PRESCRIPŢIE TEHNICĂ : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, EXPLOATAREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A ASCENSOARELOR PENTRU ŞANTIERE DE CONSTRUCŢII partea 2

PTR 15-2003
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
-ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ-

Descarca PDF cu PTR 15-2003 partea 2

Continuare :

PTR 15-2003
ANEXAG
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea autorizaţiei
de a efectua lucrări de construire, montare, intreţinere, revizie tehnică
şi reparare ascensoare pentru şantiere de construcţii
Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de construire,
montare, întreţinere, revizii tehnice şi reparare ascensoare pentru şantiere de construcţii şi se
înaintează la ISClR-INSPECT-IT în raza căreia îşi are sediul agentul economic.
Documentaţia este constituită dintr-un memoriu tehnic din care să rezulte că agentul
economic poate efectua lucrări de construire, montare, reparare, întreţinere şi revizii în
condiţii optime şi de siguranţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile
documentaţiei tehnice.
Memoriul tehnic trebuie să cuprindă următoarele:
a) felul lucrărilor (construire, montare, reparare etc.);
b) domeniul autorizaţiei, cu precizarea parametrilor maximi şi a caracteristicilor principale;
dotarea minimă cu piese de schimb (relee, contactori, inclusiv miezuri şi bobine, blocuri
de relee termice, componente electronice, siguranţe fuzibile, patine şi căptuşeli pentru
patine, dispozitive de semnalizare, ferodouri etc.);
c) calitatea principalelor materiale de bază folosite (conform cu gruparea din prescripţiile
tehnice ISClR specifice);
d) domeniul de dimensiuni al materialelor de bază ce vor fi utilizate, cu precizarea pentru
fiecare grupă a limitelor de grosime pentru ţevi (conform prevederilor prescripţiilor
tehnice ISCIR specifice);
e) procedurile de sudare omologate (cap la cap „manual” cu arc electric a tablelor, cap la
cap „manual” cu arc electric a ţevilor etc.) ce vor fi folosite în execuţie, cu precizarea
pentru fiecare procedură a tipurilor de îmbinări (cap la cap, de racord, în colţ) ce vor fi
executate şi poziţiile de sudare folosite;
f) eficienţa metodelor şi mijloacelor de examinare nedistructivă din dotare, pentru punerea
în evidenţă a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuţie, în materialele de bază
şi îmbinările sudate, funcţie de calitatea şi grosimea acestora precum şi a procedurilor de
sudare aplicate;
g) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru supravegherea
lucrărilor de construire, montare, reparare, întreţinere, revizie tehnică şi verificare a
instalaţiilor precum şi a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic
să fie autorizaţi de către ISClR -INSPECT.
La memoriu se vor ataşa documente care vor cuprinde următoarele:
a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1;
b) proceduri de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
c) metodele folosite pentru verificarea calităţii produselor executate precum şi dotarea cu
laborator pentru efectuarea examinărilor nedistructive (autorizat de ISClR-INSPECT) şi
laborator pentru efectuarea încercărilor mecanice, tehnologice, metalografice şi
analizelor chimice (autorizat de ISClR-INSPECT); în cazul în care agentul economic nu
dispune de laboratoare proprii, se va anexa contractul de colaborare (copie) încheiat cu
alt agent economic autorizat de ISClR-INSPECT pentru efectuarea examinărilor;
de asemenea, se va prezenta şi dotarea cu standuri pentru încercări şi verificări, conform
datelor din tabelul 3;
46
Nr.
crt.
1
2
3
4
Nr.
crt.
PTR 15-2003
ANEXA G (continuare)
d) pregătirea şi activitatea practică in domeniu a personalului de execuţie şi control,
conform datelor din tabelul 4;
e) natura şi volumul lucrărilor efectuate in colaborare cu alţi agenţi economici, confonn
datelor din tabelul 5.
Tabelul 1
Tipul (marca) şi Obs.
Utilajul pentru execuţie caracteristicile
principaleX)
Tăiere:
a) foarfeci;
b) ghilotine;
c) aparate oxiacetilenice;
d) aparate cu plasmă;
e) alte maşini şi aparate.
Formare:
a) indoire ;
b) ambutisare;
c) maşini de indoit;
d) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostului;
e) maşini unelte (strunguri, maşini de frezat, raboteze, maşini de
alezat, maşini de rectificat, maşini de găurit).
Sudare:
a) convertizoare;
b) transformatoare;
c) tractoare de sudare;
d) aparatură WIG, TIG sau MIG;
e) maşini de sudat prin rezistenţă;
f) aparate pentru sudare in baie de zgură.
Tratament termic:
a) cuptoare;
b) instalaţii de tratament local;
c) dispozitive de preincălzire inainte de sudare.
x) Pentru utilajul de sudare se va menţiona, după caz, aparatura de stabilire, măsurare şi
reglare a parametrilor regimurilor de sudare.
Tabelul 2
Grupa de
Grupa de
Nr. fişei de
oţeluri
grosimi şi
Procedura Tipul omologare
acoperite de
diametrul Poziţia de Obs.X)
de sudare îmbinării Ag.econ./
fişa de
acoperite de sudare
ISeIR
omologare fişa de
omologare
x) Pentru fişele de omologare a procedurilor de sudare, preluate de la alţi agenţi economici,
se va menţiona agentul economic care a efectuat omologarea.
47
PTR 15-2003
ANEXA G (sffirşit)
Tabelul 3
Nr. Utilajul pentru verificare şi control Tip (marca) şi buc.; Obs.
crt. Caracteristicile
principale
1 Pentru măsurarea şi verificarea dimensiunilor:
a) dispozitive pentru măsurarea diametrelor;
b) şabloane pentru verificarea abaterilor de la forma
geometrică;
c) aparate şi dispozitive pentru verificarea paralelismului,
denivelărilor şi verticalităţii;
d) aparate şi dispozitive pentru măsurarea deformaţiilor;
2 Standuri pentru rodaje la mecanisme
3 Standuri pentru verificarea subansamblurilor
4 Standuri pentru Încercări, echipamente cu aparatură de
măsurare şi control, În conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice, Colecţia ISClR, şi normele de
fabricaţie:
a) la presiune hidraulică;
b) sub sarcină;
c) a componentelor de securitate (pentru limitarea presiunii,
sarcinii vitezei).
Tabelul 4
Nr.
Personalul de execuţie nominalizat Specialitatea X) Număr Obs.
crt.
1 Sudori autorizaţi
2 Personal pentru examinări nedistructive,
di.n c.a re: .
-mgmen
– tehnicieni
– operatori
X) Pentru sudori se va menţiona conform prescripţiei tehnice specifice.
Tabelul 5
Nr. Lucrările cuprinse În Denumirea agentului
crt.
Natura colaborării contractul de colaborare şi economic cu care se
Obs.
felul în care se realizează efectuează colaborarea
48
Nr.
crt.x)
Felul şi
tipul
ascensorului
ANEXAH
Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire,
montare şi reparare ascensoare
Documentaţie
tehnică de
Nr. şi data Parametrii Beneficiarul
execuţie actului de ascensorului (denumire
(unitatea
omologare xx) şi sediu)
proiectantă, m.
şi data)
PTR 15-2003
Proces-verbal
de recepţie
(m. şi data)
x) Este acelaşi cu numărul de fabricaţie menţionat în cartea ascensorului.
xx) Pentru ascensoare: sarcina nominală (kg); viteza (mls); numărul de staţii.
NOTE:
Obs.
(1) Pentru agenţii economici autorizaţi să efectueze lucrări de montare la ascensoare pentru
şantiere de construcţii se va folosi modelul de registru completat cu o coloană în plus în care
se va scrie agentul economic constructor (denumire şi sediu);
(2) Pentru agenţii economici autorizaţi să efectueze lucrări de reparare la ascensoare se va
folosi modelul de registru completat cu trei coloane în plus în care se vor scrie:
– agentul economic constructor (denumirea şi sediul);
– numărul şi anul fabricaţiei, numărul autorizaţiei de funcţionare ;
– elementele reparate sau înlocuite, caracteristicile lor constructive.
49
PTR 15-2003
ANEXAI
ISClR
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT ……………………………….. .
Str ……………. m …………… telefon ……………….. .
AUTORIZAŢIE
m ……….. din ……………….. ..
în baza prevederilor legale în vigoare, a prescripţiei tehnice PT R 15 şi în unna
verificărilor efectuate şi consemnate în procesul – verbal m …………. din ………….. .
I S e auton.z eaza- pentru 1) ………………………………………………………….. agent ul econOmi.C
…………………………………… din …………………………. str ……………….. m ………………… unnare cererii m .
…………………… din …………………….. .
II Se autorizează pentru supravegherea lucrărilor de mai sus unnătorul personal tehnic de
specialitate: ………………………………………………………………………………………….. .
şi responsabilul tehnic cu sudura ………………………………………………………………………. .
în cazul schimbării denuruirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării …………………. .
………………………………………….. 2) ………………………………………………………………………………………. are
obligaţia să anunţe în termen de 15 zile ISCIR – INSPECT IT emitentă a autorizaţiei.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISClR -INSPECT IT în baza documentului de constatare a
comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prez enta auton.zaţ.1e este vaI a b1’l a- pa• na- I a dat a de 3) ………………………….. .
Se consideră reînnoirea autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire va
fi depusă la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea
termenului de valabilitate al autorizaţiei. în caz contrar se consideră autorizare nouă.
