PRESCRIPTIE TEHNICA PT R 1-2010 MASINI DE RIDICAT ANEXA Nr.1 (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare și platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special partea 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
-ISCIR –

Descarca PDF cu PT R1-2010 – Masini de ridicat partea 1

Indicativ: PT R 1-2010 Editia 1
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010

CAPITOLUL I – GENERALITATI

SECȚIUNEA 1
Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescripție tehnica stabilește condițiile și cerințele tehnice pentru montarea, punerea in funcțiune, autorizarea funcționarii, supravegherea și verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, intretinerea, revizia și repararea mașinilor de ridical.
(2) Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica doar in masura in care nu exista alte dispoziții specifice (cu același obiectiv) in legislatia comunitara de armonizare.

SECTȚUNEA 8 
Domeniu de aplicare
Art. 2 (1) Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica mașinilor de ridicat, componentelor de securitate destinate acestora și dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii mentionate la alin. (2) și alin. (3).
(2) Mașinile de ridicat care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice sunt:
a) macarale, de tipul:
1) macarale de piasa bile pe cai fara șine de rulare cum ar fi automacarale, macarale pe pneuri, macarale pe șenile, macarale montate pe vagon de cale ferata, macarale montate pe vehicule destinate transportului de materiale și altele asemenea;

2) macarale deplasabile pe cai cu §ine de rulare cum ar fi poduri rulante, macarale portal, electropalane deplasabile pe grinda fixa și altele asemenea;

3) macarale cu brat și/sau platforma rotitoare la punct fix sau deplasabile pe cai cu șine de rulare cum ar fi macarale turn, macarale pivotante, macarale portic și altele asemenea;

4) macarale de construcție speciala cum ar fi macarale pe cablu, macarale foarfece și altele asemenea;
b) stivuitoare autopropulsate și translatoare stivuitoare;
c) platforme autoridicatoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane și/sau materiale;
d) platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati;
e) elevatoare pentru vehicule;
f) mecanisme de ridicat;
g) mașini de ridicat de tip special.

(3) Componentele de securitate la care se face referire in prezenta prescriptie tehnica sunt:
a) limitatoare de sfarșit de cursa;
b) limitatoare de sarcina și limitatoare de moment al sarcinii;
c) dispozitive de retinere a fluidului in cilindri hidraulici;
d) dispozitive de blocare și evitare a mersului oblic;
e) tampoane și opritoare;
f) piese de reazem și curatatoare de șina;
g) sigurante la carlig;
h) contacte electrice de siguranta;
i) contact stop (buton stop);
j) anemometre;
k) paracazstoare;
I) limitatoare de viteza;
m) alte componente de securitate precizate de producator in documentatia tehnica, care indeplinesc 0 funcție de securitate atunci cand sunt utilizate și a caror defectare sau funcționare necorespunzatoare pericliteaza siguranta in functionare.

Art. 3 Mașinile de ridicat, construite și introduse pe piata conform legislatiei in vigoare la data realizarii lor, mentionate la art. 2 pot fi montate, reparate, intretinute și exploatate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

Art. 4 Prevederile prezentei prescriptii tehnice nu se aplica la:
a) mașinile de ridicat și dispozitivele lor auxiliare montate pe nave, platforme marine fixe și mobile;
b) excavatoarele, buldoexcavatoarele, incărcatoarele cu cups, draglinele, mașinile de foraj, de extractie și mașinile similare, de toate tipurile, cu exceptia celor la care constructiv exista posibilitatea montarii mai multor tipuri de dispozitive de prindere specifice mașinilor de ridicat și pot lucra in regim permanent de macara, stivuitor, platforma
autoridicatoare și altele asemenea;
c) troacele, oalele de turnare și platformele de incarcare, precum și dispozitivele lor auxiliare;
d) mașinile de șarjare, mașinile pentru manevrat capace, mașinile pentru bascularea oalelor de tumare și robotii industriali care efectueaza operatii de ridicare, transport și coborare semifabricate, integrati in ciclul de functionare al unui utilaj tehnologic;
e) elevatoarele continue și transportoarele continue;
f) mașinile de alimentare-incarcare a preselor de vulcanizat anvelope, cu comanda integrata in ciclul de funcționare al presei;
g) mașinile integrate in mașinile pentru galvanizare și similare.

SECȚIUNEA a 3-a
Referinte nonnative
Art, 5 Prezenta prescriptie tehnica face referiri la urmatoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind funcționarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificarile și completarile ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securitatii și sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romsniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvemului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalatii tehnologice industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare nationala, cu modificarile și completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romsniei, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
f) Hotararea Guvemului nr. 1.340/2001 privind organizarea și functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificarile și completarile ulterioare;
g) Hotararea Guvemului nr. 1.029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a mașinilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 30 septembrie 2008;
h) Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
i) Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotarari ale Guvemului in scopul eliminarii unor dispozitii privind obligativitatea aplicarii standardelor și actualizarii
referirilor la standarde, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;
j) Hotararea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 3 august 2008;
k) Ordinul Inspectorului de Stat Șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalatiilor de Ridicat nr. 38212009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea și verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
I) Ordinul Inspectorului de Stat Șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalatiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalatiile și echipamentele neautorizate sau care nu prezinta siguranta in functionare conform prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
m) Ordinul Inspectorului de Stat Șef al Inspeqiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalatiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.

