADMIS ÎN FUNCŢIE DE ILUMINAREA ENERGETICA EFICACE (μW/cm²) PENTRU RADIATIILE ULTRAVIOLETE ACTINICE (lambda : 180 – 315 nm) CU ACŢIUNE OCULARA SAU CUTANATA

*T*
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Timpul de expunere zilnica Iluminare energetica eficace (E(ef)
(μW/cm²)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8 ore 0,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4 ore 0,2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2 ore 0,4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 ora 0,8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
30 minute 1,7
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15 minute 3,3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 minute 5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5 minute 10
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 minut 50
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
30 secunde 100
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 secunde 300
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 secunda 3000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0,5 secunde 6000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0,1 secunde 30000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
ANEXA 3

RADIATII DIN SPECTRUL VIZIBIL ŞI INFRAROSU APROPIAT (400 – 1.400 nm)

În cazul expunerii oculare de natura profesională la radiatii din spectrul vizibil pe o durata zilnica de 8 ore valorile maxime admise se stabilesc în funcţie de valorile luminantei energetice spectrale [L(lambda)] şi ale iluminarii energetice spectrale [E(lambda)] ale sursei, măsurate la nivelul ochiului angajatului.
1. Pentru a preveni efectele termice retiniene provocate de expunerea la radiatii vizibile trebuie respectata următoarea relatie:

*T*
L(R) < 1/(α*t^˝), unde:

L(R)[W/(cm˛*sr)] este luminanta energetica eficace calculată după formula:

1.400
L(R) = Σ L(lambda)R(lambda)D(lambda),
400
*ST*

unde:
L(lambda) [mW/(cm²*nm*s)] este luminanta energetica spectrala;
R(lambda) – riscul de arsura;
D(lambda) – banda de unda (nm);
α (steradian) – unghiul solid sub care e văzută sursa; pentru lampile rectangulare, α se calculează în raport cu cea mai mare dimensiune vizibila după formula α = l/r, unde:
l (cm) este lungimea lampii;
r (cm) – distanta dintre sursa şi ochiul angajatului;
t – timpul de observatie a radiatiilor (sau durata unui impuls în cazul unei lampi care emite sub forma de impulsuri), având valori cuprinse între 1 ms – 10 s.

2. Pentru prevenirea efectelor fotochimice retiniene provocate de expunerea cronica la lumina albastra trebuie respectate următoarele relaţii:
*T*

K(albastru) = L(albastru) * t < 100 J/(cm˛*sr) ; t<10^-4 s şi

700
L(albastru) = Σ L(lambda)*B(lambda)*D(lambda)<10^-2 W/(cm²*sr); t>10^4 s
400
*ST*

unde:
K(albastru)[J/(cm²*sr)] – este luminanta ponderată cu timpul a luminii albastre;
L(albastru)[W/(cm²*sr)] – luminanta energetica eficace a luminii albastre;
L(lambda)[mW/(cm²*nm*s)] – luminanta energetica spectrala;
B(lambda) – riscul legat de lumina albastra;
D(lambda) – banda de lungime de unda (nm).

ANEXA 4

COEFICIENŢII DE PONDERARE SPECTRALA [B(lambda), R(lambda)] PENTRU EVALUAREA
RISCULUI DE LEZIUNE RETINIANA, PREZENTAT DE SURSELE DE RADIATII VIZIBILE