INSPECTOR ŞEF
(numele, prenumele semnătura şi ştampila)
1) Se va indica succint domeniul autorizaţiei (construire şi montare sau reparare şi întreţinere şi
revizie tehnică conform anexei A, cap. A2 şi A3 ).
2) Se va indica agentul economic.
3) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul)-maximum 2 ani.
50
PTR 15-2003
ANEXAJ
Verificarea reparaţiilor ascensoarelor pentru şantiere de construcţii
J.I Generalităţi
Prezenta anexă conţine prevederi tehnice minllne obligatorii care se referă la verificarea
tehnică a reparaţiilor executate la ascensoare în condiţiile menţionate la pct. 6.6.
J.2 Specificarea reparaţiilor care se verifică de inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
sau de RSVTI al deţinltorilor
J.2.I Lucrările de reparare sunt:
a) înlocuirea sau modificarea construcţiei metalice, refacerea sau remedierea îmbinărilor
sudate ale elementelor de rezistenţă;
b) transformarea de principiu a modului de acţionare a ascensoarelor (trecerea de la tambur
la roată de fricţiune);
c) modificarea de principiu a schemei electrice de acţionare (forţă, comandă, semnalizare);
d) înlocuirea totală a instalaţiei electrice;
e) înlocuirea componentelor de securitate ale ascensorului cu alte tipodimensiuni;
f) înlocuirea troliului şi înlocuirea sau recondiţionarea elementelor cinematice ale sale;
g) înlocuirea completă a frânei cu alte tipodimensiuni.
J.2.2 Dacă în cadrul reparaţiilor (planificate sau neplanificate) nu s-au executat lucrările defiuite
la pct. J.2.1 şi nu afectează securitatea în exploatare a ascensorului, verificarea tehnică a
reparaţiei se va efectua de către personalul tehnic de specialitate al reparatorului şi al
deţinătorului.
J.2.3 Lucrările de reparaţii indicate la pct. J.2.1 se vor executa numai de către agenţi economici
autorizaţi conform prevederilor din anexa A.
J.2.4 Lucrările de reparaţii ale ascensoarelor se vor executa cu respectarea prevederilor prescripţiei
tehnice şi ale documentaţiei tehnice de reparaţie.
J.3 Verificarea tehnică a reparaţiilor
J.3.I În cazul reparaţiilor prevăzute la pct. J.2.1 se întocmeşte un proiect de reparaţie care se
ataşează la documentaţia de reparaţie. Proiectele de reparaţii trebuie să fie avizate de
proiectantul şi/sau constructorul ascensorului pentru reparaţiile prevăzute la pct. J.2.1.
J.3.2 În vederea efectuării verificării tehnice a reparaţiei, reparatorul va întocmi o documentaţie
miuimă care va cuprinde:
a) autorizaţia de reparare eliberată de ISCIR-INSPECT IT (copie);
b) proiectul sau tehnologia de reparaţie;
c) certificatele de calitate (declaraţiile de conformitate) ale subansamblelor sau pieselor
importante (motoare, reductoare, componente de securitate), în cazul în care cele vechi
au fost înlocuite;
d) schema cinematică, schema electrică şi desenul tip de ansamblu ale instalaţiei, dacă cu
ocazia reparaţiei s-au efectuat modificări ale acestora;
51
PTR 15-2003
ANEXA J (continuare)
e) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se
specifice că instalaţia se poate supune verificărilor tehnice oficiale în scopul autorizării
funcţionării;
f) certificat de calitate (inspecţie) a reparaţiei;
g) certificat de garanţie a reparaţiei.
J.3.3 În vederea autorizării funcţionării după reparaţie a ascensoarelor menţionate la pct. 4.2,
deţinătorul trebuie să solicite în scris la ISCIR-INSPECT IT efectuarea verificării propunând
şi data în acest scop (de acord cu reparatorul). Totodată, va prezenta documentaţia prevăzută
la pct. J.3 .2.
J.3.4 Documentaţia tehnică de reparaţie va fi depusă şi înregistrată la ISCIR-INSPECT IT cu cel
puţin 7 zile înainte de data propusă pentru verificare.
ISCIR – INSPECT IT va stabili cu deţinătorul sau reparatorul:
a) fie data la care urmează să se efectueze verificarea de către ISCIR-INSPECT IT (care nu
va depăşi 30 de zile de la data solicitării);
b) fie încredinţarea efectuării verificării şi eliberării autorizaţiei de funcţionare după
reparaţie responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al
deţinătorului.
În acest caz, ISCIR – INSPECT IT va face cunoscut deţinătorului, cu cel puţin 48 ore înainte
de data propusă pentru verificare, obligaţia efectuării verificării şi eliberării autorizaţiei de
funcţionare după reparaţie, restituind documentaţia primită.
În cazul în care verificarea tehnică după reparaţie se va efectua de către responsabilul cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), acesta va înainta un exemplar al
procesului-verbal de verificare la ISCIR-INSPECT IT.
J.3.S Documentaţia tehnică de reparaţie incompletă va fi înapoiată deţinătorului sau reparatorului,
după caz, pentru a fi completată iar data verificării va fi stabilită în condiţiile arătate anterior,
după completarea acesteia. Documentaţia tehnică de reparaţie completată va fi înaintată la
ISCIR-INSPECT cu o nouă adresă de însoţire. Din documentaţie poate lipsi procesul-verbal
al încercărilor de casă, care va fi predat organului de verificare la faţa locului înainte de
începerea verificării. Nepredarea procesului-verbal sau constatarea în acesta a unor lipsuri
sau deficienţe atrage după sine neefectuarea verificării, ascensorul considerându-se
nepregătit.
J.3.6 La data stabilită pentru verificare deţinătorul şi reparatorul trebuie să pregătească ascensorul,
având echipamentul şi sarcinile pentru încercări pregătite.
De asemenea, se va asigura personalul de manevrare şi deservire necesar. La verificare vor
participa reprezentanţii deţinătorului, dintre care nu trebuie să lipsească responsabilul cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), şi reprezentanţii reparatorului.
J.3.7 Verificarea tehnică a reparaţiei constă din:
verificarea documentaţiei tehnice de reparaţie;
verificarea execuţiei reparaţiei şi efectuarea verificărilor şi încercărilor de la pct.
C.3.1.5 … C.3.1.1l.
52
PTR 15-2003
ANEXA J (sfărşit)
J.3.8 Reparatorii autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT să efectueze reparaţii la ascensoare vor ţine la
zi evidenţa lucrărilor executate care se verifică de către ISCIR-INSPECT IT într-un registru
numerotat şi întocmit conform modelului din anexa H.
J.3.9 În cazul când inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT nu s-a putut prezenta la data
stabilită sau cel mult după 48 ore de la data stabilită, verificarea tehnică după reparaţie se va
efectua de către responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
fără altă comunicare. Dacă după această perioadă de timp (48 de ore) nu s-a efectuat
verificarea tehnică după reparaţie, întreţinătorul este obligat să oprească ascensoru1 din
funcţiune.
J.3.10 Autorizarea funcţionării în continuare a ascensoarelor cu ocazia verificării tehnice după
reparaţii, prin responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
trebuie să se facă în aceleaşi condiţii ca şi autorizarea de funcţionare efectuată prin
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.
J.3.11 Autorizarea funcţionării în continuare a ascensoru1ui se acordă numai dacă la verificarea
tehnică după reparaţie se constată îndeplinirea condiţiilor de securitate menţionate în
prescripţia tehnică. Rezultatele verificării se vor consemna într-un proces-verbal conform
modelului din anexa K, care va fi scris în cartea ascensoru1ui. Scadenţa de verificare va fi de
maximum 2 ani.
J.3.12 Dacă rezultatele sunt necorespunzătoare, deficienţele(menţionate la pct. C.3.1.14) se
consemnează în procesul-verbal şi nu se acordă autorizaţia de funcţionare. Opririle din
funcţiune, inclusiv cauzele acestora, se vor înscrie în registrul de supraveghere a
ascensoru1ui.
J .3.13 Efectuarea lucrărilor de reparaţii se va înscrie de către responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) în registrul de supraveghere şi în cartea
ascensoru1ui la rubrica evidenţa exploatării.
J.3.14 Documentaţia tehnică de reparaţie se va anexa la cartea ascensorului.
J.3.15 Punerea în funcţiune a ascensoarelor fără o verificare tehnică după reparaţie este interzisă şi
se sancţionează conform legislaţiei în vigoare, mergând până la retragerea autorizaţiilor
acordate de ISCIR-INSPECT IT
53
PTR 15-2003
ANEXAK
ROMANIA INSPECŢIA
Inspecţia de stat pentru contrulul Proce&-verbal TERITORIALĂ …………………
cazanelor, recipientelor sub de verificare tehnică Adresa …………………………….
presiune şi instalaţiilor de ridicat nr …………….. Telefon ……………………………
-ISCIR- Fax ………………………………..
Incheiat astăzi ……………… cu ocazia ……………… efectuat in baza HG 1.340/2001, HG 19/2001 şi
Decretului nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, şi Prescripţiilor tehnice,
Colecţia [SCIR, la ……………………………………………………………………. tip ………………… cu
numărul de fabricaţie/inventar …………… şi cartea instalaţiei nr …………. având parametrii ultimei
verificări ……………………………………………………………………………………………………….. .
Den.11l11irea agentului economic ……………………………………………….. …. din localitatea
………………………. str ……………………………………. nr ……… judeţ/sector ……………………. cod
fiscal …………… .
Verificarea s-a efectuat la ……………………….. din localitatea …………………………………. str.
…………………… ………… nr ……… judetlsector …………………………………………………. .