SECȚUNEA a 4-a
Termeni, definitii și abrevieri
Art. 6 (1) În sensul prezentei prescriptii tehnice, termenii și expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) accident – evenimentul fortuit, care intrerupe funcționarea normala a unei mașini de ridicat, provocand avarii și/sau afectand viata sau sanatatea oamenilor sau mediul.
b) admiterea funcționarii – acordul emis de catre RSVTI al unui detinator/utilizator pentru 0 instalatie/echipament, in cazurile prevazute in prescriptia tehnica aplicabila, in scopul atestarii faptului ca aceea/acele instalații/echipament indeplinește toate condițiile și
cerințele pentru a fi utilizata/utilizat in condiții de siguranța;
c) analiza de risc – activitate ce se realizeaza respectand urmatoarele etape:
1) etapa I: identificarea evenimentelor nedorite care duc la materializarea unui risc;
2) etapa II: analiza mecanismelor prin care aceste evenimente nedorite ar putea sa se producii in general, aprecierea importanței lor și a probabilitații apariției de efecte daunatoare;
3) etapa III: evaluarea riscurilor.
d) autoritate competentă – orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare in ceea ce privește activitațile de servicii, in special autoritațile administrative, precum și ordinele profesionale și asociațiile profesionale sau alte organisme profesionale care, in exercitarea competenșei de autoreglementare, creeaza cadrul legal pentru accesul la activitițile de servicii ori exercitarea acestora.
e) autorizare – activitatea de evaluare și atestare, efectuata de catre ISCIR, a competentei și capabilitații a unei persoane fizice/juridice de a desfășura 0 activitate specifica.
f) autorizarea funcționarii – acordul emis de ISCIR in scopul atestarii faptului ca 0 mașina de ridicat indeplinește toate conditiile și cerintele pentru a fi utilizata in conditii de siguranta.
g) cerințe – orice obligație, interdicție, condiție sau limitare impusa prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevazuta in actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritaților competente ori care rezulta din jurisprudența, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociațiilor profesionale ori ale altor organizatii profesionale, adoptate in exercitarea competentei lor de autoreglementare;
clauzele contractelor colective ale muncii negociate de partenerii sociali nu sunt, in sine, considerate cerinte.
h) componente de securitate – componenta care este introdusa pe piata de producator sau reprezentantul sau autorizat, pentru a indeplini 0 funcție de securitate atunci cand este utilizat și a carei defectare sau functionare necorespunzatoare pericliteaza siguranta in funcționare a mașinii de ridicat.
i) declarație de conformitate – procedura prin care producatorul sau reprezentantul sau autorizat declara ca mașina de ridicat introdusa pe piața respecta toate cerintele esentiale de sanatate și securitate aplicabile acesteia.
j) deschidere – distanta pe orizontala intre axele șinelor cailor de rulare ale mașinii de ridicat; distanta pe orizontala intre axul de rotire a platformei macaralei și verticala care trece prin axul carligului.
k) detinator – persoana fizica sau juridica ce detine cu orice titlu 0 mașina de ridicat in exploatare.
I) dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii – componentă sau echipament nefixat la mașina de ridicat și care se afla intre mașina și sarcina, sau pe sarcina, in scopul prinderii acesteia.
m) documentatie tehnica – totalitatea documentelor si instruqiunilor elaborate conform prevederilor prescriptiilor tehnice, de catre producator, pentru construirea, montarea, instalarea, punerea in functiune, repararea, intretinerea si revizia masinilor de ridicat sau, respectiv, totalitatea documentelor intocmite de catre persoanele juridice/fizice autorizate pentru efectuarea acestor activitați in vederea realizarii sarcinilor specifice ce îi revin.
n) elevator pentru vehicule – masina de ridicat care serveste la ridicarea vehiculelor pe verticala si pe distante relativ mici.
0) expert ISCIR – persoana fizica autorizata de catre ISCIR, pe baza evaluarii capabilitatii si competentei sale, in scopul realizarii de sarcini specifice.
p) expertiza tehnica – investigatia/examinarea cu caracter tehnic a unei/unui masini/echipament.
q) inspector de specialitate din cadrul ISCIR – persoana fizica angajata in cadrul ISCIR, care efeclueaza verificari tehnice si alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
r) introducerea pe piata – actiunea de a face disponibila pentru prima data, contra cost sau gratuit, 0 masina de ridicat in vederea distribuirii si/sau utilizarii.
s) intretinere – totalitatea operatiunilor prin care se asigura mentinerea unei masini de ridicat in parametrii de functionare in conditii de siguranta.
t) macara – masina de ridicat compusa dintr-un schelet metalic de forma, constructie si dimensiuni variabile si din unul sau mai multe mecanisme servind la ridicarea si deplasarea sarcinii.
u) masini de ridicat de tip special – masini de ridicat la care, constructiv, exista posibilitatea montarii mai multor dispozitive de prindere specifice masinilor de ridicat si pot lucra in regim permanent de macara, stivuitor, platforma ridicatoare si altele asemenea.
v) mecanism de ridicat – masina de ridicat care serveste la deplasarea pe verticala a sarcinii.
w) montarea – activitatea de imbinare a componentelor unei masini de ridicat conform documentatiei tehnice, in vederea functionarii acesteia.
x) nacela – platforma autoridicatoare care permite stabilirea unui post de lucru cu nivel variabil la pozitia dorita.
y) operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instațiilor – persoana fizica autorizata de ISCIR pentru supravegherea si verificarea tehnica a masinilor de ridicat care se supun prevederilor prescriptiilor tehnice.
z) persoane juridice – orice entitate constituita potrivit legii nationale precum si cele constituite in temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent daca acestea sunt considerate sau nu ca avand personalitate juridica.
aa) personal tehnic de specialitate – persoana angajata a persoanei juridice si desemnata prin decizie interna, atestata de catre ISCIR si nominalizata in autorizatia eliberata de catre ISCIR.
bb) platforma autoridicatoara – masina de ridicat destinata deplasarii pe verticala a persoanelor si/sau materialelor.
cc) prescriptie tehnica – norma tehnica elaborata de catre ISCIR si aprobata prin ordin al ministrului de resort, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, care contine, pentru domenii clar definite, conditii si cerinte tehnice referitoare la instalatii/echipamente si la activitati specifice domeniului de activitate, ce se realizeaza in legatura cu acestea, in vederea introducerii pe piata, punerii in funcțiune si utilizarii instalatiilor/echipamentelor
respective in condi1ii de siguranța in funcționare.
dd) producator – persoana fizica sau juridica responsabila pentru proiectarea si/sau realizarea unei masini de ridicat, in scopul introducerii pe piața si/sau al punerii in functiune in numele sau, precum si orice persoana fizica sau juridica, care construieste, monteaza, instaleaza, ambaleaza sau eticheteaza 0 masina de ridicat in vederea introducerii pe piața si/sau punerii in funcțiune sub nume propriu.
ee) punere in functiune – actiunea care are loc in momentul primei utilizari a unei masini de ridicat.
ff) regim de autorizare si verificare tehnica – totalitatea conditiilor, cerintelor, examinarilor, incercarilor si/sau evaluarilor la care este supusa, cu caracter obligatoriu, 0 masina de ridicat, pe parcursul realizarii si utilizarii, precum si deciziile luate in legatura cu aceasta, in scopul de a se asigura functionarea in conditii de siguranta, conform prescriptiilor tehnice.
gg) registru – orice evidenta sau baza de date administrata de 0 autoritate competenta, in format electronic ori pe hartie, cuprinzand informatii cu privire la prestatorii de servicii in general sau prestatorii de servicii autorizati intr-un domeniu specific.
hh) reparare – ansamblu de lucrari si operatiuni ce se executa prin inlaturarea neconformitatilor/defectiunilor constatate la 0 masina de ridicat, in scopul aducerii acesteia la parametrii initiali sau la alti parametri care asigura functionarea in conditii de siguranta a acesteia, conform prescriptiei tehnice.
ii) repunerea in functiune – actiunea care are loc in momentul primei utilizari a unei masini de ridicat, ulterior repararii, efectuarii unei revizii si/sau efectuarii unei interventii de intretinere a acesteia, precum si ulterior montarii masinii de ridicat pe un alt amplasament, modificarii configuratiei sau montarii altor elemente purtatoare de sarcina, dupa caz, conform prescriptiei tehnice.
jj) revizie – activitatea, de regula planificata, ce consta in ansamblul operatiilor ce se executa asupra unei masini de ridicat in scopul reglarii sau inlocuirii pieselor si aparatelor inglobate in aceasta, conform prescriptiei tehnice.
kk) sarcina nominala – sarcina maxima pentru care a fost proiectata si construita masina de ridicat.
II) stat membru – stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.
mm) stivuitor – masina de ridicat destinata ridicarii, deplasarii si stivuirii sarcinilor.
nn) utilizator – persoana fizica sau juridica ce are in folosinta 0 masina de ridicat.
oo) verificare tehnica – totalitatea verificarilor si/sau incercarilor ce se realizeaza, in baza documentatiei tehnice aplicabile unei masini de ridicat si prevederilor prezentei prescriptii tehnice, in scopul evaluarii masurii in care masina de ridicat satisface cerintele de functionare in conditii de siguranta.

(2) in continutul prezentei prescriptii tehnice sunt folosite urmatoarele abrevieri:
a) ISCIR – Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat;
b) RSL – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor;
c) RSVTI- Operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor;
d) RTS – Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;
e) RADTP – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice preliminare de montare/reparare;
f) RADTE – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.

CAPITOLUL II – MONTAREA MASINILOR DE RIDICAT

Art. 7 (1) in situatia in care nu se aduce atingere conditiilor de introducere pe piata si punere in functiune, stabilite prin reglementari tehnice ce transpun directive europene, masinile de ridicat care necesita sa fie montate inainte de utilizare, trebuie sa respecte prevederile prezentei preseriptii tehnice.
(2) Montarea masinilor de ridicat se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaza montarea masinilor de ridicat precum si conditiile de inregistrare in registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite in preseriptia tehnica aplicabila.
(3) Obligatiile si responsabilitatile persoanelor juridice sunt prevazute la capitolul XII.
(4) Pentru serviciile prestate, producatorul masinii de ridicat sau persoanele juridice autorizate pentru montarea masinilor de ridicat, dupa caz, trebuie sa emita 0 declaratie intocmita conform modelului din anexa 1.
(5) Cerinta de autorizare pentru montare nu se apliea producatorilor care monteaza masini de ridicat fabricate de catre ei.
(6) Demontarea masinilor de ridicat se efectueaza, conform documentatiei tehnice, numai de producatorul acestora sau de persoane juridice autorizate pentru activitatea de montare masini de ridicat si numai la tipurile de masini de ridicat mentionate in autorizatie.

Art. 8 (1) Montarea masinilor de ridicat care necesita montare la locul de functionare pe un amplasament fix se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de montare avizatii de catre RADTP.
(2) Conditiile privind atestarea personalului tehnic de specialitate care efectueaza avizarea documentatiilor preliminare de montare a masinilor de ridicat sunt prevazute in legislatia in vigoare.
(3) Obligatiile si responsabilitatile personalului tehnic de specialitate care efctueaza avizarea documentatiilor preliminare de montare a masinilor de ridicat sunt prevazute la capitolul XII.

