PRESCRIPTIE TEHNICA PT R 1-2010 MASINI DE RIDICAT ANEXA Nr.1 (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicitoare ,i platforme ridicitoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special partea 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
-ISCIR –

Descarca PDF cu PT R1-2010 – Masini de ridicat partea 2

Continuare:
PT R 1-2010
anexa 6 şi de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului În registrul de supraveghere al maşinii
de ridicat, al cărui model este prevăzut În anexa 3.
CAPITOLUL VII
VERIFiCARI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGATII/EXAMINARI CU
CARACTER TEHNIC A MAŞINILOR DE RIDICAT
SECf/UNEA 1
Prevederi generale
Art. 77 (1) Verificarea tehnică in utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a
maşinilor de ridicat se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice
autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile
competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din
statele membre trebuie să fie inregistrate În Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care
efectuează verificarea tehnică in utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a
maşinilor de ridicat precum şi condiţiile de inregistrare in Registrul ISCIR al persoanelor
juridice autorizate sunt stabilite in prescripţia tehnică aplicabilă. Obligaţiile şi responsabilităţile
persoanelor fizice sau juridice sunt prevăzute la capitolul XII din prezenta prescripţie tehnică.
(2) Cerinţa de autorizare pentru verificarea tehnică in utilizare pentru investigaţii/examinări
cu caracter tehnic nu se aplică producătorilor, pentru maşinile de ridicat fabricate de aceştia.
Art. 78 Verificarea tehnică in utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se
efectuează În scopul evaluării stării tehnice, estimării duratei de funcţionare remanentă şi
stabilirii condiţiilor de funcţionare În siguranţă a maşinilor de ridicat.
Art. 79 Verificarea tehnică in utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se
efectuează in următoarele cazuri:
a) dacă la maşina de ridicat s-au produs avarii şi/sau accidente;
b) dacă in urma verificărilor tehnice, efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii
tehnice, se obţin rezultate necorespunzătoare, care periclitează funcţionarea in condiţii de
siguranţă a maşinii de ridicat;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
c) atunci când maşina de ridicat urmează să fie repusă În funcţiune după o perioadă de
timp În care a fost oprită, fără să fie conservată În mod corespunzător (conform instrucţiunilor
de utilizare/exploata re şi unor proceduri specifice), iar repunerea acesteia În functiune ar
putea periclita siguranta În funcţionare;
d) la sfârşitul duratei de viaţă a maşinii de ridicat, atunci când aceasta este stabilită prin
documentaţia tehnică;
e) la expirarea duratei normale de funcţionare prevăzută În Hotărârea Guvemului nr.
2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnică nu este prevăzută durata de viaţă a
maşinii de ridicat;
f) atunci când documentaţia tehnică a maşinii de ridicat lipseşte sau este incompletă;
g) atunci când la maşina de ridicat aflată În exploatare se constată coroziune şi/sau
deformaţii la structura metalică portantă, care ar putea periclita funcţionarea În condiţii de
siguranţă;
h) după un seism major sau atunci când zona În care este montată maşina de ridicat a
suferit o acţiune susceptibilă să-i afecteze structura sau stabilitatea.
SECTIUNEA a 2-a
Conditii privind efectuarea verificărilor tehnice În utilizare pentru investigatii/examinări
cu caracter tehnic
Arl.80 (1) Persoana juridică autorizată de către ISCIR pentru efectuarea de verificări
tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic Întocmeşte un program de
investigaţii/examinări care cuprinde cel puţin următoarele:
a) descrierea maşinii de ridicat din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de
funcţionare şi, după caz, desenul tip de ansamblu;
b) prezentarea eventualelor acţiuni de montare/reparare la care a fost supusă maşina de
ridicat În timpul perioadei de funcţionare;
c) planuri care cuprind examinările, verificările şi Încercările care se propun a fi efectuate
la maşina de ridicat; se Întocmesc schiţe care cuprind, după caz, poziţionarea exactă a
punctelor şi locurilor unde urmează să se efectueze examinări vizuale şi/sau nedistructive,
măsurări de grosimi şi altele asemenea, şi a zonelor din care urmează să fie prelevate
epruvete pentru Încercări distructive;
d) menţionarea condiţiilor de execuţie a examinări lor, verificărilor şi Încercărilor care se
propun a fi efectuate la maşina de ridicat, precum şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor
obţinute.
39
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
(2) Programul de investigaţii/examinări trebuie să fie avizat de responsabilul cu avizarea
documentaţiei tehnice de examinări RADTE al persoanei juridice autorizate.
Art,81 Programul avizat se Înaintează la ISelR pentru acceptare.
Art. 82 Tn cazul Întocmirii programului conform art. 80, ISelR transmite acceptul efectuării
programului, cu sau fără completări.
Art, 83 (1) Programul acceptat de ISeIR, se efectuează sub supravegherea persoanei
juridice autorizate pentru verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter
tehnic.
(2) Examinările nedistructive/distructive se efectuează În conformitate cu prevederile
prescripţiei tehnice aplicabile.
Art. 84 (1) ISelR poate solicita ca anumite examinări, verificări sau Încercări să se
efectueze În prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISelR. Persoana juridică
autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu
caracter tehnic are obligaţia să solicite, cu cel puţin 5 zile Înainte, participarea inspectorului
de specialitate din cadrul ISelR la efectuarea acestora.
(2) Reprezentantul persoanei juridice autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice În
utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic participă la toate examinările,
verificările şi Încercările prevăzute În programul acceptat de ISelR.
Art, 85 (1) Pe baza rezultatelor obţinute În urma examinărilor, verificărilor şi Încercărilor
efectuate, persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare
pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic Întocmeşte raportul tehnic, care conţine
concluziile finale privind posibilitatea funcţionării În condiţii de siguranţă a maşinii de ridicat.
(2) Raportul tehnic trebuie să fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice
de examinări RADTE al persoanei juridice autorizate.
(3) Raportul tehnic Împreună cu buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul
de calcul de rezistenţă şi procesele-verbale Întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul
ISelR (după caz), Întocmit ca urmare a examinărilor, verificărilor şi Încercărilor efectuate
conform programului acceptat, se transmit la ISelR pentru acceptare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
Art. 86 (1) După acceptarea de către ISCIR a raportului tehnic, deţinătorul/utilizatorul
trebuie să respecte concluziile menţionate În raportul tehnic Întocmit de persoana juridică
autorizată de ISCIR pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare pentru
investigaţii/examinări cu caracter tehnic.
(2) Tn cazul obţinerii unor rezultate corespunzătoare deţinătorul/utilizatorul solicită la ISCIR
efectuarea examinărilor şi verificărilor În vederea obţinerii autorizării funcţionării maşinii de
ridicat conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
(3) Dacă În urma examinărilor, verificărilor şi Încercărilor efectuate rezultă necesitatea
efectuării unor lucrări de reparare la maşina de ridicat, acestea trebuie să fie efectuate
conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar verificările tehnice În vederea obţinerii
autorizării funcţionării se efectuează ulterior.
Art.87 Documentaţia tehnică acceptată de ISCIR (programul de investigaţii/examinări,
raportul tehnic şi documentele aferente acestuia) trebuie să fie ataşată la cartea maşinii de
ridicat – partea de exploatare, urmând a fi prezentată inspectorului de specialitate din cadrul
ISCIR atunci când se solicită efectuarea verificărilor tehnice În vederea repunerii În funcţiune.
CAPITOLUL VIII
TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA
Art. 88 (1) Maşinile de ridicat care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice, aflate În
funcţionare fără placă de timbru, se timbrează În conformitate cu prevederile prezentei
prescripţii tehnice.
(2) Aplicarea plăcii de timbru la maşinile de ridicat aflate În funcţionare se poate face În
următoarele situaţii:
a) atunci când aceasta lipseşte, este deteriorată sau este ilizibilă;
b) atunci când se modifică parametrii de funcţionare ai maşinii de ridicat În urma reparării
sau a efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic.
Art. 89 (1) Pentru maşinile de ridicat aflate În funcţionare, la care placa de timbru nu există
sau este deteriorată, aceasta se poate reconstitui de către persoana juridică deţinătoare, În
baza documentaţiei existente (din care să rezulte parametrii de funcţionare, număr/an de
fabricaţie, producător).
(2) Placa de timbru trebuie să fie conform documentaţiei tehnice de Însoţire şi trebuie să
fie aplicată de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului care trebuie să Întocmească un
41
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.1X.2010
PT R 1-2010
proces-verbal În cartea maşinii de ridicat. Datele care trebuie să fie Înscrise pe placa de
timbru se stabilesc pe baza documentaţiei tehnice existente a maşinii de ridicat.