SubsenmatuP) …………………………………………………………… 0.0 aIn constatat următoarele:
Am dat următoarele dispoziţii : ………………………………………………………………….. .
După această verificare s-a admis” ……………………………………………………………………. .
Scadenta următoarei verificări se fixează la data de ……………………………………………….. .
Pentru această verificare se va plăti swna de …………….. lei de către …………………………… din
localitatea ……………………… str ……………………………. nr ……. judeţ/sector ……………… in cont
…………………………… deschis la Banca ……………………… filiala ………………………….. .
Organ de
verificare
1) Funcţia, numele şi prenumele.
Directorul agentului
economic sau
delegatul său
Am luat la cunoştinţă
Responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehnică
l) Se VOT inscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei in funcţie de felul (tipul) acesteia.
54
Delegatul agentului
economic montatar,
reparator
PTR 1S-2003
ANEXAL
Registru pentru evidenţa instalaţiiIor
Locul
Nr. ÎDre-
Nr. inro- funcţionBrii Denumire Nr.de Proces-verbal!
Scadenta
gistrare gistrare instalaţiilor instalaţie, fabricaţiei Producători autorizaţie
unnătoarei Obs
intern ISCIR- (secţia, \ocali- parametrii aode Mootator funcţiooare/
verificări INSPECfIT tatea, strada, m., principali fabricaţie data autorizării
sector, iudet)
SS
PTR 15-2003
ANEXAM
Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea
şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT …………………………….. .
AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA
TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR
AUTORIZAŢIA Nr .. ) ……………………. .
Numele şi prenumele …………………………. Data şi locul naşterii.. ……………… .
Cod numeric personal …………………………………………………………………. ..
În baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei Of. . •….•••….••….•.•• din
. …. ……. …….. …….. a agentului economic.. …….. ……. …… …….. ……. …… . . . . . . . . . . . …….. …… ……. …….. se
autorizează să efectueze în cadrul unităţii:
a) supmveg he rea Ş1· v·efn ic area teb oic a- xx) ……………………………………………………… .
din dotarea sau folosinţa agentului economic.
Data ……………….. .
INSPECTOR ŞEF,
(Semnătura, ştampila)
56
PTR 15-2003
ANEXA M (sffu’şit)
Posesorul autorizaţiei are obligaţiile şi răspunderile prevăzute de legislaţia în vigoare şi
prescripţiile tehnice specifice. Răspunde, împreună cu conducerea agentului economic, de luarea
măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.
Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat
personalul.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului de constatare a
comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Pre zenta auton.zaţ.le este va1 a b 1’l a- pa• na- 1a dat a d e xxx) …………………….. .
xj Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic in evidenţa ISCIR-!NSPECT IT supra numărul de ordine al
autorizaţiei.
Exemple: B 17511; B 27512; G 1305/1.
IZ) Se va trece, după caz: instalaţii de ridicat, instalaţii mecanice sub presiune şi de
ridicat etc.
=) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).
Autorizaţia se va acorda pe maximum 2 aui.
57
PTR 15-2003
ANEXAN
CARTEA ASCENSORULUI PENTRU ŞANTIERE DE CONSTRUCŢII
– PARTEA DE CONSTRUCŢIE-
(MODEL)
58
PTR 15-2003
ANEXA N ( continuare)
Denumirea agentului economic constructor:
Adresa:
CARTEA ASCENSORULUI PENTRU ŞANTlERE DE CONSTRUCŢII
– PARTEA DE CONSTRUCŢIE –
(MODEL)
Nr. de fabricaţie ………………………. .
Anul fabricaţiei ………………………. .
59
PTR 15-2003
ANEXA N ( continuare)
Lista documentaţiei livrate cu cartea ascensorului
pentru şantiere de construcţii (piese scrise şi
desenate)
Denumirea actului
Data …………………….. .
Verificat:
Şef compartiment control
tehnic de calitate
(numele, prenumele,
semnătura şi ştampila)
Simbolul actului Numărul de file
Intocmit ……………………….. .
(numele, prenumele şi semnătura)
Organ de verificare autorizat de
ISC!R-lNSPECT IT al agentului economic
constructor
60
(numele, prenumele,
semnătura şi ştampila)
PTR 15-2003
ANEXA N ( continuare)
1 Date generale
Agent economic constructor
Tipul ascensoru1ui pentru şantiere de constructii
Numărul de fabricaţie
Anul de fabricaţie
Mecanismul de acţionare
Temperatura admisibi1ă la care poate să funcţioneze, uC
(temperatura minimă şi maximă)
Viteza maximă a vântului până la care este admisă
funcţionarea ascensoru1ui
Mediul înconjurător în care poate să funcţioneze
ascensoru1 (uscat, umed-gradul de umiditate, cu pericol
de explozie sau incendiu etc.)
Norme tehnice de bază conform cărom s-a executat
ascensoru1 (simbolul şi denumirea lor)
I 2 Caracteristici şi date tehnice de bază
2.1 Parametri principali
Sarcina nominală, kg
Numărul persoanelor
Viteze de deplasare, m/s
-nominală
-redusă
Felul comenzii
Numărul de staţii
Numărul uşilor puţului
Cursa ascensorului, m
Tipul troliului(mecanismul de acţionare)
Regimul de lucru
Felul
Tensiunea (V),
Frecvenţa abaterea admisibilă
curentului
% (±)
(Hz)
Circuit de forţă In regim normal:
La poruirea motoru1ui electric:
Circuit de comandă
Circuit de iluminat şi de revizie
Circuit de semnalizare
Alte circuite
61
PTR 15-2003
ANEXA N ( continuare)
2.2 Motoare electrice
Destinaţie
Tip 0)
Felul curentului
Tensiunea, V
Curentul nominal, A
Frecvenţa, Hz
Puterea, kW
Incălzirea admisibilă a bobinajului
motorului electric, °c (K)
Viteza de rotaţie, rot/min
Serviciul nominal tip
Execuţia (normală, cu protecţie contra
umidităţii, prafului, apei, exploziei,
pentru mediul marin etc.)
Masa,kg
0) Se va scne. asmcron cu rotor bobmat – SCurtcirCUItat, motor m denvaţ1e, motor de sene Şi altele.
I 2.3 Frâne I
Tip (sistem) 0)
Diametrul tamburului de frână, mrn
Coeficientul de si –
Tipul
Acţionarea Forta de închidere, daN
frânei Cursa organului de acţionare, mrn
0) . – – Se va mdica. cu saboţi, m formar=de”,c”,o”,n.::e!”,c,:-, -::–:_,–__ …,
I 2.4 Reductor
Tip (simbolizat conform standardului)
Numărul de fabricaţie
Anul de fabricaţie
Raport de transmisie
Masa,kg
2.5 Uşa puţului
Constructia (rabatabilă, glisantă)
Dimensiunea golului uşii (lăţimea x înălţimea), mrn
Acţionare (manuală, electrică, hidraulică etc.)
Modul de deschidere a închizătorului uşii puţului la
oprirea platformei port-sarcină la nivelul staţiei de
oprire
Modul de deschidere a uşii puţului când lipseşte
platforma din staţie
62
PTR 15-2003
ANEXA N (continuare)
2.6 Platforma port-sarcină şi contragreutatea
Dimensiunile platformei port-sarcină, mm
Pardoseala (mobilă, fixă)
Construcţia uşii (rabatabilă, glisantă)
Modul de deschidere a uşii (manual, electric, hidraulic etc.)
Acţionarea usii (electrică, hidraulică, pneumatică, cu arc etc.)
Masa,kg
– Platforma port-sarcină
– Contragreutatea
2.7 Cabluri de oţel *)
Caracteristica
Platformă Contra- Limitator Glisiere
port-sarcină weutate de viteză elastice
Simbolizarea completă a
cablului şi standardul
Numărul de cabluri
Lungimea unui cablu, m
Forţa reală de rupere a
cablului, daN
Coeficient de si – ,
‘) Tabelul se completează confonn datelor din certificatele constructorului cablurilor.
00) Se completează pentru cablurile de tracţiune, cablullimitatorului de viteză şi cablurile gIisierelor elastice.
2.8 Componente de securitate
2.8.1 Mecanice
Componente
Caracteristici Platformă Contrade
securitate port-sarcină greutate
Paracăzătoare Tip (cu frânare instantanee, alunecătoare)
Conectare( la slăbirea şi ruperea cablului,
la mărirea vitezei)
Limitator de Tip (cu pendul, centrifugal etc.)
viteză Viteza de punere în funcţiune a
paracăzătoarelor,rn/s
Masa dispozitivului de întindere, kg
Tampoane Tip (cu arc, hidraulic etc.)
Numărul
Mărimea cursei, mm
63
PTR 15-2003
Nr.
crt.
ANEXA N ( continuare)
2.8.2 Contacte de securitate *)
La uşile platformei port-sarcioă
La uşile puMui
La broaştele uşilor puţului
La podeaua mobilă a cabinei
La limitatoml de viteză
La Platformei port-sarcină
paracăzătoarele Contragreutăţii
La slăbirea cablurilor de tracţiune
La dispozitivul de întindere a limitatorului de viteză
La tamponul hidraulic
‘) In tabel se va sene eXlstenţa ŞI nr. contactelor de SIguranţă-.
I 2.8.3 lntreruptoare de sfârşit de cursă
2.9 Alte probe, încercări, examinări, măsurări *)
‘) Se completează în cazul efectuării altor încercări şi măsurări determinate de particularităţile
constructive ale ascensorului pentru şantiere de construcţii, ca de exemplu: încercarea la
suprapresiune a corpurilor cilindrilor hidraulici, corpului distribuitoarelor etc.
