PRESCRIPŢIE TEHNICĂ : Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR- – REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ- partea 2

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ : Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR- – REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ- partea 2

Descarca PDF cu PRESCRIPŢIE TEHNICĂ : Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat partea 2

Continuare :

PTR
10–2003
c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate sub
aspectul respectării prevederilor prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia
ISCIR precum şi concordanţa instalaţiei cu documentaţia respectivă;
d) să întocmească documente de verificare în care să consemneze constatările şi
rezultatele verificărilor şi examinărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;
e) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor de reparare şi să urmărească
ţinerea la zi a acestora.
8.9.10 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT, suplimentar faţă
de cerinţele din SR EN 719:1995, are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia
ISCIR, standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor
teleschiurilor sau telesăniilor;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate
este în concordanţă cu procedeele de sudare omologate;
c) să verifice documentaţia de reparare înainte de executarea lucrărilor astfel încât
soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare iar starea de
tensiuni datorată ciclului termic de sudare să fie minimă;
d) să urmărească folosirea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele
de bază utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate;
e) să verifice ca materialele de adaos să fie însoţite de certificate de calitate şi să
admită introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în
documentaţia de reparaţie;
1) să supravegheze ca materialele de bază folosite să fie conforme cu
documentaţia de reparaţie;
g) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în lucru materialele de
adaos;
h) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii
şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea lor;
i) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în urma
operaţiunilor de reparare, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze
documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la cartea
teleschiului sau telesaniei;
j) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi a
procedeelor de sudare omologate.
41
PT R 10–2003
8.9.11 Verificarea tehnică după lucrările de reparare trebuie să stabilească, pe lângă
cele menţionate la pct. 8.8.3, şi dacă lucrările s-au efectuat corespunzător iar
materialele noi folosite sunt în conformitate cu tehnologia de reparare.
8.9.12 Lucrările, altele decât cele meoţionate la pct. 8.9.2, pot fi executate şi de ageoţi
economici care nu sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT iar verificarea telmică după
aceste reparaţii va fi efectuată de RSVTI al deţinătoru1ui.
8.9.13 La verificarea tehnică după reparare se efectuează verificările prevăzute la pct.
8.7.
8.9.14 Dacă rezultatele verificării telmice satisfac prevederile prezeotei prescripţii
telmice, prin procesul-verbal încheiat se acordă autorizaţia de funcţionare în
continuare stabilindu–se şi scadeoţa următoarei verificări tehnice care nu va fi mai
mare de 1 an.
8.9.15 Efectuarea lucrărilor de reparare se va înscrie în registrul de evidenţă a
funcţionării instalaţiei.
8.9.16 Documeotaţia telmică de reparare se va ataşa la cartea instalaţiei.
8.9.17 Dispoziţiile date de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau
de către RSVTI al deţinătoru1ui, înscrise în procesele-verbale de verificare telmică
periodică, neprogramată sau după reparaţii sau în registrul de evideoţă a funcţionării
teleschiului sau telesaniei, sunt obligatorii. Neîndeplinirea la termeoele stabilite a
dispoziţiilor date atrage după sine anularea autorizaţiei de funcţionare.
8.9.18 Funcţionarea teleschiurilor sau telesăniilor în afara termeoului înscris în
autorizaţia de funcţionare, cu deficieoţe la componentele de securitate sau subsisteme,
care pun în pericol securitatea utilizatorilor şi protecţia mediului sau fără o prealabilă
verificare după reparaţii este interzisă şi se sancţionează conform legilor în vigoare.
9 EXPLOATAREA
9.1. Generalităţi
9.1.1 Întreţinerea şi revizia teleschiurilor sau telesăniilor poate fi lacUtă de agenţi
economici care dispun de mijloace telmice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT, având autorizaţie conform modelului din anexa S.
9.1.2 Conţinutul documeotaţiei necesare peotru obţinerea autorizaţiei de întreţinere şi
revizie a teleschiurilor sau telesăniilor este prezentat în anexa U.
9.1.3 Agentul economic autorizat peotru lucrări de întreţinere şi revizie telmică are
următoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de întreţinere şi revizie în conformitate cu prevederile
documeotaţiei telmice, regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii
telmice;
42
PTR
10–2003
b) să folosească la lucrările de intreţinere şi revizie numai personal calificat şi
instruit;
c) să fie dotat cu mijloace tehnice corespunzătoare in vederea efectuării
lucrărilor de întreţinere şi revizie;
d) să pregătească şi să prezinte instalaţiile la verificarea tehnică oficială la
scadenţă sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR-INSPECT IT;
e) să oprească instalaţiile din funcţiune dacă in timpul exploatării apar
deficienţe care pot avea ca urmare avarii sau accidente;
f) să numească personal tehnic propriu care să fie autorizat de ISCIRINSPECT
IT pentru supravegherea lucrărilor de intreţinere şi revizie.
9.1.4 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea
lucrărilor de intreţinere şi revizie tehnică are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR in
vigoare, şi reglementările tehnice in domeniu;
b) să respecte in cadrul lucrărilor efectuate prevederile documentaţiei tehnice,
regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii tehnice;
c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate;
d) să intocmească documente de verificare în care să se consemneze
constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor, precum şi dispoziţiile
obligatorii;
e) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate şi să urmărească
ţinerea la zi a acestora.
9.1.5 Pe baza prevederilor prezentei prescripţii tehnice, ale normativelor legale in
vigoare, normelor de protecţia muncii, instrucţiunilor de exploatare şi documentaţiei
tehnice, deţinătorul va întocmi regulamente de exploatare care trebuie să conţină
instrucţiuni detaliate privind funcţionarea, exploatarea, repararea şi întreţinerea
teleschiurilor sau telesăniilor.
Regulamentul de exploatare trebuie să fie avizat de ISCIR-INSPECT IT in raza
căreia este montată instalaţia.
9.1.6 Regulamentul de exploatare trebuie să conţină toate datele şi indicaţiile a căror
aplicare conduce la exploatarea in condiţii de securitate, atăt cele cu caracter general,
cât şi cele specifice instalaţiei.
9.1.7 Regulamentul de exploatare va conţine cel puţin următoarele date şi indicaţii:
dispoziţii generale, cuprinzând descrierea succintă a teleschiului sau
telesaniei;
indicaţii privind personalul de exploatare (efective, condiţii de angajare,
funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie in parte);
43
PT R 10–2003
indicaţii privind personalul de deservire (efective, condiţii de angajare,
funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie in parte);
date privind instalaţiile, subsistemele, componentele şi dispozitivele de
securitate, telecomunicaţie şi semnalizare;
nonne de exploatare în condiţii nonna1e, viteze, acceleraţii şi deceleraţii
admise;
nonne de exploatare in condiţii excepţionale (vânt, chiciură, vizibilitate
redusă, deranjamente);
nonne de protecţia muncii şi măsuri de pază contra incendiilor specifice
instalaţiei;
indicaţii cu privire la deranjamentele posibile in exploatare şi modul de
remediere a deranjamentelor;
regulile şi mijloacele utilizate pentru salvarea schiorilor de pe apă, desprinşi
de la saule pe traseul teleschiului nautic sau in caz de oprire accidentală a
acestuia;
date privind reviziile, verificările şi incercările care trebuie să fie efectuate
intre două verificări tehnice periodice oficiale, cu indicarea operaţiilor care
se execută în cadrul fiecărei lucrări, a periodicităţii lucrărilor şi a
persoanelor care le efectuează;
indicaţii cu privire la lucrări de intreţinere curentă şi ungerea instalaţiei;
alte date şi indicaţii, in funcţie de specificul teleschiului sau telesaniei
(inclusiv instrucţiuni cu privire la comportarea schiorilor în staţii şi pe
traseu).
9.2. Norme generale de exploatare
9.2.1 Exploatarea teleschiurilor sau telesăoiilor trebuie să se facă în conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentul de exploatare, cartea
teleschiului sau telesaniei, nonnele de protecţia a muncii din domeuiul teleschiurilor
sau telesăniilor şi instrucţiunile interne elaborate de deţinător.
9.2.2 Este interzisă funcţionarea teleschiurilor sau telesăniilor dacă componentele de
securitate, subsistemele, dispozitivele de semnalizare şi telecomunicaţie nu sunt in
perfectă stare de funcţionare sau nu indeplinesc condiţiile tehnice prescrise, precum şi
dacă personalul de exploatare şi de deservire miuim prevăzut in regulamentul de
exploatare nu este prezent la post şi apt pentru muncă.
9.2.3 Numărul maxim de schiori sau săoii cu însoţitorii lor de la un dispozitiv de
tractare nu va depăşi pe cel prevăzut in documentaţia tehnică şi inscris in procesulverbal
de autorizare a funcţionării.
Şeful instalaţiei poate să limiteze sarcina de tractare, sub cea prevăzută in
documentaţia tehnică, dacă constată că pentru o situaţie dată admiterea sarcinii
maxime ar produce o supraincărcare a instalaţiei.
9.2.4 Pe pilonii teleschiurilor sau telesăniilor amplasaţi în zone accesibile publicului
se vor monta plăci de avertizare pe care se vor inscrie interdicţiile de staţionare pe pista
de tractare şi de urcare pe piloni.
9.2.5 În staţii se vor afişa:
44
PTR
10–2003
– în spaţiile în care circulă şi staţionează schiorii şi însoţitorii de sănii:
instrucţiuni cu privire la comportarea persoanelor în timpul transportului şi
în staţii;
– în spaţiile de lucru ale personalului staţiei: instrucţiuni privind acordarea
primului ajutor, instrucţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor,
instrucţiuni de exploatare şi de protecţie a muncii, prevăzute de
normativele în vigoare.
9.2.6 La teleschiurile nautice se interzice lansarea schiorilor pe traseu fără a fi
echipaţi cu vestă de salvare.
9.3 Norme pentru exploatarea normală
9.3.1 Exploatarea normală trebuie să se facă numai când teleschiul sau telesania este
în perfectă stare de funcţionare şi prezintă deplină siguranţă în funcţionare, conform
prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
9.3.2 Personalul de exploatare trebuie să cunoască regulile de desfăşurare a activităţii
înscrise în regulamentul de exploatare şi instrucţiunile primite. Mecanicul trolist
trebuie să urmărească permanent respectarea vitezelor, acceleraţiilor şi deceleraţiilor
prevăzute.
9.3.3 Şeful instalaţiei şi mecanicul trolist trebuie să asigure supravegherea generală şi
respectarea orarelor conform regimului de transport.