NOTA: În cazul in care pe parcursul lucrarilor de montare apar modificari tata de documentatia tehnica preliminara de montare acceptata de ISCIR, aceste modificari se avizeaza de RADTP si se transmit la ISCIR pentru acceptare.
(4) Pentru acceptarea lucrarilor de montare se procedeaza astfel:
a) inaintea inceperii lucranlor de montare, persoana juridica montatoare, intocmeste un memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor de montare, care cuprinde documentatia tehnica preliminara de montare, lucrarile de montare ce urmeaza a se etectua si conditiile tehnice de executie ale acestora, precum si programul de examinari, verificari si incercari ce urmeaza a se efectua pe parcursul si la finalul lucrarilor de montare;
b) memoriul tehnic, vizat de catre detinator/utilizator, trebuie sa fie inaintat la ISCIR in vederea acceptarii inceperii lucrarilor de montare. În vederea acceptarii inceperii lucrarilor de montare inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR intocmeste un proces-verbal conform modelului din anexa 2. Prin procesul-verbal de acceptare a inceperii lucrarilor de montare, ISCIR poate solicita ca anumite operatii, examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in
prezenta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridica montatoare este obligata sa solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la operatiile, examinarile, verificarile sau incercarile respective.
(5) Pe parcursul montarii masinilor de ridicat, se efectueaza verificarile stabilite prin memoriul tehnic prevazut la alin. (4) lit. a). În aceste situatii persoana juridica autorizata pentru aceste lucrari, prezinta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective (certificate de inspectie material atat pentru cele de baza cat si pentru cele de adaos, lista sudorilor autorizati, lista procedurilor de sudare aprobate,
buletine/rapoarte de laborator si altele asemenea); verificarile sunt finalizate cu incheierea de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR a unui proces-verbal.
(6) Dupa finalizarea lucrarilor de montare a masinilor de ridicat se efectueaza urmatoarele:
a) verificarea documentatiei tehnice de montare care se depune la ISCIR si trebuie sa contina cel putin:
1) memoriu tehnic de montare;
2) certificate de inspectie ale materialelor intrebuintate pentru partile structurii portante sau care se asambleaza prin sudare la acestea, cu precizarea caracteristicilor in confonnitate cu prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare, specifice instalatiei supuse montarii;
3) documentatiile tehnice pentru subansambluri, sau alte dispozitive si aparate aferente masinilor de ridicat;
4) documentele privind efectuarea pe parcursul lucrarilor de montare si in final a verificarii lucrarilor executate in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice si ale documentatiei tehnice preliminare de montare;
5) documente privind efectuarea imbinarilor sudate (certificate de inspectie material, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor), unde este cazul;
6) documentele cuprinzand rezultatele examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate de catre laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile;
7) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa se specifice ca masina de ridicat poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii;
8) declaratia pentru lucrarile de montare efectuate, intocmita de catre persoana juridica autorizata, conform modelului din anexa 1;
b) verificarea documentelor cu privire la reglarea componentelor de securitate.
(7) Efectuarea lucrarilor de montare se consemneaza in registrul de supraveghere a masinii de ridicat de catre RSL al persoanei juridice autorizate pentru acest tip de activitati, intocmit confonn modelului din anexa 3.
(8) Pentru masinile de ridicat mentionate la art. 12 alin. (2) se procedeaza similar, admiterea functionarii fiind efectuata de catre RSVTI, care intocmeste un proces-verbal conform modelului din anexa 4.

CAPITOLUL III – AUTORIZAREA/ADMITEREA FUNCTIONARII

SECȚUNEA 1
Prevederi generale
Art. 9 Cerintele tehnice prevazute in prezentul capitol sunt conditii minime obligatorii referitoare la punerea in functiune si autorizarea la admiterea functionarii masinilor de ridicat.
Art.10 Se admite autorizarea functionarii:
a) masinilor de ridicat noi, care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice si care respecta cerintele privind introducerea pe piata, stabilite de reglementarile nationale ce transpun directivele europene aplicabile;
b) masinilor de ridicat vechi, care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice, care au functionat si:
1) provin din Uniunea Europeana:
I. care respecta cerintele privind introducerea pe piata stabilite, prin directivele europene specifice;
II. care au fast construite anterior intrarii in vigoare a directivelor europene aplicabile si care au fast introduse pe piata cu respectarea reglementarilor nationale ale statului membru in care au fast construite;
2) provin din afara Uniunii Europene:
I. care respecta cerintele prevazute la introducerea pe piata stabilite prin directivele europene specifice.
Art. 11 (1) Verificarea tehnicii in vederea acordarii autorizarii functionarii se efectueaza de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la urmatoarele masini de ridicat:
a) macaralele cu sarcina nominala Sn > 1 t;
b) stivuitoarele autopropulsate si translatoarele stivuitoare;
c) platformele ridicatoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane si/sau materiale;
d) elevatoare pentru vehicule;
e) mecanisme de ridicat cu sarcina nominala Sn > 1 t;
f) masini de ridicat de tip special.
(2) Masinile de ridicat mentionate la alin. (1), se inregistreaza in evidenta ISCIR.
Art.12 (1) Admiterea functionarii (Ia prima punere in functiune si periodic in exploatare) a masinilor de ridicat mentionate la alin. (2) se face de cstre RSVTI al detinstorului/utilizatorului in conformitate cu prevederile prezentului capitol si ale capitolului V si se inregistreaza in evidenta acestuia.
(2) Admiterea functionarii (Ia prima punere in functiune si periodic in exploatare) se referia la urmatoarele masini de ridicat:
a) macaralele cu sarcina nominala Sn :S 1 t si macaralele actionate manual;
b) stivuitoarele autopropulsate si translatoarele stivuitoare actionate manual;
c) mecanisme de ridicat cu sarcina nominala Sn S 1 t si mecanisme de ridicat actionate
manual;
d) elevatoare pentru vehicule actionate manual;
e) platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati.
Art. 13 (1) Masinile de ridicat mentionate la art. 11 alin. (1) nu pot fi utilizate fara obtinerea autorizarii functionarii din partea ISCIR.
(2) Masinile de ridicat mention ate la art. 12 alin. (2) de la lit. a) la lit. d) nu pot fi utilizate fara admiterea functionarii din partea RSVTI.
(3) Platformele ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati ce deservesc institutiile publice, institutiile/unitatile de interes public sau societatile care of era servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, nu pot fi utilizate fara admiterea functionarii din partea RSVTI al detinatorului/utilizatorului.
(4) Platformele ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati destinate persoanelor fizice nu pot fi utilizate fara admiterea functionarii din partea unei persoanei juridice autorizate pentru lucrari de intretinere si revizie. Admiterea functionarii se face de catre RSL al persoanei juridice autorizate.

SECȚIUNEA a 2-a
Conditii privind autorizarea admiterea functionarii
Art. 14 (1) Pentru obtinerea autorizarii functionarii masinii de ridicat, detinatorul/utilizatorul trebuie sa inainteze la ISCIR 0 cerere, insotit de urmatoarele documente, dupa caz:
a) declaratia de conformitate tip CE, intocmita de producatorul masinii de ridicat sau de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, dupa caz;
b) documentatia tehnica a masinii de ridicat, care trebuie sa contina, dupa caz, urmatoarele:
1) denumirea masinii de ridicat, asa cum este indicat pe aceasta;
2) 0 descriere generala a masinii de ridicat;
3) caracteristicile tehnice ale masinii de ridicat:
I. sarcina maxima de utilizare si, dupa caz, 0 copie a placii sau a tabelului cu sarcini;
II. reaiunile din reazeme sau incastrari si, dupa caz, caracteristicile cailor de rulare;
III. daca este necesar, definirea si mijloacele de instalare a contragreutatilor;