2.10 Certificate de calitate pentru materialele folosite la construirea
elementelor de rezistenţă (tabelul 2.10.1) menţionate În desenul de ansamblu
precum si pentru asamblarea prin sudare a acestora (tabelul 2.10.2)
Tabelul 2.10.1
Nr.
Denumirea Felul Marca materialului Nr. şi data
crt.
elementului şi semifabricatului şi standardul sau certificatului de
nr. desenului utilizat norma calitate
Tabelul 2.10.2
Denumirea Procedura Nume, prenume Examinările şi
încercările sudurilor
elementului Simbolul de sudare sudor, nr. şi Poansonul
şi rezultatele
sudat şi nr. sudurii omologată data autorizării sudomlui
acestora conform
desenului aplicată sau prelungirii
documentaţiei
64
PTR 15-2003
ANEXA N (continuare)
3 Concluzii
3.1 Ascensorul, numărul de fabricaţie …………… , a fost executat în conformitate cu
prescripţia tehnică PT R 15, standardele şi celelalte norme în vigoare referitoare la
ascensoarele şi instalaţiile aferente.
3.2 La verificările efectuate s-a constatat că ascensorul pentru şantiere de construcţii
corespunde prescripţiei tehnice indicate mai sus, şi documentaţiei de execuţie.
3.3 În conformitate cu prescripţia tehnică menţionată mai sus au fost efectuate, cu rezultate
corespunzătoare, următoarele încercări:
• încercarea statică cu o sarcină de ………………… kg
• încercarea dinamică cu o sarcină de ……………… kg


(se completează cu toate încercările efectuate, funcţie de specificul ascensorului pentru
şantiere de construcţii)
3.4 Ascensorul pentru şantiere de construcţii corespunde prototipului omologat cu acordul
ISCIR-INSPECT.
3.5 Ascensorul pentru şantiere de construcţii corespunde pentru funcţionarea în condiţii de
securitate la parametrii indicaţi în prezenta carte.
3.6 Prezenta carte conţine ………….. file.
Director
sau împuternicitul său
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Data …….. anul. …………. . Şeful compartimentului control tehnic de calitate
(numele, prenumele şi semnătura)
Responsabil tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele şi semnătura)
Anexe obligatorii
1 Desenul tip de ansamblu (având următorul conţinut):
1.1 Desenul plan de ansamblu
Pe desenul plan de ansamblu al ascensorului pentru şantiere de construcţii se vor menţiona
caracteristicile tehnice principale astfel:
Denumirea:
Codul (conform „Clasificării unice a produselor şi serviciilof’) :
65
PTR 15-2003
ANEXA N ( continuare)
1.1.1 Caracteristici principale
Sarcina nominală (kg sau nr. persoane):
Viteza nominală (mls) :
Viteza redusă (mls) :
Nr. de staţii :
Nr. de accese:
Amplasarea camerei troliului faţă de puţ:
Cursa maximă (m) :
Tensiunea şi frecvenţa circuitului electric de alimentare (V, Hz) :
Regimul de funcţionare :
Mediul înconjurător în care poate să funcţioneze ascensorul pentru şantiere de
construcţii :
1.1.2 Platforma port-sarcină
Dimensiuni (mm) :
Modul de deschidere a uşilor:
Masa platformei port-sarcină (kg) :
1.1.3 Contragreutatea
Dimensiuni (mm):
Masa(kg) :
1.1.4 Cabluri de oţel
Caracteristica Tracţiune
Diametru! necesar (mm)
Numărul de cabluri
Simbolizare conform
standardului
Coeficient de si –
Modul de fixare a cablului
1.1.5 Glisiere
Destinaţia
Intreruptor de Limitator
sÎarşit de cursă de viteză
Glisiere
elastice
În desen se vor indica dimensiunile şi modul de montare a glisierelor pentru platforma portsarcină
şi contragreutate.
1.1.6 Tampoane şi opritoare
În desen se vor indica: tipul, numărul, amplasarea şi cursa tampoanelor pentru platforma
port-sarcină şi contragreutate.
1.1.7 Troliul de acţionare
Tipul troliului:
Tipul reductorului:
Raportul de transmisie al reductorului:
Tipul motorului electric de acţionare :
Felul curentului de alimentare(tensiune, V; frecvenţa, Hz):
66
Nr.
crt.
ANEXA N (continuare)
Puterea motorului electric (kW):
Turaţia motorului electric (rot/min):
Serviciul nominal de tip:
Tipul frânei:
Acţionarea frânei:
Diametru! tamburului de frână (mm):
1.1.8 Comanda
Felul comenzii:
Teosiunea circuitului electric de comandă (V):
1.1.9 Semnalizarea
Optică:
Acustică:
Telecomunicaţie:
PTR 15-2003
1.1.10 Aparataj de protecţie pentru circuitul electric de forţă
Siguranţe fuzibile:
Bloc relee termice:
1.1.11 Dispozitive şi contacte electrice de securitate
– Dispozitive de securitate cu acţionare mecanică:
Locul
Domeniul Nr. şi data
Tipul dispozitivului
amplasării
Buc. de procesului-verbal
acţionare de omologare
– Contacte electrice de securitate:
Tipul contactului
Nr. şi data procesuluiverbal
de omolo are
– Întreruptoare:
Locul amplasării Tipul
Nr. procesului-vebal
deomolo are
1.2 Deseoele de execuţie ale subansamblurilor construcţiei metalice ale platformei port-sarcină
şi ale contragreutăţii şi suspensiilor acestora, în care se vor arăta elementele de rezistenţă
sudate, materialele din care se execută acestea precum şi sudurile de rezistenţă, felul şi
volumul de verificare al acestora.
1.3 Schema de principiu peotru instalaţia electrică de acţionare.
1.4 Schema de principiu peotru instalaţia electrică de comandă.
1.5 Borderoul deseoului tip de ansamblu.
Deseoul plan de ansamblu din cadrul deseoului tip de ansamblu va cuprinde semnăturile de
verificare şi avizare .
67
PTR 15-2003
ANEXA N (sffirşit)
NOTĂ: Pentru ascensoarele pentru şantiere de construcţii cu acţionare hidrauIică, in desenul plan de
ansamblu se vor menţiona caracteristicile tehnice funcţionale specifice acestui tip de ascensor. De
asemenea, se vor întocmi schemele electrice şi hidraulice de principiu.
2 Instrucţiuni de exploatare care conţin descrierea funcţionării instalaţiei, inclusiv reglarea frânei
şi a componentelor de securitate, indicaţii cu privire la întreţinere, revizii, deranjamente
posibile în exploatare şi modul de înlăturare a acestora.
3 Instrucţiuni de montare, care includ modul în care trebuie să fie executate şi verificate lucrările
de montare, parametrii principalelor aparate electrice, mărcile şi secţiunile conductoarelor şi
indicaţii cu privire la încercările ascensorului pentru şantiere de construcţii, în sarcină. De
asemenea, se va specifica modul în care trebuie executată ancorarea.
4 Lista pieselor de rezervă şi a pieselor de uzură
5 Certificate de calitate ale cablurilor, certificate de calitate ale motoarelor electrice, certificat de
calitate al reductoru1ui, certificate de calitate pentru materialele elementelor de rezistenţă etc.
68
PTR 15-2003
ANEXA O
Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
0.1 Agenţii economici care deţin (exploatează) ascensoare au următoarele obligaţii şi
răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehnice specifice;
b) să pregătească şi să prezinte ascensoarele precwn şi docwnentaţia tehnică la
verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT sau de RSVTI al deţinătoru1ui, in vederea autorizării funcţionării
ascensoarelor;
c) să nwnească personal tehnic pentru supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor (RSVTI), ingineri şi tehnicieni de specialitate, in raport cu numărul şi
complexitatea ascensoarelor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT in raza
căreia îşi au sediul; modelul pentru decizia de numire a personalului propus
pentru autorizare este prezentat in anexa E; modelul autorizaţiei emise de ISCIRINSPECT
IT este prezentat in anexa M;
d) să ia măsurile corespunzătoare astfel incât personalul tehnic de specialitate
propriu autorizat de ISCIR-INSPECT să-şi poată îndeplini în bune condiţii
sarcinile prevăzute la pct. 0.2 şi să comunice in scris la ISCIR -INSPECT IT in
raza căreia îşi au sediul orice schimbare a personalului tehnic respectiv şi să o
definitiveze nwnai după confirmarea acesteia de către ISCIR-INSPECT.
0.2 Personalul tehnic autorizat de ISCIR -INSPECT IT pentru supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia in vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele în
domeniu;
b) să participe la testările şi intrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT;
c) să intocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a ascensoarelor, conform
modelului din anexa L;
d) să urmărească pregătirea ascensoarelor, echipamentelor şi sarcinilor de incercare
necesare pentru verificarea tehnică oficială şi să participe la efectuarea acesteia;
e) să supravegheze ca ascensoarele să fie folosite în conformitate cu prevederile
prescripţiei tehnice, instrucţiunile de exploatare şi normele de protecţia muncii;
f) să urmărească realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale cu
ocazia verificărilor tehnice oficiale, să examineze in mod regulat registrul de
supraveghere a ascensoru1ui şi să ia măsuri pentru remedierea imediată a
defectelor semnalate.