9.3.4 Nu este permisă exploatarea teleschiului sau telesaniei decât pe timp de zi. Fac
excepţie teleschiurile sau telesăniile care sunt echipate corespunzător şi prevăzute
pentru funcţionare pe timp de noapte.
9.4 Norme de exploatare în caz de vânt
9.4.1 Exploatarea instalaţiei trebuie întreruptă în următoarele condiţii:
presiunea (viteza) vântului depăşeşte valoarea admisă, înscrisă în cartea
teleschiului sau telesaniei;
– există riscul ca dispozitivele de tractare înclinate să lovească de piloui sau să se
agaţe de aceştia;
– schiorii nu-şi mai pot păstra pe traseu stabilitatea pe schiuri din cauza vântului
puternic.
9.4.2 La reluarea exploatării după o întrerupere din cauza vântului trebuie să fie
verificată şi asigurată poziţia corectă a cablurilor pe reazemele lor.
9.5 Norme de exploatare în caz de chiciură
Dacă în timpul când teleschiul sau telesania a fost în repaus s-a depus chiciură
pe cablu şi pe elementele metalice ale staţiilor şi pe dispozitivele de tractare,
exploatarea nu poate fi reluată decât după ce s-au executat următoarele operaţii:
îndepărtarea chiciurii, care ar putea periclita siguranţa în funcţionare sau ar
putea prezenta pericol de accidentare, înainte de punerea în funcţiune a
instalaţiei;
45
PT R 10–2003
îndepărtarea chiciurii de pe cabluri şi de pe reazemele acestora pe piloni
prin efectuarea de curse fără pasageri la viteze corespunzătoare.
9.6 Norme de exploatare în caz de vizibilitate redusă
9.6.1 Exploatarea teleschiurilor sau telesăniilor pe timp cu vizibilitate redusă (ceaţă,
ninsoare abundentă, ploaie, întuneric etc.) trebnie să fie făcută cu atenţie sporită.
În cazul când la vizibilitate redusă se adaugă şi alte condiţii locale (vânt cu
intensitate redusă, ploaie cu gheaţă etc.) care îngreunează transportul, teleschiurile sau
telesăniile vor funcţiona cu o viteză redusă corespunzător faţă de viteza nominală
prescrisă. Reducerea vitezei se va stabili de către şeful insta1aţiei împreună cu
mecanicul trolist .
9.6.2 Se interzice funcţionarea pe timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ninsoare
abundentă, ploaie, întuneric etc.) a teleschiului sau telesaniei la care stabilitatea
cablului purtător-tractor pe piloni nu este controlată automat prin dispozitive de
securitate.
9.7. Norme de exploatare în caz de deranjamente
9.7.1 Regulamentul de exploatare trebuie să prevadă măsurile necesare ce trebuie
luate în cazul apariţiei unor deranjamente la diferite elemente ale teleschiului sau
tele saniei.
De asemenea, regulamentul de exploatare trebuie să indice măsurile care
trebuie luate în caz de oprire inopinată a teleschiului sau telesaniei ca urmare a intrării
în funcţiune a unor componente de securitate; repunerea în funcţiune se face numai cu
avizul şefului insta1aţiei şi numai după ce cauza care a provocat oprirea a fost
înlăturată.
9.7.2 Dacă în timpul transportului de persoane se produc deranjamente sau avarii se
vor lua următoarele măsuri:
– declanşarea opririi automate a instalaţiei de către mecanicul trolist;
– stabilirea deranjamentului sau avariei produse, după oprire;
– repunerea în funcţiune a teleschiului sau telesaniei în confonnitate cu pct.
9.9.23.
9.7.3 Fiecare teleschi nautic trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru
efectuarea operaţiilor de salvare, iar personalul folosit trebuie să cunoască regulile
privind organizarea şi efectuarea acestei operaţii.
9.8 Personalul de supraveghere şi exploatare
9.8.1 Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a tele schiurilor şi a telesăniilor, în
confonnitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentului de exploatare
şi instrucţiunilor interne sunt direct răspunzători deţinătorii sau cei care le exploatează.
9.8.2 Deţinătorii sau cei care exploatează teleschiuri sau telesănii sunt obligaţi să
obţină autorizaţia de funcţionare a acestora de la ISCIR-INSPECT IT.
46
PTR
10–2003
9.8.3 În vederea acordării autorizaţiei pentru funcţionarea teleschiurilor sau
telesăniilor, pe lângă documentaţia cerută la pct. 8.6.2 deţinătorul va inainta la ISCIRINSPECT
IT o documentaţie intocmită confonn prevederilor anexei E.
9.8.4 Deţinătorii teleschiurilor sau telesăniilor au unnătoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehnice specifice – Colecţia ISCIR;
b) să execute lucrările de intreţinere şi revizie tehnică curentă in conformitate cu
procedura de revizie şi intreţinere a teleschiului sau telesauiei;
c) să pregătească şi să prezinte teleschiul sau telesauia, precum şi documentaţia
tehnică prevăzută de prezenta prescripţie tehnică la verificările tehnice care se
efectuează de ISCIR-INSPECT IT in vederea autorizării funcţionării
teleschiului sau telesauiei sau ori de câte ori se solicită de către ISCIRINSPECT;
d) să numească RSVTI, in raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care va
fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT. RSVTI al unităţilor menţionate răspunde
împreună cu proprietarul teleschiurilor sau telesăniilor de luarea măsurilor
pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind securitatea in
funcţionare a acestora. Modelul pentru decizia de numire a RSVTI este
prezentat în anexa H, iar modelul de autorizaţie atribuită acestuia este prezentat
in anexa El. Atribuţiile RSVTI sunt menţionate la pct. 9.8.7.
9.8.5 Prevederile pct. 9.8.4 se aplică şi celor care inchiriază instalaţii in vederea
utilizării.
9.8.6 RSVTI poate fi:
• mgmer
• subinginer sau
• maistru
intr-una din specialităţile: mecauică, electrică sau electromecauică.
9.8.7 Responsabilul cu verificarea şi supravegherea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
autorizat de ISCIR-INSPECT IT, trebuie să posede cunoştinţe teoretice şi practice în
domeuiul teleschiurilor sau a telesăuiilor şi are unnătoarele sarcini:
să ţină evidenţa instalaţiilor intr-un registru (confonn modelului prezentat
in anexa F) şi să unnărească efectuarea la termen a verificării tehnice
oficiale Iară de care instalaţiile respective nu pot funcţiona;
să unnărească pregătirea instalaţiilor pentru verificările tehnice oficiale şi
să participe activ la efectuarea lor;
să supravegheze ca teleschiurile sau telesăuiile să fie folosite in
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentul de
exploatare, instrucţiunile interne şi nonnele de protecţia muncii;
să unnărească realizarea in termen a dispoziţiilor date prin proceseleverbale
de verificare tehnică, să examineze in mod regulat registrul de
evidenţa funcţionării instalaţiei şi să ia măsuri pentru remedierea imediată a
defectelor semnalate;
să unnărească afişarea in locurile stabilite a instrucţiunilor de exploatare;
47
PT R 10–2003
să interzică manevrarea teleschiurilor sau telesănii10r de către persoane
neautorizate;
să unnărească efectuarea periodică a instructajelor profesionale şi de
protecţia muncii cu personalul de exploatare şi de deservire;
să organizeze reexaminarea periodică a mecanicilor trolişti şi să participe în
comisia de reexaminare;
să urmărească efectuarea verificărilor periodice ale instalaţiei de protecţie
împotriva tensiunilor de atingere şi consemnarea rezultatelor acestora;
să colaboreze la întocmirea planului de întreţinere, revizii şi reparaţii şi să
urmărească îndeplinirea lui în termenele prevăzute;
să întocmească planul anual de verificări tehnice periodice şi să-I înainteze
la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul deţinătorul până în data
de 25 noiembrie;
să unnărească ca reparaţiile prevăzute la pct. 8.9.2 să fie executate numai
de agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT;
să urmărească efectuarea la termenele prevăzute a verificării cablurilor;
să urmărească modul în care se asigură supravegherea teleschiului sau
telesaniei de către şeful instalaţiei;
să ţină evidenţa mecanicilor trolişti; nu este admisă angajarea mecanicilor
trolişti fără avizul RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT.
9.8.8 Deţinătorul va numi pentru fiecare teleschi sau telesanie o persoană calificată
denumită „Şeful instalaţiei”. În raport cu importanţa teleschiului sau telesaniei pot fi
numiţi ca şef al instalaţiei: ingineri, subingineri sau maiştri în specialităţile mecanică,
electromecanică, electrotehnică sau înrudite cu acestea.
Nu se admite ca mecanicul trolist care manevrează teleschiul sau telesania să
fie numit şeful instalaţiei.
9.8.9 Dacă în zonă sunt grupate mai multe teleschiuri şi/sau telesănii la un loc, în
aceste cazuri poate fi numit un singur şef al instalaţiei pentru toate aceste instalaţii din
zonă cu condiţia ca pentru fiecare teleschi sau telesanie să fie numit, câte un îulocuitor
competent al şefului instalaţiei în conformitate cu prevederile pct. 9.8.23.
9.8.10 Şeful instalaţiei va fi confirmat, în scris, de către ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia se găsesc teleschiurile sau telesăniile respective, pe baza cunoştinţelor privind:
prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR, în domeuiu;
instalaţia pe care o va supraveghea şi coordona;
regulamentul de funcţionare a instalaţiei respective.
9.8.11 Şeful instalaţiei are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
supraveghează instalaţia şi urmăreşte ca funcţionarea şi exploatarea acesteia
să se facă în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi cu
regulamentul de exploatare; în cazul apariţiei unor defecţiuni care
periclitează securitatea în exploatare a teleschiului sau telesaniei, trebuie să
ia imediat măsuri de oprire şi să informeze, în scris, conducerea unităţii
deţinătoare;
controlează funcţionarea instalaţiei şi ia măsuri de înlăturarea defecţiunilor;
repartizează sarciuile personalului de exploatare şi deservire şi controlează
modul de executare a acestora;
răspunde de buna întreţinere a instalaţiei;
48
PTR
10–2003
planifică şi urmăreşte efectuarea la termen a reviziilor şi reparaţiilor,
conduce efectiv aceste operaţii (care se execută cu personalul propriu) şi
răspunde de calitatea acestora;
răspunde de efectuarea la tennenele stabilite a verificărilor tehnice oficiale,
participă efectiv la aceste verificări, ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire
a dispoziţiilor date;
unnăreşte îndeplinirea prevederilor de protecţia muncii, măsurilor de pază
contra incendiilor şi a celorlalte nonne în vigoare de către personalul din
subordine;
organizează şedinţe lunare de instructaj cu personalul de exploatare şi de
deservire al instalaţiei şi verifică la locul de muncă dacă acesta şi-a însuşit
şi aplică corect instructajul respectiv.