*T*
┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│Lungimea de │Riscul legat│Riscul de │Lungimea de │Riscul legat│Riscul de │
│unda lambda │de lumina │arsura │unda lambda │de lumina │arsura │
│ (nm) │albastra │R(lambda) │(nm) │albastra │ │
│ │B(lambda) │ │ │B(lambda) │R(lambda) │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 305 │ – │ – │ 415 │ 0,8 │ 8 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 310 │ – │ – │ 420 │ 0,9 │ 9 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 315 │ – │ – │ 425 │ 0,95 │ 9,5 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 320 │ – │ – │ 430 │ 0,98 │ 9,8 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 325 │ – │ – │ 435 │ 1,0 │ 10,0 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 330 │ – │ – │ 440 │ 1,0 │ 10,0 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 335 │ – │ – │ 445 │ 0,97 │ 9,7 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 340 │ – │ – │ 450 │ 0,94 │ 9,4 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 345 │ – │ – │ 455 │ 0,9 │ 9,0 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 350 │ – │ – │ 460 │ 0,8 │ 8,0 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 355 │ – │ – │ 465 │ 0,7 │ 7,0 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 360 │ – │ – │ 470 │ 0,62 │ 6,2 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 365 │ – │ – │ 475 │ 0,55 │ 5,5 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 370 │ – │ – │ 480 │ 0,45 │ 4,5 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 375 │ – │ – │ 485 │ 0,4 │ 4,0 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 380 │ – │ – │ 490 │ 0,22 │ 2,2 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 385 │ – │ – │ 495 │ 0,16 │ 1,6 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 390 │ – │ – │ 500-600 │10^[(450- │ 1,0 │
│ │ │ │ │lambda)/50)]│ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 395 │ – │ – │ 600-700 │ 0,001 │ 1,0 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 400 │ 0,1 │ 1,0 │ 700-1049 │ NA │10^[(700- │
│ │ │ │ │ │lambda)/50)]│
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 405 │ 0,2 │ 2,0 │ 1050-1400 │ NA │ 0,2 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 410 │ 0,4 │ 4,0 │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
NA = nu se aplica

*ST*

NOTE:
1. În cazul unei surse a carei luminanta energetica eficace L(albastru) > 10^-2 W/(cm²*sr) în regiunea spectrala a luminii albastre, timpul de expunere zilnica maxim admis se calculează după formula:

t(max)(s) = (10^2[J/(cm²*sr)]) / (L(albastru)[W/(cm²*sr)]).

2. Pentru sursele care subintind un arc mai mic de 11 mrd limitele de mai sus pot fi mărite, dar cu respectarea următoarelor relaţii:

H(albastru) < 10 mJ/cm², t < 10^4 s şi
E(albastru) < 1μW/cm², t > 10^4 s, cu precizarea ca în cazul unei surse a carei iluminare energetica eficace E(albastru) > 1μW/cm², timpul de expunere zilnica maxim admis se calculează după formula:
t(max)(s) = [10 mJ/cm²] / [E(albastru)(μW/cm²)].

ANEXA 5

RADIATII DIN DOMENIUL INFRAROSU APROPIAT

1. Valorile maxime admise pentru expunerea oculara cronica la radiatii infrarosii cu lungimea de unda mai mare de 770 nm sunt exprimate prin iluminarea energetica E(IR), care trebuie sa respecte relaţia:
*T*
1.400
E(IR) = Σ E(lambda)*B(lambda)*D(lambda) < 10mW/cm²
770
*ST*

2. Pentru radiatiile infrarosii cu lungimea de unda între 770 – 1400 nm emise de lampi cu infrarosii sau alte surse şi în absenta unei stimulari vizuale puternice, luminanta energetica L(IR)[W/(cm²*sr)] trebuie sa respecte relaţia:
*T*
1.400
L(IR) = Σ L(lambda)*D(lambda) < 0,6/α
770

*ST*
valabilă pentru observarea prelungită a sursei sub un unghi solid α (radiani).

NOTA:
Aceste limite s-au calculat pentru un diametru pupilar de 7 mm.