4) continutul carnetului de urmarire a masinii de ridicat, daca el nu este furnizat impreuna cu aceasta;
5) indrumari pentru utilizare, in special pentru a remedia insuficienta observarii directe a sarcinii de catre personalul de deservire a masinii de ridicat;
6) daca este necesar, un raport de incercari care prezinta incercarile statice si dinamice efectuate de catre sau pentru producator ori pentru reprezentantul sau autorizat;
7) instructiunile referitoare la punerea in functiune si utilizare a masinii de ridicat (inclusiv la prima punere in functiune) pentru masinile de ridicat care nu sunt asamblate la sediul producatorului in configuratia in care urmeaza a fi utilizate;
8) planurile, schemele, descrierile si explicatiile necesare pentru utilizarea, intretinerea si repararea masinii de ridicat, inclusiv pentru verificarea functionarii corecte a acesteia;
9) 0 descriere a postului (posturilor) de lucru susceptibil (susceptibile) sa fie ocupate de catre personalul de deservire a masinii de ridicat;
10) 0 descriere a utilizarii normale a masinii de ridicat;
11) avertismentele referitoare la contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat care, din experienta, pot sa existe;
12) instructiunile de instalare si montare, inclusiv planurile, schemele si mijloacele de fixare si descrierea sasiului sau a instalatiei pe care masina de ridicat urmeaza a fi montata si in vederea reducerii zgomotului si vibratiilor;
13) informatiile legate de riscurile reziduale care subzista in ciuda aplicarii de masuri de integrare a securitatii in proiectarea masinii de ridicat si daca au fost adoptate masuri de protectie si masuri de prevenire complementare;
14) instructiunile referitoare la instruirea personalul de deservire a masinii de ridicat precum si masurile de protectie care trebuie luate de catre utilizatori, inclusiv, dupa caz, echipamentul individual de protectie care trebuie prevazut;
15) caracteristicile esentiale ale dispozitivelor de prindere ce pot fi montate pe masina;
16) conditiile in care masinile de ridicat indeplinesc cerinta de stabilitate in timpul utilizarii, transportului, asamblarii ori al dezasamblarii, daca acestea sunt scoase din functiune, sau in timpul verificarilor ori defectarilor previzibile;
17) instructiunile care permit garantarea faptului ca operatiile de transport, manipulare sau depozitare se pot realiza in conditii de securitate, indicandu-se masa masinii de ridicat si a diferitelor sale parti componente, atunci cand acestea trebuie sa fie, in mod regulat, transportate separat;
18) modul de operare care trebuie urmat in cazul unui accident sau al unei defectari; in cazul in care exista probabilitatea producerii unui blocaj, modul de operare care trebuie urmat pentru a permite deblocarea in conditii de securitate;
19) descrierea operatiilor de reglare si mentenanta care trebuie efectuate de catre utilizator, conditiilor de securitate, masurilor de protectie care trebuie sa fie luate pe durata acestor operatii si masurilor de prevenire care trebuie sa fie respectate;
20) specificatiile referitoare la piesele de schimb care trebuie utilizate, daca acestea afecteaza sanatatea si securitatea personalul de deservire a masinii de ridicat.

NOTA: Pentru tipurile de masini de ridical: elevatoare pentru vehicule si echipamente pentru ridicarea persoanelor si obiectelor, care prezinta un pericol de cadere pe verticala de la 0 inaltime mai mare de 3 m, este necesara evaluarea conformitatii de catre un organism notificat.
c) documentatia de montare, pentru masinile de ridicat care necesita montare la locul de functionare pe un amplasament fix:
1) documentatia tehnica preliminara de montare, avizata de catre RADTP;
2) documente care atesta calitatea lucrarilor de montare pentru grinzile cailor de rulare si pentru sistemul de sustinere a acestora, pentru pregatirea si amenajarea terenului cailor de rulare de pe sol, a postamentelor de amplasare si al elementelor de prindere, dupa caz;
3) abaterile constatate prin masurare ale caii de rulare;
4) documente privind efectuarea imbinarilor sudate (certificate de inspectie material, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor), unde este cazul;
5) schita cuprinzand dimensiunile de gabarit si spatiile de siguranta, cu indicarea accesului la masina de ridicat in cazul in care nu sunt cuprinse in documentatia tehnica preliminara de montare;
6) proces-verbal de probe de casa, in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa se specifice ca masina de ridicat poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii, intocmit, dupa caz, de producator sau de persoana juridica autorizata care a efecluat montarea si semnat de detinator/utilizator;
7) buletin de verificare a rezistentei prizei de punere la pamant;
8) buletin de verificare a rezistentei de izolatie;
9) dovada ca structura de rezistenta a cladirii, a estacadei sau solul poate prelua eforturile produse de masina de ridicat, in conformitate cu legislatia aplicabila;

10) declaratia pentru lucrarile de montare efectuate, conform modelului din anexa 1;
d) raportul tehnic intocmit de 0 persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare, pentru masinile de ridicat care au functionat si a caror durata de functionare este mai mare decat:
1) durata de functionare stabilita de producator, sau in lipsa acesteia;
2) durata normala de functionare stabilita conform prevederilor Hotarsrii Guvemului 2.139/2004.
e) declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul loc de functionare a masinii de ridicat, daca este cazul.
(2) Pentru nacelele suspendate in carligul macaralei, care ridica persoane la 0 inaltime mai mare de 3 m, detinatorul/utilizatorul trebuie sa prezinte si urmatoarele documente:
a) instructiuni de exploatare specifice, pentru macaragii care deservesc ansamblul format din macara si nacela;
b) 0 procedura care sa precizeze verificarile si incercarile tehnice ce trebuie efectuate de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR la ansamblul format din macara si nacela;
c) 0 procedura de salvare in caz de urgenta a persoanelor din nacela ramase blocate la inaltime;
d) declaratia de conformitate, insotita de certificatul de examinare de tip CE eliberat de un organism de certificare pentru ansamblul format din macara si nacela;
e) 0 analiza de risc, efectuata de producatorul macaralei, din care sa rezulte compatibilitatea dintre macara si nacela.
Art. 15 Daca producatorul prevede utilizarea masinii de ridicat intr-un mediu potential exploziv, instructiunile acesteia trebuie sa prezinte toate informatiile necesare. În plus, aceasta informatie trebuie sa fie indicata pe masina de ridicat si pe componentele de securitate.
Art. 16 În vederea efectuarii verificarilor si incercarilor tehnice trebuie indeplinite, cel putin, urmatoarele conditii:
a) toate lucrarile de montare sa fie complet terminate;
b) constructia cailor de rulare, a cailor de circulatie in lungul caii de rulare si a scarilor de acces la cabina a personalului de deservire si la calea de rulare sa fie terminata;
c) elementele componente ale masinii de ridicat supuse frecarii sa fie gresate;
d) componentele de securitate, frânele, elementele de prindere si legare a sarcinii, dispozitivele de semnalizare, aparatele de comanda si instalatia de protectie impotriva tensiunilor de atingere sa fie verificate si sa corespunda;
e) limitatoarele de sfarslit de cursa sa fie montate/reglate in conformitate cu documentatia tehnica de insotire;
f) masina de ridicat sa fie prevazuta cel putin cu urmatoarele:
1) inscriptionarea sarcinii maxime;
2) panouri de protectie montate;
3) indicatoare de securitate;
4) inscriptionari de avertizare afislate;
5) instructiuni de exploatare inclusiv masurile ce trebuie luate in caz de avarie, intreruperi si dereglari ale maslinii de ridicat;
g) personalul de deservire si personalul auxiliar de deservire sa fie autorizat sau instruit, dupa caz;
h) masina de ridicat sa fie legata la pamânt printr-o instalatie corespunzatoare.
Art, 17 Daca sunt indeplinite cerintele de la art. 14 pana la art. 16, masina de ridicat se supune urmatoarelor:
a) verificari tehnice:
1) verificarea montarii ansamblurilor ci subansamblurilor masinii de ridicat conform prevederilor documentatiei tehniee de insotire si prezentei prescriptii tehnice;
2) verificarea imbinarilor nedemontabile ale structurii metalice;
3) verificarea integritatii si conformitatii constructive a structurii metalice;
4) verificarea amenajarilor care sa permita aceesul personalului pentru efectuarea lucrarilor de reparare, intretinere si revizie;
5) verificarea respectarii gabaritelor de libera trecere si a spatiilor de siguranta prevazute;
6) verificarea echiparii instalatiei electrice cu dispozitive de protectie si cu inscriptionarile necesare;
7) verificarea verticalitatii turnului macaralei;
8) verificarea fixarii grinzilor cailor de rulare si a sistemului de sustinere a aeestora;
9) verificarea fixarii masinii de ridicat pe postamentul de amplasare;
10) verificarea masinii de ridicat pentru preintampinarea uzurii si pericolului de deraiere a ansamblului roti de rulare-cale de rulare;
11) verificarea existentei componentelor de securitate prevazute in documentatia tehnica;
b) incercari tehnice:
1) incercari in gal, care se efectueaza prin actionarea mecanismelor masinii de ridicat, fara ca masina de ridicat sa fie incarcata cu sarcina; cu aceasta ocazie se verifica si functionarea componentelor de securitate, cu exceptia limitatorului de sarcina si/sau de moment;
2) incercari in sarcina, care se efectueaza lucru static cat si dinamic in conditiile stabilite de producator prin documentatia tehnica (numai dupa ce incercarile in gol au dat rezultate corespunzatoare), astfel:
I. incercarea statica se realizeaza cu sarcina de incercare ridicata la circa 100 mm de sol, timp de 10 minute. Calculul sarcinii de incercare trebuie sa tina seama de valorile coeficientului de incercare statica astfel incat sa se poata garanta un nivel adecvat de securitate; coeficientul de incercare statica este 1,25 pentru masinile de ridicat in conditiile in care nu este precizat in documentatia tehnica a masinii de ridicat. Nu se admite nicio deformatie remanenta a structurii portante a masinii de ridicat.