9.8.12 Manevrarea telescbiurilor sau telesăniilor, respectiv manevrarea grupului de
antrenare şi comandă, se va face numai de mecanici trolişti autorizaţi, în conformitate
cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
9.8.13 Mecanicul trolist are unnătoarele obligaţii şi răspunderi principale:
execută personal manevrarea grupului de antrenare şi comandă al
instalaţiei; prezenţa sa este obligatorie la pupitrul de comandă în tot timpul
cât telescbiul sau tele sania este în funcţiune;
aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale regulamentului de
exploatare cu privire la antrenarea, frânarea şi comanda telescbiului sau
telesaniei cu grupul de antrenare; răspunde de aplicarea şi respectarea
nonnelor de protecţie a muncii şi măsurilor de pază contra incendiilor la
postul de comandă şi în sala maşinilor;
controlează personal grupul de antrenare, la începutul fiecărui scbimb,
precum şi componentele de securitate, subsistemele şi dispozitivele de
securitate şi semnalizare din staţia de antrenare şi ia măsurile necesare
pentru buna funcţionare; în cazul în care constată defecte în funcţionarea
teleschiului sau telesaniei ia imediat măsuri de oprire.
9.8.14 Mecanicii trolişti vor fi reexaminaţi anual de către comisii de examinare
stabilite de deţinător în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Rezultatul va fi înscris în autorizaţie.
Dacă persoanele respective nu se prezintă la reexaminare sau dacă nu au
obţinut calificativul „Admis” nu-şi mai pot continua activitatea, caz în care deţinătorul
va trebui să comunice acest lucru la ISCIR-INSPECT IT care a eliberat autorizaţia şi
să solicite retragerea autorizaţiei.
9.8.15 Pe lângă personalul autorizat de către ISCIR-INSPECT IT, deţinătorul trebuie
să numească şi să instruiască personal necesar şi în număr suficient pentru asigurarea
deservirii instalaţiei.
9.8.16 Personalul pentru asigurarea deservirii instalaţiei se stabileşte în funcţie de
tipul, capacitatea şi complexitatea teleschiului sau telesaniei.
La telescbiuri sau telesănii trebuie să existe agenţi de supraveghere în zonele de
agăţare, respectiv dezagăţare a schiorilor, iar la cele prevăzute cu cantoane de pază pe
traseu, trebuie să fie câte un agent la fiecare canton.
49
PT R 10–2003
9.8.17 Personalul indicat la pct. 9.8.16 are, în principal, unnătoarele obligaţii şi
răspunderi:
– agenţii de supraveghere:
• ajută la agăţarea respectiv dezagăţarea schiorilor;
• răspund de păstrarea ordinii pistelor de agăţare şi dezagăţare;
• acţionează asupra butonului de oprire automată a instalaţiei, când agăţarea sau
dezagăţarea schiorilor s-a executat necorespunzător.
– agenţii de supraveghere din canloanele de pază:
• ţin sub supraveghere permanentă tronsonul de linie asupra căruia au
vizibilitate;
• comunică mecanicului trolist orice neregulă observată pe traseu, iar în caz de
necesitate acţionează asupra butonului de oprire automată, comunicând
imediat motivul opririi la postul de comandă.
9.8.18 Pe lângă personalul minim menţionat la punctele anterioare deţinătorul
instalaţiei, în funcţie de prevederile documentaţiei tehnice şi după necesitate, va stabili
numărul corespunzător al persoanelor din schema fiecărei instalaţii.
9.8.19 Personalul care efectuează lucrările de întreţinere, revizie, verificări şi încercări
periodice prevăzute în regulamentul de exploatare va fi stabilit, specializat şi instruit de
către deţinătorul insta1aţiei în funcţie de tipul teleschiului sau telesaniei şi regimul său
de exploatare, cu condiţia să fie în număr suficient şi să acopere gama funcţiilor
(revizori de linie, de dispozitive de tractare, de echipamente mecanice şi electrice,
inclusiv instalaţii şi dispozitive de securitate) şi a meseriilor necesare (mecanică,
lăcătuşerie, electricitate şi automatizări).
Acest personal trebuie să intervină operativ la instalaţii atât pentru executarea
lucrărilor de întreţinere, revizie şi verificări de strictă specialitate cât şi pentru
înlăturarea defecţiunilor sau avariilor.
Personalul respectiv poate fi organizat şi în echipe, pe zone sau grupuri de
instalaţii.
9.8.20 Obligaţiile şi răspunderile personalului menţionat la pct. 9.8.19 rezultă din
prevederile de la subcapitolele „Întreţinerea şi revizia” şi „Evidenţa exploatării”.
9.8.21 Şeful instalaţiei, mecanicii trolişti şi revizorii de linie au obligaţia să se prezinte
anual la examenele medicale, persoanele respective neputându-şi continua activitatea
Iară un asemenea aviz.
9.8.22 Personalul de exploatare al teleschiului sau telesaniei trebuie să primească sub
semnătură regulamentul de exploatare a instalaţiei respective şi, după caz, instrucţiuni
scrise suplimentare referitoare la sarcinile fiecărui angajat.
Difuzarea documentelor menţionate se va face de către unităţile deţinătoare.
9.8.23 Unitatea deţinătoare trebuie ca pentru fiecare teleschi sau telesanie să prevadă
şi să asigure înlocuitori competenţi ai şefului instalaţiei şi a mecanicului trolist, în
cazul în care instalaţia funcţionează în mai multe schimburi, precum şi în perioadele în
care aceştia lipsesc (concediu de odihnă sau de boală etc.). Aceşti înlocuitori trebuie să
îndeplinească aceleaşi condiţii ca titularii.
50
PTR
10–2003
9.9 întreţinerea şi revizia
9.9.1 Întreţinerea şi revizia periodică a teleschiurilor şi telesăniilor trebuie să fie
executată de personal calificat şi instruit în acest scop, sub directa îndrumare a şefului
instalaţiei sau a mecanicului trolist, după caz.
9.9.2 Întreţinerea se va face potrivit instrucţiunilor date de proiectant şi înscrise în
cartea tehnică a teleschiului sau telesaniei, în regulamentul de exploatare şi în
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Prin instrucţiuni se vor indica:
elementele care trebuie curăţate şi unse, amplasarea tuturor punctelor de
ungere, reglajele şi jocurile care trebuie să fie respectate;
periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi ungere;
precizări speciale preluate din cărţile tehnice ale utilajelor ŞI
subansamblelor cu funcţionare independentă etc.
Efectuarea operaţiilor de întreţinere se va consemna în registrele de evidenţă a
reviziilor.
9.9.3 Cablurile vor fi menţinute în stare curată şi vor fi unse cu produse
corespunzătoare. La cablul purtător-tractor unsoarea nu trebuie să micşoreze
coeficienţii de frecare dintre cablu şi roata de antrenare sub limita prevăzută în cartea
teleschiului sau telesaniei.
9.9.4 Spălarea şi ungerea cablurilor nu trebuie să se facă cu produse care pot dizolva
unsoarea din ininIa cablului (ca de exemplu petrol sau motorină), pentru evitarea unor
uzuri premature.
9.9.5 La intervale regulate stabilite prin documentaţia tehnică şi reproduse în
regulamentul de exploatare, aparatele de cuplare permanentă trebuie să fie deplasate în
lungul cablului. Cu această ocazie se va Inăsura siguranţa la alunecare pe noul loc de
amplasare la cel puţin un sfert din numărul aparatelor. Pentru străngerea aparatelor de
cuplare se va folosi o cheie dinamometrică.
Îndeplinirea obligaţiilor de mai sus va fi consemnată, prin grija şi pe
răspunderea şefului instalaţiei, în registrul de evidenţă a reviziilor liniei teleschiului
sau telesaniei.
9.9.6 Staţiile şi întreaga instalaţie trebuie să fie menţinute în perfectă stare de
curăţenie şi întreţinute corespunzător.
9.9.7 Piesele de schimb necesare, în special cele de uzură curentă, trebuie să fie
asigurate cel puţin în cantitatea prevăzută în documentaţia tehnică.
9.9.8 Prin regulamentul de exploatare trebuie să se stabilească programul şi frecvenţa
reviziilor şi verificărilor instalaţiilor, în scopul asigurării unei exploatări în condiţii de
securitate. Lucrările care trebuie să se execute în cadrul reviziilor şi verificărilor
specificate în prezenta prescripţie tehnică trebuie să fie considerate un minim
obligatoriu.
51
PT R 10–2003
9.9.9 Prima revizie generală a teleschiului sau a telesaniei se va executa după o
perioadă de 3 luui de la autorizarea de funcţionare. Data executării acestei revizii se va
comuuica la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.
La efectuarea acestei revizii va participa RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT
şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află
instalaţia.
9.9.10 Reviziile şi verificările periodice vor fi efectuate de personalul prevăzut şi
nominalizat în regulamentul de exploatare sau în instrucţiuuile anexate la acesta.
9.9.11 Zilnic, înaintea începerii transportului de pasageri, se vor revizui şi verifica
următoarele:
organele de întindere a cablurilor şi poziţia contragreutăţilor;
aparatajul şi alimentarea cu energie electrică;
organele de tracţiune şi transmisiile între motor şi roata de antrenare;
componentele de securitate;
subsistemele teleschiului sau telesaniei;
dispozitivele de frânare;
instalaţiile şi dispozitivele de securitate, semnalizare şi telecomunicaţie;
Verificările menţionate la aliniatele precedente se efectuează după caz, cu
instalaţia aflată în repaus, precum şi în timpul unei curse de probă la viteza nominală.
revizia liuiei la viteza prevăzută în cartea teleschiului sau telesaniei şi în
regulamentul de exploatare.
9.9.12 Săptămânal, în afară de lucrările prevăzute la reviziile şi verificările zilnice, se
vor mai efectua următoarele:
verificarea detaliată a organelor frânelor ;
verificarea detaliată a componentelor de securitate, a instalaţiilor şi a
dispozitivelor de securitate, semnalizare şi telecomuuicaţie;
revizia detaliată a dispozitivelor de tractare şi a suspensiilor, a îmbinării
elementelor de rezistenţă, inclusiv examinarea fenomenelor de coroziune şi
a eventualelor fisuri şi verificarea echipamentului de salvare (pentru
teleschiurile nautice);
revizia contragreutăţii, a dispozitivelor de întoarcere şi de ancorare a
cablurilor.