ANEXA 6

LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSE LASER DIN CLASA 1

*T*
*Font 10*
┌────────┬────────────┬─────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬────┬─────┬─────┬──────┐
│ Durata│ │ │ │ │ │ │ 3 │ 10 │10^3 │10^4 │
│ de │ │10^-9│ 10^-7 │1,8×10^-5│5×10^-5│1×10^-3│pana│pana │pana │pana │
│ emisie│ │pana │ pana la │ pana la │pana la│pana la│ la │ la │ la │ la │
│ t (s) │ │ la │1,8×10^-5│ 5×10^-5 │1×10^-3│ 3 │ 10 │10^3 │ 10^4│3×10^4│
│Lungimea│ │10^-7│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de unda │ <10^-9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lambda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (nm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴────┴─────┴─────┴──────┤
│180 pana│2,4×10^4 W │ 2,4×10^-5 J │
│la 302,5│ │ │
├────────┤ ├──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│302,5 │ │ 7,9×10^-7 C(2)J[t>T(1)]│7,9×10^-7 C(2)J │
│pana │ │ │ │
│la 315 │ │7,9×10^-7 C(1)J[t<T(1)] │ │
├────────┤ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┬────────────┤
│315 pana│ │ 7,9×10^-7 C(1)J │7,9x │7,9×10^-6 W │
│la 400 │ │ │10^3J│ │
├────────┼────────────┼───────────────┬──────────────────────────────┼─────┴─────┬──────┤
│400 pana│ │ │ │3,9×10^-3 │3,9x │
│la 550 │ │ │ │ C(6)J │10^-7 │
│ │ │ │ │ │C(6)W │
├────────┤ │ │ ├───────────┼──────┤
│550 │200 C(6)W │2×10^-7 C(6)J │ 7×10^-4 t^0,75C(6)J │3,9×10^-3 │3,9x │
│pana │ │ │ │C(3)C(6)J │10^-3 │
│la 700 │ │ │ │ [t>T(2)]│C(3) │
│ │ │ │ │[t<T(2)] │C(6)W │
│ │ │ │ │7×10^-4 │ │
│ │ │ │ │t^0,75C(6)J│ │
├────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┴─────┬─────┴──────┤
│700 pana│200C(4)C(6)W│2×10^-7 │7×10^-4 t^0,75C(4)C(6)J │1,2×10^-2 │
│la 1050 │ │C(4)C(6)J │ │C(4)C(6)J │
├────────┼────────────┼───────────────┴─────────┬──────────────────────────┼────────────┤
│1050 │2×10^3 │2×10^-6 C(6)C(7)J │3,5×10^-3t^0,75 C(6)C(7)J │6×10^-4 │
│pana la │C(6)C(7)W │ │ │C(6)C(7)W │
│1400 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────────────────────┴──────┬───────┬───────┬───┴────────────┤
│1400 │8×10^5 W │ 8×10^-4 J │4,4x │5,4x │ │
│pana la │ │ │10^-3 │10^-2 │ │
│1500 │ │ │t^0,25J│t^0,25J│ │
├────────┼────────────┼────────────────────────────────┴───────┼───────┤ │
│1500 │8×10^6 W │ 8×10^-3 J │ │ │
│pana la │ │ │ 0,1 J │ │
│1800 │ │ │ │ 10^-2 W │
├────────┼────────────┼────────────────────────────────┬───────┼───────┤ │
│1800 │8×10^5 W │ 8×10^-4 J │4,4x │5,4x │ │
│pana la │ │ │10^-3 │10^-2 │ │
│2600 │ │ │t^0,25J│t^0,25J│ │
├────────┼────────────┼──────┬─────────────────────────┴───────┤ │ │
│2600 │8×10^4 W │8x │ 4,4×10^-3 t^0,25J │ │ │
│pana la │ │10^-5J│ │ │ │
│4000 │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────────────┴───────┼────────────────┤
│4000 │10^11W*m^-2 │100 │ 5,6×10^-3 t^0,25J │10^3 W*m^-2 │
│pana la │ │W*m^-2│ │ │
│10^6 │ │ │ │ │
├────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│Pentru factorii de corectie şi unităţi, a se vedea „Notele de la anexele nr. 6-9”. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*

ANEXA 7

LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSELE CU LASER DIN CLASA 2

*T*
┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Lungimea de unda lambda │ Durata de emisie t │ Limita emisiei admise │
│ (nm) │ (s) │ pentru clasa 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│400 pana la 700 │ t < 0,25 │ Aceeaşi limita a │
│ │ t ≥ 0,25 │ emisiei admise ca │
│ │ │ pentru clasa 1 │
│ │ │ C(6)x10^-3 W *) │
├─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┤
│*) Pentru factorul de corectie şi unităţi a se vedea │
│ „Note la anexele nr. 6-9”. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
ANEXA 8

LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSE LASER DIN CLASA 3A

*T*
*Font 10*
┌────────┬────────────┬─────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬────┬─────┬─────┬──────┐
│ Durata│ │ │ │ │ │ │ 3 │ 10 │10^3 │10^4 │
│ de │ │10^-9│ 10^-7 │1,8×10^-5│5×10^-5│1×10^-3│pana│pana │pana │pana │
│ emisie│ │pana │ pana la │ pana la │pana la│pana la│ la │ la │ la │ la │
│ t (s) │ │ la │1,8×10^-5│ 5×10^-5 │1×10^-3│ 3 │ 10 │10^3 │ 10^4│3×10^4│
│Lungimea│ │10^-7│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de unda │ <10^-9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lambda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (nm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴────┴─────┴─────┴──────┤
│180 pana│1,2×10^5 W │ 1,2×10^-4J şi 30 J*m^-2 │
│la 302,5│ şi │ │
├────────┤3×10^10 ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│302,5 │ W*m^-2 │ 4×10^-6 C(2)J şi C(2)J*m^-2[t>T(1)]│4×10^-4C(2)J│
│pana │ │ │ şi │
│la 315 │ │4×10^-6 C(1)J şi C(1)J*m^-2[t<T(1)] │C(2)J*m^-2 │
├────────┤ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┬──────┤
│315 pana│ │ 4×10^-6 C(1)J şi C(1)J*m^-2 │4x │4x │
│la 400 │ │ │10^-2│10^-5W│
│ │ │ │J şi │şi 10 │
│ │ │ │10^4 │W*m^-2│
│ │ │ │J* │ │
│ │ │ │m^-2 │ │
├────────┼────────────┼───────────────┬─────────────────────────┬──────────┴─────┴──────┤
│400 pana│1000C(6)W şi│10^-6 C(6)J şi │3,5×10^-3 t^0,75C(6)J şi │5×10^-3 t^0,75C(6)W şi │
│la 700 │5×10^6 C(6) │5×10^-3C(6) │18 t^0,75C(6)J*m^-2 │25 C(6)W*m^-2 │
│ │W*m^-2 │J*m^-2 │ │ │
├────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────────────┴────────────────┬──────┤
│700 │1000 │10^-6 C(4)C(6)J│ 3,5×10^-3 t^0,75C(4)C(6)J şi │6x │
│pana │C(4)C(6)W şi│ şi │ 18 t^0,75C(4)C(6)J*m^-2 │10^-4 │
│la 1050 │5×10^6 │5×10^-3 │ │C(4) │
│ │C(4)C(6) │C(4)C(6)J*m^-2 │ │C(6)W │
│ │W*m^-2 │ │ │şi 3,2│
│ │ │ │ │C(4) │
│ │ │ │ │C(6) │
│ │ │ │ │W*m^-2│
│ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼───────────────┴─────────┬────────────────────────────────┼──────┤
│1050 │10^4 │10^-5C(6)C(7)J şi │1,8×10^-2t^0,75C(6)C(7)J şi │3x │
│pana │C(6)C(7)W şi│5×10^-2C(6)C(7)J*m^-2 │ 90t^0,75C(6)C(7)J*m^-2 │10^-3 │
│la 1400 │5×10^7 │ │ │C(6) │
│ │C(6)C(7) │ │ │C(7)W │
│ │W*m^-2 │ │ │şi 16 │
│ │ │ │ │C(6) │
│ │ │ │ │C(7) │
│ │ │ │ │W*m^-2│
│ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────────────────────┴──────┬────────────┬───────┬────┴──────┤
│1400 │4×10^6 W şi │ 4×10^-3 J şi │2,2×10^-2 │0,27 │ │
│pana la │10^12W*m^-2 │ 10^3J*m^-2 │t^0,25J şi │t^0,25J│ │
│1500 │ │ │5600 t^0,25 │ şi │ │
│ │ │ │J*m^-2 │5600 │ │
│ │ │ │ │t^0,25 │ │
│ │ │ │ │J*m^-2 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼────────────────────────────────┴────────────┼───────┤ │
│1500 │4×10^7 W şi │ 4×10^-2 J şi │0,5J şi│ │
│pana la │10^13W*m^-2 │ 10^4 J*m^-2 │10^4 │5×10^-2 W │
│1800 │ │ │J*m^-2 │ şi │
├────────┼────────────┼────────────────────────────────┬────────────┼───────┤10^3 W*m^-2│
│1800 │4×10^6 W şi │ 4×10^-3 J şi │2,2×10^-2 │0,27 │ │
│pana la │10^12W*m^-2 │ 10^3J*m^-2 │t^0,25J şi │t^0,25J│ │
│2600 │ │ │5600 t^0,25 │ şi │ │
│ │ │ │J*m^-2 │5600 │ │
│ │ │ │ │t^0,25 │ │
│ │ │ │ │J*m^-2 │ │
├────────┼────────────┼──────┬─────────────────────────┴────────────┤ │ │
│2600 │4×10^5 W şi │4x │ 2,2×10^-2 t^0,25J şi │ │ │
│pana la │10^11 W*m^-2│10^-4J│ 5,6×10^3 t^0,25 J*m^-2 │ │ │
│4000 │ │şi 100│ │ │ │
│ │ │J*m^-2│ │ │ │
├────────┼────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┴───────┼───────────┤
│4000 │10^11 W*m^-2│100 │ 5,6×10^-3 t^0,25J*m^-2 │10^3 W*m^-2│
│pana la │ │W*m^-2│ │ │
│10^6 │ │ │ │ │
├────────┴────────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│Pentru factorii de corectie şi unităţi, a se vedea „Notele de la anexele nr. 6-9”. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*