Art, 90 (1) Pentru maşinile de ridicat neautorizate, la care placa de timbru nu există sau este
deteriorată şi la care se soli cită autorizarea funcţionării, aplicarea plăcii de timbru se face În
urma efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic, conform prevederilor prezentei
prescripţii tehnice.
(2) Placa de timbru este aplicată de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
Art, 91 Tn cazul modificării parametrilor de funcţionare ai maşinii de ridicat, ca urmare a
efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic conform prevederilor prezentei
prescripţii tehnice, se efectuează retimbrarea conform art. 90 alin. (2).
CAPITOLUL IX
AVARII ŞI ACCIDENTE
Art. 92 Tn cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea În condiţii de
nesiguranţă a unei maşini de ridicat, precum şi În cazurile de accidente provocate la maşina
de ridicat, persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează maşina de ridicat are obligaţia de
a opri din funcţionare maşina de ridicat şi de a anunţa de Îndată ISCIR despre producerea
evenimentului; cu această ocazie se anunţă cel puţin următoarele date: numele şi prenumele
şi funcţia persoanei care anunţă, modul În care poate fi contactat În vederea unor eventuale
date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, tipul maşinii de ridicat,
urmările avariei/accidentului.
Art. 93 Persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează maşina de ridicat care a suferit
avaria sau la care s-a produs accidentul are următoarele obligaţii de Îndeplinit, prin RSVTI:
a) să ia măsurile necesare pentru ca starea de fapt produsă de avarie sau În timpul
accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul
ISCIR, cu excepţia cazului În care situaţia respectivă ar constitui un pericol pentru viaţa şi
sănătatea persoanelor;
b) să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate;
c) să izoleze pe cât posibil zona de lucru a maşinii de ridicat avariate sau la care s-a
produs accidentul;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
d) să Întocmească un raport cu situaţia tehnică a maşinii de ridicat imediat după
avarie/accident, care include şi fotografii ale maşinii de ridicat avariate, precum şi intervenţiile
efectuate până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrullSCIR;
e) să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCI R autorizarea
funcţionării maşinii de ridicat (cartea ISCIR) precum şi raportul de mai sus În cazurile
justificate.
Art.94 Inspectorii de specialitate din cadrullSCIR Întocmesc procesul-verbal de constatare
a avariei sau accidentului şi de oprire din funcţiune a maşinii de ridicat.
Art. 95 (1) Maşina de ridicat care a suferit avarii În urma cărora s-a determinat oprirea din
funcţionare, trebuie să fie supusă unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic (În vederea
evaluării stării tehnice a acestora), efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii
tehnice şi ale prescripţiilor tehnice aplicabile.
(2) Investigaţiile/examinările cu caracter tehnic nu sunt necesare În măsura În care
persoana fizică sau juridică deţinătoare/utilizatoare renunţă la utilizarea maşinii de ridicat
avariate şi decide scoaterea din uz şi casarea acesteia.
Art. 96 Expertizele În caz de avarii sau accidente la maşini de ridicat se realizează de către
experţii ISCIR.
CAPITOLUL X
SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA
Art. 97 (1) Scoaterea din uz a maşinilor de ridicat se face de către deţinător.
(2) Oprirea din funcţionare şi conservarea maşinii de ridicat nu Înseamnă scoatere din uz.
Art. 98 Maşinile de ridicat scoase din uz sunt casate prin grija deţinătorului.
Art. 99 Operaţia de casare a maşinii de ridicat se confirmă printr-un proces-verbal Întocmit
de către RSVTI al deţinătorului şi semnat de către reprezentantul conducerii deţinătorului.
Art.100 Procesul-verbal Încheiat se ataşează la cartea maşinii de ridicat şi rămâne În arhiva
deţinătorului.
43
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
Art.101 (1) Deţinătorul comunică, În scris, scoaterea din uz şi casarea maşinii de ridicat la
ISCIR, În vederea scoaterii din evidenţa proprie a acestuia.
(2) Comunicarea se transmite la ISCIR În termen de 15 zile de la Întocmirea procesuluiverbal
menţionat la art. 99.
Art. 102 Nu se admite utilizarea maşinilor de ridicat scoase din uz şi casate.
CAPITOLUL XI
ATESTĂRI ŞI AUTORIZĂRI
Art.103 (1) ISCIR atestă persoanele fizice pentru avizarea documentaţiei tehnice
preliminare de montare/reparare.
(2) ISCIR autorizează persoanele juridice pentru următoarele activităţi:
a) montarea maşinilor de ridicat;
b) repararea maşinilor de ridicat;
c) Întreţinerea şi revizia maşinilor de ridicat;
d) verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.
(3) ISCIR autorizează următoarele persoane fizice:
a) RSVTI;
b) macaragii;
c) stivuitorişti.
Art. 104 Deţinătorul/utilizatorul, prin RSVTI, acceptă personalul auxiliar de deservire,
conform prescripţiei tehnice aplicabile.
Art.105 Metodologia de atestare/autorizare/reautorizare/exlindere a domeniului de
autorizare pentru activităţile prevăzute la art. 103, precum şi condiţiile şi documentaţia
necesară În vederea atestării/autorizării sunt prevăzute În prescripţia tehnică aplicabilă şi
celelalte reglementări aplicabile.
Art.106 Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvă persoana fizică sau juridică de
obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia În vigoare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
CAPITOLUL XII
OBLIGATII ŞI RESPONSABILlTĂTI
SECf/UNEA 1
Prevederi generale
Art. 107 Persoanele fizice sau juridice autorizate, deţinătorii/utilizatorii maşinilor de ridicat
trebuie să respecte prevederile Legii 64/2008, legea privind funcţionarea În condiţii de
siguranţă a instalaţiilor sub presiune, maşinilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de
combustibil.
SECTIUNEA a 2-a
Obligatiile şi responsabilitătile detinătoriior/utilizatoriior
Art. 108 (1) Deţinătorul/utilizatorul maşinilor de ridicat are următoarele obligaţii şi
responsabilităţi:
a) să solicite şi să obţină autorizarea funcţionării sau reautorizarea;
b) să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare
intervenită În situaţia tehnică sau juridică a acestora, În conformitate cu prevederile prezentei
prescripţii tehnice;
c) să interzică funcţionarea maşinii de ridicat fără autorizarea funcţionării sau cu
scadenţa de verificare tehnică periodică depăşită;
d) să Îndeplinească la termenele prevăzute măsurile dispuse de inspectorii de
specialitate din cadrullSCIR sau RSVTI, prin procesul-verbal de verificare tehnică;
e) să ia măsurile necesare astfel ca Întreţinerea şi reviziile planificate să fie realizate
conform instrucţiunilor producătorului;
f) să prezinte documente din care să reiasă că montarea şi repararea la maşinile de
ridicat deţinute şi aflate În exploatare sunt realizate de o persoană juridică autorizată;
g) să asigure accesul necondiţionat al persoanei care efectuează verificarea tehnică la
maşina de ridicat şi la toate elementele constructive ale acesteia;
h) să interzică montarea pe maşina de ridicat a altor instalaţii care nu au legătură cu
aceasta;
i) să interzică alimentarea altor consumatori din instalaţia electrică a maşinii de ridicat;
45
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.1X.2010
PT R 1-2010
j) să interzică utilizarea maşinilor de ridicat la care nu este asigurată Întreţinerea şi
revizia de către o persoană juridică autorizată;
k) răspunde pentru eventualele avarii sau accidente produse prin utilizarea maşinilor de
ridicat fără autorizarea functionării sau prin utilizarea necorespunzătoare a acestora;
1) răspunde de utilizarea elementelor de legare şi dispozitivelor de prindere pentru
ridicarea sarcinii În conformitate cu instrucţiunile de utilizare, montare, Întreţinere şi revizie, În
limitele stabilite de producătorul acestora, În conformitate cu prevederile prezentei prescripţii
tehnice şi legislaţiei aplicabile;
m) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSVTI precum şi personalul de deservi re a
maşinilor de ridicat să-şi poată Îndeplini În condiţii bune sarcinile prevăzute.
(2) Pentru nacelele suspendate În cârligul macaralei, care ridică persoane la o Înălţime
mai mare de 3 m, deţinătorul/utilizatorul are şi următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să solicite la ISelR autorizarea funcţionării ansamblului format din macara şi nacelă;
b) să desemneze pe RSVTI să Îndeplinescă functia de coordonator de securitate pe
toată durata funcţionării ansamblului format din macara şi nacelă;
c) să utilizeze doar macaragii autorizaţi, conform prevederilor prescripţiei tehnice
aplicabile;
d) să instruiască macaragii şi coordonatorul de securitate;
e) să asigure mijloace de comunicaţie radio Între macaragii şi coordonatorul de
securitate.