9.9.13 Lunar, în afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările săptămânale, se
vor mai efectua următoarele:
controlul manşoanelor cablurilor şi a ancorării cablurilor şi a variaţiei
lungimii cablurilor;
verificarea stării tuturor pieselor supuse uzurii cum sunt roţile, rolele,
suporţii rolelor, căptuşelile elastice, garuiturile saboţilor de frână etc.;
controlul stării dispozitivelor de tractare, inclusiv a aparatelor de cuplare
din punct de vedere al uzurii;
verificarea vizuală a stării pilonilor şi a fundaţiilor.
9.9.14 Semestrial, în afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările lunare, se vor
mai efectua următoarele:
controlul şuruburilor, a niturilor şi a sudurilor;
52
PTR
10–2003
verificarea punerii la pământ a construcţiilor metalice, echipamentelor
mecanice, transformatoarelor şi cablurilor şi măsurarea rezistenţei prizelor
de impământare şi a conexiunilor acestora.
9.9.15 Dacă se întrerupe funcţionarea teleschiului sau telesaniei din cauza condiţiilor
atmosferice nefavorabile (furtună, ninsoare etc.) înainte de a se trece la transportul de
persoane se va efectua o cursă de probă.
În cazuri speciale, şeful instalaţiei poate decide dacă este necesară şi o vizitare
pe jos a traseului instalaţiei.
9.9.16 Rezultatele reviziilor şi verificărilor efectuate (zilnice, săptămâna1e, lunare,
semestriale) vor fi menţionate în registrele de evidenţă ale reviziilor şi verificărilor, sub
semnătura personalului care le-a efectuat.
9.9.17 Anual se va efectua cel puţin o revizie generală în cadrul căreia, în afara
lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările semestriale, se vor mai executa:
încercarea sub sarcină, la parametrii la care este autorizată instalaţia, a
frânei de serviciu, cu măsurarea distanţelor de frânare;
revizia amănunţită a construcţiilor, acoperişului;
verificarea strângerii buloanelor de ancorare a construcţiilor metalice;
verificarea contragreutăţii;
verificarea verticalităţii şi coliniarităţii elementelor liniei;
examinarea magnetografică a cablurilor, după caz;
verificarea stării angrenajelor 00c, aspect etc.);
verificarea stării rulmenţilor;
verificarea stării sudurilor de rezistenţă.
Pe baza prevederilor din documentaţia tehnică şi din cartea tehnică a
teleschiului sau telesaniei precum şi a constatărilor rezultate din verificarea în
funcţionare a instalaţiei, deţinătorul va stabili, dacă este cazul, ca în afara lucrărilor
enumerate mai sus să se mai efectueze şi verificarea prin metode corespunzătoare,
nedistructive, a elementelor mecanice a căror rupere pune în pericol securitatea
instalaţiei.
9.9.18 Data efectuării reviziilor anuale se va comunica la ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia se află instalaţia.
La efectuarea acestor revizii vor participa RSVTI din unitatea deţinătoare,
autorizat de ISCIR-INSPECT IT, şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT în raza căreia se află instalaţia.
9.9.19 Durata reviziilor şi verificărilor menţionate la pct. 9.9.12, 9.9.13, 9.9.14 şi
9.9.17 se va stabilii de către unitatea deţinătoare prin regulamentul de exploatare.
9.9.20 După revizia generală anuală, şeful instalaţiei va prezenta unităţii deţinătoare
un raport detaliat asupra stării tehnice a teleschiului sau telesaniei, prin care va aduce
la cunoştinţă conducerii constatările sale şi va face propuneri concrete de măsuri
pentru menţinerea securităţii în exploatare a teleschiului sau telesaniei. În cazul când
propunerile respective conduc la oprirea din funcţiune a instalaţiei şi introducerea ei în
reparaţie, un exemplar al raportului se va înainta la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia
se află instalaţia.
53
PT R 10–2003
Un exemplar al raportului vizat de conducerea unităţii deţinătoare se anexează
la cartea teleschiului sau telesaniei.
9.9.21 După fiecare 10.000 ore de funcţionare, dar nu mai târziu de 5 ani, unitatea
deţinătoare va verifica prin demontare:
frânele instalaţiei;
dispozitivele de cuplare pe cablu;
axele roţilor şi rolelor.
Verificarea sus menţionată se va efectua urmând prevederile punctului 3.14.6
din cartea tehnică a teleschiului sau telesaniei (anexa A).
Data inceperii acestor verificări va fi comunicată la ISCIR-INSPECT IT in
raza căreia se află instalaţia, iar la repunerea in funcţiune se va solicita acesteia
verificările necesare in vederea reautorizării funcţionării instalaţiei.
9.9.22 Dacă funcţionarea instalaţiei este sezonieră, reviziile şi verificările periodice
pot fi întrerupte in timpul perioadelor de staţionare. în perioada de staţionare se vor lua
măsuri de conservare a instalaţiei.
Reinceperea exploatării trebuie să fie precedată de o revizie şi o verificare
detaliată a cablurilor, cu condiţia respectării prevederilor pct. 8.8.6.
9.9.23 După o intrerupere a exploatării datorită unei defecţiuni tehnice sau după
inlocuirea unor părţi ale instalaţiei se vor efectua toate incercările şi probele legate de
organele care au prezentat defecţiuni sau au fost inlocuite, precum şi verificările
necesare. În cazul executării unor lucrări de reparaţii, prevăzute la pct. 8.9.2,
exploatarea nu va fi reluată decât după ce, in baza verificărilor efectuate conform pct.
8.8, se autorizează funcţionarea.
9.9.24 Cablul purtător-tractor al instalaţiei şi cele de întindere trebuie să fie controlate
periodic.
Controlul periodic constă din:
examinarea aspectului exterior, a uzurii generale, a coroziunii, a ungerii, a
deformării locale în secţiune transversală şi a reducerii diametrului;
examinarea ruperilor de sârme sau a punctelor unde incepe ruperea, a
uzurilor normale, a deformării cablării, a stării cablurilor la ieşirea din
manşoane şi pe reazemele fixe sau rotative.
Examinarea cablurilor se face pe toată lungimea lor; viteza de control este in
funcţie de starea cablului dar nu va depăşi 0,5 mls.
9.9.25 Frecvenţa controalelor cablurilor este cel puţin următoarea:
a) in timpul perioadei iniţiale de un an de la intrarea in exploatare cablurile
purtător-tractor şi de intindere in fiecare lună;
Perioada iniţială de un an se poate prelungi cu o durată egală cu aceea a
perioadelor de staţionare dacă funcţionarea teleschiului sau telesaniei este sezonieră
sau încetează dintr-un anumit motiv mai mult de o lună.
b) după expirarea perioadei iniţiale şi dacă din controalele efectuate rezultă o
comportare satisfăcătoare a cablului din toate punctele de vedere, intervalul
dintre controale poate fi prelungit până la 3 luni pentru cablurile mobile; in
caz contrar sau in funcţie de vechimea in exploatare a cablului, intervalele
54
PTR
10–2003
dintre controale se vor reduce din nou la o lună sau, după caz se vor
micşora.
Orice defecţiune constatată (uzură, coroziune, ruperea sânnelor sau altor
deteriorări) va fi reperată cu precizie şi va constitui obiectul unor examinări atente la
intervale de timp suficient de apropiate pentru a se unnări modul în care se comportă
defecţiunea, luându-se operativ măsurile care se impun.
9.9.26 Rezultatele controalelor periodice ale cablurilor instalaţiei, menţionate la pct.
9.9.24 şi 9.9.25, vor fi menţionate în registrul de evidenţă a reviziilor liniei instalaţiei,
sub semnătura personalului care le-a efectuat. Şeful instalaţiei este obligat să ia
cunoştinţă de cele menţionate şi să întreprindă măsurile ce se impun pentru
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.
9.9.27 Cablul purtător-tractor trebuie să fie supus unei examinări magnetografice,
după cum unnează:
la punerea în exploatare;
după primul, al patrulea şi al şaselea an de exploatare;
anual, după al şaselea an de exploatare.
9.9.28 Cablurile de întindere a cablului purtător-tractor unde nu se poate aplica
exaruinarea magnetografică vor fi examinate nedistructiv cu radiaţii penetrante pentru
determinarea firelor rupte sau fisurate.
Examinarea cu radiaţii penetrante se va face la punerea în exploatare şi apoi din
cinci în cinci aui în condiţiile menţionate la pct. 9.9.32.
9.9.29 Se recomandă ca examinările magnetografice, la diverse intervale asupra
aceluiaşi cablu, să fie efectuate la aceeaşi viteză şi pe cât posibil de aceeaşi echipă. în
funcţie de observaţiile făcute cu ocazia diferitelor verificări se pot stabili perioade mai
scurte pentru exaruinările magnetografice.
9.9.30 Examinările magnetografice se vor efectua numai de personal autorizat în
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehuice, Colecţia ISC!R.
9.9.31 în buletinul de examinare magnetografică se vor înscrie toate datele care să
permită reproductibilitatea controlului (tipul aparatului utilizat, parametrii de lucru,
metoda folosită, diametrul bobinei, viteza de deplasare etc.).
Buletinul de examinare şi celelalte documente încheiate cu ocazia exaruinării
magnetografice vor fi ataşate la cartea tehnică a teleschiului sau telesaniei pentru a fi
puse la dispoziţia echipei care efectuează examinarea următoare. Diagramele rezultate
se vor păstra în arhiva deţinătoruiui şi vor fi prezentate la cererea inspectorilor de
specialitate ai ISC!R-INSPECT IT.
9.9.32 în porţiunile de cablu unde nu se poate aplica examinarea magnetografică, cum
ar fi cablurile de întindere din incinta staţiilor, se va face examinarea nedistructivă cu
radiaţii penetrante pentru determinarea fIrelor rupte sau fisurate, conform unei
proceduri avizate de ISC!R-INSPECT.
Cu ocazia verificării oficiale, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT
poate cere, după caz, examinarea cu radiaţii penetrante şi a altor zone ale cablurilor.
9.9.33 înlocuirea cablurilor se va face având în vedere următoarele criterii:
55
PT R 10–2003
existenţa unor sârme rupte;
gradul de uzură al cablului şi starea lui generală (uzura sârmelor exterioare,
gradul de corodare al sârmelor, deformări sau aplatisări etc.).
Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se va examina vizual sau, după caz,
magnetografic starea generală a acestom pe toată lungimea şi se va stabili reducerea de
secţiune pe lungimea de referinţă, având în vedere criteriile stabilite la aliniatul
precedent.
Lungimea de referinţă se determină ca un multiplu al diametrului cablului (de)
şi este în funcţie de tipul cablului şi gmdul de uzură al acestuia.
Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se poate folosi, după caz, şi
examinarea cu mdiaţii penetrante în condiţiile arătate la pct. 9.9.28 şi 9.9.32.
9.9.34 Cablurile se vor înlocui atunci când secţiunea utilă s-a micşomt faţă de
secţiunea utilă a cablului nou cu următoarele procente, pe lungimea de referinţă:
a) cabluri purtătoare–tmctoare:
25 % pe lungimea de referinţă de minim 500 ori diametru! cablului;
10 % pe lungimea de referinţă de minim 120 ori diametru! cablului;
6 % pe lungimea de referinţă de minim 30 ori diametru! cablului;
b) cabluri de întindere:
8 % pe lungimea de referinţă de minim 120 ori diametrul cablului;
4 % pe lungimea de referinţă de minim 18 ori diametrul cablului;
Dacă nu este posibilă examinarea magnetogmfică sau examinarea cu radiaţii
penetrante, cablurile de întindere se vor înlocui obligatoriu după cel mult 10 ani de
exploatare.
c) toroane considerate în mod izolat:
35 % pe lungimea de referinţă de minim 18 ori diametru! toronului.
9.9.35 La determinarea procentului de reducere a secţiunii utile se va ţine seama de
următoarele:
numărul total de sârme rupte pe lungimea de referinţă;
sârmele slăbite, corodate sau degradate se vor considera sârme rupte;
sârma care are mai multe rupturi pe lungimea de referinţă se va lua în calcul
o singură dată.
Dacă un toron are o slăbire evidentă se va considera în calculul secţiunii utile a
cablului ca fiind rupt.
În cazul când nu se dispune de date exacte (lipsa controlului magnetografic sau
cu mdiaţii penetrante), numărul sârmelor rupte (Nsr) pe lungimea de referinţă se va
calcula astfel:
pentru cabluri cu cablare paralelă:
N” = număr de rupturi vizibile x 1,5;
pentru celelalte cabluri:
N,,= număr de rupturi vizibile x 1,25.
9.9.36 Prin grija deţinătoru1ui teleschiului sau telesaniei se vor efectua controale
periodice asupm stabilităţii arborilor care în cădere ar periclita instalaţia, încheindu-se
de fiecare dată un proces-verbal de constatare.
56
PTR
10–2003
Controlul se va efectua, de personalul silvic de specialitate de două ori pe an
(toamna şi primăvara), după fiecare furtună puternică sau ploi abundente în zonă cât şi
înaintea fiecărei verificări tehnice în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare
(verificări tehnice periodice sau după reparaţii).
Instalaţia nu se va repune în funcţiune decât după înlăturarea arborilor marcaţi
pe teren ca neavând stabilitate şi menţionaţi în procesul-verbal de constatare.
9.10 Evidenţa exploatării
9.10.1 Pentru fiecare teleschi sau telesanie trebuie să se ţină la zi registrul de evidenţă
a funcţionării, care va fi păstrat de mecanicul trolist al instalaţiei.
9.10.2 Registrul de evidenţă a funcţionării teleschiului sau telesaniei va avea cel puţin
următoarele coloane:
Data (ziua ,luna ,anul);
Ora pomirii (începerea schimbului);
Ora opririi (predarea la terminarea schimbului);
Timpul de funcţionare efectivă (ore);
Timpul de staţionare (ore);
Motivele staţionării;
Măsurile luate;
Numărul de persoane transportate;
Alte observaţii;
Semnătura mecanicului trolist care a predat, respectiva celui care a
primit instalaţia (dacă instalaţia a funcţionează în schimburi).
9.10.3 Registrul de evidenţă a funcţionării va fi completat după terminarea fiecărui
schimb de lucru.
9.10.4 Pentru evidenţa reviziilor, verificărilor, încercărilor şi controalelor menţionate
la punctele 9.9.12, 9.9.13, 9.9.14, 9.9.15, 9.9.16, 9.9.23 şi 9.9.24 se vor ţine la zi
următoarele registre:
a) registru de evidenţă a reviziilor liniei teleschiului sau telesaniei;
b) registru de evidenţă a reviziilor dispozitivelor de tractare;
c) registrul de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice,
componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de
securitate, semnalizare şi telecomunicaţie.
9.10.5 Registrul de evidenţă a reviziilor liniei teleschiului sau telesaniei va fi
completat de revizorul de linie şi va cuprinde următoarele coloane:
Data reviziei (cu menţionarea începutului schimbului);
Cablu purtător-tractor;
Cablu de întindere;
Piloni, role, baterii cu role;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura revizorului de linie.
57
PT R 10–2003
9.10.6 Registrul de evidenţă a reviziilor dispozitivelor de tractare va fi completat de
revizorul dispozitivelor de tractare. Registrul va avea numărul de pagini necesare
pentru fiecare dispozitiv, pe care se va nota numărul de ordine al dispozitivului
respectiv.
Registrul de evidenţă a reviziilor dispozitivelor de tractare va avea cel puţin
unnătoarele coloane :
Data reviziei (ziua ,luna ,anul);
Dispozitiv de cuplare;
Schelet de rezistenţă;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura revizorului dispozitivelor de tractare.
9.10.7 Registrul de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice,
componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de securitate,
semnalizare şi telecomunicaţie va fi ţinut prin grija mecanicu1ui trolist.
Registrul va avea cel puţin următoarele coloane
Data reviziei;
Grup de antrenare;
Componente de securitate;
Instalaţii şi dispozitive de securitate;
Subsisteme;
Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie;
Aparataj electric şi de automatizare;
Echipament mecanic din staţii;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura persoanelor care au efectuat reviziile respective;
Viza mecanicu1ui trolist.
9.10.8 în registrele de revizii, revizorii vor înscrie constatările şi măsurile luate, după
caz, şi propunerile care au rezultat din revizii. Registrul se completează chiar dacă
starea instalaţiei este corespunzătoare, menţionându-se acest lucru în coloana
respectivă. De asemenea, se vor înscrie constatările şi măsurile luate de şeful instalaţiei
din unitatea deţinătoare şi de către orice organ de verificare şi control al acesteia.
9.10.9 Toate registrele de evidenţă vor fi numerotate. Ele vor fi parafate (semnătură şi
ştampilă) de conducerea unităţii deţinătoare.
Şeful instalaţiei este obligat să controleze la perioadele de timp precizate în
regulamentul de exploatare, ţinerea la zi registrelor de evidenţă.
10 REPARAREA
10.1 Repararea teleschiurilor sau telesăniilor va fi efectuată în condiţiile menţionate
la pct. 8.9.
10.2 La lucrările de reparare a teleschiurilor sau telesăniilor se vor lua măsurile
corespunzătoare pentru prevenirea avariilor şi accidentelor.
58
PTR
10–2003
11 AV ARII ŞI ACCIDENTE
11.1 În cazul accidentelor de persoane sau al avariilor, deţinătorul de teleschi sau
tele sanie are obligaţia să anunţe, telefonic sau prin fax, in cel mult 12 ore de la
producere, ISCIR-INSPECT IT la care sunt înregistrate instalaţiile respective in
vederea efectuării cercetărilor tehnice necesare şi obligatorii.
11.2 Deţinătorul este obligat să nu modifice starea de fapt din momentul producerii
avariei sau accidentului până la sosirea inspectorilor de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT la faţa locului, in afară de cazurile când menţinerea acestei stări ar
produce alte accidente sau ar periclita viaţa oamenilor sau securitatea instalaţiei.
Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul avariei sau
accidentului, deţinătorul va face schiţe, fotografii sau înregistrări video ale situaţiei
existente.
11.3 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT trebuie să participe la
cercetarea avariilor şi accidentelor conform procedurilor ISCIR.
11.4 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul
teleschiului sau telesaniei va trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare,
piese sau dispozitive precum şi probe de materiale, conform indicaţiilor inspectorului
de specialitate al ISCIR-INSPECT IT consemnate in procesul-verbal de constatare.
11.5 Dacă avaria sau accidentul s-a produs că urmare a unei defecţiuni a
teleschiului sau telesaniei sau a neasigurării condiţiilor care influenţează in mod direct
securitatea sa funcţională, instalaţia se va scoate din funcţiune.
Repunerea în funcţiune se va face după reparare şi o verificare tehnică oficială
completă.
12 DISPOZIŢII FINALE
12.1 Prezenta prescripţie tehnică se aplică la teleschiurile sau telesăniile noi sau
vechi destinate transportului de persoane.
12.2 Deţinătorul teleschiului sau telesaniei este obligat să anunţe in termen de
maxim 15 zile ISCIR-INSPECT IT, in raza căreia este inregistrată instalaţia,
inchirierea, vânzarea sau scoaterea din uz a acesteia.
12.3 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice,
proiectantul, constructorul (montatorul), contractantul principal, reparatorul sau
deţinătorul vor putea stabili, pe propria răspundere, soluţii compensatoare, motivate
corespunzător din punct de vedere tehnic, care să nu afecteze securitatea in funcţionare
a teleschiurilor sau telesăniilor şi să excludă pericolul de avarii sau accidente. Agenţii
economici care au stabilit astfel de soluţii le vor supune avizării principalilor factori
interesaţi: proiectant, constructor (montator), deţinător, ISCIR-INSPECT şi, după caz,
unităţi de cercetare, proiectare, de invăţământ superior de specialitate).
12.4 Dacă agentul economic a depus documente in baza cărora i s-a eliberat
autorizaţia şi acestea nu sunt conforme cu realitatea, autorizaţia este nulă de drept.
59
PT R 10–2003
12.5 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează
confonn legislaţiei in vigoare mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate.
12.6 Prezenta prescripţie tehnică intră in vigoare la data de 01.05.2004, dată la care
se abrogă ,,Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi
verificarea teleschiurilor şi telesăniilor RS-86″. (confonn prevederii Hotărârii
Guvernului nr. 433/2002, art. 28).