69
PTR 15-2003
ANEXAP
Registru de supraveghere a aseensoarelor
Registrul de supraveghere se întocmeşte pentru fiecare ascensor în parte şi va cuprinde
următoarele:
P.l Pe copertă se vor menţiona următoarele:
1) Denumirea şi adresa deţinătorului:
2) Numărul şi aoul fabricaţiei ascensorului:
3) Numărul de înregistrare în evidenţa ISCIR-INSPECT IT:
4) Caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei:
5) Periodicitatea stabilită pentru lucrările de revizie
tehnică curentă şi revizie generală:
6) Actol normativ care a stat la baza stabilirii celor de la pct. 5):
P.2 în interior, pe primele 10 IDe, se vor scrie pe coloane:
1) Numărul curent;
2) Numele şi prenumele responsabilului de palier;
3) Data instruirii;
4) Numele şi prenumele persoaoei care a făcut instruirea;
5) Semnătura persoaoei care a făcut instruirea;
6) Semnătura RSVTI;
7) Observaţii.
P.3 în interior, pe următoarele IDe, se vor scrie pe coloane:
1) Numărul curent;
2) Data;
3) Operaţiile de întreţinere, revizie curentă, revizii generale efectuate precum şi
constatarea uoor deficienţe sau deraojamente în timpul exploatării;
4) Principalele lucrări executate ca urmare a celor de la pct. 3);
5) Numele, prenumele şi semnătura persoaoei care a făcut constatarea sau
remedierea;
6) Semnătura deţinătorului, respectiv RSVTI;
7) Observaţii.
P.4 Pe ultima pagină se va scrie:
Se certifică de noi că prezentul registru, conţine ……. pagini numerotate (în cifre şi litere).
(Numele, semnătura şi ştampila deţinătorului)
70
PTR 15-2003
ANEXA R
Autorizarea Iiftierilor
pentru ascensoare de persoane şi materiale pentru şantiere de construcţii
R.I Generalităţi
Autorizaţia din partea ISCIR-INSPECT IT este obligatorie pentru personalul de deservire a
ascensoarelor de persoane şi materiale pentru şantiere de construcţii. Autorizaţia se
eliberează individual persoanelor care, prin promovarea examenelor de autorizare, fac
dovada îndeplinirii condiţiilor specificate în prezenta anexă privind capabilitatea teoretică şi
practică de a exercita activitatea de deservire a ascensoarelor de persoane şi materiale pentru
şantiere de construcţii.
R.2 Definiţii
R.2.1 Autorizaţia ISCIR – act (document) legal care confirmă competenta profesională, însuşirea
cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice adecvate necesare deservirii ascensoarelor
de persoane şi materiale pentru şantiere de construcţii în condiţii de securitate şi care
dovedeşte acceptul (permisiunea) ISCIR -INSPECT IT ca posesorul să presteze activităţile
de manevrare şi/sau deservire la tipurile de ascensoare de persoane şi materiale pentru
şantiere de construcţii specificate în autorizaţie.
R.2.2 Capabilitate teoretică şi practică de a exercita activitatea de manevrare şi/sau
deservire – capacitatea de a înţelege modul de funcţionare al ascensoarelor deservite precum
şi aptitudinile confirmate ale persoanelor instruite şi autorizate de a efectua activităţile de
manevrare şi/sau deservire a ascensoarelor de persoane şi materiale pentru şantiere de
construcţii aflate în exploatare, în regim de garantare a securităţii în funcţionare.
R.2.3 Cursuri de specializare organizate În vederea autorizării personalului de către ISCIRINSPECT
IT-modalitatea practică de realizare de către o unitate de specialitate
organizatoare a cursurilor de specializare în vederea autorizării de către ISCIR -INSPECT IT
a absolvenţilor.
R.2.4 Deservirea/manevrarea ascensoarelor de persoane şi materiale pentru şantiere de
construcţii – activităţi specifice utilizării (exploatării) ascensoarelor de persoane şi materiale
pentru şantiere de construcţii în condiţii de securitate.
R.2.S Proceduri de testare şi evaluare – metode de verificare şi comparare a nivelulni de
îndeplinire de către candidaţi a criteriilor şi condiţiilor specificate în prezenta anexă, în
vederea autorizării acestora de către ISCIR-INSPECT IT.
R.2.6 Specializare În vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT-instruire didactică
teoretică şi practică, într-un cadru orgaoizat, a personalului de deservire a ascensoarelor de
persoane şi materiale pentru şantiere de construcţii efectuată în scopul dobândirii unor
cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice specifice pentru asigurarea manevrării şi/sau
deservirii ascensoarelor de persoane şi materiale pentru şantiere de construcţii în condiţii de
securitate.
71
PTR 15-2003
ANEXA R ( continuare)
R.2.7 Unitate de specialitate -persoană juridică (agent economic, instituţie, organizaţie
profesională, asociaţie etc.) care poate face dovada că are cuprinsă în statutul legal de
funcţionare activitatea de instruire/specializare telmică a liftierilor şi că posedă personal de
instruire calificat, competent şi cu experienţă în domeniu şi mijloacele telmico-didactice
adecvate scopului.
R.3 Condiţii de autorizare
R.3.1 Autorizarea liftierilor se face pe baza unui examen susţinut în faţa comisiei telmice indicate
la pct. R.6.3
R.3.2 Pentru a fi admişi la examen, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
b) fac dovada unei minime pregătiri profesionale în activitatea operativă pentru care
solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT sau într-o activitate operativă înrudită
din domeniu;
c) îndeplinesc condiţiile de sănătate pentru deservirea şi/sau manevrarea ascensorului de
persoane şi materiale pentru şantiere de construcţii şi prezintă o adeverinţă medicală cu
menţiunea ,,Apt pentru prestarea activităţii de liftier”;
d) fac dovada că au absolvit cursurile de specializare în vederea autorizării de către ISCIRINSPECT,
organizate conform prevederilor de la pct. R.4;
e) îndeplinesc condiţiile de practică stabilite în prezenta anexă.
R.4 Organizarea cursurilor în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT
R.4.1 In vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT a personalului de deservire şi/sau
manevrare ascensoare de persoane şi materiale pentru şantiere de construcţii trebuie să se
organizeze şi să se deruleze cursuri de către o unitate de specialitate (agent economic,
institut, asociaţie profesională etc.), care îndeplineşte condiţiile legale privind derularea
activităţilor de perfecţionare şi/sau specializare a personalului, care face dovada că dispune
de instructori de specialitate (lectori calificaţi şi specializaţi) şi de mijloacele tehnicodidactice
specializate adecvate scopului.
R.4.2 Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate în anexa S, care prevede
minimum de cunoştinţe necesare şi de durată a cursurilor în vederea autorizării personalului
de deservire şi/sau manevrare.
De la caz la caz, în funcţie de complexitatea ascensoarelor de persoane şi materiale pentru
şantiere de construcţii şi a lucrărilor practice ce trebuie efectuate în vederea autorizării
absolvenţilor de către ISCIR-INSPECT IT, programa analitică menţionată va fi dezvoltată
corespunzător.
Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de specialitate sau de
specialităţi înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea de către ISCIR-INSPECT
IT, care au competenţa telmică necesară şi experienţă profesională în domeniul exploatării
ascensoarelor de persoane şi materiale pentru şantiere de construcţii şi care cunosc
prevederile prescripţiei telmice.
72
PTR 15-2003
ANEXA R (continuare)
R.S A vizarea cursurilor de specializare
R.S.1 Cursurile vor fi avizate de ISCIR-INSPECT IT. în acest scop, unitatea de specialitate care
organizează aceste cursuri va depune la ISCIR -INSPECT IT, cu cel puţin 10 zile înainte de
începerea (deschiderea) cursurilor, în două exemplare, cu excepţia dosarelor menţionate la
lit. 1), următoarele:
a) programa analitică întocmită conform pct. R.4.2, dezvoltată pe lecţii şi desfăşurată sub
formă de orar, care va cuprinde:
– obiectul (tema) 1ecţiei – teorie şi practică;
– numărul de ore – teorie şi practică;
– data, ora şi locul desfăşurării lecţiilor;
– numele şi prenumele lectorului;
b) suportul de curs (materialele/cursurile scrise care se vor pune la dispoziţia cursanţilor
ca documente de referinţă pentru şedinţele teoretice cel puţin), incluzând şi
bibliografia care a stat la baza întocmirii acestuia;
c) tabelul care cuprinde numele şi prenumele lectorilor, pregătirea profesională a
acestora, conform pct. R.4.2, funcţia şi locul de muncă actual, după caz;
d) tabelul care cuprinde numele şi prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric
personal, pregătirea şcolară şi calificarea profesională a cursanţilor şi, eventual, locul
de muncă actual;
e) tabelul cuprinzând numele şi prenumele cursanţilor şi ale supravegbetorului de
practică, tipul ascensorului de persoane şi materiale pentru şantiere de construcţii pe
care se efectuează practica şi orarul de efectuare a stagiului de practică;
1) dosarele personale ale cursanţilor (într-un singur exemplar) întocmite de unitatea de
specialitate organizatoare a cursului, care trebuie să conţină următoarele acte:
– copie de pe certificatul de naştere;
– copie de pe actul de absolvire a învăţământului obligatoriu;
adeverinţă medicală, prevăzută la pct. R.3.2, lit. c).
Deschiderea cursurilor nu se va face decât după obţinerea avizului din partea ISCIRINSPECTIT.