Art. 109 Tn cazul transferului dreptului de proprietate, fostul deţinător/utilizator are obligaţia
să Înştiinţeze, În scris, În termen de 15 zile, ISelR pentru scoaterea din evidenţă a maşinii de
ridicat.
Art. 110 Tn cazul transferului dreptului de proprietate, noul deţinător/utilizator are obligaţia să
Înştiinţeze, În scris, În termen de 15 zile, ISelR pentru luarea În evidenţă a maşinii de ridicat.
Art.111 Să comunice la ISeIR, În scris, În termen de 15 zile, decizia de schimbare a
RSVTI.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
SECŢIUNEA a 3-a
Obligatiile şi responsabilitătile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate
Art. 112 Obligaţiile şi responsabilităţile persoanei fizice atestate pentru avizarea
documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare:
a) să cunoască actele normative În vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele aplicabile;
b) să verifice dacă au fost adoptate soluţii de montare/reparare care să permită
funcţionarea maşinilor de ridicat În condiţii de siguranţă;
c) să verifice dacă au fost prevăzute În documentaţia tehnică, verificările şi Încercările ce
trebuie să fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, În concordanţă cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice;
d) să avizeze documentaţiile tehnice, respectiv desenul tip de ansamblu şi breviarele de
calcul (unde este cazul);
e) să urmărească existenţa În documentaţiile avizate a precizărilor legate de
standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
f) să ţină evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează conform În
registrul al cărui model este prezentat În anexa 7;
g) să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile
şi documentele În legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute;
h) să participe la instructajele profesionale şi examinările organizate de ISCIR, când este
cazul;
i) să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
Numele şi prenumele:
ATESTAT RADTP IR ………………………………..
Nr.:
AVIZAT CORESPUNDE .}
Data: Semnătura:
• Se menţloneaza- .In dlcatlvele prinCipalelor prescripţii tehnice utilizate.
Art. 113 Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea
verificărilor şi Încercărilor tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la
maşini de ridicat:
47
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
a) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, să-şi poală Îndeplini
În bune conditii sarcinile prevăzute;
b) să Întocmească programul de verificări tehnice În utilizare pentru investigatiVexaminări cu
caracter tehnic;
c) să Întocmească rapoartele tehnice În urma efectuării de verificări tehnice În utilizare pentru
investigaţiVexaminări cu caracter tehnic;
d) să aibă dotările tehnice specifice domeniului de autorizare;
e) să tină la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate;
f) să comunice În scris, În termen de 15 zile, la ISelR orice schimbare a RADTE; să asigure că
personalul nou propus Începe activitatea specifică numai după autorizarea acestuia de ISeIR;
g) să desfăşoare activilăţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei
prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producătorului maşinii de ridicat (unde este cazul);
h) la cerere, să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISelR datele,
infonnaţiile şi documentele În legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de către
acesta cu ocazia controalelor efectuate.
Art,114 Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice nominalizate În cadrul autorizaţiilor
persoanelor juridice pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare pentru
investigaţii/examinări cu caracter tehnic:
a) să cunoască actele normative În vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele specifice;
b) să adopte soluţii tehnice care să permită funcţionarea maşinilor de ridicat În condiţii de
siguranţă;
c) să prevadă În documentaţia invesligaţiilor/examinărilor cu caracter tehnic verificările şi
Încercările ce trebuie să fie efectuate În concordanţă cu prevederile prezentei prescripţii
tehnice;
d) să estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la maşinile de
ridicat pentru care au fost efectuate verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări
cu caracter tehnic la expirarea duratei de viaţă sau a duratei nonnale de utilizare;
e) să avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenul lip de
ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
f) să urmărească existenţa În documentaţiile avizate a precizărilor legate de
standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
g) să ţină evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează, Într-un
registru, conform modelului din anexa 8;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
h) la cerere, să pună la dispozitia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele,
informaţiile şi documentele În legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute;
i) să participe la instructaje profesionale şi la examinările organizate de ISCIR (când
este cazul);
j) să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
,)
Numele şi prenumele:
Atestat RADTE IR. …………………………………….
AVIZAT CORESPUNDE:”)
Data: Semnătura:
, – ..
Se inscrie denumirea persoanei JUridice.
,,) Se menţionează indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.
Art. 115 Persoanele juridice autorizate pentru montare/reparare au următoarele obligaţii şi
responsabilităţi:
a) să Întocmeascâ şi să ţină la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform
modelului din anexa 6;
b) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSL şi RTS să-şi poată Îndeplini În bune
conditii sarcinile prevăzute;
c) să comunice, În scris, În termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a
RSURTS; să asigure că personalul nou propus efectuează activităţile specifice numai după
nominalizarea acestuia de către ISCIR;
d) să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prescripţiei tehnice şi instructiunilor specifice ale producătorului maşinii de ridicat (unde este
cazul);
e) să execute lucrările de montare/reparare În conformitate cu documentaţiile tehnice
preliminare avizate de RADTP;
f) să supună avizării RADTP documentaţiile tehnice de montare/reparare, În cazul În
care, pe parcursul montării/reparării apar modificări faţă de documentaţia tehnică preliminară
avizată;
g) să pună la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului documentaţia tehnică de reparare;
h) să pregătească maşina de ridicat, În mod corespunzător, În vederea efectuării
verificârilor şi Încercărilor În conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
49
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
i} să pună la dispoziţie personalul şi utilajele necesare verificării maşinii de ridicat;
j} să emită la finalizarea lucrărilor o declaraţie conform anexei 1.
Art, 116 Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate pentru Întreţinere şi
revizie:
a} să Întocmească şi să ţină la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform
modelului din anexa 6;
b} să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSL să-şi poată Îndeplini În bune condiţii
sarcinile prevăzute;
c} să comunice, În scris, În termen de 15 zile, la ISelR orice decizie de schimbare a
RSL; să asigure că personalul nou propus efectuează activităţile specifice numai după
nominalizarea acestuia de ISeIR;
d} să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producătorului maşinii de ridicat;
e} să emită la finalizarea lucrărilor de revizie o declaraţie conform anexei 1.
Art. 117 Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL):
a} să cunoască legislaţia În domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele
aplicabile;
b} să menţioneze În documentaţiile Întocmite precizările legate de standardele, codurile
de proiectare şi normativele folosite;
c} să completeze la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate;
d} să verifice periodic, cel puţin o dată pe an, pregătirea tehnică a personalului de
montare/repararelîntreţinere şi revizie, consemnând rezultatele Într-un proces-verbal;
e} să urmărească execuţia pe faze de lucru a lucrărilor de montare/reparare, din punct
de vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice
preliminare de montare/reparare şi să supună la Încercări maşinile respective;
f} să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate sub aspectul
respectării prevederilor prezentei prescriptii tehnice;
g} să participe la instruirile periodice organizate de ISeIR;
h} să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescriptii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
.}
Numele şi prenumele:
RSL IR. …………………………………………………….
Data: Semnătura:
• Se -mscne denumirea persoanei JUridice.
Art. 118 RTS are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, standardele şi alte acte
normative aplicabile;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este În
concordanţă cu procedura de sudare aprobată;
c) să verifice documentaţia tehnică preliminară de montare şi/sau reparare Înainte de
lansarea acestuia În execuţie, astfel Încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de
sudare şi verificare;
d) să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază
utilizate, În conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel Încât prin condiţiile
tehnologice impuse să se realizeze o Îmbinare sudată corectă a maşinii;
e) să verifice calitatea materialelor de adaos şi să admită introducerea În execuţie numai
a materialelor de adaos prevăzute În proiect sau stabilite ca echivalente la aprobarea
procedurii de sudare;
f) să ia măsurile necesare ca la repararea elementelor maşinilor să se folosească numai
tehnologii stabilite pe baza procedurilor de suda re aprobate;
g) să supravegheze ca materialele de bază introduse În execuţie să fie conforme cu
documentaţia tehnică preliminară de montare/reparare;
h) să urmărească efectuarea verificării calităţii Îmbinărilor sudate pe fluxul tehnologic de
execuţie, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea
Îmbinărilor sudate, care se ataşează la documentaţia tehnică;
i) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi să
ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea acestora În viitor;
il să verifice, atunci când este cazul, dacă În cazul sudorilor certificaţi, condiţiile de
certificare sunt identice cu cele de autorizare, În caz contrar procedând conform Legii
64/2008 art. 13 alin. (2);
k) să participe la Întrunirile şi instructajele organizate de ISeIR;
51
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
I} să confirme avizarea documentatiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentatie a ştampilei conform modelului de mai jos:
*)
Numele şi prenumele:
RTS
Data: Semnătura:
*} – ..
Se Inscne denumirea persoanei jundlce.