NOTE: 1) Sarcina de incercare trebuie sa fie constituita numai din greutati verificate metrologic sau a caror masa este determinata cu instrumente de masura verificate metrologic.
2) La incercarea podurilor rulante, acestea trebuie sa se afle in dreptul stalpilor de sustinere a caii de rulare, iar sarcina trebuie sa fie pozitionata la mijlocul deschiderii podului.
3) La masinile de ridicat care au doua frane incercarea statica se efectueaza separat cu fiecare frana in parte.
4) La masinile de ridicat cu brat, incercarea statica se efectueaza atat la raza minima cat si la raza maxima, sarcina de incercare fiind sarcina maxima admisa pentru pozitiile respective.
5) Pentru masinile de ridicat, la care se poate modifica lungimea bratului sau inaltimea turnului, incercarea se efectueaza cu sarcina nominala mentionata in documentatia tehnica pentru varianta respectiva.
6) La macaralele deplasabile pe cai de rulare fara sine, inainte de efectuarea incercarilor statice se respecta urmatoarele:
a) pozitionarea pe 0 suprafata dura si orizontala cu abateri maxime de ±5%;
b) utilizarea dispozitivelor de calare (stabilizatoare) astfel incat rotile sa se elibereze de sarcina;
c) realizarea unei orizontalitati cu abateri maxime de ± 0,5%.
7) La macarale deplasabile pe cai de rulare cu sine, se efectueaza incercarea statica si masurarea sagetii la sarcina nominala, cu urmatoarele precizari:
a) sageata elastica masurata trebuie sa se incadreze in limita admisa, conform documentatiei tehnice; in cazul in care nu se face 0 asemenea precizare in documentatia tehnica, masurarea sagetii nu este obligatorie;
b) la macaralele cu doua sau mai multe mecanisme, care nu pot functiona simultan, se efectueaza incercarea statica si masurarea sagetii la sarcina nominala numai pentru mecanismul principal;
c) la macaralele cu doua sau mai multe mecanisme, care pot lucra simultan, se efectueaza incercarea statica si masurarea sagetii la sarcina nominala prin suspendarea sarcinii in toate carligele sau in dispozitivele de prindere;
d) la macaralele care au grinzile principale rezemate in doua locuri si consola, se efectueaza incercarea statica si masurarea sagetii la sarcina nominala atat la mijlocul deschiderii cat si in pozitia extrema a sarcinii pe consola.
II. incercarile dinamice se realizeaza cu sarcina maxima de utilizare multiplicata cu coeficientul de incercare dinamica numai daca masina de ridicat s-a comportat corespunzator la incercarea statica, masurarea sagetii si incercarea de etanseitate, dupa caz. Coeficientul de incercare dinamica este egal cu 1,1 in conditiile in care nu este precizat in documentatia tehnica a masinii de ridicat.
NOTA: incercarea dinamica se efectueaza numai daca circuitul de comanda al masinii de ridicat permite mai multe miscari simultane in conditiile cele mai defavorabile.
3) incercari de stabilitate la macaralele cu brat – se efectueaza cu bratul asezat in pozitia cea mai defavorabila in ceea ce priveste stabilitatea macaralei. Încercarile se efectueaza prin deplasarea macaralei mai intai cu sarcina maxima admisibila pentru deschiderea minima a bratului si apoi cu sarcina maxima admisibila pentru deschiderea maxima a bratului;
4) incercari de etanseitate se efectueaza cu sarcina nominala, prin actionarea mecanismelor masinii de ridicat. Dupa intrerupere, sarcina nu trebuie sa coboare timp de 10 minute peste limitele prevazute in documentatia tehnica a masinii de ridicat si nu trebuie sa se constate scapari de fluid;
5) alte incercari se efectueaza numai daca sunt prevazute in documentatia tehnica a masinii de ridicat.

Art.18 Dupa efectuarea verificarilor si incercanlor tehnice prevazute la art. 17, producatorul sau persoana juridica autorizata care a efectuat montarea, menționeaza rezultatele verificarilor si incercarilor in procesul-verbal cu probe de casa.

SECTIUNEA a 3-a
Verificarea tehnici in vederea autorizarii functionarii
Art.19 Verificarea tehnica in vederea autorizarii funcționarii masinilor de ridicat menționate la art. 11 alin. (1) se efectueaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
Art. 20 La verificarea tehnica trebuie sa participe RSVTI al deținatorului/utilizatorului, personalul de deservire si personalul auxiliar de deservire al masinii de ridicat, dupa caz, reprezentantul persoanei juridice autorizate care a efectuat montarea masinii de ridicat, unde este cazul, reprezentantul persoanei juridice autorizate care asigura intretinerea si revizia masinii de ridicat si, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice alta persoana implicata in montarea, intretinerea si revizia masinii de ridicat.
Art. 21 Personalul de deservire desemnat pentru efectuarea manevrelor in timpul verificarii tehnice trebuie sa fie autorizat sau instruit, dupa caz, pentru masina de ridicat respectiva.
Art. 22 (1) În vederea autorizarii funcționarii masinii de ridicat, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueaza sau se asigura ca verificarile si incercarile prevazute la art. 17 sunt efectuate cu rezultate corespunzatoare.
(2) Verificarile si incercarile tehnice menționate la art. 17 se fac in condițiile prevazute de prezenta prescriptie tehnica, daca nu este prevazut altfel de catre producatorul masinii de ridicat.

SECȚIUNEA a 4-a
Concluziile verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii
Art. 23 (1) Autorizarea functionarii masinii de ridicat se acorda numai dupa ce au fost efectuate activitatile prevazute la art. 22, iar rezultatele verificarilor tehnice sunt corespunzatoare, prin intocmirea unui proces-verbal de verificare tehnica, al carui model este prevazut in anexa 2, unde se consemneaza parametrii de funcționare si data efectuarii
urmatoarei verificari tehnice (ziua, luna si anul).
(2) Procesul-verbal de verificare tehnica se ataseaza la cartea masinii de ridicat.
Art. 24 Daca rezultatele verificarii tehnice sunt necorespunzatoare, neconformitatile se consemneaza in procesul-verbal de verificare tehnica si nu se acorda autorizarea functionarii masinii de ridicat.
Art. 25 in cazul in care intretinerea si revizia nu este asigurata de 0 persoana juridica autorizata nu se acorda autorizarea functionarii masinii de ridicat.
Art,26 Termenul de valabilitate al autorizarii functionarii masinii de ridicat este de maxim 3 ani.
Art. 27 Acordarea autorizarii functionarii cu conditia inlaturarii ulterioare a unor deficiente care afecteaza siguranta in functionare a masinii de ridicat este interzisa.
Art. 28 (1) Pentru fiecare masina de ridicat care a obtinut autorizarea functionarii se intocmeste 0 carte a masinii de ridicat, ce trebuie sa contina:
a) documentatia tehnica mentionata la art. 14 alin. (1) lit. b);
b) partea de evidenta a verificarilor, eliberata de ISCIR, care se compune din:
1) coperta fixa;
2) parte legata cu coperta ce contine informatii referitoare la amplasare si verificarile tehnice efectuate;
3) parte prevazuta cu sistem de atasare a documentelor si documentatiilor intocmite pe toata durata de utilizare a masinii de ridicat.
(2) Cartea masinii de ridicat se pastreaza de catre detinator/utilizator.
Art.29 (1) Admiterea functionarii masinilor de ridicat prevazute la art. 12 alin. (2) se efectueaza in aceleasi conditii in care se efectueaza autorizarea functionarii.
(2) Procesul-verbal pentru admiterea functionarii masini de ridicat se intocmeste de catre RSVTI, conform modelului din anexa 4.