Până la data de 31.12.2004 se admit introducerea pe piaţă şi punerea in
funcţiune a instalaţiilor, a componentelor de securitate şi a subsistemelor destinate
acestora, care sunt in curs de realizare confonn prevederilor prescripţiilor tehnice R 5-
86 (confonn prevederii Hotărârii Guvernului nr. 433/2002, art. 27).
12.7 Trimiterile făcute in text la alte prescripţii tehnice – Colecţia ISCIR sau alte
documente normative se referă la ediţiile in vigoare pe perioada aplicării prezentei
prescripţii tehnice.
12.8 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi
încetează valabilitatea.
60
10–2003
ANEXA A
CARTEA TELESCHIULUI
sau
CARTEA TELESANIEI
– PARTEA DE CONSTRUCŢIE –
(MODEL)
61
PTR
PT R 10–2003
ANEXA A (continuare)
Denumirea unităţii constructoare:
Adresa: ………………………………… .
CARTEA TELESCIllULUI
sau
CARTEA TELESANIEI
– PARTEA DE CONSTRUCŢIETipul
teleschiului
sau
tipul telesaniei
Nr. de fabricaţie
Anul fabricaţiei
NOTĂ: Cartea teleschiului (telesaniei) se va păstra sub cheie în cabina de comandă
din staţia de antrenare, pentru a sta la dispoziţia organelor de verificare.
62
Nr.
crt.
10–2003
ANEXA A (continuare)
LISTA DOCUMENTAŢIEI LIVRATE CU CARTEA
TELESCHIULUI/TELESA}UEI
(piese scrise si desenate)
PTR
Denumirea Simbolul sau numărul Numărul de file
documentului documentului
Data …………………….. . întocmit ……………………….. .
Verificat CTC
(numele, prenumele, sennnătura
şi ştampila)
63
(numele, prenumele şi semnătura)
Organ de verificare
autorizat de ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele, sennnătura
şi ştampila)
PT R 10–2003
ANEXA A (continuare)
1 Date generale
Denwnirea şi adresa unităţii deţinătoare
Denwnirea şi adresa unităţii de proiectare
Denwnirea şi adresa unităţii constructoare
Tipul teleschiului sau telesaniei
Numărul de fabricaţie
Anul de fabricaţie
Capacitatea orară de transport
Regimul de transport
Viteza maximă de circulaţie
2 Condiţii tehnice de instalare
Zona şi locul în care este amplasată instalaţia:
Locul de montare şi altitudinea:
Staţiei inferioare
Staţiei superioare
Staţiei intermediare :
Temperatura minimă de exploatare:
Viteza maximă a vântului admisă în exploatare:
Lăţimea culoarului de pădure defrişată:
Spaţii minime de siguranţă în profil transversal:
Distanţele verticale între sol şi de tractare (încărcate şi descărcate):
Maxime ……………………….. nI, în sectorul de traseu:
Minime ………………………… nI, în sectorul de traseu:
Sistemul de salvare al schiorilor nautici:
Traversări:
Paralelisme:
Intersecţii:
Menţiuni speciale cu privire la:
Natura terenului de fundare a construcţiilor:
Măsuri contra pericolului avalanşelor:
Cantoane de pază în lungul liniei (poziţia hectometrlcă):
Balizarea şi iluminarea instalaţiei:
64
10–2003
ANEXA A (continuare)
3 Caracteristici şi date tehnice de bază
3.1 Caracteristicile liniei
Lungimea în proiecţie orizontală, m:
Lungimea pe înclinarea corzilor, m:
Diferenţa de nivel între staţiile finale, m:
Diferenţa de nivel între staţiile finale şi cele intermediare, m:
Diferenţa de nivel maximă în lungul traseului, m:
Înclinarea medie a traseului, %:
înclinarea maximă a cablului purtător încărcat, %:
Ecartamentul liniei, m:
3.2 Piloni
Număr Poziţia Inălţimea Construcţia pilonilor Deschiderea între piloni
pilon (Imi) (In) (m)
3.3 Cabluri:
3.3.1 Caracteristicile cablurilor x):
Destinaţia cablurilor XX):
Specificaţia cablului, conform standardului:
Masa cablului pe metru liniar, kg/m:
Secţiunea metalică a cablului, mm’:
Diametru! (înălţimea) sârmelor exterioare, mm:
Forta teoretică de rupere a cablului, N:
Forta reală de rupere a cablului, N:
Coeficient de siguranţă:
Fumizorul cablului:
Număr certificat de calitate:
PTR
XI . . Tabelul se completeaza dupa certificatele de CalItate ale furmzonlor de cabluri
xx) Se vor înscrie în tabel caracteristicile pentru :
3.3.1.1 Cablu purtător-tractor;
3.3.1.2 Cablu de intindere a cablu1ui purtător-tractor;
3.3.1.3 Cablu telefonic;
3.3.1.4 Cablu de intindere a cablu1ui telefonic;
3.3.1.5 Cablu de blocaj;
3.3.1.6 Cablu de semnalizare.
65
PT R 10–2003
ANEXA A (continuare)
3.3.2 Ancorarea cab1uri1or
Locul (staţia) unde se ancorează:
Sistem de ancorare:
Coeficient de siguranţă la stabilitate:
3.3.3 Întinderea cab1urilor:
Locul (staţia) unde se ancorează:
Sistem de întindere:
Masa contragreutăţii, tone:
Cursa maximă, m:
3.3.4 Frângerea maximă a cab1ului pe o ro1ă componentă a bateriei cu role (cablul
purtător-tractor), grade şi minute:
3.4 Viteze
Maximă de regim, mls:
La trecerea peste piloni, mls:
De revizie, mls:
3.S Dispozitive de tractare
Denumirea şi adresa unităţii constructoare:
Tipul:
Nr. şi data declaraţiei de conformitate:
Capacitatea utilă a unui dispozitiv de tractare, persoane, kg:
Masa proprie a dispozitivului de tractare, kg:
Numărul de dispozitive de tractare, pe linie:
Frecvenţa de intrare a dispozitivelor de tractare în staţii, s:
3.6 Staţii
Elemente caracteristice Staţia Staţia Staţia Cantoane
inferioară superioară intermediară de pază
Functii tehnologice
Funcţii pentru public
Spaţii de siguranţă, m: – – – –
– faţă de dispozitivele de tractare
– pentru personal
– pentru public
66
3.7 Grup de antrenare’)
10–2003
ANEXA A (continuare)
Denumirea şi adresa unităţii fumizoare:
Denumirea şi adresa unităţii constructoare a subansamblelor respective:
PTR
Tipul grupului de antrenare (fix sau mobil, roată de antrenare orizontală sau
verticală etc.):
• Roata de antrenare:
Diametrul, mm:
Numărul canalelor de Îrnaşurare:
Materialul de căptuşire a canalelor:
Turaţia nominală, rot/min:
• Motorul de acţionare:
a) Motorul electric:
Tip .)
Felul curentului
Tensiunea, V
Curentul nominal, A
Frecvenţa, Hz
Puterea,kW
Incălzirea admisibilă a bobinajului
motorului electric, °c (K)
Turatia, rot/min
DA,(%)
Frecvenţa de conectare (clh)””)
Execuţia (normală, cu protecţie contra
uruidităţii, prafului, apei,
pentru mediu marin etc5
exploziei,
Masa, kg
Număr şi an de fabricaţie
b) Motorul termic:
Tip
Combustibil utilizat
Turaţia roţii de antrenare pe treptele
cutiei de viteze, rot/min
Număr şi an de fabricaţie
‘) Se va completa pentru grupul de antrenare principal.
**) Se va scrie: asincron cu rotor bobinat sau în scurtcircuit, de curent continuu, cu
excitaţie în serie, în derivaţie şi altele.
***) clh – conectări/oră.
67
PT R 10–2003
ANEXA A (continuare)
3.8 Frâne
Caracteristicile frânei:
Rolul functional al frânei:
Tipul (sistemul) frânei:
Diametrul tamburului de frână, mm
Coeficient de silnll”antă al frânării:
Felul organului de închidere
(contragreutăţi, arcuri ):
Felul organului de deschidere
(hidraulic, pneumatic, manual):
Cursa organului de închidere, mm
Cursa saboţilor (discurilor), mm
Spaţiul de frânare a instalaţiei mm
Timpul de frânare a instalaţiei, s
3.9 Comanda instalaţiei
Postul de comandă:
Amplasament:
Lista echipamentelor şi aparatelor prevăzute în postul de comandă ,
exclusiv pupitrul de comandă:
Pupitrul de comandă:
Caracteristici:
Felul curentului în circuitul de comandă:
Tensiunea, V:
Frecvenţa, Hz:
Tipul automatului de protecţie:
Accelerări maxime admise, mls2
:
Decelerări maxime admise, mls2
:
3.10 Instalaţii şi componente de securitate
3.10.1 Instalaţii şi componente de securitate pentru evitarea sau serunalizarea
automată a deraierii cablului purtător-tractor de pe role :
Dispozitive mecanice:
• Tipul:
• Locul de amplasare:
Instalaţia electrică:
• Locul de amplasare:
Circuitul de contrul:
• Felul curentului:
• Tensiunea, V:
• Frecvenţa, Hz:
68
10–2003
ANEXA A (continuare)
PTR
3.10.2 Ghidajele pentru dispozitivele de tractare, in staţii şi pe piloni:
Tip constructiv:
Locul de amplasare:
Înclinare transversală:
3.10.3 Circuitele electrice pentru controlul automat şi blocare:
Tipul liniei (aeriană, ingropată):
Felul curentului:
Tensiunea, V:
Frecvenţa, Hz :
3.10.4 Limitatoare automate (mecanice) de sfârşit de cursă pentru contragreutăţi şi
cărucioare de întindere:
F elullimitatorului Contragreutăţi Cărucioare de intindere
Electrice Tipul
Locul de
amplasare
Mecanice Tipul
Locul de
amplasare
3.10.5 Dispozitive contra pomirii instalaţiei in sens invers:
Dispozitiv mecanic cu contact electric:
Dispozitiv mecanic:
3.10.6 Anemometre:
Locul de amplasare:
Felul sernna1elor de avertizare:
Viteza vântului la care anemometrul incepe să emită sernna1e de avertizare,
m/s (km/h):
3.10.7 Instalaţia de paratrăsnet:
Tipul:
Locul de amplasare:
3.10.8 Alte instalaţii şi dispozitive de siguranţă:
Tipul:
Locul de amplasare:
69
PT R 10–2003
ANEXA A ( continuare)
3.11 Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie
3.11.1 Instalaţia de semnalizare:
Felul Caracteristici De De De De
semnalizării exploatare avertizare avarie deraniamente
Tipul liniei
Semnaliza (aeriană, îngropată)
re Felul curentului
acustică Tensiunea, V
Frecvenţa, Hz
Tipul liniei
Semnaliza (aeriană, îngropată)
re Felul curentului
optică Tensiunea, V
Frecventa, Hz
3.11.2 Instalaţia telefouică:
Tipul liniei (aeriană, îngropată):
Locul de amplasare a aparatelor telefonice:
3.11.3 Alte instalaţii de telecomunicaţie:
Felul instalaţiei:
Locul de amplasare:
3.12 Alte probe, încercări, examinări, măsurări ‘)
‘) Se completează în cazul efectuării altor încercări şi măsurări determinate de
particularităţile constructive ale teleschiului sau telesaniei, ca de exemplu: încercarea
la suprapresiune a corpurilor cilindrilor hidraulici, corpului distribuitoarelor etc.