SECTfUNEA a 4-a
Obligatiile şi responsabilitătile personalului de deservire şi ale personalului auxiliar de
deservi re
Art, 119 Macaragiul are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a} să asigure exploatarea macaralei În conformitate cu instrucţiunile producătorului;
b} să cunoască macaraua pe care lucrează şi condiţiile tehnice privind utilizarea
acesteia, pe care să le aplice Întocmai;
c} să cunoască şi să respecte codul de semnalizare;
d} să nu actioneze nici un mecanism atât timp cât există persoane pe macara; În cazul În
care acest lucru nu poate fi evitat ca de exemplu la unele lucrări de reparare, Întreţinere şi
revizie, manevrele se execută sub directa supraveghere a RSL;
e} să ia În primire şi să predea macaraua prin consemnare În registrul de supraveghere;
dacă macaraua prezintă defecte care periclitează siguranta În functionare, macaragiul o
opreşte din functiune şi anuntă şeful punctului de lucru şi şeful ierarhic;
f} să aprindă luminile de balizare (Ia macaralele care sunt dotate cu asemenea maşini)
În caz de vizibilitate redusă, precum şi noaptea;
g} să participe la lucrările de reparare, Întreţinere şi revizie, precum şi la toate verificările
tehnice care se efectuează la macaraua pe care o manevrează;
h} să interzică accesul persoanelor străine În cabina de comandă sau pe macara;
i} să consemneze În registrul de supraveghere a macaralei toate observatiile privind
deficientele În functionare ale acesteia;
j} să nu actioneze macaraua atăta timp cât În zona periculoasă nu sunt Îndeplinite
conditiile de siguranţă.
Art,120 Responsabilităţile macaragiului Înainte de Începerea lucrului sunt următoarele:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
a) să verifice că linia principală de alimentare se află sub tensiune; În caz că Întreruptorul
general este deconectat şi asigurat cu un lacăt sau cu o inscripţionare avertizoare,
macaragiului nu-i este permis să-I conecteze fără acordul RSVTI sau al şefului punctului de
lucru şi fără a se pune de acord cu macaragii celor1alte macarale de pe aceeaşi cale;
b) să verifice starea căii de rulare şi rigiditatea opritoarelor de la capete; la macaralele
care functionează În aer liber trebuie să verifice dacă dispozitivele de blocare pe calea de
rulare au fost deblocate;
c) să instaleze macaralele pentru care se prevede calarea numai pe un teren
corespunzător, să execute această operaţie conform instrucţiunilor prevăzute În
documentaţia tehnică şi cerinţelor prezentei prescripţii tehnice;
d) să verifice existenţa lubrifianţilor În locurile de ungere, conform indicaţiilor din schema
de ungere din documentaţia tehnică a macaralei;
e) să verifice ca pe macara să nu se găsească obiecte aşezate Într-un echilibru relativ;
f) să verifice starea, Înfăşurarea şi fixarea cablurilor sau lanţurilor pe tamburi, role şi
ocheţi;
g) să verifice starea de uzură şi funcţionarea câr1igului;
h) să verifice functionarea instalaţiilor de semnalizare, iluminat, aerisire şi climatizare;
i) la macaralele cu braţ variabil, să verifice buna funcţionare a indicatorului sarcinii
maxime admise, corespunzător deschiderii braţului;
j) să verifice dacă mecanismele de acţionare ale macaralei funcţionează În mod sigur,
lin şi fără vibraţii accentuate;
k) să verifice existenţa şi integritatea părţilor componente ale macaralei;
1) să nu pună În funcţiune macaralele cu braţ În imediata apropiere a conductoarelor
electrice aeriene sau În zona lor de influenţă decât conform instrucţiunilor prevăzute În
documentaţia tehnică şi cerinţele prezentei prescripţii tehnice;
m) În cazul În care macaragiul constată o defectiune, are obligaţia să oprească din
functiune macaraua de la Întreruptorul general, pe care trebuie să-I asigure contra
reanclanşării nedorite şi să anunţe şeful ierarhic sau şeful punctului de lucru de care aparţine
În scopul luării măsurilor necesare; după remedierea defectiunii se face o nouă verificare a
macaralei;
n) În cazul În care macaraua este deservită de doi sau mai mul~ legători de sarcină,
trebuie să se informeze de la şeful punctului de lucru, Înainte de a se urca pe macara, care
dintre aceştia este desemnat să semnalizeze mişcările necesare;
53
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
o) să semnalizeze, prin dispozitivul de semnalizare acustic, Înainte de fiecare pornire sau
manevră a macaralei.
Art, 121 Responsabilităţile macaragiului În timpul lucrului sunt următoarele:
a) să efectueze manevre numai pe baza comenzilor date În conformitate cu codul de
semnalizare de legătorul de sarcină desemnat; semnalul de oprire se ia În considerare din
partea oricărei alte persoane;
b) să nu transporte sarcina pe deasupra persoanelor;
c) la ridicarea sarcinilor să nu depăşească sarcina nominală sau În cazul macaralelor cu
braţ variabil să nu depăşească sarcina maximă admisă pentru deschiderea respectivă a
braţului;
d) la ridicarea unor sarcini care depăşesc 50% din sarcina admisă să execute, În
prealabil, o ridicare de probă la Înălţimea de circa 100 mm de la sol, pentru a se convinge că
frâna, cablurile şi Întreaga maşină rezistă normal, iar sarcina este corect legată şi bine
echilibrată;
e) la funcţionarea macaralelor echipate cu graifer, cu electromagneţi şi, În general, a
celor la care sarcina nu este legată de căr1ig, să nu efectueze mişcări de ridicare Înainte de a
verifica dacă sarcina nu este aderentă la sol sau nu s-a compactat;
f) să urmărească să nu cadă cablul de pe rolă sau de pe tambur şi, de asemenea, să nu
formeze noduri;
g) să nu comande funcţionarea simultană a două mecanisme, la macaralele la care
acest lucru este interzis;
h) să nu deplaseze macaralele cu braţ având sarcina suspendată În câr1ig decăt În
condiţiile prevăzute În documentaţia tehnică a macaralei;
i) la deservirea unor macarale care lucrează la niveluri diferite şi ale căror căi de rulare
se intersectează, precum şi la lucrul concomitent cu mai multe macarale cu braţ ale căror
cămpuri de acţionare se intersectează, macaragii trebuie să respecte prioritatea stabilită;
Între gabaritele părţilor În mişcare să păstreze spaţiile de siguranţă de cel puţin 0,5 m şi să
semnalizeze intenţia de Începere a mişcării, precum şi că a luat la cunoştinţă şi a Înţeles
intenţia celor1alţi macaragii;
j) să nu permită echilibrarea sarcinilor prin greutatea unor persoane şi să nu transporte
persoane cu cărligul macaralei sau alte dispozitive de prindere, cu excepţia cazurilor În care
producătorul macaralei a prevăzut acest lucru În documentaţia tehnică;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
k) să efectueze manevrele pentru deplasarea pe orizontală a sarcinilor astfel ca acestea
să se afle la o distanţă de cel puţin 1 m faţă de obiectele aflate În raza de acţiune a
macaralei; dacă la deplasarea sarcinilor pe orizontală se Întâlnesc obstacole care nu pot fi
evitate prin ocolire, sarcinile trebuie să fie ridicate deasupra acestora la o Înălţime minimă de
0,5 m; nu se admite trecerea sarcinilor peste maşini-unelte, tuburi de oxigen, materiale
explozibile, vehicule sau, În general, peste acele obiecte a căror deteriorare reprezintă sau
poate provoca pagube sau accidente;
1) să execute manevrarea macaralei astfel Încât să se evite balansarea sarcinii şi
producerea şocurilor; În acest scop, se interzice acţionarea mecanismelor dintr-un sens În
altul fără a fi oprite, În prealabil, În poziţia „zero”; macaragiul trebuie să prevadă la
executarea comenzilor şi timpul necesar pentru frânarea completă;
m) să execute manevrele pentru deplasările elementelor de prindere a sarcinilor
cărucioarelor şi macaralelor În astfel de limite Încât să nu fie necesar să folosească
limitatoarele de sfârşit de cursă;
n) să oprească din funcţiune macaraua dacă se aud zgomote anormale, dacă
limitatoarele sau frănele nu acţionează corespunzător sau dacă constată orice alt defect care
poate periclita siguranţa În funcţionare;
o) să oprească funcţionarea macaralei dacă iluminatulla locul de muncă este insuficient
sau dacă vizibilitatea este Împiedicată de fum, vapori, ceaţă, vegetaţie, obiecte şi altele
asemenea plasate Între macaragiu şi câmpul de acţiune al macaralei, În cazul În care nu sau
luat măsuri suplimentare de siguranţă ca de exemplu transmiterea comenzilor prin
intermediul unor persoane instruite şi desemnate În acest scop;
p) să oprească funcţionarea macaralei care lucrează În aer liber atunci când viteza
vântului şi temperatura depăşesc valorile prevăzute În documentaţia tehnică;
q) să deconecteze imediat Întreruptorul principal şi să aducă toate controlerele În poziţia
„zero” În cazul unei Întreruperi accidentale a curentului electric de alimentare;
r) să nu părăsească locul de lucru Înainte de predarea macaralei; În cazul În care este
nevoit să o facă, trebuie să aduc toate controlerele În poziţia „zero”, deconectează
Întreruptorul principal de alimentare, Închide cu cheia uşa cabinei sau, după caz, dispozitivul
care nu permite reconectarea Întreruptorului principal, iar În cazul acţionării cu motor termic
opreşte funcţionarea acestuia;
s) să nu permită nimănui să se urce pe macara atunci când aceasta este conectată la
circuitul electric de alimentare;
55
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
t) să utilizeze materialele şi echipamentul de protecţie prevăzute de dispoziţiile legale În
vigoare.