SECȚIUNEA a 5-a
Autorizarea/admiterea functionarii masinilor de ridicat care au suferit modificari importante
Art. 30 Mainile de ridicat care au suferit modificari importante menite sa le schimbe performantele initiale, scopul sau tipul prevazute de producator in documentatia tehnica a masinii de ridicat, se considera ca fiind masini de ridicat noi si trebuie sa respecte cerintele directivei europene aplicabile.
Art. 31 (1) Persoana juridica ce a efectuat modificari importante la 0 masina de ridicat isi asuma responsabilitatea privind indeplinirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinii de ridicat respective.
(2) Se admite punerea in functiune a masinilor de ridicat care au suferit modificari importante numai dupa obtinerea autorizarii/admiterii functionarii, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
Art. 32 (1) Autorizarea functionarii masinilor de ridicat care au suferit modificari importante se face de catre ISCIR, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
(2) Admiterea functionarii maiiinilor de ridicat care au suferit modificari importante se face de catre RSVTI. conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

CAPITOLUL IV – UTILIZAREAlEXPLOATAREA MASINILOR DE RIDICAT

SECȚIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 33 Pentru functionarea in conditii de siguranta, masinile de ridicat sunt supuse unui regim de supraveghere, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
Art. 34 (1) În vederea aplicarii prevederilor prezentei prescriptii tehnice, privind siguranta in functionare a masinilor de ridicat, detinatorii/utilizatorii trebuie sa asigure regimul de supraveghere prin RSVTI.
(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueaza in conformitate cu legislatia in vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a
Supravegherea masinilor de ridicat
Art. 35 (1) Pentru fiecare masina de ridicat trebuie sa existe un registru de supraveghere sau camet de urmarire cu evidenta functionarii, care trebuie pastrat in conditii bune la masina de ridicat.
(2) inscrierile in registru sau carnet trebuie sa fie vizibile, lizibile si de nesters, nefiind permise corecturi sau stersaturi ci numai anulari contrasemnate de persoana care le-a efectuat.
Art. 36 Registrul de supraveghere a masinii de ridicat se intocmeste conform modelului prezentat in anexa 3 si se vizeaza de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului.
Art. 37 În registru sau in carnet pot face inscrieri personalul de deservire, RSVTI, factorii responsabili ai detinatorului/utilizatorului (conducerea detinatorului/utilizatorului si persoanele insarcinate in scris de catre aceasta), precum si alte persoane din exploatare, conform atributiilor ce îi revin prin instructiunile interne.

SECȚIUNEA a 3-a
Deservirea masinilor de ridicat si personalul de deservire
Art. 38 Deservirea masinilor de ridicat care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice se realizeaza numai de personal de deservire autorizat sau instruit, dupa caz, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabile.
Art. 39 Personalul de deservire autorizat pentru macarale, indiferent de pozitia postului de comanda se denumeste in continuare „macaragiu”. Codul de semnalizare pentru macaragii este prezentat in anexa 5.
Art. 40 Personalul de deservire autorizat pentru stivuitoare se denumeste in continuare „stivuitorist”.
Art. 41 Personalul de deservire instruit pentru mecanisme de ridicat, platforme autoridicatoare si elevatoare pentru vehicule, se denumeste in continuare „manevrant”.
Codul de semnalizare pentru manevranti este prezentat in anexa 5.
Art. 42 Personalul de deservire autorizat instruit pentru masini de ridicat la care constructiv exista posibilitatea montarii mai multor dispozitive de prindere specifice masinilor de ridicat si poate lucra in regim permanent/nepermanent de macara deplasabila pe cai fara sine de rulare, stivuitor, platforma de ridicat deplasabila si altele asemenea, la care producatorul a furnizat declaratia de conformitate in acest sens, trebuie sa fie autorizat/instruit pentru fiecare regim de lucru al mainii de ridicat in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabile, dupa caz.

SECȚIUNEA a 4-a
Legatori de sarcina
Art. 43 Legarea, prinderea si fixarea sarcinii la masinile de ridicat, care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice se realizeaza numai de persoane instruite, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabile.
Art. 44 Personalul auxiliar de deservire care realizeaza legarea, prinderea si fixarea sarcinii la carligul masinilor de ridicat, se denumeste in continuare „legator de sarcina”.

CAPITOLUL V – VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA SI REPUNEREA ÎN FUNCTIUNE

SECȚIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 45 (1) Cerintele tehnice prevazute in prezentul capitol sunt conditii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnica periodica si la repunerea in functiune a masinilor de ridicat.
(2) Toate constatarile referitoare la verificarea tehnica periodica si la repunerea in functiune a masinilor de ridicat trebuie sa fie consemnate de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului in procese-verbale de verificare tehnica. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnica sunt prevazute in anexele 2 si 4.
Art.46 (1) Verificarile tehnice periodice in vederea acordarii autorizarii functionarii in continuare se efectueaza:
a) de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR pentru:
1) macarale, cu sarcina nominala Sn > 50 t;
2) stivuitoare autopropulsate si translatoare stivuitoare, cu sarcina nominala Sn > 5 t;
3) platforme ridicatoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane si/sau materiale;
4) elevatoare pentru vehicule, cu sarcina nominala Sn > 2,5 t;
5) mecanisme de ridicat, cu sarcina nominala Sn > 5 t;
6) masini de ridicat de tip special;
b) de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de catre RSVTI, dupa obtinerea imputemicirii scrise de la ISCIR, pentru:
1) macarale, cu sarcina nominala 1 t < Sn S 50 t;
2) stivuitoare autopropulsate si translatoare stivuitoare, cu sarcina nominala Sn S 5 t;
3) elevatoare pentru vehicule, cu sarcina nominala Sn S 5 t;
4) mecanisme de ridicat, cu sarcina nominala Sn S 5 t.
(2) Verificarile tehnice periodice in vederea admiterii functionarii in continuare se efectueaza de catre RSVTI pentru:
1) macarale cu sarcina nominala Sn S 1 t si macaralele actionate manual;
2) stivuitoare autopropulsate si translatoarele stivuitoare acționate manual;
3) elevatoare pentru vehicule actionate manual;
4) platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati.
(3) Daca rezultatele verificarii tehnice periodice, comparativ cu prevederile documentației tehnice a masinii de ridicat si ale prezentei prescripții tehnice, au corespuns, se intocmeste un proces-verbal de verificare tehnica, conform modelelor din anexele 2 ~i 4, prin care se acorda autorizarea funcționarii, stabilindu-se si data (ziua, luna si anul) urmatoarei verificari tehnice periodice, care este de maxim 2 ani. Data urmatoarei verificari tehnice periodice se stabileste in functie de complexitatea, locul de instalare, conditiile de mediu si regimul de functionare, vechimea in serviciu si starea tehnica ale masinii de ridicat.
(4) Daca rezultatele verificarii tehnice sunt necorespunzatoare, neconformitatile se consemneaza in procesul-verbal de verificare tehnica si nu se acorda autorizarea/admiterea functionarii in continuare.

(5) Procesul-verbal de verificare tehnica se ataseaza la cartea masinii de ridicat-partea de exploatare, respectiv in evidenta detinatorului/utilizatorului.
Art. 47 Este interzisa utilizarea/exploatarea, mentinerea in functiune a masinii de ridicat cu termenul de valabilitate al autorizarii/admiterii functionarii depasit.