ANEXA 9

LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSELE CU LASER DIN CLASA 3B

*T*
┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│ Durata de│ │ │ │
│ emisie t │ │ │ │
│ (s) │ │ │ │
│Lungimea │ < 10^-9 │10^-9 pana la 0,25 │0,25 pana la │
│de unda │ │ │ 3 x 10^4 │
│lambda │ │ │ │
│ (nm) │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│180 pana la 302,5 │ 3,8 x 10^5 W │ 3,8 x 10^-4 J │ 1,5 x 10^-3 W │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│302,5 pana la 315 │1,25 x 10^4 C(2)W │ 1,25 x 10^-5 C(2)J │ 5 x 10^-5 C(2)W │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│315 pana la 400 │ 1,25 x 10^8 W │ 0,125 J │ 0,5 W │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│400 pana la 700 │ 3 x 10^7 W │0,03 J pentru t<0,06 s│ 0,5 W │
│ │ │0,5 W pentru t≥0,06 s │ │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│700 pana la 1050 │ 3 x 10^7 C(4) W │0,03 C(4) pentru │ │
│ │ │ t<0,06 C(4) s │ 0,5 W │
│ │ │0,5 W pentru │ │
│ │ │t≥0,06 C(4) s │ │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│1050 pana la 1400 │ 1,5 x 10^8 W │ 0,15 J │ 0,5 W │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│1400 pana la 10^6 │ 1,25 x 10^8 W │ 0,125 J │ 0,5 W │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤
│Pentru factorii de corectie şi unităţi a se vedea „Note la anexele nr. 6-9”. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*

Note la anexele nr. 6 pana la 9
1. Nu exista decât un număr limitat de dovezi privind efectele expunerilor pentru durate mai mici de 10^-9 s. Limitele emisiei accesibile (AEL) pentru aceste durate de expunere au fost extrapolate menţionând iradianta sau puterea radianta aplicabilă la 10^-9 s.
2. Factorii de corectie C(1) pana la C(7) şi valorile de tranzitie T(1) şi T(2) utilizaţi în anexele nr. 6-9 sunt definiţi prin expresiile prezentate în anexa nr. 10.
3. A se vedea anexa nr. 12 pentru diafragmele de limitare.
4. În formulele din anexele nr. 6-10 şi în aceste note, lungimea de unda lambda trebuie exprimată în nanometri şi durata de emisie t trebuie exprimată în secunde.
ANEXA 10

FACTORII DE CORECTIE C(1) PANA LA C(7) ŞI VALORILE DE TRANZITIE T(1) ŞI T(2)
UTILIZATE ÎN ANEXELE NR. 6-9

*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Parametru Domeniu spectral │
│ (nm) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C(1) = 5,6 x 10^3 t^0,25 302,5 pana la 400 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│T(1) = 10^[0,8(lambda-295)] x 10^-15 s 302,5 pana la 315 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C(2) = 10^[0,2(lambda-295)] 302,5 pana la 315 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│T(2) = 10 x 10^[0,02(lambda-550)] s 550 pana la 700 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C(3) = 10^[0,015(lambda-550)] 550 pana la 700 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C(4) = 10^[0,002(lambda-770)] 700 pana la 1050 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C(4) = 5 *) 1050 pana la 1400 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C(5) = N^-Ľ **) 400 pana la 10^6 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C(6) = l pentru α ≤ α(min) 400 pana la 1400 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C(6) = α/α(min) pentru α(min) < α ≤ α(max) 400 pana la 1400 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C(6) = α(max)/α(min) pentru α > α(max) 400 pana la 1400 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C(7) = l 1050 pana la 1150 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C(7) = 10^[0,018(lambda-1150)] 1150 pana la 1200 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C(7) = 8 1200 pana la 1400 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│*) Neutilizat în tabelele AEL. A se vedea MPE pentru piele. │
│**) C(5) se aplica numai pentru duratele impulsurilor mai mici decât 0,25 s. │
│ N este numărul total de impulsuri într-o perioada data de timp în cazul │
│expunerii la impulsuri laser repetitive. │
│ α este unghiul subintins de o sursa extinsă. Unitatea de măsura este │
│radian (rad). │
│ α(min) este unghiul subintins de o sursa pentru care este aplicabil │
│criteriul sursei extinse exprimat în rad. │
│ α(max) este valoarea unghiului subintins de o sursa aparenta dincolo │
│de care MPE şi AEL sunt independente de dimensiunea sursei [α(max) = 0,1 rad].│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
ANEXA 11