Art, 122 Responsabilităţile macaragiului după terminarea lucrului sunt următoarele:
a) să descarce sarcina şi să ridice dispozitivul de prindere a sarcinii În poziţia cea mai de
sus, fără Însă ca limitatorul de cursă să fie acţionat; dacă nu este posibilă coborârea sarcinii
suspendate, se Îngrădeşte locul de sub aceasta şi se instalează plăci averlizoare
corespunzătoare pentru a interzice accesul persoanelor;
b) să deplaseze macaraua la locul stabilit pentru repaus; macaralele care lucrează În
exterior se fixează pe calea de rulare fie cu cleşti de prindere, fie cu dispozitive de ancorare
sau de calare, pentru a se evita deplasarea datorită unui vânt putemic sau unor trepidaţii;
macaralele turn sau, În general, macaralele cu braţ rotitor trebuie să fie deplasate la locul
stabilit pentru repaus ca mai sus, Însă cu mecanismul de rotire a turnului sau a braţului
nefrânat, pentru a permite rotirea liberă În caz de vânt braţul se pune În giruetă;
c) să aducă În poziţia „zero” toate aparatele de comandă;
d) să deconecteze Întreruptorul principal aflat pe macara şi să-I securizeze;
e) să pună În funcţiune iluminatul de balizare, la macaralele prevăzute cu acest sistem;
f) să Închidă cu cheia uşa cabinei de comandă; la macaralele care nu au cabină Închisă,
se Închide cu lacăt sau cheie Întreruptorul principal; la macaralele cu comandă de la sol,
asigură eliminarea posibilităţilor ca o persoană neinstruită să efectueze manevre cu
macaraua, ca de exemplu existenţa unei chei de contact;
g) În cazul În care pe calea de rulare există numai o singură macara şi aceasta nu mai
funcţionează În schimbul următor, să deconecteze şi Întreruptorul principal al liniei de
alimentare electrică şi să-I Închidă cu lacăt sau cheie; la macaralele care funcţionează În
exterior, iluminatul de balizare trebuie să rămână conectat.
Art. 123 Stivuitoristul are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să asigure exploatarea stivuitorului În conformitate cu instrucţiunile producătorului;
b) să cunoască stivuitorul pe care lucrează şi condiţiile tehnice privind utilizarea acestuia,
pe care să le aplice Întocmai;
c) să nu acţioneze nici un mecanism atât timp cât există persoane pe stivuitor; În cazul În
care acest lucru nu poate fi evitat ca de exemplu la unele lucrări de reparare, Întreţinere şi
revizie, manevrele se execută sub directa supraveghere a unei persoane desemnate În acest
scop;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
d) să ia În primire şi să predea stivuitorul prin consemnare În registrul de supraveghere;
dacă stivuitorul prezintă defecte care periclitează siguranţa În funcţionare, stivuitoristul îl
opreşte din funcţiune şi anunţă şeful punctului de lucru sau şeful ierarhic;
e) să participe la lucrările de reparare, Întreţinere şi revizie, precum şi la toate verificările
tehnice care se efectuează la stivuitorul pe care îl manevrează;
f) să interzică accesul persoanelor străine pe stivuitor;
g) să consemneze În registrul de supraveghere a stivuitorului toate observaţiile privind
deficienţele În funcţionare ale acestuia;
h) să nu acţioneze stivuitorul atâta timp cât În zona periculoasă nu sunt Îndeplinite
condiţiile de siguranţă.
Art. 124 Responsabilităţile stivuitoristului Înainte de Începerea lucrului sunt următoarele:
a) să controleze starea tehnică a stivuitorului şi a componentelor de securitate;
b) să controleze funcţionarea mecanismelor şi a componentelor de securitate (mai puţin
supapa de siguranţă, supapa de blocare, limitatorul de sarcină, limitatorul de viteză,
paracăzătoarele, după caz);
c) În cazul În care stivuitoristul constată o defecţiune, nu trebuie să pună În funcţiune
stivuitorul şi anunţă şeful ierarhic sau şeful punctului de lucru de care aparţine În scopul luării
măsurilor necesare; după remedierea defecţiunii se face o nouă verificare a stivuitorului de
către stivuitorist.
Art. 125 Responsabilităţile stivuitoristului În timpul lucrului sunt următoarele:
a) să circule cu stivuitorul numai cu sarcina ridicată la 250-300 mm de sol şi cu catargul
inclinat spre spate;
b) să circule cu sarcina ridicată numai lângă stivă;
c) să nu efectueze porniri, frânări şi opriri bruşte pentru a evita pericolul de răsturnare;
d) să urmărească tot timpul configuraţia traseului şi obstacolele de pe acesta pentru
evitarea pierderii de Încărcătură şi producerii de avarii şi accidente;
e) să transporte mărfuri cu volum mare, care îi limitează vizibilitatea, numai dirijat de o
persoană desemnată;
f) să coboare imediat sarcina În cazul manifestării tendinţei de pierdere a stabilităţii
stivuitorului;
g) să circule cu viteză redusă până la limita evitării producerii oricăror avarii sau
accidente;
57
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
h) să nu circule cu stivuitorul pe lângă utilaje, maşini şi stive la o distanţă mai mică de
500 mm, În locuri aglomerate şi treceri Înguste unde nu se asigură gabaritele de trecere
corespunzătoare, pe drumuri neamenajate şi insuficient luminate;
i) să nu permită staţionarea persoanelor sub sarcină sau la o distanţă mai mică de 2.500
mm;
j) În cazul În care stivuitoristul constată o defecţiune, opreşte lucrul şi anunţă şeful
ierarhic nemijlocit sau şeful punctului de lucru de care aparţine În scopul luării măsurilor
necesare; după remedierea defecţiunii se face o nouă verificare a stivuitorului de către
stivuitorist;
k) să transporte substanţe toxice, caustice, explozive şi altele asemenea numai conform
reglementărilor În vigoare şi instrucţiunilor de ambalare şi transport specifice acestora;
1) să efectueze toate manevrele, cu sau fără sarcină, cu viteză redusă şi fără şocuri;
m) să circule pe trasee prestabilite cu stivuitorul.
Art.126 Responsabilităţile stivuitoristului după terminarea lucrului sunt unnătoarele:
a) descărcarea sarcinii de pe furci;
b) deplasarea stivuitorului la locul stabilit pentru repaus;
c) acţionarea frânei de parcare (frâna de mână);
d) evitarea parcării stivuitorului În pantă sau rampă; dacă nu este posibil, stivuitorul se
asigură corespunzător;
e) punerea catargului În poziţie verticală;
f) coborârea furcilor pe sol;
g) asigurarea eliminării posibilităţilor ca o persoană neautorizată să efectueze manevre
cu stivu itorul.