R.S.2 Pentru avizarea cursurilor, ISCIR-INSPECT IT va efectua următoarele:
a) va verifica toate documentele prezentate, conform pct. R.5.1, şi va confirma că s-au
acceptat prin avizarea acestora cu semnătura şi ştampila inspectorului de specialitate
desemnat;
b) va verifica şi confirma, după caz, respectarea prevederilor de la pct. R.5.1 şi R.4.2;
c) verificările efectuate conform celor precizate la lit. a) şi b), constatările şi propunerile
privind avizarea cursurilor vor fi consemnate de către inspectorul de specialitate desemnat
într-un proces-verbal încheiat în două exemplare; procesul-verbal va fi conform
modelului din anexa K adaptat corespunzător;
73
PTR 15-2003
ANEXA R (continuare)
d) procesul-verbal menţionat la lit. c) va fi prezentat conducerii ISCIR-INSPECT IT care va
analiza şi va lua decizia corespunzătoare privind avizarea cursului. Decizia va fi
comunicată unităţii de specialitate organizatoare a cursului; comunicarea oficială va fi
însoţită de un exemplar al procesului-verbal, menţionat anterior, şi un exemplar al
documentelor menţionate la pct. R.5.1, lit. a) …. f) şi acceptate conform prevederilor de la
pct. R.5.2, lit. a); acest exemplar din documentele care au stat la baza avizării cursului,
împreună cu dosarele personale ale candidaţilor, se păstrează de către unitatea de
specialitate orgauizatoare a cursului care răspunde de corectitudinea completării şi
păstrării acestora, conform legislaţiei în vigoare;
e) un exemplar al documentelor menţionate la pct. R.5.1, lit. a) …. e), împreună cu un
exemplar al procesului-verbal menţionat la pct. R.5.2, lit. c), se vor păstra la ISCIRINSPECT
IT, ca anexă la copia comunicării.
R.S.3 Se pot efectua modificări ulterioare în documentele care au stat la baza avizării cursului,
numai în intervalul de 10 zile menţionat la pct. R.5.1, alin.!, numai la solicitarea scrisă şi
motivată a unităţii de specialitate organizatoare a cursului şi numai cu avizul ISCIRINSPECTIT.
R.S.4 Verificările care stau la baza avizării cursurilor reprezintă raportul de evaluare a capabilităţii
profesionale şi a legalităţii unităţii de specialitate organizatoare a cursurilor.
Avizarea cursurilor se efectuează de către ISCIR-INSPECT IT pentru fiecare curs (sesiune
de cursuri) în parte.
R.S.S Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT vor efectua, pe parcurs, verificări privind
modul în care se desfăşoară cursurile, luând măsurile care se impun mergând până la
anularea avizului de curs.
R.6 Examinarea cunanţilor şi eliberarea carnetului de autorizare
R.6.1 Unitatea de specialitate organizatoare a cursurilor va asigura urmărirea frecvenţei participării
cursanţilor la lecţiile teoretice şi practice ţinute şi verificarea nivelului de însuşire a
cunoştinţelor teoretice şi practice predate. Pe această bază, unitatea de specialitate va elibera
cursanţilor, la încheierea stagiului de pregătire, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de
absolvire a cursurilor (formular conform modelului din anexa n constituie act doveditor
pentru îndeplinirea uneia din condiţiile de participare la examenul de autorizare de către
ISCIR-INSPECT IT, conform pct. R.3.2, lit. d).
R.6.2 Data şi locul examinării, în vederea autorizării de către ISCIR -INSPECT IT, propuse de
unitatea organizatoare a cursurilor precum şi numărul candidaţilor care vor participa la
examen vor fi comunicate, în scris, la ISCIR -INSPECT IT cu cel puţin 10 zile înainte de
către conducerea unităţii de specialitate care a organizat cursurile. ISCIR-INSPECT IT va
confirma unităţii de specialitate data exactă la care se va face examinarea candidaţilor.
74
PTR 15-2003
ANEXA R (continuare)
R.6.3 Examinarea candidaţilor se face de către o comisie tehnică compusă din :
a) delegatul ISCIR-INSPECT IT – preşedintele comisiei;
b) responsabilul cursului;
c) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a ascensoarelor, autorizat de
ISCIR-INSPECT, al agentului economic deţinător unde au loc examinările practice;
d) unul sau mai mulţi lectori ai cursului.
R.6.4 Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica:
a) dacă au fost respectate prevederile pct. R.3.2 şi R.5;
b) catalogul cursului de specializare;
c) adeverinţele de absolvire a cursului, prevăzute la pct. R.6.1 şi întocmite confonn
modelului din anexa T;
d) adeverinţele de practică pe ascensoare de tipul celor pentru care se solicită autorizarea,
întocmite confonn modelului din anexa U;
e) existenţa unei fotografii mărimea % cm pentru fiecare candidat.
Candidaţii care au dosare incomplete nu vor fi primiţi la examen.
R.6.S Examenul de autorizare constă într-o probă teoretică şi o probă practică având ca scop
verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a cursului de specializare
şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unui ascensor de tipul celui
pentru care se solicită autorizarea. Lucrarea scrisă se ataşează la dosarul candidatului,
menţionat la pct. R.S.l, liU).
R.6.6 Pentru a fi autorizat de către ISCIR-INSPECT, candidatul trebuie să fie declarat „ADMIS”
atât la probă teoretică cât şi la proba practică. În cazul când la una din probe a obţinut
rezultate nesatisÎacătoare, candidatul va fi declarat „RESPINS” la examen.
R.6.7 Candidatul „RESPINS” se poate prezenta la o nouă examinare în termen de maximum un an
de la terminarea cursului. În această perioadă de timp, candidatul îşi va îmbunătăţi pregătirea
teoretică şi va efectua un nou stagiu de practică, confirmat prin eliberarea unei noi
adeverinţe de practică, confonn modelului din anexa U.
R.6.8 Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie într-un proces-verbal tip, confonn
modelului din anexa V, care va purta un număr dat de inspectorul de specialitate al ISCIRINSPECT
IT. Un exemplar din procesul – verbal va fi luat de inspectorul de specialitate al
ISCIR-INSPECT IT care a participat la examene.
R.6.9 Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT IT va elibera candidaţilor care au
reuşit la examen un carnet de autorizare tip, confonn modelului din anexa X, în care se va
înscrie tipul ascensorului pentru a cărui deservire este autorizat absolventul.
Carnetul de autorizare se înmânează de către ISCIR-INSPECT IT absolvenţilor care au
reuşit la examen sub semnătură de primire.
75
PTR 15-2003
ANEXA R (continuare)
Înmânarea carnetelor de autorizare se poate face şi de către unitatea de specialitate care a
organizat cursul de specializare, în cazuri excepţionale când ISCIR-INSPECT IT a transmis
acesteia carnetele de autorizare printr-un delegat al acesteia sau cu adresă de însoţire.
Evidenţa carnetelor de autorizare eliberate se va ţine la ISCIR-INSPECT IT emitentă.
R.6.10 În cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea posesorului şi
la care se va anexa dovada publicării pierderii carnetului în Monitorul Oficial al României,
conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, ISCIR -INSPECT IT emitentă va
elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).
R. 7 Verificări periodice
R. 7.1 Persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, au obligaţia să se
prezinte din doi în doi ani la examinarea medicală, prezentând rezultatul comisiei
menţionate la pct. R. 7.3.
R. 7.2 Pentru împrospătarea cunoştinţelor profesionale, persoanele autorizate conform prezentei
anexe vor fi instruite periodic, odată cu instructajul de protecţia muncii, de către personalul
tehnic de specialitate desemnat pentru acest scop de către conducerea agentului economic
deţinător de ascensoare iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate într-un procesverbal.
R. 7.3 Persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, vor fi examinate annal
pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice de către o comisie
numită de conducerea agentului economic deţinător la care acestea îşi desfăşoară activitatea.
Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegberea şi verificarea tehnică
a instalaţiilor (RSVTD, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sau delegatul ISCIR-INSPECT IT
în calitate de preşedinte al comisiei.
Rezultatele exarninărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.
R. 7.4 Persoanelor autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, care practică
activitatea de liftier pentru care deţin camet de autorizare şi nu se prezintă la exarninările
menţionate la pct. R. 7.1 şi R.7.3 sau persoanelor autorizate care, în urma examinărilor
respective, obţin rezultate necorespunzătoare li se vor retrage carnetele de autorizare de către
agentul economic deţinător de ascensoare unde lucrează posesorii cametelor pe timp limitat
sau definitiv, după caz.
În cazul iniţierii procedurii de retragere definitivă a cametelor de autorizare, eliberate de
ISCIR-INSPECT IT, agenţii economici deţinători care intenţionează să aplice o astfel de
măsură vor depune carnetele retrase la ISCIR-INSPECT IT emitentă, comunicând în scris şi
motivele retragerii acestora.
Retragerea carnetului de autorizare rămâne definitivă numai după confirmarea scrisă a
acesteia de către ISCIR -INSPECT IT în cauză.
76
PTR 15-2003
ANEXA R (continuare)
R. 7.5 Persoanele care au intrerupt practicarea efectivă a activităţii de liftier pentru care sunt
autorizate mai mult de un an pot să reia practicarea activităţii respective numai cu condiţia
respectării prevederilor de la pct. R. 7.1 şi R. 7.3.
R. 7.6 Persoanelor autorizate transferate de la alţi agenţi economici deţinători li se poate incredinţa
deservirea ascensoarelor de tipul celor pentru care sunt autorizate numai după efectuarea
unui instructaj de specialitate şi a unei practici de acomodare de miuimum 16 ore, in raport
cu complexitatea ascensorului şi numai după examinarea acestora conform prevederilor de
la pct. R.7.3.
Pregătirea teoretică şi practică se va face pe baza unei programe analitice intocmite de
agentul economic deţinător şi avizate de RSVTI, autorizat de ISCIR.-INSPECT IT.