SECTIUNEA a 2-a
Verificarea tehnica periodicii
Art. 48 (1) Verificarea tehnica periodica se efectueaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupa caz.
(2) La verificarile tehnice efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR trebuie sa participe persoanele mention ate la art. 20.
Art. 49 inaintea inceperii verificarii tehnice se verifica daca sunt indeplinite cerintele de la
Art. 50 La verificarea tehnica periodica masina de ridicat este supusa la verificarile si incercarile de la art. 17. Încercarea statica se efectueza cu sarcina nominala marita cu 10 %.
Art. 51 (1) Daca rezultatele verificarii tehnice periodice, comparativ cu prevederile documentatiei tehnice a masinii de ridicat si ale prezentei prescriptii tehnice, au corespuns, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupa caz, intocmesc un procesverbal de verificare tehnica prin care se acorda autorizarea functionarii in continuare,
stabilindu-se data (ziua, luna si anul) efectuarii urmatoarei verificari tehnice periodice, care este de maxim 2 ani.
(2) Daca verificarea tehnica periodica se efectueazll de catre RSVTI, acesta trebuie sa transmita la ISCIR, in termen de 15 zile, 0 copie dupa procesul-verbal de verificare tehnica in vederea admiterii functionarii masinii de ridicat.
(3) Procesele-verbale de verificare tehnica intocmite de catre inspectorul de specialitate din cadru ISCIR sau RSVTI sunt conform modelelor din anexele 2 si 4.
(4) Data urmatoarei verificari tehnice periodice se stabileste in functie de complexitatea, locul de instalare, conditiile de mediu si regimul de functionare, vechimea in serviciu si starea tehnica ale masinii de ridicat.
Art. 52 (1) Nu se acorda autorizarea functionarii in continuare cu conditia inlaturarii ulterioare a unor deficiente care afecteaza siguranta in functionare a masinii de ridicat.
(2) Daca neacordarea autorizarii functionarii este cauzata de 0 deficienta care afecteaza stabilitatea masinii de ridicat, pe langa oprirea din functionare, detinatorul/utilizatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru evitarea tuturor pericolelor ce decurg din aceasta lipsa de stabilitate a masinii de ridicat.
Art. 53 Daca la verificarile tehnice periodice se constata defeqiuni vizibile care reduc siguranta in funqionare a masinii de ridicat, in functie de natura, marimea, tipul defectului, vechimea in serviciu a ma~inii de ridicat sau conditiile de exploatare a acesteia, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate dispune efectuarea de examinari/investigatii cu caracter tehnic, in vederea evaluarii tehnice a ma~inii de ridicat ~i stabilirii conditiilor in care poate functiona ma~ina de ridicat in conditii de siguranta.
Art. 54 (1) Neconformitatile mentionate in procesul-verbal de verificare tehnica trebuie sa fie inlaturate in termenele stabilite.
(2) Neindeplinirea dispozitiilor date prin procesul-verbal de verificare tehnica atrage dupa sine retragerea autorizarii/admiterii functionarii.
Art.55 Cu ocazia verificarii tehnice periodice, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifica daca registrul de supraveghere este completat corect si tinut la zi si daca intretinerea si revizia masinii de ridicat se efectueaza planificat, in conditii corespunzatoare, de catre persoane juridice autorizate si se asigura functionarea acesteia in conditii de siguranta.

SECȚIUNEA a 3-a
Verificarea tehnici la repunerea in functiune
Art. 56 Masinile de ridicat care detin autorizarea functionarii sunt supuse unor verificari tehnice pentru repunerea in functiune, inainte de termenul stabilit pentru verificarea tehnica periodica, in urmatoarele cazuri:
a) daca masina de ridicat se monteaza pe un alt amplasament fix;
b) daca se aduc modificari ale configuratiei la masina de ridicat cum ar fi: modificarea lungimii bratului, modificarea inaltimii tumului si altele, conform instructiunilor din documentatia tehnica data de producator sau instructiunilor din documentatia tehnica de montare;
c) daca se ataseaza maisinii de ridicat alte dispozitive de prindere specifice, conform instructiunilor din documentatia tehnica data de producator;
d) daca masina de ridicat a suferit modificari fata de documentatia tehnica data de producator si/sau documentatia tehnica de montare, ulterior unei actiuni de reparare, dar care nu au dus la modificarea performantelor initiale, a scopului sau a tipului acesteia.
Art. 57 Verificarea tehnica pentru repunerea in functiune a masinii de ridicat, se efectueaza, dupa caz, de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de RSVTI al detinatorului/utilizatorului cu imputernicire scrisa din partea ISCIR, cu respectarea prevederilor de la art. 48 pana la art. 55.
Art. 58 Pentru repunerea in functiune in vederea obtinerii autorizarii functionarii masinilor de ridicat mentionate la art. 11 alin. (1), detinatorul/utilizatorul trebuie sa solicite, in scris, la ISCIR efectuarea verificarilor tehnice.

CAPITOLUL VI – ÎNTRETINEREA, REVIZIA SI REPARAREA MASINILOR DE RIDICAT

SECȚIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 59 (1) Pentru utilizarea/exploatarea in conditii de siguranta a masinilor de ridicat, care fac obiectul prevederilor prezentei prescriptii tehnice, pe intreaga durata de viata fizica a acestora este necesara efectuarea unor lucrari de prevenire si de inlaturare a uzurilor si defectiunilor tehnice in scopul mentinerii performantelor initiale prevazute de producator asigurandu-se functionarea conform documentatiei tehnice si prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
(2) Cerintele tehnice prevazute in prezentul capitol sunt conditii minime obligatorii referitoare la intretinerea, revizia si repararea masinilor de ridicat.
Art. 60 (1) Întretinerea, revizia si repararea masinilor de ridicat se face cu respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice si a celorlalte acte normative aplicabile.
(2) Întretinerea, revizia si repararea masinilor de ridicat masinilor de ridicat se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaza intretinerea si revizia si/sau repararea masinilor de ridicat precum si conditiile de inregistrare in registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite in prescriptia tehnica aplicabila.
(3) Autorizarea pentru lucrari de reparare nu este necesara atunci cand acestea se efectueaza de catre producatorul masinii de ridicat.
(4) Obligatiile si responsabilitatile persoanelor juridice care efectueaza intretinerea si revizia si/sau repararea masinilor de ridicat sunt prevazute la capitolul XII.
(5) Toate constatarile referitoare la repararea masinilor de ridicat trebuie sa fie consemnate de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI intr-un proces verbal de verificare tehnica.
Art. 61 (1) Persoana juridica care realizeaza intretinerea si revizia si/sau repararea raspunde de calitatea lucrarilor efectuate conform instructiunilor elaborate de producatorul masinii de ridicat, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice si ale legislatiei aplicabile.
(2) Pentru lucrarile de reparare producatorul sau persoana juridica autorizata trebuie sa emita 0 declaratie conform modelului din anexa 1.

SECTIUNEA a 2-a
Întretinerea si revizia
Art. 62 Efectuarea lucrarilor de intretinere si revizie se consemneaza de catre RSL al persoanei juridice autorizate in registrul de evidenta a lucrarilor de intretinere si revizie, al carui model este prevazut in anexa 6 si de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului in registrul de supraveghere al masinii de ridicat, al carui model este prevazut in anexa 3.
Art. 63 (1) Întretinerea si revizia se executa, planificat, conform instructiunilor date de producator in documentatia tehnica a masinii de ridicat sau in documentatia tehnica de verificari si incercari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari, in scopul asigurarii mentinerii masinii de ridicat in parametrii de functionare in conditii de siguranta, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

(2) intretinerea cuprinde cel putin urmatoarele operatiuni:
a} curatarea masinii de ridicat;
b} verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere;
c} ungerea pieselor supuse frecarii, conform schemei de ungere;
d} verificarea uzurii cablurilor sau lanturilor de tractiune si a fixarii aeestora;
e} verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;
f} verificarea functionarii mecanismelor masinii de ridicat;
g} verificarea elementelor de prindere sau de manipulare a sarcinii;
h} strangerea si verificarea elementelor de imbinare si a articulatiilor;
i} verificarea fixarii tampoanelor si a opritoarelor;
j} verificarea functionarii sistemului electric de forta, de comanda, de iluminare si semnalizare;
k} verificarea rezistentei de izolatie si a rezistentei prizei de legare la pamant a echipamentelor electrice;
I} verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electriee si din cutiile de conexiuni;
m} verificarea starii cailor de rulare si a rotilor de rulare;
n} verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice si pneumatice;
(3) Prin revizie se asigura reglarea sau inlocuirea pieselor, aparatelor sau modulelor inglobate in masina de ridicat in scopul asigurarii mentinerii masinii de ridicat in parametrii de functionare in conditii de siguranta conform prevederilor prezentei prescriptii tehniee.