Art.127 Manevrantul mecanismului de ridicat are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să asigure exploatarea mecanismului de ridicat În confonnitate cu instrucţiunile
producătorului;
b) să cunoască mecanismul de ridicat la care lucrează şi condiţiile tehnice privind
utilizarea şi să le aplice Întocmai;
c) să nu acţioneze mecanismul de ridicat atât timp cât În zona periculoasă nu sunt
Îndeplinite condiţiile de securitate;
d) să consemneze În registrul de supraveghere a mecanismului de ridicat toate
observaţiile privind neconfonnităţile În funcţionare ale acestuia.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
Art.128 Manevrantul platformei autoridicătoare are următoarele obligatii şi responsabilităti:
a) să asigure exploatarea platformei autoridicătoare În conformitate cu instrucţiunile
producătorului;
b) să cunoască platforma autoridicătoare pe care lucrează şi condiţiile tehnice privind
utilizarea, pe care să le aplice Întocmai;
c) să ia in primire şi să predea platforma autoridicătoare prin consemnare in registrul de
supraveghere; dacă platforma autoridicătoare prezintă defecte care periclitează siguranta În
funcţionare, o opreşte din funcţiune şi anuntă RSVTI;
d) să instaleze platforma autoridicătoare numai pe un teren corespunzător (bine
compactat, orizontal); la platforma autoridicătoare pentru care se prevede calarea, să se
execute această operaţie În mod corespunzător;
e) să verifice ungerea pieselor supuse frecării, nivelul fluid ului hidraulic, al electrolitului
din bateriile de acumulatoare şi functionarea componentelor de securitate;
f) să verifice starea tuturor mecanismelor, cablurilor de tracţiune şi a cablurilor electrice;
g) să verifice existenţa legăturii electrice la maşinile de protecţie Împotriva tensiunilor de
atingere;
h) să verifice funcţionarea maşinilor de semnalizare şi iluminat;
i) să interzică accesul pe platforma autoridicătoare a persoanelor care nu au legătură cu
locul de muncă;
j) să nu manevreze sarcini mai mari decât sarcina nominală a platformei autoridicătoare;
k) să deconecteze Întreruptorul general şi să aducă În poziţia „zero” toate comenzile, În
cazul Întreruperii accidentale a curentului electric de alimentare;
1) să oprească din funcţiune platforma autoridicătoare dacă se aud zgomote anormale,
dacă frânele sau componentele de securitate nu acţionează corespunzător sau când
constată orice alt defect care poate periclita siguranta În funcţionare;
m) să oprească functionarea platformei autoridicătoare care lucrează În aer liber atunci
când vântul depăşeşte limita până la care funcţionarea acesteia este permisă;
n) după terminarea lucrului, platforma autoridicătoare trebuie adusă În poziţia de
staţionare şi se deconectează de la Întreruptorul principal;
o) să consemneze În registrul de supraveghere a platformei autoridicătoare toate
observaţiile privind deficienţele În funcţionare ale acesteia;
p) să nu acţioneze platforma autoridicătoare atâta timp cât În zona periculoasă nu sunt
Îndeplinite condiţiile de siguranţă.
59
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
Art.129 Manevrantul elevatorului pentru vehicule are următoarele obligaţii şi
responsabilităţi:
a) să asigure exploatarea elevatorului În conformitate cu instrucţiunile producătorului;
b) să cunoască elevatorul cu care lucrează şi condiţiile tehnice privind utilizarea acestuia,
pe care să le aplice Întocmai;
c) să ia În primire şi să predea elevatorul prin consemnare În registrul de supraveghere;
dacă elevatorul prezintă defecte care periclitează siguranţa În funcţionare, îl opreşte din
funcţiune şi anunţă RSVTI;
d) să verifice dacă mecanismul de ridicare/coborâre al elevatorului funcţionează În mod
sigur, lin şi fără vibraţii accentuate;
e) să verifice părţile componente ale elevatorului, componentele de securitate şi
Îndeosebi limitatoarele de cursă;
f) să nu manevreze elevatorul atunci când constată că greutatea vehiculului depăşeşte
valoarea sarcinii nominale a elevatorului;
g) să cunoască procedura de coborâre manuală a braţelor elevatorului În caz de
necesitate;
h) după ce a fost coborât, vehiculul trebuie să fie Îndepărtat din raza de acţiune a
elevatorului;
i) la terminarea lucrului, elevatorul trebuie scos de sub tensiune prin intermediul
Întreruptorului principal, iar căruciorul ridicător trebuie condus În poziţia minimă inferioară;
il să consemneze În registrul de supraveghere a elevatorului toate observaţiile privind
deficienţele În funcţionare ale acestuia;
k) să nu acţioneze elevatorul atâta timp căt În zona periculoasă nu sunt Îndeplinite
condiţiile de siguranţă.
Art.130 Legătorul de sarcină are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să cunoască şi să aplice regulile de verificare a elementelor de legare şi a
dispozitivelor de prindere, precum şi instrucţiunile de exploata re a maşinii de ridicat a căror
respectare depinde de legătorul de sarcină;
b) să cunoască şi să aplice codul de semnalizare, cu eventualele completări, pentru a
putea indica macaragiului/manevrantului, În orice moment, manevrele pe care urmează să le
execute; În acest scop, se plasează În locuri din care să poată vedea orice persoană situată
În câmpul de acţiune al maşinii de ridicat; dacă acest lucru nu este posibil, acesta trebuie să
fie ajutat de alte persoane; se admite şi semnalizarea cu steaguri colorate sau alte mijloace,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
acolo unde condiţiile de lucru o impun; În asemenea cazuri legătorii de sarcină şi
macaragiii/manevranţii trebuie să fie instruiţi şi examinaţi În ceea ce priveşte semnalizarea pe
baza acestui cod;
c) să folosească elemente de legare şi/sau dispozitive de prindere pentru ridicarea
sarcinii În conformitate cu instrucţiunile de utilizare, montare, reparare, Întreţinere şi revizie,
În limitele stabilite de producătorul acestora şi În conformitate cu prevederile prescripţiilor
tehnice aplicabile;
d) să aleagă elemente de legare şi/sau dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii
corespunzătoare greutăţii şi formei sarcinii; la maşinile de ridicat cu două mecanisme de
ridicat, să lege sarcina la mecanismul de ridicat care corespunde sarcinii respective;
e) să nu lege sau să prindă sarcini care sunt aderente la sol sau la alte elemente;
f) să suspende capătul inferior al legăturilor lungi descărcate de sarcină de cârligul
maşinii de ridicat pentru a nu micşora spaţiile libere la deplasarea maşinii de ridicat;
g) să execute corect legarea sarcinii, fără a Încrucişa cablurile şi lanţurile la introducerea
În cârlig; să se asigure că sarcina este echilibrată, iar lanţurile şi cablurile de legare sunt
Întinse şi aşezate uniform, fără a forma noduri şi ochiuri şi fără a fi supuse răsucirii; la
câr1igele duble, să suspende sarcina pe ambele deschideri şi să o repartizeze În mod egal;
h) să interzică echilibrarea sarcinilor În cârlig sau Întinderea elementelor de legare prin
greutatea proprie a unor persoane; de asemenea, să interzică transportul persoanelor cu
maşinile de ridicat;
i) să ţină seama de faptul că lanţurile care se Înfăşoară de mai multe ori În jurul sarcinii
de ridicat nu trebuie să aibă margini suprapuse;
j) să nu folosească lanţuri de legare Înnădite cu şuruburi, având zale alungite sau
răsucite şi să nu Înnoade cablurile sau lanţurile de legare;
k) să lege obiectele de lungime mare În cel puţin două puncte pentru a se evita
balansarea;
1) să execute legarea astfel Încât sarcina să nu se poată deplasa, să nu poată aluneca
sau roti după ce este ridicată, iar legătura să nu iasă din câr1ig;
m) să nu lase obiecte libere pe sarcina suspendată;
n) să nu Încarce materiale mărunte sau piese de volum redus pe platforme sau tărgi care
nu sunt prevăzute cu pereţi laterali şi care nu prezintă suficientă siguranţă Împotriva căderii
sarcinii;
o) să ţină seama de faptul că În cazul transportării materialelor mărunte sau a pieselor
mici În lăzi nu trebuie să se depăşească Înălţimea marginii superioare a pereţilor laterali;
61
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
p) să nu lege În cârligul maşinii de ridicat pachete de tablă, prefabricate sau alte
materiale dacă dispozitivul de prindere nu este prevăzut cu elemente care să excludă
căderea materialelor din pachet;
q) să protejeze cablurile şi lanţurile care intră În contact cu muchii ascuţite prin apărători
de protecţie special destinate acestui scop;
r) Înainte de transportarea unei sarcini, să semnalizeze macaragiului/manevrantului
efectuarea unei ridicări de Încercare până la Înălţimea de circa 100 mm de la sol, pentru ca
elementele de legare să ajungă În poziţie Întinsă, şi să verifice echilibrarea sarcinii;
s) să semnalizeze macaragiului/manevrantului mişcările pe care trebuie să le execute cu
maşina de ridicat, aşezându-se astfel Încât să se afle tot timpul În câmpul vizual al acestuia;
la maşinile de ridicat cu deplasare pe sol, trebuie să verifice dacă Întreaga cale de rulare este
liberă;
t) să urmărească transportul pe orizontală a sarcinii suspendate, mergând În urma
acesteia pe tot traseul şi supraveghind ca sarcina să nu se lovească de obstacole şi să nu
lovească persoane;
u) să ţină seama de faptul că transportarea sarcinilor pe orizontală, precum şi a
elementelor de legare şi/sau a dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii (În cazul
deplasării maşinii de ridicat fără sarcină), trebuie să se facă la o Înălţime de minim 0,3 m şi o
distanţă laterală de minim 1 m faţă de obiectele Înconjurătoare şi să semnalizeze, În
consecinţă, macaragiului/manevrantului manevrele necesare În vederea manipulării sarcinii
În condiţii de siguranţă;
v) să interzică circulaţia persoanelor pe sub sarcina ridicată şi să supravegheze să nu se
facă transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de muncă, dacă necesităţile de producţie
nu impun aceasta; În caz contrar, se Îndepărtează, În prealabil, toate persoanele la o
distanţă corespunzătoare;
w) să nu efectueze balansarea sarcinilor pentru a le aşeza Într-un punct care nu poate fi
deservit În mod normal de maşina de ridicat;
x) la stivuirea unor sarcini, să asigure aşezarea lor corectă, eventual prin elemente de
adaos, astfel Încât sarcinile să fie stabile şi elementele de prindere să fie scoase uşor; se
interzice scoaterea elementelor de legare de sub sarcini cu ajutorul maşinii de ridicat;
y) să nu depoziteze materiale În stive a căror Înălţime depăşeşte de 1,5 ori latura mică a
bazei;
z) să supravegheze sarcina până ce se asigură că aceasta este coborâtă şi aşezată
corect; la aşezarea pe maşini-unelte a sarcinilor care au suprafeţe reduse de reazem, să nu
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
dezlege sarcina Înainte de a fi prinsă de maşină; tot aşa se procedează şi În cazul altor
sarcini, ca de exemplu panouri prefabricate;
aa} să nu rezeme sarcinile de pereţii laterali ai vagoanelor sau remorcilor;
bb} să nu părăsească locul de muncă fără a-I informa pe macaragiu/manevrant;
ce} după terminarea lucrului, să depoziteze elementele de legare şi dispozitivele de
prindere care i-au fost date În păstrare În locuri uscate, ferite de umezeală, de agenţi corozivi
şi de posibilităţi de deteriorare; cablurile, lanţurile, funiile şi benzile care se folosesc numai
periodic se păstrează agăţate pe capre, În locuri ferite de intemperii.