EXPUNEREA MAXIMA PERMISĂ (MPE) LA NIVELUL CORNEEI PENTRU EXPUNEREA OCULARA LA RADIATIA LASER *1),*2)

*T*
*Font 10*
┌────────┬────────────┬─────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬─────┬─────┬──────┐
│ Durata│ │ │ │ │ │ │ 10 │10^3 │10^4 │
│ de │ │10^-9│ 10^-7 │1,8×10^-5│5×10^-5│1×10^-3│pana │pana │pana │
│ emisie│ │pana │ pana la │ pana la │pana la│pana la│ la │ la │ la │
│ t (s) │ │ la │1,8×10^-5│ 5×10^-5 │1×10^-3│ 10 │10^3 │10^4 │3×10^4│
│Lungimea│ │10^-7│ │ │ │ │ │ │ │
│de unda │ <10^-9 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lambda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (nm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴─────┴─────┴──────┤
│180 pana│3 x 10^10 │ 30 J*m^-2 │
│la 302,5│Wm^-2 │ │
├────────┤ ├─────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│302,5 │ │ C(2)J*m^-2[t>T(1)]│ C(2)J*m^-2 │
│pana │ │ │ │
│la 315 │ │C(1)Jm^-2[t<T(1)] │ │
├────────┤ ├─────────────────────────────────────────┼─────┬────────────┤
│315 pana│ │ C(1)J*m^-2 │10^4J│ 10 Wm^-2 │
│la 400 │ │ │*m^-2│ │
├────────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┴─────┬──────┤
│400 pana│ │ C(1)J*m^-2 │10^2 C(6) │10^-2 │
│la 550 │ │ │J*m^-2 │Wm^-2 │
│ │5 x 10^6 │ │ │ │
├────────┤C(6)Wm^-2 ├───────────────┬─────────────────────────┼───────────┼──────┤
│550 │ │5 x 10^-3 │ │10^2 C(3) │10^-2 │
│pana │ │C(6)J*m^-2 │ │C(6)J*m^-2 │C(3) │
│la 700 │ │ │ │[t>T(2)] │C(6) │
│ │ │ │ 18t^0,75 C(6)J*m^-2 │18t^0,75 │W*m^-2│
│ │ │ │ │C(6)J*m^-2 │ │
│ │ │ │ │[t<T(2)] │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────────────┴─────┬─────┴──────┤
│700 pana│5 x 10^6C(4)│5×10^-3 │ 18t^0,75C(4)C(6)Jm^-2 │3,2 C(4)C(6)│
│la 1050 │C(6)Wm^-2 │C(4)C(6)Jm^-2 │ │Wm^-2 │
├────────┼────────────┼───────────────┴─────────┬─────────────────────┼────────────┤
│1050 │5×10^7 C(6) │5×10^-2 C(6)C(7)Jm^-2 │90t^0,75C(6)C(7)Jm^-2│16 C(6)C(7) │
│pana la │C(7)Wm^-2 │ │ │Wm^-2 │
│1400 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────────────────────┴───────┬───────┬─────┴────────────┤
│1400 │10^12 Wm^-2 │ 10^3 J*m^-2 │5600 │ │
│pana la │ │ │t^0,25 │ │
│1500 │ │ │J*m^-2 │ │
├────────┼────────────┼─────────────────────────────────┴───────┤ │
│1500 │10^13 Wm^-2 │ 10^4 J*m^-2 │ │
│pana la │ │ │ │
│1800 │ │ │ 10^3 Wm^-2 │
├────────┼────────────┼─────────────────────────────────┬───────┤ │
│1800 │10^12 Wm^-2 │ 10^3 J*m^-2 │5600 │ │
│pana la │ │ │t^0,25 │ │
│2600 │ │ │J*m^-2 │ │
├────────┼────────────┼──────┬──────────────────────────┴───────┤ │
│2600 │10^11 W*m^-2│100 │ 5600 t^0,25J*m^-2 │ │
│pana la │ │J*m^-2│ │ │
│10^6 │ │ │ │ │
├────────┴────────────┴──────┴──────────────────────────────────┴──────────────────┤
│*1) Pentru factorii de corectie şi unităţi a se vedea „Note la anexele nr. 6-9”. │
│*2) Nu exista decât un număr restrâns de mărturii privind efectele expunerilor │
│de o durata mai mica decât 10^-9 s. MPE pentru aceste durate de expunere au fost │
│extrapolate mentinand iradianta aplicabilă la 10^-9 s. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
ANEXA 12