70
PTR
10–2003
ANEXA A ( continuare)
3.13 Concluzii
Se certifică cele ce urmează:
1 Teleschiul (telesania) a fost executat(ă) în conformitate cu prevederile
prescripţiei tehnice ………………………………………………. standardele şi celelalte
normative în vigoare.
2 La verificările efectuate s-a constatat că teleschiul (telesania) corespunde
prescripţiei tehnice indicate mai sus, documentaţiei tehnice şi documentaţiei de
execuţie şi montaj.
3 încercările sub sarcină ale teleschiului (telesaniei) au fost efectuate cu rezultate
corespunzătoare, după cum urmează ………………………………………………………. .
în conformitate cu prescripţia tehnică indicată mai sus s-au efectuat următoarele
încercări ale teleschiului (telesaniei): …………………………………………………………….. .
4 Teleschiul (telesania) corespunde pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă la
parametrii indicaţi în prezenta carte.
5 Prezenta carte conţine …… file.
Data ………….. anul ………….. .
71
Director (sau împuteruicitul său)
(numele, prenumele, semnătura şi
ştampila)
Şeful compartimentului de
control tehnic de calitate
(numele, prenumele, semnătura)
Responsabil tehnic autorizat de
ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele, semnătura)
PT R 10–2003
ANEXA A ( continuare)
3.14 Anexe obligatorii
3.14.1 BREVIAR DE CALCUL:
a) Dimensionarea cablurilor: purtător-tractor, de întindere, telefonic.
Verificările se vor referi la coeficienţii de siguranţă, raportul între sarcina
concentrată şi secţiunea metalică a cablului respectiv;
b) Tabelul cu rezultatele calculelor de trasare a liniei;
c) Calculul puterii de antrenare, inclusiv verificarea aderenţei cablului pe roata
de antrenare.
3.14.2 DESENUL TIP DE ANSAMBLU
Se va anexa desenul tip de ansamblu complet întocmit conform modelului din
anexa Al.
3.14.3 PROCESE-VERBALE, BULETIN DE ÎNCERCĂRI, CERTIFICATE DE
CALITATE ŞI ALTE ACTE
3.14.3.1 Proces-verbal privind rodajul instalaţiei încheiat între unitatea constructoare
şi beneficiar (unitatea deţinătoare).
3.14.3.2 Proces-verbal al încercărilor de casă încheiat între unitatea constructoare şi
beneficiar (unitatea deţinătoare).
3.14.3.3 Proces-verbal încheiat de unitatea deţinătoare cu o unitate specializată
privind stabilitatea arborilor, care în cădere ar pune în pericol linia
instalaţiei.
3.14.3.4 Certificatul (certificatele) de calitate privind lucrările de construcţii aferente
instalaţiei teleschiului sau telesaniei (staţii, fundaţii, piloni). Certificatele se
eliberează de către unităţile care au executat lucrările respective.
3.14.3.5 Buletin de măsurări electrice a rezistenţelor prizelor de legare la pământ,
inclusiv a conexiunilor, rezistenţelor de izolaţie a conductoarelor, motoarelor
şi aparatajului electric şi ale aparatajului electric de protecţie.
3.14.3.6 Buletin de măsurări privind coliuiaritatea pilonilor şi poziţia lor
hectometrică, cote fundaţii, cote la cablu, staţii, contragreutate, inclusiv
privind masa contragreutăţii verificată după montaj.
3.14.3.7 Buletin cuprinzând rezultatele controlului nedistructiv al elementelor
teleschiului sau telesaniei pentru care prin documentaţia tehnică s-au
prevăzut asemenea controale.
72
PTR
10–2003
3.14.3.8 Certificatele de calitate (copii) privind cablurile instalaţiei şi elementele de
legătură sau înnădire a cablurilor.
ANEXA A (continuare)
3.14.3.9 Certificatele de calitate privind execuţia organelor şi elementelor principale
ale instalaţiei.
Grupul de antrenare (reductor, frâne, roţi, motoare, aparataj electric etc.);
Dispozitive de întindere (roţi, tije, plăci de bază etc.);
Dispozitive de tractare (dispozitive de cuplare, cadrul de rezistenţă etc.);
Dispozitive de salvare (la teleschiurile nautice);
Structura de rezistenţă: la staţii, confecţii metalice, fundaţii etc.
3.14.3.10 Buletin de verificare metrologică a aparatelor de măsurare şi control ale
teleschiului (telesaniei).
3.14.3.11 Act cu măsurările privind paralelismul, perpendicularitatea, înclinarea şi
coaxialitatea roţilor de antrenare, întoarcere, deviere, susţinere etc. din staţii.
3.14.3.12 Act cu măsurările de pe traseu privind înălţimile minime şi maxime reale ale
dispozitivelor de tractare faţă de sol (pe fiecare deschidere de piloni).
3.14.3.13 Act cu măsurările privind presiunile (apăsările) cablurilor pe role cu
dispozitivele de tractare încărcate şi neîncărcate.
3.14.4 INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ
Se vor anexa instrucţiunile de montaj şi de încercări sub sarcină, în conformitate cu
prevederile prescripţiei tehnice.
3.14.5 INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE
a) Descrierea funcţionării instalaţiei;
b) Norme specifice de exploatare (normală, în caz de vânt, în caz de chiciură,
în caz de vizibilitate redusă, în caz de deranjamente);
c) Norme de protecţie a muncii şi măsuri de pază contra incendiilor, specifice
instalaţiei;
d) Revizii zilnice, săptărnâna1e, lunare, semestria1e, revizie generală (anuală);
e) Instrucţiuni specifice de întreţinere (cabluri, dispozitive de tractare,
echipamente mecanice, grup de antrenare);
f) Schema de ungere cu indicarea lubrifianţilor, locurilor de ungere,
periodicitatea şi modul în care trebuie să se efectueze ungerea);
g) Lista defectelor posibile şi modul de depistare şi îulăturare operativă;
h) Recomandări de depanări în caz de urgenţă;
i) Lista pieselor de schimb şi desenele pieselor de uzură, inclusiv lista
rulmenţilor;
j) Lista sculelor, aparatelor, dispozitivelor, utilajelor şi materialelor necesare
întreţinerii, reviziei, reparării, exploatării şi verificării teleschiului sau
telesaniei.
73
PT R 10–2003
ANEXA A (sfârşit)
3.14.6 INSTRUCŢIUNI PENTRU VERIFICĂRI TEHNICE PE PARCURSUL
EXPLOATĂRII TELESCHIULUI (TELESANIEI)
Acestea se vor elabora în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi vor avea
unnătorul conţinut:
a) lista elementelor portante care preiau forţe transmise de cabluri sau sarcini
utile ale dispozitivelor de tractare. Lista se va întocmi, pe cât posibil,
tabelar, având elementele grupate pe ansamble, subansamble, metode de
examinare (distructivă, nedistructivă) etc., din care să rezulte:
numărul desenului de ansamblu sau subansamblu;
simbolul şi denumirea elementului;
periodicitatea verificării;
metode de examinare (distructivă, nedistructivă cu tehnica de lucru şi
criteriile de acceptare);
menţiuni cu privire la scoaterea din uz, după caz;
observaţii.
b) explicitarea unor verificări care nu pot fi redate sub formă tabelară;
În cazul elementelor (repere, ansamble sau subansamble) pentru care există prevederi
de verificare tehnică şi criterii de scoatere din uz în prescripţia tehnică (cabluri) sau
prin documentele de evaluare şi certificare (dispozitive de tractare, dispozitive de
salvare etc.) se va face trimitere la acestea fâră alte detalieri.
3.14.7 SISTEMUL ŞI SCHEMA DE SALVARE
Se va anexa sistemul şi schema de salvare precum şi metodologia de salvare a
schiorilor nautici.
3.14.8 LISTA PERSONALULUI MINIM DE EXPLOATARE A TELESCHIULUI
(TELESANIEI) ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ
NOTĂ: Cu privire la întocmirea şi ţinerea la zi a cărţii tehnice a instalaţiei.
1 Cartea teleschiului (tele saniei) se întocmeşte de unitatea constructoare pe
baza datelor din documentaţia tehnică şi a celorlalte documente primite
sau întocmite pe parcursul construirii, rodajului şi a încercărilor de casă.
2 Beneficiarul şi proiectantul au obligaţia de a pune unităţii constructoare
documentele de care dispun, necesare întocmirii cărţii tehnice a instalaţiei
în conformitate prevederile prescripţiei tehnice.
3 Toate documentele întocmite cu ocazia reviziilor, reparaţiilor şi a altor
lucrări efectuate la teleschi (tele sanie ) se vor adăuga la carte pe baza unui
borderou separat (deschis) ţinut la zi de către deţinătorul instalaţiei.
74
10–2003
ANEXA Al
DESENUL TIP DE ANSAMBLU
(CONŢINUT)
PTR
Desenul tip de ansamblu pentru teleschiuri (telesănii) trebuie să aibă unnătoru1
conţinut:
A Piese scrise:
1 Date generale cu privire la instalaţie cuprinzând:
denumirea şi tipul teleschiului (telesaniei);
beneficiarul teleschiului (telesaniei);
proiectantul teleschiului (telesaniei).
2 Condiţii tehnice de instalare:
zona şi locul de montare a teleschiului (telesaniei), cu descrierea sumară
a traseului;
traversări, paralelisme, intersecţii, balizare şi interdicţii de acces;
căi de acces in zonă;
temperatura minimă de lucru.