SECTIUNEA a S-a
Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI
Art.131 RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a} răspunde, Împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa În funcţionare a maşinilor
de ridicat;
b} să vizeze lunar registrul de supraveghere prin semnarea şi aplicarea ştampilei În
registru;
c} să verifice lunar funcţionarea dispozitivelor de siguranţă şi să menţioneze acest lucru
În registru de supraveghere;
d} să efectueze verificările tehnice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice,
după obţinerea Împuternicirii scrise din partea ISCIR;
e} să transmită la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit Împuternicire, În
termen de 15 zile de la Întocmire;
f} să anunte de Îndată producerea unei avarii sau a unui accident;
g} să efectueze examinarea personalului de deservi re şi a personalului auxiliar de
deservire, cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile; să organizeze
reexaminarea periodică anuală a personalului de deservire şi a personalului auxiliar de
deservi re, să participe În comisia de reexaminare şi să consemneze În autorizaţie/carnet
rezultatul examinării;
h} să coordoneze acţiunea de ridicare a unei sarcini, În cazul În care aceasta se
efectuează cu ajutorul a două maşini de ridicat.
63
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
CAPITOLUL XIII
MĂSURI ADMINISTRATIVE
Art, 132 (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabiiităţilor de către persoanele fizice sau
juridice autorizate sau de către personalul tehnic de specialitate atestat, prevăzute/prevăzut
În prezenta prescripţie tehnică precum şi În cazul În care condiţiile de acordare a autorizaţiei
nu mai sunt Îndeplinite, se pot aplica următoarele măsuri administrative, În funcţie de natura
acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioada de până la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului
eliberate/eliberat de către ISCIR;
c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.
(2) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale În vigoare şi a principiului proporţionalităţii.
(3) Aplicarea În termen de 6 luni a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioadă de până la 6 luni a autorizaţiei/atestatului
eliberate/eliberat de către ISCIR.
(4) Aplicarea În termen de un an a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor
suspendate sau retrase se efectuează În conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
aplicabile.
CAPITOLUL XIV
TARIFE
Art.133 Tarifele percepute de ISCIR pentru activităţile specifice reglementate de prezenta
prescripţie tehnică sunt În conformitate cu lista de tarife ISCI R care reglementează acest
lucru.
CAPITOLUL XV
DISPOZITII FINALE
Art.134 (1) Tn cazul În care cartea maşinii de ridicat se deteriorează sau se pierde, ISCIR, la
solicitarea deţinătorului/utilizatorului, eliberează duplicat la partea de exploatare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
(2) Solicitarea detinătorului/utilizatorului trebuie să fie Însotită de documentatia tehnică a
maşinii de ridicat prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. b) sau de documentaţia tehnică Întocmită de
o persoană juridică autorizată pentru verificări tehnice În utilizare pentru examinări/investigatii
cu caracter tehnic.
Art.135 Documentele care se depun la ISelR trebuie să fie redactate/traduse În limba
română de către traducător autorizat.
Art.136 Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISelR sunt cele stabilite conform
legislaţiei În vigoare.
Art. 137 Inspectorii de specialitate din cadrul ISelR au dreptul de a efectua verificări tehnice
neprogramate la maşinile de ridicat supuse prevederilor prezentei prescriptii tehnice, precum
şi asupra modului În care persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate Îşi desfăşoară
activităţile reglementate de prezenta prescriptie tehnică, luând, după caz, măsurile necesare
pentru respectarea prevederilor acesteia.
Art. 138 Autorizaţiile eliberate până la data intrării În vigoare a prezentei prescripţii tehnice
rămân valabile până la data expirării acestora, cu excepţia autorizaţiilor personalului de
deservire. Autorizatiile personalului de deservire emise de ISelR până la data intrării În
vigoare a prezentei prescripţii tehnice, trebuie să fie preschimbate conform prevederilor
prescripţiei tehnice aplicabile.
Art. 139 La maşinile de ridicat neautorizate pentru funcţionare de către ISelR sau care nu
prezintă siguranţă În functionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISelR au dreptul să
aplice sigilii, În conformitate cu prevederile legale.
Art. 140 Pe perioada valabilităţii autorizaţiei, persoana fizică autorizatălatestată sau
persoana juridică autorizată poate fi supravegheată de ISelR privind menţinerea capabilităţii
tehnice de a efectua activitatea specifică pentru care a fost autorizatăIatestată.
Art.141 (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescriptii tehnice,
persoana solicitantă depune la ISelR următoarele:
a) cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;
65
66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
b) memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situatiei (date despre maşina de
ridicat, amplasament, deservire), desene, calcule, solutiile compensatorii propuse;
c) avize, după caz, de la producătorul maşinii de ridicat sau de la un avizator atestat
ISCIR pentru documentaţii de montare/reparare.
(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizează sau respinge motivat, În scris,
solicitarea.
Art.142 Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezenta prescriptie tehnică.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
ANEXA 1
(model)
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Nr. ………………………….. .
Noi, ……………………………………………………………………………………………………………………… ,
(denumirea completă a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ,
(sediul)
cu Certificat de Înregistrare/Autorizatie nr …………………………… / ……………………………………. ,
asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul/serviciul
(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, şarjei sau seriei, eventual sursele şi numărul
de exemplare)
la care se referă această declaratie nu pune În pericol viata, sănătatea, securitatea muncii,
nu produce un impact negativ asupra mediului şi este În conformitate cu:
(titlul şi/sau numărul şi data publicării
documentului/documentelor normativ/normative)
(locul şi data emiterii) (numele şi prenumele În clar şi ştampila)
67
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bisl9.IX.2010
PT R 1-2010
ANEXA 2
(model)
Proces-verbal de verificare tehnică intocmit de ISelR
ncheiat astăzi ………………………………….. cu ocazia ……………… efectuat(ă) Tn baza preveclerilor1
)
…………………………………….. şi ‘prescripUiior tehnice aplicabile” ……………………………………………….. , la
tip ………………… cu numărul de fabricatie …………………. şi cartea maşinii nr ……………… având parametrii
ultimei vertflcărI ……………………………………………………………………………………………. .
DeVnătoruI/Utilizatorul. …. ___ … _. …. _____ ….. _. …. _. ……. din localitatea ………………………… _.. .. ___ .. _____ .. ____ . o ••• •
str …………………………. nr ……. judeVsector …………………… CUI . ……………. .IJ ………………………….. .
Verificarea s-a efectuat la ………………………………………… din localitatea ………………………………….. .
str ………………………………. nr ……… judeVsector ……………………….. Tel./Fax ……………………………….. .
Subsemnatul31 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• am constatat următoarele:
Am dat urmatoarele dispoziUi: …………………………………………………………………………………………….. .
Scadenta următoarei verificări se fixează la data de ………………………………………………………………………………. .