R.S Sancţionarea personalului autorizat
R.S.1 Personalul autorizat, in conformitate cu prevederile prezentei anexe, poate fi verificat de
către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT precum şi de către organele in drept ale
agentului economic deţinător la locul de muncă, în timpul efectuării activităţilor de deservire
şi/sau manevrare a ascensoarelor de persoane şi materiale pentru şantiere de construcţii, cu
privire la modul cum îşi indeplineşte sarciuile de serviciu şi cum aplică cunoştinţele
teoretice şi practice.
Verificarea se va efectua in prezenţa RSVTI sau a altor persoane competente desemnate de
conducerea agentului ecooomic. In cazul in care in urma verificărilor efectuate se constată
deficienţe tehnice la ascensoare, datorate personalului de deservire şi/sau manevrare
autorizat, sau alte abateri care periclitează securitatea in funcţionare a ascensoarelor, in
funcţie de gravitatea lor se vor lua următoarele măsuri:
a) sesizarea conducerii agentului economic deţinător pentru aplicarea de sancţiuni prevăzute
in regulamentul de ordine interioară;
b) consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate;
c) aplicarea unei amenzi, în cazul in care abaterea se încadrează in prevederile legislaţiei in
vigoare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;
d) retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, in funcţie de gravitatea
abaterii comise;
e) retragerea defiuitivă a carnetului după comiterea a 5 abateri consemnate in carnetul de
autorizare.
Abaterile consemnate in carnetul de autorizare vor fi aduse la cunoştinţa ISCIR.-INSPECT IT
eruitente pentru a fi înregistrate in evidenţa tehnică a acesteia.
Măsurile de la lit. a) şi b) se vor lua pe baza procesului-verbal de verificare intocmit de către
cei care constată abaterile.
Măsurile de la lit. c), d) şi e) se vor aplica numai de către ISCIR.-INSPECT IT, pe baza
procesului – verbal de verificare intocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR.-INSPECT
IT.
Măsurile precizate la lit. d) şi e) vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor sancţionate, in scris, şi
vor fi, in prealabil, aprobate de conducerea ISCIR.-INSPECT IT.
77
PTR 15-2003
ANEXA R (sfărşit)
Deciziile de aplicare a măsurilor precizate la lit. d) şi e) pot fi contestate de către persoanele
sancţionate, în termen de 15 zile de la comunicarea scrisă a acestora, la conducerea ISCIRINSPECTIT.
R.8.2 În cazul în care personalul autorizat se prezintă la locul de muncă sub influenţa alcoolului
sau deserveşte ascensoru1 necorespunzător, astfel încât periclitează securitatea în funcţionare
a acestuia, conducerea agentolui economic deţinător, pe lângă sancţiunile prevăzute în
regulamentol de ordine interioară, poate retrage carnetol de autorizare pe termen limitat sau
definitiv. Retragerea definitivă a carnetolui de autorizare devine definitivă numai după
confirmarea scrisă transmisă de ISCIR -INSPECT IT agentolui economic deţinător care a
iniţiat această măsură de sancţionare.
R.8.3 Carnetele de autorizare retrase definitiv se depun la ISCIR-INSPECT IT emitentă.
R.9 Dispoziţii finale
R.9.1 Personalul autorizat, conform prevederilor prezentei anexe, este obligat să poarte permanent,
la locul de muncă, carnetol de autorizare asupra sa. Lipsa carnetolui de autorizare, la
verificarea efectuată de către persoanele îndreptăţite, este echivalentă cu exploatarea
ascensoarelor de către personal neinstruit şi neautorizat de ISCIR -INSPECT IT pentru
deservire şi/sau manevrare.
R.9.2 În cazul uzurii avansate sau deteriorării accidentale a carnetolui de autorizare eliberat de
ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise şi motivate ISCIR-INSPECT IT va elibera alt
carnet de autorizare, pentru înlocuirea celui uzat, cu condiţia depunerii carnetolui de
autorizare uzat la ISCIR -INSPECT.
R.9.3 Orice modificare, adăugire sau ştersătoră efectuată în carnetol de autorizare de către
persoane neautorizate, neînregistrată în evidenţa tehnică a ISCIR-INSPECT IT emitente şi
fără semnătura şi ştampila inspectoru1ui de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, care a
efectoat cele de mai sus, atrage după sine anularea carnetolui de autorizare şi sancţionarea
celui vinovat conform legii.
R.9.4 Nerespectarea prevederilor prezentei anexe de către persoanele autorizate sau folosirea de
către agenţii economici deţinători de personal Iară instruire şi neautorizat, la exploatarea
ascensoarelor care conform prevederilor prescripţiei tehnice necesită personal de deservire
instruit şi autorizat, va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare pe baza proceselorverbale
de constatare întocmite de inspectorii de specialitate ai ISCIR -INSPECT.
R.9.S Pentru instruirea manevranţilor trolişti metodologia de instruire este asemănătoare cu
următoarele precizări:
a) avizarea cursurilor de instruire nu trebuie să fie efectuată de către ISCIR-INSPECT IT;
b) examinarea cursanţilor se face de către o comisie internă, numită de conducerea
agentolui economic care a organizat cursul, din care nu trebuie să lipsească RSVTI;
c) cametolui de manevrant se va elibera de către agentol economic care a organizat cursul.
78
PTR 15-2003
ANEXAS
Programa analitică pentru cursul de pregătire În vederea autorizării liftierilor pentru
ascensoare de persoane şi materiale pentru şantiere de construcţii
Generalităţi
S.l ISCIR-INSPECT IT exammează candidaţii şi eliberează autorizaţia de „liftier” deservenţilor
şi/sau manevranţi10r de ascensoare de persoane şi materiale pentru şantiere de construcţii.
S.2 Stagiul minim necesar de practică pentru obţinerea autorizaţiei de liftier este de 20 ore.
Această practică constă in deservirea efectivă a ascensorului sub supravegherea liftieru1ui
autorizat (supraveghetor), fiecare candidat fiind repartizat la un anumit ascensor. Este
interzisă efectuarea practicii, în acelaşi timp, de către mai mulţi candidaţi la un ascensor.
S.3 În cadrul programului de efectuare a practicii stabilite prin cursul de pregătire, candidaţii vor
trebui să efectueze in mod obligatoriu cel puţin unnătoarele manevre şi lucrări practice:
a) manevre de punere in funcţiune şi oprire a ascensoru1ui;
b) aducerea persoanelor la palier în cazul opririi cabinei intre staţii, datorită intreruperii
alimentării cu energie electrică.
79
PTR 15-2003
ANEXA S (continuare)
Programa analitică
pentru cursul de pregătire În vederea autorizării liftierilor
1 Partea teoretică şi practică
a) Noţiuni generale
• Felurile curentului electric; Surse de curent folosite la instalaţia
unw ascensor
• Protecţia prin legare electrică la pământ
• Siguranţe, contacte, electromagneţi, relee, automate de protecţie
etc.
b) Clasificarea ascensoarelor; Descrierea tipurilor uzuale
• Clasificarea după destinaţie, modul de deservire, acţionare,
amplasare, construcţie puţ, viteze etc.
• Descrierea ansamblurilor părţii mecanice (puţ, cabină, cabluri,
glisiere, uşi, cameră troliu, troliu etc.)
• Descrierea ansamblurilor părţii electrice (instalaţia electrică,
sistemele de comandă şi acţionare, panoul de comandă şi
ilwninat etc.)
c) Componente de securitate
• Dispozitive de prindere pe glisiere (paracăzătoare)
• Limitatoru1 de viteză
• Limitatoare de capăt de cursă
• Contacte electrice de siguranţă
• Frâne cu electromagneţi sau servomotor
• Tampoane
d) Responsabilităţile liftierilor
e) Manevrarea şi exploatarea ascensoarelor de persoane şi
materiale pentru şantiere de construcţii
• Verificarea tehnică a ascensoarelor (autorizare periodică şi
după reparaţie) şi încercări în sarcină
• Autorizaţia de funcţionare (cartea ascensoru1ui)
• Registrul de supraveghere şi instrucţiuni de exploatare
• Regim de lucru
• întreţinerea, revizia tehnică şi repararea ascensoarelor
• Analiza cauzelor care detennină deranjamente mai frecvente
la ascensoare şi măsuri de luat
• Modul de executare a comenzilor; Comenzi nepermise
80
Numărul orelor de
predare
Teoretic Practică
ă
4
25
5
15 5
3 3
14 10
PTR 15-2003
ANEXA S (sfărşit)
Numărul orelor de
1 Partea teoretică şi practică predare
Teoretică Practică
f) Avarii şi accidente la ascensoare 2 –
• Cauzele avariilor şi accidentelor
• Măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor şi accidentelor
–––––––––––––––––––––––––––- ––––- ––––
g) Tehnica securităţii muncii 5 2
• Legislaţia in vigoare privind protecţia muncii
• Echipamentul de protecţie
• Măsuri de prim ajutor in caz de avarii, de incendiu şi in caz
de accidente la ascensoare etc.
–––– ––– –––––––––––––––––––––––––––
h) Legislaţie, regulamente, instrucţiuni 4 –
• Decret 587/1973 şi Decret 417/1985, RG 1.340/2001
• PT – Colecţia ISCIR in vigoare pentru ascensoare şi pentru
autorizarea personalului de deservire
• Instrucţiuni tehnice interne intocmite de deţinător ––––- ––––
–––––––––––––––––––––––––––- 3
i) Educaţie –
• Disciplina în muncă; Respectarea legislaţiei, a PT –Colecţia
ISCIR, a normelor de tehnica securităţii şi protecţiei muncii
etc.