DIAMETRELE APERTURILOR PENTRU MĂSURAREA IRADIANTEI ŞI EXPUNERII RADIANTE

*T*
┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Domeniul │ Durata │ Diametrul aperturii pentru │
│ spectral │ (s) ├───────────────────┬──────────────────┤
│ (nm) │ │ Ochi │ Piele │
│ │ │ (mm) │ (mm) │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 180 – 400 │ t≤3×10^4 │ 1 │ 1 │
│ 400 – 1400 │ t≤3×10^4 │ 7 │ 3,5 │
│ 1400 – 10^5 │ t≤3 │ 1 │ 1 │
│ 1400 – 10^5 │ t>3 │ 3,5 │ 3,5 │
│ 10^5 – 10^6 │ t≤3×10^4 │ 11 │ 11 │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
*ST*

ANEXA 13

EXPUNEREA MAXIMA PERMISĂ (MPE) A PIELII LA RADIATIA LASER*1),*2)
*T*
┌────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│ Durata│ │ │ │ │ │
│ de │ │ 10^-9 │ 10^-7 │ 10 │ 10^3 │
│ emisie│ │ pana │ pana la │ pana la │ pana la │
│ t (s) │ │ la │ 10 │ 10^3 │ 10^4 │
│Lungimea│ │ 10^-7 │ │ │ │
│de unda │ < 10^-9 │ │ │ │ │
│lambda │ │ │ │ │ │
│ (nm) │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼───────────┴──────────┴───────────┴───────────┤
│180 pana│3 x 10^10 │ 30 J*m^-2 │
│la 302,5│Wm^-2 │ │
├────────┤ ├──────────────────────┬───────────────────────┤
│302,5 │ │ C(2)J*m^-2[t>T(1)]│ C(2)J*m^-2 │
│pana │ │ │ │
│la 315 │ │C(1)Jm^-2[t<T(1)] │ │
├────────┤ ├──────────────────────┼───────────┬───────────┤
│315 pana│ │ C(1)J*m^-2 │10^4 J*m^-2│ 10 Wm^-2 │
│la 400 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼───────────┬──────────┼───────────┴───────────┤
│400 pana│2×10^11 │200 J*m^-2 │1,1×10^4 │ │
│la 700 │W*m^-2 │ │t^0,25 │ 2000 W*m^-2 │
│ │ │ │J*m^-2 │ │
├────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┤
│700 pana│2×10^11 C(4)│200 │1,1×10^4 │ │
│la 1400 │W*m^-2 │C(4)J*m^-2 │C(4)t^0,25│ 2000 C(4)W*m^-2 │
│ │ │ │J*m^-2 │ │
├────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┤
│1400 │10^11 W*m^-2│100 J*m^-2 │5600t^0,25│ │
│pana la │ │ │J*m^-2 │ 1000 W*m^-2 *3) │
│10^6 │ │ │ │ │
├────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────────────────┤
│ *1) Pentru factorii de corectie şi unităţi a se vedea „Note la │
│anexele nr. 6-9” │
│ *2) Nu exista decât un număr restrâns de date privind efectele │
│de expunere la o durata mai mica decât 10^-9 s. │
│ MPE pentru aceste durate de expunere au fost extrapolate │
│mentinand iradianta, aplicabilă la 10^-9 s. │
│ *3) Pentru suprafeţele expuse ale pielii mai mari decât 0,1 m˛, │
│MPE este limitată la 100 W*m^-2. │
│ Pentru suprafeţele cuprinse între 0,01 m˛ şi 0,1 m˛, MPE variaza │
│invers proporţional cu suprafata pielii expuse. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

––-