Pentru aceasta verificare se va plati suma de ……………….. Iei, de către ………………………………………. .
din localitatea ……………………… str ……………………………. nr ……. judSVsector ……………… in cont
…………………………… deschis la BancalTrezoreria ……………………… filiala ……………………………. .
Reprezentant
ISeIR,
Detinătorl
Utilizator,
Am luat la cunoştinţa
Operator responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehnică
a maşinilor de ridicat
Delegatul montatorului,
reparatorului,
Tntreijnătorului etc.,
,) Se va preciza actul normativ Tn vigoare la data Tntocmirii procesului-verbal (de exemplu: Legea nr. 6412008
privind funcţionarea Tn conditii de siguranta a maşinilor sub presiune, maşinilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combusdbll), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
2) Se va preciza prescrip!ia tehnică aplicabila care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
3) Functia, numele şi prenumele.
4) Se vor preciza parametrii de functionare ai maşinii de ridicat, functie de felul (tipul) acesteia.
5) Se va preciza: ISCIR sau Inspectia teritorială ISCIR …………….. 6) ………. .
6) Localitatea de reşedintă.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
ANEXA 3
(model)
Registru de supraveghere a maşinilor de ridicat
Registrul de supraveghere se întocmeşte pentru fiecare maşină de ridicat în parte şi
cuprinde următoarele:
2.1 Pe copertă, În exterior, se mentionează următoarele:
a) REGISTRU DE SUPRAVEGHERE
b) Denumirea şi adresa deţinătorului/utilizatorului:
c) Numărul şi anul fabricaţiei maşinii de ridicat:
d) Numărul de înregistrare ISCIR pentru maşinile de ridicat care se înregistrează în
evidenţa ISCIR:
e) Caracteristicile tehnice principale ale maşinii de ridicat:
f) Periodicitatea stabilită pentru lucrările de întreţinere şi revizie:
2.2 In interior se consemnează, pe coloane:
a) Numărul curent
b) Data
c) Lucrările efectuate (montare/repararelintreţinere şi revizie), precum şi, după caz,
deficienţele sau deranjamentele constatate în timpul utilizării
d) Principalele lucrări efectuate, ca urmare a activităţilor de la lit. c)
e) Numele şi prenumele şi semnătura persoanei care a constatat deficienţele sau
deranjamentele
f) Numele şi prenumele şi semnătura persoanei responsabile pentru efectuarea lucrărilor
sau pentru înlăturarea deficienţelor şi deranjamentelor constatate în timpul utilizării
g) Data verificării şi semnătura RSVTI
h) Observaţii
(Nume şi prenume şi semnătura RSVTI)
69
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
ANEXA 4
(model)
Proces-verbal de verificare tehnică intocmit de RSVTI
iMPUTERNICIRE
Inspectia teritorială
ISCIR Nr ……………. ..
Proces-verbal
de verificare tehnică
nr …………… ..
DEllNATORIUTILlZATOR
Adresa ………………………………… ..
Telefon ……. , …. , ……………………. ..
Fax …………………………………….. .
ncheiat astăzi ………. ………………. cu ocazia …… …………………………………… efectuat(ă) Tn baza
prevederilor’)………………………….. şi’prescriptiilor tehnice aplicabile2
) ………………………………………….. , la
…………………………………………………………………………… tip ……………… ………….. cu numărul de fabricaţie
…….. ………………………. .. şi cartea maşinII nr. ……………… ……….. având parametrii ultimei
verificări ……………………………………………………………………………………………………………………………….. .
Deţinătorul/Utilizatorul ………………………………………………………………….. din localitatea ………………….. .
str ………………………………. nr ………… judeVsector …………………… CUi …………….. .IJ ……………….. ..
Verificarea s-a efectuat la ……………………………………………………. din localitatea …………………………….. ..
str ………………………….. nr …………. judeVsector ……………………….. Tel./Fax ……………………………….. .
Subsemnatul3
) ………………………………………………… am constatat unnătoarele: …………………………………….. ..
Am dat următoarele dispoziţii: .. ………………………………………………………………………….. ………………… …… ..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
După această verificare s-a admis 4) ………………………………………………………………………………………. ..
Scadenta unnătoarei verificări se fixează la data de ………………… , …………………………………………………. ..
Operator responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehnică
a maşinilor de ridicat
Delinător/Utilizator,
Am luat la cunoştinţă
Delegatul montatorului,
reparatorului,
Tntrelinătorului
” Se precizează actul normativ În vigoare la data Întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
functionarea În condi~i de siguranţă a maşinilor sub presiune, maşinilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare
de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
2) Se precizează prescriplia tehnică aplicabilă, care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
3) Functia, numele şi prenumele.
4) Se precizează parametrii de funcţionare ai maşinii de ridicat, functie de felul (tipul) acesteia.
CÂRLIG SUS!
BRAŢUL SUS!
MişcA iNCET!
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
ANEXA 5
Cod de semnalizare
CÂRLlGJOS!
BRAŢUL JOS !
ROTEŞTE!
71
72
ROTEŞTE!
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.1X.2010
PT R 1-2010
ANEXA 5 (continuare)
MIŞCĂ CĂRUCIORUL !
EXTINDERE BRAŢ TELESCOPIC! RETRAGERE BRAŢ TELESCOPIC!
MişcA MACARAUA ! MişcA MACARAUA !
OPREŞTE I
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 634 bis/9.1X.2010
PT R 1-2010
ANEXA 5 (sfârşit)
OPREŞTE BRUSC I

/
I , / I ‘
A,\
FOLOSIRE MECANISM PRINCIPAL I FOLOSIRE MECANISM AUXILIAR I
73
PT R 1-2010
ANEXA 6
(model)
REGISTRU
de evidenţă a lucrărilor de 1) …………………….. maşini de ridicat
Documentaţie tehnică
Nr. preliminară de Deţinător/Utilizator
Nr.
Nr. Tip maşină de Înregistrare montare sau Parametrii maşinii (denumire/numele
fabricaţie/anul
crt. ridicaVproducător În evidenţa reparare/persoana de ridicat 2) şi prenumele şi
fabricaţiei
ISCIR atestată (date de sediul/domiciliu)
identificare)
1) Se completează conform obiectului autorizaţiei.
2) Sarcina nominală (tf); Înălţimea de ridicare/lungimea braţului/deschiderea (m), după caz; grupa de funcţionare.
Declaraţie de
conformitate Obs.
(nr. şi data)
NOTE: 1) Persoanele juridice autorizate pentru efectuarea lucrărilor de repararelîntreţinere şi revizie vor folosi modelul de registru de
mai sus completat cu două coloane În plus, În care se vor consemna:
a) lucrările de reparare sau Întreţinere şi revizie efectuate;
b) elementele reparate sau Înlocuite şi caracteristicile constructive ale acestora.
2) Persoanele juridice autorizate pentru efectuarea lucrărilor de montare la maşinile de ridicat care necesită montare la locul de
funcţionare şi persoanele autorizate pentru efectuarea lucrărilor de reparare la maşinile de ridicat aflate În exploatare şi Înregistrate În
evidenţa inspecţiei teritoriale ISCIR la care prin reparare s-a adus modificări faţă de documentaţia tehnică, dar care nu a dus la
modificarea performanţelor iniţiale, a scopului sau a tipului acestora, completează coloana „Documentaţie tehnică preliminară de
montare/reparare (date de identificare persoană atestată)” la fiecare montare/reparare.
Nr. Tipul maşinii
crt. de ridicat
PT R 1-2010
ANEXA 7
(model)
Re gl.5 t ru d e eVI· d en~,a- aV.l za- fi. d ocumen ta,~·I·I t eh m·c e d e ………………….. . 1) 2)
Deţinător/Utilizator AVIZAT corespunde prescripţiei
Documentaţie de Parametrii maximi de maşină de ridicat tehnice ISelR
. …………….. 1) lucru ai maşinii de (denumire/nume şi Nume şi prenume RADTP
ridicat prenume, semnătura şi data efectuării
sediu/domiciliu) verificării
Obs.
1) Tn cuprinsul său, registrul se împarte pe tipuri de documentaţii tehnice (de montare sau reparare) şi pe tipuri de maşini de ridicat,
dacă este cazul.
2) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activităţii.
PT R 1-2010
ANEXA 8
(model)
Registru de evidenţă a lucrărilor de investigaţii/examinări cu caracter tehnic 1)
Tip maşină de
AVIZAT raport tehnic
ridicat; nr./an
Nr.
fabricaţie; nr.
Parametri Deţinător/Utilizator Nr. raport
crt.
inregistrare in
maximi maşină de ridicat tehnic şi data
Nume şi prenume Semnătura şi data
evidenta ISelR
1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, in funcţie de specificul activităţii.
Obs.