SECTIUNEA a 3-a
Repararea
Art. 64 (1) Repararea se executa conform instructiunilor date de producator in documentatia tehnica a masinii de ridicat, conform instructiunilor din documentatia tehnica de verificari si incercari tehniee in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, conform documentatiei tehnice de reparare preliminara, dupa caz si ori de cate ori se constata 0 defectiune.
(2) Prin reparare se asigura inlaturarea neconformitatilor/defectiunilor constatate la 0 masina de ridicat in scopul aducerii aeesteia la performantele initiale prevazute de producator in documentatia tehnica asigurandu-se functionarea in conditii de siguranta a aeesteia conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
Art. 65 Componentele de uzura se inlocuiesc la intervalele de timp stabilite prin instructiunile date de producator in documentatia tehnica a masinii de ridicat sau prin instructiunile date in documentatia tehnica de verificari si incercari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, indiferent de starea de uzura din momentul inlocuirii.
Art. 66 Componentele de securitate defecte se inlocuiesc cu altele noi de aceeasi tip/dimensiune, cu prezentarea declaratiei de conformitate a producatorului acestora.
Art, 67 (1) Repararea masinilor de ridicat se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de reparare avizata de catre RADTP.
(2) Conditiile privind atestarea persoanelor fizice care efectueaza avizarea documentatiilor tehnice preliminare de reparare a masinilor de ridicat sunt prevazute in legislatia in vigoare.
(3) Obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice care efectueaza avizarea documentatiilor tehnice preliminare de reparare a masinilor de ridicat sunt prevazute la capitolul XII.
(4) La repararea masinii de ridicat se au in vedere cerintele reglementarilor tehnice aplicabile acesteia.
NOTA: În cazul in care pe parcursul lucrarilor de reparare apar modificari fata de documentatia tehnica preliminara de reparare acceptata de ISCIR, aceste modificari se avizeaza de RADTP si se transmit la ISCIR pentru acceptare.
Art, 68 Lucrarile de reparare care se verifica de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, cu participarea RSVTI al detinatorului/utilizatorului si a RSL al persoanei juridice autorizate pentru lucrari de reparare, sunt urmatoarele:
a) inlocuirea sau modificarea constructiei metalice, refacerea sau remedierea imbinarilor sau ale elementelor de rezistenta;
b) transformarea de principiu a modului de actionare a masinilor de ridicat ca de exemplu de la actionare electrica la actionare hidraulica si altele asemanatoare;
c) inlocuirea mecanismelor sau a elementelor lor componente din lantul cinematic cu alte tipodimensiuni, care difera de cele prevazute in documentatia tehnica initiala;
d) modificarea de principiu a schemei electrice, hidraulice sau pneumatice de actionare;
e) inlocuirea totala a instalatiei electrice, hidraulice sau pneumatice;
f) inlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale masinii de ridicat cu alte tipodimensiuni, care difera de cele prevazute in documentatia tehnica initiala;
g) inlocuirea cu alte tipodimensiuni sau modificarea constructiva a caruciorului macaralei.
Art. 69 (1) Documentatia tehnica preliminara de reparare a masinii de ridicat trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
a) desenul de ansamblu (unde este cazul);
b) breviarul de calcul de rezistenta al elementelor portante;
c) documentatiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive aferente masinii de ridicat ce urmeaza sa se inlocuiasca, dupa caz;
d) planul de verificari si incercari care se efectueaza pe parcursul lucrarilor de reparare;
e) conditiile tehnice de incercari pentru atestarea parametrilor (unde este cazul).
(2) În cazul in care pe parcursul efectuarii lucrarilor de reparare apar si alte neconformitati care nu au fost tratate in documentatia tehnica preliminara de reparare, aceasta se completeaza cu partea aferenta tratarii acestor neconformitati.
(3) Rezultatele verificarii tehnice dupa reparare, precum si data (ziua, luna si anul) urmatoarei verificari tehnice periodice se consemneaza intr-un proces-verbal de verificare tehnica, conform modelului din anexa 2. Procesul-verbal de verificare tehnica se ataseaza l cartea masinii de ridicat.
(4) Lucrarile de reparare, planificate sau neplanificate, altele decat cele mentionate la art. 68 efectuate masinilor de ridicat, tara modificarea performantelor initiale prevazute de producator in documentatia tehnica, scopului sau tipului acestora se verifica de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului impreuna cu RSL al persoanei juridice autorizate pentru lucrari de reparare. Rezultatele verificarii tehnice dupa lucrarile de reparare, se consemneaza intrun proces-verbal de verificare tehnica intocmit de catre RSVTI, conform modelului din anexa 4, iar data urmatoarei verificari este cea stabilita la ultima verificare tehnica periodica, efectuata de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. Procesul-verbal de verificare tehnica se ataseaza la cartea masinii de ridicat.
Art. 70 Daca prin lucrarile de reparare efectuate s-au modificat performantele initiale ale masinii de ridicat, scopul sau tipul acesteia, se aplica prevederile prezentei prescriptii tehnice, de la art. 30 la art. 32.

SECȚIUNEA a 4-a
Etapele lucrarilor de reparare
Art, 71 (1) Înaintea inceperii lucrarilor de reparare inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupa caz, intocmeste procesul-verbal de constatare in vederea introducerii in reparare.
(2) Se interzice inceperea lucrarilor de reparare fara procesul-verbal de constatare.

Art. 72 Acceptarea lucrarilor de reparare:
a) inaintea inceperii lucrarilor de reparare, unitatea reparatoare, intocmeste un memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor de reparare, care cuprinde documentatia tehnica preliminara de reparare, lucrarile de reparare ce urmeaza a se efectua si conditiile tehnice de executie ale acestora, precum si programul de examinari, verificari si incercari ce urmeaza a se efectua pe parcursul si la finalul lucrarilor de reparare, daca este cazul;
b) memoriul tehnic, vizat de detinator/utilizator, trebuie sa fie inaintat la ISCIR in cazurile in care reparatiile sunt cele mentionate la art. 68, in vederea acceptarii inceperii lucrarilor de reparare;
c) ISCIR analizeaza documentele inaintate de persoana juridica reparatoare si intocmeste procesul-verbal de acceptare. Se interzice inceperea lucrarilor de reparare, in cazurile in care reparatiile sunt cele mentionate la art. 68, fara procesul-verbal de acceptare al ISCIR. Prin procesul-verbal de acceptare a inceperii lucrarilor de reparare, ISCIR poate solicita ca anumite operatii, examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in prezenta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Unitatea reparatoare este obligata sa solicite participarea inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la operatiile, examinarile, verificarile sau incercarile respective.
Art. 73 Pe parcursul reparatiei se efectueaza verificari daca acestea sunt prevazute in solicitarea ISCIR ca anumite operatii, examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in prezenta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Reparatorul prezinta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective (certificate de inspectie material, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea
autorizatiilor, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de control si altele asemenea); verificarile se finalizeaza cu incheierea unui proces-verbal de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

Art.74 Dupa finalizarea lucrarilor de reparare se efectueaza unnatoarele verificari:
a) verificarea documentatiei tehnice de reparare, care se depune la ISCIR in raza careia se afla masina de ridicat, cu cel putin 15 zile inaintea datei propuse pentru efectuarea verificarii tehnice; documentatia tehnica de reparare cuprinde cel putin:
1) memoriu tehnic de reparare;
2) documentatiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive aferente malsinii de ridicat care au fost inlocuite;
3) documente privind efectuarea pe parcursul lucranlor de reparare, in final a verificarii lucrarilor executate in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice si ale documentatiei tehnice preliminare de reparare;
4) documente privind calitatea imbinarilor sudate (certificate de inspectie material, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor), unde este cazul;
5) documentele cuprinzand rezultatele examinarilor, verificarilor si incercarilor nedistructive/distructive efectuate de catre persoane juridice autorizate/evaluate de ISCIR confonn prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile;
6) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa se specifice ca instalatia poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii in continuare;
7) declaratia pentru lucrarile de reparare efectuate, intocmita conform modelului din anexa 1;
b) verificarile si incercarile mentionate la art. 17, cu respectarea prevederilor de la art. 48 pana la art. 55.
Art. 75 (1) Verificarile tehnice dupa reparare a masinii de ridicat se efectueaza in confonnitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
(2) in procesul-verbal incheiat cu ocazia verificarilor tehnice efectuate dupa reparare in vederea repunerii in functiune se consemneaza parametrii de functionare si data efectuarii urmatoarei verificari tehnice periodice (ziua, luna si anul), cu respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
Art. 76 Lucrarile de reparare efectuate se consemneaza de catre RSL al persoanei juridice autorizate in registrul de evidenta al lucrarilor de reparare, al carui model este prevazut in

Click pentru continuare