3 Caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei, cuprinzând:
lungimea şi diferenţa de nivel a traseului;
ecartamentul telescaunului in staţii şi pe linii;
inclinarea maximă a cablului;
capacitatea orară de transport;
viteze:
• nominală;
• de revizie;
tipul şi capacitatea dispozitivului de tractare;
grupul de antrenare (tip, putere, sistem de frânare):
cablurile teleschiului/telesaniei (tipul, coeficient de siguranţă, sisteme
de intindere):
• purtător-tractor;
• de intindere;
• telefonice;
• de semna1izare;
roţi, role, baterii de role;
rapoartele dintre diametru! cablului şi diametrele sau razele elementelor
respective;
piloni:
• tipul constructiv;
• coeficient de siguranţă la stabilitate;
felul şi amplasarea comenzii;
staţii:
• tip constructiv;
• coeficient de siguranţă la stabilitate;
75
PT R 10–2003
• gradul seismic de calcul;
dispozitive de tractare: tip, capacitate de transport, dimensiuni,
echipamente, coeficienţi de siguranţă.
ANEXA Al ( continuare)
subsisteme şi componente de securitate:
• tipul, amplasarea şi rolul lor;
instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie:
• tipul, amplasarea şi rolul lor;
sistemul şi mijloacele de salvare a schiorilor nautici şi descrierea
procedurii de salvare.
4 Lista elementelor de rezistenţă ale construcţiilor metalice şi ale
echipamentului mecanic din structura de rezistenţă (de calcul) a teleschiului
(telesauiei) cu indicarea denumirii şi numărului de desen de ansamblu unde
pot fi găsite, marca şi calitatea oţelului, standardul sau norma, felul şi
volumul verificărilor, analizelor, încercărilor şi controalele distructive şi
nedistructive cu rezultatele impuse prin documentaţia tehnică.
5 Lista sudurilor de rezistenţă a construcţiilor metalice din structura de
rezistenţă (de calcul) a teleschiului (telesauiei) cu indicarea simbolului
sudurii conform standardului, numărului de desen de ansamblu unde pot fi
găsite, materialelor de bază şi pentru sudare (de adaos) cu marca şi
standardul respectiv, felul şi volumul de verificare, încercările şi controalele
distructive şi nedistructive cu rezultatele impuse prin documentaţia tehnică
şi procedeul de sudare omologat.
6 Lista componentelor de securitate şi a contactelor electrice de securitate.
În cadrul acestei liste se vor evidenţia următoarele:
denumirea;
număr desen, standard, cod sau normă internă;
desenul unde se găseşte amplasat, cu simbolul respectiv;
numărul de bucăţi şi, după caz, numărul declaraţiei de conformitate.
7 Tabelul de reglaje care va cuprinde reglajele stabilite pentru releele de timp,
releele termice şi eventual cele electrumagnetice de curent maximal şi cele
de tensiune miuimă. Tabelul va cuprinde şi motoarele cu protecţiile aferente,
mecauismul antrenat, tipul motoru1ui, puterea (kW), DA (%), rotaţia
(rotlmin), siguranţele fuzibile, valoarea de reglaj a releelor maximale şi
termice şi, după caz, a timpului de acţionare a releelor de timp.
8 Descrierea de principiu a funcţionării teleschiului/telesauiei (grup de
antrenare şi frânare, comanda instalaţiei, dispozitive de securitate).
9 Alte date:
măsurători şi încercări în timpul execuţiei şi probelor de casă;
marcarea (dimensiuni, conţinut şi loc de amplasare);
instrucţiuni specifice privind funcţionarea teleschiului (telesauiei) în
condiţii de securitate (altele suplimentare decât cele prevăzute în
prescripţia tehnică).
76
PTR
10–2003
10 Borderoul desenului tip de ansamblu conţinând toate piesele scrise şi
desenate ale acestuia.
ANEXA Al (continuare)
B Piese desenate
1 Traseul telescbiului (telesaniei), planul de situaţie şi profilullongitudina1 cu
reprezentarea următoarelor elemente:
– amplasarea în plan a staţiilor şi pilonilor;
– ecartamente;
– spaţii de siguranţă, în profil transversal;
– gabarite de liberă trecere faţă de teren, în profillongitudina1;
– distanţele dintre piloni şi înălţimea acestora.
2 Staţii, plan şi secţiune prin spaţiile tehnologice ale staţiilor din care să
rezulte:
amplasarea grupului de antrenare şi a sistemului de întindere a cablului,
precum şi a postului de comandă şi panourile electrice;
gabarite de liberă trecere a dispozitivelor de tractare;
spaţii de siguranţă şi de circulaţie;
accesul şi evacuarea scbiorilor şi însoţitorilor de sănii la punctul de
agăţare, respectiv dezagăţare.
3 Pilonii, schema de principiu şi desenul de ansamblu cu indicarea
următoarelor:
ecbipamentul pilonilor (baterii cu role, platforme, scări etc.);
elemente din structura de rezistenţă;
sudurile de rezistenţă şi îrnbinările prin şuruburi ale tronsoanelor din
corpul central;
gabarite şi spaţii de siguranţă la trecerea dispozitivelor de tractare peste
piloni;
schema şi desenul de ansamblu al scărilor de acces şi platformelor;
desenele de ansamblu ale bateriilor cu role.
4 Dispozitive de tractare, desenul de ansamblu din care să rezulte:
dimensiunile de gabarit exterioare şi interioare;
elemente de rezistenţă ale dispozitivelor de cuplare ale dispozitivului de
tractare;
sistemul de prindere pe cablul purtător-tractor.
5 Grupul de antrenare, desenele de ansamblu şi, după caz, şi de subansamblu,
din care să rezulte:
principalele caracteristici funcţionale şi dimensionale;
schemele cinematice;
schemele hidraulice şi pneumatice;
sistemul de frânare;
sistemul de ungere;
ansamblul roţilor de antrenare, deviere, întoarcere şi susţinere.
77
PT R 10–2003
6 Scheme electrice de principiu pentru:
instalaţia de alimentare (de forţă);
instalaţia de comandă;
ANEXA Al (sfârşit)
instalaţiile de semnalizare, blocare, comandă, telecomunicaţie şi
iluminat;
pozarea aparatelor şi a elementelor electrice pe panouri, în dulapuri în şi
pe pupitrul de comandă.
În scheme vor fi indicate tensiunile de exploatare ale circuitelor
electrice şi prin legendă se vor evidenţia principalele elemente ale schemei. Tot
aici se vor evidenţia şi întreruptoarele de pe circuitul de alimentare precum şi
măsurile de protecţie a instalaţiilor electrice, conform normativelor şi
standardelor în vigoare.
7 Schema comenzilor
Schema va cuprinde toate comenzile care se pot efectua de la postul
(posturile) de comandă precum şi, după caz, indicarea mişcărilor şi a sensurilor
acestora.
8 Desenele de ansamblu ale manşoanelor.
9 Desenele de ansamblu ale sistemelor de întindere a cablurilor.
78
10–2003
ANEXAB
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/re actualizarea autorizaţiei
pentru construirea (montarea) sau repararea
teleschiurilor sau telesăniilor
PTR
Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de
construire (montare) sau reparare a teleschiurilor sau telesăniilor şi se înaintează la
ISCIR-INSPECT IT.
Documentaţia va conţine un memoriu tehnic în care se vor preciza următoarele:
a) felul lucrărilor (construire, montare, reparare);
b) domeniul autorizaţiei;
c) calitatea principalelor materiale de bază folosite (conform grupelor din
prescripţiile tehnice în vigoare);
d) domeniul de dimensiuni ale materialelor de bază ce vor fi utilizate, cu
precizarea pentru fiecare grupă a limitelor de grosime pentru ţevi (conform
prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare);
e) procedurile de sudare omologate de agentul economic solicitant ce vor fi
executate şi poziţiile de sudare folosite;
1) eficienţa metodelor şi mijloacelor de examinare nedistructivă din dotare,
pentru punerea în evidenţă a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuţie în
materialele de bază şi îmbinările sudate funcţie de calitatea şi grosimea acestora,
precum şi a procedurilor de sudare aplicate;
g) punctele de control pe fluxul de montare sau reparare;
h) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru
verificarea lucrărilor de construire (montare) şi/sau reparare a teleschiurilor sau
telesăniilor precum şi a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic
să fie autorizaţi de către ISCIR-INSPECT IT;
i) decizia de numire a personalului conform anexei G.
La memoriul tehnic se vor ataşa documente care vor preciza:
a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1 ;
b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
c) metodele folosite pentru verificarea calităţii lucrărilor executate, precum şi
dotarea cu laborator de efectuare a examinărilor nedistructive (autorizat de ISCIRINSPECT)
şi laborator de efectuare a încercărilor mecanice, tehnologice,
metalografice şi analize chimice (autorizat de ISCIR-INSPECT). În cazul în care
agentul economic nu dispune de laboratoare proprii se va anexa o copie de pe
contractul de colaborare încheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT
pentru efectuarea examinărilor;
d) dotarea cu standuri pentru încercări şi verificări, conform datelor din tabelul
3· ,
e) pregătirea şi activitatea practică în domeuiu a personalului de execuţie şi
control, conform datelor din tabelul 4;
1) natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici,
conform datelor din tabelul 5.
79
PT R 10–2003
ANEXA B (continuare)
Tabelull
Nr.
Tipul (marca) şi
Utilajul pentru execuţie caracteristicile Observaţii
crt.
principale’)
I Tăiere:
a) foarfeci;
b) ghilotine;
c) aparate oxiacetilenice;
d) aparate cu plasmă;
e) alte maşini şi aparate.
2 Formare:
a) indoire;
b) ambutisare;
c) maşini de indoit;
d) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostului
la table şi ţevi;
e) maşini de mandrinat ţevi; ti maşini unelte.
3 Sudare:
a) convertizoare;
b) transformatoare;
c) tractoare de sudare;
d) aparatură WIG, TIG sau MIG;
e) maşini de sudat prin rezistenţă a ţevilor;
ti aparate pentru sudare in baie de zgură.
4 Tratamente tennice:
a) cuptoare;
b) instalaţii de tratament local;
ci dispozitive de preincălzire inainte de sudare.
1) Pentru utilajul de sudare se va menţiona, după caz, aparatura de stabilire, măsurare şi reglare a
parametrilor regimului de sudare.
Tabelul 2
Nr. Procedeul Tipul Nr. fişei de Grupa de Grupa de Poziţia de Observaţii
crt. de sudare !mbinării omologare oţeluri grosimi şi sudare
agent acoperită diametru!
economici de fişa de acoperite
ISCIR omologare de fişa de
omoloJ!are
80

Click pentru continuare