Recapitulaţie:
1 Partea teoretică ……………………… 75 ore
Partea practică ………………………. 25 ore
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor – 1 oră/candidat
81
PTR 15-2003
AGENT ECONOMIC
ANEXAT
Model pentru adeverinţa de absolvire a cursurilor
pentru autorizarea liftierilor
Localitatea ………………….. .
ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE
Nr …….. din ……………. .
Prin prezenta se adevereşte că dl. (dna.) …………………………………………………….. .
angajat(ă) la …………………………… 1)………. ……………………. . născut(ă) la data de
în localitatea sector/ judeţ
…………………………… având ca studii de bază ………………………………. şi calificarea
…………………………………………… a urmat şi a absolvit cursul de specializare ţinut la
2)
de la ……………………. până la ………………………•
Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi absolventului la examenul de autorizare de
către ISCIR -INSPECT IT ca ……………… 3) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIRECTOR, RESPONSABIL DE CURS,
(Numele, prenumele, semnătura, ştampila) (Numele, prenumele, semnătura)
1) Se va scrie denwnirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.
2) Locul de desfăşurare a cursului de specializare.
3) Se va preciza „activitatea operativă” pentru care a fost instruit absolventul.
82
PTR 15-2003
ANEXAU
Model pentru adeverinţa de efectuare a practicii
obligatorii pentru autorizarea liftieruor
AGENT ECONOMIC
Localitatea ………………….. .
ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ
Nr.–––-din–––––-
Prin prezenta se adevereşte că dl. ( dna.) ………………………………………… .
născut (ă) la data de ……………. în localitatea …………………………………………. .
judeţul …………… angajat (ă) la ………………………. 1) …………………………… ..
a efectuat practica la ascensor de persoane şi materiale pentru şantiere de construcţii sub
supravegherea dlui. (dnei.) ………………………………. ?) ……………………………. de la
……………………… până la ………………………. totalizând ……………… ore.
În acest timp dl. (dna.) …………………………………………. a depus interes în însuşirea
deprinderilor practice, a corespuns cerinţelor şi se poate prezenta la examenul de autorizare.
Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.
DIRECTOR, RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA
ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A
INSTALAŢIILOR,
(Numele, prenumele, (Numele, prenumele, semnătura)
semnătura, ştampila)
1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.
SUPRAVEGHETOR
DE PRACTICĂ,
(Numele, prenumele,
semnătura)
2) Se va scrie numele şi prenumele supraveghetorului de practică sub supravegherea căruia s-a efectuat practica.
83
PTR 15-2003
ANEXA V
UNITATEA
(care a organizat cursul de specializare)
Localitatea
PROCES-VERBAL Nr ………………. din ………………. .
cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare ca littier a următorilor candidaţi:
Nr. Numele Data Locul CNP1J Pregătirea Unitatea Rezultatul obţinut Numărul Semnătura Obs.
crt. şi naşterii naşterii şcolară la care la examen carnetului de primire
prenumele (localitatea, anterioară lucrează Admis (A) de
judeţ) şi Respins (R) autorizare
localitatea teoretic practic
Dosarele candidaţilor de mai sus au fost verificate de către comisie şi găsite complete iar cele ale candidaţilor reuşiţi, impreună
cu lucrarea scrisă şi un exemplar din procesul-verbal, au rămas la unitatea de specialitate organizatoare a cursului.
PREŞEDINTE COMISIE
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)
DIRECTOR UNITATE ORGANIZATOARE,
(numele, prenumele, senmătura, ştampila)
1) CNP – Cod numeric personal.
84
RESPONSABIL CURS,
(numele,prenumele, senmătura)
ALP MEMBRI AI COMISIEI
(numele,prenumele, senmătura)
ANEXA X
(Coperta carnetului de autorizare)
(Sigla ISCIR)
AUTORIZAŢIE
Inspecţia de stat pentru controlul cazanelor,
recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat
ISCIR-
(Pe prima copertă, în interior)
PTR 15-2003
Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile
prescripţiilor tehnice – Colecţia ISClR şi ale instrucţiuuilor specifice referitoare la exploatarea
instalaţiilor respective. Acesta trebuie să se prezinte din doi în doi ani la examenul medical şi
anual la verificarea cunoştinţelor în faţa comisiei din uuitatea unde lucrează.
Autorizaţia este personală, se va păstra permanent asupra posesorului în bună stare şi se va
prezenta la cererea delegatului ISCIR-INSPECT şi a organelor împuternicite ale deţinătorului.
Posesorul autorizaţiei nu poate deservi decât instalaţii de tipul celor înscrise în autorizaţie.
Este interzisă deservirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze,
exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune sau
omologării prototipurilor. Autorizaţia se poate retrage de către organele oficiale de verificare
ale deţinătorului când posesorul este găsit sub influenţa alcoolului în timpul serviciului sau când se
constată că a săvârşit abateri grave care periclitează securitatea instalaţiei şi a persoanelor.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT, pe baza cererii deţinătorului, când:
– se constată abateri de la instrucţiuuile de deservire a instalaţiilor;
– personalul are o slabă pregătire în meseria respectivă şi dă dovadă de lipsă de interes în
împrospătarea cunoştinţelor profesionale;
– se constată modificări, adăugiri sau ştersături în carnetul de autorizare, fără viza ISCIR -INSPECT.
Modificarea carnetului de autorizare se consideră falsificare de acte publice şi se sancţionează
conform legii.
– după notarea a 5 abateri în carnet, autorizaţia se retrage defiuitiv.
În cazul pierderii carnetului de autorizare persoana în cauză poate obţine un nou carnet de la
ISCIR-INSPECT în baza unei cereri scrise vizate de uuitatea unde lucrează, cu condiţia publicării
pierderii conform normelor legale privind pierderea actelor oficiale. 1)
1) În cazu11n care este necesar textu1 se va continua şi pe interiorul ultimei coperte.
85
PTR 15-2003
ANEXA X ( continuare)
(pagina 1)
ROMÂNIA
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISeIR –
AUTORIZAŢIE
Nr. 1) ___________________ _
2)
1) Numărul autorizaţiei se va scrie pe fiecare pagină, în partea de jos.
2) În partea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie numărul paginii respective (pe toate paginile
carnetului).
(pagina 2)
AUTORIZAŢIEDE _____ 1
) _________ _
Numele ………………………………………………………………….. .
Prenumele ……………………………………………………………….. .
Data şi locul naşterii …………………………………………………….. .
CNP …………………… 2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Se autorizează a deservi ………………………………………………… .
din grupa ………… ( ……………… ) tipul …………………………….. .
Eliberat de ……………………… 3) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
în baza procesului-verbal M ..•.•.•.•.. din ……………………………… .
Delegat ISCIR-1NSPECT ………………………………………………. .
(Semnătura şi ştampila)
Nr., ____ _
1) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.
2) CNP – Cod numeric personal.
3) Denumirea ISCIR-1NSPECT emitente.
86
(pagina 3)
Data eliberării ………………… .
Completat de …………………. .
ANEXA X (continuare)
Loc pentru fotografie
Semnătura posesorului
INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT IT …… 1) •••••••••
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)
Nr.––––-
1) Localitatea de reşedinţă.
(paginile 4, 5 şi 6)
PTR 15-2003
EXTINDEREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI
1) Unitatea ISCIR-INSPECT …………………………………………….. .
Nr. proces-verbal şi data …………………………………………….. .
Se autorizează a deservi ……………… din grupa ……… ( …………….. )
tipul …………………………. .
Preşedinte comisie
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)
2)
Nr. ___ _
NOTA – Textul de la pct.l) se va repeta de 2 ori pe pagină.
87
PTR 15-2003
ANEXA X (sfârşit)
(paginile 7,8,9 şi 10)
EXAMINĂRI ANUALE
Nr. proces-verbal Preşedintele comisiei
Data Denumirea deţinătoru1ui (numele, prenumele,
semnătura, ştampila)
1)
Nr. ___ _
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 5 rânduri.
(paginile 11 şi 12)
ABATERI
de la normele legale în vigoare
Organul care a constatat
Nr. proces-verbal Natura abaterii abaterea
Data Sancţiunea (numele, prenumele,
semnătura, ştampila)
1)
Nr. ____ _
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 3 …… 5 rânduri.
88
PTR 15-2003
ANEXA Y
Instalaţii
care nu fac obiectul prescripţiei tehnice
Nu fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice următoarele instalaţii, care sunt reglementate
prin alte prescripţii tehnice:
a) ascensoarele pentru materiale şi pentru materiale şi persoane montate în puţuri care fac
parte din construcţia pe care o deservesc şi au un caracter permanent;
b) ascensoarele cu schip;
c) platformele şi nacelele pentru şantiere de construcţii, care se deplasează fără a fi ghidate
pe glisiere;
d) ascensoarele şi platformele cu acţionare manuală pentru şantiere de construcţii;
e) ascensoarele pentru şantierele de construcţii de pe construcţii plutitoare sau de pe nave;
f) ascensoarele special proiectate şi construite cu destinaţie militară şi pentru poliţie şi
ordine publică.
Instalaţiile menţionate la lit. d), e) şi f) vor fi supuse prevederilor prescripţiilor tehnice
elaborate de ministerele în administrarea cărora se află acestea, ţinând seama în mod
corespunzător de prezenta prescripţie tehnică.
89
PTR 15-2003
MODIFICĂRI DUPĂ
PUBLICARE
Evidenţa modificărilor şi completărilor
Indicativul documentului Monitorul Oficial,
de modificare şi Partea 1, Puncte modificate
completare Nr./an
90